13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
: '.* Hf K»chlorophen*'lid ^J si2e, gün boyunct •£ fenhhk if* ' terbettllh verir \ ^Jel yBtUE DEODORANT Hwywfct tor ktkuiannı *fhıf jek tdto ICE BLUE DEODORANT kuUamıız. ICE BLUE DEOOORAMT Nr WII.LIAMS lOtf umhuriyel Knraensu: CTJNUS NADİ SEVEN1ER DE TÜRKİYEDE İLK DEFA Lüks bez cıltlı, 479 savfa 20 lira A d res • ALTIN KÎTAPLAR fAYINEVİ . tst. (Çumhunvet 6080>. SİMONL OE BEAUVOİR'in şaheseri 48. yıl, sayı: 16865 Telgraf Te msktup adresl: Cumhurtyet tstanbui Posta Kutusır îstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 fl« 22 42 97 22 42 98 22 42 99 1000 Temel Eser icin ddialar ırtaya ıtıldı Turhan ILGAZ INKARA (CnmhnriyetBürosn) 1000 Temel Eser konusunda 'enı iddıalar ortaya atılmaktalır. AP ıktidarımn hukümet jrogramında «dünya tefekküiinün insanlıga malolmaş eser. eri» olarak gostenlmiş olan kiapların basıldığı Devlet Basınevı yetkililennden biri, çeşıtt açıklamalar yapmıştır. Suçlamalar 1000 Temel Eser ızısinden basılan kitaplar için denen çeviri ve telif ücretltriin tutarı ve dağıtıhşma ilişkın lduğu kadar, bu kitapların badcfığı Devlet Basımevi'nin sojmlulanna da yöneltilmiştir. ıu arada «dünya tefekkürfinön tsaıüıfa malolmtta eserleıu den olacağı one sürülen kitap. ırın niteliği de eleştirilmekteir. Koto tahsislerinde hatalar tesbitedildi atfedüen beş tSTANBUL HABER SERVİSt Dış Ekonomık İlişkıler Bakanlığı, «Türkiye Odalar Birtiği» tarafından düzenlenen 28. kotada, kapanmış bazı firmalarla, kapasiteleri olmayan firmalara, döviz tahsisınde bulunulduğunu, haklkî ihtiyaç sahiplerinin kotadan faydalanamadıklannı ortaya çıkarmıştır. Bu konuda da, îstanbul Sanayi Odası «Çok gizli» kaydı ile Dış Ekonomik llişkıler Bakanhğına bir yazı göndermiştir. Yazıda, tahsislerde birçok hfitalann bulunclugu, knpanmış firmalara dovız verildığı âoğrulanmıştır. Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, kuruluşundan hemen sonra, tahsis ısteyen Oda'lara ve tâcirlere 26. kota taleplerinin yerinde olup olmadığım sormuştur. Bırçok Oda'lar gıbi, Îstanbul Sanayi Odası da, üyelerinin görüşünü alarak, üst knruluş olan «Türkiye Odalar Birliği»nin, hazırladığı 26. kotanın birçok hâtalarla dolu olduğunu bildırmiştir. Kota incelendiği zaman aşağıda göstenlen beş h&ta meydana çıkmıştır. Hâtalan şoyle sıralamak mümkündür: (T) Kapanmış bazı firmalara tahsis yapümıştır. 6) Kapasıteleri olmayan firmalara dovız verilmıştir. (3) Özel Sanayici kotaları olan firmaların döviz tahsisinde ancak kendi kotalanndan yararlanmalan gerekirken, açık kotalardan da yararlandıkları görülmü?tür. (Arkan Ss. 7. Sü. 8 de) lliirııliir. özerkliğin kalhınasına Barolar Birliği Yönetim Kurulu, Anayasa'da yapılacak bazı değişikliklerin faydalı olacağını öne sürdüğü maddeleri, hazırladığı raporda açıkladı Son yıllarda, yurdumuzda tedhişçiliğin var olduğu, aşırı sol dikta kurmak amacı güttüğü belirtilmekte ve Barolar için Anayasa teminatı istenmekte. T. Odalar Birliğine hatalar noktada tophuayor Tedhişe karşı fedbir beliıtildi ANKARA (T.H.A.) Türkiye Barolar Birliği Anayasa değişiklikleriyle ilgili gorüşlerini 70 sayfalık bir raporda acıklamış ve 12 Mart Muhtırasına yol açan ortamın düzelmesi için mevcut istikameünde bir Anayasa değijikliğinın gerekli olmadığını, ancak bazı maddelerinin değismesinin (ömeğin 38. madde) faydalı olacağını ileri sürmüştür. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve Bas. bakanla öbür hükümet yetküilerine de gönderilen raporda özellikle üniversitelerin idarî özerkliğinin kaldırümasına karşı çıkılmış ve şu görüş savunulmuştur: «Özerklik, tek kavramdır. Parealanamaz. tlmi, idarî, malî özerk lik deyimleri anlamsızdır. Yan reya iiçte bîr özerklik olamaz. E. Jjer bir ünivetsiteyi kendinden bafkast yönetirse öıerklikten sos edilemez. Boyle bir değişiklik neticede ilmi özerkliği de fiilen kal. dnacaktır. Zira idarî özerklik, Umi özerkliği sağlayacak yegâne çaredir.. Barolar Birliği, TRT özerkliginin kaldınlmasuu eleştirraiştir. Ödenen paraiar 1000 Temel Eser dlzlsine alıan kitapUr içln ttlif hakkı, lyfası 60 lira olarak taptanmı;r. Böylece, Brnefin 20 forraaan oluşan 320 sayfalık bir ki. ıp için 19 bin 200 lira telif üe5ti ödenroektedir. Ancak ödemelerin çoğu zaman eçici Kurul'un takdirine kaldı. da öne sürulmektedir. Niteim, orta öğrenimtfe yardımcı ers kitabı olarak okutulabilen ihat Sami Banarlı'nın «Edebiıt Tsrihi» kitabına 230 bın hra hf ucreti ödenmesi kararla». rılmış, Kurul üyesi Mehraet .aplan'ın «Bu, fakir devleti lymaktır» diyerek istifa etme. uzerine, kitaba 125 bin lira hf ucreti odenmekle yetinilııştir. Bunun gibi Ahmet Re. k'in eserleri vârislerine 100 m lira ödenmek suretiyle ahnıış, ustehk basılmamıştır. Ticaret Odası ınınlenmızı •orattiı reklâmlarta dış pazariarda tanıfıyor îstanbul Ticaret Odasınca girişilen ihracatı geliştirme çabalan olurnlu sonuçlannı gostermeye başlamış, en umulmadık urunlere dış pazar olanaklan doğ muştur. Üç yıldan beri yeryüzünün her köşesinde yayımlanan ekonomi dergi ve gazetelerinde ücretsiz ilân imkânı sağlayan Dış Münasebetler ve Turizm Servisi şimdi de ücretsiz fotoğraflı reklâm olanağı için çahşmalara başlamıştar. tlgililer dış basındaki ilârüar sonucu, ihracı imkânsız gdrülen mallara bile ta lep geldığmi belirtmışler, «Dfinyanın beş kıtasında bütfin ülkelerde ihracatçılanmızın fic retsiz ilinını yaptırdık. çok olumlu sonuç aldık. Simdi de klifeli reklam için ilişküerimizi geliştiriyoruz. töt ktz Amerik» Birleşik Devletlerinden oltunJu cevap aldık. Ürfinlerimizin dıij panrlara tanıtılması ihracatçılanııuc tarafmdan bnyük ilgi tördfi» demişlerdır. (Arkası Sa. 7. Sfl. 5 de) Emniyef mensuplan yeniden değişiklik yapıidı arosında BLGUN ADAYA DONECEK OLAN DENKTAŞ, BAŞBAKAN ERtM tLE... DENKTAŞ, KIBRIS'A DÖNÜYOR ANKARA, (lA.) Bir haftadan berı Ankara'da bulunan Kıbrıs Turk Yonetımi Yürutme Kurulu Başkan Yardımcısı ve Turk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktas, bugun uçakla Lefkoşe'ye donecektır. Denktas, Ankara'daki temasları sırasında Kıbns'taki son gelişmelerm butün ydnleriyle ele alındrğmı soylemiş, bu arada. Kıbrısh Turklerın ekonomik \e sosyal sorunlarıyla ilgili olarak olumlu goruşmeler japıldığını bildırmiştir. Denktas, Lefkoşe'de Kıbrıs Turk yonetimı yetkililerıyle Rum cevabına verilecek karşılık konusunda goruşmeler japacaktır. (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Ekonomik demokratik kamu düzeni kurulmalı Barolar Birliğinın raporunda, son yıllarda Türkiye "de gıttikçe artan tedhışçılik nareketlerinıo var olduğu kabul edilmekte ve bu hareketlenn aşın sol bir dik tatorya kurmak amacı güttüğü ılen sürulmektedir. Ancak yönetrm kurulu, tedhisçilik eylem lerine ortam hazırlayan duzenin âeğiştirllebilmesi için de ekonomik • demokratik bir kamu dUzeni kuruimasuu önermekte, bu düzenin kurulması için bır Anayasa değışıklığine luzum olmadığını ileri sürmektedir. (Arkası Sa. 7. Sfl. 1 de) Masraf ve karşılığı Devlet Basımevinden bir yetki, kitapların basun ve yayııu, (Arkası Sa, 7. Sfi. 4 de) Köy okulu yakıldı ŞUJTCT, (THA) Bolvadin'in sburun köyü ilkokulu, meçhul işıler tarafmdan y&kılmıştır. Öğtaıen Şükrü Özerir'in ev eşyarı da okulla birlikte tamamen ınmışür. Yağış Rizede can kaybına sebep oldu RİZE Aralıksız devam eden çiddetli yağışlar nedeniyle Rize'de şehir içinden geçen üç dere taşmış, cadde ve sokaklar, sel sularının getirdiği taş ve topraklar yüzünden ağır ölçüde zarar görmüştür. Sel, can kaybına da sebep olmuş, çöken duvarın altında kalan Mustafa Koç adında bir şahıs ölmüştür. Sehrin içinden geçen Aziziye, Bülbül ve Hamam dereleri yağı?lann etkisiyle tasması sonucu cadde, sokak ve bazı evlerin zemin katlan sular altında kahnıştır. Bu arada sel sulannın getirdiği tag ve toprak yığınları, yolları bir harabeye çevirmiş, trafik büyük ölçüde aksamıstır. (Arkası Sa. 7. Sfi. 5 de) Inönö: «KiHir müesseselerini siyasetin dışında tafmak önemli bir busushır» ANKARA, (Comhuriyet Bürosu) Hallcevleri V. kurultayı çaüşmalan dün de devam etmiş, kurultayda bır konuşma yapan CHP Genel Başkanı İnönü, «Kültür müesseselerini siyaset dışında tut mak önemli bir husustur» demiştir. Hallcevleri V. Kurultayına dün konuk olarak gelen înönü, yapüğı konuşmada özetle şöyle demiştir: «27 Mayıstan sonra yeni anayasa döneminin önemli icraatlanndan biri olarak Halkevleri yeniden ihya edildl. Memleket hismetinde canla başla çalışmaya başladı. Çalışmalan yakından takip ediyor ve iftihar duyuyo.nz. Kültür mürsseselerini siyaset dışında tutmak önemli bir busustur. Halkevlerimizden geçmişte olduğu gibi gelecekte de memleketin kültür hayatı için başarüı hizmetler beklemekteyizj» (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) ANKARA, (Cnmburiyet Börosu) Ankara emniyet teşkilâtında ve bazı ülerin emniyet müdUrlerl arasında yeniden nakll ve 8tamalar yapılmış, emniyet müdür yardımaları ile şube mUdürleri başka görevlere verilmlşlerdir. Ankara Emniyet Müdür Yardımcılanndan Yıbnaz Sezjin Afyon Emniyet Müdürlügüne, Naim Erdem Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Müdürlüğü 1. Şube Müdurü Necati önürme Ankara 4. Şube Müdürlügüne, 2. Şb. MUdürü Mustafa Erdoğan Yozgat Emniyet Müdürlüğüne, 3. Şb. MüdÜrü Cemal Koray Polis Müfettişliğine, 4. Şb. Müdüril A. Tevfik özan Adana Em. Müdürlüğüne, 7. Şb. Müdürü Nihat Türközü Polis Müfettişliğine, Trafik Şb. MUdürü Feridun Okay îstanbul K. Eröğe PoUs Okıdu öğretmen Em. Müdürlüğüne Ankara Valiliği emrinde Em Müdürü Hüseyin Kınmlı Konya Em. MüdUrlüğü 3. Şb. Müdürlüğüne atanrtuşlardır. Öteki illerde Öteki illerin emniyet müdür re şube müdürleri arasında yapılan atamalar ise şöyledir: Ankara Emniyet Müdürü Kemal Serhatlı Ankara Y. Kahra(Arkası Sa. 7. Sfl. 4 de) Uç trafik kazasında 10 kişi öldü [YURT HABERLER SERVÎSİ] KonyaAnkara ve Izmitlstanbul yolunda dün meydana gelen trafik kazalannda 10 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştır. Izmit'te ayrıca Tütünçiftlik'te meydana gelen 2. kazada 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştır. Mustafa hayata i eniden döndökten sonra annesi ite birlikte. KÜÇİİK MUSTAFA KURTULDU îki milyon kişinin yasadığı Istan bul'da 1750 liraya hayatı kurtarılacak olan minık Mustafa Gürsu'ya yardım etaıek için ancak iki ki^ı çıktıysa da sonradan biri sözünden ddnüverdı.. Ama yaptığı yardımın açıklanmasını bile istemıyen bir hanım okuyucumuz sayesınde, şımdi uç aylık Mustafacığın be>ninde biriken suyu dııa(Arkan Sa. 7. Sfi. • da) Kflçük Mnstafa'nın taayatım knrtaran Ccrrahpa>a Hastaneü Beyin Cerrahigi Klinifi profesörlerinden Feyvaz Berkay, »meliysU baflsmadın önc» ekibl Ue jbrülüyor.. Adana'da ekmek yanndan ifibaren I liraya satılacak ADANA, (Cumhnriyet Buroso) Adana Belediyesi Dajmî Encümeninin önceki günkü toplantısında 80 kuruş olan 530 gramlık ekmeğin 610 grama çıkartılarak 100 kuruşa satılması kararlaştırılmıştır. Belediye Daimî Encümenini ekmeğin 100 kuruştan satılmasına gerekçe olarak bozuls para buhranını ileri sürmüştür. Ote yandan, Belediye Daimî EncUmeninin yine aynı toplantısında un fiyatlanna da zam yapılmış 74 • 76 randımanlı unun torbasının 105106 Uradan satılması kararlaştınlmıştır. Daimi Encıimenin ekmek ve un fiyatlanyla ilgili kararı bugun un culara ve fuıncüara bir yazı ile ve yeni flyatlsr ya Petrol Ofis'e ait "Resmî bir çalışma börosu vardır» # Ofis'ın hepsi kira ile tutulmuş olan bütün çalışma bürolarının anahtarları gibı bu buroların ö a anahtarları ilgililerdedir. ? Türk Haberler Ajansı mahreçli yazının hakikatle alâkası yoktur. Maksatlı ve teatr bir eda ile âdeta arkeolojik bir araştırma sonucu bulunduğu ifade edilen «özel çalışma ev;» resml büro olarak, Ofis'in Emlak, İnşaat Şubeleri ile diğer ilgili Servisleri *arafından tutulmug ve çahşraa bürosu h line getirilzni;tir. Buoda mıhtlünde tetkı': edıldigınde gbruleceği üzere, lukı Ubiri İle 6 ölü • KONYA Konya Ankara yolunun Kayacık köyü yakınlaruıda dun sabah meydana gelen minibüs . otobus çarpışmasında, 6 kişi ölmüştür. Cihanbeyli'den Konya'ya gelen Celâl Kurt yöneümindeki 42 DR 516 plâkalı dolmuş, Konya'dan An kara'ya gjtmekte olan Mehmet Eralp yönetimindeki 42 DL 986 plâkalı yolctı otobüsü Ue Kayacık köyü yakınlannda çarpışmıştır. Kazada, tamamen parçalanan dolmuşta bulunan Celâl Kurt. Mevliit Temizkan, Halis, Emin, Fatraa ve İdci BıiYÜkçiçek ölmüşlerdir. Bakanlar ile hiçbir ilişkisi yoktur Mnhafız Alayının Sl.yıldönümü kotlandı ANKARA, (THA) İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Sunay, dün kuruluşunun 51. yüdönümü kutlanan Cumhurbaşkanlıgı Muhafız Alayı Komutanlığma gönderdiğı kutlama mesajında, «Son zamanlarda başrösteren olayla j nn Te yeni konulann tara bir [ nyanıklık lçinde izlenmesini ve sonrla deferltndirilmesini» istemijtir. 4 ölü 11 yaralı • İZMIT tzmit Îstanbul yolunda dün meydana gelen trafik kazasında ise 3 kişi olmüş, 10 kisj jaralanmışUr. Tütünçiftlik'te mey
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle