16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALTI: CUMHÜRİYETs 19 Temmuz 1971 Almanya, Amerika ve Rusya'dan sonra Kıbrıs Rnsva tarnesinde ovnanacagı bildirilen «Pembe Kadın» isimli piyesin bir sahnesinde Yıldız Kenter 40 YIL ONCE 19 Temmuz 1932 tarihİi C U l T l h U r İ Y © * Milletler Cemiyetine girdik ENEVRE, 18 (aj.) Bir Cumhuriyetinin MilleÜer Cemlleçmiş Milletler Büyük Mec yetine kanlmasından büyuk lisi, Türkiyenin bu memnunluk duyduklanm, cihan lisi. dün Türkivenin Cemiyete girmesini itttfakla ka sulhüne doğru bununla bir abul etmiştir. Türk murahhaslan Meclis salonuna alındıktan son dım daha aülnus olduğunu sSyra Başkan M. Hymans Türkiye lentıştır . ^ * * w j v » İSTANBUI/DA beher celsesi sadece 5 1 » dakika sfiren belediye mahkemeleri kurulnraştuı. • ZEKİ Velidî bey, üniversitedeki kürsüsünden istifa ettiğtol doğrulamış, tarihî tetkiklerina nerede olsa devam edebileceğini söylemiş ve kendisine karşı olanlarla aralannda esasa ait değil de tefemıata ait farklar bulunduğusu sözlerine Uâv» etmiştir. • BET.EDtYE hudutlan içine alındıktan sonra Meeidiyekoyünde injaat dnrmuştur. Bu yüıden yirmi bir ev ya» n m kalmıştır. C «Üç Kızkardes» isimli piyesin bir sahnesinde, oynncular rol icabı hatıra resmi çektirirken.. Rumelihisarında ilk özel tiyatro Kent Oyunculan dış Olkelerde , AŞARILI bir 19701971 kış mevsimi geçiren Kent Oyunculan, iç tnme olarak Izmir'den sonra, ülkemizin gerçek bir tiyatro temsilcisi olarak gene dış ülkelerde turneye çıkma hazırlığı içinde... 123456789 1 gonderme. 6 Sahip. TEBSt frl taneyi kuçüğünden ayırmaya yara» âlet. 7 îyi mânada bir seye alıskaıüık. 8 Tahlil. Bir renk. 9 Kıskançhk, çekememezlik. Rumlarda Aziz anlamına. K ENT OYUNCULARI Rusya ve Kıbns tnraesine çıkmadaa önce, yaz mevsimi gösterilerini 1 Ağustos Pazar günttnden itibaren, Rumelihisan'ndaki Açık Hava Hystrosn'nda ilk özel tiyatro olarak başlatacaktır. 10 Ağustos gününe kadar tmreceği bildirilen bn gösterilerde, Kent Oyuncutan Anton Çehov'nn «Uç Kızkardes» piyesini bes gece ve «Hocamın Olgunluk Çağı» oynnuna gene bes gece oynayacaktır. Kent Oyunculan, 11 Ağustos gfinünden İtibaren tzmir turnesine çıkacak ve 30 gün «Uç Kızkardeş» ve «Hocamın Olgunluk Çağı» piyeslerini Fnar Tiyatrosunda oynayacaktır. B bunda, özellikle Sovyetler Birliğinde Türklerin bulunduğu şehirlerde Kent Oyuncularınm bir Türk piyesi oynaması istenmektedir. Aynca, Kent Oyunculan'nın, Moskova ve Leningrad şehirlerinde Rus Tiyatrosu konusunda incelemeler yapabileceği belirtilmektedir. Keşanlı Ali Destanı bu yıl tekrar oynanacak ALDUN TANER'ın yazdığı ve sekız yıl once İlk defa sahneye konduğu zaman, Turk «müzikli tiyatro oyunu» türunde onemlı bır hamle sayılarak geruş ılgıyle karşüanan «Keşanlı Alı Destanı» sekiz yıl sonra tekrar Gulriz Sıiruri Engın Cezzar Tıyatrosu tarafından oynanacaktır. Gulriz Sürurl Engin Cezzar Tiyatrosu, «Keşanlı Ali Destanı» nı yenl mevsimde, yenl bir biçimde sahneye koymak üzere şimflldeh hazırhklara girişmıştlr. Tiyatronun yoneticisi ve aktorlerinden tanınrruş sanatçı Engın Cezzar bu konuda: «Önümüzdeki yıl sonnna dofru, sekiz yıl önce sahneye koyduğumuz «Keşanlı Ali Destanı» AÇIKLAMA ENT OYUNCÜLARI adma, tanınmış aktör • yönetici Şükran Güngör, bu turne konusunda yaptığı açıklamada. «Rusya'dan yapılan bu dâvet üzerine, on yıldan beri repertuarunıza aldığımız oyunlardan «Pembe Kadın.ı oynamaya karar verdik. Oyunun hazıruklan n a başlandı. Sadece, Sema Özcan'ın oynadığı rolü turnede Meral Taygrun oynayacaktır» demıştir. Topluluk Almanya ve Amerika turnelerinden sonra, Kıbns ve Sovyet Rusya turnelerine çıkacak. Türk . Rus Kültür Anlasması çerçevesinde Sovyet Kültür Bakanhğı tarafından yapılan davet üzerine, Kent Oyunculan, Eylül ayında Bakü şehrinden başlamak üzere Rusya'nın alta şehrinde temsiller verecektlr. K İ*UKARIDAN AŞAĞITA: 1 Ele avuca sıgmaz faria yaramaz çocuk. Bir acı nidası. 2 TESSt topraktan mamul sulu seyla için çukur kao. Kızıldeniz'in kuzeyindekl çatalında bulunan yarımada. Musa'nın Tanrı emirlerinı almak için çıktıgı kutsal dag. 3 Kimsesiz bir halde yâdellero düsmüs veya sajılacak sey. tuhaf. 4 En. boy. derlnlık. Hububat ölçeği. 5 Doğrulama. doğru çıkarma; saSlamlajtırma (Eski dil). 6 ^ ^ Hektrikte direnç birbniSOLDAN SAĞA: Hindl ördek 1 Bir devleün başka Dlr devy«vruıu. 7 let üzerindeki siyasl tcsir ve üsSon mânasıtünlügü. 2 Sinır sisteml. Bir sena. 8 TER* yın yenisinl almak lçin «kislnin Sf kamer. kullanılma süresi. 3 Bir icktTEKSf vilâ 4 Anlasma, uyujma, mü^terek vet Senenin yapılmak istenen iste her ikl tarabir kısmi. t fın uyusması. bir minada nlkâh. tsim Eskl z» Enli egrice bir kılıç. S Bir mebnlmacanın mana ait dt* muru vazife İle baska biı yere halledilmis «ektl fierlj H radyo «Hoeamın Olgunluk Çağı» isimli oyunun bir sahnesinde Yıldız Kenter ve öğrencileri decektır. Topluluk, Kıbns'ta Turklenn bulunduğu 12 şehirde temsiller verecektır. Kent Oyuncuları, Kıbns turnesinden sonra îstanbul'a dönerek, 1971 1972 mevsimi hazırhklannı hızlandıracak ve Ekım ayı sonunda yeni tiyatro mevsiminl açacaktır. 05.55 06.00 07.00 07.05 07 30 07.45 08.00 08.10 08.30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.20 10.40 11.00 11.30 12.00 12.10 1255 12.40 13.00 13.15 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.05 15.30 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 Bu turnede, evvelce başanyla oynanmış ve 400 kadar gosteride geniş ilgiyle izlenmiş oBöylece Gulriz Sürurl • Engin Cezzar Tiyatrosu, 1971 • 1972 lan Hidayet Saym'ın yazdığı mevsimıni Ankara ve tzmir'de «Pembe Kadın» adlı piyes oyna«Hair» (Saç) adlı müzikal ile ve nacaktır. Gelen dâvet mektu«Morfin» adlı piyesle açtıktan sonra, yeni mevsim sonuna doğrrr «Keşanlı * ü Destaınm yenl biçimde tekrarlayacaktıi. Bt tekrar mfizikal olarak oynamaya baslayacağız. Ancak, bu defa, oyunu günümüze daha uygun biçimde yorumlayarak, değişik tarzda sahneye koyacağız» demiştır. İSTANBUL Açılıs, program GUnaydm Koye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Bu sabahın melodileri tstanbul'da bugün Beraber şarkılar Keman soloları K. Koldaş'dan türküler Ev için Şarkılar Arkası yann Haberler Çocuk bahçesi Hafif batı müziği Türküler Küçük konser Şarkılar, saz eserlerl Haberler Türküler R. Müzik Orkestrası Beraber, solo şarkılar Haberler. Resmî Gazete Dans müziği Hafif batı müziği t. Çayırlı'dan şarkılar Şan sololan Türküler Haberler Üsküdar M. Cemiyetl Müzik Beraber, solo türküler Barok müzik S. Gögüş'den şarküar Hafif batı müziği Haberler 17.05 17.25 1750 19.00 1950 19.40 19.55 20.00 2020 20.40 21.00 21.10 21.40 22.00 22.45 23.00 23.45 23.55 24.00 16.55 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 1950 20.15 21.00 21.45 22.00 2250 23.00 24.00 0050 01.00 Köy odası Karma faslı Reklâm programlan Haberler, hava durumu Hafif müzik B. Dikencik'den şarkılar Bir varmış Bu toprağm sesl Geçen hafta Oda müziği 24 saatln olaylan Şarkılar geçidi TBMM'nde geçen haft» Reklâmlar Haberler Gece konserl Gece müziği önemli haberler Kapanış VE KIBRIS Ankara Sanat Tjyafrosunun yaz programı U YIL, Ankara Sanatseverler Demefi'nin düzenlediği başarı armağlanlan arasında «En iyi sahneye koynş» ödülunün ikisini ve «En iyi oyuncu» ödülünü kazanan Ankara Sanat Tiyatrosu çalışanlan topluluğu, yeni oyun olarak «Harndi» adlı komediyi yaz tamsill olarak Ankara Gençlik Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye koymuştur. Menmet Keskinoğlu'nun çeşltli geleneksel oyunlanmızdan derlediği ve müziklerinl Süleyman Siret tnanç/ın hazırladığı bu güldürü AST Çalışanlan tüm kadrosuyla rol almıştır. AST Çalışanlan ilgilileri bu konuda: «Bu oyun bizi en fazla yoran bir çalışma gerektirdi. Çünkü, Küçük tsmail'in, Eyüplü Hamdi'nin tiyatro tarihimizde başanyla yaşattıklan «Pişekâr» ve «Kavnklu»yu, günümüzde sahneye çıkartmak, bele klâsik tarzda bestelenmiş bir mfizikal oynamak oldukça güçtüro dediler. K ENT OYUNCULARI Eylül ayında Sovyet Rusya turnesıni tamamladıktan sonra, Ekim ayında Kıbns'a hareket e öte yandan, Gulriz Sürurl • Engin Cezzar Tiyatrosu tzmir tvmesine çıkarak, 20 Temmuz' dan 26 Ağustos'a kadar Açıkhava Tıyatrosu'nda Hair (Saç)» müzıkalini oynayacaktır. B tSTANBÜl tL Açıhş ve program Dîskoteğimızden Küçük konser Gençlere müzik Senfonik müzik Hafif batı müziği Pop dünyasından Akşam konseri Operaya gidelim Ülkelerin müziği D. Roll ve Supremes Operet melodileri Gece ve müzik Barok müzik Hafif batı müziği Program ve kapanış ANKARA 0555 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.07 0857 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.30 10.55 11.10 11.30 12.00 12.05 12.30 13.00 13.15 1350 14.00 1405 Açılış, program Günaydjn Köye haberler Saban turkülerl Haberler, hava dunımn Sabah müziği Ankara'da bugün San'atçılardan birer şarkı Türk müziği Ev için N. Akol'dan türküler Arkası yann Ara haberler Şarkılar Çeşitli mflztfc Türküler T. Toper'den şarkılar Konser saatl Ara haberler S. Can'dan türküler Beraber, solo şarkılar Haberler, Resmî Gazete Hafif müzik Reklâmlar Öğle konserl V. Gürsel'den şarküar 14.35 15.00 15.05 15.20 15.45 16.05 1620 16.40 17.00 17.05 1750 1750 19.00 19.35 1950 20 20 20.40 20.55 21.00 21.05 22.05 22.45 23.00 23.45 2355 24.00 Plâklar arasmda Ara haberler H. Taşan'dan türküle» Çeşitli müzik Şarkılar Çocuk bahçesi Şarkılar Albümlerden seçmeler Ara haberler Yurttan sesler Köy odası Reklâmlar Haberler, hava durumu Selçuk Sun üçlüsü Şarkılar Geçen hafta Türküler geçldl Bir varmış 24 saatln olaylan Mikrofonda tiyatro TBMM saaO Haberler Opera albümünden Gece müziği önemli haberler Kapanış Yıllar önce oynandığı zaman yurt içinde olduğu kadar, ynrt dışında da çok beğenilen Haldnn Taner'in «Keşanlı Ali» isimli piyesi bn yıl tekrarlanaeak. Fotoğraf, bu oyonun bir sahnesinde Gulriz Süruri ile Engin Cezzar'ı gösteıiyor i «Mançalı Don Kişot» isimli oyundan hareketli bir s a h n c Devlet Tipatzosu Yunanistarida Sanatçılarımız «Mança'lı Don Kişot» u Pire'de oynuyor EVLET Tiyatrosu, Pire Belediye Başkamnın dâveti üzerine Yunanistan'a giderek, 15 Temmuz perşembe gecesinden itibaren 24 temmuza kadar olmak üzere, •Mançalı Don Kişot» adlı müzikali Yunanlı ve yabancı seyircilere oynamaktadır. «Mançalı Don Kişot» sanatçılarımız tarafından Pire'nin Açıkhava Tiyatrosunda oynanmaktadır. A NKARA Sanat Tiyatrosu Çalışanlan topluluğima müdür olarak bu sezon çalışmalanyla dikkati çeken Okan Öneı getirilmiştir. Aynca Ankara Sah nesi sanatçılarmdan Emel Çeviren İle Cavidan Polatkan da AST Çalışanlan topluluguna katılmıştır. Emel Çeviren bir yıl önce de AST topluluğunda rol almıştı» Yaşar Ne Yaşar, Ne Yasamaz STANBDL ve Izmlr'de, Ankara Birliği Sahnesi ta rafından oynanan Aziz Nesin'in «Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz» adlı müzikll komedisi Temmuz sonuna kadar yaz temsili olarak Ankara"nın Gençlik Parkında tekrarlanmaktadır. Bo komedide başrolleri Halil Ergün. Güven Şengil, Mustafa Alabora, Jale Yalanç ve S. Ozman Çağlar ve Meral Niron oynamaktadırlar. Ankara Birliği Sahnesi, Gençlik Parkı tem sillerinden sonra kısa bir turneye çıkacak ve sonra tatile glrerek Ağustos ayının lkind yansında yeni mevsim çalışmalanna başlayacaktır. İZMİR 05.55 06.00 07.00 07.03 0750 07.45 08.00 08.05 0825 08.45 09.00 09.20 09.45 10.00 10.05 10.30 11.00 11.20 11.45 12.00 12.05 1225 12.45 13.00 13.15 14.00 14.45 Açılış, program GUnaydm Köye haberler Şarkılar, oyun havalan Haberler, hava durumu Türküler geçidi Ege'de bugüo Sabab İçin müzür Sabah sarkılan Türküler Ev :çin SoUstler geçidi Çocuk bahçesi Haberler Çeşitli nalk müziğJ Konser saaa Od sesten şarkılar Hafif baü müziği Türküler Haberler ŞarkUar Oğle müziği rürküler Haberler Resmî Gazete Hafif müzik Küçük konser R. Rit'den şarkılar Türktller 15.00 15.05 1550 1550 16.05 1625 16.45 17.00 17.05 1750 17.50 19.00 195ü 19 40 20.00 20.20 20.40 2055 21.00 21.10 215U 2150 22.05 2225 22 45 23.00 2350 2355 24.00 Haberler Konçerto saatl D Saz eserlen Çeşitli türküler Hafif batı müziği A. Yazgan'dan şarkılar Z. Izgi'den türküler Haberler Ince saz Köy odası Reklâmiar Haberler, nava durumu Hafü müzik Şarkılaı Arkası yarm Halk müziği sorosu rürkçe melodiler Bir varmış 24 saatln olaylan Küçüs soro Geçen nafta 2 Oğuz'dar türküier rBMM'nde geçen hafta \. Bölen'den şarküar Haberler rürk müziğl Hafif melodiler önemli haberler Kapanış ı İstanbul Sanayi Odasından Tahsısli ttnal Malları Listesinde yer alan sanayici (Montaj, imalât, makine ve tesisler dahıl) kotaları ile Anlaşmalı Memleketler \e Fuar Kontenjanlarından talepte bulunmak isteyen üyelerımize, muracaat şekıl ve şartlarını gosteren talimatlar posta ile gonderilmıştır. a) Anlaşmalı Memleket kontenjanlarına 22 Temmuz 1971 b) Fuar kontenjanlarına 23 Temmuz 1971 c) Sanayici kotalanna 26 Temmuz 1971 d) Yatırım (Makine ve Tesisler) kotasma 30 Temmuz 1971 e) Montaj ve İmalât Sanayıı kotalanna 31 Temmuz 1971 tanhıne kadar talep toplanâcaktır. Bügı almak isteyen saym üyelerimizin Kota Şubesi Müdürlüğune muracaatlanm rica ederiz. (Basm: 18222 6009) Devlet Tiyatrosu bu turneye 12 Temmuz Pazarted günü Ankaradan özel otobüsle yola çıkarak başlamış ve kafile Tekirdağ ve Selânik'te birer gece kaldıktan sonra 14 Temmuzda Pire'ye varmıştır. öte yandan, Devlet Tiyatrolan Genel Müdürü Cüneyt Gökçer ve eşi aktris Ayten Gökçer ile Bale Bölümü Şefi Sait Kökmen, 23 Mayıstan itibaren Amerikamn çeşitli kentlerinde incelemelerde bulunmak üzere çıktıkları geziden ve aynca bir hafta kaldıklan Londra'dan, 13 Temmuzda Atina'ya geçmişler ve Devlet Tiyatrosu sanatçüarıyla Pire'de birleşmişlerdir. Devlet Tîyatrosu sanatçılan, «Mançalı ' on Kişot» gdîterisini 23 Temmuzda sona erdirdikten sonra, 26 Temmuzda Pire'den hareketle yine otobüsl* yurda döneceklerdir. I * Ayten Gökçer «Mançalı Don Kişot» un bir sahnesinde»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle