13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AYFA DÖRT: rıms, bir de «ngarhk açıandan* bakmanın gerekliliğlne de dikkâti çekmektedir. U YAZININ baş tnsan özgür değildir, ama, öskısmında ve yer gürlüge kavuşturulabilen bir varlıkfır. Oysa memleketimizde köyyer, sosyal hukuk lü ve çiftçiler, degindiğimız, sossal yapının üretim ve yo • siyasal yapılann olusturduğu ilişkilerde tutsaktır. Dogtı, rim IlişkUerindeki öne Güney Doğu Anadoludaki feodal mine ve ağırlığına de iliskiler. prekapitalist ve kapitalist ilişkilerin göründügü Batı, ğinmeğe çahşmıştık. E Güney Batı Anadoluda, tefeci, atüccar gibi sosyal gruplakonomik kalkınma sa raa, tutsakhgına dönmektedir. rın dece ekonomsal bir oTopr&kstz. u topraklı milyon lan içeren bu sömürücü, baglaluşma değildir. Sosyal, yıcı ilişkiler demeti, yalnız vesiyasal niteHkt«, sayı rim ve ürünU düşürmemekte, fakat 25 sız unsur, bu stirece istenen yıldan beri yerleştiriünek demokratik rejimin yükatılmakia, yerine g'6 zeyde kalmasma yol açmaktadır. Görüldüjü gibi, tanmsal devriGörüldüğü gibi, aatisosys.1, re onu, hızlandınp, ye anti demokratik olan topralc mi gerçekleştirme aracı olaraic Toprak Reformu ele alınmadıkrine göre, onu engelle dağılımı. anti • ekonomik tonuç ça, tanm kesiminde ne yapı ne lara ğötünnektedir. işleyiş, ortadakl sorunlan çömektedir. C) DİĞER NEDENLER zemeü. Oysa tanmsal kesimin, üretimini ve verimini yükseltip, însanl sorunlara, sadeee insanl bundan önce üreticileri, sonra nedenlerle, çolc duyarlı olmjtnm ı V SON ON yılda. biri Ana devlet gelirlerini yararlandırgerekliligi ötesinde. insanı, ihI yasal. dlğeri, «fiilsel» ve 3 mal eden bir ortaroda, sürekli ve üncüsü Avrupa Ortak Pa mak, insandsn yana yeni ilişkiler demeti doğuracak, sosyal. fiengeli bir kalkrama olarnayaczanna baglı üç fazla neden çısi\'asal, ekonomsal dönüsümleri gını belirtmek isteriz. kıyor ortaya. Toprak refonnu vazgeçilmeıleştirmektedir. Toplehine. Memleketimizde şehir ile köy rak Reformu. bütün bu noktaSosyal barısia ilgili yanl doarasmdaki haytaneı adaletsizlik, layısı ile, toprak ifgalleri ile ken lan içermelidir. orneğin sadece. insanî ve uygar Böylesl köklü bir değişim re yönden sakınealar değil, fakat. e dini gösteren, «fiilaeU neden ügelişim, hiç kuşkusuz, güçlükler zerinde biraz duralım. konomsal yönden de biiyük sale doludur ve önemli sorunlar kmcalar yaratacak istidattadır. On yıldır Anayasa'da donduru çıkarır ortaya. Şimdi bu sorunKırsal nüfusun, şehirsel nüfusla lan «Toprak Reformu». yer yer lardan bir kısmma geçelim. kaynasamaması. ekonomsal bir köylüler tarafından, gelişen vo kopukluga dönüçür, üretimi, tü> yayılan bilinçlenme dalgalan pa5) DOĞACAK ketimi, etkiler ve endüstnleşmeTaleiinde fakat çoklukla, «H»ıiye giderken. tanmsal kesim, sa ne» toprakları üzerinde uygulanSORUNLARDAN nayi toplumu ile uyuşamayan, maga baslanmıştır. Tarlalara engeller çıkanr ortaya. Unutma«buran toprak reformu bölgesiBAZILARI mak gerekir ki. (daha önce de dir», yazılı tablolar diken; evlebelirttiğimiz gibi), ilerl teknik, rinin duvarlarına «bu köyde topceri bir toplumda, koiaylıkla rak mücadelesi yapılmaktadtr», * ARIMSAL devrimi gerdogmaz, dogdugu ra.nrnnt^r ise, diye yazan köylüler vardır (94). çekleştirebilecek bir Topsosyal gerilik işlemeeine engel rak Reformunun başarısı, «Knylnler, 2M0 dnnüm topraolur. Bugün tarım ve erulüatri büyük ölçüde, tilkeroizin kosulğt isgal etti. Arazinin Hazine'ye kesimleri de gelişmis Batı Avru lannın ransıttığı gerçegi kapsa ait olduğunv, fakat ağamn aahip pa ülkelerinde, tarımın, diger eçıktıgını söyleyen kövlüler, top yan. eksiksiz bir hazırhga bagkonomik kesimlere naztran olıdır. Fakat yine de uygulamaragı afirüp etkiler» (95). Sayısı ransal olarak geride kalmıs ol çogaltılabilecek bu örnekler, şım ya geçildiginde, her şeyin haması. geçen ay içinde, Ortak Pazırlık asamasında ön gorülemedilik, «Hazine» toprakları üzerın zar ülkelerinde yarattığı spektade çoklukla görülmektedir. Top diği, çıkacak özel sorunlar buküler çiftçi gösterileri ile dila lunabilecegl unutulmamalıdır. rak açlığı ve eşitsizliğini gidettelen dengesizlikler, büyük eko recek köklü çözüm yolları buluHazırlık asamasında, özellikle nomik sorunlar yaratmaktadır. namadığı takdirde, bu eyVemleteorik alanda, diğer ülkelerin de Örneğin Fransa'da, tanmsal sorin, özel büyük mülkleri de sa geçirdikleri deneylerin ve gelişen runîar haktanda önerilerde busosyal bilimlerin ışığmda bazı rabileceğuıi şimdiden ön görmek lunan «Vedel Raporu» (93), ta güç değildir. genel. evrensel unsurlar ve çer :CUMHUKlTE*: dönüşebilen, atıl lş gücü miktarına ve bunun bu yönde kullanüabüirüğine, kurulması gerekli yenî sosyal siyasal, ekonomik strüktüre bağh olmak üzere değişebilir. Optimal işletme büyüklügü sorunu, dinamik bir kavramdır. Bir memlekette optimal boyut, zamana yani, kalkınma ve donatım seviyesuıe göre değişebilir. Tarımı, yıllarca bir çift öküzün sırtında yürüten, duragan (statik), bir toplumda, optimal büyüklük değişmez. Ne zaman ki. kalkınma kımıldamaya, yürü meye başlar, işletmede ayn bir kapital biçimine geçilir. işte o zaman, işletmenin optimal büyüklüğü de bu değişmeyi izîer. Buradan, toprak reformunun ilk adımı, toprâktan alınan ürünü dondurmayacak, fakat ona sürekli gelişme olanağı verecek tarzda olmalı denilebilir. Doğal olarak, işletme boyutu, nüfus yoğunluguna göre de değişebilir. Hektar başına bir kişiden tazla bir nüfusun düştüğü yerlerde (Çin gibi). tarımda faz la nüius var demektır. böylesı, durumlarda, entansıf. derinligine bir tarım uygulamak zorunlu olur. Bu koşullar. ülkeden ülkeye öylesine değişiktir kı, iki tip Toprak Reformunu fcarşılastırmak. önemli bir sonuç vermez. örneğin Japonya'dakinin basarısı, başka verde bulunmayan bir dizi unsura baglanabilir. :19*îemmuz 1971 îsletmeîerde optimum büyilklüklere gidilirken, verim üretim, maliyet hesaplarma ilâveten. bu üretim ve verim artışmdan daha ekonomsal bir deyimle, bu «tarynsal fazladan», ekonomik kalkınma için vazgeçümez olan. bir pay alabilmek de önemli bir konudur. Bu konuda bir diğer yol, toprağın mülkiyetini kişilerin mülki yetine geçirmeden önce, köy veya kooperatif kanah Ue uzun süreli eken kimseye verip, toprak dağıtımmı köytülerden en büyük verim artışı yapanlara dağıtmalr da olabilir. B TflRIMSAL DEVRIM Or. Beşir HAM1TOGULLARI çeveler, ilkeler saptamak olanağı vardır. Bu araçlar yardımı ile engellerin büyük bir kısmı asılabilir. Fakat «ntadd!» biçbir sıtantı bulunmazsa bile (ki Türkiye'de finansman sorunu yakıcılıgmdan bir şey kaybettnemiştir), hsr ülkeye. her bölgeye, her işletme büyüklüğüne ve her bltM veya Urüne uygulanabileck hazır modeller yoktur. Bundan ötürü bu özellikler doğrultusunda hazırlanacak tasanlann, her bölgeye uygulanmadan önce, bu iş için elverisli çiftllklerde denenmesl, kontrol edilmesi, eldeki modelı daha da lyi lestirme olanağını, düzeltilmesl olanaksız yanlışlann cıkmasıru ön!«yebilir. Yer yer bu noktalart dönecegiz. Toprak Reformunun uygulanmasınm ilk adımı, topraklann ye niden düzenlenerek, onlan daha iyi. verimli işleyebilecek hale ge tirilmls çiftçi, köylü ailelerine dağıtıhnasidır. Sosyal, siy&sal bir işlem olan bu ilic a$amada, tanmsal kesimde degişme ve geli?meyi, engelleyen tüm unsurlar ortadan kaldınlmaya çalı$ıhr. pi ile işletme büyüklüklerinin ve rimi arasındaki ilişkileri eksiksiz yansıtacak, bilimsel araştırmaların, henüz memleketimizde bulunmamast bir difer güçlüktür. Bununla beraber isletmelerin oüyüklüğü ve verim arttşı, üiskileri ni yansttan birkaç sınırlı gösterge vardır. Bu yazının baş tarafmda, D.P.T.'nin bir araştırmasına gö're, «tşletme borutlan bürüdükçe, hektar basına dusen toprak ürunieri, gelirinin dtiştügunü», yansıtan tesbitini beliıtmiştik. Uzun yjlları kapsamayao ve sınırlı tanmsal istatistiklere dayanarak yapümı» bir diğer İ V ginç üıcelemeye göre (96), «5 bin dönümün», üzerindeki en büyük toprak mülklerinin oluşturduğu işletmelerde verim, en düşük seviyelere düşmektedir. En küçük işletmelerle bu en büyük işletmelerde verimin düşük oluşunun neden lerine daha önce deginmiştik. Şimdi, sosyal sorunu Çözeyim derken, ekonomik yönden verim düşürecek boyutlann altına inmeyecek, rasyonel optimum büyüklüklen olusturabtlmek. Rerekir. Az üerde bu kriterlere dönecegiz. me yön vermek ve belli bir süre sonra, toprak reformunu tanmsal devrimi, ülkenin bütün yüzeyinde gerçekleştirecek tarzda uygulamak da düşünülebilır. Sosyal Siyasal nedenler I Ç EŞİTLÎ 1 L1 Ş K Î LE R Le «Rapport Vedel», «Ptri pectives i lonj terme de l'agriculture française, 19«8 • 19*5», Paris, Documentation Frainçais. (94) Bülent Ecerit. cTanmda DUzen Değişifeli^i». Jdtabma önsöı», (Z. G. Mütfyimj. Ank. 1970. S. 3(95) >IUliyet, 8.12.19*0. (M) A. Vnr«I öktem. «TürkİTe'de Ziraî tşletme Büyükluk* leri ve Ziraî Prodüktiviteye Tesiri», Siyasal Bilsiler Fak. Dergisi. Ank. Haziran, 1966. (93; A) tŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ SORUNU ŞLETMELERLN boyutlan, dağıtılacak topraklar, böir genin fiziksel özelliklerine, nüfusa, ekilecek bitkinin nev'ine, eldeki kullamlabilir sermayenin veya bu kesimlerde. sermayeye I ÖNERlLt KONÜ OPRAGA, tarım sektörün* yeni bir yerleşimi ifade eden bu yeniden düzenlemelerin, doğuracağı sorunlardan, üretiml ve verimi arttırmak amacı ile, yeni işletmelerin boyutları önemli bir konu olarak ortaya çıkar. Çeşitli topraklann .vapısı ve bitki. ürünlerinin ti I konu vc resim: AYHAN BAŞOGLU GÜNAIIKÂR KRAIİÇE Geni$ toprak sabiplerinin va difer sosyal grupların, oynadıklan ekonomik rolün, toprak dağıtımında ve yeniden duzenlenmesinde son bulması ile doğacak boşlugun, kurulacak yeni örgiitlerle kapauimaaı olanagı vardır. İlk aşamalarda, Du köylü ailelerinin anabilen ototüketitnimn, nazari dikkate alınarak, piyasaya akacak toplam üretimin muh temel azalmalanna karşı, üretiml artırmanın yanında diger ted birlerin ahnmasuu gerektirebiUr. Tohsin BERKAND da iki kadını yalnıs bırakmak incelifini fösterdigini anladım. Arabadan nasıl tırladıgınu kendiml omm Ona fiilümsemece çalıştim an» beni benkolları arasına nasıl attığımı bilmivorum. den iyi tanıyan müşfik kadın, daha ilk bakısSabahtanberi, hayır gıınlerdeo biri bakku» ta, hsvatımı altfist eden bir dramın izlerini da kimbilir neler konusmnslar, neler düşünyüzümde olnrnıu? olacak ki bcnden cevap beklemeden, daha dfin aTrıunışız. Ve her şey yomüsler ki Alberto'd* niçin birdenbire dönlunda gidiyormus gibi tabii re ölçülij hareketmege karar verdiğimi, Istanbul'd» neler geçtilerle eşyaUrıml yerleştinneğe yardım ettt. bağini, yüziimiin neden böyle allak bullak olduna en ufak bir sual bile sormadan, arabayı »ürtunu sormadan beni elimdeo tntnp yeraek omefe baaladj. Y<rslanmıs bir kusun, kolo kadasına çıkardı. nadı kırılsa bile. yuvasına dönmesi çok olafan Evin keyfl, ne?est yerine geldi Seli. Mebir şfvdi. ter seni ne kadar özlemlşim ben! Bir daba bu Tanıdığun ve »cvdipim yerlerden süratie kadar uzun ayrılık Utemiyorum. geçtik. İkimiz de evimize kavuşmakta acele Ben de Alberto cujum, ben de sizi çok ?diyorduk. Bahçeyi çevTeleyen ağaçlan uaak • özlemiştim. tan görünce birdenbire tuhaflaştım, basimı Aıv Halan nastl? celi'nın omuzuna dayadım. Gözlerimden akan Bunu Ancelâ aörmustu. yasları ona göstermemek istiyordum. Bunu an Site kiıcak dolosu sevjri yolladı. Bir koladı. Bir eliyie votanı idare ederken, öteki eli tn da sevdiğisiz fıstıUi tokum. ile kolumu tuttu. Kalbim ısındı sanki. Sıhhati İTİ mi? Ben İstanbnl'da iken ro Ancelâcıe'm, anant benim! matiımalanndan şikiyctçi idi. Sesimde boğulan hıçkırıkları duymamıs Ifö YJne öyle. riindii. Istanbul'dan aynlırken söylediği sözleri Seninle birlikte Ualya'ya felecefini v*de unutmustu. Tatlı tatb bana gülümsedi. detmişli. Neden vazgeçti? Seninle çok guzel, çok mutlu günler ge Şündi sırası değil. Belki birkaç ay son(ireceğiıe kızım. ra gelir. Size anlatacak o kadar çok seyim var ki. Anlıvorum. Dün ondan uzun bir mpktup Şimdi drğil, sonra.. çok sonra. aldım. Bugnn de, «en yola çıktıktan sonra teVe.. birdenbire Sfkelenmis göröndS. lefonla konuştuk. Alberto'yu sormadın Lili. drdi. A.şkol • Bu sözler bana, beni seren bu iki kadının nun aanaj Banu duyarta cok üriilccek. Yok*a bfitün gerçekle^i benden çok evrel »nUraı» onu sevmiyer «nusun arttlt'î , .;. oUluklarım Te 6 B konuda bitftlrleriyte • Yüzuman kızardiRioı hissettim. BU, '1T ' tiklerİiM üeıkça bildlriyonln. J««te rf fedilmez bir suçtu. Ancel&'nm kızmadı|inı. gü"palı vürüyen.' nereye gittirhii bilmiyen «adece cenmediğini, beni anladığını bildifim halde benmifim! kendi kendimden ntandım. Hayır, banlan bngfln dfişünmek Istemiyorum. Ölaylann bir»* uzaklasmasım. ber şeyi Alberto benim babatndır. gojukkanlılıkla inceliyebileceğim gtinü beklemeSert çıkısıvU benim düşünccleriml ba?ka liyim. Ancak o taman gtrçeUerie karsı karşıMr yöne akıtmıştt. tstediği de bu idi herhalJJ kalabileceğim. de. Yiizöndeki sabte öfke silinrti, olav üzerinAncelâ, sustnfumn görünce, simdilik bu de durmadan bana yine ınlümsedi. bahse temas etmek istemediğimi anladı »e b» Seni nasıl görecegi geldi onun bilemez. na arkadaslarundan. Nina'nın nişanından fiüin. Birkaç tün gecikseydin, inan ki. tekrar lân s5z açarık tst»nbul!u, tstanbuldakileri uIstanbul's gidecek ve seni almadan geri dönnutmus töriiDdü. Fakat gece vatajımda hatırmiyecekti. ladım: Ancelâ, Doğan'ın ve ailesinin adlarım Canım benim! Dünyanın en scker ada* bile anmamiîtı. Halbuki Rotna'daki en yakın mıdır o. dostkınırı? hakkında bana bilgi veraiesi çok tste bahçe kapısında seni bekliyor. normaldi. Yoksa... Ona uzaktan beyaz gömleğiyle görfince, Hayır, simdilik buna da dü^ünmiyeceğim. birac evve) beni Milânodan karsılamadıgı için Dinlenmefe. her seyi anutmağa. veniden yasa* Ancelâ'nın ilerl sürdüğü bahanenin aslında ma ve çahşma 161000900» girtneğe çok thtiya> dofru olmadığını, hunnn da bir plân oldnğunu cım var. Te Alberto'cuğumnn ilk bnluşnv» dakikalann (Arfcaa rmr) 54 DAHA ETKtN • OPRAGA yeniden yerleslmi sağlayacak genel bir toprak relormunu. Ulkenin her tarafında, aynı zamanda, bir den uygulamak yerine, aşama, asama bir uygulamaya gitmek, eV deki «ınırlı olanakları hem daha etkin kullanabilmek, hem de, hazırlanan modellerin gerçeklerle sınanması ve gelistirilerek düeeltilmesine olanak verebilir. Bu durumda işe, veteri ölçüde verim 11 isletilmeyen, isletilemeyen, topraklarla, feodal, yan feodel, ilisldlerin «gMte oldugu, örneğin Dogu. Güney . Öoifu. bölgelerinden baslanabilir. Ve yaras yavas. diger bölgeler» kayılabilir. Yalnız, getirilen bu yeniliklere uyumu »ğtayîncay» kadar, genel i'rotim seviyeslnin muhtemel düsmelerine, ve dogurabilecegi sakıncalara karsı koyacak başka çareler yoksa, yeni isletmelerin yaratılan dinamik çerçevelerde işlemesini beklerken, geçici bir süre, iyi verim verebilen diğer isletmelerdeo bir kısmını muhafaza etmek, fakat bunun karşılıgında bunlardan vergi seklinde bir pay atanak dusünülebilir. Asanoah bir uyguiama ile jerçekle$tirilecek genel bir toprak reformu. memieketimizd», ilkin, Doğu ve Güney Doğu bölgelerinde toprak dağılımına dayanan ve bütün yanlan İle el» alınan bir uyguiama ile. tanmsal kesim gellştirilirken, Batı, GUney Batı ve diğer kısımların da yer yer tanmdan alınacak bir vergi reformu İle tanmsal kesi îi DİŞİ BOND 24 Tam o arahk kapı çalmmıştı. Kalktı, açtı. Gelen Jabeke idi. Beraberce «alona geçtiler. Genç adam hemen elindeki karton kutuyu uzattı : «Al bakalım ?unu... Son santimine kadar yılz bin do» lar... Gıcır gıcır... Sayarsan ikimiz de rahat ederiz....» «San» itimadım var... Hem merak etme noksao çıkarsa seni haberdar ederim...» «Peki ya fazla çıkarsa?...» «O zaman ruhun bile dtıymaz...» diye Paoli bir kahka. ha attı. «Çıkar paltonu da beş dakika otur bakalım... Altın. daki canavan çılgınlar gibi sürdüğüne göre Bnürtel'e na«ıl Olaa tam vaktind* vsnrstn... Hem bu saatte yola çıkıp da ne yapacaksın... Ya» rm sabah erkenden gazlayabilirdin arabanı...» «Sabahın köründe kalkmaktansa geeeleri geç yatmayı tercih ediyorum... Böylesi hojuma gidiyor...» «Kevif senin olduktan son ra bildigln gibi davranmakta «erbestsin tabii... Ne vakit döneceksin?...» Jabeke ptltosunu çıkararak koltuklardan birinin üstüne attı. «Üç dört gön tonrs bura. d»yım... Daha sonra işi kökünden halletmek için tekrar gitmem, bu defa en azından iki hafta fcalmam gerekecek... Çok böyiik bir is sayılmaz ama yine de zahmete değer...» «P»r» denen şey derlenip topaTİanıp bir kS;ey e konmak için icad edümiştir evlât... Az da olsa, çok da olsa para pa. radır...» Paoli. s ı r ası getdikçe, filozofça tavırlar takınmaktan hosla. nırdı LSfını »ürdürdü: «Bu fconuda eüne bir fır. *at mı eeçti?... Geregince değerlendireceksin... Aksi haîde »vucunu yalarsın... Bir de unut m«... «Marsilya Dümeni» Hpi bir vurgun. vurjtuncu geçinen «n babayiğitin bile büfün bir Smör boyunca aneak bir İM K A ROLUiK S I YER D Ö Ş E M E L E R I T'jnel Cad. 40/2 Tet' 44 72 96 Türkçesl: $ehbal AYGEN defa elde edebüecegi muazzam bir işdir... Biz ortakhğa bışladığımızdan bu yana hep bövle biiyük ölçüde dolaplsr çevirebilseydik şimdi mi!y»ıder olurduk... Ne içersin?...> «Bir viski... Ama hafif... Yemek yiyecek vaktim bile 0İmadı bu akşam... Paris sinınndaki lokantalardan birinde yaparım artık bu tşi...» «Al şunu... îştahını kapamaz, merak etme... Aksin» açar...» cTeşekkür ederim... Sana göre Moreau ne gün d6nebilir?...» «Cumartesi »abahı bur»d« olacak... Persembe ak<amı trene binip Cuma sabahı sa«t sekizde Marsilya'ya lnmesı Uzım... Serrtıti l!e tsbirligi yapıp akçama kadar malı rahat rahat toparlayabilir... Bütün bir gün yeter de «rtar bile... Mal zaten hazır... Bu rfurumda aynı akşam Paris ekspresine binip dönüs yolunu tutacak... Istersen, sana sonucu bitdirmek için Brüksel'e telefon edebilirim... Bir telefon numarası verebilirsen şayet...» «Brüksel'e çittigim zaman genellikle Grand Hotel'e iniyorum... En iyisi ne biHyor mu*unT... Yann ben «ana telefon edip. beni hangi numarada bulabilecefSini bitdireyim... S»b«h uvanır uvanmaz yapanm bu İşi...» «îyi ama vann san» vereeek bir haberim olamaı b«nlm...» «Haber için «Jefil canım... Ssdece telefon nunaraıını bil» dirmek için...» «Anlaşıldt..: Oğleden evrel telefon et..: SODTS çık»WHrim.» Jabeke'nin arzutu da buydtt tsten: «Biliyorsun, ben sabahlan. kolay kolay k«lkamıyorum... En lyisi aksam üstü telefon • • devim... Alt\dan sonr»...» tçkisini bos*ltıp dogruimuştu: «Acelen ne?...» diye beriki sordu. «Biraz daha gevezelik edebillrdik...» «Açlıktan geberiyonım... En azından bir düzüne istindye yemem llzım... îhtiyacim var..» «Ben de «eninle gelir, gü. zel bir yemek verditn ama, canım hiç çıkmak l«temiyor...» «Tembelleşmeğe başlıyoriun rei»...» «Y«ş icabi... Ne yapar. sın?...» Jaheke pattosunu alarak bir koiuna attı, tcapıya yöneldl. Paoli de vanısıra vürüdü: «Yoldskl aâ»ı;l»ra dikkate Agaçlar milletin tcah... Devirmeğe hakkın yok...» «Devirsero n* olur yani?..; Yüz bîn dolan aldın ya «en ona bak. Ben eeberirsem mirs» yolu ile sana kalır... Pen» mıî.» «Yerden e5»e kadar hak» lısın evlSt... Bak bu nokta aklımm kSseslnden bile geçmemişti... Sen altmdaki canavan en az 200*le »ürmeyi ihmal etm« olur RiuT...» «Dedigjn) vapacaSım emin ot»bilir«in... Fıkat virajlarda 18O'« dC«melı torundayım. • «Mecbur kalmadıkça sen beni dinle 200'den aşagı düşme... Sentn «jfbi bir adam için Brükıei yolculugu iki sattten t»ı\» »ünnemeli . Ar» ver<f« yemek de yiyecefine c5re 1H sl«« »«mptnyayı da rahat rahat devirebiİirsin... Içkiler ben llincılık: 4041 6067 I LA N TİFFANY JONES SİZtH '•" &AVAN.** PİL'OCKİAM HÂKİMLtĞİNDEN: »71/3 Aden Diyarbakır, Silvan kazasından olduğu anlaşılan Şahabettin Kesici Gedikpaşa Hamam Sokak Kavsen Palas Otelinde kalmakta iken 7/1/1971 tarihinde ölmesiyle terekesine vaziyet edilmiştir. M. K.'nun 534. maddesi gereğince üç ay içinde mirasçılannın mahkememize müracaatla sıfatlannı beyan etmedikleri takdirde. terekenin hazineye devredileceğine karar verilmiştir. Keyfiyet üân olunur. 13.7.971 Kfttip isrr. 13. SULH GARTH r * (Basın: 4821 6073) Dtl t l l l l l Orhan TÜZÜN •tal: t&M • ItJ» Sımâtjr» CaO. No. «0 FEL: H 1S C9 O OS t O B MCTKHASSBD Mustafa Ö2DILER LâlcU Mfsfhpar* CaddM No. 1» den...» (Arkvs «ar)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle