16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 Temmuz 1971 = CüMHTJRİTET: SAYFA ÜÇ Haberler ABD uçaklan K. Vietnam'ı yine bombaladılar HHFTAIİIN Geçen hafta sona ererken, Fag'ta Kralük rejimini devîrmek amacıyla girişilen darbe hareketi, Kral Hasan H'nin göz kamaştıran yaşgünü partisini kanlı bir arenaya dönfiştürmekten öte, baska işe yaramadı. 1956 yılmda, Fransa ve Ispanya ile karşüıklı anlasmalar imzaiıyarak, bu ülkelerin mandası obnaktan kurtulan Fas. bemen bemen o günlerden başlıyarak, çesitli çalkantılar içinde bu gün lere feldi. Babaa Muhammed Vln ölflmünden sonra 1961 yılında tahta geçen Hasan H'nin ilk işlerinden biri, KraUığı bir anayasa üstüne oturtmak tasansı oldu. Ancak bu olay, yalnızca yasalarda yanlı bir kayıt olmaktan öteye geçemedL Açıkçası, anayasal bir düzen öngörülmesine rağmen, bu projenin rafta tutulması, Kral Hasan'ın daha çok isine Reliyordn. Bu arada, Anayasa tasansuu başından beri yetersiz bnlan çevreler de Kral'a ve rejimlne sıkı bir savas açmışlardı. tlerici bir parti olarak nitelenen «Ulusal Halk çı Güçler Birliği» Ue Fas isçi sendikalan, bu savasın önde gelen fcnruluşlanydı. Mohalefetin ve ilerici güçlerin direnlşl arttıkça, Kralın uytruladısı 9>ddet ve baskı tedbirleri de yoğunlaşıyordu. Artık Fas'ta bir polis devleti tüm özellikleriyle islemeye baslamıştı. Hapishaneler adam almaz olmuştu. 1955 yı ta sonunda patlak veren uluslararası bir skandal da, Fas'ın bu kötü şöhretini büsbütün arttırdı. Fas'taki ilerici Rruplann Uderi Ben Barka, siyasî mülteci olarak yaşadıp Paris'te kaçırılıp, bu kentin yakınlannda, Fas Içişleri Bakanı General Oufkir tarafmdan bıçaklanarak öldürüldü. Bj olay, FransafleFas arasıodaki Uişkileri yok ederken, eli bıçaklı teneral de, Fransrz adliyesi tarafmdan ömür boya bapis cezasma çarptuıldı. Ancak atı alan Csküdar'ı geçmiş. General Oufkir çoktan Rabat'a olasmıstı. Elbette Fas, teneralf Fransa"ya iade etmedi. Ben Barka'nm öldürülmesi oUyuu izleyen yülarda, Fas'taki IÇINDEN • Çetin Ösrbayralc hareketleri özlem içinde izliyordn. CesitU Arap ülkelerinde nr. gnlanan «Arap devrimcıliği» ve başanlı sonuçlar, elbette Fas ordusunu da etkiliyordu. Ancak Kral Hasan ve yönetici arkadaslan oynadıkları oyunun kurallannı yakından bilen kimselerdi. Varlıklannın, halka ve ordnva göz açtınnamakla kavrtlı olduğunu belleklerine yazmışlardı. Oysa Fas halkı arasında gizli bir uyanışın devamına kimsenin engel olması da mümkün değüdi. Ülkenin bağmısızlığa kavustuğu günlerde. çeşitli kentlerde »okağa dökülüp, «Yaşasın Kral» diye yükselen seeler özlenir hale gebnişti. Halk, Krala olan tnancım ve sevgisini yitinnisti. Bu gerçek açık secik ğörfilfira» du. Bazı görfişlere (töre de, Rral, artık General Oufkir ve benzerlerinin elinde bir oynncak olmustu. Polis devletinin plânalan ve vöneticileri, Kral'm yasamının devammda kendi tanatlannın devamım da gSrfiyorlar ve onu içine aldıklan çemberin dısma bırakmıyorUrdL Kral Hasan'ın 43. yas gBnfl kutlanırken Skirat Sarayına 1 nen darbe, işte az çok bu koşullar içinde geldi. Basanya ulaşmamasımn nedenleri. henüz aydmlığa kavusmus değiL Ihtüâlcilerin, Kral'ı da ellerinde tuttuklan sırada harekâtı yanİlerici güçler, Oufkirtn yönetti da bırakmalanna bir anlam verği siyasî polis tarafmdan iyiden mek çok güç. Öte yandan Krmiyiye sindirildi. Kral'ın ve ya lın, «Genç subaylar tahrik edid kın çevresinin çıkarlanna hiz bir ilâçla kışkırtıldjlar» iddiasnn metten başka amaç ıriitmeyen da gülümsemeden karsılamay» yönetim süre geldi. Ekonomik imkân yok. Ancak şu günlerde kaynaklan turizm, sarapçılık, söylenebflecek en peçerli vargı, sınırlı bir tanm ve madencilipe Fas'ta varolan koşullar sürdükdayanan ülkede yoksulluk, halk çe, yeni darbelerin, saray kapıiçin aldı vfirüdfi. Imtiyazlı çev sında kuyruk olacağıdır. Kralın reler ise, ber is dalının kay ilk ağızda verilmesini uygun bir mafını yedikleri gibi, Kazablan taviz olarak gördülü. «ülkeyi bipolitikası» ka ve Tanca gibi ünlü merkez raz sola kaydırma lerden ;ürütülen kaçakçılıktan bile kuyruğun kalkmasuıa fayfaydalanıyorlar, günlerinl gün da vermiyecektir. Ta ki Fas'a, ediyorlardı. Halk ise. sesini çı gerçekten halktan yana. nalka karamadan, komsn ülkelerde u dönfik bir yönetim gelene kalus yararma girişilen basanll dar. "Observer,,e göre Nixon, Hanoi'ye ikili görUşme teklif elmiş • Nixon Kosigin görüşmesinden söz ediliyor.. LONDRA, ( M . THA) «Observer» gazetesi Başkan Nixon' «n Kuzey Vietnam yöneticilerine jkili görüşmeler teklif etmiş olduğunu büdirraektedır. Gazete, iyi haber alan RomanFas'ta darbe tesebbtisünde ölenlerin cenaze töreninde ağlayan yayah diplomatlara dayanarak bu kmları görülüyor... teklifin kabul edilmesi halinde Kixon'un Pekin'den sonra Hanoi'yi ziyaret edebUeceğini belirtmektedir. Hatırlanacağı gibi Romanya Cumhurbaşkanı Ceausescu, geçen ay Pekin ve Hanoi'yi ziya. ret etmişti. Koşullar sürdükçe... Güney Kore'de şiddetli yağmorlaı büydk can ve mal kaybına yol açt Vietnam'dan dönen ABD erlerinin % 4,5 'u eroin alıyor SEÜL, (THA) Şiddetli ya|. murlar Güney Kore'nin merkez bölgeleri ve başkent Seul'de can ve mal kaybına yol açmış, bil çok kişi evsiz kalmıştır. Hükümetin yaptığı resmî a ç * lamaya göre yağmurlardan 37 ki şi ölmüş, 17 kişi kaybolmuş, 41 kişi de yaralanmıştır. Seüer yu zünden hasara uğrayan 700 evin sahibi, 2.700 kişi de evsiz kal< mıştır. Bu arada yağmurlardan en çok zararı Seul'ün gördüğü ve 37 ölüden 30 kişinin başkentte öl müş olduğu açıklanmıştır. Bombaladılar SATGON Amerikan B52 bombardıman uçaklan Quang Tri şehrinin güneyindeki K u . zey Vietnam mevzilerini bombalamıştır. Öte yandan Güney Vietnam' m kuzey kesimleri tayfun Jean' ın etkisinde kalmıştır. Tayfun Tonkin Körfezinden Hanoi'ye doğru yaklaşmaktadır. Bu arada tayfunun getirdiği şiddetli rüzgftr ve yağmurlar simdiden Güney Vietnam'da duyulmaya baslanmıştır. SAN CLEMENTE, California, (a a) Başkan Nixon'ın uyuşturucu madde kaçakçıhğı ve iptilâsıyla mücadele komısundaki danışmanı Jerome Jasfe üzak Doğu gezisinden sonra Nucon'a sunduğu raporda Vietnam'daki A 3 . D. askerlerinin %4,5'uğunun eroin kullandıgını belirtmektedir. Bu oran, Vietnam'dan A3D. 1 ne dönmekte olan askerler üzerinde yapılan kontroUar sırasında meydana çıkmış, kontroldan geçen 22.000 askerden eroine alışrruş olanlar A.BD.'ne dönuşte en aşağı bır haftalık tedaviye alm mıştır. Bilindiği gibi Vietnam'da uyuşturucu maddelerle mücadele amacıyla 1 Hazirandan beri özel bir kontrol programı uygulanmaktadır. Uyuşturucu madde alışkanlığının tedavisinde yeni yöntemler denediği için uluslararası bir Un yapan doktor ve psikolog Jasfe 6 • 16 Haziran tarihleri arasında Japonya, Güney Vietnam, Hong Kong ve Hawai'deki AJ3D. üsleri ve askeri hastanelerinde incelemelerde bulunmuştur. Mesra Matruh toplantısı sona erdi Fas ve Ürdün kınandı. Nijerya'da hırsızlıktan 14 kişi asıldı Nücon • Kosigin görüşmesi Bu arada Viyana'da yayınlanan «Kronen Zeitnng» gazetesi, Başkan Nixon'un Sovyet yönetıcıleriyle Viyana'da bir görüş. me yapabileceğinden sözetmek. tedir. Bilindiği gıbi Amerikanın eskı Başkan Yardımcısı Hubert Humphrey, Nixon'un Pekin'i ziyaret ettikten sonra Kosigin ile bir zirve toplantısı yapması İhtlmalini İleri sürmüştü. Gazete bu görüşmenin Cenev. re ya da Moskova'dan ziyade Viyana'da yapılmasının daha kuvvetle muhtemel olduğunu belirtmektedir. Nixon, Heath'i Amerika'ya davel eHi LONDRA, (aa,) «Sunday . MOSKOVA, (THA) Bütüni Times» gazetesi Başkan Nixon* Sovyet basını dünyada bomba un îngiltere Başbakanı Edvvard etkisi yapan Başkan Nizon'm geHeath'i Amerika'daki San Cle lecek yıl Çin Halk Cumhuriyetini mente.de bulunan yazlık malikâziyaret karan hakkmda haberler nesine davet ettiğini ileri sürvermiş, ancak konu üstünde yomektedir. Haberi hangi kaynakrum yapmamıştır. tan aldığını belirlemeyen gazeSovyet Komünist Partisi orteye göre, bu davete, görüşüleganj Pravda gazetesiyse birinci cek acil konular bulunması desayfasında haftanın dış olaylan ğil, Amerika Başkarunın Edvvard başhklı bir siitununda bu ziyaHeath ile genel olarak görüş teret haberini vermiş ve şöyle deatilerinde bulunma isteği yol miştir: «Dünya basını yaz ayları açmıştır. ö t e yandan yetkili bir sfiresince Amerikan diplomasisin kaynaktan, tngiltere Başbakanıde aüşılmamış bazı dejjişikliknı bu yaz aylan içindeki programınm çok yüklü olduğu bu se lerin olduğunu bildirmektedir». Haberde önce Amerikan Başkan bepten Amerika'ya gitmesinin Yardımcısı Agnew ve Savunma duşünülemiyeceği ifade edilmisBakanı Laird'in gezilerinden söz tir. açılmakta, ardından da Başkan Nüron'ın Pekin'i ziyaret© karar verdiğin haberi verilmektedir. Pravda Nixon'un ziyaret kararından kısaca bahsetti Danimarka'da Tiirk işçileri bodrumlarda cile doldunıvor (Şanver AKIN bildiriyor) STOCKHOLM, îsveç ve Danimarka basınının sık, sık değindiği konulardan biri de tskandinavya'da sahipsiz bir şekilde bodrum katlannda cile dolduran işçilerimizdir. Yandaki resim Danimarkanın Birkeröd şehrinde çekilmiştir. Resimde görülen Türk işçileridir ve Wagner Larsen adlı bir Danimarkalıya ait bcxirum katında kalan 23 Türkten sadece dördüdür beher yatak başına 200 Danimarka kronu ödemektedirler. Papa. Nixon'ın Pekin'i ziyaret kararından memnun oldu CASTELGANDOLFA (îtalya) (THA> Papa Altıncı Paul, dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Nbron'ın Çin Halk Cum huriyetine bir ziyaret yapma karannı büyük bir memnunlukla karşıladığını belirtmiş ve bu nyaretin dünya siyasetinde bir ta kım degişiklikler yol açacağını öngörmüştür. MOSKOVA, (THA) Tass Ajansının bildirtligine göre, Sovyetler Birliginin Ay'ın yüzeyinde bulunan Lunokhod adındakl Ay tobetu dokuzuncu Ay gününü dün tamarnlftyarak iki naftallk fcğ&A gecesini geçirmck için çalışmalarmı" durdurmuştur. Tass Ajansı, Lunokhod'un iki lışma hızını yavaşlatmışlar ne ka haftalık ay günü çauşmalan sı dar çalışmalanna devam edeceğirasında Ay'ın yüzeyindeki yağ ni saptamak için hareketlerine MADRtD, (auı.) Prance murlar denizinde 220 metre yol devam etörmişlerdir. Presse Ajansının bildirdlğine gö aldığını ve şimdiye kadar aynı Ay gecesi sırasında Lunokhod, bölgede 10 kilometreden fazla Güneş İle aldığı ışınlarla çalışan re, Amerika Başkan Yardırocısı mesafe katettiğini bUdirmişör. geniş bataryasını, çaydanlık sekSpiro Agnew, dün gece îspanLunokhod, 8 ay önce Luna • 18 lindekl gövdesinin tepesini kaya Devlet Başkanı General adındakl ana uzay gemisi ile Ay* patmak İçin katlamaktadır. Ay Haberi veren Kahire Radyosu. Bu sene kadın «yeni yetme bir Franco ile bir görüşme yapmışın yüzeyine gönderilmiştir. gecesi sırasında Lunoklıod^Jn Sakkafın Kral Faysal'dan Mısır k « çocnfu» yahut «erkek çonığoSovyet bilim adamlan Lunoktır. Görüşmede îspanya Dışişleri âletlerinin çoğu kapanmakta ve Devlet Başkanı Enver Sedat'a öna beıtzer genç kn» stilüıden kur hod*un orijinal çalışma prograBakanı Lopez Bravo ile îspanyazel bir mesaj getirmekte olduiçinde bulunan bir ısıtma Onite. TnTniTi Ay toprağından örnekler tulırp tam kadmca bir eörünüş ğunu bildirmiştir. si önemli tasımlannı goğuktan nın Washlngton vo Amerikanın alarak ve Ay'ın televizyon filmletahrip olmasmı korumaktadır. kazamnakt&dır. Sakkaf, havaalanmda gazeteciTELAVÎV, (THA) İsrail Madrid büvUkelçileri de hazır rini çekmek suretiyle geçen Şulerle yaptığı konuşmasında, Se kuvvetleri dün Ürdün'den Isra bulunmuşlardır. bat aymda sona erecek şekilde daftan Ürdün hükümetl ve ge il'e geçmeye çalışan 31 gerilla yapüdığıru bildirmişlerdir. Farülalar arasında arabuluculuk yakalamıştır. Bu şekilde bu halAgnew daha sonra îspanya yapmak için talimat da alacağını ta aonunda İsrail askeri yetki Prensi Don Juan Carlos'un şere kat programın sonunda Lunokhod*un mükemmel olarak çalışbildirmiştir. lileri tarafmdan yakalanan Filisflne verdigi bir yemege katılmaya devam ettiği görülünce biAşafıda listesl bulunan KSylerln Sulama Tesîslertnte lh«öte yandan yarı resmî El tinlilerin sayısı 47"ye çıkmıştır. lim adamlan, Lunokhod'un çales! 2490 sayılı kanunun 31. maddesd gereglnce kapalı zarf usulO Haberi veren bir tsrail askeri mıştır. Ahram gazetesi de Sakkaf ve ile Başmuhendislik blnasmda yapüacaktır Taliplerin Oıale gOSedat'ın özel temsücisi Hasan sözcüsü, genllalann silâh ve mer nfinden üç gün evvel buna benzer is yaptüdarma dalı belgelerl Sabrt El Koli'nin önümüzdeld milerinin ele geçirildiğini bu üe 1971 yıh tasdikli Tıcaret Odası vesikalannı ve lüzumlu eviki gün içinde Şam'a giderek Su arada İsrail askerlerinin hiç bir raklarmı Başmühendisliğimize vererek îhaleye girebilme veriye Devlet Başkanı Hafız Esat i kayıp vermediklerini bildirmissikası almalan lâzımdır. Taliplerin usulüne göre tanzim edeeek» ve Gerilla Uderi Yasir ArafaHa ! tir. leri teklif mektuplan fle beraber geçid teminat makbuzunu İhaCumartesi günü israil kuvvefr Ürdün'deki son gelişmeler ko i le saatinden blr saat evvel Komisyona vermeleri gcrekir. Posnusunda eöriişeceklerini belirtj leri aynı bölgede 16 gerilla datada vâH gecikmeler kabul edilmet Ihale çartnamesi ve diğer ha tutuklamışlardır. miştir. •vraklar mesal saatlerinde dairede gSrülebüir. Keslt Teminatı thale tarlOıale Clnsl ve mahiyefl bedeli M ve gfiofi saatj KAHİRE, (THA) Dört Arap Ulkesi liderlerinin Mısır'ın batl Inyı şehri Mersa Matruh'da yaptıklan ve dort gün süren toplantı, önceki gün sona ermiştir. Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat. Libya Başbakanı Albay Muammer Kaddafi, Suriye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahmud EIEyubi ve Sudan thtilâl Komutanlığı üyesi Zeyin Abdül Kadir'in katıldığı toplantıdan sonra önceki gece yayınlanan ortak bildiride, lıderler, Fas rejimini Rabat'taki Libya Elçıliğine karşı giriştiği saldırı ve yargüamalar yapılmadan halkı öldürKAHİRE, (THA) Yan resmî mesi nedeni ile itham etmişler, El Ahram gazetesinin bildirdiğiÜrdün'deki yeni savaşı kınamıs. ne göre Kuveyt, Suudi Arabistan lar ve Ürdün Hükümeti ile Flve Iibya'dan Mısır'a 46 milyon dolar (690 milyon TL.) hk öde listin gerillalan arasında bir banş formülü bulmak için Suriye me yapılmıştır. tarafmdan gösterilen çabalan dea Bu ödeme 1967 yılında Haıtum tekledikierini ifade etmişlerdir. Arap zirvesinde alınan petrol Ortak bildiride şöyle denmekkaynağı olan Arap ülkelerinin tedir: Orta Doğu savaşından zarar gö«Fas makamlan Libya Elçfltren Mısır ve Ürdün'e onanm pağine karsı giriştikleri saldında rası vermeleri karanna uygun Libyalı vatandaşlara kötii muaolarak yapümıştır. mele yapmışlar, diplomatik ve Bu arada Libya Ürdün'e yaptjgeleneksel uluslararası kurallan ğı yardımı kesmiş, Kuveyt'de Ür hiçe saymışlardır. Bu üzücü teddün ordusu ve gerillalar arasınbirlere rafmen, Ubya, Trablnsda çıkan çarpışmalardan sonra garb'daki Fas Elçiliğinin çüvenbu ülkeye yardim yapmamaya liğini korumuştur^ karar vermiştir. Orta Doğu Haberler AJansi tarafmdan yayınlanan bildiride devamla, «Liderler, Fas halkının, vatandaslann yargılanmadan öldurülmeleri Be, tnarnz kaldıklan olağanüstü olaylar hakkında endiselerini ifade etmişlerdir. Liderler ürdün'de yeniden başlayan çarpışmaları görüşmüşler ve buntm Arap ve insan vicdanının tahammül edemiyeceği bir KAHİRE, (THA) Suudî Adereceye ulaştığı inancına varmış rabistan Dışişleri Bakanı Ömer lardır.» Sakkaf. Cumartesi gecesi Kahire'ye gitmiştir. LAGOS, (Nİjerya), (THA) NİJerya'da Cumartesi günü on dört kişinin hırsızlık suçundan asıldığı, federal polis tarafından açıklanmıştır. 1970 yüinın Ocak ayında Nijerya ve Blafra arasındaki savaş sona ereliberi Nijerja tıükümeti yetkilileri silâhlı hırsızlık suçlan işleyen kişileri şiddetli cezalara çarptırmaktadır* Mısır'a Kuveyt, Suudi Arabistan ve Libya'dan para geldi 1972 kış modasının renkleri kırmızı ve sivah PARİS, (a») Paris modaevlerinin yakında takdim edecekleri koleksiyonlarda h&kim renklerln kırmızı ve siyah olacağı ögrenilmiştir. Sızan haberlere gOre, kış m » dası bütünü bakımından «V'ücudu saran» bir manzara arzettnektedir. Balmaln vakalara uzun tüylü kürkler koymuş ve başlara gözlerin üstüne kadar inen yine uzun tüylü toklar giydirmişör. Suudî Arabistan Lunokhod, Ay yüzeyinde dokuzuncu ay gününü tamamladı Genellikle bUMin modaevlerl omuzlan genişletmiş, belleri inceltmiş ve eteklera bafif bir ge nişlik vermişlerdlr. Dışişleri Bakanı Kahire'ye geldi İsrail kuvvetleri 31 gerilla yakaladı Etek boylan kesinlikle dizde tutulmuştur. Bazılan (Guy la roche) etek boyumı dlzln pek az Üstüne çıkarmış, diğerleri de (meselâ Lanvin) dlzin hemen altına indimıiştir. Etekük ve süveter taJomlar Oîeîlifcle Dior'da, Blazertl tayyOrler Saint fcaurent da bluzonlar İse Patou'da bol bo görülmektedir. Chanel'de ise tayyörler modaevinin stfline uygun olmakta devam etmekte ve ge nellikle tvld'den yapılmaktadır. Esasen tvld'in kullamhş alanı bu sene alabildiŞîne geniştlr. Gündüz jarse, gece lâmeHer ve krepler çok kullanılacalrtır. Maraş Tooraksı Baimühendisli&inden: Gayrimenkul Safışı Istanbul 10 ncu icra Memurluğundan TEKNİSYEN ARANIYOR H CATERPILLAR l FORKLIFT'LERİ (Sonuç: 2373 6063) UNIVAC ELEKTROKtk U4>ıl\ELERİ i tÇİN teknik sahada yetiştirilmek üzere askerliğinl yapmış, J J genç elemanlar ahnacaktar. tngilizce bilmek tercüı sebebidir. • MÜRACAAT: Harbiye, Halâsk&rgazi Caddesi 34 4 TEL: 46 87 38 47 87 11 Dosya No: 1970/273 Beyoğlu, Tomtom mahallesi, EsM Çiçekçi sokağında kâin 24, 26 kapı, 318 ada, 32 parsel sayüı 81.50 M2. sahalı kârgir evın tamamı ipotekli olup satılarak paraya çevrilecektir. Imar dnrumn: 30.61970 gün ve 4760 sayüı imar durumundan : Bu yerin 17İ1954 tarihinde tasdikli, 1/5000 açekli, nazım plâna tâbi olarak. ıskân sahasuıda bulunduğu ve Ist kat nizamlan plamna göre ve aynca çaü katı veya çekme kat yapümamak şartile bir kat üâve edilerek ve 1.00 metre arka bahçe bırakümak suretüe 950 metre yükseklikte. bitişik nizamda inşaata müsait olduğu anlaşümıştır. Tetkikat: Bu parselde halen 24 kapı no^u"nu taşıyan eskl, kârgir bir bina bulunmaktadır. Bina 1 bodrum, 3 katlı olup, üzerinde ayrıca tek odalı bir teras mevcuttur. Sokaktan çift kanatlı, ahşap bir kapı Ue girildikte çini döşeli bir antreye girümektedir. Her kat ayn bir daire şekinde tertip edilmiştir. Zemin kat dairesü bir koridora girildikten sonra önde bir salon, geride bir oda, bir küçük mutfak ve bir helâdan ibarettir. Burası 300 liradan kiradadır. 1 nci kat dairesi: Merdiven başmdan girildikte, burası 3 oda, 1 helâ ve 1 mutfaktan ibaret olduğu görülmektedir. 400 liradan kiradadır. ÎHnci kat dairesi: Burasının da taksimatı altındaH daire gibidir. 400 liradan kiradadır. Teras kat: Bır odadan ibaret olup, boştur. Bodrum kat: Sokaktan bir dükkân şeklinde girümekte olup, tenteci dükkânıdır. Bina eskl, harap ve bakımsız ve kârgir olup, tavan ve döşemeleri ahsapür. Terkos, elektrik ve havagazı tesisatı rardır. Kıymeti: Bılirkişi tarafmdan gayrimenkul tamanuna 150.000. lira kıymet takdir edilmiştir. Ük açık artürması 1/9/1971 Çarşamba günü saat 10.00'dan 11.00'e kadar İstanbul Sıütanahmet'te Adliye Sarayı'nda 10 ncu îcra Memurluğunda yapıiacaktır. Artürma şartnamesi herkesin görebilmesi için 2/8/1971 tarihinden itibaren dairede açıktır. tlk açık artürmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin V» 75'ini bulmadığı takdirde en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak uzere arttırma on gün daha uzatüarak omıncu 11/9/1971 Cumartesi günü ayni saatlerde ve ayni yerde yapüacak ikinci arttırmada en çok arttırana ihale edilecekür. tpotek sahibi alacaklüarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklannı, faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgelerle 15 gün içinde İcra Dairesine bUdirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Talep edildiği ve iki lirabk posta pulu gönderildiğinde şartnamenin bir örneği gönderilebilir. Artürmaya iştirak etmek isteyenlerin muhammen kıymetin •• 10'u nisbetinde pey akçesi veya millî bir / bankanm teminat mektubunun tevdii mecburidir. Fazla bilgi edinmek isteyenlerin 1970/273 dosya no.su ile Memuriyetimize müracaatları ilân olunur. 13/7/1971. (Basm: 4819 > Göksun Deünnen 142.650,30 dere köyfl lulama ta» sisi Göksun . Aslanbey 158.4OTJ1 köyü Sulama Tesisi Göksun . Kanhkavak 1502083 köyü Sulama TesiMerkez Çukurhisar 100.000,00 köyü Sulama Tesisisl 8382^2 M70.01 8.7603 29.7J971 Perşembe 29.7J971 Perşembe 29.7J971 Perşembe 12.00 U.00 8İ IZSOflO 29.7J971 Perşembe (Basın: 17843 6077) Caterpfcr Q ] Cat veTraxcavatorCatefpiar TfBctorCo.aıttesaledrfmçmarkatardır > • • » • •• •• • • • • • • » • • • • • • • • •• • » • » # • • • • • •• • • • • • Acentalık Verilecek •••••••••••»••••••••••••••••••••••»••••••• (Yeni Ajans: 2248 6061) Çok büyük bir yabancı sirket, aşağıdaki koUarda muazzam yatınmlar yapmak, tesisler kurmak ve mamullerini Türkiye'de tanıtmak, yaymak, satmak, sipariş toplamak, ithalâtihracat temin etmek gibi sahalarda ciddiyet, malî ve teskilât yeterliği, ehliyeti ve tecrübesiyle çalışacak kudretli büyük acentalar aramaktadır. îsteklilerin haklanndaki bügi vesikalan ve teklif dosyalanyla acele olarak yetkili organizatör ve temsilci A D İ L ARASLI'ya ' şahsen müracaatları rica olunur. ' Adres : Beyoğlu, Tokathyan Iş Hanı 2/2 Tel: 444406 ı uKollan: Petrokimya işleri ^" Maden i^leri ı Dağcılık, telefirik isleri • 2 Zirai âletler ve ekmek fabrikası 3 Ağır sanayii 4 Muhtelü tezgâhlar 5 6 >••••••••»»»»»•••••••••••••••••»••»•••»•••• (Reklâmcüık: 1435 . 6063) ^F ^F ^F ^ r ^F ^F ^v v^ ^F ^ r ^ ^F v^ ^ 1 Aşağıda cinsi, miktan, munammen bedeli, geçici teminatı, iiıale tarihi ve saati gösterilmiş olan Damperli Kamyonlann 2490 Sayüı Kanunun 31. maddesins göre Kapalı Zarf Usulü ile satın almacaktır. tHALENÎN Geçici Malzemenin Mnbammen Tarihi Saaü CSnsi ve miktan: BedeUTL. Teminatı TL. 6 tonluk 100 adet 16.00 486550. 3.8.1971 damperli kamyon 15.750.000.2 Eksiltme ve ihalesi karşısında gösterilen tarih ve saatte Ankara'da Köy Işlert Bakanlığı binasınm 10. katında YSE Genel Müdürlüğü İdarî ve Malî İşler Dairesı Başkanhğında toplanacak Komisyon tarafından yapıiacaktır. 3 Şartnamesi 100. lira bedells aynı yerden almacak bir yazıya müsteniden Karayollan Genel Müdürlüğü veznesine yat> nlmak suretiyle alacağı makbuz karşılığında verilir. 4 İstekliler şartnamede istenilen vesaık ile geçici teminat mektup veya makbuzlannı koymak suretiyle htzırlayacakları teklif mektuplarmı Ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabillnde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 5 Postadald gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. (Basm: A 11371 18117) 6072 Yol, Su ve Eleklrik işleri Genel Müdürlüğünden Köy fşlerl Bakanhğı İ L Â N Erzurum Nenehatun Kız İlköğretmen Okulu Müdüriöğünden: (Millî Eğitim Bakanhğı) 1 Nenehatun Kız tlköğretmen Okulunun baraka montesl Î5! 2490 Sayüı Kanunun hülcümlerme göre kapalı zarf usulü Ue eksflbneye konulmuştur. 2 Işin keşif bedeli f80.000.00) liradır. 5 ~ Eksfltme Erzurum'da Nenehatnn Kıa tlkSfretmen Okuhı thale Komisyonunda 6.8.1971 (CüMA) günfl saat 15.00 de yapıiacaktır. * Eksiltme şartnamesi ve d2*er evraklar Nenehatun Ka îliöğretmen Okulunda görülebüir 5 Eksütmeve girebilmek İçin Îsteklilerin: A (5250,001 lirahk geçici temlnatmı. B 1971 vılma ait Ticaret Odası belgesml, C Müracaat dilekçeleriyle blrlörte vereceklert, Baymdırlık Bakanlığından almış olduklan (...) grubtmdan keşif bedeli karar lşta eksîltmesine elrebileceklertni pösterir müteahhltlfk karnesin! Ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlügünden alacaklan veterlik belgesini teklif mektuplan Ue birllkte zarfa kovmalan lâzımdır. 6 tsteklller teklif mektuplannı 6.8.1971 (CUMA) günfl saat 14.00'e kadar makbuz karşıbğmda thale Komlsyonu Baskanlığma vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesl ahnması tçin son müracaat tarihi 2^.1971 (Pazartesi'» BÜntl mesal saati sonuna kadanJır. Telgrafla müracaatlar ve postada vakl gecikmeler ksbol edllmez. Keyfiyet İlân olunur. 18110 fif!75) ^ SATILIK İKİ KIYMETLI ARSA Göztepe ikinci orta sokakta kâin Tapunun 105 pafta 397 ada 45 ve 46 parsellerinde kayıtlı beheri 857 M2. cem'an 1714 M2. arsa 29.7.1971 Perşembe günü saat 16.00'da Şişli Halâskârgazi Caddesi 291 No.'lu binanın 6'ncı katında açık pazarUkla satılacaktır. Pazarlığa iştirak için 30000. Lira nakit teminat şarttır. TEL: 47 0359 480875 (Cumhurivet: 6079)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle