16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
^nııııııııtııııııııifiııınııiınnııınnfnıiıtıııınnıng İ İ İ Menüsküs olduğu iddia edilen F. Bahçeli Kamil İ i I | Temıze çıkmak | fiçin Avrupa'danf 1 rapor getirecek | Beşiktaş'm transferde para babası olan «rkadaşımız Ercan Tnrcana «sampiyon Yalçın Başaran olacagız» derken 5 Balıkesırspor'dan g» transfer edildıkten E sonra meniskus oldu~%u şeklınde ıddıalar Sortaya atılan Kâmıl ~dun sabah uçakla Yu Sgoslavya'ya gıtmiştır. rKendı parasıyla AvErupaya gıden Kâmıl, ŞnMenıskus değilim, Av = rupadan rapor getiErerek beni tenkid e^ denlerin yuzune vuE racağım» demiştır. EHalen lıglerin en ıyı Slıbero oyuncusu olan sKamıl, bır hafta sonEra donecektir. PolatıYöneticilerf l k mukavele:. imzalarkeri yönetmenliğe lıiriıınjiııi'iıi/l'iı /ıııt ııiiiniiiiiiııııı 1 BEŞİKTAŞ'm Müslim Bağcıları fransfere su gibi para harcıyor Beşiktaş Battal'ı geri aldı Siyah Beyazh yöneticüer kaptan Ünal'ı antrenörlüğe, Aydan Siyavuş'u da yardımcı antrenörlüğe getirdiler. Başaran,'Giiçlü kadro kurduk, sampiyon diyor İ Fenerbahçe, Ercan TURCAN = rtüc sigara dumanı içimde katranlaşmıvacah» Transfere su gibı para hareıyan Beşiktas'm (Muslim Bağcılan) sıgarasından derin bir nefes aldıktan sonra içıni dokmeve başladı. «Artık Beşıktas'ın maçlannda benden rahat kimse olmayacak. Senelerin üzüntusunu bu sene çıkaracagım. Hatırlamak bile istemiyorum o kötu gunleri. Bilir mısınız Beşıktaş'ın maçlannda ıçtığim sıgaraaın dumanı içimde adeta katranlaşırdı. Ama şımdi rahatım. Kudretli bıt Beşiktaş kurduk.» Spor dunyamızın yenı ısmı, yonetıcılık hayatının llk transfer ayında, sporcu avında parasıra ortaya koyarak baş avcı olmuş, senelenn transfer babası Muslim Bağcılara adeta taş çıkarmıştı. Beşıktaş'ın transfer taarruzunu yoneten Yalçın Başaran, 1300 000 lıra tutan transfer ışlemlennden sonra ruzgan yıyıp denızde kayan yelkenulenn rahatlığı ıçmde hayalLerme daiıyordu.. «Ergün gibi yıldız bır futbolcu aldık. Yedi tane istıkbal vaad eden futbolcuyu transfer ettik. Başnnızda Turk sporunun tek futbol adamı Gunduz Kılıç var. Sezon aretesinde bir Beşıktaşlı rahat etmezse kim eder?» «Yine para lâzım olsa seve sevr yine verırım. leter tri Beşiktaş sampiyon olsun. Yeter kl takun sahaya çıktığı vakit iyi fut bol oynasın. Ben de sigaramı keyıtli keyıfli içeyim.» Yalçın Başaran rahattı. Keyıflıydı herşeyden once de umıtllydi. Sıyah Beyazh camıanın susadığı şampıyonluk sevıncinın ılk müjdesını de şım dıden verıyor: «Gdnduz Kılıç'ın yönetiminde sampiyon olarak senelerin acılaruu unuUcajpz. Beşiktaş şam piyon olacaktır» ve üave edıyor au «Artık sıgaramın dumanı içimde katranlaşmıyacak.» = BEŞİKTAŞ, = TUGRüLTJN Ş PESÎNDE E BeşıktasUlar, îzE mırsporlu Mustafa'ya Ekulubunün 12ın venne Emesı nedemyle Ban= dırmasporlu Tuğrul'u Ealmak ıçın zemin har Ezırhklanna gınşmış= ür. Dün sabah ıki yo netıci bu amaçla Ban Ecunna'ya gıtmıştır. (Begikta* peşindc) TUĞRUI. İ Futbol Federasyonu j | yanlış mukaveleleri | I kulüplere iade edecek! alatasaray Kulubunun satış Ustesıne koyduktan sonra onceki gun mukavele ımzaladığı ıkı kardeş lutbolcusu Yasın ve Gok men ıle, PTT'nın malı dunımunda bulunan Metın konusunda bır açıklama yapan Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Polat, «Bu misalle butün kulüplerin dikkatim çekeriz. Bılgısızce yapılacak işlemler hem kulübu, bem de fntbolcuları guç durumda bırakabilir. Yonetıciler mukavele imzalarken jonetmclığe dıkkat etsınler» demıştır. 4 fntbolen vemeye hazır Cemıle talıplcrın artması ve açık çekle 5 kendısıne teklılte bulunulması üzenne Fe s nerbahçe yenıden îstanbufeporla temaslara E gırışmıştır Sarı Lâcıvertlı yonetıcüer dün ss kü temaslannda Cemıl'e karşılık Numan, = Serkan ve Ümran'ı verebıleceklenni sbyle E mış, Istanbulsporlular da forvet elemamna E ıhtıyaçlan bulunduklanm belırtınce Yaşar'ın S ısmı üzennde de durulmuştur. E ÎONESCU TEKRAR TÜRKtYE'DE E E S = 5 ~ 5 «A S E E E E E E E E 6 • • ^ • • 4 • J « • J * • • J • • «. 4 * « 25 kilometrelık Lluslararası Yuzme Maratonunu tek başına bitiren Erdal Acet; ilk kilometrelerde rakipleri ile mucadele ederken E Fenerbahçe'yı bır yıl once koyu defans E taktığıyle şampıyonluğa ulaştıran ve 7 puan E farkla hgi bıtirerek şbhret yapan Romen anE trenor Ionescu gelmıştır. lonescu bir Türk E takımım çalıştırmaktan zevk duyacagını soyE lemıştır. Yasın ve Gokmen'ın dana once 26 Hazıran tarıhınde satışa çıkanlmak ıçın müracaatta bulunduklarını ve Istanbul Bolgesınin satış listesınde yer aldıklarmı soyleyen Hasan Polat, «Bu ışlem eldekı mevzuata jöre hukunısüzdür. Satifa kOBUİan bir futbolcu satışını çeri alamavacafı Ribi kulubuyle de mukavele ımzalayamaz. Fakat bunun bir şartı vardır. O da bu oyunculara hiç bir kulubun talip oünaması halinde yenıden knlübünde kalmasıyla olabilir» şeklınde konuşmuş Ml' E. Acet kazandı.. • nlllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUUJIIUIUIIIIÎ? Futbol • Federasyonu t İzmir'de toplanacakt Futbol Federasyonu bu haftakı olağan toplantısım Hasan Folat'ın başkanlığmda tzmır'de yapacaktır Akdeniz Oyunlan çahşmalannı ıncelej'ecek ve bu konuda tetkıkler yapacak olan Futbol Federasyonu, aynca transfer uzennde gorüşmelerde bulunacaktır J « • J • * ^ • J • Cevat Gök Karşıyaka antrenörü oldu IZMtR Karşıyaka Kulubü Başkanı All TJlvi Kıremıtçıler, oncekı gun yaptığı bır açıklamada ArıJ Dokel'den boşalan antrenorlüğe eskı çaüştıncılardan Cevat Golt' ün getınldığını büdırmiştır. Cevat Gok'le anlaşmadan sonra antrenor problemırun kapandığını soyleyen kulup başkanı Kıremıtçıler, golcu bır futbolcunun transferi ıçm yakında Av rupa'ya çıkacağını bUdınnıştır. Fliper sınıfı tekneler de kullanılacak MLKÂFATLARINI ALDILAR Izmit'te yapılan kurek yanşlarında derece alan bayan musabıklara hediyeleri verümlştir. Fotoğraf: sampiyon olan Hereke eklbini eostermektedir. Yelken Federasyonu Optımıst'den bır büyuk sımlı Fhper olarak kabul etmiş ve yurdumuzda kullamlmak uzere çalışmalara başlamıştır. Optımıst'de 16 yaşına kadar eğıtılen çocuklar 1620 yaşları arasında tam bır yelkenci olarak yetışmesi içın kabul edilen Flıper smıfı tekneler fıber glasdan yapılmaktadır. Bu teknelerin yurdumuzda yapüabılmesi ıçin de Yelken Federas yonu kalıp getırtmek uzere Danımarka'ya başvurmuştur. luslararası 6 Yuzme Maratonu Şampiyonasım Erdal Acet kazanmıştır Acet, 8 yarışmacı ıçmde tek başma musabakayı bıtırmıştır. Derecesi 6 13 45'dır tçlennde Bulgar maratoncusunun da bulunduğu dığer Türk yuzuculen suyun fazla soğukluğu nedenıyle yarışmayı terketmışlerdır. YUUŞMANIN CEREY\NI Musabaka sabah saat 7 05'de Pendık'tekı Erdım Tesısleri onunden başlamıştır. 13. kılometreye kadar Erdal Acet, Gürhan Bencan ve Bulgar Dmev basabaş yuzmüşler, bu kilometreden sonra Acet atak yaparak dığer lkl rakıbını gerıde bırakmıştır. Az sonra Dınev çok uşuduğünü ılerl surerek sudan çıknuş, arkasından da Gürhan Bencan aynı nedenle yanşmayı terketmiştir. u Suyun soğukluğu nedeni ile diğer müsabıklar yarışı lerkettiler | J ^ * « • Basketbol Takımı >oneUcılen. bu sezon basketbolu bırakacağını açıklayaa UPII Bujukajcan'ı antrenorluğe getırmıştır. Eskı çalıştıncı Ajdan Sıyavus'u da genç takım ve (A) takımı ıkincı antrenoriuğune getıren yonetıciler, «Yenı mevsimde guçlü bir Beşıktas jormek istıyonw» demlslerdır. Bu mevsım Avrupa Kupa Gahplerı Basketbol Turnuvasında Turkıye'jı temsü edecek olan Beşiktaş takımı yoneticılerıncten Coşkun Ergun, Onal Bujukaycan'ın takım kaptanı olarak arkadaşları arasında sevılmesi janısııa ıjl bır antrenor olduğunu behrtmış ve «Yenı sezon içın guçlii bir transfer yapma\ı anuluyomz» demıstır Coşkun Ergun, arzuUdıklan guçlu kadro içm ilk a« dımı attıklanm ve bır yıl once Altınordu'ya transfer edilen Battal'ı gerı aldıklarmı belirt. mıştır. Diğer yuzdcülenn daha önce • • bıraküğı yansmada tek kalan • Acet, büyuk bır hırs ve azimle yanşmaya devam etmiş ve Fe• nerbahçe Sosyal Tesısleri önun• J de musabakayı tamamlamıştır. »»»»•••»•••»•••• Ankara'da yapılacak Optimist yarışlarına 105 müsabık katılacak ANKAR\ 21 • 25 Temmuz tarıhleri arasında Ankara'nın Moğan golunde yapılacak Federasyon Kupası Opümıst Yarışlan içın 105 musabık davet edılmıştir. Bolge Outımıst şampıyonasınaa derece alan gençlenn katılacagı Federasyon Kupası Yelken Yanşlannın çok beyecanlı geçmesı beklenmektedır. Bursaspor 'Mini forveüni Haluk'lauzatacakj" ! 1 Ligin en genç oyuncularına sahip olan Kınalıada faz futbol takımı, bugun Kınalıada sahasında kendi kulüplennm genç takımı ıle karşılaşacaktır. Kızlar ve erkekler arasmdakı bu karşılaşma saat 16 30'da başlayacaktır. Kınalıada'da bugün futbol festivali var VEDA PASTASI Geçtiğimiz Çarşamba gecest bir JübUe ile futbola veda eden Ogıın Altıpannak, onceki gece yaton dostlarma bir yemek vererek futbol hayatmdaki yardımlarından dolayı teşekkür etmiştir. Fotoğrafta; veda pastasını eşi Esin Altıpannak ile kesen Ogıın goruluyor... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' •••••••••••••••••••••••••«•••••••••• Geçen yıl bu dezavantajlarına rağmen Yeşil • Beyazlılar 50 maçta 53 gol attılar GANYAN 5 10 20 30 40 LIRALIK: LIRAL1K: LIRALIK: LIRALIK: LIRALIK: ursaspor antrenoru Kaloperovıç, Yeşıl . Beyazlı takmun forvet hattım «Mini forvet» olarak nıtelemış ve bek Haluk*u bu yıl santrforda oynatmayı dusunduğunu soylemıstır. y l Lıgıa en genç takımına sahıp olduğunu sozleııne ekleyen Kaloerovl ••ıınmıiııiM^ıınMıiiııiıHI ı»iı"W) I'HÜMI'I P Ç ' •B'y ortalamasmm du•aOHİ^^^^KESvt iT^ r^B^l jzj t0T durumlara sokayoT. Buna rağmen mucadele gucu ve fırsatçılığımız da avantajunızdır şeklınde konusmuştur. Çalışkanlığından soz ettıği bek Haluk'u da onumüzdeki sezon santrforda denemek istediğinı behrtmıştır. GEÇEN YILIN BtLÂNÇOSÜ Antrenör Kaloperovıç «Mîni forveU ile geçen sezon yaptıkla2/15/7/9/2/4 nnı sıralarken, oynadıkları 50 maçta 21 galıbıyet, 19 beraberhk 2/5 15/7/9/2/4 ve 10 yenılgi aldıklarmı söylemıştır. Bu 50 maçlık maratonda da 53 gol atüdığmı, buna karşı2/5 15/7/49/2/4 lık 41 gol yendığını belırtmıştır. B Bir varmış bir yokmuş, yaz aylarında Avrupa'da bol bol musabaka varmış! Abdülkadir 3TÜCELMAN £ ve şeref taırsüsundekl güreşçıleri gostererek sormuş: «Hanglsı birtnci?» Güreş Federasyonunun bir yetkılisi bir lâf etmiş: *Sot ya'dald Dünya Şampiyonası bızim içın ciddi bir BıktıK şu imtıhanlardan Bir de dıploma alıp sınıi geçüğımız gunü gorebilsek. oynayın Gidenler kayboluyor Temmuz gelince yazlık izınler başlar Yazlık lzınler de başlayınca bizım sporcu kafüelerl soluğu yurt dışında alırlar. Avrupa şampıyonalan, dünya şamplyonaları veya önemli turnuvalar olsa yüregtmiz yanmıyacak. Ama gelm görün kl ufak telek tur nuvalar tercih edilir nedense.« Işte Temmuz geldi dedik ya, guresçiler, atıcılar, kürekçüer binioler, bısfldetçıler, atletler sıra sıra yola koyuldular Kimisi Almanya* ya, kimisi Romanya'j'a, kımi si Avusturya'ya gitöler. Fakat kimse çılnp da sormadı onlara ne gıderken, ne don dükten sonra. «Nedlr bn gıttiğiniz turnnva? Ne yapönız gittiniz de orada?» Gidenler, gelditten sonra bilmem kaçıncı olduk dedıler, arayıp soran olmadı. Gidenler geldikten sonra he^'Tilannı kapatamadı Gidenler geldikten sonra, «Su kadar sporcuya bu kadar idareci olur mu?» diyen olmadı 2/5 12 15/7/49/2/4 2/5 15/7/45912/2/4 2/15/7/4591112/12/4 2/515/7/4591112/12/4 50 LIRALIK: 100 LIRALIK: Kaloperovıç Metin Oktay'ı övdü Bursaspor antrenörü Toma Kaloperovıç, Metin Oktay ile çalışmayı çok arzulaâığmı soylemıştır. Kaloperoviç, Metin Oktay t çın «Kaprisi yok, çahşkan ve disiplini seven tam bır kulfip adamıdır» demış ve birçok yonetıcımn kendısmi kulubüne almak için uğraşUğını belırtmıstır. Yeşil Beyazh takımın Yugoslav antrenörü, «Ben de Metin ile bSrlikte çalısmayı çok isterim. Futbolculara büvük va ran dokunacağından emininu demiştır. Gidenlere geldikten sonra resmî musabaka raporlancı soran da olmadı. Kısaca bız şu spor toplumunda oylesıne bir duzen kurmusuz ki, Saatli Maa nf Takvımi gibi Güneşı goren, yıllık tznini koparan, sıcağı duyan ve de sırası ge len Avrupa yoluna düşuyor. nelge yaymlamış, bundan böyle yetkıUlenn dışmda kimse beyanat veremıyecekmıs. îlgılıler ilk önce kimin yet kılı fcıırnn yetkisız olacağını belli etselerdi daha iyi olacaktı. Çunkü bizde berkes kendisini yetküı zanneder de. Önce onu bilelim Genel Müdürluk, bır ge Bir varmış... musabakalarda Klâsmana da ni gtrememlşler, Fransızlar, Almanlar, Hollandalılar VÖ Belçıkalılar bep bizım Ustumüzde. Fakat uzUlmemek (<) gerektr. Zira «biz onların vaköyle babalanm, dedelerınl gerilerde bırakmıştık..» der ve övünebüiriz. î Güleriz ağlanacak halimize... Celâl Aükin Cumhunyefte çıkan beyanatmı telczip et tutnek için tüm Güreş Federasyonu üyeleri paçalan sıvamıslar. Celâl 1 bir köseye sıkıştırrp «ya yeüd, ya tekzlp» demişler. «Oediğim dedik caldığım düdüln dıye gereksiz ısrardan bep bu hale geldik lşte. Şımdi de oturup torbaya gi ren lâtı oekiştinyoruz. Yaşar Doğu güreşlerinde Federasyon Uyelerinden binsine madalya verdirmek lstemişler Gureş Federasyonunun iigılısi (!> eime tutus turulan madalyaya bakmıs TAHMİNLER 1. KOSU 2. KOhU 3. KOŞU 4. KOŞU 5. KOŞU 6. KOŞU 1. KOŞU 8. KOSU 9. KOŞU Gulsever. Plase Burçak 2 . Gurhan. Favorı Suıprız Yureklı Fa\oır Munoza Plase Gold Coın ReyhaD 3 Plase Narçıçegı Ender. Sürprız. Çetıner Ta\orı Dolares. Plase Şahbanu Favori Seyyare 88 Plase. Fırat 13 Beykoz. feurprü Soydan Favon Bıanca Plase: Gold Stone Darıus. Surprız Canko Favorı Şaheser 2 Plase Zafıre 77 . Torık Surprız Azra Favorı Sumru Plase: Tekıla Favon Yâren Plase Nedıme Nasıp 8 Sürprız Yıldız 342 Lefter Kuçukandonyadıs yann Turkıve uçuncu lıgı ktıluplennden Galata üe mukavele ım zalayacaktır. Lefter Galata antrenörü oluyor •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»•••••••••^•••••••••••••••••••••••••S
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle