09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALTT: CUMHURİYET: MERDİVEN POLÎTİKADA ve gazetecüik mesleğinde olduğu kadar nükteleriyle de ün yapan George Clemanceau, aşk konulu bir tartışma sırasında şöyle demiş: «Insan aşkın en dayanılmaz ve en heyecanlı anlannı, sevgilisiyle birlikte merdivenleri çıkarken yaşar...» 1 • • : ; • : : : : ; • • • • ; : : . . • : , : • : • • • • : • • • v : : 11 Tenunuz 1971 N§lilş«ıız?.£ iyi mislniz? • • : • • . • • • • • • ; • : ; • : : • : x : , . : : : : • ; : ; . : : : : ; x : : : . : : : ; : • ; : . : ; : : . • 40 YİL ÖNCE 11 Temmuz 1932 tarihU ARZUYA SAYGI ARKANSAS'a bağlı Woodru!I Cezaevindeki hücrelerden bi rinde yatan iki mahkum günün birinde, cinsi cazibesi çok kuvvetli bir yıldızın büyük boy portresini duvara asmak arzusunda olduklarını müdüre söylemişler ve müsaade istemişler... Müdür halden anlayan bir adam... Peki demiş. İki hafta sonra sabaha karşı nöbetçi gardiyan bir de ne görsün... îki kafadar tam afişin arkasına tesadüf eden yerde kocaman bir delik açmışlar ve firar etmişler. Oybana..Oylabcna..Oy.. Yazan Çizen: Cumhuriyet Dövüşen dostlar T Dr. İHSAN ÜNLÜER Demek sizde de piyano tnerakı var öyle mi? Hem de nasıl... Sizinkine bir göz atabilir miyim? Daliikalık tebessüm Haftadan Haffaya Adnan TAHİR Dün, Bugün, Yarın D B B ÜN KELÎMESİ, üzüntüler, pişmanhklar, hayal kırıkhklan ve kaçınlmış fırsatlar anlamma geliyot. Sezar, henüz 24 yaşındayken Büyük îskender'in başan ve kahramanlık rekor. lannı kıramadığı için kahroluyordu. Ünlü Fransız bilgini Lagrande da bir yüzyıl önce dünyaya gelmediği, böylece yerçekimınin keşfini başka birine kaptırdığı için ömrü boyunca sızlanıp durmuştu. *** UGÜN KELİMESt, hınzır bir açıd'an, çözümlenroesl gereken bir sürü meseleyi, sineye çekilmesi gereken bir sCrü derdi iki hecede topluyor. Yeni teşebbüslerin ilk ve zor adımını hep bugün atmak, acı haberlerin tümünü bugün almak ya da vermek zorundasınız. Rubinstein'm itirafım duymuşsu. nuzdur : «Piyano çahşmalanmı bir tek gün aksatırsam, bnnnn farkına sadeee ben vanyortım. tü ffün aksatırsam müıik nsta. lan sezinliyor. Üç gün aksattığımd» dinleyiciler de hemencecik anlıyorj» **# tR DE TARIN kelimesi var sözlüklerde. Yumuşak, pembe bir kelime. îsimsiz meyvalar gibl lezzetli, emsalsiz rüyalar kadar tatlı. Olayların tümünü iki boşluk arasına sıkıştıran mucize kelime .. «Kimbilir» in en canlı, «Belki» nin en kestinne, «Olabilir»in en kolay ifadesi. Meçhullerin erışilmezliğine renk ve çeşni katan beş harf... tçinden çıkılmazlığın tarifsiz sıkıntısına mı düşmek üzeresiniz?.. Karşınızdakine sadece «Yann» demekle feraha çıkabilirsiniz. *** VET, YARIN. çehre hatlanmızdaki gerginliği yumuşatan, alnımızdaki kınşıklan criten, endişeleri bizden, bizi de en. ; dişelerden uzak tutan bİT kelime... Ama değerlendirmede yapılan basit bir hata sonucu gert tepen silâh da olabiliyor. Fransız mizahçılanmn en hızlısı Alphonse Allais : «übürgün yapabilecefin bir işi yarın yapma...» demiş. Çürüyen dişlerinin tedavisıni bu tavsiyeye uyarak hep öbürgüne bırakanların âkıbeti ya takma diştir, ya septisemi. İMDİ yukandakl şu kakatiirü görünce hepinız Napolyon Süleyman sanacaksınız onu değil mı? Hayır.. Bu da Napolyon amma bunun soyadı «Bonapart». Biüyorsunuz ki türlü çeşitli Süleyman var tabü: Berbat Süleyman, Hazret Süleyman, Bonapart Süleyman, Kırat Süleyman... Bu bizimkisi <ne Berbat, ne Bonapart, ne kırat, ne berhayat».. Sa dece NAPOLYON BONAPART Bizim Napolyon Bonapart'ın so yadı da Fransızca sözlük anlamı Ue «BONAPART» yanl APARTMAK fiılinden geliyor. BonAparf. tYtCEAPART demak. Yandaki karikatürde de Napolyon Bonapart'ı iyıce apartırken görmekteyiz zaten. Napolyon çok gençken çok cıüzdı Topçu subayıydı. împarator oldu sonradan O zaman bir göbek, bir çok da memleket edindi. öldüğü frün göbeği vardı yine Amma bir bayli küçülmüştü. Jacque Prevert, Napolyon'u böyle anlatıyor şiirinde. Bana gelince savaşçüığı bir yana benim bildiğim en önemli özelliği ise onun günde iki saatten fazla uyumamasıydL Kıratının eğerine yaslanarak şekerleme yapan Bonapart, kıratını çok sever, çok iyi tanırdı. KIR ATTM1 NALLATIR1M GCMÜŞ NAL ÎLE • îhtimal ki Iskender ve Jül Sezar'dan sonra sırtına dayanarak uyuduğu kıratının yani tab'asının muhayyelesini nasıl etkl altında bırakılacağını hiç. bir büyük adam Napolyon kadar iyi bibnenıiştir. Onun bütün düsüncesi tab'asının yanı halkının muhayyelesine hükmetmesiydi. Tüm hareketlerinde bu psikososyolojik şeytanlığı kullandı durdu Napolyon. Devlet Şurasında Napolyon şöyle diyordu: S İMES gazetesinin Cenevre kunu şöyle bitirmişttr «Şim<H muhabiri bUdiriyor Ce bn münasebet ve bağlar, cihaa miyeti Akvam Meclisinin sulh ve müsalemetine hizmet eson toplantısında Hindistan adı den bu müesseseye bn iki memna Ağa Han konuşmuş: «Hin leketin de üye ohnast itibariyle distan tarihinin asırlardanberi devamh ve sabit bir şeMl alTârkiye'nin tarihine bağlı bulunduğunu, iki memleket ara nuş bulunmaktadır. Hindistan sında bazen anlaşmazlıklar çık bu bakundan son derece memmış olmasına rağmen iki mem nundur. Meşhnr bir «öz vardır: leket münasebetlerinin daha zi Birbiri fle en sert ve en çetia yade dostane mahiyette olduğu şekilde dövüşenler sonunda birnu» anlatmıştır. Ağa Han nut birinin en iyi dostn FRANSIZ takımı ile Galatasaray • Fenerbahçe muhteliti arasındaki maçta dün Fransızlan 4 1 yendik. GÜZELLİK knaliçesi Keriman Halis hanım, dün sabah Sirkeciden kalkan ekspresle Avrupaya bareket etmiştir. BULMAC^ÇS 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 1617 18 E «Vendee savaşını kendimi ka tolik yaparak kazandım. Kendimi müslüman gösterdikten son r» Mısır'da yerleştim. Eğer yahudi bir kavme hükmetmek ısteseydim Hazreti Süleymanın mabedinJ yeniden inşa ederdfan.» Kitle muhayyelesini tavlamak suretiyle onları aparttıktan son ra BonApart, iradeimillıye, ira dei revaniye ve sonunda da t radeipismaniye'ye sığınmıs dur muştur. Kıtle muhayyelesini etkilemek zekâ ve akıl üzerine etki yapmaktan çok daha zor bir iştir elbet. Antuvan, SEZAR'ın katilleri aleyhine halkı kışkırtmak için ilmî nutuklar söylemeye mi ihtiyaç duyduî Hayır. O, halka sadeee Sezar'ın vasiyetnamesüü okudu ve ölüsünü gösterdi. UMUT MEMEDtN EKMEGt YE MEMET YE Kitle muhayyelesini etkileyen şey bir büyük zafer, bir mucize midir? Yoooook. Bir büyük vaad, bir büyük ümit verme, nurlu ufuklar, ya da abdestsiz bay ram namazlannda şapkayı arkaya atıp resim çektirmekten ıbaret bir iştir. Halkın muhayyelesi nelere ka nar bakın: Paris'te bir haltada 5000 kişinin ölümüne sebep olan grip salgını kitle üzerine et ki yapmaz da sevgilisi Mariya Janet Pierre Döla Jambon dö Bonbon uğruna kendisini EYFEL kuesinden Kurbağahdereya atan bir âşık günlerce halkın kafasmı oyalar. Halka yenl bir vergi mi koyacaksınız? Kıbns meselesi, Varto zelzelesi, Ahır» kapı yangını, Adapazan canavannı ve de Monako Prensi'nın, Prenses'e armağan ettiği tımak makasını anlatan havadislerıe pandispanya gazetelerinl doldurun yeter. Zira halkın muhay yelesine etki yapan bizzat vakalar degil, belki o vakalann vuku buluş tarzıdır. Napolyon, MOLOZTOPOL se ferine giderken sevgilisi Jozefin' in berberlni ve bigudilerini de birlikte götürerek halkın muhayyelesini etkilemis ve sevgisinı kazanmıştı. Kitlelert etkilemek, onlara yutturmak sanatı «idare etmek» sanatıdır. Amma adam ne kadar Napolyon Bonapart olursa olsun unutmamalıdır ki onun da sonu ELBE gibi bir ADAYA sürülmek olmustu. SOLDAN SAGA: 1 Müzik tahsninl Italya'da gördüğü yülardan sonra, yurda dönüşte bir seri operet, oper» ve komik operalar (Arsas, Olimpia operası, Arifin Hilesi opereti, Köse Kâhya, Leblebid Horhor operetlerini) vermiş bu sonuncusu ile Yunanistan ve Mısu'da büyük takdir, alkış toplamış Exmeni asülı büyük Türk besteedsL Bir hayvanın lâkabı. 2 • Aptal anlayışsız mânasına (esH dil) Yiğit . Bir nota . 1880 de Türk hükümetinin dâvetlisi olarak gelip saray bandosunda çalışmış, beste yazmış, paşalık verümiş, 1908 Inküâbında memleketine gönderilmis bir Ispanyol piyanisti, paşa. 3 TERSİ Güney Amerikada bir sıradağ İki direkli ve brikten küçük yelkenli . TERSİ argoda yalancıktan yapma. 4 TERSİ Amerika' da bir göl Verdi'nin bir operası . TERSİ bir şeyin yere bakan tarafı TERSİ kimyada titan. 5 TERSt dört senede bir gelen 386 günlük yü, artüt yü Amerikada çok takdir gördüğü yıllarda kaza geçirerek durmuj Avusturyalı bir büyük keman virtüozu ve kısa melodik parçaların bestecisi. 6 Yelken yarışlannda tek kişilik ve bir yelkenli kayık . Bir nota Birind Dünya Savaşında Avustralyah, Yeni Zelandalı askerlerin adı Istikbal. 7 Edirnede ilçe Ordu ili Yeşilırmak arasında Karadenize duvar olan dağlar TERSİ sağlam. dayanıkh. 8 • Insanda yapılış bünye özelliği Bir meseleyi büyütme Ayı evi TERSİ Asyada kuzeye akar» bir Rusya nehri. 9 Suçlulann manevî yapısı Be maddi işaretleri arasmda bunlann ahlâk ile ilgisıni incelemiş anormallikleri sınırlamaya ealışmış ünlü ttalyan antropoloğu ve psikiyatn (Cesare) TERSİ Almanya'da şehir 10 Pankreas hücrelerinin salgıladığı ve vücuttaki şeker dengesini ayarlayıcı eksikliği dışandan da tamamlanan bir hormon Afrıka' da bir göl. 11 Bir ilimiz Insanın öz benliâi Peter Pauls ön adı ve yetiştirdiğı deâerli öârencileri ile atelyesinde 2000 kadar mitolojik, tarihî konulu veya dinî pehlivan yaptlı kadın figürleri ile oek çok tablo bırakmış Flaman ressamı. 12 TERSİ bir çalın Soydan. temiz kişi (eski din Elektrikte dırenç birimi . TERSİ bir ağırlık rümuzu Kimyada silisyum. 13 TERSt en ünlüsü Robinson Crusoe olmak üzere birçok romamn yazan tngiliz (Daniel> Rönesans ttalyasmda kilise fresklerindeki ustalıeı. değerli öğrenciler (Pinturicchio, Rafaello) yetiştirmesi ile ünlü ressam (Vanucci) 14 TERSİ kimyada kalaym simgesi Boğa güreşi vapılan yer Giderme. 15 TERSî aün en yavaştan yürüyüşü Dünya Bir renk. 16 Yollannm çokluğu ve kanşıklıfı ile içinden kolay kolay çıkılamıyan yer Bir memleketi dışandan eelen bulaşıcı hastalıklardan korumak için yabancüardan şüp helilerin bir yerde veya hastalık çıkan evde bir süre bekletümesi keyfîyeü. YÜKARIDAN AŞAĞIYA: 1 19. asırda yaşamı?, esaslı İlk müzik eğitimlerinden sonra intisap ettiği Yenikapı Mevlevihanesinde çilesini çekip Dede ol muş, oradaki ustalardan edindi. ği yeni yeni bilgüerle dev eserler bıraknuş bir bestekânmtt Umumî. 2 Ortaçağlarda, doğuda yaşamış bütün ilml eâer* leri okuyup incelemiş, yüksek bilgi taşıyan eserleri yabancı dü lere çevrilmiş buyük Turk hekim ve bilgini TERSİ mesele, problem (yeni dil). 3 Nefesli bir müzik âleti . TERSİ geralye yüksek bir kişi geldiği zaman direğe rütbesine göre çekilen bayrak, isaret . Su. 4 Bir nota TERSİ kimyada berilyumun simgesi . Şakaklardan sarkan saçlar • Kardeş karüannın birbirlerine hitabı. 5 Ceylân Notada duraklama işareti Romain ön adı ve on ciltlik «Jear. Christophe» romaru «14 Temmuz, Danton...» gibi piyesleri, Mantığa dair ilmî eserleri Ue bir Fran sız yazan . Yiğit kişi. 6 TERSt adale . Bir tapınak TERSÎ ödeme. 7 Bir ağırlık birimi Bir nota TERSÎ yan taraf koltuk altının aşağısı (eski dil) « TERSİ bir kış meyvası 8 TER St saf temiz berrak • TERSİ bir balık . Andre ön adı Ue büyük bir Fransız edibi 9 TERSt hayatî bir sıvı • Kimyada bir elemantn atomunun çekirdeğindeki proton sayısı değişmeden neutron sayısı değiştiğinde o elemanın meydana gelen atom çeşitleri Kimyada sodyumun simgesi. 10 Fasıla . TERSİ elinden her zaman için kaza çıkabilen Hava almak için gidilen ağaçlı çiçekli bakımlı yer. 11 Kimvada ser>iımun simgesi Vücudumuzun dış örtüsü Birleşik Amerika tarihinde beşinci cumhurbaskanının adını ta sıyan ve Amerikadaki müstemlekecilerin artık çekic gitmesi tezini belirten € Amerika Amerikalılarındır. doktrini TERSİ vet meyen miktarda 12 Tropikal denizlerde esen bir rüzşâr Sonradan olma ur 13 Bir gece kusu . TERSt bır divan şairımız TERSt kimyarla alüminyum. U Fasıla TERSİ kimyada klor . Bir bölgenin mahsulünü ve imalâtını herkese tanıtmak için bunlann toplanıp sistemle takdim edildikleri yer vevs bina 15 Osmanlılann Avusturva'ya verdiği isımdi Araoda oara mânasına 16 Resımde çıplak tarz TERSİ kavıfclarda valılarda balıklan taze tutmak için küçük havuz Bir divan sairimiz. 17 TERSİ bir kimsenin şahsî kendine has kendi inanışına dayanan mânasına tlke) kavımlerde kullanılması yasak olan şey . Eski Yunanistanda bir çok kanunların vaoıcısı reform lan eercekleştirici hâkim ve filozofu. 18 Kimyada tantal Yün örmesi kumaş Bir renk Ceia. Bulmaranm 7. sa.vfamızdadır. CEVAPLAR gördüm rüyamda Dedim: Nasüsın rahatın iyi mi? « Hem de pek güzei.» « Demekki oldun tnuradına nail^ Keşfettlği kan hastalığı ile dünya tıp çevrelerinde ün kazanan sevgili hocamız Prof. Hasan R. Sığındıma ait bir manzu me aldım değerli atabeyimiz Doçent Sırn Akmcı göndermis. Merhum Resat hocanın bir yemekte söylediği nüktelerden t baret. «Şn Sonand denilen adem Kalmıs olsa gerek Hipokrat devrinden Kalksaydı «deontoloji. yer> yüzünden Yaraördı sanınrn onu yeniden* Hlpokrat heklmliğin piridir. «Hayat kısadır sanat uzundur» diyen pirimiz, sanatı edebiyatı hiçbir zaman hekimlikten ayırmayan Hipokrat hekim ahlâkı denilen «Deontoloji»run de deyimleyicisidir. Her hekım mezun olurken Hipokratın yazdıgı yemini eder. Gelelim Sığındıra hocaya : Sım'nın 6imn«\an Alıp durnrum ilham Tarihi faptaö noksanımı ederken itmam Kafı merabil Ue birlikte Sengi • mezar da dahil Geçenlerde Prol. Sanı Yaver hocamızı da toprağa verdık. Böylece gün geçtikçe Hipokrat hekimliği ve deontolojisi günden güne azalyor. Ruhlan şad olsun. • N 3 . RCMUZ YAŞINDA bir ünıversite öğrencisısinız. En önemli şikâyetınız de hayal kuraıak. Derste, sokakta. uyurken öyle hayaie dalıyorsunuz ki bu hayaller sizin ders çabşmaniza engel oluyor. Vallahi sayın okuyucum, herhalue tatlı hayaller kunıyorsunuz ö sizi önemli seylerden aiıkoyacak kadar onlardan aynlamıyor sunuz. Bu hal sızın gelecekte iyi bir politıkacı olacağımzın delili. «Insan < âlemde bayal u ettiği müddetçe vaşar» buiyorsunuz. Ne mııtlu size. Amma dana gençsınız ve omutlar vadeden bir öğrencismiz. Hayal içinde akıp çitmesin bu ömrü derbederiniz. Fazla hayal kurmanıza sebep bence bıraz da diğer şikâyetiniz olsa gerek Bir ayağınızın geçırmiş olduğunuz kaza sonucu 2,5 santim kısa kalması sizı şuur dışınızda üzmektedır. Amma 2,5 santim kısalık hekimlikçe bir sakathk sayılmaz. Zira ayakkabı ile gıdenlebilir kolayca. Hattâ geçerIdkte olan hekimlik kanunlarınca ayagı ancak 5 santim kasa olanı askere almıyorlar. Maamafih bu durura sizde aksine bir büyüklük kompleksi de yaratabilir. Dahi res.am Toulouse L'Autrec bakın ne diyor: « Eğer ayaklanm sakat ve feısa olmasaydı hekim olacaktım». Demekki o kendınde duyduğu eksiklik sonucu kendini yücelterek sanatır. zirvesine çıkarmış. Ruhsal bir catışma tçindesiniz Eğer aklı başında bir akıl mütphassısı bulursanız basvurunuz Tedavi olabilir şeylerdir bunlar. Dün gece babamı SKİ ÇAGLARDA kanaryası ötmeyen bir çocuk «Acaba ne yapsam?» diye üç kişiye danışmış. «Kopar kellesini olnp bitsin ..» demiş savaşçı. «Zorlarsan 6ter...» demiş hukukçu. «Yarına kadar bekle bakalım...» demiş filozof. Ertesi gün kuş ötmüş. Fakat tarih kitaplannda tamamiyle ters orantılı örnek. lere de sık sık raslanıyor. E T Y A ZI S IZ *#* EBE'Yt YILLAR YIL1 haraca kesen diktatör Archias, ülkedeki varlıkh bir dostunun mükellef sofrasında yemek yiyor, Kıbrıs ve Tesalya şarapları ile de kafayı çekiyormus. Atina'd'an bir haberci gelmis... Nefes nefese. Acele kaydı ile bir mektup vermiş dıktatöre. «Siradi eğleniyoruz... Ciddî isler yarına da kalabilir.. » demiş Archias. Mektubu cebine atmış. Ama okumak kıemet olmamıs ertesi gün. Çünkü, aynı akşam temize havale etmisler hazreti. Oysa mektupta öldürüleceği büdirili. yor, tedbir alması için salık veriliyormus. Y *** 4RINLARA GÜVENEREK mektuplan okumayan, büdirile. ı duymayan, ıkazlara aldırmayan, nezaket, insaniyet, medeıiyet yoksunu, obürgünleri de hep kendine yontma heveslisi bırınin kocaman kocaman kulakları çınlasın. Çınlar mı dersiniz çınUraaz mı? Çınlasa da olur, çmlamasa da... Zira «Belki ya. nn, belki yarından da yakın...» X A Z 1 S I Z GENÇ bir adam, kuyumcu dükkânına girmişti: «Çok attedersiniz~» dedı «Nişanlım için aldığun yüzüğü iade etmek istiyorum Miimkfin mü acaba?^ «Tabii mümkün ama olçin? Nişanlınıza uymadı mı yoksa?...» «Hayır efendim™ Nişanlım bana uymadı~» X A Z 1S1Z NEDEN ACABA? Turhal Şeker Fabrikası Miidiirlüğünden: 1 Fabrikamızın Civar Çiftliğinde mevcut kadro fazlas: 2 adet kasaplık inek; 5 adet halk tipi damjzlık inek; 4 adet gebe düve; 16 adet genç düve (12 yaşlı) £;ık .•»rttınna suretiyle satüacaktır. 2 İhale 21/7/1971 Çarşamba gunü saat 10.00 da Fabrikamızda yapüacaktır. 3 İhaleye ait şartname her gün mesaî saatleri dahilinde Fabrikamız Ticaret Şefliğinden ve Istanbul Aşirefendi Caddesi Şekerhandaki Büromuzdan temin edilebüir. 4 şirketimiz 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığmdan ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basm: 16904/5797) M YAZISIZ GEVEZELIK KOCASININ geve/eüğınden bıkıp usanan bir genç kadın, ona gunun birinde şöyle bir ikazda bulunmak zorunluğunu duymuştu : «özellikle toplantılar sırasında sen âdeta kendini kay. bediyor, olmayacak şeyler söylnyor, bir sürü de palavra sıkıyorsun Bundan böyle ileri. gcri konnsmağa başladığın za. man senı susturmak îçin üç defa üstüste öksüreceğira ve sen susacaksın Anlaşıldı mı?«» «Anlaşıldı.» 1 Bırkaç gun sonra aynı kan j koca bir toplantıya katılmışlardı Bır aralık söz çapkınlıktan açıldı. Koca, hemen lâfı kaptı : «Bekârlık yıllanmda ka. dın konusnnda şansım kıyasıya açıktı Düşünün bir kere bana çönül veren kızlardan tam ondördü intibara tesebbüs et. misti » Bu sözler üzenne karısı Oç defa üstüste öksürünce adaro jöyle devam etti : «özür dilerim Bana gö I nül veren kızlardan onöcü intt I hara tesebbfis etti ()n dfirdün. cüsii tse beni intibara jorladı Evlendik^ Oria Doğu Teknik Üniversitesi Rektörittğünden: 1971 1972 ders yılı için Üniversitenoiz Mimarlık Fakültesi Şehir Plânlama Bölümüne (10) ve Bölge Plânlama Seksiyonuna (20) Yüksek Lisans Öğrencisi kabul edilecektir. Mimarlık, inşaat, Ziraat ve Orman Mühendislıği, îktisat, Sosyal tlimler, tküsadi Coğrafya, Âmme tdaresi ve benzeri sahalarda üniversite eğitimini en az (iyi) derece ile tamamlamış olanlar iki senelik bir eğitimden sonra Şehir Yüksek Plâncıa (Master tn City Planning) veya Bölge Yüksek Plâncısı (Master in Regional Planning) ünvanını alarak yeni bir meslek sahibi olabileceklerdir. Gelişmekte olan ülkemizde, hâlen sayüarı çok az olan Şehir ve Bölge Plânlayıcdannı önemli görevler beklemektedir. Eğitiın îngilizce yapümaktadır. Ügilenenlerin bflgi için OJ). T.Ü. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ile temasa geçmeleri ve 4 E3cim 1971 Pazartesi günü saat 10.00'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde yapılacak mülâkatta hazır bulunmalan önemle duvurulur. X AZ1 L 1 . A: 10694 17350) 5793 Öğrenim İçin Döviz Tahsisi 1 19711972 ders yılı içinde dövizli özel öğrenci olarak kendi paralan ile ögTenim yapmak ıstiyenlerin döviz imtihanı ve tahsisi Ağustos'un 1213 de yapılacaktır. 2 131 Temmuz'da yapılacak dövi2 müracaatı için lüzumlu dilekçe formü ıle açıklama Millî Efitim Müdürlüklerinden ve Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğünden temin edilebilir. (Basm: A. 11008 1772T5799>
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle