09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sayın Öğrencî VeMtri! Okuldaki yavrunuzun en buvnMardımcısı ÜLKÜ OKUL ANSİKLOPEDİSİ'dir. SOR Fosikülü (i5in(i) Çılcfı. ÇıkarSft GUVEN BASIM ve YAYINEVI tstanbul umhuriyet Kumcusu: CTJNUS NADİ Çocuklarını mükemmel yetiştirmek isteyen ana • babalara: • Ana Babaların Egitimi • Çoctık Psikoloüsinin ana (2.5« TL.) <5.0O rL.) (3.00 TL.) '500 TL.) çizgileri • Çocnğun Cinsel Eğıtimi • Çocuktaki Kofü Huylar ve Düzeltilmesi • Çocuğun Cinsel Sorulan ve Cevaplart • Saygı Kuralları REMZİ KİTABEVt (5 M TL.) 48. yıl, sayı: 16857 Telgraf ve msktup adresi: Cumhuriyet istanbuJ Posta Kutustr îstanbul No. 246 Teleionlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 İ S T A N B U L 11 Temmuz Pazar 1971 (Cumhuriyet 5804) BAŞBAKAN NİHAT ERÎM, 1972 YILIBÜTÇE TASARISININ ANA İLKELERÎNİ AÇIKLADI Başbakan Nihat Erim, harcamacı dairelere birer genelge gondererek, 1972 butçe tasansının temel ilkeleri hakkında açıklama yapmış, «Devlet kesüninde lüks TC israfa kaçan harcamalar» yer verilmemesini» ıstemıştır. «Devlet kesiminin etkin bir şekilde çalışır hale gelmesi», «Btitçe harcamalarından yararlanarak, gelir dağılımının düzenlenmesi», «Devlet kesüninde lüks ve israfa kaçan harcamalara yer verilmemesi» gıbi ana ilkelerin yer aldığı genelgede, per*>nele yapılacak ödemelerle ilglli olarak da şu hususlara duckat çekılmektedır: elki dnygusal bnlacaksı. 1 Torba kadrolann ve ilk J nız ama, vasadığı sürece dört derece kadrolann karsıhğı P J Atatürk'e yaklasamamıs, tam olarak hesaplanarak, konuO'nun sohbetlerinden uzun lacak; uzun, doyasıya yararlanamamış 2 Mevcut kadrolar, intibak olmanın burukluğunu kimi zafarklan, gösterge üstü ödemeler man >iireğimde duyarım. Bu (hâkim ödenekleri hariçj tam bakımdan babamı hiç kıskan. olarak hesaplanacak; mam dersem, biraz gerçeği söy3 Teknik personel mahiyelememiş sa.Mİabilirim. tindeki devlet memurlannın tüm Babamın Atatürk'e bağlüıfı ücretleri «aylıklar. tertibinde çok köklüydü. Kolağası Mustafa yeralacak; Kemal'Ie Selânik'te Rnmeli ga4 Sözleşmeli persohelin üe zetesini yönettiji sıralarda, garetleri gerçek miktarı ile konaliba 1910 yılında tanışmıştı. Dü. cak; süncelerini yürekten pajlastığı. 5 Isçi ücretleri gerçek miknı sonralan bana sırası düştük. tan ile cari bütçede yer alacak: çe söylemistir. Akşamlan rıhtıra 6 Teknik mahiyetteki perboyu gazinolarından birinde bir. sonel de datail olmak üzere, devkaç arkadaş buluşur, yurt sorunlet personelinin tüm yollukJan ları üzerine sonu gelmez tartıscari bütçedeki «yolluklar» tertimlaara koyulurlar ve Kolağası bine konulacak; Mustafa Kemal'in o devir için 7 Tedavi yardımı ve cenaze bir Jnles Verne romanı kadar masraflan için beher devlet medüşsel sayılabilecek düşünceleri. muruna 125 lirayı asmayacak şeni hayranlıkla dinler, benimserkilde ödenek konulacaktır. «Soslermiş. Selânik'teki akşam soh. yal yardımlar» tertibine kcnaeak betlerinin yenilmez kabramaııı dlğer ödenekler ise, itatiyaea yedaima Kolağası (Onyüzbaşı) tecek mfktan aşmıyaeak, Alostafa Kemal olnrtnnş. 8 Ek çalışmalar için ancak Anafartalar zaferi özerine ba. mevzuata göre kesinleşmiş olan bamın genç Komutana karsı miktarlar için ödenek aynlacak, beslediği güven duygusu bir kat (Arkası Sa. 7, Sü. l'dej daha artmış, sarsılmaz bir inanç halinde güçlenmis. Birinci Ci. ban Savası > enilgisinden sonra Istanbul'da çıkardığı «Yeni Gün» gazetesini kapatarak ilk fırsatta Ankara'ya, Mustafa Kemal Pa. sa'nın yanında yurt hizmetine koşması ba yüzdendir. Çoluğanu çocağunu bir yana bırakıp ilk iş olarak Ulusal Kurtulus Savaşı. nın fikir bayraklanndan biri olan «Yeni Gün»ü bu yüzden Ankara'ya tasımıstır. Ankara, (a^.) Başbakan Eko Karanlık günler, Saltanat yö. nomık ve Malî Işler yarduncısı netiminin kıskırttığı isyanlar, Atıllâ Karaosmanoğlu, dün saat ayaklanmalar, Birinci, İkinci 11.00'de, Devlet Istatistık EnstiInönü zaferleri, Sakarya ve ni. tüsu Başkanljğına atanan O. Zehavet Dnmlnpınar ile 9 Eylü!.. ki A\Talıoğlu'nu makamında ziBitti mi? yaret eteuş, kendısıne yeni goHayır, asıl kurtulnş savaşının, revındfi başanlar dılemiştir. ekonomik kalkınma ve çağdaş Karaosmanoğlu, bu ziyaret sınygarlık düzeyine yetişme sava. rasında Devlet İstaüstik Enstisının ondan sonra başlayacağını, tusune düşen büyük görevler üGazi Mustafa Kemal, o gün t s . zerinde durmuş, tarım sayımı tanbul'dan tebrike ve «arzı hiz. konusuna değınerek sajnm somete» gelen bir kısım yazarlara nuçlannm en iyi bir şekılde dekendi ağzıyle söylemiştir. ğerlendırümesine dikkati çekSaltanatın, Halifeliğin kaldınl. mıştir. Tanm sayımı, yapıiması roası, Cumhuriyet, eğitim birliği, ongönilen toprak reformu yötekkelerin, zaviyelerin kapatıl. (Arkası Sa. 7. Sü. 6'daj ması, din islerinin dünya işlerin. den aynlması, Medenî Kanun, kadın bakları ve öteki devrimler.. Bitti mi? Ilayır, gene bitmedi ! Devrimciliği ilke edinen bir rejimin devrimden, devrimcilik felsefe. sinden cayamıyacağım, ber ge. rektiğinde ileri atılımlara basvurmayı görev bileceğini Atatürk, emir verircesine desil, ama tartışarak, inandırarak, Eflatnn' ANKARA, (Cumhuriyet Bürosa) un sofrasını andıran akşam sob. betlerinde arkadaşlanna anlat. Türkîş Yönetim Kurulu ça> tnaktan hiç bir zaman vazgeçme. lışmalarına dün de devam etmiş, miştir. 12lerin Turklş'e yeni bir yon verilmesini isteyen raporu tarBu bakımdan Atatürk'e yaktışılmıştır. lasamamış, yenilmez kişiliğine Yurutme Kurulu çalışmalandayanarak O'nun tüm benimse. nın eleştırılmesi ve bunlann cediğim dünya görüsünü bir dü. vaplandınlmasından sonra, disün eri gibi her zaman rahatça lekler bolümünde 12'lerin rasavnnamamış olmanın acısı araporu gündeme alınmış ve tarda bir hâlâ yüreğimi sızlatır. tışılmıştır. Bizim kuşak, Atatürk'ün fizik Perşembe gününden beri devarhğıyla karsı karşıya gelmek, vam eden toplantıdaki gorüşme O'nun doyurucu, doyuruculuğa ve tartışmalar hakkında hiçbir aolçüsünde tatlı sohbetlerinden çıklama yapılmamakta, ancak yararlanmak olanağını bulamadı. bugtın bir bildiri yayunlanacağı ölümünden sonra biz sadece sanilmalftn/iır Atatürk'ün başladığı yolda, onun temel çizgisinden aynlmamaya dikkat ederek yürümeye çalış. tık. Taşıdığımız görevin ağırlı. fını duyuyor, altında ezilmeme. ye gayret ediyoruz. Sisyphe'in sjrtından yuvarlanan kaya par. casına da benzetiUe, her seferinde yükü yeniden omuzlamak zomndayız. Başka bir çıkış yoln göremî. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) yoruz. Biz yapamazsak, bizden sonraki kuşaklar görevi mntla. Sıkıyönetim Komutanhgı (1) ka basaracaklardır. Numarah Askeri Mahkemesinde NADİR NADİ 20 Mayıs gunu 36 yıl ağır hapis cezasma mahkum edilen ömer Ayna, temyizi için Askeri YargıN o t : Başyazarımız Nadir Nadi, tay'a müracaat etmiştir. bugunden başlatnak uzere yıllık iznıni kullanaOmer Ayna'nın dosyası Askeri cağından, gazetedeki çaYargıtay Başsavcılığına gelmiş, lısmalanna ve yazılarına, Başsavcılık hazırladığı tebliğnaızın suresince, ara veremeyi yetkıli daireye göndermişcektır. CUMHUEİYET tir. DEVLET KESIMINDE LUKS IURCMUURA Bizim Kuşak SON VERİLECEK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Çilingiroğlu, "Geçmişte yanlış yol tutuldu» dedi Sanayi ve Ticaret Bakanı, Ticaret Odasında bir toplantı yaptı Istanbul'da Ticaret ve Sanayi Üdalan yöneticileri ile temaslarda bulunan Sanayi ve Ticaret Eakanı Ayhan Çüingiroğlu dün verdiğı demeçte, «Bugüne kadar öncelikle asayiş problemleri üe uğraştık. Bugün şikâyet edilen hususların bir çoğunun sebebini, reçmişte kalkınma için tutulan yol ve uygulamalarda aramak gerekir. Bu tutum, problemlerin yülardır birikmesine yol açmıstır.» demiştir. Ticaret Odası yöneticileri ile yaptığı toplantıdan sonra gazetecüerin sorularını cevaplandıran Çilingiroğlu, «AUnmakta olan sosyal ve ekonomik tedbirlerin bir yandan temeldeki s o runlann çözümlenmesine yardım edeceğini bir yandan da kısa dönemde piyasayı daha çok canlandırmak amacını güdeceğinj. ıfade etmiştir. îstanbul'a gelış sebebini de «Türk müteşebbisleri ile gfinümüzün genel meselelerini görüşmek, dilek ve temennilerini din(Arkası Sa. 7. Sü. 6'dsj tSTANBUL HABER SERVİSİ Tekel sigara imalinde 1962 yılının tiitünlerini kullamyor Başbakan Nihat Erim, Adalet Bakanı İsmaıl Arar ve Tekel Bakanı Haydar Ozalp ile bırhkte Maltepe sigara fabrikasını gezmiştir. Başbakan, ulkemizde yapılan sigaralarla aym adj taşıyan fakat yurt dışında yapılmış olanlar arasmda çok fark bulunduğunu, içimlerindekı güçluğun nedenleri üzennde durmuş ve çalışmalan yakından izlemıştir. Başbakan Erim'in bu konudaki sorusunu Tekel Genel Müduru Becai Dilban, «Tekel bnalatta 1962 yılının tütünlerini kullanmaktadır. Eski tütünleri bitirme kiçin de buna mecburuz» diyerek cevaplandırmıştır. Genel Mudür, Amerıkan «Star Kingsize» tipi sigaralann imalatı için lıazırlıklann ilerlediğini, halen Amenkan sıgaralannda °/o 14 oranında Türk tiıtıinünun kullanıldığını belirtmiştir. Bu arada Dıblan, 1971 yılı sonunda Türkije'de filtreli sigara imalatırun yüzde 18'e varacağını, 1972 yıh sonunda ise yüzde 50'nin hedef olarak almdığını söylemiş, Avrupa ülkelerinde filtreli sigara imalatııun yüzde 75 olduğunu sözlerine eklemiştir. Karaosmanoğlu, tarım ve sanayi sayımlarına titizlik göslerilmesini istedi Yurt dışı turizm örgütlerine yeni atamalar yapıldı ANKARA, (THA) Turizm Bakanlığının yurt dışı örgütleriyle ügılı yeni bazı atamalar yapılmıştır. Buna göre Brüksel Turizm ve Tanıtma Ataşesı Umit Halit Denııriz merkeze alınmış, Paris'ten Yılmaz Çolpan Brüksel'e, merkezden Nevın Menemencıoğlu da Paris'e atanmıştır. Beyrut Turizm Ataşeliğine de merkezden Muzaffer Soysal'ın atanması uygun görulmüştür. Atamalarla ilgili kararnameler dunkü Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ankara'do gece sokağa cıkmo yasağı kaldırıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürora) Ankara Sıkıyönetim Komutan lığı dün 37 numarah bıldirisini yayınlayarak, sıkıyönetim ılânı ile bırhkte Ankara'da konulan gece sokağa çıkma yasağının 10 Temmuz'u 11 Temmuz'a bağ» layan geceden itibaren kaldırıldığını açıklamıştır. Ankara Sıkıyönetim Komu. tanlığının 37 numarah bildırisi şoyledır : «Sıkıyönetim ilânı ile birlikte gece sokağa çıkma yasağı konn. larak bugüne kadar tatbik edileselmiştir. Bu süre içerisinde bazı vatandaşların, Komntanlık emrine aykırı hareket ederek, yasak saatler içerisinde sokakta dolaştıkları görülmüş ise de, nüfosn bir milyonu aşan Ankaramuda, kanun ve emirlere itaat etmiyenlerin hemen hemen yok de. nilebilecek derecede cüzi oluşn memnuniyet ve şükranla karşı. lanmıştır. Bngfine kadarki davranı«lan ile Komutanhğa yardımcı olma. ya çalıstıklarmdan hiç şüphem olmayan sayın Ankaralıların, gece sokağa çıkma yasağının kaldınlması ile de, aynı anlayış içerisinde davranacaklanna ina. narak, 10 . 11 Temmuz 1971 Pa. zar gününden itibaren gece sokağa çıkma jasagının kaldınlmış olduğuna bilgi edinilmesini rica ederim. SEMİH SANCAR Orgeneral Ankara Sıkıyönetim ve 2. Ordu Komutanı» (Arkası Sa, 7, Sü. 3de; Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu ile Behçet Osmanağaoğlu basuı toplaııtısıuda Adlî tatil 20 Temmuz'da başlıyor Askeri Yargıtay bu yıl tatil yapmıyacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yargı organlan bu yıl 20 Temmuz'dan itibaren 45 gün sürecek adli tatile gıreceklerdir. Askerî Yargıtay üyeleri ise, Sıkıyönetim Mahkemelerinde duruşmalann devam etmesi nedeniyle bu yıl tatil yapmayacaktır. Savcılar adlî tatüden yararlanmıyacak, Adliyelerde, Yargıtay ve Danıştay'da tesbit edilecek mahkemeler ivedi işler için nöbetçi olarak kalacaklardır. Nöbetçi mahkeme ve daireler, Adliye tatilı süresınce sadece âcil lşlere bakacaklardır. Askerî Yargıtay Başkanı Hâkim Tuğgeneral Rafet Tozün ise, Askeri Yargıtaym adlî tatile girmeyeceğini ve Sıkıyönetim Mahkemelerinin çalışmalarma devam etmesi sebebiyle kendilerine intikal edecek dâvalara bakacağını söylemiştir. Kara Harbokulu kamp için İzmir'e geldi İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Kara Harp Okulu öğrencileri, Menteş'te kamp yapmak uiere dun özel bir trenle Ankara'dan tzmir'e gelmişlerdlr. Basmane Alanmda törenle kar şılanan öğrencilere halk, yol boyunca sevgi gösterısinde bulunmuş, «Ordn, Ordn çok yaşa» dıye tempo tutmuştur. Kara Harp Okulu öğrencüeri daha sonra, ozel araçlarla kamp yapacakları Menteş'e gitmişlerdır. Türkİş Yönelim Kunılunda I2'ler raporu tarfışıldı ÖMER AYJSA YARGITAY A BASVVRDU Silâhtemin eden 9 kişi yakalandı Guvenlık kuvvetlerınce yapılan aramalarda «DevGenç üyesi oldukları ve bu örgüte silih temin ettikleri tesbit edilen» 9 kışı yakalanmış ve gozaltına alınmıştır. Yapılan aramalar sırasuıda çeşitü çaplarda 6 adet tabanca ile 2026 adet mermı ele geçırılmıştır. (Arkasj Sa v 7, Sü. 2'deJ ismail Hakkı Ketenoğlu emekliye aynlıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa Mahkemesi Başkanı İsmaıl Hakkı Ketenoğlu, 13 Tem muz'da emeklıje aynlacaktır Bu tarıhte 65 yaşım dolduracak olan Anayasa Mahkemesi. nın dorduncu Başkanı olan Ketenoğlu, daha önce uyeşı oldugu Anayasa Mahkemesine 13 Aralık 1970'te Başkan seçılmıştı. Kim karşı, kim değil ltalva'da boşanmayı mümkün kılan vasanın, geçen yılın Aralık avında yürürlüğe girmesine rağmen. bu konuda süregelen tartışmalar hâlâ sona ermemistir. Eski ltalyan yasalarına göre evlenenlcrden bazıları, bosanarak rahat bir nefes alırken, bazı kisiler de buna siddetle karsı koymaktadırlar. tşte fiüm yıldızı Catherine Spaak (yanda) «Aman boşanmat ne gu^'lmıs. derken, üstte görülen bazı hanımlar da boşaıı. maya karşı çıkmaktadırlar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle