19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Jemmuz 1971: CUMHURİYET: SAYFA BE3 Diyorbakır'da dizanteriden 28 çocuk öldü I yıldır 1 DIYARBAKIR. (TH\) Halk arasında Yaı ishali adı verüen has'ahk yuzunden Dıjarbakır da 15 gun ıçınde 28 çocuk olmuştur. Sağlık Mudurluğu ügılüerının, «Ana . babalann UgisUlıği ve bUjisizliği ymunden olıım ola>Iarı oluyor» demelerıne karşılık, Tıp Fakulte*! yonetıcılermın «Bugunlerde çocuklar arasında gorulen \e olum claUarına kadar ^ardırılan hastalık amipli dizanterıdir. Hastalık su >« yıyeceklerden gecmektedir» demıslerdır. Halk arasındakı de\ımı ıle Yaz isllali» denılen amıplı dızanterı hastalığma \ akalanarak çocuk hastanesınde tedavı goren hastaların çoğunlukta olduğunu sov leyen çocuk klınığı scfı Doktor Sadık Atak .Hastalık teşhis edllerek ^ervısimıze hemen yatırılan cocukların çoğu Kiieşmektedir. Fakat teşhis \ e hastahaneve yatırılmalan geç olan vakalarda maalesef olum oranı ynzde >uz oluyor» demıştır Dığer taraftan Sağlık Mudurluğu ılgılılerı ıse Tıpta vaz ishali denilen bir hastalık voktur Ço cuk hastalıkları arasında basilli ve amıplı dizanterı hastalığı vardır» demıslerdır Türkiye'de geri kaJmış illerin başında Van Hakkari ve Diyarbakır geliyor Cimenlo'nun koroborsayo düsmesinı önlemek ıçin yeni îedbirler alındı A D \ N \ . (Cumhunret Burosu) Adana'dakı çımento buhranı ve kaıaborsanın onlenmesı ıçın Ada. na Valısı Osman Merıç dun bır genelge ja>ımla\arak ahnan \em tedbırlerı açıklamıştır \'alı Osman Merıç'ın genelgesıne gore Adana Çımento Fabnkası resmı daırelerın çımento ıhtıvacını dosrudan doğruva karşjlajacak halk ıhtıvacı ıçın de hergun hangi bavıe ne mıktar çımento vereceğını bir lıste halmde Beledıveye ve Bolge Sanavı \fudurluğune bıldırecektır Bu emre uymavan bayı ve naklıvecılerın bayilıklen ıptal edtlecektir. Resmi daıreler muteahhıtlere v e . rılen çımentonun verınde kullanılıp kullamlmadıeını kovusturacak çımento bavıleri de Beledıvece verılen \esıkalara gore satıs ^apacaklardır radyo Açılış. program Gunaydın Koye haberler Turkuler, oyun ha\aları Haberler, hava durumu Oyun havalan Istanbul'da buşrun Beraber, solo şarkılâr Çesıtlı muzık Turk muzıgı Çocuk saatı Haberler Hafıf Batı muzığı Şarkılâr Şıır ve sohbet Melodıden melodıye Yurttan sesler Haberler Isteklenruz Beraber, solo şarkılâr Haberler Reklâmlar Habeıler Solıstler geçıdı Sızin ıçin K Koldaşdan turkuler F Ege .Orkestrası Saz eserlerı Bır Turk yorumcusu Haberler Tarla dönüşü Çesitlı Turk muzıgı Haberler hava durumu Hafıf muzık M Mukadder'den şarkıla 19 55 Bır varmış 20 00 Haftadan haftaya 2100 24 saatm olajları 05 55 06 00 07 00 07 05 07 30 07 45 08 00 08 10 08 30 08 50 09 30 10 00 10 05 10 25 10 45 1100 11 40 12 00 12 05 12 30 13 00 13 30 15 00 15 05 15 30 16 00 16 15 16 30 16 45 17 00 17 05 17 25 19 00 19 30 19 40 ISTANBUL 21 31 21 22 22 23 23 23 24 10 25 45 00 45 00 45 55 00 Turkuler Spor dergısi T Korman dan şarkılâr Reklâmlar Haberler Plâklar arasında Gece muzığı Onemli haberler Kaparuş ISTANBUL İL 09 55 ıp 00 10 30 11 30 12 00 12 30 13 00 13 30 14 00 14 30 15 00 15 50 16 00 17 00 17 30 irf 00 18 30 19 Ofı 19 30 2u 15 21 00 21 30 22 00 22 30 23 30 00 30 01 00 Açılış ve program Dıskoteğımızden Istejnn çalalım Mmvatür muzık Hafıf batı muzıği Konçertolar Hafıf batı muzıği Sonat saatı R Anthony s o j l m o r $an sololan Haftanm albumu Fılm muziklerı Pazar konsen Çay saati Kuçuk konser Gençlere müzık Senfonik muzık Hafıf batı muzıgı Muzık dunyasmda gezi Akşam konsen Melodı demetı Al Bano'dan şarkılâr Gunümuzde caz Gece konseri Gece ve muzık Hafıf batı müzıgi Program «e kapanış ııı riıiiiı i'i Çukurova dumduz urajıp g ı rferken bır tepe j u k s e l ı r Mi'is 1 ın oralarda Ovanın kamburu çıkmıs dersınız gorsenız. A m a ne kambur. Kamburun u«tu l e ş ı l h U e r l e bezennmtır. Sankı cennetı getırmışler de bu t e p e . nın uzerlne kovmuşlar. Çukurova mn bunaltıcı, bavıltıcı, d e . ]ı edıcı sıcağı kendını tarladan tarla\a \ururken, kuful kuT.il bır ruzgar esıjor burada. H e r taraf ağaç, her taraf golge, h e r taraf sennlık Çelemlı d n o r l a r bu kovun a dına. Bındıgımız plkap mınareve çıkar gjbı kıvnla kıvrıla ç ı kıyordu tepenın başındakı C p lemlı kovune Yanjmız, 3oremız tum uçurumdu Merkez Hukumet Tabıbı A>«e îrte? «Bn kdve ben bırkaç defa geldım. H a t t i su trpe var r ı , bak bak şu karşıki tepe.. Orava bıle çıktım bır Pazar gezıntısınde. Oradan bakınca Çnkoro'va bır balı (tıbı adatmn a y a g ı . nın altına ıcrılıvor. Sonra d e . n ı ı goranuyor karsidan m ı ı . mavi. Sonra veşıl Kıbrn. T a d ı . na dOTnm oltnnvor » . IIIMII lıır\ı/lılı ıılııııı\ 1 Mustafa ÇEVEN danıjdı burası Tam ortasında bır çe?me akıjordu. Şırıl şırıl . Ve de etrafını dort kahve ç e v ıelemıştı Y a m a n a dort kahve. Ama ıçmde kımsecıkler j o k t u . Sorduk neredeler? d u e Erkeklerın çoğu tarlada dedıler Kddınlarla çocuklar da okulda k o leıa fılmı «eyretfıvorlar. Bız de »«ağıdakı Zıvanlı kojunden g e lıvorduk Orada koylulere k o l e ra egıtımı japtıracak olan Dr. A\*t îrtej buradakı ekıpten lenerator almak ıçın gelmıştl. Suıduk okula vardık Ve Okul Mudurü tamamladı muhtat'n sozunu : «56 vıldan beri kirose kıro•enin tavnfuna kıst dememıştır ba köyde. K ı n u e kımse>e g o zunun ustünde kasın \ar deraemiştır. i a r ı m asırdan b e n bn ko>de ne bır cinavet ışlen. mıı, n e kavga olmuş, ne de b ı r . sızlık Ve de kıvanç verıci bır dorora, 7 vaşından St va<iina kadar herkegın okur vazarlıgı i a r . Okamava o kadar isteklı, raedenıvete o kadar tatktn ki ba k*vun balkj » Sonja kovluler konuştular E*kı bır muhacır ko\u lmış b u ra«ı tnsanları çok çalıskanmı^ Ta Cevhan topraklarından ara?ı kıralar kavun karpuz ekerlermıs O kadar çok mahsul a . hrlarmış kı tum bolgenın ıhtıjacını karşılarlarmiî neredejse. Koyluleri egitmek içın Çelemll koyııne gıden Dr. Irteş başkanlıgnndaki ekip Ikındl 4 kahve yanyana ama, kimseler yok Ebe hanımın evını sorduk k o yun g m ş ı n d e Yaşlı bır kadın yol gosterdı. O \oldan gıdınee bır mevdana çıktık. Koy m e v . Ataturk bustu onundekı ( 6 1 gelığe buyur ettıler bızi Ötekı ekıptekı doktor ve sağlık uz manlarıjla okul muduru, o ğ r e t . menler, ebe, muhtar \e k o v l u . lerden bırkaçı oturmu? sohbet edıvorlardı Çaylarımızı judumlarken Ç e lemlı kovunden konu açtık Ç e Jemlı ko\u tKtune konuştuk: «Ve gtfzel kö>» dedım. ~ Bunun ustune Muhtar aldı «ozu «Doğrn» dedı «biz de rul jrıbi gecintp gıdİToruz bnrada • Atatürk büstü önünde sohbet Muhtara «Hantı partıliMn?» dedım «\P'lı\ım. ama bana CHP'liier »y \erdi. Ben de tarafsız oldnm şımdı» cevabını verdı Kmluler, «Mnbtarımıza dıyeeek >ok» dedıler \ e Ataturk u go^terdıler • «MohtarımiT O'nnn s ö ı ü n den çıkmaz ! Bız de m u h t a n . mızın » Sozun kı«d«ı gerçekten ornek bır kov Çelemlı Poiitikada bile kardeşlik DİVARBAKIK, ( T H A ; Dev let Planlama Teşkılatı, Turkıyenın gerı kalmış bolgelen ıle ılTıp Fakulte«ı Doğumevı Hasgılı olarak vaptıgı araştırmada, tanesi Çocuk Klınığı Sefı Dr Hakkari, Van ve Dıyarbakır geSadık Atak hastalık hakkında şu rı kalmışhgın başındakı ıller ola bılgıyı vermıstır rak tesbıt edılmıştır •Turkije'de ^alnız bızim boleeDevlet Planlama Teşkılâtının de gorulen amipli dızanterı hasaraştırmasına gore Hakkari de talığı. j iyeceklerden gecer Has6 bın 897 kısıve bır doktor düş talık 38 38.5 derere ateşle \e lcı mektedır sa karın ağrılan ile başlar tlk Turkıye de okuma yazma bı zamanlarda sulura olan apdest lenlerın oranı yuzde 25 olduğj j glttıkçe sıklaşır ve bozulur Teda. halde gerı kalmış bolgenın başın j vıde en onemli husu* eocağvn da bulunan Hakkân'de okuma bakıraı \ e beslenmesidir. Bn ara \azma oranı 5117de 4,2'dır. Yapı da en b m u k hata çoouğun susuz lan arastırmaıarda V'an'da 5 bın bırakılmasıdır > 706 kışıye. Dıvarbakırda da 3 bın 214 kışıye bır doktor düsttı ğu anlaşılmı?tır Yolu olmayan kov batamından Turkıve'nın en gerı kalmış ıl lennın başında Dıvarbakır gel dığı anlaşılmıştır Van da 745 kışıve dıvarbakır'da ıse 394 kisıve bır hasta va tağı duşmektedır Okur \azar oranı tse Van B\LIKESIR. ( a a ) Son va \e Dıyarbakır illerinde vuzde 27 ğışlar, Balıkesır voresınde bazı dır Dıyarbakır kovlerinde yuz hasara yolaçmış, ozellıkle Kepsut de 84 unde yol yoktur Van'da bu Jİçesmın Derelı koyunde zara oran yuzde 57. Hakkân de ISP rın buyuk oldugu ilerı surul yuzde 53 dur tmistur. Devlet Planlama Teşkılatı ya Bu konuda açıklama vapan şayan nulus çoğunluğunun TurK V'alı Nıvazı Akı Derelıkoyde a çe konuşmadığı ıllerı de Hak gıl ve damın yıkıldıgını, sebkarı, Van ve Dıyarbakır olaraK ze bahçeleri ıle harmanlann ta tesbıt etmıştır mamen yok olduğunu ovada sel Hakkarı'de 83 bın 987 kı$ılık ierden kurtulmak ıstıven u ç kışı nufustan 72 bın 365 kışısı Turk nın ağaç i'zerınde uç saat bek çe konuşmarnaktadır Van da 266 ledıkten sonra kurtanldıklarını bın 84ü kışıden 118 bın 481 1, Dı soylemiştır \arbakır'da ıse 475 bın 918 bın kışıden ancak 178 bın kadannm Nıyazı Akı daha sonra gec*> Turkçe konustugu anlaşılmıstır evsız kalan vatandaşlann yerles Devlet Planlama Tejkılatının tınldıklenni, hasar tesbıt hearaştırmalarına gore Turkıve de vetlerınm de dun sabahtan itıba serbestçe sevahat edılemeven tek ren goreve başladıklarını açıkla ıl Hakkârıdır Hakkarımn bazı mıstır bolgelerınde bolgenın en yuksek mulkıve âmınnden ızin almadan 11 Temmuz C. Evvcl 18 gırılememektedır BALIKESİR DE YAGIS BÜYÜK ZARARA YOL AÇTI Genelgede a\xıca tevzıatı Beledı\enın ayarlıvacağı belırtılmek te \e şoyle denılmektedır «\dana Beledive htıdutlan icinde Beledive, merkez ilce\e bağlı ko^lerde İI51I1 eore\iilerden de >arar)anarak Bolge Sanavı Mıı dtırluğıı ile nıuracaatcı «ahıs ve muesscselerin çimento ih(i%aclarını te«bit edeceklerdir Toplanacak bu tesbıtler uzerine Belpdne jahı<< ^e mue«î<!e<eleiT muhatahı olan ba\iln adını ve cimento mik tarını belirlen bır \esika tanzim ederektir Beledive. cıızi ihtivacların hangi havilerre naMİ karşılanacağını taMnc ve çimentonun bolla^ması halinde vesika oaolu »erıne deftere kavıt nsuliinü koymaıa 'etkilidirGcnelgenın uvgulanmasma van n sabahtan ıtıbaren başlanacâktır DOKTOR Tevziatı, Belediye âyarlıyacak ANKARA 05 06 07 07 07 07 08 08 (18 09 09 10 10 55 Ü5 00 03 30 45 00 10 40 10 30 00 05 Açılış, prograro Gunavdm Koye haberler Turkuler, oyun havalan Haberler. hava durumu Sabah muzığı Ankara da bugıln Şarkılâr o\~un havalan Halk muzığı Tatılde Isteklerınız nukrofonda Ara haberler Turk muzığı Husnugıller Famılyası Kadınlar toplulugu Her hafta sızlerle Ara haberler G Goksel den şarkılâr Reklam spotları Yurttan sesler Haberler Hafıf muîik Reklâmlar Ara haberler Y Ozel'den şarkılar Ovun havalan Hafıf muzik Şarkılâr Çeşıtlı müzık M Erdal'dan turkuler Ara haberler 17 05 17 30 17 5tı 19 Ofı 19 35 19 55 20 20 20 40 21 00 21 10 21 25 21 45 22 10 32 30 22 45 23 00 23 45 2355 24 00 Pazar faslı Ocak bası Reklâmlar Haberler, hava durumu Turkuler Pazann plâklan T Toper'den şarkılâr Şanlı sayfalar 24 saatm ola} lan S Can dan turkuler Spor dergısi Sarkılar Muzık dunyası Turkuler Haberler Gece konseri Gece muzığı Onemli haberier Kapanış 1015 10 55 11 15 12 00 12 05 12 25 12 30 13 (KJ ANKARA TV 19 28 l « 30 21100 20 30 2t)50 20 = 5 5 2 ı 20 32 05 22 3S 22 45 * Tarık Z. Kırbakan * Den, saç ve Zuhrevî Hastalıkları Nfutehassısı tstiklâl Cad Parmakkapı No: II. TEL: U 10 73 KAYIP İ T Ü Makına Fakültesınden aldığım şebekemı kaybettım 31337 Yavuz ALT4N (Cumhunyet 3805) 13 J5 13 30 15(10 15 05 15 25 1Î40 16 00 16 20 16 45 17 00 Açılıç ve program Fılro Kadın gozuyle Haberler Hav a durumı Şarlo Pazar gecesl Fılro Son haberler Kapanıs İZMİR 05 55 06 00 .JB7 00 (1705 t)7 3Ö 07 45 1)8 W 08(15 0R2î 08 45 V E M V 3 < r >• a I^R* 1«36 c 8 54 12 19 16 19 19 42 21 41 4 37 8 36 12 00 1 59 2 24 6 41 GUNUN KITAPLAR1 AKADEMİÖDÜLÜ iKİ S^GLİ MODERNBİRASKHİ İYESİ...MERVYNJ UN FiLME ALINAN Üf LUROMANI... A e yayınlarıı and mory [Almanya'da en büyuk 8dul} KAZANAN ROMAN Plâjda tatılde boyle bır kıfaba ıhfiyacınız var' Mayk Hammer ın son macerası CEZâEVİ GUHIERI Malue Bakanlıgı Teftiş Kunılunca 318 1971 Salı guntl saat 9'da Ankara \e Istanbul da Maliye Muıetrış Muavinliği G i n ş Sınavı açılacaktır. Gırış Sınavına katılabılmek ıçin a) Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde yazılı nlt»hk!ere sahıp olmak b) 1 1 1971 tanhınde f301 vaşını doldurmamış bulunmalc, c) Snasal Bılgıler tkti'at Hukuk Orta Dogu Tekrjjk Ünlvers'tesı îdarî IlimJer Faiulte.erınden tktısadl ve Tıcarl Ilımler Akademılennden (Veya eşıfleri vabancı fakulte ve okullardan) bırını bıtırmış olmak gerekır îstekiilenn sınav :çın gerekl! formalıte ve öeigelerl gösteren ve sınav konulan hakkında luzumlu bılgılerı veren Broşurü adlsn geçen Fakulte ve Akademılerle Ankara'da Malıve Bakanlığı Teftiş Kurulundan Istanbul ve Izm'r Defterdarlıklanndan bız. zat müracaat suretijle veya melctupla temın etmelerl ve müracaat ışını noksansız olarak 9 8 1971 Pazartesl gunü saat 17 OO'ye kadar bıtırmelen luzumu ılân olunur Maliye Müfeltisi Muavinliği giris sınavı 09 00 09 20 1000 10 05 10 20 1100 1120 11 35 1200 12 05 12 2i 12 40 13 00 13 15 Açılış, program Gunaydın Koye haberler Çeşıtlı halk müzıgi Haberler, hava «Innımu Sabah müzıgi Ege de bugun Sabah şarkılan Sabah ıçın muzık A Can'dan turkuler Nfüzıklı çocuk oyunlan Hafıf batı müzigi Haberler Haftanm getırdiklert Bızden istedıklennı» Tatıl tıvatrosu Ovun havalan Plâklar arasında Haberler Yurttan sesler Oğle muzığı Çeşıtlı Turk muzıjö Haberler Hafıf muzık 15 05 15 25 4 5 40 1S05 »M25 1R45 17 00 17 05 17 30 19 00 19 35 19 50 2010 20 30 21 00 21 10 21 25 21 45 22 00 22 25 22 45 23 00 23 55 24 00 Sarkılar Z Ofuf dan Hirküler Dısk«tegımızd? bu pazar Soltstf*r5*eç!di Js. P a z t r Mfttter' "~~ Turkuler Haberler Bırlıkte şarkılar Tarla donuşu Haberler hava durumu Şarkılar Oyun havalan Sanat olavlan Saz dünyamızdan 24 saatın olavlan Hafıf muzık Spor dergı«ı Turkuler gecıdl Caz albumu I Çayırlı'dan sarkılar Haberler Dünyadan muzık Onemli haberler Kapanıs Deniz Kuvvetleri Komutanhgı Sevır ve Hıdrojrafı Daıre BaiKanlıJından BıldınlmKtır D E N t Z C İ L t R t V t H4VACILARA » 8 A Y I U Bll.UİRt 12 lli 10 l e m m u z 1M71 tarıhlerınde VSUU ıle 17 UU «aatleri arasında aşağıdakı noktalann blrlestıgi »ahglaı ıçınde s e t . retme, demırleme, «vlanma <r» ou «*h«)«nn îüüü metre>e kadar olan yukseklıklerı cao ve maJ emmyeU bakımından tehhkelırfir K A R A U h M Z . t S T ı N B U L BOGAZ1 GİRİ^.1 BÎRİNCİ S 4 H A : K 14 S A H \ S 1 1 ıncı nokta: Ealemı 41 aerece li dalcılca Kuzej Boylamı İ9 derece 0Ü ılakik* Uogu olan t 48a8 N o ' l u Aoadolu teaen 2 nel nokta: t n l e m ) 41 derece 27 dsKtk* Ku/ey Boylamı J9 derece 15 OakiK» Uo£u S fincü nokta: hnlemı 41 aerece 22 âalcıka Kuzey Boylamı i» derece 29 dskık» Üoğn 4 fincfl n o k t a : t n l e m l 41 aerece U daltıka Ku?ey Boylamı 29 derece 2b dakık» Uogu iKt.NCl SAHA : K 15 S A H A M 1 İBCİ nokta: i.nlemı 41 cf«rece 14 flaiıüa Kuzey Boylamı 2S derece U7 dalsık» Uogu t 4956 No 'lu Rumelı Fenerı Z nel nokta: Lnlemı 41 derece 28 flatsika Kuiey Boylamı 29 derece Ul dakık» Uogu 3 flncö nokta: t n l e m l 41 derece ib daklka Ku^ey Boylamı 28 derece 58 daklfc» Uoğu 4 üneö n o k t a : Enlemı 41 derece 18 dıltiii» Kutey Bovlamı 28 derece 41 dakıka Uoğu DENİZCÎL£,R£ Vt, HAVACILARA Ö N t M L f i UUYÜRULUR EN UZUN GEGE rBasm A. 1062217305/578 MAX FRİSCH (19 br») H A B O R A KtTtBEVİ PJC 6. Beyazıt . tstanbui Pamuk Telefi, Üstüpii Parça Bez Hatalı Bez Hurda Malzeme Satışı 1 Yukanda ısımlen vazıh mallar 20^7/1971 Salı günu saat 10 da açık pazarlık suretıyle şartname esaslan dahılınde satışa arzed:lecektır. 2 Pazarhga ıştırak edebılmek ıçın temınatm pazarlığa başlamadan evvel Müessesemız veznesıne \eya Komısvon Başkanlıgma vatınlrmş olması şarttır. 3 Satışa cıkanlan mallar mesaî saatlen dahılınde Müessesemızde gorülebılır. 4 Müessesemız satışı yapıp; yapmamakta ve dıledığıne japmakta serbesttır ıkı sevglı/phnı ROMANI if akçabay Lzun zanidndır beklenen Mıckey Soıllane ı yıllar stnn <ettklıf ve rracırı romanları alanınıla tekrar on (lana jecıren muthıs mactra 10 TL Törkiyemiz 4 AYLIK SANATDERGİSI «Furk Mntıflerıvle Kumas Drsenlen Varısmas» na t » nı? ver terpn Hazıran «a<nsı çıktı Pı^au ıu. U r s CEBÎR PROBLEMLERİ LİSE 1 ^e LİSE 2 KİTAPLARI ÇIKTI i Egitım Bakanlığt Lise Müfredatına uygun] bınlerce problem, çözulmiış örnekler... Of<et baskı... Her iitap 15. TL. Hedef yayınlarından seçmeler : ZÛR OYUN ve YILAN YUVASI (Mak Alpın) EGEDEKI EJOER(JamesBond) Oagıtm Inadoltı G»Wf8i, Utaıkııl F Bute 27 83 4S Fuat Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesi 17767 5794> Ankara Tekel Başmüdürlüğünden 1971 yılında Yavşan Tuzlasından (120 000) M3 ve Kaldlnm Tuzla«ından (40 000) M3 tuz, mevcut sartnamesıne gore g o l den çıkarılması ve yı|ınlara dokulmesı Işı pazarlık suretıyle japtırılacaktır 1 Istıhsal olunacak tuzun muhammen bedeJı Yavşan Tuzla«ında beher M3 : (1050) kuruştan, Kaldırım Tuzlası ıçın her M3 : (950) kuruştan olmak uzere Yavşan Tuzlasının (1260 000) hra, Kaldırım Tuzlası ıçın (380 000) lıra muhammen bedel uzerinden geçıcı temınatı Ya\şan'ın (37.800) lıra, K a l dınm'ın (11 400) lıradır 2 Pazarhğa îştırak edeceklenn kanunl ıkametgâhları, Tıcaret Odasına kayıtlı bulunmaları ve bu gıbl ıjlerle buna benzer toprak hafrıyatı fıguresı v e nakı) ı ş l e n yaptıklanna daır her ıkı tuzla ıçın de (225 000) lıralık ı«ı başarı ı l e yaptığına daır resmi bır belgevı dılekçelerıne ekleyerek pazarlık gununden 3 gun evvel Ankara Tekel Ba<=mudur!uğune ibraz etmelerı ve bu vesıkalara ıstınaden mezkur Başmudurluk'en alacaklan yeterhk belgelerl ıle Komısyona muracaatlan m e c burîdır. 3 Bu işe aıt şartname projeleri parasız olarak Ankara, Istanbul, Izmır ve Konya Basmudurluklerı ıie Yavşan Tuzlası Mudurluğunde ve Cıhanbeylı ve Serefllkoçhısar Tekel M e murluklarında her gun mesaı saatlerı içınde gorulebılir 4 Her ıkı Tuzlava aıt ıhale 23/7/1971 Cuma gunu saat 35'te Ankara Tekei Ba^mudurlu|unde teşkı] olunacak Kotnıt>on marıfetıyle yapılacaktır 5 îsteklılerln geçıcı temlnat akçalan ve luzumlu belgelerıvle bırlıkte belırlı gün ve «aatte Koraısyonda hazır b u . lunmaları ılân olunur (Basın A 11108 17773/5796) (Basın 17321'ö791) ILANEN TEBÜGAT Sosyal Sigortalar Kurtunu Diyarbakır Şubesi Müdürlüğünden: Şubemızde 4 7141.01132 45 11 sicıl sayılı dosyada ışlem goren Savur Mıd\at \oîu Taş Toplama ışyennden dolavı Abdurrahman oelu Sıırt 1336 doğumlu yüklenıcı Lütfü Uvan'ın Kurumumuza 57 240 99 " lıra (ELLİ YEDİBIN İKİYÜZ KIRK LİRA DOKSAN DOKUZ KURUŞ) borcu bulunmaktadır İşbu Kurum alacağımızm ödenrnesı hususunda adı geçenın mevcut adreslerıne möteaddıt defalar teblıgat çıkanlraışsa da tehlığatlanmız. borçlunun gösterılen adreslerde bulunmaması nedenıvle bılâ teblığ ıade edıîmıştır. Mezkur Kurum alaca?m zın kanunî yollardan tahsılı ıçın borcun adı gerene teblıgı gerektiğınden keyfıyet. 7201 sav,l, Teblıça' Kanununa ffore teblıg yenne kaırn olmak üzere ve ilan tanhinden itıbaren 15 gun sonra teblığ edılmı s sarılmasi kavdıvie ılânen teblığ olunur (Basın 17853 5802) REMZİ KİTABEVİISTANBUL ÎKTÎSATÎLMÎ ve TÜHKİYE İKTÎSAII D6NETLEME ILKELERI Banka Dergisi P.K. 769 Karakoy tstanbul adresinden ödemeli olarak Ajmca Yeni Cnıversite Kıtabevl. tsmaıJ Akpın KıUbevi Mente? Kıtahen. Arul Kltaberi Haşet Kitaberl. Gençlik Kitaben (Kadıiöy) Temırj edılebüır. J1U Ssh ii. 320 Sb. 13JJ5 I J .
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle