18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
t Cumhuriyet AHLAK YASASINA BASIK TAAHHUT EDER. UTMAYI • • Sahıbi: Cumhunyet Matbaacuık ve Gazeteeilik T.AŞ. acüna NAZİME NADI Sorumlu Yazı tsleri Müdürü : SAMÎ KARAÖREN Basan ve Yayan: CUMHlTltTET MATBAACILIK v» GAZETECİLİK T.A.Ş. Cagaloğlu Halkevi Sk. No. 3941 •k BÜROLAR: ANKARA: AtttürV BulvKl T « ı r Apt. Yenışehır Tel: 120920 1M544 1 5 6 12 ABONE ve İLÂN Aylık Aylık Aylık Aylık Adi Posts Tort tçi i'nrt Dıjı 18 39 54 117. 108 234 21« 468. İZMIH: Fevzıpaja Bulvarı Affaroglu tfhanı Tel: S12M J470» GÖNEY tLLERİ: Kuruköprü 34 *»k*k No. 40 ADANA Tel: 4550 3934 Bajhk (Maktu) SOO Lıra 2. ve 7 nci sayfa fSantlnü) M 3 uncu sayfa tSantimi) K 4. S. 6 ncı sayfa (Santimi) 75 Nışan. Xikâh, Evlenme. Doğum 100 Ohım, Mevlid. Tesekkür 23 üncü (3 Sm.) 150 Olüm, Mevlid, Tesekkür (5 Cm.) 100 SAYIS1 60 KURUŞ (Baftarafı 1. Sayfada) < .Tazminatlar» tcrtibine ise, t tadece mevzuata göte ödenmesi mecburi olanlar konacaktır. Her tertibe. hükümet programıaıo ilkelertnc ve kalkınma plân larmın gereklerinc uygutı ve israfa meydan vermiyecek kadar odenek konnıası esastır» denılen bu genelgede, harcamacı dairelerın yıllık bütçe yanında ayrıca program bütçe ile ilgıli olarak, genelgede .Gelecek sene bütcelerimizin tamamen prnçram bütce tekniğine göre hazırlaııması plân landığmdan, Bakanlık ve daireler. normal bütçelerinin \ anuıda, prog ram hiit«,e sistcminin son ve senel pro\ası mahh etiııde. her bakımdan tamam \e uygulamaya elverişli modeller hazırlayacaklardır» denilmektedir. Başbakan lak ıfadeler nazara ahnmayacak tır. Yurt dışı ve yurt içı «ecicı gorev yollukları, yayın alımları ve araştırma, inceleme gıderleri asgari seviyede tutula. caktır. Teşkilât Kanunu olmıyan kuruluşlar Genelgede ay"' c a program butce modellerinin Aralık ayının ılk gunlerinde verilecek ödeneklere uygun olarak Maliye Bakanlığınca bastırılacağı da kaydedılmektetfir. Genelgede. Kovisleri. Enerjı ve Tabıî Kay. naklar, Gençlik ve Spor, Orman. Dış Ekonomik llişkıler. Sanöyı ve Tıcaret Bakanhklan gibi, henüz teşkilât kanunu bulunmayan kuruluşların, butçe çahşma ların nasıl yürüteceği konusun. da da ayrıntılı açıklama yapıl. maktadır. Bundan ayrı olarak, her kuruluşun kendi kadroları. nın unvan ve adetlerini gösteren bir cetvel hazırlayacağına da dıkkat çekılmektedır. Direktif nıteliğinde hükümler bulunan bu genelgenin yayınlanması ile, harcamacı dairelerdeki büt. ce çalısmalan baslamıstır. : Bayan Gandi, elinde TiehnCya ait belge olanlar a çagrıda bulundu^ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Hindistan Başbakam Bayan İndr» Gandi, bağımsız Hindistan'ın kurucusu J»waharlal Nehru'nun seçme eseılerini yayınlamak ve ona ait bır dokumanter hlmin hazırlanmasına j'ardımcı olmak üzere elinde Nehru ile ilgili belgeleri bulunduranlara bir çağrı gondererek, bu belgelerin Hindistan'a ulastırılmasını istemiştir. Bayan İndra Gandi'nin Nehru' yu anma fonu başkanı olarak y»yınladığı çağrı şöyledir: «Jawaharlal Nehru fonu, Nehru'nun seçme eserlerini yayınlanıı ve ona ait bir arsiv dokumanter film hazırlamayı üzerine almtgtır. Geleregin tariheilerine ve arastırmacılarına bu iki teKbbiisü en •nemli ve inanılır kay nak materyal olarak sunmak ve | böylelikle millî önemi olan bu te ' icbbüste bite yardımcı olabilttıe ' leri için, Jawaharlal Nehruya , ait fotoKTafları. filmleri ve nutuk larmın s«s kayıtlannı eilerinde < bulunduran bütün tahıslara çağ. nda buiunmaktayım. Materyal, seçme eserlerde veya filmde kullanıldığı takdirde ucret ödene | cekür.» Bayan İndra Gandi'nin çağnsmda, her çeşit yazışma için şu ' adres verilmiştir: «Administrative . Seeretary. Jawaharlal Nehru Memorial Fund. Teen Murti House, New Delhi . 11^ Kısıtlayıcı bazı tedbirler Suriye ile karşılıklı olarak kaldmldı ANMA«*,(TH** Tikkiye ve Suriye emlâk görüşmeleri sonunda kısıtlayıcı tedbırlerden bazüarının kaldırılması kararlaştırılmıştır. Yayınlar.an kararnâmeye göre, tarım aletleri, makine ve motor ile diğer nakıl araçları, hısse senetleri ve tahviller ile tasarruf bonoları, bunlann gelirleri, kıymetli e.şya üzerindeki kısıtlayıcı tedbirler kaldı. 'rılmıştır. Suriye'de mıllıleştirilen sirket lerin his«e senetlerinin Turklere ait olanları tamamen ödenecektir. tZMİR. (Cumhuriyet Ege Bürnsu) İki ülkede el konulmuş olan PTT zamlanndan sonra, teleticari faaliyetler ve dığer çeşitli fon görüşmeleri yuzde 15 oraeşya üzerindeki kısıtlayıcı tednında azalmış, şehırlesarası tebirler de kaldırılraı?, kısıtlayıcı lefon görüşmelerinde «acele» ve tedbirlere tâbi tutulmuş karşı«vıldırım»ın yerini «normal» gölıklı gelirlerın hak sahiplerinin rüşmeler almıştır. bulunduğu ülkede kendilerine ödenmesıne müsaade olunmusTelefon Basmüdürlüğü ilgilitur. leri son zamların özellıkle şeBu ödemelertfe 3.80 Suriye Uhırlerarası görüşmelerini etkile rası 1 dolar ve 15 Türk lirası odığini bildirmişler, ve söyle kolarak uvgulanacaktır. nuşmuşlardır: Çilingirogîn (Bastarafı 1. Sayfada) lemek. hukümetin kararlarını bildirmek» şeklinde özetleyen Bakan, şöyle devam etmistir: «Millet olarak sevgi ve saygıya dayanan bir çahşma düzenı içinde olduğumuz miiddetçe mesrlelerimizi çözmemek için hiçbir sebep yoktur. Alınmakta olan tedbirler, meselâ toprak reformu ve difer alacağımız tedbirler. bir yandan temeldeki sosyo ekonomik sorunlarımızı çözmeye vardım edecek, öteyandan, kısa vadede piyasaya canlılık verme gayelerini güdecektir. Bunun için alınmakta olan tedbirleri geniş bir görüşle değerlendirmek gerekir.» Çilingiroğlu, sorunların ve ted birlerin geniş kapsamlı oluşuna «isportacıları» örnek göstermi.ş ve «Bu insanlar ekecek topraklan olsa buralara gelmezlerdi. Onun için bu sorunu bile çok %enis konu olarak ele almak lâıımdır» şeklinde devam etmistir. öteyandan Istanbul Sanayi Odası da önceki gün Ayhan Çilingiroğlu ile yapılan toplantı konusunda bir bülten yavınlamıştır Bültende. «Bakanın özel sektörden büyük ve ırüçlü yatırımlar beklendigini söylediği» belirtilmekte ve toplantı ıçın de «Ya tırım politikası, kamu ve özel sektör endüstri anlayı$ı. muvakkat ithal rejimi. istihdam politikası, idarede rasyonalizasyon ve piyasa durumu konuları gözden geçirilmiştir» denilmektedir. CEM YAYlNEVt yılın romanını sunar Geniş görüşle... Zamdan sonra acele ve yıldırım konuşmalar azaldı Ekonomik denge Her kuruluşun bünyesinde teşkıl ettirilmiş olan «Araştırma, Plâniama ve Koordinasyon» ünıteleri ile •Projrram bütçe» unitelerinin bırleştirılmesıni de öngören genelgede şu hususlara yeı verılmektedir. Bütçenin hacim ve konıpo»syonunun tesbitinde, •Ekonomik dengenin korunması ilkesi gözonünde bulundurulacaktır. Sosyal faydası yeterlı biılunmayan faaliyetler asgari sevıyeye indınlerek kaynak ısrafı önlenecektır. Doşeme, demırbaş gibı. kul l lanılması bırden çok yıla sırayet eden tertıplere oneekı yıllarüa yuksek öcfenek konmafi, venı butçe teklıfındekı ödeneklerin azaltılması sonucunu doğuran bır unsur olarak, kullanılacaktır. Her ödenek arttırma teklifının gerekçesi açıkça yazılacak ve «ıhtıyaca bınaen» gıbı yuvar BİN BOGALAR Sanayiciler Silâh temin eden (Baştarafı 1. Sayfada) Birinci Ordu ve Sıkıyönetira Komutanhğı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesinden yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan ve haklarında soruşturma yapılanlar şunlardır: Emel Ayşe Mesci, Mustafa Coşkun, Avni YaJçın, Erdoğan Kamı$oğlu. Kasım özkan, Mu»tafa Aynur, Yüksel Erdoğan. Abdurrahman Türe ve Muharrem Tanar. «Zamlar nedeniyle acele vr yıldırım görnşmelerinde baylı azalma olmnştur. Bunlann yerini normal görüsmeler almiftır Ahonelerimiz taleplerini normal olarak yazdırmaktadırlar.» Öte yandan. Telefon Başmüdur lügil tşletme Müdürü Nurettin Yıldırım, Ağustos ayında 1803 kanaliık ilâve santralm faalıyete geçeceğini bildirmiş, «Tükümüz böylece hafifleyecektir» demiştir. • Ankara Belediyesi 61 dükkanı mühiirledi ANKARA, (a.a.) Ankara Be lediyesi, yönetmelikleri büyük ölçüde ihlâl etükleri tesbit edilen ve daha önce ihtarlar yapıldığı halde durumlarını düzeltme. yen 61 dükkânı mühürlemistir. Ankara Belediyesinden büdirildiğine göre. tktisat ve Zabıta ekipleri Haziran ayı içinde 7608 es. nafı kontrol etmişlerdir. Bu kontrollar sırasmda yönetmeliklere uymadıkları görülen 2195 esnafa ceza verilmis, 1000 esnaf hakkmda da ihtar tutanağı düzenlenerek kanuni islem uygulanmıştır. İzmir'de başıboş köpek getirenlere Belediye para verecek tZMİR. (Cumhuriyet Egc Bürom) Başıboş köpeklenn ımhası ıçuı Izmirde gaz odası yapılmaktadır. Sokıkta yakaladıgı kopegi Beledıyeye teslım edenlere ise pıra verilecektir. Belediye Baskanı Osman Klbar, başıboş köpeklenn arttıgını, bu nedenle şikayetlerin çogaldığını bildirmiş, «Köpekleri sokak ortaaında zehirle öldârmek istemi\oruz. D»ha insani bir sekilde kaldırmak istiyoruz. Bunun için gaz odası yapıyoruı. Köpekler burada acı çekmedeo öldürülecrklrrdir» demiştir. llgililer, sokakta yakalanan ufak köpeklere 100, büyüklere ise 250 kuruş verileceğini bildirmışlerdır. Belediye ekiplerı de »yn olarak sehrin çeşitli kesimlerinde basıbos köpekleri toplamaya çalısacaktır. Gayrimenkul Sattş llânı * Içişleri Bakanı Org. Türiin'le goruşlu Birinci Ordu ve Sıkıyonetim Komutanhğı Basın ve Halkla İliş kiler Şubesinden bildirilmiştir: «Sayın İçişleri Bakanımız Hamdi Ömeroğlu, Birinci Ordu ve 8ıkıyönetim Komutanı Orgenerai Faik Türün'ü makamında nezaket ziyaretinde bulanmuşlardnr.» Karaosmanoğln (Bastarafı 1. Sayfada) nünden de büyük önem taşımakta, bu nedenle sayım çalışmalanrun kapsadığı özeUık üzerinde titizlikle durulmaktadır. Başbakan Yardımcısı. aynca sanayi sayımında, üçüncü beş yıllık kalkanma plânında en iyi şekilde belırtilir hale getirı'.mesi bakımmdan çaba gösterilmesıni istemiş. çalışmalann amaç ve hedeflere uygun olarak yürütülmesinin onemıne ışaret etmiştir. Dosya No: 971 2102 Kadıköy Bostancı mahallesi Yeni Fidan vc Kaynak sokakta kâin 167 pafta, 650 ada, 28 parsel sayüı apartman vasıflı Kayrimenkulün irtıfak hakkı tesis edilmiş zemin katta 4 ve 5 No: lu daireler ipotekli olduklarından satılacaklardır. tMAR DURIMC: Istanbul Belediyesi Imar Mudürlüğunün 13.5.971 gün ve 2973 sayılı imar çapında: program dışında iskân saîıasında, 1 2000 ve 1/5000 mikyaslı Bostancı • Erenkby utnuml kat nızami mer'ı imar plâra dahilinde bina yüksekliÇı 12,50 metre, bina derinliği en çok 20 metre, ön bahçe mesafesi 5 komşu ve arka bahçe mesafelerl 4'er metre bırakılmak suretiyle ayrık inşaat nizammda imar durumu verildiği ve çatı katı yapılamıyacağı bildirilmiştir. EVSAFI: Mezkür gayrimenkul Bostancıda Kaynak sokak il« Yeni Fidan sokağının kesiştiği köçede tam kârgir ve beto narme karkas olarak inşa olunmuş apartman olup, takip mevzuu dahilinde bulunan zemin katta 4 ve 5 No: lu dairelerdir. 4 No: lu daire arka bahçeye cepheli, bir antre, bir salon, salomanje, bır mutfak ve iki yatak odası, banyo ve bir alaturka tuvaleti ihtiva etmektedir. Daireler meskündür. 5 No: lu daire sokağa cepheli girişte zemini karo mozaik kaplı bır antre, solda bir salon salomanje, sağda bir aralıkta bir mutfak iki ya tak odası, bır banyo ve alaturka tuvalet mahallerini ihtiva etmektedir. Odalar ve salon salomanje sert ağaç cilâlı parke kaplıdır. KITMETLERÎ: 4 No: lu daireye 92.000 lira, 5 No: Ju dal reye 105.000 lira kıymet takdır edilmişlerdır. SATIŞ ŞARTLARI: Satış 16.8.971 Pazartesi günü saat 11' den 11.30 a kadar 4 No: lu dairenin, ve keza aynı gun saat 11.31*den 12ye kadar 5 No: lu dairenin Kadıköy Icra Daıresinde açık arıtırma suretıyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıjTnetin • 75ini ve rüçhan » lı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesı şartiyle ıhaie oiunur. Böyle b;r bedelle alıcı çıkmaz«a en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 26.8.971 Perşembe günü 4 No: lu dairenin saat ll'den 11.30'a kadar, 6 No: l u daire ıse keza aynı gtın saat 11.31'den 12ye kadar Kadıköy Icra Dairesmde açık arttırmaya çıkarılacaklardır. Bu arttırmada rüçhanlı alacaklılann alacağı ve satış masraflannı geçmesi şartı ıie en çok arttırana ihale oiunur. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetlermin °o 10'u nıspetmde pey akçesi veya miUi bir bankanın temınat mektubunu venneleri lâzımdır. Satış peşin para ile olup alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere rnehıl verilebılir. Dellâliye rüsumü, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ahcıya aıttir. Birikmış vergiler satıs bedelinden ödenir. 3 Ipotek sahibi alacaklüar ile diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarım faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgelerle onbeş gün içınde daıremıze bildirmeleri lâzımdır. Aksı halde haklan tapu sicili üe sabit olmadıkca paylaşmadan harıç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mehil içinde ödenmezse t.I.K. nun 133'üncü maddesi geregince ihale feshedılır. tki ıhaie arasmdakı farktan U 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hukme hacet kalmadan kendilerinden tahsü edılecektir. 5 Sartname ilân tarihmden itibaren herkesin görebilmesı içın dairede açık olup masrafı verildiği takdırde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir. 6 Sat:şa iştirak edeceklerm şartnameyi görmüş, münderecatım kabul etmiş sayılacakları. başkaca bilgi almak isteyenlerin 971/2102 dosya No: sile memurluğumuza basvurmalan ilân olunur. (Basuı: 4581 58011 Kadıköy icra memurlugundan Bir kasap meslekdaşını bıçakladı Haydarpaşa Et ve Bahk Kurumunda çalıjan iki kasap, birbirlenyle alay etme yüzünden «inirlenmisler ve kasaplardan biri arkadafi ötekl kasabı kasap bıçağı ile boynundan ağır tekilde yaralamıştır. Dun saat 11.00 sıralarında Hay. darpaşa'daki Et ve Bahk Kurumunda çalısan kasap Ali Dedeoğlu (27» ile kasap Sadık Kocakap, lan birbirleriyle alay edip tak» yapmaya başlamıslar, bu arada smirlenen kasap Ali Dedeoğlu tez gâhta duran kasap bıçağına sarılarak »rkadaşı kasap Sadık Kocakaplan'ı boynundan ğır şekilde yaralamıjtır. Yaralı. koma halınde Haydarpaşa Nümune Hastanesine kaldırılmıs. sanık, bıçağı ile yakalanmıştır. TAŞAR KEıMAL'in, cBelki de en gerçekçi romanım» dediği çok sürükleyici romanı çıktL Bütün kitapçüarda... (15 lira) Homanlan satış rekorlan kıran ye 22 dıle çevrılen Yaşar Kemal'ın «Agndaft Efsanesi» ve «Üç Anadol ı Efsanesi» tükenmiştir. înce Memed (I. ve II. cilt) şimdilik mevcuttur. Cem Ya.nnevi. raealoğlr: Istanbul Minibüsün çarptığı motosikleHeki •ç kişi öldü TARSt'S, (THA) Mersin' den Tarsus'a gelmekte olan şo. for Yusuf Oğuz ybnetımind'eki 33 AV 797 plâka sayılı mınıbus, kar«ıdan gelen tzzet Turhan yönetimindeki 33 AK 964 plâka'.ı motosiklete çarpmıstır. Feci kaza sonunda motosiklette bulunan tzzet Turhan (20). Hasan Özturan (211 ve Süleyman Ka. rakas (21) ölmüslerdir. Minibüs poförü yakalanmış ve adalete teslim edılmiştir. BEN GURION ANILARINDA NASIR1A DOLAYLI VE GİZLİ GÖRÜŞME YAPTIGINI ÖNE SÜRDÜ TELAVİV. (aJi.) Isıail'in eskı Başbakanlarından David Ben Gourion, TelAviv'de yaymlanan «Maariv» gazetesi tarafından neş. redılmeye başlanan hâtıralannda. 1956 yıllarında.^Amerikalı bir aracı vasıtasıyla, Başkan Nâsır ile gizli görüsmeler yapmış olduklarını açıklamıştır. •Yaslı Aslan lâkabı ile tanınan Ben Gourion. hâtıralannda, kimliğini şimdilık açıklamadığı Amerikalı •Haberciniıı», o tarihlerde Başbakan olduçu sırada. kendısı. Dışisleri Bakanı Mose Saret ve ABD'nin İsraıl Elçısi Edward Lawson arasında çesitli mesajlar götürüp getirdiğini ifade etmektedir Ben Gourion'un hâtıralarına göre, Israillilerin. doğrudan doğruya görüşmelerde bulunma konusunda teklıfine Baskan Nâsır, •Ben buna hazırım. Fakat gizli KÖrüşmelerden Zekcri\a Muhittin ve Ali Sabri'nin dısında hic kinı»enin. gizli haber alma servislerinüı dahi haberi yok» cevabını veınuştir. Ben Gourion'un anüaıına göre, Başkan Nâsır, İsraıl'le görüsmeler yaptığı için öldürülen Ürdün Kralı Abdullah'ın âkıbetine uğramamak için, aracı kullanmayı tercih etmistir. Aynı anılarda. uzun süre gizli olarak yürütülen gorüşmelerde bir anlasma sağlanabilseydi. Süveyş'in îsrail gemilerine açılacağı, aynı zamanda Beyrut Kahire arasında tsrail üzeıinden tren seferleri yapılacağı belirtilmektedır. TESEKKÜR Babam Kemal Gııner'm hastalıgını teşhıs ve tedavide yakın ilgilenni esırgemeyen deterli insan Cumhuriyet 5814 Selâhattin Akkaynak Nezihe Enacar'a v* Mut. Dr. Belma Coban'ı "r. Oktay Gozu, Dr. Turkân Tatlıcıoğl^JtJr.. Cülten Dugnaz'a bılha^|«(>; tedaviyt hassasîyrtle' takıp eaen'Dr. Mahmut't)«»k«va'ya: synı zamanda tedavide yardımcı olan Tıp Fakültesi Goğus Hastalıkları Kliniği hemsirelerinden Aynur Softa ile Neclâ Akyol'a ve diger hem5ire ve personelıne sonsuz sükrantartmızı sunarız. Eşi ve Oiulları Lider: 1145820 ile Prof. Dr. Prof. Dr. Istanbul Vilayeti Daimi Encümeninden " ,j 1 Zeytinburnu Veliefendl. Sümer, Ahm«t VtüMPM» tlkokullan sıhhi tesisaunm 15^85;50nra dairestnde tamifi. lüt »nnnatı: 1J99, liradır. 2 Beşiktaşta Hasan Ali Yücel llkokulunun 17.985,67 lir« dairesinde tamiri. tlk teminatr. 1.349, liradır. 3 Gaziosmanpasa Kazasında Dobruca tlkokulunun 30.496,49 lira dairesinde tamiri. tlk teminatı: 2.288, liradır. 4 Beykoz Hüseyinli tlkokulu ilâve inşaatının 48.668.21 lira dairesinde müteahhit namı hesabına yapUrılması. tlk teminatı: 3.651, liradır. 5 Beyoğlu Sururi tlkokulunun 49.987,26 lira çe\Tesinde tamiri. tlk teminatı: 3.750, liradır. S Silivri Kadıköy Okulu ile öğretmen evinin 62.385,23 lira çevresinde tamiri. tlk teminatı: 4 370. liradır. 7 Yeşilköy'de Halil Vedat Fıratlı tlkokuluna Şubat 1972 sonuna kadar lüzumlu 41 kalem yiyecek maddesinin 76510, Ura çevresinde alımı. tlk teminatı: 5.096, liradır. 8 Üsküdar'da Talimhane tlkokuluna 91.818,60 lira çevresinde kalorifer tesisi. tlk teminatı: 5.841, liradır. 9 ŞUe'nin Sortullu köyüne bir dershaneli okul ile 1 daireli öğretmen evi ve 31ü helânm 155 031,91 lira çevresinde yaptırüması. Ilk teminatı 9 002. liradır. Keşif bedelleri ile ilk teminatları yukanda yazıh işler 27 Temmuz 1971 Salı günü saat 15'de tst.da Sultanahmet Yerebatan Caddesinde Özel İdare binasında toplanan Daimi Encümende 124 işler açık, diğerleri kapalı zarf suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir. Sartnaraeleri Istanbul Baymdırhk Müdürlüğünden ve MiUl Eğitim Müdürlüğünden ahnacaktır. lsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu 1971 vılı Ticaret Odası vesikası ve aynca yiyecek maddesinden gayri işlere teklifte bulunacaklann bu islere ait şartnamelerde yszüı kayıtlara uyularak eksiltmeden 3 gün evveline kadar tatil güırieri hariç Vilâyet makamına müracaatla almmış yeterlik belgeleri ile birlikte hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14'e kadar vermeleri lâzımdır. Açık eksiltmelere katılacakların da aynı vesaikle o gün saat 13de Daimi Encümende buhrnmaları lâzımdır. (Basın 17450> 5798 Işletme Teknik Müdürü Alınacak Şahsen müracaat MUTLU AKÜ FABRIKASI KARTAL (Basın: Organizasyon: flnkara'da Ankara Sıkıybnetım Komutanlığı yayınladığı 38 numarah bildiri ile de bazı fahri müfettislerin araç sürücülerinın ruhsatnamelerini aldıklarınm tesbit edildiğini, fahri müfettislerın böyle bır vetkilerinin bulun madığını ifade etmistir ESKlSEHtR Eskisehır Sıkıyönetim Komutanhğı, Seyitgazı llçesi Karaören Köyunde ' Arıf Koç arflı bir sahsın evine ' yaptığı baskın sonunda, 1.5 ton esrar imaline hazır vaziyette , Hint keneviri ile 6 kilo 240 gram [ imal edilmiş, 2 kilo 350 gram da | yarı mamül halde esrar ele ge | çirmiştir. Baskın sırasmda sa * nık Arif Koç, köyde olmadıgından yakalanamamış, diğer ilgililer ise gözaltına ahnmışlardır. j Arif Koç'un aranmasına devam • edilmektedir. Ruhsat alamıyacak (Bastarafı 1. Sayfada) Esrar ele geçirildi 110020 Eb'adında Dış Lastik Satın Ahnacaktır Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Umum Müdürlüğünden 1 Müessesemizce; 150 adet 110020 eb'ad.nda dış lâstik teklif alma usulü ile satın ahnacaktır. 2 Bu işe ait sartname mesaî saatlen dahilinde Müessesemiz Ic Ticaret Müdürlüğünde gorülebilir. 3 İlgililer şartnamesıne göre hazırlıyacakları tekliflerini; teklif fiatı üzennden yatıracakları % 7.5 muvakkat teminatla birlikte 24/7/1971 Cumartesi günü saat 13.00 e kadar Müessesemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir. Tekhrier 24/7/1971 tarihinden itibaren 30 gün opsiyonlu sayılacaktır. 4 Postada vâki gecikmeler nazan itibare alınmıyacağı gibi telgrafla vapılacak müracaatlar kabul edilmez, 5 Müessesemiz 2490 sayıh kanuna tâbi degildir. ALTINCI Enerjı ve îobii Koynoklor Bokanhğı Devlel Su ısleri Genel Müdürlüğünden 1 Aşağıd'a cinsi, mıktarı, ihale tarıhi ve saati, muvakkat teminat miktarı malzemeler teklıf ısteme suretıyle satın ahnacaktır. İhale No. ve C i n s i 'U72D041 1000 ad. Bez posta torbası 7154D067 Duz lilıtrelı sondaj boruları 7172D046 Motor silindır gomleklerı 7174D042 1 Trıchlorethylene (15.300 Kg.) 7L51D043 Muhtelif laboratuvar malz. 7156D065 2200 Ad. Emaye Eşel 7171D064 Muhtelif kauçuk malzeme 7172D060 Fren ve debriyaj balataları ' Sartname bedeli 5, TL. 25, TL. 15, TL. 10, TL. 10, TL. 10, TL. 10, TL. 15, TL. Mnvakkıt teminat 300, TL. 40.000, TL. 12.000, TL. 4.000, TL. 1.700, TL. 3.000, TL. 4.000, TL. 6.500, TL. gosterilmiş olan İhale Taribi ve Ssati 23/7/1971 29/7/1971 29/7/1971 30/7/1971 30/7/1971 2/8/1971 2/8/1971 5/8/1971 11.00 15.U0 16.00 15.00 16.00 15.00 16.00 15.00 Bulmnconın çoıumu SOLDAN SAGA: 1 Dikran Çuhacıyan. It. 2 Ebleh, Er, Re Arenda. 3 Dna, üskuna, Armun. 4 Eire, Aida, Tla, İt. 5 Esibek, Kreisler. 6 Fin, La, Anzac, Âti. 7 Enez, Cani, İvak. 8 Natü ra, tzam, în, Ibo. 9 Lombroso, Mlu. 10 İnsulin, Nyasa 11 ürfa, Ego, Rubens. 12 Gro, Necip, Om, Rg, Si. İS Eofed, Perugino. 14 Ns, Arena, Izale. 15 Ateda, Arz, Boz. 16 Lâbirent, Karantına. 1 Dede Efendi, Genel. 2 îbnl Sina, Nuros. 3 Klârinet, Sfor, Ab. 4 Re, Eb, Züluf, Elti. 5 Ahu, Es, Roland, Er. 6 Sak, Cami, Ade. 7 Çekı, La, Bnec, Ran. 8 Urud, Anir, Gi * de. 9 Nak, îzotop, Na. 10 Ara, Rakas, Park. 11 Ce, Ten, Monroe, Za. 12 Alize, Yumru. 13 Yarasa, tkab, La. 14 Ara, Lc, Sergi. 15 Nemçe, Mangiz. 16 Nu, Ravil, Nabl. ! 17 Idni, Tabu, Solon. 18 T», Triko. Grı. Eza. I YTJKARIDAN AŞAGIYA: SAYFADAKİ GÖKLERIN SENİN İSE, YURDUN DA SENÎNDİR. İVA KOV«ETL£R:Nı GÜÇLENDİRME VAKf' Rize Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden Grup No: (T) (5) (3) C i n • i Miktan Kilo Mnharamen Bedeli TL. Kr. 54^00,00 285.000,00 105.000,00 211.795,00 Geçici Teminatı TL. Kr. 3.965,00 15.150,00 6.400,00 16.326,00 tbale Kapalı Zarl t h I İ I B I Tarihi Günü Saatt 2 İhaleler, y u k a n d a yazıh gün v e saatlerde DSÎ Makina v e Ikmal Dairesı Başkanhgında toplanacak Satınalma Komısyonunda yapılacaktır. 3 Yukanda bedelleri gösterilen şartnameler Ankara'da DSÎ Makina v e Ikmal Dairesi B a ş kanlığından (Yucetepe Mahallesi . Maltepe R7 A N K A R A ) ; tstanbul'da 14. Bölge Müdurluğunden (Firuzağa Süngü Sokak 357 Tophane/İSTANBUL) temin edilecektir. 4 İsteklilerın, teklıf mektuplannı, fdarj Şartnamenin 8 uncu maddesınde istenen vesaik ile birlikte ıhalenın yapılacağı saatten 1 saat e v v e l Komisyon Baskanlığına makbuz mukabılinde teslım etmeleri şarttır. 5 Postada vaki gecikmeler, telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 6 Genel Müdurluğümuz 2490 sayılı Kanuna tâbi değildır. ( B ü i n : A. 111(10 . 17757/5782) E k m e k (550 Gr. B e l e d i y e tipi) 30.000 Sığır Eti 19.000 Odun ( K a r ı » ı k ) 350.000 (i) Gıda maddelerı (23 Kalem) 28/7/1971 Çar;ambı 10,30 28A/1971 » 11,00 28/7/1971 » 11,30 28/7/1971 > 12.00 1 Rıze Devlet Hastanesı, Göğüs Hastalıkları Hastanesı ve Müdürlüğümüz 1971 malî ihtiyaç maddelen 2490 iayılı Kanunuo 31 incı maddesi geregince kapalı zarf usulü ile eksiltmeğe konulmuştur. 2 îstekliler, miktar şartnamesinı mesaı saatlen dahilinde Devlet Hastanesinde görebilirler. 5 Talip olacaklar grubundaki maddelenn hepsine fiyat vermek mecburiyetindedirler. t Eksiltmeğe gireceklerin muayyen gün ve saatte muvakkat teminat makbuzlarım 1971 yılına ait Tiearet Odası balgesını teklif mektuplanyla birlikte eksiltme günü laatinden bir saat öncesine kadar Devlet Hastanesindekj Komısyona vcrme. leri, Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmelerin kabul eriümivecegi ilân olunur (Basm: 17717/5789)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle