13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Temmuz 1971: CUMHURİYET SAYFA ÜÇ M. Dayan ABD r suçladı Israil Savunma Bakanına göre Amerika Mısır'ın isteklerine boyun eğerek barışa engel o I u y o r TELAVİV (UPİ) Israil Savunma Bakanı Moşe Dayan, Amerikanın Mısır'ffi isteklerine boyun eğerek OrtaDoğu'da barışa engel olduğunu iddia etmiş, Amerika'nın İsrail'e savaş uçağı vermekten kaçınmasın ıkınamıştır. Bir radyo konuşması yapan Dayan, «Mısır'daJd konuşmalar, bu yılm ikinci yansında yeni bir savafin çıkanlacağı ihtimalini gösteriyor. Ancak Mısır'm kuv vet kullanarak başanya ulaşmaama Imkân yoktar» derrüştir. Amerika'nın tsrail'e savaş uçağı vermemesini de kınayan Dayan «Sovyetler Blrliği Mısır'a en modem silâhlan venneye devam ediyor. îalnızca bu durum bile Mısır Ue gonişmelerde bulunmak imkânını önceden ortadan kaldmnafctadır» demigtir. Kahire'nin Amerika'yı îsrafl'e baskı yapmak için bir araç gibi gdrdüğünü ileri süren Dayan, •Görügmeiere otnrmak için Amerikanm Isralle uçak vermemesl fartmı öne sürüyorlar» demiştir. îsrail'in Mısır fle yeni bir savaşa hazır oldufunu belirten Dayan, «Bu sefer İsrail, Mısır kuvvetlerini Sina Yanmadasında yen mek yerine Kanalın Kahire tarafıada kalan batı yakasında bir caferi tcrcih edecektir> demiştir. Felüket bölgesine gönderilen morfin fobletleri calındı FRANKFURT, (a.a.) Prance Press Ajansının bildirdiğine göre, Federal Almanya'nm Doğu Pakistan'a ilâç yardımı olarak göndereceği 50.000'den fazla morfin tableti, uyuşturucu madde kaçakçüan tarafından çalınmıştir. Frankfurt Polisi morfinin 2 müyon TL. değerindeki bir kısmının bulunduğunu fakat geri kalanının uyuşturucu madde piyasasına sürülmüş olduğunu açıklamıştır. Tutuklanan bir şahıs, hırsızlığa katıldığını itiraf etmiştir. Ayrıca olayla ilgüi olarak üç kişi de sorguya çekılmektedir. Kaçakçüann, Doğu Pakistandaki karışık durum dolayısiyle, yaptıklan hırsızlığın farkedilmiyeceğini dusündükleri anlaşılmaktadır. Hava kirlenmesi yeni bir ' buzul çağına yol açacak WASHÎNGTON, (THA) Havamn kırlenmesi Ue atmos ferin güneş ışuılarını daha az geçirdiğini ileri süren ve bu konuda bazı hesaplar yapan ıki Amerüsalı bilım adamı, hava kirlenmesine bir çare bulunmadığı takdirde dünyanın yeni bır buzul çagına gireceğini iddia etmektedırler. Dr. S. H. Schneider, ve Dr. S. 1. Rasool adlanndaö i ıiı adamları, 50 yıl içınde dünya atmosferinde güneş ışınlannı geçinneye engel olan toz parçacıklanrun 4 mislı artacağını iddia etmektedırler. Bilım adamları yaptıklan hesaplara dayanarak bu durumda dünya yüzeyinde 3,5 c derece soguyacağını belirtmektedirler. Bilim adamları, «Bn dnrum uıun sfire sürerse bütün dfinyada ısı düşüklüğü yeni bir buzul çağını doğuracaktır» demektedırler. Lunokhod ay'da içine duştugu çukurdan çıkamıyor MOSKOVA, (».».) Sovyetlerin «Höustoıuu olarak kabul edilen «Uzay Kozmik llişkiler Merkezi»nden yayınlanan bir bıldirıden batılı gözlemcilerin çıkardıklan sonuç, 17 Kasım 1970'de Ay'a gonderilmiş olan Lunokhod Otomatik Ay Aracının Ay'da bir kraterin içiıje düştüğü ve bir daha çıkamadığı merkezindedir. Verilen bilgiye göre, Lunokhod, kratere 9. Ay gününde, yanl 3 Temmuz'da düfmüştür. Tass AJansı tarafından bu konuda yayınlanan bildiride, Lunokhod'un kratere, Ay kayalanndan örnekler toplamak ve bunlann nitelikleri hakkında dünyaya bilgl yollamak amacıyla indirüdigi ifade edilmiştir. Cazın büyük ustasma son selâm... Büyük caz ustası ünlü trompetçi Louis Armstrong'un cenazesi toprata verilmeden önce; binlerce Amerikalı; sanatçının tabntu önünden greçerek kendisini son defa selâmlamışlardır. Türkiyc'de de yakından tanınıp sevilen müzik dünyasının sempatik adamının cenaze törenine ünlü sanatçılann yanı sıra politikacılar da katılmıştır. (Fotoğraf: AP) YENİ JETLER VE TANKLAR VERİLİYOR ABD Kongresi Cunta'ya yardımı hoş karşılamadı WASHİNGTON (AP) Beyaz Saray'ın 1971 yıh için askeri yardım ödeneğı ayırdığmın ki rejimi eleştıren ABD kongre mıştır. Yetküi kaynaklann belirttiğine göre, Amerika'nın Atina Büyükelçısi Henry J. Tosca, önümüzdeki ay başmda, gızli tutulması kaydıyle, kongre dış ilişkller komisyonu Avmpa komitesi önünde, Yunanistan'daki durum konusunda bilgl venneye r a a olmuştur. Bu arada aynı komite yann, Dışışleri Bakan Yardımcılarmdan Rodger Davıes'in Yunanistan'daki sıyasi durum konusunda vereceği bilgileri dinleyecektir. Kongre çevreleri. Davies'in geçen yıl, Yunanistan'ın 1970 yılı sonuna kadar demokratik düzene donecegi yolunda kuvvetli belirtiler bulunduğunu açıklamasından sonra bu ülkeye uygulanan ağır silâh ambargosunun kal dınldığını hatırlatarak, kendisinin bu defa sıkı şekilde sorguya tutulacağını bıldirmektedirler. Yunanistan'a bu yıl yapılacak 117 mılyon dolarlık askeri yardımın büyük kısmının, jet savaş uçaklanyla, tank gibi agır silâhlan kapsayacagı da yetkill çevrelerce ifade edilmektedir. Moğolistan Çin i ruhatsız ediyor MOSKOVA (A.P.) ovyefler'le Çin arasındaki fompon ülke Yunanistan'a 117 müyon dolarlık açıklanması, söz konusu ülkedeçevrelerinde hojnutsuzluk yarat Dayanamayıp kaçmış LONDRA, (THA) Paris Havacılık ve üçak Sergisi sırasında batıya Iltica ederek tngiltfere'ye yerleşen Sovyet bilim adamı Anatoli Pedoseyev, Londra'da yaymlanan Daily Telegraph gazetesine verdiği beyanatta, «Er geç hapse ya da bir temerküz kampına gönderilecektim. Hayat yaşanmaz bir hale gelmişti. Bu yüzden ülkemden kaçtım» demiştir. Ue GÜNEŞOL Niganlandılar. dost ve akrabalansa müjdelerler. Ankara 5.7.1971 Sovyetler Bırlıği Ue Çin Halk Cumhuriyeti arasında tampon bır bolge durumunda olan Moğohstan Cumhurıyetı'nin devamlı olarak Sovyetlerden askerî yardım alması ve bu aianda eüçlenyanısı ucCiavar bir ro mesı Pekınlı yonetıcileri rahatsız etmektedir. Çin yöneticilerının, k.eno*i ülkelerinin bir parçası olarak goröp üstünde hak iddia ettikleri Moğolistan'ın bağımsızlık günu olan ditp, ülkenın başkentı Ulan Bator'da bir konuşma yapan Sovyet Başbakant Aleksi Kosigın, Çin yöneticılerinin tutumlarını kınamış ve «Sovyetlerin, Mofolistan'ı gözünün bebeği gibi koruyacağını» bıldirmiştir. Pekınlı yönetıciler ise öteden beri, Eski Çin împaratorluğu' nun bir parçası olan Moğolistan'ı, Sovyetlenn askeri üs gibi kullandığını öne surmektedirSovyet yapısı tanklarla eğitim yapan Moğol zırhlı birliklerl Moğolistanlı bir kadın subay.. ler. r Stj. Dr. BEHNAN BERNAT ile Dr. TÜKSEL DEMtRCAK Nisaıriandılar. Ankara 107.1971 (Fotoğraflar: UFİ) Cumhuriyet 581» J CATERPILLAR KAZI SAHASDNIDA HİZMETÎNlZDEKt DEVLER i # S a t ı ş Parça Bakım ve Servls problemleriniz için ADANA ANKARA İSTANBUL İZMİR şubeleri ile ÇUKUROVA, Caterpillar kalitesi ve Caterpillar garantisi ile hizmetinizdedir. TÜEKİYE TEK TEMStLCİSt Türkçe Ögretmenl SEBPİL ANAFABTA Ue Avukat ATDDJ ABTAN Nişanlandılar. Istanbul 107.1971 GÜLCIN ETt Ue KEB1AL TÜCETÜKK Evlcndiler. TurguUu 10/7/1971 Cumhuriyet 5812 KOLAYLIK TEMMUZ SONUNA KADAR 7c 20 TENZİLATLIDIR Tabıi GuzellıkEnstıtusu, Turizm cennelı MARMARİS'tehazır2odalı, ozel plâjlı,daımi sıcak sulu,tam konforlu luks daıreler satılıktır. Temmuz sonuna kadar %20tenzilâtlıdır. 41.250 Liralık daıreler 33.000 lıra 23.000 peşin ustu 10 ayda odenir. 48.750 liralık daireler 39.000 lıra 29,000 peşın ustu 10 ayda odenir. 72.500 liralık daireler 58.000 Liradır. 50.000 liralık dukkânlar 40.000 liradır. En az %20 gelir getirir. Bu daıreler bir kaç sene sonrasının 90.000120.000 liralık dairelerıdir. Cevresi çamlıktır. Kış yoktur, Baska yerlere nazaran 4 mıslı daha fazla uzun plâj mevsimi vardır. Senenin 8 ayı yaz, 2 ayı ilkbahar, 2 ayı Sonbahardır. Kristal saflığında sıcak deniz, ısıtıcı guneş, masmavi gök, yıldız mehtabı, çam dağları, palmiyeler, kaktusler, sukunet. SATILIKÜÂZIR PLAJ OAİRELERİ • Madenterde, barajlarda, karayollarında, hava alanlarında, kazı işterinde ve her tür inşaatta. # GovdesıMotoruTransmisyonu özetle tum aksamı Caterpillar mamuludur. ÇUKUROVA İTHALATveİHRACATT.AŞ. 'Adana T e l : 4 7 2 3 Ankara Tel: 124460 Istanbul Tel:474830 IzmirTel: 24159' ^ MARMARİS ' ^ ^ DÜNYADA TEKTİR "Burası dunyanın hayran kaldığı Portofıno'dan cok ustun bir yer'Profesor BAADE 'İyonyalılar dunyanın en güzel rengi olan birgöğün altında (Marmaris) yaşıyorlar"HEREDOT Yurt içınde ve yurt dışında mukayese ettiğiniz zaman, Marmaris'te en guzelden daha guzel, en üstünden daha üstun vasıflar bulacağınız muhakkaktır. MARMARİS SENEDE 100 MİLYON DOLAR GELİR GETIREN 27 MIL MESAFEDEKİ RODOS'tan EN AZ 5 MISLİ DAHA FAZLA TURİZM POTANSIYELINE SAHİPTİR. Marmaris'e yerleşmekle veya paranızı Marmarıs'e yatırmakla sıhhatınızı, hayatınızı, istikbalinizi garanti altına almış olursunuz. METİN PLAJ SİTESİ Kordon Caddesı No 29 MARMARİS Tel. 1O2 Caieıpto D CaiveTraxc»<a«ocCaıeft»iafTiaaocQ>a»ıesıa«d*rt» rrwta»d» Cumhuriyet 5815 ~ : ' : ' tutum farklı bir *2 İlâncılıls: 3559/5808 ingilizce diliyle ögretim yapan bir Lisede Kimya ve Matematık oğretmenliği kadrolan açıktır. Durumlan 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun öngördüğü şartlara uyan Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunlan veya yukarda belırtilen dersleri İngilizce okutabileceğini belgeleyen başka Üniversite mezunlannm 22 Temmuz 1971 Perşembe gününe kadar P.K. 306 AksarayİST. adresine dilekçe ile müracaatlan rica olunur. Cumhuriyet 5809 ÖĞRETMEN ARANIYOR Kadın Hastalıkları Doğum Mutehassısı Zoraat Vuksek Muhendısı Peyza] Mimarı Ankara Belediye Başkanlığından Ödemelerinizi Osmanlı Bankası çekleri ile yapınız. Ödemelerde kolaylık ve emnfyet. Paranıza faiz ve ikramiyelere iştirak imkanı... Osmanlı Bankasında bir çek hesabı açtırınız. Çek karnelerı muşterılerimıze ucretsız verılmektedır Lutfen BROŞUR ISTEY1NIZ. Belediyemizce Itfaiye Müdürlügu personelme 2490 sayılı kanun gereğince 295 adet şapka; 295 adet pantolon ve 590 adet gömlek kapalı zarf eksiltme suretiyle diktirilecektir. 1 Tahmini bedeli 28.025. lira ve geçici temlnatı 2.101.88 liradır, 2 Şartnamesi Levazun Mudurlügünde görulebiUr. 3 Ihalesl 26/7/1971 gunö saat 15.00 de Encümen salonunda yapılacaktır. 4 İstekliler tekliflerinl en geç lhale saatinden blr saat evveline kadar Encümen Kalemine vermeleri zonınludur. PostadaM gedkmeler dikkate alınmaz. (Basın: A. 1081517480/5790} ? / , W"•"' Cumhuriyet 5813 Bütün ihtarlanmıza rağmen DİLEK KİZILDEMtB ile ZEKİ KUBtLAT 10.7.1971 tanhinde seçkjn bir dâvetll huzunında lntîhar etmi^ ^ \ cx © ] r U Modenı bankacılık lıizmeti OSMANLI BANKASI Fulmar: 231/5786 w. J lerdu. Eski arkadaslan Cumhuriyet 5811 kaybettin. KAYTP Karneml FOSUN TAŞDBLEN Cumhuriyet 5817
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle