13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
lllllllll Türkiye Bisiklet Yann Turu(Ankara'daIbaşlıyorl Kılıç,aradığı adamı buldu Kayakta skandal TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA İKİ PROFESYONEL HOCA = İŞTİRAK ETMİŞ! Türkiye Kayak Şamplyonasına iki profesyonel kayak hocasının katıldığı oğrenılmiştir. Kayak Federasyonu tarafından dıploma vorılerek profesyonel kayak hocası olarak Uludag* da çahşan Sacıt Eroğlu ve Bahattın Topal ısımli eski milli kayakçı, aynı federasyonun daveti uzerıne Türkiye Şampıyonasına katılmışlar ve llalomda dereceye de gırmışlerdlr. 1 • Davet edilen 22 ülke^ den ancak Romanya, = Bulgaristan, Irak ve == Kıbns Türk Kanna == sından cevap almdı = ANKARA islklst ve Motosiklet Federasyonu Başkanı Neodet Baykut, dün bir basın toplan bsı düzenliyerek yarın başhyacak ve 4 Temmuz'da sona erecek olan 902 kılometrelık 8 etaplı 4. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hakkında bilgi vermiştir. Beynelmilel skandal B Kılıç'm lsteğl üzerine antrenörlüfe retirilmek istenen Necml Mutln... Necmi BEŞİKTAŞ'A ANTRENÖR OLUYOR... | Siyah • Beyazlı yöneticiler, «Bundan böyle Gündüz Kılıç'ın her arzusu yerine getirilecek» dediler Ercan TURCAN I I | Federasyon Başkanı Necdet Baykut, tur'u her yü aynı güzergâhlardan geçirmenin bugüne kadar bir fayda saglamadığını bu nedenle de bu yılki Tur'un Anadolu'ya aktanldığmı, Tur'a = = geçen senelere oranl daha az ^ ^ blr para aynldığmı, 200 bin li= ra ile Tur masraflannın karşıla~ nacağını açıklamıştır. = Neodet Baykut, Tur'a 33 der = ı let dâvet edılmesine ragmen an cak Romanya, Bulgaristan, Irak fj= ve Kıbns Türk kannasınd&n ce ~ ~ vap alabildiklerini söyliyerek * konusmasına şöyle devam etmis= tir = «15 sporcumuı arasından S ta ^ kım çıkaracağız. Herkesin fizertn ~ de titizlikle durduğu Ali Hnryü = maz'ı Türk tabiyetinde olmadı^ gı için yarıştıranuyonızj. ^~ Federasyon Başkanı Baykut = yann başlıyacak tur'a katılac&k = olan 3 takımunızm muhtemel ^zı tertiplerini şöyle açtklamıştır: = (A) Takımı: Rifat Çalışkan, = Mevlut Bora, Seyit Kırmızı, Fe ridun Tezbasaran, Erol KUçUk= bakırcı. = (B) TaJBmı: Halim Ayüç, = Mehmet Güğüf, Mehmet Bttyuk= bekâr, Erol öztorun, Ercüment = Gümrük. = (C) Takımı: Niko Kıvırcık, = Ali Meşin, Ergin öret, Cengiı ^ = özdoğanın sıhhl durumu düıel= = digi takdirde (A) takımında yan şacaktır. (C) takınuaa da gir»~ oek 3 bisikletçi bugün aeçileeek = Ur. = TÜNCALP TUR BtTTt DtTOR = EsM Federasyon Baskam T«= lftt Tuncalp bisiklet sporu TO ^ = tur, memleketimizde artık blt= mistir, demij vo söılertne çmv ^= lan eklemiştir: = cArtık Konya ovasında, Cihan = = beyi lde yans yapıyonB. Kıbns j ^ lle Irakla yanşıyonız. Hiç bir Avrupa milleti Tur'a gelmiyor. I T u r zaten Hamdi Ayvalı Federasyonu zamanında bitmlsti.» | Saat 19.00'da Dolmabahçede |baslayacak güreşlere, = | Türkiye, Bulgaristan, Rusya, | Polonya, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya katılıyor 1 Turnuvada Rusya'yı favori gösteren ^ Millî Takım antrenörü Celâl Atik; | | «Daha köprü kurmasını bile bilmeyen s güreşçilerimizvar»dedi. = = Bütün üyelennin ıstıfa etmesı sonucu Baskan Raif Kurdakul'un yalnız kaldığı Kayak Federasyonunun bu ıcraatı ilgılıler tarafından «beynelmilel skandal» olarak vasıflandırılmıştır. tlgilüer ayrıca bu hususun Beynelmilel Kayalc Federasyonu (FİS) tarafından oğrenıldiğı takdirde Türkıye'nın «ulnslararası varışlara katıl. ma bakkından mahrumiyei cezası» ile cezalan. dırılablleceğinı belırtmışlerdır. Transfer. Transfer* Transfer r • Beşiktaş teknik direktörü Gündüz Kılıç, «enç fntbolcnlan çalıştırıyor. (Fo.: Ali ALAKUŞ) N illî güreççımir merhum Yaşar Dogu adına düzenlenen ~ lonya, Romanya, Yunanistan v e Yugoslavya'nın katümasıyla baslayacakür. nnda şu gure?çiler bulun Uluslararası Serbest Güreş Tumuvaıı bu «kj»m taat ^ ~ 19.00'da Dolmabahçe Stadında Türkiye, Bulgaristan, Rusya, Po ^ S = Rusya favori Serbest Güre» Milll Takımlarımızın antrenörü Celâl Atik, Turnuva hakkında pek ümitli konuş. mamıj ve «Hafif sikletler. de birkaç kisinin hariein. . de güreşçilerimiıin heptt yeni. Oaha köprfi korma. sını bile bilmeyen bn gü. resçilerle bir şey yapacagımızı zannetmiyorum. Tnrnavsnın favorisi Rnsya'dır. Bolgarlann ds epeyce vsrlık gösterecegini rürk Milll takımlan Turnuvaya her rallletin birer takımla istirak e t . mesine mukabil Türkiye, er sahibi olmak sıfatiyle 4 ayrı takımla istirak ede. cektir. 39 güresçiden meydana (elen Türk milll takımla. • nıiıklannı tamamlsyan fflreşcilerimim; dflo faaU kllolı nnı atmak İçin fvtbel oynamıslmrdır. B n a k s s m b s s l s y s e » k « T a s a r D o f u Tarn«Tm«ı» içtn ha Genel Sekreter Heif îst Kulüplcrarası Boks Şampiyonası B eşiktaş Teknik Direktörü Gündüz Kılıç, Yonetim Kurulu üyelerine yardımcı antrenör olarak eski takım kaptanı millî kaleci Necmi Mutlu'yu seçtığini, Mutlu ile beraber çalışmak arrucunda olduğunu söylemiştir. Teknik Direktör Gündüz Kılıç'm isteğml olurnlu karşılayan yöneticiler Necmi Mutlunun antrenörlüğünü yapacaklan ilk toplantıda onaylıyacaklarını açıklamışlardır. Yonetim Kurulundan bir üye Teknik Direktor Gündüz Kılıç'ın seçtiği Necmi Mutlu'nun antre norluk görevi yanında futbolculara ağabeylik yapacağma da değınerek: «Necml Mutlu, Beşiktaşda fntbol hayatını başarı ile kapamış efendi bir fntbolcumuzdu. Kendisinden faydalanacağımız için sevinçlijiz. Teknik Direktör Gündüz Kılıç'm her arzusu yerine getirilecektir» şeklinde konuşmuştur. ! «Akdeniz Ülkelerl I Masa Tenisi | Şampiyonası j öncekileri i gölgede bırakacak» İZMÎR maktadır: 48 kilo: Yasar DUbirligi, Mustafa Gezegen, lhsan Konuk, Sefer Baygın U kOo: Ali Rıza Alan, Mehmet Anbar, Seyfettin Türkmen 57 kilo: tbrahim Güvenç, Nurettin Kunt, Ali Rıza Durmuş e kilo: Vehbi Akdag, Ismail Bicaci, Cafer Talay, Erdal Karakas M kilo: Hasan Sevınç, Nihat Kabaoh, Kaıım Bricı, Haytettrn Gflnaeh, Hadi Gül 74 kflo: Haa Bozdogan, Hasan Şahin, Ruhi Var, AU Armağan, Mehmet Eryılmaz, Mehmet Uzun 82 kllo: Mehmet Tepe, Haa Soyer, Necdet Çınar, Asım Bülbül M kilo: H.ıan Akyol, As!«n AsJan, Musa De». ran, Hasan Canikli, Meh. met GüçlCı 100 kilo: Hüseyin Atlı, Mehmet Ogan. Halit Er. doğan Afır: îsmall ÇSldfik, A . »ettin Yıldınm. G. SARAY EROL, MUHARREM VE METINLE ANLAŞT1 I Eskişehirspor'lu Burhan Fenerbahçeliler ile görüştü. Beşiktaş, 14 18 yaşındaki genç futbolcuları dün sınavdan geçirdi.. 1 1823 Dün bir basın toplantısı yapan Genel Sekreter Sabaşı: "Beşiktaş piyangosundan sağlanacak gelirle büyük bir spor tes/s; kurulacak,, I eşıktaş Kuiübü Genel Sekreterı İhap ' Subaşı dün düzen ledığı basın toplantı sında, Beşiktaş pıyangosundan sağlanacak gelirle büyük bir spo: sıtesmın kurulacağmı eçıklamıştır. (hap Subaşı dönkfi baAgasi Sen başkanhftındakı eskı Yonetim sın toplantısmda görülüyor. Kurulunun yapmayı düşündügu reform haI reketlerı ıçın bu pıyangoyu tertip etmış oldu. ğunu, ancak pıyangonun umulanı vermediğini I belirten İhap Subaşı, piyango konusunda şun I ları sbylemiş^ır: • «Yeni Yonetim Kurulumuı piyango için yeniden kampanya açmaya karar vermiştir. Kati olarak çekilişini 29 Ekiraıle yapacağımız piyango için Beşiktaşı sevenleri vardıma dâvet ediyoni7. Elde edcceğimiz gelirle tstanbul dışında büyük bir spor sitesi kurmayı düşünüyortız. Knracağımız site Türk sporu için de kazanç Olacıktır^ | I I . I | . Eylül tarihlerl arasın da tzmir'de yapılacak Akdeniz Ülkelerl Masa Tenisi Şampiyonası hazırhklannı yerinde görmelc Uzere îzmir'e gelen Genel Sekreter Amin Abov Helf organizasyonun çok iyi olduğunu söylemiştir. Dün düzenledıği basın toplanüsında konuşan Abov Heif «Şin> diye kadar tskenderiye ve Atins* da vapılan ilk ikl oynn t z . mir'de yapılacak olan organizas yonla eölçede kalaeaktır. Bunn samimî olarak söylüyormn» demiştir. Türkiye Masa Tenisi Pederas yonu Başkanı Ali Abalı da Oyun lann Şeref Başkanı olan A.B.C Cumhurbaşkanı Enver ElSedat'ı Oyunlar için tzmir'e dâvet etmiştir. Dâvet mektubunu da basın toplantısmda Genel Sekra ter Abov Heıf'e vermiştir. Federasyon Başkanı Abalı'mn belirttiğine göre Oyunlara Dünya üçüncüsu Yugoslavya başta olmak üzere 1011 ülke katılacaktır. Abalı aynca Oyunlar için îngiltere'den 10 masa ithal edîldiğini söylemiştir. BEYLERBEYİ TAKIMI Şampiyonodon çekildi... I:I Türkler çalıştı, yabancüar fezdi Güreşçilenmız dün sabah istirahat ederek, öğ. leden soora Dolmabahçe' de hafif bir antrenman yapmışlar, buna karsıhk önceki gec« geç vakit tstanbul'a gelen yabancı güresçiler bütün vakitlerini istirahat ve gezme ile geçirmişlerdir. İZevkli geçen eleme müsabakalanna hakemlerin yetersiz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | İ kalışı gölge düşürdü ransfer ayına 6 gün kala kulüpler ' faaliyetlerini yoğunlaştırarak, futbolcu avınm devam etmışlerdir. Galatasaray Asbaşkanı Turgan Ece ve Fazıl Göknar, SanKırmızılı takıma iyi bir santrfor oyuncusu bulmak için Arjanün ve tngütere'ye gideceklerdir. Transfer çalışmalannı dün de sürdüren San Kırmızıhlar, Muharrem (M. t. Yurdu), Erol (Giresun), Metın (AnkaragUcU) ile prensip anlasmasına varmışlardır. Eskişehirspor'un başanlı futbolculanndan Burhan İpek, Eskişehirspor Yonetim Kurulu'ndan bonservisini istemiş. daha sonra da Fenerbahçeli yöneticılerle gorüşmüştür. Beşiktaş Teknik Heyeti başta Gündüz Kılıç olmak üzere dün Şeref Stadında genç futbolcuları denemiştir. Işe genç futbolculardan başlayarak köklü bir reform peşinde olan Siyah . Beyazlılar Gündüz Kılıç, Şükrü Gülesin ve Yusuf Tunaoğlu'dan kurulu heyetle işe girişmişlprdir. İlk denemeleri dün yapılan ve içlerinde birçok kabilıyet bulunan gençler sonra daha sıkı şekilde çalıştırılacaklardır. Öte yandan transfer için beklenen Mersin td. Yurdunun golcü santrforu Osman dün de gelmemistir. Osmanın Beşiktaşla anlaşacağı belirtilmiştir. M. İ. Yurdlu yöneticiler, Ankaragücü'nden ömer, Tarsus îdmanyurdu'ndan Miran, Gaziantepspor'dan Yener'le anlaştıklarını açıklamışlardor. Attığı gollerle Adanaspor'un şampiyonluğunda söz sahibi olan Miliç'i Bursaspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın istedıği söylenmektedir. T STANBUL Kulüplerarası Boks Şampiyonası 5 kulübe mensup 41 boksorün iştirakiyle dün gece Spor Sarayında yapılan müsabakalarla başladı. Zevkli geçen eleme müsabakalannda orta hakemlerin yetersiz kalışı maçlann kalitesine golge düşurürken, 57 kilo elemesinde Muzaffer Tokgöz (B. Beyi)ün orta hakem Burhan Türen tarafından doktora danış:lmadan diskalifiye edllmesi uzerine Beylerbeyi şampiyonadan çekildi. 54 kilonun ilk eleme müsabakasında ise hakem Sinan Er, oyunu gongdan önce durdurup Ahmet Tavukçu (F.B.)'yu galip ilân ettiyse de başhakem Vedat Karakurum'un garıp tutumu ile yan hakemlerin oylamasına baş vurulması gülünftü. ELEMELER Galatasaray'ın yeni lokali bugün açılıyor İTÜ ve Zeyrek sampiyon oldular STAD: Ali Sami Yen HAKEMLEF : Ömer Karadağ (7\ Esrpf Eşiyok (7), Necmettir Çakan (7) ZEYREK : Okan (6) Moizi C6V Eşref f6) Hasan (6). Hüseyin (6>. Cemil (6) Serdar <7>, Mehmet <6) Sükrü (7), Kâmi' (6), Resat (7) R*Mİ : Kemal (5> Zafer (6). Ferhat <51 fMustafa 6) Rıfat (51, Erdinç f5>, Ercan f6) Nafiz (7V Nazif (61, NecdeA (6' Baki f61. Ali (71 TL'NCAY GÜNGÖR 2. Amator Kumenın «B» Grubunda ITÜ, «E» Grubunda ise Zeyrek Sampıvon olmuslardır. Zeyrek dün Rami'yi 21 yenmiş. tTÜ de Adalar sahavaçıkmacfığı için hukmen galip gelmıstir Genellıkle Zeyrek'in üstünlüğu altmda oynanan maç za. man.7aman sınirli bir tempoya gırmi<;tir Zeyrek'in gollerini 5. dakikada Şükrü, 72. dakikada da Kâmil atmışlardır. B GEGIÇ Eskişehit'de kaldı ESKİŞEHtR, (Haşmet INÖNTEPE bildiriyor) Eskişehir. spor antrenörü Abdullah Gegıç, Eskışehir'de gördüğü samimî ilgıden kendıni kurtaramıyarak Sarajevo'ya çektiği telgraila da ha önce yapraış olduğu sözlefmenin iptalini ıstemiştir. Dün Sarajevo ile yapılan son telefon goruşmesınden sonra ise bu durum kesınlikle belli olmuş ve Gegiç, Sarajevo'nun ayda 7000 lıra maaş ve 1.000.000 lira ıJeğerındeki ev teklifinı reddederek Eskişehir'de kalmaya karar vermiştir. Gegıç, Çarşamba günü oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupasından sonra yıl'ık izninı geçırmpk U7ere Vugoslavja'yi ed«cekur. • tstanbnl Knlfiplerarası Bolu Şampiyonası dün baslamıştır. ReRimler, Ali Yılmaz (Bniktas) Mevlut Gfîleç (Boks îhtisas) matıgdan iki enstuttaoeyi te#bit edjjor. (Fotoğrai; Ah ALAKUŞ) 48 Kilo: Muzaffer Gördüm (B. Beyi), Bıdvan Şengezer (F3.)'I ' ittifakla, Zeki Koral (BJ.K.), Servet Yaver (Ok. Mey.Vi ekseriyetle. 51 Klo: Ali Küçük (B. Beyi), Yusuf Baş (B.JJC.)'ı ekseriyetle, Selim Koyunoğhı (F3.), Ahmet özay (OkMey.)'ı ekseriyetle. 54 Kilo: Ali Yılmaz ( B J J O , Mevlut Güleç (Boks lht.)'i ittifakla, Ahmet Tavukçu (F.B.), Cemal Yılmaz (Ok Mey.)'ı ittifakla. 57 Kilo: îrfan Altınova (Boks Iht.), Rıfat Vural (Ok Mey)'ı 2. raundda hakem karan ile, Osman Şirın (F.B 1, Muzaffer Tokgöz (B. Beyiı'ü 3. raundda hakem kararı ile. 60 Kilo: Adıl Tomurcuk (BJ. K.). İbrahim Özçevik (B. Beyi)'i ittifakla, Mevlut Tavukçu (F.B.) hükmen. 63,5 Kilo: Ismet Yılmaz (BJ. K ), Bahtiyar Çaylak (B Beyi)'ı 2. raundda h&kem kararı üe. Yeni knlâp binasmda her rürlü ihtiyaç düşünülmüştur. Dinlenme ve konferans salonlan. kütüphane, sosyal kısım için ayrı bir bolüm, doktor odası gibi kısımlar vardu, Fotoğrafta görülen kısım lokalin birinci katındaki salondur. 1 KISA.. KISA.. • Sofya'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonasında 82,5 kıloda Osman Mert mun. tazamada 145 kg. ile 9. olmuştur 1. olan Ivançenko (SSCB) 165 kg kaldırmıştır. • Istanbul «Ajanlık Kupası» Atletıznı Yanşmalarında Büyukler ve Gençlerde Galatasaray, Yılcüzlarda da Fenerbahço bırıncı olmuslardır. • tlkadım Gençlık Kulübünün yıi'jk konsresi Pazar güntl 16.0(1 da kulüp lokalinde yapılacaktır. • Avrupanın en büyük spor o!ai larındin bıri olan Fransa r'^.klet Tuıu yaruı başlajacaktır, Sporcuların salon ihtijacıııı is« en üst kat giderecektir. İki kat yüksekliğinde yapılan salonda rahatlıkla basketbol. voleybol oynanabilecektir. Aynca az sayıda seyird alabüecek blr de balkonu vardjr. 2
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle