13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
:CUMHURIYET; Cumhuriyet ' e •4 C | ^ | " | y Afustos »yında başla. ü ' • ' ' y » n zamlar ve fiyat artışları 115ün daba büyük bir bızla devam etmektelir. «Zam» terimi daha çok tktisadi Devlet reşekkülleri ile benzer teşekkiillerin mamül e hizmetlerinin fiyatlarının bir kararlar ükseltilmesini ifade etmektedir. Fiyat arışları ise, kısmen maliyetlerin yükselmesi asmen arz ve talep şartlarımn etkileri do. ayısıyla bütütı kollarda meydana gelen de. ;işmeleri belirtmektedir. Geçen yılın Ağustos ayında yapılan üealüasyonla beraber ilân edilen zamlar \e ınu takip eden fivat artışları ile yeni zam. ar, fiyatlar arasındaki dengeyi bozrous ve lozmakta devam etmiştir. DevaiüasyoD sonrası zamların ve fijat ırtışlannın bir kısmı zorunlu idi. Bir kısını zincirleme fiyat artıslarının tabiı sonucu )lmuştu; bir kısmı ise bu sartlarda kârını ırttırmak isteyenleriD «etıkct enflâs\onu» ılarak ortaya çıkmıstı. Buıılarla iliskili olmak izere konulan yeni vergiler \e \ergı zam. an ekonomide fhatlar \e maliyetler arasın. ia sz çok var olan dençe\ı bozrauş \e çalialanmalara sebep olmuştu. Son aylarda zamlar. fi\at artışları ve rergiler daha büyük bir hızla devam etmış ıe ileride de devam edeceği inancını kuvvetlendirmistir. r l l l n l n FIAT ARTIŞLARI ve EKOKOMIK DENGE Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY zamları haklı göstereeek «ebepler arasında yer almaktadır. ana rağmen «zamların» ortaya B gı önemli ekonomik sorunlar çıkardıvardır. Son fiyat defismeleri serbest piyasada a n ve talep şartlarının tabii bir sonucu degildir. Zira bu teşekküllerin piyasa tartlarına uvmalan mümkün olamanmttr. Zamlar, ge. nel hir ekonomik plân çerçevesi îçinde belli bir sema içindc de vapılmamıstır Oenel ekonomi politikası modelinin gerektirebilecegi bir sema dışında bir zorunluluğu kabnl etmekten ibaret kalmıstır. Zamlar ne serbest rekabet ve fiyat mekanizmasının ne de sistrmli \e tutarlı bir plân modelinin sınırları içine girememektedir. Bu sebeple zamlar ekonomide fiyatlar arasındakı dengeyı (nispi fivatlar dengesini) bozacak ve kaynak dagılımını etkileyecek niteliktedir. Genel fivat se\ivesinde, belli hadleri asıp enflâıyon adı \erilen yükselislerle, çesitli mal ve hizmetlerin fiyatlarının birbirlerine olan oranların. daki (nispi fiyatlardaki) degismeler ekono. mik sebepleri ve sonucları itibariyle farklıdır. Türkive'de bueün dikkati çeken hnstu nispi fivatlarda meydana gelen değismeler. dir. Zam ve fiyat artıslarından başka, ver. filerde meydana gelen devamlı değismeler tahminleri daba da güçleştirecektir. Vergi. lerde, 197* yılında baslayan yeni vergî fel. tefesi bazı değismelerle beraber ana viz;ilerini korumakta ve vasıtali vergilerin nispi alırlıfı gittikçe artmaktadır. Aslında bir latınalma vergisi niteliğini tasıvıp pek ve. rinde olmavan bir ifade ile «isletme vereisi» adı verilen vergilerin çenisletilmesi niyeti, bazı tüketim mallarındaki vergilerin arttırılman ve di^er vergiler tfiketim ve öretim faaliyetlerini dolaylı dolaysız etkileyecek ve ekonomik dencenin bozulmasına yol açaeak. tır. Bütün bnnlar ilerıye ait kararların güçiiikle verilebildigi ekonomimizle zaman u. fuklannı biraz daha daraltacak ve kalkınma için gerekli uzun vadcli vatırımların verimlilik besapların) güçlestireeek ve sertnaye birikiminde kantitatif ve kalitatif de|i«meler meydana getirecektir. öte yand», vergiler, zamlar ve ttyat »rtısları tSketici kitlenin »osyal refah geviyesini tehdit etmekte ve küçük tasarrnnar dolavısıyla eelecek yıllann gelir daiılışını etkileme ejilimi göstermektedir. Bu sebeple vergiler fiyat artısları ve zamlar biivük hir tiiketici kitlesinin bngünkü refab seviyesini diisürdiigii gibi, onların ileride gelir getiren kıymetlere sahip olmagını önleyerek çelecek yıllardaki gelir dsgihsında esitsizlik ve adaletsizliği srtttraesktır. kir edilemlyen bir gerçektlr. Aneak bn ted. birlerin, birikmiı »ıkıntıların baskıtı altında parçalı ve arkası gelmeyen aralıklarla alınması ve tedbirlerin bir ekonomı politikası modelinin saglayacagi ölçülerden mahrum bulnnması büvük gnclükler dognrabilir. Bu •ebeple ilk ış: • Kalkınma bınnı bâyütecek ve gelir dagılısında eşitlik ve adalet sağlayacak, ver. gi reformunu bir deTada yapmak. • Iktisadi Devlet Tesekkiiilerinln ma. mullerine ve hizmetlerine vapılacak zammı bu müesseselerin ıslahı ile beraber genel bir plân çerçevesinde gerçekleştirmek, % Vergi ve fivatlarda devamblık ve iıtikrar sailamak. 0 Genel fiyat ve kalite kontrolnno en önemli bir konu olarak ele almak. 0 Bütün bonlan, hedetleri, amaçlan belli bir iktisat politikası modeli ve bir plân çerçevegi içinde yapmaktır. \Sular İdaresiehil ı ellere verilmeli Kadıköy yakasındakı su dafıtımında öalta csnından uezdıren bir düzensizlik ve sorumsu2İuk sürüp gitmektedir. Bır yanaan on bınlerce aile su sıluntısından Kahroluriten öte yandan trdzı semtlerde savrukça su narcandlğının en çürütülmez kannı Sular Idare» Genei MüdürünüD nüfus başına glinde 1 U lıtre *u 3 verilmekte olduğunu söylemesi^ dir. Ve tüm yetkililer çekilen sıkmtının nedenini su azhğır.a, tesislerin vetersizliğine ve nüfus artısına baglayarak sorumu omuzlanndan atmaya çabalamayı manfet saymaktadırıar. Oysa tnevcut koşullar jçınde dagıtımı adaletli bir biçimde vapmarun yollan bulunraak gerekir. ömeğın. sebeke iki unıteve bölünüp birçok semtleSaym Malıye BaKanım rın ancaK giriş katlarına su vermekte ınat edılecek yerde, kanlığa geldığınızden ben mı neden şebekenin 3* ünıteye memurların devletten aiacağımaas ayrılması ve 12'şer saatlık (di mız olan dokuz aylık ha kısa veya uzun süreler de farklarınin ne eaıiıan ve nasıl olabilir) nöbetlerle her semte venlecefine daır bır açıkiamabasınçlı su verme vollan düşü da bulunmadınız. t'akat sayın nülüp aranroaz? Nedeo tdare parlamenterıenmu. Anayasa de nin «mevziî manevra» dedıgı «işiklığivle vakında 95.000 TL. vöntemle basınçlı su verme ışı maas farklarını alacaklar Bınbir sıra dahılınde ve ıhtıyacı lerce memur dokuz avük (ariolan ner semtte uygulanmaz? ian fıalen alamadık Bu nususr \ eya teknisvenienn bileceklerl ta vapacagınız açıklamayı beıtçareler arasünlmazT Biraz ne liyoruz. Yasar Hürol sap biraz kitap bir de gevşeSllifke cad No 50 meyen bir takip fikrmın hıç MERSİN degilse adaletli b1r dağıtımı sağlayacagım sorumlular neden düsünmezler' Gazetenızın 15/6/1971 tanhll Bız günaşın degıl nattâ naf nüshasında yaymlanan «Çbpleri tada ıkı gün 23 saat süreyle mız alınmıyor» başlıkl) vazı, ılbasınçlı su verılerek oodnım gililer tarafından tncelenmiştır. dan beşınci kata su tasımak ış «Fatib Haydar mahallesı Kâkencesinden kurtarılmamızj İs ni Paşa sokağının çöplen naftanbu) Valisinden. Belediye tada bir defa alınmaktadır SoBaskanından ve Sular tdaresı kak sâklnlerının evlennde çop Genel Müdürunden yazıyl* di bidonlannın bulunmadıgı tesbıt ledık. Cevap vermek zahmetı edJerek kendılenne çöplennl ne katlanan otmadı bır hafta muhafaza edebilecelc Bu sehir hep ml sahipalz sapasıtede ve agırlığı S0 kc. kaiacakv tşler bu halkın ıstıra geçmeyen Kapaklı bıdonlarda bını dındlrecek. göreve ciddıyet muhafaza etrnelen ıçuo gerekii getırecek ehil ellere ne zaman tebügat yapılmistır.» verilecek? Bilplennızj nca ederım. RAK1M ZiVAOfltl) Suadiye. Merdivenkdv cad. Basın Yayın ve Ayşekadın Durağı Yıllar I Apt. 33/t3. Hikmet Göktan Turizm Mödünı ı Sonııe errilrr, fiyatlar ve maliyet masraflan istikrarsızlığı son yıllarda ekonomimiain karakteristik vasfı haline gelraistir. Milli ekonomik bedefimiz. bızla kalkın. mak ve gelir bölüsümfinde adalet saçlamaktır. Yergilerde, fivatlarda v« masraflarda çörülen istikrarsızlık hızlı kaikınmayi nnleyen baslıca âraildir. Vergilerin gelisme voııii. bu fiinün ve çelecegin gelir daçıhsı esitliği ilkesini gerçeklestirmekten uzak görünmektedir. Haklı sebeplerle bile devalüasyon, zamlar ve fiyat artışlan ekonomik bünyede bir operasyon etkisi yapmıştır. Henüz iyilesmeyen hasta üzerinde yapılmakta devam edi. len eperasyonlar ekonominin sa£lıgını tebdit etmektedir. Kkonomik kalkınmava hıı vermek tçin vapılacak iki islemden biri: < > Bir an önce onu vergiler ve fivatlar T bakımından istikrara kavusturmak. (f; Bu volda alınacak tedbirleri genel bir iktisat politîkası modeli ıcinde vapıp ope. rasyonu tamamlamaktır erekli tımlann ve malivet artıslarına bağlı fiyat viikselişlerinın arkasında, kârlarını arttırmak hevesinde bnlunan bir kitle, istikrarsızlığin pusln bavasını fırsat b l . lerek fahis fiyat politikalarını basan ile nygulayabilmektedirler. Bn tebeple operasyon. lar sırasında ve ondan »onra bilimsel. sis. temli bir fiyat ve kalite kontrol müessesesi. nin derhal karulraası lornnludnr. Memurlara maaş farkı ne zaman verilecek Zamların nedenleri Tktisadi Devlet Teşekküllerinin arzettik. * l e r i mamti ve hiımetlerın fi>atiarı kararlar serisi ile yükseltilmistir. Zamlara yol acan âmiller şöylece sıralanabilir: # Iktisadi Devlet Teşekkülleri maliyetIerde arz ve talepteki değişmelere uyan bir fiyat politikası izlemek imkânından mahmm kalmıslardır. # Ücret artışlan. bam madde malzeme makina ve teçhizat fiyatlarının yükselmesl tesekküllerin maliyetlerini etkileniistir. # 1970 Devaiüasyortu teşekküllerin bazı kollarında yüzde 66'ya v»ran maliyet artısı. ns yol açmıştır. 9 Ekonomideki genel maliyet ve fiyat artışı dolaylı dolaysız etkîler yaratmıstır. # tktisadi Devlet Teşekkülleri çesitlî •ebeplerle «yüksek tnaliyetle» çalısan ürettm birimleri olmaktan kurtulamamışlardır. # Bazı kollarda meselâ «Tekel mamullerinde» fiyat artısları vergi artısı için bir «araç» rolünü oynamıstır. Bfitiin bnnlar, tktisadi Devlet Teşekfcüllerl mal ve hizmetlerinin fiyatlanna yapılan Ekonomik ptkiler ispi fiyatlarda yukarıda izah edilen «rbeplerle meydana çelen değismeler tam olmasa bile var olan dengeyi bozmustnr. Dençesizliğin baslıoa ^ebepleri, yerine otnramayan vergiler. devaiüasyon, zamlar ve onlara baglı maliyet ve fiyat artışlarıdır. Röylece meydana gelen dengesizlik milli tasarrufon hacmine, dafcılışına. yatınmların haemine ve kollara datihşma dolaylı ve dolavgız olarak tesir edecek ve ekonomik tahminleri güçleştirecektir. Çöpler alınıyor Ihtisat politikası kenomlnin, geçmiş yıllarda çözümlen. memis sorunlannın bnlnndnğu aüphe. «izdir. Ekonomimizi, gerek kalkınma bızını arttıracsk bir saglamhga, gerek gelir dagılu şmda esitlifte yaklastıracsk bir niteliie ka. \naturmak için tedbirler almak gerektigi in. Hayır CHP üzerine «Evet» denecek yerde «evet» demesini bilmell. «Hayır» decek yerde de «hayır» demekten çekinmemeli. «Evet Hayıra ışlığıru bosnna koymadım ben. Yülardır bn görüsn sürdürek. nygnlamak istedim. Körükörünç karsi çıkmamak, boynn ;memek, ber konuyu, her somnn kendi görüşümle, anlayısımele almak, düsündüklerimi açıkç» yazmak, söylemek... Mekvnplar »hyoratn, söyle diyenler var : Siz ve sizln gibi ışka yazarlar CHP'nin itibarını yitirmesi için çok ngrmstımz, PS» bngün CHP'yi ve tnönü'yü göreve çağırıyor, Anayasa desikligine kar?ı çıknosı icin fHtV den ve tnönii'den Tardın) tkliyortunnı. Böyle yazıyorlar. KJmj tstlı. dostça, kimi î e fii" aea, hınç çıkarırcasına . Bn konnda benim de söyleyecek bç . eş sözüm oldngnna nnntarak .. CHP öyenl olmadım hiç bir zaman. Ama l94S'dan beri en ok yakjnlık daydngnm parti CHP idi. Herkesin DP'yi göklere ıkardığı dönemlerde bile CHP'yi tuttum, seçmen olarak, nrttas olarak... DP'nin daba 1945'ten beri bu ynrda, bn ulnsa Iç bir yarar getlrmiyecegi kanısında ıdim. Bir önsezi degildi n, programını okudngnm. Atatürk ilkelerine sırt çevirdi|ini nlsdıgım, devrimlere karşı içtensizligini gördüğfim için... Nite. im 1950'den sonra iktidara gelen DP, Bavar'ı. Menderes'i. tüm akınuyla on yılda Atatürkçülügii de. devrımciliji de, halkçılıgı l» nasıl yozlaştırdı, hep gördük. lHSO'den 1955'e CHP tek umut ıldu. 1956'dan sonra gazetelerde sürekli yazılar yazmaya başadım. 1960'a dek CHP'nin ileri sürdüiü düsünceleri, görüsleri avunmayı görev bildim. Inönü'nün yanında jezilere katıldım, îenel Sekreterlerle, öteki CHP ileri gelenleriyle göriistüm. tar. ıştım. CHP'nin, scçimler sonucu iktidara gelditi zaman vur. lnn, nlusun beklediği birrok yararlı isleri eerceklestirecegi ka. ıısına vardıtn. 1960'a dek çoğunlukla CHP ileri «elenleri benim lazılarımdan hosnuttular. Ben de rogunlukla CHP'nin tutumuın destekliyor, görü^lerini gavunu^ordum Sonra 27 Mayıs Devrimı geldı çattı. Ardından CHP'nin bas lorumlusn oldufn ortak kabineler îktidarı devraldı. Inönü veniden Basbakan oldu. CHP'nin önde zeten ki«ilerı Bakan sorumluluJhı aldılar. l cnndan ncundan reform hareketlerine baslan. dı. Yazar olarak, yurttas olarak öziemle CHP'nin devrimci ev. lemlere, Atatürkçü görüslere en önde ver vermesini bekliyordum, nmuyordum bunu. Ama CHP iktidarı süresince hiç de devrimci, Atatürkçü bir çizgide yürüyemedi. Devrik iktidann mirasçılanyla işbirligi etmek. kuvudan adam çıkarmak hırsıyla 1961 Anayasasını bozan islere çirişmek, oy toplamak hevesivle yanlış yollara sapmak. Atatürk ilkelerini yozlastırıcı görüsler ileri sürmek, devrimci aydınları, yazarlan karşısına almak . Oldu bunlar. Daha sonraki yıllarda, AP tek basına iktidarı alıp da rota büsbütün yerinden ovnavınca. 27 >Ia\ıs"ta yıkılmıs bir zihniyet bortlayıp karsı devrimcilik bastacı edilince. CHP'ye daha büyük is, daha büyük sorurnlulnk düstü. Oysa her eeye rağrnen Atatürk ilkelerini savunmalıydı. devrimci atılımı sürdürmeliydi, hele hele CHP'yi DP'lilrstirici nyunlara hic kapılmamalıydı. Bunlar da oldu Ecevit gibi gerçekten sevdigim. saydıgım bir Genel Sekreter bile kapıldı çevresindeki oy avcılarının «bilimsel» yorumlarına. Atatürk devrimlerini küçömser yazılar, konuşmalar Atatürkçüleri kızdın>OT, CHP'ye bağlanan umutlan kırıyordu. Bu yüzden tnönü'yü, Ecevifi yeren karika. türler yapıldı, yazılar yazıldı. îazılanlar ortadadır. kimse yad. sımaj "onları. Âma CHP ve CHP'nin önde gelen kişileri de o Künlerde yaptıklannı, söyledikierini, yazdıklarını yadsıyabilirler mi? CHP bir süre dostlarına sırtjcevirdi. düşmanlanyla isbirli. gi etmekte yarar çördü bile denrtjilir. Eski DP'liler, türlü parti değistİTtnler, hattâ daha düne kadar tnönü'ye, CHP'ye çatanlar bastacı ediliverdiler, seçimlerde liste baslarına knrnlnverdiler, Parti meclislerine alınıverdiler. Bir de baktık ki, daha düne ka. dar kendilerine karşı CHP'yi savnnmak zorunda kaldıgımız ki. şiler tutmuşlar CHP adına bizi yeriyor, bizi küçümsüyorlar ! (Burada saymak istediğim adlar pek çok, ama zamanı değil di. >e geçiyonım.) Okurlarım şnnu bilmeli, CHP'yi son Anayasa detisiklîgine karşı çıkmaya çağırırken CHP'ye, Inönü've sıgınmak aklımdan geçmez. Anayasa varsın değişsin. bundan en çok CHP ve CHP" liler zarar gorecektir, bana ne olor ! Böyle fıkralar yazmaktan vazgeçer, çekilir köseme romanlarımı, hikâyelerimi yazarım Ama Atatürk devrimlerinı savunan bir yazar olarak acı çeliyor. ileriye, güzele doğru yapılan atılımların yenilciler, vanlıs adımlar, kirgınhklar. kisisel istekler. kısacası akıl almaz isler yü. zünden gerive döndürülmesı . CHP'nin kendine ihanet etmesıni, tarihî bir lider olduğunu kuşkuMiz kabul ettiğimiz tsmet Paşa'nın on yıl meydanlarda. radyolarda bağıra baçıra söy ledıği sözlerden vazgeçer duruma düsmesini istemiyorura. CHP'nın yararma bir çağrı bn. Bir kez daba yanlıs yollara, bataklara. kişiliğini, varlıh nedenini, tarihi anlaraını yıkacak, ortadan kal. dıracak bir tutuma gitmelerıni önlemek için \apılınıs bir çağrı. Ister dinlerler, ister bir kez da ondra'nın ileri gelen kalb uzmanlarından Dr. Walter Somerıille'e göre, her bakundan norraal görü nen, fakat bazı gizli kalb hastalığına düçar olan şoförler istemiyerek trafik içîn büyük bir tehlike teşkil etmektedirler. Dr. Somerville, <we\ • likJe hafü bir yorgıınluk. heyecan veya can sıkmtısi nedeni ile otomobil kullanan şoförlerin göğüslerinde başlıyan bilinmiyen kalb hastalıkiannın meydana getirdiği ıztırabın nedenini ortaya çıka • ran bir tıbbî kurulun üyesidir. Bu konuda Dr Somerville sun ları söylemektedir : «Elde ettlğımız sonuçlar, bu şekılde hafif bir yorgunluk, he. yecan ve can sıkıntısı nedentvle göğu":len ağrımaya başlayan kimselenn ehlıyei almamalan gerektiğini ortaya koymusUnr. Mıdd!esex Hastanesınd» bın normal, diğeri muhtelif kalp haftalıkları geçırmış iki grup üzerınde yapılan denemeler bu sonuru ortaya l Şof örler dikkat, kalp hastası olâbilirsiniz HAZIRLATAN I The GREEKWOOD famlly announces the death of their beloved Husband and Father. Professor Vecdi KIZILDEMIR Czere hıstaneye göndenlmiştır. keşif ve Keith Maurıce Greenwood Jun» 28, »71. H« waı « . rif~' ^ftır Funeral Services will be fteJd at the ProtesUnt Cemetery at Feriköy OD Frirfay June 25 at 1Î00 o'clock. 155DEN 180'E B I u denemelerın tonucunds hemen hetnen bütün »oforlerın kalp atıslannda bir «rtif müsBhede edilmistir. Kalplert normal olanların kalp atıslan dakıkada 155'e yüksel. mıs, kalp hastalıgı geçırmiş o . lanlarınkinın ise 180> ulaştığı nutmamak gerekır. Mamafih, evvelce kalp hastalıkları geçirdıkleri bılınenlerden bazılarınrfa gayrırouayyen kalp atıslan ve gögüs »ğrıları gibi ek semptomlara raslanılmıştır. Joanne, Anthony, Deborata and Brian. u KATEKELOMİN YORGUNLUĞÜN ETKİLERİ K < oroner kalp hastahltlanndan mustarip olanlarda heyeca. ^ nın göğus ağrılarına yol açtığı herkesçe bılinmektedır. Bızım ıncelemelenmızın amacı her gün otomobil kullanroaktan mutevellit yorgunluğun ha^ta kalpler urerindeki etkisini izle. mek ve otomobil kullanarr.n kalp atış oranı ile bu ağnnın nsdenı arasında ıliçki olup o\madığını öğrenmekti. Arastırmalar yapan Dr. Walter Somerrille görülmüstür. Bu da normal atışın hemen hemen üç mishnı tes. kil etmektedir. Bu «rtı» muhtelif sartlarda meyrfana gelmiştir. Bu yülcselise trafiğİD sÜTatle işlediğı yollarda geç kalmama çabası, başka soförlerin tehlike yaratması, tehlike mevcudiyetini farketme ve sıkısık trafikte tabırsızlık anlan sebep olmuştur. Kalp •tıslannın artmasma ılâveten, elektrokardiyogral kalp atış çizgilerinin şekillennde de değişiklikler tesbit etmı?tir. Bu olay normal kalpli olanlarda da farkedütni'ştir. Ancak böyle kalp atışlanndaki artış veya çekil değistirilmesinın tehlikeli bİT etki varatmadığını u Izennde durduğumuz bu ola1 yın nedenlerinden birinin müşterek bır faktör olduğunu tahraın ediyoruz Kanın «Katekelomm» adını verdiğimiı bir madde neşretme^i. Yarış oto sürücülen flıerinde yaptığımız denemelerde, yarış sonlannda kandakı mevcut «katekelomın» mıktannın normalden hemen hemen yüzde 20 oranında daha fazlalaştığmı tesbıt etmıs bulunmaklavız. Ayrıca vuksek heyecan oranının kandakı vağlı asıi artısı ile İlgıli olduğunu ve bu rnaddenın kaleKelomın oranının artısı i!e daha da çoğaldığını tesbıt etmıs bulunmaktayız "Nedenı n» olursa olsun, denemelerden ecfındiğımız genel ıntıba tahmin ettiğimiz gıbı oldu: Muhtelif kalp hastalıkiarı geçirmış kimseler otomobil kullamrken, bazen fecı sonuçlar doğurabılecek nıtelıkte kalp a. rızslarına tutuimaktadırlar Meselâ dört yıl önce kalp has. tahğı geçınnis olan 55 yaşında bir şoför, eski hastalıgı yüzünden göğüs ağrısı çekrnıstir Deneme ıçın otomobil kullanmaya başlar baslamaz bu şahsın kalp att«!arı dakikada 90 dan 150'ye yükselmış ve bu oran atışlarm daha da yükselmeye başladığı sürenın son anlanna kadar de. vam etmi'tir. icatl çırdigınl bildtrmektedır. Sonuç olarak kalp bastalıklarını esaslı »ekilde tedavı ettirmis kımsele. nn eramyetli şekılde otomobil kullanabilecelclerl, fakat önce. den doktorlarından müsaade al. malan gerekmekterfır Dr So. mervılle sbzlerine şunlan DSve etmektedir : «Çalısrnalarımıı bogüne kadar, torunu meydana çıkarmaya yaramıstır. Şimdi bo bnhısumnzn saflamlastırrnak ve bu soronun hakiki çevresini tes. bit etmemiı yerekiyor. Trafik kazalarında ölfim ve yaralanma vakalannın artmakt» oldnto bu (tünlerde, bu sornn üzerinde cid diyetle durolması gereken bir nitelik taşımaktadırj D OK T O R (Repro/KG. 1052/5323) VEFA1 Robert Kolej't uzun yıllar emek vermij olan Vuksek Ukul Yabancı Dılieı Ş u b e » Baskanı, değerlı ögretim üvesı Profe*ot Reith Maurıce (ireenwood 23 Hazıran 1971 Çarşamba eünu ani olarak vetat etmiştıt Cenazesı 2b Hazıran 1971 Cuma günü (bugun) faat 17.00'de Feriköy'dekı Protestan Me^arlıgı ıçlndeHl ku lisede vapılacak Syınl takıben toprag» verilecektır. Kederlı ailesıne r>a'='!aglı3ı Robert Kolej Müdürlüğü (ReDro/KG. 10S2/M24) ATAMAL SIMIU Kongresme ve , meslekî incelemeler ıçın ı Almanya'ya gıtmıştır. OÖKLERİNE 8AHİP OLMAYAN, TOPRAKLARINA SAHİP OLAMAZ ı.toıM "AIÇ. rxoıo« « « ' KESİK ÖKSÜRÜK 32'sı görünüîte normal k»lbe sahip. geri kalanı da geçmişte kalp hastalıgı geçirmiş olan kim selerden kurulu 61 kişılik iki ayn grup üzennd'e gerekli bılgiyi topladık Şoförlerden, 20 dakıka «üre ile otomobille Londra trafiğinin en sıkışık iki bolgesi olan Picadilly Circus ve Trafalgar Square bölgelerinde dolasmalarım istedik. Bu gezı sırasında şoför. lere bir ufak elektrokardiyograf takılmış ve 20 dakika içinde cereyan eden olayların tesbitı ıçın bu teyp cihazı da otomobillere konmuştur Her iki ci. haz otomobilln »rka koltuğunda oturan bir yarctımcı doktor tarafından kontrol edilmis ve alınan sonuçlar »ahlil edilrnek u O anda ise kesık kesılt ÖX ^ E sürmeye baslayan şolor sı zzz kışık trafikte daıma öksü = = = ruğe tutulduğunu söyledı. Kısa ^ = süre sonra bu öksürüğün kalp ^ = kifayetsizlîğinin başlangıcj oU d u ğ u anlaşıldı. BütüD itirazları ^ ^ na rağmen, hastayı hastaneye ^ = götürdük. Durumu daha da k ö s ^ tüleşti v e ancak bir süre t e d a vi gördükten sonra normal h a yata döndC. ^^ Başka bir sürücü, yolun y a n ~ smda göğüs a ğ n l a n n a tutuldu v e d e n e m e yarıcta bırakılıp ö n ^ ^ ce kendisine verilen hapları a l ^ s : mak zorunluğunu d u y d u Kısa zsz bır duraklamadan «onra, başka ağrıya tutulmadan başlangıç ^~ noktasına dönen şoför oto kul= lanırken çok kereler bbyle knz Z=: ler geçırdığını söyledi TEŞEKKUR Senelerden ben ıstırabını çektığım müzmın hemoroid ve kist dermoid amellyatlanmı başarı ile yaparak, binlerce hastası gibi benı de sıhhate kavuşturan S. S. K îstanbul Hastanesi tkmcı Haricıve Servisı Sefı Sayın Op Dr •• ADNAN KÜRKÇÜ06LU tle Asistan Ur. YÜKSEL ERTİN, narkoz Bemşiresı GL'NtK SOVSAL, amelnat hemşıresı NECL üyEL'e, Temız ve örnek bır müessese olarak ıttlhar euıgımız hasianenın Sa;.ın Ba^. hekımı Dr. SAİM AKSAN ile muşfık Başhemşıre FlKKlVt KAPATAN. Başhem$ire Muavını BKDtA V AVtZKR'e, Tedavim süresınce çok canöan ıigılennı esırgemeyen. tMsm camıatının çok ıyı tanırfığı, her zaman müteşekkn ve mlnneıtar oldugumu* Cıldıye Servisı i>*fı Saym Dr TARIK Z K1RBAKA.N Ur (JÜNUlZ KARAMl/KAK Up Uı HAVRİ DAVAS, Ur MAStMk CÖL, Ur AZte CÖL Ur AKUKMİR CADIRCIOGLIJ, Jin üp. Dr. HL'LKtVE TCRGAY'a. servu hemşirelerı SAlMt K«»»AL. (îfl>Sb.\ ATASEVEN ve tCLÂL t'TKU'va, pansumancı Veli Bostancı ile Dü'un fıi/meı|frımİ7i ^üler vü7 ve ıçtenlıkle vapan Hasan Ayçiçetı. Halil tmekMz. Ibrahım Ası. kuzun. iakup üılmaz ve fllğer seıvıs personelıne $onsuz teşekkurtenmı hılriınnm. « Sevgüi annemiz Sadiye Badur ve sevgüi babamız h» kendi gecmişlerine, ilkelerine ters bir yol tutarlar. Kendileri bilir.. ••••••••••^•• kendi OKTAY Dr. FAHRİ BADUR'un anî vefatlan dolayıst ile bizleri teselliye çalışan ve cenazeye ıştirak eden bütun akraba, dost ve yafcnlarımıza ve bilhassa kadirbilır İspartalı hemşehrilerımLzo en derin minnet ve §ükranlarımı2i sunarız. Kızlan: Gülâ» Günseli Gıılrlz Badur D YALNIZ YÜZDE 5 eneme gezilert sırasında ge ^~ ^ Bütün yurtta nygulanmakta olan Sanayi ve lşyerleri Sayımı. milli gelirimizin yüzde 53'iinü teskil eden imalât, istihraç, insa. at, enerji, malt kurumlar, ticaret ve hizmet ile ulastırma, baberı « m . v» dpnnlama. sektörlerindeki 900 bin ısyerınin faaliyetlerini rek bu iki olay, gerek dığer bazı olaylar, heyecan duyduklan zaman otomobil lürenlerın anı olarak göğüs ağnlan çekmeye mütemayil olmalaıının tehlike yaratabüeceklerını ıspat lamıştır. Bız kesinlıkle bo tıp kalp hastalarının trafikten men edilmelen ve bütün ülkedeki doktorların hartalanna otomobil kullanmamayı tavsıye etrneleri gerektigine inanmaktayız.» ^r ~~ ^^ Z^ ^^ ^= NACİ VENER ^iHiııııııııııiHiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııiH
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle