16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLAK VASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDER Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. adına NAZİME NADt SorumJu yazı îslert Müdürü: OKTA* KÜRTBÖKE Basan ve Vayan: CüMHURtTET MATBAACILIK ve GAZETECİLİK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevl Sk. No. 39M B U R O LA * * * AN*KARA: AUMrk Bulvan Ytner Apl <^^^ Yenisehir Tel: 120920 129544 İZMİR: rnrdp«f» Bulvan Atsarotlu fcnanı Tel: 31230 1470» SÜNEY tLLERl: Kuruköprü 34 aokak No. 40 ADANA Tel: «50 3934 ABONE ve 1 Aylık 3 Aylık 6 Aylık 12 Aylık fnn 18 M 108 tLÂN C) Adı p<nta Vurt Dlfl 39. 117. 234. 468. 21« «ı 8» 75 4. S. 8 ncı «ayfa 1 Santunll 100 Nisan. Niktb. Evlenmt üotum omm. Mevlid. T«»ekküı î3 üncü ıt Cm.» 1M1 100 Ölüm. Mevlid. TeıekJcüı (S Cm.l Baslık (Maktuı •i vt ı ncı «>t» (Santunll 3 uucü «avfa «Sanümıı 300 Ura • • • • • • SAVIS1 KURUŞ 60 Emeklilere (Bastanfl 1 inci sayfada) (T) Tasanya eklenen bir hiikümle 5434 sayılı Kanunun bazı maddeleri değiştirilmiş ve adî malullük aylığı bağlanması, öleıı iştirakçilerin dul ve yetimlerine, yaş haddi dolayısiyle r. mekliye aynlanlara, kesenekleri jçeri verilmemış dnrumda olanlardan 60 yaşmı doldurmadan ölenlerin dul ve yetimlerlne, mahkemece gaipliklerine hükmolunanların dul ve vetimlerine aylık bağlanması ve aynca toptan ödeme yapılabilmesi için iştirakçilerde aranmakts olan 15 ve 20 yıllık asgari fiili hizmet lüreleri 19 yıla indirilmiştir. (2) Vazife malullüğü aylığı toplamının emekliliğe esas olan sylığın yüzde 100'ünü geçemiyeceğine dair 1101 sayılı Kanunun ek 1. maddesindeki hüküm yürürlükten kalmnlmıs. bu suretle işçilerle memurlar arasında eşitîik saglanmıştır. £ Fiili hizmet soresi be? yılı dnldıırduktan sonra vefat eden İştirakçilerin, ölüm tarihinde baş kasının yardımı olmaksızın hayat lannı devam ettiremiyecek ılerecede malul ve muhtaç bulunan dul eşleriyle çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlanmak'adır. Komisyonuda kabul edilen bir hükümle 18 yaşından küçüh çocuklarda malullük sartının araıımaması saglanmıstır. (î) 5434 sayılı kanunda vipıian bir değişiklikle bazı hizmetlsr İçin uygulanmakta olan fiili hizmet müddeti zamlannın azami beş yıl olan haddinin sekiz yjla çıkarılması temin edilmiştir. # Tasanda mevcut olmadıjn halde, Millet Meclisince metne eklenen ve ek göstergelerinde emeklilikte dikkate alınmasım öngören hükümler metinden çıkarılmıştır. Buna göre, general ve amiraller djşında hiçbir memur gösterge üstü aybkla emekli olamıyacaktır. A Aîetinde, yükseltme işJemlerinin ne kadar zamandk ta mamlanacagına dair bir hüküm bulunmuyordu, komisyonda yüic seltme işlemlerinin bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının yayırnından itjbaren bir yıl içinde tamamlanacağı hükme bağlanmıştır. A Burdur deprem bölsesi ilt ilgili hüküm Bakanlar Kurulu nun tesbit edeceği diğer bölgelrre de teşmil edilmiştir. Bu, afet bölgflerindeki emeklilerin cmeklilik işIemJerinia derhal rapılmasına dairdir. # Fahri asıstanlık yapmış tıp doktorlannın bu hizmetlerı de bu kanunun yayımından iti baren altı ay içinde başvurdukları takdirde hizraetlerinden ga yılacaktır. CHP, Anayasa'nın II. Maddesine giren değişiküklerin tek tek ele alınmasım istiyor ANKARA, (Cumhuriyet Börosu) Komisyon (Bastarafı 1. sayfada) 16 Numarah Soruşturma Hazırlık Komisyonu kararından sonra jtazetemize verdiği demeçte bu id. dialarının doğruluğunu tekrarlayan Ölçmen, şunları söylemiştir: •123 bin liralık ödenmiş sermaye si olan Orma Kollektif Şirkctine ödenmiş sennayesinin 144 katı bir dış kredi açılabilmesini bütün dünyada geçerli ekonomik kurallara aykırı bulurum. Kaldı ki Aokara anlasması mali protokolu. nun hükümleri sarihtir. Protokolun 3 üncii maddesi (finansman ıs temleri Türk teşebbüslerinden gel diği zaman ancak Türk Hükümetinin oluru Ue olumlu sonuca bağ. lanabilir) deraektedir. Yine protokolun 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında da ffu hükümler vardır: (Bir ödünç, TOTfc ==D«vletind«ı gsyrt bîfteşebbüs veya topluluğa verildiği zaman, Türk Devletinin garantisine bağlanır.)» •Bu mlHetlerarası anlajma o za. manki Türk Hükümeti Başkanuıı baflar. Bağlaması gerekir. Ormanınkiııe benzer projelerin reddedil mij olmaii, kredinin Avrupa Yatırım Bankasmca öngöriildüğü öze re sadece anonim şirketlere a«^lması sartı varken zamanın Başbakanının ikl erkek kardesi ve kayınblraderine ait olan bir kollektif şirkete Türk mercilerinin tavsiyesi ile verilmiş olması. muame Ienin özel bir çabuklukla tekâmül cttirilmesi, şirketin kuruluşundan hirkaç gün sonra Türk resmi ban. kalarınca sermayesinin çok üstünde teminat mektupları verilme ! si bir özel muamelenin mevcudivetinin delilidir. Aynı sekilde , D.P.T. uzmaıılarının özel okullara j > atırım indirimi yapılaınıyaeağı ! hakkındaki raporlarına rağmen, i Başbakana bağlı bir (eskilâtın YÜk | tek kademelerince Özel Yükseli; | Kolejine indirim uygulaması. bu i nun üzerine özel okullara yatırım . indirimi yapıidığı konusunun yıllik programa aluıması gereğinin . aynı mercilerce reddi gibi husus lar da bariz bir kayırmanın delilidir.. Ölçmen, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'nun Mil. let Meclisinde Ziraat Bankası Ge. nel Müdürünün görevden alınış nedenleri üzerinde yaptjğı gündem dışı konuşmasını da hatırlata rak Orma'nın ödenmiş sermaye*i 125 bin lirayken Ziraat Bankasina 5 milyon liralık temin?t mektubu verildiğini. Bakanın belirttiği usul süz krediler içine bunun da girdi. ğini söylemiştir. 12 Mart Muhtırasına sebep olmuş bir Hükümet Başkanının muh tıradan sonraki yeni dönemde ken rii parlamenterlerinin oylarıyla. üzerindeki şaibelerden sıynlmaya çalışmasının kamu oyunda yarata cağı huzursuzluğa iKşkin bir so rümuza ise Özer Ölçmen şu cevabı vermiştir: «Netice TBMSI'nde de ters çıksa dahi kamu oyu gerrckleri yaktndan öğTeneeek ve hükmUnü vere i ccktir.» Angın, neden çekimser! kaldığını açıkladı Eski Başbakan Demirel'in' kardeşlerine haksız çıkarlar sag1 ladığı iddiasmı inceleyen 16 Nu1 maralı Hazırlık Komisyonunda | ORMA'ya açılan kredinin Komı? yonda oylaması sırasmda çekimser oy kullanan CHP'li iiye Cahit Angın, dün neden çekimser | kaldığı hakkında bir açıklama. yapmıştır. Angın, ORMA'ya açılan kredinin yolsuz olduğu nedeniyle daha önce Meclis'e başvurduğunu, Parlamento içinde ve dışında çeşitli açıklamalar vaptığını öne sürmüş, «Ben, bir başka soruşturma komisyonunda hu konuyu bütün açıklığı Ue ortaya koyttum ve Süleyman Demiıel hakkında kanaatimi. vani kredinin usulsüz verildifini, söyledim. Simdi, bir başka komisyonda ay nı konu önümüze eeldi. Daha önce kanaatimi izlıar ettiğim için hukukun ana iikesine saygıIı olarak bu konuda çekimser oy kullandım ve bunun nedenlerini de Komisyon tutanaklarına geçirttim. Durum, bundan ibarettlr» demiştır. «Şimdi öğreniToruz ki. bizim yıl lar önce teklif ettiğimiz tek kitap sistemi» buırün. sayın Milli Egî «m Bakanı tarafmdan* benimsenmiş. kanunun çıkmasi için yoğnn hir ralısma vanılmaktadır. Bu ?öriUü sayçı ile karsılamaktavız. Bu eöriis. ve anlayn Türk eeitim sis ( ANKARA, (Cumnurıyet Bürosu) (emine. Türk milletiııe biiviik yaMilli Prodüktivite Merkezi Dorarlar «aelavacnktır. Hali hazırda. Kuzuncu Genel Kurulu dün Anrok kitao «istemi yüründen Türk Merkezi Brükselde bulunan kara'da Türk Standartları Ens halkı "ömüriilmektedir. Çok kitap CENYC (Avrupa Gençlik Teşkitıtüsü salonunÖB fop'anmış, sirtemi ile tutarsız, eptim ilkelelâtı> Genel Başkanı Hanspeter Sunay. Arıburun. Erim ve Karinden uzak, ynrt terçeklerl ile Weber ile Genel Sekreteri Leoraosmanoglu'nun mesajları okun celişen. giiven dııve««ı vcrmenard Larsen 2730 Haziran tarihmustur. yen. çok defa peda«niik ve psiko. leri arasında Türkiyeye gelecekBaçbakan Ekonomik Işler Yar lolik olmavan. yalnız rıkara daierdir. CKNYC liderleri Türkidımcısı Atillâ Karaosmanoğlu'ranan reitim kitabı piyasada tesyede bulunduklan süre içinde nun mesajı özetle şöyledir: vik edilmiştir. T.M.G.T. ile bağlı kuruluşlarını «Prodüktivite merkezi'ne ülkeziyaret edecpkler. çeşitli Bakannin ekonomik kalkınmasına varBir okulda okutulan S10 d e n lıklarla temaslarda bulunacaklardımcı olabilecek çeşitli cörev'er irin her yıl piva«aya M ilâ 295 dır. verilmiş hulunmaktadır (îerck adet arasında dcei«en den! kitahı Bilindiği gibi CENYC Türkiyeüçüncö beş vıllılı plân hazırlık«üriilmektedir. Yardimci ders kinin de üyesi bulunduğu ve Avlannın Tojunlaştıği. eerek toplu taplan \v bu savınm dtsındadır. rupa Konseyine (B^ kategorisi sözle?raelerin ekonomik ve so» Her yıl «eşlHi «tkenlerle seeilen i^tişarl üye olan uluslararası bir val vönden eittikçe artan bir öhu haska baska kitaplar yiizünden örgüttür. Örgüt liderleri tsmasnem kazandıçı bucünlerde promilyonlarea Hçrfnci velisi maddî lar sırasında Türkiyedeki son düktivite merkezine büvük sozararlara ftirmMstedir. Kitaplar politik gelişmeler ile Türkiyederumluluk düşmektedir. Verimlikorkunc dereeede nahalıdır.» ki gençlik sorunları ve Avrupa lik «rtısı, teknoloji seçimind? Milletvekilleri daha sonra çok eeliştirilmesinde ve özellikle Gençiik Vakfı gibi konuları ele kitao sistemi yüzünden ilkokululuslararası rrkabette önemli alacaklardır. larda okııyan öçrencilerin tümübir etkendir. Clkemirde verimnün yalnız bir ders kitabı için bir lilikle ilgili çalışmalar burüne ders yı'mda 1S5074.0OO lir» öâekadar rerekli önem re ciddivetdiklerini, bu toolamm 90 miU le ele alınamamıştır.* yoniuk kısmının fakir halkm TV istasyonu Kuruluşundan bu van» prosırtından çıktıeını. orta öğretimde düktivite men.ennın çalışmala öte ysndan, İstanbulda bir tei«e. vılda kit»D Darası olarak nnın veterli seviveye ulaşmaaıgı levizyon istasyonu kurulması i75.245 970 lira ödendieini. bu para. nı söyleyen AtiUâ KaraosmanoS çin çeşitli kuruluşlar nezdinde nra en azından 35 milyon lirasmın lu. özellikle karar almada te . kitaocıHra kâr olaraV kaldıeını, temaslarını sürdüren Televizyon mel ilke olabilecek maJ ve sek bu halin ekonomimizi ve voksul Derneği Başkanı Fatih Pasiner tör düzeyindeki çalışmalara eeANKARA. (a.a) 5 Haziran halkımızı büyük ölçüde tahrip et bu konuda yaptığı açıklamada. reklı yogunlukt» ve ölcüde «ıdl 1971 tarihırjde Et ve Balık Kurutiğini belirtmis ve şunları söylemiş İstanbuJda 150 bine yakın teleANKARA. (a.a.) Sosyai Silemediginl bildirmiştir. mu Genel Müdür ve Yönetim Ku İerdir: vizyon alıcısının bulundugunu gortalar Kurumu 26. Genel Kurulu Başkanlığına atanan thsan Başbakan Ekonomik tşier belirterek, «TV» sahiplerinin, rulunrfa faaliyet raporu üzerin«Buîünku bozuk eğitim düze> Candar, sağlık nedeniyle görevtn Yardımcısı Karaosmanoğıu, Ul Demirperde gerisi ülkelerden yadeki tartışmalar *ona ermiştir. ninde bir kitabtn yararlanma ömd«m aynlmıştır. kenüzin ekonomik ve sosyai ça pılan yayınları seyrettikierini Saat 11.30'a kadar devam eden rü en az üç yıl olduğuna RÖre, tek Saflık durumu nedeniyle baslışmalanmn nızlandınlması İçin kaydetmiş, «İstanbula b:r TV dünkü oturumda söz alan delekitap si«temi kabul edildiği gün ka bir göreve tayinini isteyen thverimliligi arttırıcı çalışmalano istasyonu kurulmasının zamanı geler özellikle Kurum hastaneynlniT ilk öğretimde 37I.148.M0. san Çandar'ın yerine, Maliye Ba düzenlenmesl serektigını belirtegelmiş, battâ çoktan geçmiştir» leri üzerinde durmu? ve okulorta öfretimde ise 1E.491.H9 lira kanlığı Genel MUdür Yardımcılarek sövle devam f.tmistir: demiştir. dan yetişmiş hemşire istihdamıulu««l ekonomimizin yarartn* kul nndan Selâhatün Zorlu getlrilcBo nedenle. büvük bir <hH nın lüzumuna işaret etmişlerdir. Televizyon Derneği Başkanı lanüabileeektir. 158 milyon liramiştir. yaç olarak beliren bu konuların Okul görmemiş hastabakıcılaPasiner, bu konuda yapılacak ha lık özel girisimlerin kân da halveni bir anlayıs ve vontemle ele rın insan! düşünce ile hastalara reketi Dernek olarak desteklikın cebinde kalacaktır.» alınmMi zornnlulain vardır kar?ı iyi davranmalarma ragyeceklerini de belirterek, hiiküMilletvekilleri aynca. Milli EJiBöylece ücret ve hSr artıslann men, hasta haleti ruhiyesine yametçe Derneğe yayın izni veriltim Bakanlığınm tek kitap sistedaki düzensizifh ve sun'ilik de bancı «ldukları icin . hastalara mesi halinde en g«ç bir ay j^nminp dönülmesi Vonusuna el atbüyojk ölcude ortadan kalkseak' 1 ejy* muamele» yapmakUn ken de I&taııliUltla bii fâ^fırr ıııeıVvıj »asın^n ..bütün NTifiJî. Eğitimç*tir.»' ' rfife'ftril alamadıkliırını ileri (rökurabilecekleVini sözftrihe ekleleree memnuniTeHe karsılanacaMilli prodüktivite .nerkezı do ren delegeler de, Kurum hasta. Paranm değerî miştir. iını biklirmislerdir. fcuzuncu genel kurulunda daha nelerine okuldan yetişmij hem. •Devletin mali durumn le aeıcı sonra çalışma raporunun tace ?ire tâyinine önem verilmesini değildir. Günlük tediyeleri dahi lenmesine baslanmıştır. istemlşlerdir. ödemektea aciriz. Aciz olmasak bl Dünkü oturumda rapor üzele bunlan ödemekte zorluk çeki Yeni Yönetim Kurulu rindeki çalısmalar tamamlanyoruı. Daha önc* de açıkladığunız Millî Prodüktivite Merkezi'nin (Bastarafı 1. aarfada) (Ba^tarafı 1. mı?. komisyonlann raporlan ügibi enflâsyon tehlikenyle karjı geael kurul toplantısı, yönetim penonel kanununun mali Rektör Nazım Terzioğlu, topzerinde tartışma açılmak üzere karjıyayız. Buna da hemen belirte kurulu seçimiyle dün akşam soportesi tam hesaplanmadığı lantıda, hâlen tutulclu bulunan kongre bugüne ertelenmiştir. vim ki. enflâsyondan sadece hazine gibi, yıllardır (feçim sıkıntisı na ermiştir. Yönetim kurulu seDoç Özek'in Hukuk Fakültesindeğil, bütün kumluşlar. hattâ yurt içinde bulunan memurların çimlerinde en yüksek oyu, Türkde düzenlenen bir lorumda, «Sitajlar zarar görür. Turttajların e. büyük bir kısmı mağdur edil İş Genel Sekreteri Halil Tunç lâhlan bırakmak, devrimcilige Undeki paranuı değeri dü)er.» mistir. Maliye Bakanmın açık(91) almıstır. Yeni yönetim kuihanettir» şeklindeki sözleri üzeMaliye Bakanı Ergin 1 Mart lamasına göre, memur maasrulunun öteki üyelerinin aldıkrinde durulduğunu, konunun Se 1971 ile 1 Mayıs 1971 Uç aylık lan ve toplu sözlesmelerle 1* ları oylar, şöyledir: natonun gelecek toplantısında da döneminde. geçen yılki aynı dömilyars yakın yeni bir satın Ankara Üniversitesinden Doç. görüşülecegini ve bu arada, öneme oranla genel bütçeden yaalma gücönü Türk piyasası Dr. Gürgân Çelebican (79), Dözek'in müdafaasımn da alınacapılan harcamalarda 4 milyar 800 hazmedemeyecektir. Şimdi kümay Anonim Şirketi murahhas ğını söylemiştir. milyon liralık bir artıs olduğudar gelirliİFrden fedakârhk üyesi Suphi Aydıner (77), Gemi Prof. Noyan.. nu, bunun 2 milyar lirasının bekieıunekte, vatandaştan «keANKARA (Cnmhoriyet Bürosa) Yapım İşveren kuruluşundan personel giderlerinde kullaruldıSenalo, bu arada, 3 yıldanberi merlerini mkmaları» istenNuri Yurdakul (72), Türkiye OTBMM Kamu tkti^adi Teşebğını açıklamıştır. üniversite dışmda bulunan Prof. mektedir. Bu dunıma göre; dalar Birliği Müşaviri Muammer büsleri Karma Komisyonunda Bu tasarıyla da emekli, dul Dr. Fazıl Noyan'ı, Cerrahpasa AP iktidannın bilinçsiz ekoObuz (53) ve Orman Genel MüTRT'nin durumu dün de ele ave yetimlere 3 milyar 600 milTıp Fakültesi Anatomi kürsüsünomik politikasından en büdürlüğü Ormancılık Araştırma lınmıştır. Komisyon bu sabah yon lira verileceğini belirten ne atamışur. ynk zararı rine sabit gelirli Enstitüsünden Dr. Hayati Gürda topianacak ve TRT Yönetim Maliye Bakanı Sait Nacı Ergın. memurlar ve isçiler görecektan (49\ Prof. Breusçh ayrıldı Kurulunun 12 Mart Muhtırasmı personel için yapılacak yan ötir. Zira fiyatlar süratle vükIstanbul Üniversitesi Tıp ve izleyen günlerde yaptığı toplandemelerle bu rakamların daha aelmekte, toplu sözleşme ve Fen Fakültelerinde 30 yıldan be tı tutanaklarının yeraldığı bantda artabileceğinı hatırlatmış ve personel kanunu ile alınan ri «Genel Kimya» dersi veren lan dinleyecektir. 1971 yılınd"a personele 10 müyar ficret ve maaş zamları gideProf. Dr. L. Breusçh, üniversiteBilindiği gibi, Komisyonun lira ödenmesinin hesaplardığırek erimektedir. l»71'in Uk den aynlmıştır. Bu nedenle, Pro daha önceki bir birleşiminde. nı. bunun piyasa üzerindeki etdört ayında fiyatlar rüzde 8 fesörler Evinde dün aksam vebu bandların kaydedildiği topkileri olacağını söyleyerek şöyle artmıs, ekonomi dar boğazın rilen kokteylde Prof. Breusçh'un lantılarda Yönetim Kurulu ükonuşmuştur : eşiğioe gelmişlir. Memurların hizmetJeri övülmüştür. yelerinin 12 Mart'tan sonra naiimitle bekledikJeri birikmis sıl bir politika izlemeleri gerek I Bakan yardım istedi maaş farklarının kısa sfirede «Piyasaya sürülecek bu miktiğini tartıştıklan öne sürülmüş, ödenmesi de olanakaıs bale tar parayı piyasa hazmedemez. bu arada mııhtıranın 3 üncü telmiştir. Bn vüzden enflasvonla karsı maddesiyle ilgili bazı görüşme(Bastarab 1 loci »»jfad») Maliye Bakanmın bu konukarşıya kalınz. O zaman da rat. lerin yapıidığı iddia edilmişti. İstanbul Mali Polis Teşkilâtı daki şu açıklaması tam anlamurlara ve emeklilere yapılan Öte yandan, Mamak Askerl Öteyandan. Karma Komisyoİngiltere'ye kaçak işçi sevkeden nııyla bir karamsarbğın ifadezamlar etkisiz kalır ve para de. Cezaevinde tutuklu bulunan 195 nun cfünkü çahşmalan sırasınbir şebekeyi meyd'ana jıkarsidir: gerini kaybeder, maliyemiz de da Başkan P.ıza Çerçel'in bir sokişiden 20 kadar öğrenci dün sermıştır. «Emekli ve memurlara ait şu çok siiç dnrnmda kalır, «iıler. rusu üzerine TRT Genel Müdübest bırakilmjşlardır. Polisten alınan bilgiye göre, birikmiş 1970 maaşlarına geden bize yardımcı elmamzı is. rü Vekili Cemal Aygen, Deniz Kasımpaşa Babahindi Sokak 5 lince; bunun mecmuu 6 mıltiyoruz.» 14 öğrenci hakkında Harp Okulundan emeküye sevk sayılı yerde Anadolu han kiyar liradır. Bunu ne zaman Devletin yıllardan bert bir edildikten sonra TRT'de görev racısı Abdurrahman Erten'in tutuklama kararı ödeyecegiz? Simdi bir şey söyborçlanma polıtıkası izlediğini, verilen Hasan Çetin ile Mahmuf aynı yerdeki yazıhanesine yaleyemiyorum. Ancak, bunun bunun yurttaşlar ıfzerind'e de Özen'in referans belgelerinde verildi pılan baskın sonunda bazı deyerine tahYil vermek veyahut etkisinin görüldüğünü anlatan Yönetim Kurulu üyesi Muamliller ele geçirilmiştir. Polis ANKARA. (a.a.) Ziraat Fabaşka bir şey vermeyi de düMaliye Bakanı konusmasma mer Sun ile Sarp Kuray'ın babunları şöyle açıklamıştır: kültesinde 22 Şubat 1971 günü şünmüyonım. Açık olarak, şöyle devam etmiştir : bası eski Ankara Valisi Enver «Ansdola'nun muhtelif şehır. meydana gelen silâhh çatışmabunu ne zaman ödeyeceğimi «Borçlanmaya alişmıs bir OevKuray'ın imztlan olduğunu billerinde knrnlu otel ve gazinodan saruk bulunan 14 öğrenci bümlyorum. Herhalde beş selet, daha kolay harcama yapıyor. dirmistir. lara ait 30 adet kaşe, 145 adet hakltında Sıtayönetim Mahkemenede ödeyeceğimize göre 4 seBİ7 milletçe tasarruf yapma itiÇetin ve özen halen Sıkıyömuhtelif şabıslarca doldvruU since dün tutuklama lararı vene mi desek acaba bilmiyoyadını kaybettik. Hakkmuz olma netim makamlannca soygun ve mnş tastikli ikâmetgâb senedi, rilmiştir. rum. Ama, beş yılm içinde yan lıarcamalar yapıyoıuz. Şimdi Amerikalılara ait Gölcük trafo 16 adet sahte bonservis, 50 adet ödenecek.» Öğrencilerden, hâlen gözaltınborçlanmaya bir non rermek zamerkezinin dinamitlenmesi ıuçkaseli ve doldarnlmamış bonMemor maasUrının arttınlda bulunan Ahmet Bozltnrt, Seraanı fflmiştir. Devletimizin geları ile tutuklanmışlardır. servis, yüzlerce foto|raf ve iş masını öngören tasarının hadat Doğan, Şemsettin Evrensel leceği İçin de bu şarttır. Borçlan talebinde bulunan yüzlerce vaTRT TV Dairesı Başkanı iken zırlanması ve parlamentoda ve Müseyin Gürkan'ın tutuklama manın da bir haddi •<trdır. Biz tandaşın dilekçeleri..» Disiplin Kurulunca altı ay «üre görüsüldükten lonra kanunkararları vicahiye çevrilmiş. diDevlet olarak çalışan mnauramu ile görevden u^aklaştınlan Mah laşması uznn sürede gerçekMali Poiis yetkiiileri yapılan ger sanıklardan Mecit öztfirk, za ve emeklilere verebilece|imimut Tali Öngören, dün Karleşmiştir. Ancak, Anayasa soruşturmada. şebekenin 7500 zin azamisini vrrdik.» Turan Külâhlıoğlu, Osman Kıma Komisyon'a bir telgraf değjşikliğini perektiren parlaliraya İngiltere'ye işçi sevkethç, Selim Gnltekin, Sedat DoMaliye Bakanı Sait Nad Ereöndererek, kendisinın dinlen. menter maaslannın arttırıltiğini, şimdiye kadar kaç kişiRan, Naei Kaptan. Macit tnegöl. gin'in bu açıklamasından sonra mesini istemiştir. Karma Koması konasu süratle çözüme nin gönderildiği hususunun aHasan Küçükdede, Kenan önen gösterge tablosunun değiştirilme misyon Başkanı Çerçel, öngöba|lanmaktadır. raştırıldığını bildirmişlerdir. ve Bilgs Tunalı hakkında da gısine ilişkin önerge oylanarak ren'in isteğini lavunmuşsa da Şebekenin başı olduğu anlaBu hafta içinde kanuniasyabi tutuklama karan alınmışredd edilmiştir. bu lstek Komisyon üyelerince şılan#Abrfurrahman Erten. göz ması beklenen bu Anayasa tır. Verilen bazı önergelerin tartıreddedilmistir. altına alınmış, aranan kişilerin değişikliği ile parlamenterler sılmasından sonra tasannın tüOlaylarda elebaşlıgı yaptığı adlan açıklanmamıştır. Şebeşimdilik 4 «yhk biriloniş münün görüsülmesi tamamlanileri sürülen Rubi Koç ise. hâlen ' kenin Ingiltere'deki temsilcisifarkJannı da aiacaklardır. Onmıştır. baska bir suçtan tutuklu bulunnin Halil Erbil olduğu ve kenbinlerce lira tutan, 1 Mart Tasan önümüzdeki hafta içinmaktadır. disinin halen Londra'da bulun197e den bu yanaki farkları de Cumhuriyet Senatosu Genel almaları için de yeni bir t»duğu öne sürülmektedir. (a.a.) Kurulunda öncelikle görüsülenun tasarısı veya teklifi jetircektir. Kaçak, altın, mark meleri söz konusudur. 22 Haziran 1971 günlü »ayıınızdaki Acuner Dosyası ile ilgili haPersone) kanununun mecve inciler.. (Bastarafı l. sayfada) berimizde Hasan Çetin'in ifadesinlislerden çıkarken ölü doğduMalî Şube ekipleri önceki aktırılmıştır. Aacak yargı Kurulu de adı geçen «Kastelliler> kurulu| u uygulamadan anlaşılmakşam, Kapahçarşı L'ncuoğiu sobazı nafifietici sebeplen dilckate i • bir açıklama yapmıştır: u tadır. Ancak, kendi maaşUrı kak 35 37 sayıiı kuyumcu Emin (Ba^tarafi l tnct Myfadm) alarak öğretim üyesinin cezasını j Açıklamada: •Gazetenızin 22 Ha. sözkonusu olduğu zaman parSadık Güvençin dükkânına yap altıda bir oranında ındirerek 2 lamento üyeleri gece yarıları ziran 1971 tarihli nüshasında Hakümete de CHP'nin katılması isten tığı baskında. silinmiş 5 kilo alyıl altı ay hapis ve 83 lira 30 na kadar çalışma karan alasan Çetin'in ifadesi olarak verdidiği zaman Ecevit direnmiş ve Getığı baskında. İsviçre bankalankuruş para cezasına mahkum j einiz haberde, ^Iüessesemizin Bobilmektedirler. $ündi ortaya na ait damgaları silinmiş 5 kilo nel Başkan înönü'nün isteğiyle alı etmiştir. çıkan «nflâeyon tebükesı yine no ticareti ve Oöviz işleri ile i«li. altın ele geçirıniştir. Aynca, tez nan karara karşı çıkarak Genel sabit pelirli nemur ve işçileMustafa Cahıt adındaki bir şa gâhtann arka cebinde de 5 bin «al ettiği zikredilmişiir. YaplığıSekreterlikten istifa etmişti. Eceri etkileycek, kemerler sıkıla. hısla 8 arkadaşuıın «nurculuk . mız is Borsa Bankerliğidir. Kanu. Mark, dükkânın gizli bölmelevit'in istifa nedenini açıklayan kocaktır. Ekonominîn bu dururinde ise külliyetli miktarda kayaptıklan» gereknesıyle yargı ; nen yasaklanmıs bulunan Dövizle nuşm«'i üzerine Ankara Savcüığı ma «elraesinden sorumlu her;ak inci bulunmuştur. ianmalarına dün de Sıkıyönetim j hiç bir alâkamız yoktur. Tasarrul harekeı. çerck. kendisinin doku halde sabit (ttUrli meraur ve Mahkemesınde devam edilmiş : Bonoau, Tahvil ve Hissr Senedi nulmazlığının kaldırı'ması için A. Polis, Güvenç ile tezgâhtanru Jıçüer detildir. ••• tir. 1 alıp Mtarız» denilmektedir. dalet Bakanlıgına bafvurmuftu. gözaltına alrmştır. CHP Merkez Yönetim Kuruiu Cıunhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Grup Yönetim Kurullan, Genel Başkan îsmet tnönü'nun başkanlıgında dün de toplanmış Anayasa Değişikliği taslagı Uzerinde CHP'nin görüşlerinl, bir metin halinde tesbit etmiştlr. Anayasa değişikliği üzerindelrt görüşmelerde CHP adına son sözü İnönü söyleyecektir. tnönü, dünkü top'.antıda, Anayasa'nuı Parlâmento'daki mUzakereleri sırasmda CHP Grubunun görüşiinün son konuşmasını kendisinin yarjacağını üyelere bildirmiştir. (Ba?tarafı 1. sayfada) Öğrendiğimize göre, CHP'nin 3 ve Ankarada seyredilebilmesi de yetkili organının ortak toplantımümkün olacaktır. T.R.T. Telesında, taslakta yer alan »e en 6vızyon Daıresi ilgilileri, 19Î2 Mü nemlı madde olan 11. maddenin nih Olimpiyatlarmdan yapılacak kapsamına giren teme) bak ve «TV» yayınlarmın bu kanal ile özgürlüklerin Rısıtlanması. TRT, Türkiyeye nakledilebileceğini söy basın özgürlüğu ve üniversite ölemişlerdir. zerkliği konularının 1961 AnayaHalen uzmaniarca yürütülen sasında olduğu gibi re aynı ruha muayene işinin en geç bir ay ibağh kahp değişiklikte tek tek çinde tamamlanmış olacağmı besaptanması uygun görülmüştür. lirten ilgililer, Ankara televiîyoBilindiği gibi, Anayasa değişiknu yayınlarırun tstanbula rakii liği taslağına göre, bütün bu huişinin bu suretle gerçekleşmiş suslar bir madde içinde ele alınolacağını kaydederek «bu kanal maktaydı. ile Ankara TV yayınları İstanbuCHP yetkili organlarınm uzun la nakledilebilecektir. Fakat yasüredir devam, eden toplantılayınlann tstanbulda seyredilebilrında en çok bu madde üzerinde mesi tabil ki, bir verici istasyondurulmuş ve 11. madde kap«amıla mümkUndür. Bu istasyon kun? giren hustıslann Anaras» derulduğu takdirde en geç bir ay giîikliği sırasmda tek tek madsonra İstanbuldaM (TV) sahipdeler halinde Terinl alması uyleri Ankara televuyonu yayıngun görülmüstür. larıru seyredebilirler» demişlerdir. ANKARA lCuoıhuriyet Bürosu) CHP Sakarya MilletvefcUi Hayrettin Uysal Ue İçel Milletvekili Çetin Yümaz, dün ctek kitap sis. temi» ile ilgili olarak basına ortak bir demeç vermişlerdir. Uysal ve Yılmaz, demeçlerinde tek kitap getirileceği yolundaki Milli Eğitim Bakanmın demecini memnun. lukla karşıladıklarını büdirmektedirler. Milletvekilleri demeçlerinde, tek Tek kitap sislemi olumlu korşılondı Karaosmanoğlu, Millî Prodüktivite genel kuruluna mesaj gönderdi: ÜSTÜN BAŞARI (Bastarafı 1. sayfada) demeye de Malry* Bakanlığının teklifi ile yine Bakan. lar Kurulu karar verecektir. Edinilen bu mallar ilgili kuruma bedelsiz olarak devredilecektir. Satın alma veya kiralama lşlemı en geç 6 ay içinde bitirilmiş olacaktır. öğrenciierden ahnacak ücretler her yıl Koordinasyon Kurulunca tesbit edilecektir. Ücretler her yıl Eylül, Aralık, Mart ve Mayıs ayında olmak üzere 4 eşit taksitte ödenecektir. Taksitlerini zamanında ötfemeyen ve yapıl.in tehıigata rağmen bir ay içinde tediye etmeyen öğrencilerın okuldan iliskileri kesilecektir. Hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre. muhtaç olup da üstün basan gö$teren!erin okul ücretleri «döner sermayedem karşılanacaktır. Tajarıya göre, özel yüksek okul kuruculan veya temsilcüeri ile müdürleri, yöneticı. ög. retmen ve öğrencılerle ilgıü bütün defterleri. dosyaları ve diğer evrakı en geç 15 Afustos 1971 tarihine kadar, devir ve teslim edeceklerdır. Devir ve teslimden kaçınan veya savsaklayanlar hakkında 3 avdan bir yıla kadar hapis ce^ası verilebilecektir. Bu ceza. para cezasına çevrilemiyecek. tecil edilemiyeccktir. Devir ve teslim işleminin yap;l dıgı tarihten 19711972 ders yılınuı başladığı güne kadar, her tür lü egitim, öğretim ve sınav faaliyetîeri dolıyıstyia öfretim üyelerine ve öğTetmenlere ödenecek ders ücretleri ile okulun diğer jaruri masraflsnm okul kuruculan rlöner sermayelere ödeveceklerdir. Açılacak resmi yüksek okuilaıda öğretim ve imtiiıan için sörevlendirilecek Üniversite ve aka demilerde görevli kişilerin almak ta olduklan maaş, ücret, tazmınat ve diğer ödenekleri kaybolmayacaktır. Açılacak Resmî Yüksek Okullara intikâl edecek Özel Yüksek Okul ögTencilerinin kazandıkian bütün naklan saklı olacak ve O zel Yüksek Okullarca verilmiş bulunan diplomalar ile açılaca* Resmî Yüksek Okullann verecek leri diplomalar, benzerı di*er Resmi Ofretim Kurumlarının dıp lomaları ile aynı hak ve yetluleri sağlayacaktır. Gerck ara sınıf, gerek son «ınıl derslerinden takmtılı bulunan öğrencilerden mninanlannı bıtırinceye kadar 19701971 ders yılı ücretleri dışmda 19711972 ders yı lı başına kadar, her ne ad alnnda olursa olsun başka bir ücret alınamayacaktır. kitap sistemi için 15 yıldan beri mücadele yaptıklarını, çok kitap sisteminin halkı soydurmaktan ileri gitmediğinî, eğitim düzenini ait. üst ettiğini. belirtmekte. ve bu sistemin getirilmesi için çalişmalar yaptıklarını. bu konudaki îlsrili k° misyondaki kanun tekliflerinin zaman zaman gündeme alındığını. U kat cıkartılmasmın sağlanamadığı nı ve savsakland'.fmı ileri sürmeVfe » e «öyle demektedirler: * Televizyon Avrupa Gençlik Teşkilâiı Başkanı Törkiye'ye geliyor "Verimlılık çolışmolorı ücret ve kâr artışındoki düzensizliği giderecek,, Diploma konusu Ahnacak ücretler Ders ücretleri Erim (Bastarafı t. »ayfada) paranın piyasada elden ele dönmesi hızlanmışsa, gelen mal da aynı hızla gelmiyor ise, derhal malın fiyatı yükselir. Işaret etmek istedjğim enflâsyon, budur. Plânlama müstesarlıfında, Maliye Bakanlıfında ve ekonomik işlerle nfraşan dairelerde uzmanlanmız ba işe efildiler ve çalışıyorlar.» 1971 Bütçesinde yatırım inv kâniarının geçen yılki kadar olmadığını belirten Erim, bunun durgunluğa yol •açtıgını da beUrtmiştir. Başbakan. daha sonra, «lî Mart muhtırasına durup durur. ken jrelinmedi» demiş, hayat pahalılığı konusunda da şunları söylemiştir: «Et ve öteki viyecek maddeleri öreticiden tüketiciye gelinceye kadar çok ei değiştiriyor ve aklın almayacağı fahiş fiyatlar ortay» çıkıyor. Bu konuda hatırımıza gelen ilk tedbir. Gima ve Migros tip; büyük mağazaların sayısını çofaltmaktır. Bu suretle aracıtarı, rerekli olduğu orantıda kaldırmak mümkün olacaktır. Üretici ile tüketici arasındaki aracıları ne kadar azaittrsak mal o kadar ucuzlar.» Başbakan Erim, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tagmaç ın konuğu olarak akşam yemeğini, Fenerbahçe'deki askeri karnpta yemiştir. Aracılar SSK Kongresinde hemsirelerden dert yanıidı Et ve Balıfc Genel Müdürü görevden ayrıldı Perincek (Bastararı I inci asyfada) Doğu Perınçek'le Ugıll olarak Fakülte Yönetim Kurulunun kararı Ankara Ünıversitesi Rek törlüfiüne biîdirilmistir. Rektör. lüğün bu karara olumlu cevap vermesi halinde Dogu Perincek' in Fakülteden ihracı kesinleşmis olacaktır. Devlet Memurlırı Kanununun 94. maddesinin 4. fıkrasında, «Meznniyetus vey» knramların. ea mazereti •lmaksızın çerevın terk edilmeıi ve bn terkin ke. •intisiı 10 jiin devam etmeni balinde. vacılt miiracaat aartı aranmaktızın. çekilme ıstetinde ••lunolmag tsnlır» *enilmelftedır. Hukuk Fakültcsi yetkillleri, Asistan Perınçek'in 18 Mayıstan berl görevine gelmediSini belirtmislerdir. Maliye Bakaoı «Berk» refakat muhribi bugiin denize indiriliyor GObCÜK Deslz KuvTMlert Komutanlıgı Gölcük tersanelerinde yapılan 2 bin tonluk bır cavaş gemisi bugün saat 15'te torenıe deniza ındirilecektir Törende, Cumhuroaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Nihac Erim, Gene) Kur may Başkanı Orgeneral Memdun Tagmaç. Kuvvet Komutanlan, yüksek rütbeli subaylar ve dâvet liler tıazır bulunacattlardır. Cumhuriyet tarihinde ilk Ke* rürk mühendisı teknısyen: ve ışçisı tarafından yaklaşık olarak 100 milyon lira harcanarak yapılan ve «TCG Berk» adı ver:len refakat muhribi yüzde 60 verli mali Uullamlarak meydana getırilmiştir Hızı saatte 25 mil olan «TCG Berk» retakat muhnbının özellik leri şöyledır Boyu 95,15, genişlik 11.82. dermlik Ö.38 metredir. Çektigs su 3,66 metredir. Makına gücü 4X 500ü, ve nızı saatte 25 mildir Vu rucu gtıcü ise denızaltılara karfi üç pusluk çift namlı ikl top, torpito, su bombası ve tam teçhizatlı bir heMkoptere sahiptir. Öte yandan îstanbul Taşkızalc tersanelennde uışa edilen 4 adet tank çıkarma aracı da bugün törenie donanmaya teslîm edilecektir. Tank çıkarma araçlanmn özellikleri; 53 metre boyunda 9.51 metre eninde 207 metre deriniikte, 2X165 beygir gücünde ve saatte 10 mil hız yapabilmektedir. Doçent Özek Olaylarm aıdındaki TRT Yönetim Kurulunun bandları dinlenecsk öte yandan bir süre önce Ankara Sıkıyönetim Komutanlı. ğmca gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan ODTÜ | Elektrık Bölümü Asistanlann. | dan Muammer Soysal'ın Üniveı \ site İle olan sözleşmesi fesherfıl \ miştir Ancak Asistan Muammer ; Soysal, Rektörlüğe basvurarak | itirazda bulunmuştur j ODTÜ yetkiiileri, Muammeı | Soysat'ın itirazının incelendiği. ni. henüz kesın bir karara va. nlmadıgını sövlemislerdir. Muammer Soysal'ın sözleşmesi feshedildi Parlamanter (Bajtarafı l'inci Sayfada) Anayasa değişikliği teklifinin partilere Hazine yardımıyla ilgili 1. maddesinin açık oylamasın. da, 153 Senatör oy kullanmıs ve madde 12 redde karşüık 141 kabul oyuyla geçmiçtirTeklifin Parlamenter maaslany. la ilgili 2. maddesi de yapılan açık oylamada. S red oyuna karşılık 145 olumlu oyla kabul edilmiştir Bu oylamada bir boş oy çılcmıştır. Daha sonr» teklifin 3. maddesı de açık oya sunulmuştur Oylamaya 151 Senatör katümış, 138 üye kabul, 12 üye red, 1 üye de boş oy kuüanmıştır. flvcıoğlu Kaçok işçi gönderen bir şebeke daha ele geçinldi ALTIN Cumhurıyet Resat Hamıt Aziz NaDolvon 24 âyar külçe 310. 185. 148. 1482061 VEFATLAR İÇİN Kıymetli tıocalaı vc duahan•ardan müteşekkiJ cenaze merasim ekibimiı bir telelorJa cmrinizdedir. Gazetc ilânı ve tunum mu* ameiât için ayn ücret alınmaz, Cenaze i$lem!erini isletmemlz deruhte eder. Acı eünlerinizi Daylajırız. TEL: 47 2» 06 İSLAM CE.NAZE ÎŞLERİ NOT: Bütün muamelcler isietmeve ait olmak üzere yurt içi. vurt dısı. vurt dısından vurda cenaze nakll vapılır. Günün her »aatind» •mriniz dedir. Reklâmcıhk: 1256/5312 13150 312190 150 150. 2063 25 Haziran C. Evvel 2 U V 4.28 8.43 î 12.16 lb V m m > A •6 C 13.45 21.48 2.Î0 625 e 4.3'i i.S.< i'İUU ^.03 KAY1P tstanbul Devlet MiihendisliK. Münarlık Akademisi'nden aldığım 2185 N'olıı îffbekemi kaybettim. Hükümsüzdür Mahmtit Şcvkct KRMİS Cumhuriyet 5328 KAVIP Hüküınsüzdür Sebekemi kaybettim. Mahmut ÖKSÜZU31 Cumhuriyet 53? ••«I Eapancıoğln Kastelliler açıklama yaptı T ESE K Rİ) R Çok 1 Ecevit bizlen sunsuz acıJar içinde bıraKarak araıınzdan ebedıyen aynlması sebebiyle, cenaze törenine katılan. çelenk gönderen. telefon, telgraf, mektupla veya bizzat evünize kadar gelerek büyük acımızı pay» laşmak lutfunda bulunan, BEDRİ'nıizin çok kıymetli meslekdaşlarına ve çok üevgili Mülkiyeli arkadaşlarına aziz akraba ve dostlarımıza borçlu oldugıımuz teşekkürü ayrı ayrı ifaya büyük teessürü» müz imkân vermediğinden minnet ve şükran duygularımızuı ga» zeteniz aracüığıyla uiasurılmasuu rica ederiz. Ailesi adına ablası A1EUİHA TLRGAT %•«•••••••••••••••«•••••••••••••••••••••«•••>•••••«•••«••••«•«•••••. BEDRI OSKAY'ın kıymetli varlığımız Cumhuriyet 5311
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle