09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
yayınlanan «nlfttmiffira yayınlanan asajıda slmleri yanh «Mrler, YaysMvterlmizle »titün Mtapçılaıda tatısa araedllmiştir. Slnal Kalkimn». Yajan: Murray D. îryoe. Çeviren: C«axU SOkmfln. 18. Y u u ı : O*brt«to I/Aanunto. Çevintı: Feridun Tlımır. U. TL. (Bann: 199«3> 8306 uumnurıyeı Kurucusu: YUNUS NADİ LectrieShav» havılud* d l t t*rlmı«i •<•«.rıkli tr«| m«kln«*l kulHnm«]fi wrİMtınr. LECTRtC SHAVEfcu.r19.l1 yek «d*r*k «toktrıkll t'â» mıkm.nlzln ç d n m u ı n ı *olıyl*»tı'ır y» x n Ikl 48. yil, sayı: 16841 Telgraf Te raektup aâresl: cumuunyet tatanbuJ Posta Kuttısır tstanbn] No. 246 Telefoniar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 *2 99 25 Haziran Cuma 1971 f^ W vlvılıllf Oymen ve )r. Candon Ankara'da tutuklandı ANKARA Sıtayönettm maımlannca gttzaltında bulundulan Devrlm dergisi basyazan >ğan Avaoğlu lle Aksam gaze!i yazarlanndan Altan öymen Dr. Nejat Candan, öncekl gtta tayönetlm Mahkemesinca yalan sorgulanndao sonıa tutuknımşlardır. Yıldınm Merkes Komutaahğm t gözaltında bulunan Avcıoğlu, tan ve Candan, tutuklama kanndan sonra buradan alınarak amak Askert Cezaevine jöndeimişlerdlT. öte yandan, Yıldınm Merkez omutanlığı lle Mamak Aslcerl îzaevinde tutuklu bulunanlar, ln ilk defa olarak yakınlariyle ırşı karşıya göniştürülmüşlerr. (Arkası Sa. 7, Sft. Z de) Senato Başkanlığına verilen tasariya göre en az emekli maaşı 540 lira Emekli ve malullerin allelerl lle dul Senato Komlsyonu, general ve amlraller ve yetlmler, resmî sağlık kurumlarında dışında hiçbir memurun gösterge östü para ödemeden tedavl edilecekler aylıkla emekli olamayacaklarını kabul etti Acuner'e Senato'da söz hokkı veritmedi ÜNKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Dokunulmazlığının kaldınlması itenen Tabiî Senatör Ekrero Atıner, dün Cumhuriyet Senatounda gun<îem dışı soz ıstemıs, akat bu ısteği, AP ve MGP'nın ylanyla reddedılmlştlr. Acuner, bunun üzerine, Mec\s Bastn gurosund» bir basm oplantt^ı düzenlemişür. Senato Geçici Komisyonu, bir ıfire Sne« MUlet Meelisiode kabu! «dl. lerek gcçen Emekli Kanun tasansını dün bazı deği}ikliklerl» kabul ede. rek Senato Bajkanhğına göndenniştir. Geçici Komiayomjn yaptığı değişikliklere göre, her hizmet kademesinde emekli olacaklar, emekli aylığı alabilecekler, vaafe malullerine de hizmetlerine göre, yüzde 125'e kadar maaş verilebilecektlr. Aynca Komisyon Başkanı Yiglt Kökertn yaptıgı sçıklamaya göre, işçilerle memur emeklilerl arasındakl farkhlüc da kaldınlınış, en küçük göstergeden emekli olacaklarm taban Ucreti olaa 380 lira, 540 liraya çıkantauçtır. Emeklilere kalsayı sistemi getirildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) «Komisyon kararı Demirell temize çıkaramaz» Önerge henüz sahibi bitmediğini konıımın söyledi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) DP. Konya Milletveküi özer ölçmen, eski Basbakan Süleyman Demirel hakkmda siyasl nüfuzunu kullanarak kardeşlerine çıkar sağladığı iddiası Ue soruştunna açılması yolunda verdiği önergenin, 16 nu. maralı TBMM Soruşturma Hazırhk Komisyonunda AP1İ üyelerın oylan Ue Demirel lehinde karara bağlanması üzerine, «Netlce TBMM'nden ters eıksa dahi kamu oyu gerçeklerl yakından öğTenecek ve hukmunü verecektir» demiştir. 1 PTT radyo link hattı tamamlandı ANKARA ÎİIEVIIYOH YAYINMI HALKI DA SEYREDECEK Ankara televizyonu yayırdaı nm tstanbul'da da seyredllıne! ne lmkân verecek P.T.T. rady link hattı tamamlanmıstır. öncelikle yurt lçl telefon f berleşmesini kolaylastınnak macıyla yapunına bir süre ön baslanan radyolink sebekesin hizmete girmesinden sonra * tanbul Ankara arasmdakl te fon görüşmelerinde sıra bek tne sıkıntısı ortadan kalknus lacaktır. Telefon görüşmelerinde büyi rahatlık sağlayacak olan bu ' beke aynl zamanda, uzun süred berl tecrübe yayınlan yapmak olan T.R.T Ankara televizyo yaymlannı tstanbuldakl «T alıcılanna nakledecektir. Radyolink sebekest vardı ile Avrupa merkezîerinden « nacak «TV» yayınlannın îstanl (Arİcası Sa. 1, Sü. 2 1 Katsayı PERİNCEK VE SOYSAL'IN ODTÜ İLE İLİŞKİLEftİ KESİLDİ ANKARA, (THA) Istanbul Sıkıyonetım Komutanlığınca a. ranmakta olan <^nkara Ünlver. ritesl Hukuk Fakultesi Kamu Hukuku Kursüsü Asistanlanndan Dr. Doğu Pennçek, Fakülte Yönetım Kurulunun 657 sayıh Devlet Memurlan Kanununun 94. maddesıne dayanarak aldığı karar üzerine, müstafi sayılmış ve Fakülte ile ilişkisi kesilmistir. <Arkan Sa. 7. Sfl. 1 de) Yaptıfı basın toplantısında, ko mlsyonun tasanda yaptığı değişlkUklerle UgiU geniş bilgl ve . ,* ren, Senato Geçici Komisyonu Başkanı Yiğit Köker, emekliler BAŞBAKAN için de memurlar gibi katsayı OLDDKTAN sistemi uygulanacağını, emekliSONRA DÜN lerln, âdl malullerin, vazife ma tLK KEZ lullerinin, bunlann aile fertlerinin. dul ve yetimlerinln resml ŞEHKtMlZE sağlık kurumlarında hiç bir UcGELEN ret veya prim ödemeden tedavl ERtM, ettirlleceklerinl, gereklrse hastaDRAGOSTAKI hanelere yatınlacaklannı, tedavi EVlNtN süresince gerekll llâç ve lyileşBAHÇEStNDE tirme vasıtalannın ücretslz olaBASIN rak sağlanacağını blldlrmiştlr. MENSUPLARININ Emekli aylıklannın da personel SORULARINA kanunvmîi muvazl oîarak otoma; CEVAP tlk olarak artaMğim beUrten V EtlİKKRf. * Köker, ikramlye ödenmesinl ön(Fotoğraf: gören tas&nnın 3 mllyar 600 THA) milyon llralık bir mall porteyi ifade ettiğlnl, muayene ve tedavl masraflan dahü, emekli tssansının 2,5 mllyar llıtdık blr ek mall küliet getlrdiğlnl *çıklamıştır. Köker, taaan fizcrinde, Mlllet Meclisinden gelen çekltnden farklı olarak Komisyon tarahndan yapılan önemli değişiklikle. ri çöyle özetlemiştir : (Arkan 8a. 7. Sfl. 1 de) Üstün başarı gösteren muhtaç özel okul öğrencileri okuyacak I ARA SINIF VE SON SINIFTA TAKINTIU OLANLAR YENÎ DERS Y1UNDA PARA ÖDEMEYECEK «16 Numaralı Soruşturma Hazn. lık Komisyonunnn, öoergesini ln. celedikten tonra, Soruşturma Ko. misyonu kurnlmasına mahal otnadığına karar vermesüıin Ue* mlrel'i temize cıkaramıyacagın» Ueri süren Ölçmen, Hazırhk Komisyonu kararının kesin olmadığı tu belirterek îöyle konu^mustur •U burada birmemlstlr. Önergem TBMM hirlefik toplantısına gelecek ve müzakereler hitamında blr Sornsturma Roınisyona kurolup kunılmaması konusunda karar verilecektir. Hazırlık Komlsyonn karan sadece AP*)1 Parlamentcrlerin oylan ne alınmı?tır ve ba Komisyonda AP1I psrlamenterlerln sayın diger 3 partinln parlamenter mvısı toplammdan fazladtr.ölçmen, eski Baçhakan hPlrfcm da soruştunna açumaanı iıtevaa önergesinde, Demirel'in. kardeşleri tarafmdan kurulmu Orma KoU lektif Şirketine Avrupa Yatınm Bankasmdan sağlanan 1 milyon 200 bin dolarlık kredi ve Hacı De. mlrel'e ait özel YÜVseli» Kolejinin 600 bin liralık yabnm indiriminden vararlandınlması konulannda siyast nüfuzunu knllandığını lddia etmektedlr. (Arkan 8a. r Sfl. I de) Parlâmenfer avlısıı ve partilerc yardım leklifinin Senato'da birinci gorâsilmesi biHi ANKARA. (Cumhnriyet Börc Cumhuriyet Senatosu, dün 1 lftmenter aylıklannı ve si partllere hazlne vardımını sa van Anayasa değişikllgi Ka teklifinl eörüşerek kabul eü Ur Üç maddelik teklifin ik eörüşmest 5 gUn sonra vaı cak, bu ket de Kabul edil teklif, kanunlasaeaktır. Teklifin tumünun oylama 155 Senatör katılmış acık ( mada da 155 tcabul oyu çık tır. Açık oylamayı çok sa railletveklllnin izlemeal diS çekmiştir (Arkan 8a. 1, Sfl. 7 İddialar neydi? Erim: "Piyasada para bolluğu varM Başbakan Nihat Erim, Gölcük'te Türk emegiyle yapüan «Berk» refakat muhribinin denize indirilmesi dolayıtiyle bugün düzenlenecek törene katılmak üzere, dün karayoluyl* tftanbtıl'a gelmiştir. Doğruca Dragoj'tald evlne giden Erim, gaze. tecilerle »ohbet ttmif, Maliye Bakanının enflftsyon konusundaki löıleriyle ilgill olarak ?öyle konuf muştur: «Maliy« Bsksnınu) MiUtmak Medifl Siı, ptyasaya 18 milyar Türk tirası birden atarsan » ve Türk ekonomisinde 10 milyar liralık yeni firetim yoksa, o 10 milyar lira, mal satın almaya hficnm edcr ve böyleee para arzı faılalasmış olur. Karşılığında mal olmayınca da, bnnnn adı enflâsyondnr. Maalesef, bn olmnstnr. Bilhassa tstan. bnl'da pahahlıktan edilen şikâyetlerin sebebi, b*dnr. Piyasada, para bollafn vardır. Eftt, pi. yassd» para, miktar Itibanyls çogalnuşsa, yahnt (Arkası Sa. 7, Sft. 8 de) Maliye Bakanı, Tıünlük ödemeyi yapmaktan bile aciziz,, dedi • ERGÎN, cENPLÂSYON TEHLÎKESÎ tLE KARSI KARŞIYA OU>TJÖTJMUZU» TEKRARIADI ANKARA (Cnmhnriyet Bfirota) Emekli, dul ve yetimlerin ayhklannı yeniden düzenleyen kanun tasansuun Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon\maa göruşülone si dün Maliye Bakanı Sait Nad Ergln, Komisyonda dün bir konujma ya parak, devletin malî durumunun «1$ açıcı» olmadığmı söylemi$tir. Geçici Komisyonda önceki gOn verilen bir önerge Ue gösterge tablosundaki rakanüarın büyütül mesi teklif edilmiş, Maliye Bakan hğı yetkilileri ise bunun kabul edılmesi halinde kanunun mall portesüün artacağını bildlrmisler ve önergeye katılmarruşlardı. AP Ankara Senatörü Yiğit Köker"in başkanlığında dün toplanan Geçici Komisyonda, bir konuşma yapan Maliye Bakanı Sait Naci Ergin şunlan söylemiştir. (Arkası Sa. î , Su. « de) Ecevit için tahkikata lttzum görülmedi Adalet Bakanı: «Savcılığın talebini uygun bulmadım» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP'nin Erim Hükümetine katılmasına karşı çıkan ve bu yüzden Genel Sekreterlıkten istifa eden Ecevit'in «Cnmburbaşkanını ve Silihlı Knvvetlerin m&nevi aahsivetini küçfik düşürücü» sözler Mrfettiği gerekçesiyle Ankara Savcıhğının dokunulmazlıgmın kaldınlması için A<talet Bakanhğına yaptığı teşebbüsun Ba. kanlıkça uygun bulunmadığı, Adalet Bakanı Arar tarafmdan, bir seru üzerine açıklanmıçtır. ANKARA, (ajı.) özel yüksek okullarla ilgill kanun tasarısı Mlllet Meclısı MilU Eğitira Komisyonunda bazı d e . ğişıbliklerle kabul edilerek, Bütçe . Plân Komısyonuna «evkedllmışttr Millt Eğltim Kotnisyonu, 24 maddelik tasannın «tasınır ve taşınmaj mallannın edinilmesi», «5j£. reneilerdeo almacak Bcret. ler», «öfretim fiveleri ile öiretmenlere Sdenecek ficret. ler». «döner sermaye karal. mssı», «ySnetmelikler», «ka. nunî hükümlerin oygnlan. masıa ve «resmî yüksek okal açaeak akademilerle» ılgıli hükümlerinde bazı değişiklik ler yapmıştır. Ara sınıt ve »on sınıfta takıntılı 5zel yük »ek okul egrendleri 1971 . 1972 ders yılı bagına kadar para Sdemiyeceklerdir. Kalbi dışarda doğan bebek öldü ANKARA, (THA) Cumartesl s&bahı kalbt vücudunun dışında doğan ve Hacettepe Hastaneslnde yapılan bir ameliyatla 26 saat yaşatılan bebek dün sabaha karşı 06.00'da ölmUştür. Doğumdan üç saat sonra bebeğc müdahale ederek 26 saat "asamasını sağlayan Dr Aydın Aytaç, bebeğln ölümünden sonra «Çok üzgünflm, bebeğin rasaya. bilecegl ortam sağlanmıştı. Kalb damarlan ve kanncıklar nonnal olsaydı va^amanıası İçin hiçbir sebep kalmavarakti» demlstir. Ekonomi Sayfamızı yalnız bu hafta içi yarınki sayunızda bulacaksmız.. Mallann edlnilmesl Açılacak resml yüksek okullar için, ilgili ünivarsite rektörü veya akademi baskanı veya Milll Eğitim Bakanının tek. lifi ile Koordinasyon Kuru. lunca gerekll olduğuna karar verilen tasınır veya taşınmaı mallan, Arttırma, Eksiltme ve thale Kanunu ile 1050 s a . yıh Muhasebei Umumiye Kanunu hükünüerlne bağb olmaksızm, kiralamaya veya fttın almaya Bakanlar Kurulu yetMli olacaktır. Bedelinl peşin veya taksitle 6 . (Arfcsn Sa. 7, Sfl. 7 de) YENİ ROMANIMIZ % ESRAR bulundunnak snçvndan hüküm giyen Kapancıoğlu, dünkü dnrnşması sırasında.. ODTÜ öğretim üyesi Mustafa Kapancıoğlu 2,5 yıl hapse mahkum oldu Personel Kaınınu çıkmazı ANKARA, (Cumhunyet Bürosu) Orta Doğu Teknık Ünıversıtesi ogretım uyelennden Mustafa Kapancıoğlu, uzerinde e s . rar bulundurmak suçuyla yargılandığı 1 Numarah Sıkıvonetım Mahkemesı tarafından dun 2 yıl 6 ay ağır hapıs ce •A za^ına çarptırılmıştır. Tjzerinde yapılan aramada bır parça esrar bulunduran ve bır suredır tctuKlu olan ODTÜ oğ. ret:m uyelermden Mustafa Kapancıoğlu'nun 1 Numaralı Sıkıvbnetım Mahitemesındekı duruş B ütçenin nanrlanmasındakl temel Ukelerden biri önce uJusaJ ckonominin masraflannın saptanması, sonra pelir kaynaklarımn araştml masıdır. Masrafların besaplanmasında personel çiderlerini de kapsayan carı harcamalar üe kalkınmayı gerçekleştirecek vatırım harcamaları gözönünde bulunduruluT. Malive Bakanı Sait Nacı Ergin'in çazetelerde yer alan demccı bu teme) ılkeye uyulmadığını gösteren bir karamsarlık ıçindedir Türkıve'öe t ıı II ! , Ki holron K«. Bakanlar Kurulundan sonra, dün gazetecilerin «Bülent Ecevit De flfOi bir do«ya Ud ay kadar önce, Ankara Savcüığı tarafmdan Bakanlığmna göadetUnri$ti. Acaba bu dosya şimdi Bakanlıkta mı, Başbsfcanlıkta mı, yoksa Mecüs Başkanlığma gönderildi mi?» sorusuna Adalet Bakanı tsmail Arar OLAYLARIN şu cevabı vermiştir: ARDINDAKt •TahkJkat açılmasına Iünım medim. Dosyayı hem bizzat inceledim, hem de incelettim. SavcıIıktan gelen görüş uygun bnlunma dı ve tahkikata lüzum girülmediji Bilindiği gibi 12 Mart Muhtırasuıdan sonra Hükümetin kurma şmda bnlnndntu Maliye Ba> AP tktldan tamanmda geçflgörevi Nihat Erim'e verilip, Hükanlığmca bazırlanan perso(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) nel kannnunmı bütçeye ne iniş f ttB^iy tas&nnııı nek&hat devrine nirmeyen blr hasta miktarda yüklenira çetirecejlhalinde pulatnentodan çıktı|ı ne dair rakamlara «inanmadjçok geçmeden Bnlaşümıştır. ğını» söylemekto ve «öyle deŞimdiye kadar bn konuda mektedin «Bır personel kanunu fco Danışta? çesitll düzeltmeler yapmi9, Sayiîtay da bazı kanusu var. Bunun portesuuo t rarlar almLştır. Durnmundan ne olaca« "<a datr elünizde rakamlaı var, takat ben bu vakmao onbinlerce memnrun dava dilekçeleri Oanısrakamlan kabul etmlyorum. tay'da sır» beklemektedir. Bıınu r">kıkatle tesbit edebı> tstanbul Üniversitesi SenatoSonnç olarak bütçenin temiş dc Jiz.. Temmuz ayında su, geçen hafta ünıversiteden mel ilkesine »ykrn olarak alacağım sonuçlara göre bunu ihraç ettıği Hukuk Fakultesi öğ*•*• açıklayacağım.» retim üyesi Doç. Çetin özek hak Rn kınnnnn ilVCTllanmasın» (Arkmn 8a. 1. 86. i de) kında ıkinol bir dosvavı incele Istanbul'da 8 ottaokul açılacak Istanbul MUlî Eğitim Müdürü Ali Yalkın 1971 . 72 öğretim yılında UkokuOarda 580 yeni derslik Ue, 8 ortaokul ve 5 akşam kız sanat okulunun hizmete gireceğini bUdirmij, 2 ortaokulun lise olması, bis lisede de aisam üsesi açtlması için Bakanlığa tcklifte bulunulduğu belirtilmiştir. Uae olması teklif edüen orta» okullar Küçükköy'deki Vefa Poyraz Ortaokolu ile Kartal Ortaoku lu'dur. Akşam lisesi açılması uygun gö. rülen iise ise, Fikirtepedekl Mehmet Boyazıt Lisesi'dir. Yeni öğretim yılında açılacak ortaokullar. şunlardır: Kartal Kaynarca. Bostancı, SöRÜtlüçeşme, Raznedar, Ataköy, Bayrampaşa. Silivrikapı. Çapa. Yalkm. bu arada, ilkokullarda öğretim yılında yüzde 94 GERÇEK DOÇENT ÖZEK İÇtN YENİ BtR DOSTÂ flÇILDI CINflYET SENFONÎSİ TÖRKÇESİ: Sehbal AYGEN Btı ESKRİ> İLK TKFRİKAS1M O h l VA.N Ht KESTE UîANACAK BÜÎt)K MERAK VE HET CAN. ROMANIN BÎTÎMİNE KADAR SÜRECEKTt YARIJS BAŞLIYORUZ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle