09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
YFA DÖRT= :ÇUMHÜRtTET= EN TEFEClNtN eyunmiıı bilir mijin?» diye başladı konuşmaya Turgut Çil. nen . Çanakkale asfaltımn mem kaçıncı Julometresinde • çardak altında, iki saattîr ıuîuyorduk »yçıçeği üretici•iyle. Kakamları koyuyordu'i :aya ve kazançlannı saptama çalınyorduk böylece... ;te bu hesaplar sıranndt, • de baktık ki tefecilik kosuna girmişiz. Tanm kesimitamamen ııkboğaz etmiş oı tefecüik, yurdun her bölsinde bir ba$ka biçimde uylanıyor. Marmara bölgesincTe yeni bir tefecilik sekli çık5 ortaya. Son yıllara. kadar kmuş bu usul, ama bir kaç l içlnde epey ilgi görmüs olak ki tutulmuş. Konya bölgeıde yapılan tefeciliğin hemen, 'men aynısı gibi geldi bize... «Sen bu usnlle aldın mı p»?» diye »ordum Turgut Çil'e. ırgut il« birlikte ücdört kişi ıha ok gibi f.rladı hemen: «Beyim bider de van», bl«ri nnatma...» «Yani hepinir bv tefeeülk « . Inü tnttnnnz?» Turgut atıldı: ' ; • • «Demirel kardaşlar 4e£iH> rv, bankalar gıredi açsmlar iıe. Ayeiçeği gıredigl alamıyo. ız. Hükümet vermedikten son S MIIRGİUUN'E Hatırı sayılır kişi olmonın sırları ra elbetki tefedve gidecegiı telmiıj dökiip tayula para alaca. fı«...» «Tani banka kredisi almsk lçin Başbakanlık etmiş birinin ksrdeşi olmak n ı gerek?» «Hayır. hatın sayılır kişi olmak Rerek efendim. Hatın sayılır kişi oldnnmn açmıyacaim kapı yoktur. Kredi alırsın, mahsuliinü iyi parayla satarsın...» Nötralire (Rafine edilmemiş) Çiçekyağı ve Pamukyağuun 1911 Nisan ayı F.O.B. Avrupa Limanlan Fiatları Türkiye limanlanna Ton fiatıŞ Ton navlun $ Kilo maliyeti kuruf Pamukyağı Çiçekyagı 372 370 + 1 0 + 1 0 575 570 dan eder 50 lira, 10 metre bil«Eee anlatahm bakalım «v te. mem ne, o da 50 lira... Toplamı feci hikâyesini...» «Manifatnracı O... bey Tardır, İM lirs... Bunları kesmez O... A... bey vardır, B... bey var b«y. Siıden metresini 2.5 liradan almış gibi olacam der. Tadır, C... bey vardır... Kışın daralmışsın, hayvanına küjpe a ni 100 liraya aldığımız 20 metre beıi keıilmeden $0 liraya salacaksın. Para vok eepte. Para tarıı. Bize elli lira verir, hesaolmayınca da küspe yok. Iste imdadımııa yetişirler bn dar bımızda 100 lira borç gözükiir. 100 lira borçlanmış olnrnz senin zamanımızda. 10 metre batisk» aniayaca£ın...» sen de fistanlık. Metresi 5 lira. «100 liralık knma?ı 50 llray» natıyorsunıtz. 100 lira ise borçlu kalıyersunnz .» «Evet böyle olnyor...» Nasıl beğendiniz mî flz ria bu usulü. Gayet guzel. Köylüden başka hiç kimsenin camna okumadığı için, hiç kirr.se umursamıyor. Soygun da sürüp gidiyor. Batıda; merkep dediğimiz yaratığa genelUkle hayvanat bahçelerinde rastlanıyor artıK... Fakat bizde en modern araçla en ilkelleriıü adun başında vanyana görebilirsiniz.. olmadığına göre margarin îiyatlan yine 660 kurusluk diaesde ka'acak mıdiT? Buna şimdiden kesin bir c»vap vermesi geıetoız buluyonız. çünkü margarin sanayiinin geliçitni bundan sonra nasıl olacaktır bılmiyoruz. Daha önoe de söylediğiraİE gibi kaçaltçılıls kcynusu hayli ilginçtir™ Yine olan üreticiye olacak gibi gelir bize. çünkü, açıkgözler dah» şimdiden başlamışlardır avans dagıtmaya. Ve bu ithal konusunu köylüye öyie güzei anlatıyorlardır ki, sormayın. Köylü sonunda acıyıp, «Alın ntalınu, para, pul istemiyorunr derse ş&şmayın... Aklımıza gelmişken söyleyelim: Susurluk. Ziraat Odasının bize verdiği bir rapora göre bu yörede, bir dekara yapılan masrai 289 lira 80 kuruş... Bir deI kardan elde edilen ayçiçeji 17S kılo... Ortalama satış fiyatı 1 W kuruş... 175 kilosunun tutan 313 lira... Elde edilen kâr ise 25 U ra 2ü kuruş... Şinasi Ertan GE BÖLGESt Sanayi Odası Beşkanj Şinasi Ertan ile konuçtuk. «Tfirkiye'de ysç Boranu»nu. Ertan'ın görüşlerini sıralamakla konuyu biraz daha açığa çıkarmış olacağız... Ertan'a soruyorum: «Geçmiş yıllarda nygnlanan yag politikasının hatalt oldu. Itnnn söylüyorlar bu konuda görüşüniiz nedir?» «tkinci Dünya Savası sırala. rında Tiirkiye ekonomisinde yeri olan yemeklik yag (Zeytınyağ) idi. Bunun dısında kalan ya|ların fazla bir üretimi yoktn. O yıllarda izlenen hükümet politikast, (iyatları asgari dü. zeyde tutmakla birlikte, zeytiııyağının üretimi sırasında, yiik. ıek oranda (muamele vergisi) ve de gayet dusük fiyatla fire. ticiden satın alınan (devlet hissesi) olarak saptanmıştı... t«te bn nedenle büyük bir potansiyele sahip oldngnmuz Teytintilifimiz, özendirici ve kârlı olrnaktan fiktıfcı için bakımsız kalmış. haltâ bazı üreticiler ba. kıtn Kiderlerini karşılayamadtk larından ajaçları bile kesmislerdir. Yarın: FtYATLAR NE OLACAK? nmiHIIIMIIIIWIWIHIIIIIII I DİŞİ BOND aiit> SgNfrJ. S f 0 ALÇAKT, OMUK4 E HIIHIIIIIMIIHIIIIIIIHII Muaızez Tahsin BERKAND 30 y . İJİ bUîyorum. Annem dc * • • nsın ve tiyah gözlü, incecik bir kadındı. Ark». sında mavi kolsuz bir elbİM vardı. Bana sarüdıjh zaman çıplak kollarını yaoaklanmıa üstünde hissederdim. Başımı gö|süne basardı. Mitk fibi güzel kokardı. Halamın gözleri doldn: Annen kumral ve lâcivert gözlü idi. Sen tıpkı OIM bcnziyorsuo Günselicifim. Inanmıyorsan iveriye girelim, resimlerlne bak. Önümüzden yürâyerek kapıyi açh. E$ikten geçer geçmex benden evvel Suna'nıa »esi dnyuldu: A... Senin resmin duvarda anlı Seli abla. Cevap veremeden oracıktald kanapeye oturdum, gozlerimi kapadım. Bastm tookluTordu. kalın ve ince sesltr kuitklanmda çmlıyordu. tyi gecelet güıel kazua, UtU rüyalar f5r, rahat uyu! Ben krama yann yeni bir bebek alacagım. Haydi simdi Madmazelinle fit. AUab rahatlık versin yavnun. , Boğazunda bir hıçkuık ttkandı: , ... .. ' Zayallı anacığım, zavalb babacıtoa.' ^ İiakkjn var Günseli. Onlann genç yaşlarında böyle bir kazaya kurban ptmelerl büyük t*libsizlik oldu. Keske ben de kurtuimasaydım! Öyle söyleme çocuğnm. AUah böyle istemls. Çok siikür sağ gatimsin. Bundao »onra d> mesut olursun insallab. Bu sözlere cevap verecek durumda değitdim. Odada dolaşıyor, annemle babama ait bütün eşyaiara dokunmaktan, çekmeleri açıp ka> pamaktan garip bir zevk duyuyordum. Senin odanı maalesef mubataz» edemedim Günseli. Oraya esasen Halfik göz dikmişti, dunnadan sızlanıyordu, odanı ona vermeje mecbur oldum. Bu »özler tubafıma gitmiştj. Hayretle ona baktım. Benim odama neden Halflk gSz dikmi?tl baU? O benden büyüktü. Büyüktü ama onun böyle garip kaprislerl Ne yapacağımı pek bilnriyorum ama mat lak yazın bir kaç ay size misafir olurum halacıgun. Üniverslte ser.elerim var. Tahslliml yan> da bırakmak yazık olur degil mi? Her balde bütün ömrünü yabancı diyarlarda geçirmiyeceğini lunuyorum Günseli. Kendimi tutamadan bu sözlere guldüm: O dlyarlar bana hiç de yabancı degildİTt Orası öyle ama tstanbul başka, şüphesiz ki bir gün bu topraklara dönece» jrim. Belki mimArtık diplomamı abnca felir tstanbulda çalışırım. Zannederim kararım bu ola* cak. Yalnu ^imdiden bir proje yapmak dojrn olmaz. Ancela ile Alberto'nun fikirlerini de almam şarttır. Gönlüm sentirn uzakJaşmaya raa olmoyor artık. Bunu aıılamalısın Seliciğim. Dünya yüzünde Benden başka kimsem yok. Hakkımz var bala. Mutlsk, mutlak bnra> ya geleceğim. İnanın bana. Gece, Yeniköydeki evin terasastnda, Boğaaa karanlık sulanna bakarak bütün bunlan Ancela'ya anlattım. üaatlerce konuştuk. Yaruı Alberto'ya yazacağım. Halamı bulduğumu, eski evima jıttiğimi ptum. da öğrenmesini istıyoruna, . ^ " HöVtorumu fiyle »zled Bufün yine halama gittim. Orası beni çeHyor. Halamı da sevmeye başladu». Onda, çok ıatırap çekmiş. çok hırpalanmı? ^ olaylar lurşısında boynunu buküp çaresizim içinde kal» mıj bir iusanın teıekkülü var üözlerinde, yiiıünün çizgilerinde devamit surette üzgiin bir mâna okunuyor. Dudaklan gülUmsediği zantan bıle ne?eli ve sevinçli degil. Çok iyi, çok Içli ve çok dertli bir kadın. Bir giin bana kendisini anlatacak elbette. o zaman belki aileme ait daha geni? haberler de oğreneceğim. ŞündiUk hep beni konuşturuyor, o div.l'ıyor. Arada bir gözlerinden yanaklanna kayan iki damlayı mendilinin ucuyla siliyor ve hep büyük bir ilgi ve stvgi ile bana bakıyor. Ona. çocukiuğuma, okuluma, arkadaslanma ait bütün bikâyeleri söyledim, Oikmen ailesinj uzun uzun anlattım. Suna'yı tanıdıgı için onlar Ia daha yakından alâkadar oldu. Mustafa Beyl< Doğamn hafta sonunda Alberto ile Istanbula ge leceklerini söylediğun zaman bu Ugisi büsbütüt arttı. âdeta sevindi. JBenim sevdikleriml Uuıımak onlarla dost olmak istiyor. Bn suretle beni ken disine daha çok bağlıyacağını umuyor. Halbuk buna hiv de lüıum yok Bu tatlı kadını ben h« men sevdim. Bu sevgımde bîraz acuna var. Ni çin olduğunu kestiremiyorom ama onun bayatın da bir dram oldnğunu seziyorum. Çirkın olmal şöyle dursun, gençken âdeta tsüzel oldttğu ytiı çîzgilerinden belli oldugu hald» neden evlenm« miş? Neden dünyada böyle yalnız, yapyalnu kal mış? TİFPANY JONES GARTH **»* VAUOI R A M I M ÛSTÛMDE BOLUP G f T T f , Savaştan sonra cocalan nöfus vp kjtlelcrin satın alnıa EÜcünün artmasına paralel. va; ihtiyacı da tazlalaşrnıştir. özellikle tereyaKitun yükselen fiyatı dolayısıyla halkın katı yağ ihtiyacını karşılamak için önceleri yerii firmalann marRarin imali teşebbüsleri üzerine 1955 yılıua kadar z&man. zaman yağ ibıacatı yapan Türkiye i!k dcfa yağ itlıal ptme (12,5 ton) zaranda k^rit. 1S3Î ytlıttdamarrarm nrrtftnînâe dmTya rapmda Mr firmaınn filkemizde de faaliyetP peçmesi ve üretimini geniş 61çiide pazarla.vabilınesi sonucu Türkiye 1951'den 1965 Tilına kadar yılda 100 bin tona varan soya, ayçiçeji, pamukyaRi, oonyaSi ithali yapmı$tır. Bu yıllarda Türkiye"nin yıllık ortaUma yağ üretimi ise şöyletâr: Zeytinyağı *o bin ton, pamııkvağı 45 bin ton, ayçiçeğiyağı ise J5 bin ton. 1S55 MhntU ilk ke* belirer. yas ithalâtı ise kuşkusuz hatalı bir uygulamanın sonucudur...» İndirîlen darbe İstanbul Telefon Basmüdürlüğünden • a | | ANt ¥AG flreticisine ilk I I W darbe ınmi? oluyor...» 1 1 AYLÂK MUSA • «Evet darbe diyebiliriz. Odayı görebilir miyim? 195764 yıUarı arasında üretlmın Kilitlidir. Kapayıp ptti. Gel »an» evin kjsır ve sabit Kalması. 1957'dc başka odalaruu gezdireyim. Sonra da bahçede hızlandınlan ithalâtla sağlanan ça/ içeriz. nebati yağların marçarin imalatçılarına ucuz verilip. halka Hizmetçi çayı bardaklar» koyarken ona dikbu yağı ucuz vedirmek amacını katle bakura. Hayır, ne onn, ne de sonradan taşıyordu. Ancak, bu vağlarnı gördüğüm babçıvanı batırlamıyordum. Halam fiyatlarının da çok küçük tutulkonuşuyordu: ması, zeytincilîğimizin zararına Bahçe pek bakrnını kaldı. Gelecek mev<aeeıç BIZPS OLSA SIZ olduğu sıbi yavaş, yava; hızlansime veni tidanlar dikmeli, asilar yapmalıyıı. ma işaretleri gösteren ayçiçeğ: SİZL güzel gül fidanları yoUanm ben. üreticilerini de perişan etti. lyi olur kızım. Belki gelecek sene artık VO B OUNU 2. Amerika'da 1954 rılında kalıul gclir burada kalırsm. edilen (P.L. 490 kanıınu) öre» HIIHIH tim fazlası tanm ürıinlerinin. ilı tiımııiHiMiıııııııııınııııınnııııııııııııını 1 | r f r r » T 1 ^ , ı IM ı tivacı olan üikelerce kendî paralan ile satın alabilme olanağını varatması: döviz sıkıntımız oldueu yıllarda hükümet cdcnlrre çok kolav bir bal volıı olarak Rörünraüstü 1965 yılıııda 105 <;ıkan bir anlaşmazlık sonucu Amerika'dan yağ ithalinden vaz ] Oradan çılıar çıkmaz yatak oEeçilmiş ve doğal olarak yağ fi dasına koştugunu duydum.. [j. yatlariinu vükselmistır. Bu fi nesiiu yapmak ıçin böyle telas Çok kıynıetii Armemlz yat yüksclişi üretiçiyi olumlu BARIŞ VE SAVAŞDA Yazan ettiği belliydi. Bu 131 de biünnDul Bayan yönde etkilemiş ve özellikle tarce yanıma geldi ve ajlarm£a KENDİ UÇAĞINI KULLAN la tanm: biçiminde olan ayçiçeSİMA ŞAMİSO ği üretimi kısa sürede lıızla ge(Doğuşu WEİKBERG) TÜRK HAVA KUVVETLERİNİ CÜÇLENOİRME VAKFI •BUrru>orum...» dıye nurıllişmiştir.. O yıllarda 100 bin ton vefat etmiştir. Cenaze nıerasonuç DaknıanQaxı sa müze (rurmayacak kadar nazi danıyordu iki nıçlnnk arasınfta. olarak saptanan ve ithalât vadavrandılar. simi 25.6.1971 vtmgürO Cuma na vesiL bir %öı vermıyoru.T.» pılmadıkça karşüanması miimKüçük Dir lokanta satın aldıl günü saat 11'de Yüksek Ka^ #Bu kere dana dene bafca <Bü deneyelim tuç degîiküıı görüıımeyen yağ açıpmız en Evimiz de lokantanın iistünı dınm Aşkenazit Musevi Silırrî... üenemefete sarar degi.' fay basit bir ekonomik kural sonuae .» üç odadan ibaret şiıin bir daiı nagoğunda icra olunacaktır. da va: senin için...» cu 2 vı] içinüe kapatılmıştır. »Va feruden oaşlarsam ne Büyük bir kazanç sağlamıy cEaşaracağundan emın d«Evlâtları : Ajçiçefi üretimi 1968 vılında bu lokanta bize ama, geçinip giiim.. » Alexandr Lederer Ailesi 95 bin tor. ikerı 1970 de İ30 bin «KuıtulmaS içlc Bir densdiyoruz... Hattâ bir köşeye Dr. Siyami Ersek tona vükselmiştir. Zeytinyağı ve «Senl seTdigimi düşünsrek rr.e ıisha yapanz . » raz para koymağa bile muvaft Ailcsi panıukıağı ise aynı düzeyi korugırişırsen bu işe. daha koiay o «isi.li? ragmen beni bırakıp oluyoruz... mustur. Aynı vıllarda ülkede ü lur ..> ptmeyectksin degij mi?.. Pesm îıükümler yürüterels retilen margarirı ve likıt yağlar « Bu huyumdan vazgeçemetikbâlin bize neler geüreceğ «Arıa... Sonuna tcadar •• » toplamı 290 bin ton olduğuna diğim lakdirde bana tahammül (llâncılık: 4027) 5314 tahrmne kalkışmaK kehanet göre; ıhtivaçtan fazlasını ürettieciemiyeceğini biliyorum Aleks... raberiı arrjr » lur... Şimdilik mevcutla yet *** ğimiz ortaya tıkar...» Gayet iyi biliyorum..» mek zorundayız. Hayatta hiç Jackie raorfinl bırakmağa mu KAYIP T.C Mericez Ban!<a tBır dene yavrum...» şeye guvenmemek gerektiğ Avrupa limaniarı valfak oldvıktan sonra bir Kere sı İstanbul Kambiyo Şubesuıce «uik bile kendimize na»ıl hunca tecrübeden sonra ögr r daha başladı.. Tekrar bıraktı.. dik. Ne olacağımızı, günün tar.îiro olunan 5.1C.197U tanh ve da K!\ yoruz degil mi?.. Ne feoî Bu dela kesinlikle kurtuimasını 893 sayılı 637,02 dolarlık döviz çey AllaJnm...» rinde solugu nerede alacafın fiyatlan bildi. alım bordrosu zayi olmuştuı. HüBıtkuı bir ifadeyle div&nıt a kestıremiyoruz. Pakat nerede kümsüzdür, zandı: lundugumuzu payet iyi biliyo DoStorlar, damarlanndaltt zeni hiç değilse... Önemlisj de b rin izlennı ve etkisini tamamıy^ «Irade denen şey eleklıiS LKARIDA verdiğirai2 ta'oloNEJAT SABUNCÜ le silmek İÇİD en kuvvetli ilâij. Vaktiyle nerelerde bulundv düğ.T<( sınden farksız.. Çevirebiltr da 1971 Nisan ayı F. O. B. AvCumhuriyet: 5310 lan uyguladılar.. Günlerce sü muzu da unutmamjş olrna: rupa limanlan ayçiçeği ve sen başardın demektir... Bu alcbence çok daha 6nemU... E ren korkunç krizleri ycnmeiî içın şaza sokağa çıkmadan önce düğ pamuicyağı fiyatlanrun, ülkemizinsanın Jaclde gibî fedakâr, büyük bir cesaretle savaştı, someyi çevirmek için narcadıjım den daha fazla oldugunu göreceksiniz. Pamukyağı ve ayçiçeğ) çau^yı bir bilsen... Ama çevır» nunda da kurtuldu. Dünyaja ye kın, çahşkan, titiz, tuttuj ni gelmiş bir çocuk kadar te koparan meşru bir de kansı medi.'n işte... Bir çevirebilsem yafınm limanianmıza maüyeti sa o insan artık hiçbır şey miz olduğuna kanaat getird! ğikurtuiacağım.. Emia ol kurluia 575570 kuruştan iç piyasada ise DUYURULUR korkmamalı... Ne geçmişten miz giin New York'tan ayrıhp cağım... Ûlsem de bu iş bitse 460470 kuruş arasında değişge1eceV;t»n... Montana'ja gitük. Küçük Dir artık diye Allaha yalvardım... & Tele£on abonelerimizin adlanna kayıth hususi telefonlarınmekte, zaman. zaman daha aşaşehre yerleştik... Havası, suyu vet ölsem de bu iş bitse...» Bakın az kalsm unutuyordt dan tarife ile tesbitedilcn 100 kuruştan fazla ücret alarak başğılara düşmektedir. Şirketimiz muhasebesini yönetecek iş tecrübesine Jackie beyaz zehiri bıraksp «Kazla Ustünda durmaja berrak. yesilliği bol bır yerdı bu kalanna konuşma yaptırdıklan vaki şikâyetlerden anlaşılmakO zaman 5u soru taKHıyor kisahip askerliğini yapmış, Yüksek İküsadi ve Ticarî rası... Kaldırım josmalarınm kal derdi yenmeğe muvaifak O l aegınea yavrum..» tadır. Bu hıısus mevzuatımıza ve telefon abor.man sözleşmesi şinin 'iafasma. Acaba, niçin ittan bir stire sonra bambi «Bu çeşit zehirlsrden kurtal ça kıvırdığı Times Scıitar'dan da Î. ı . , . j ; „ ; TO(,7iınıı Tnnhasebeci aranmaktadır. hal serekli göriildü ve likit ya5 en tz beş bjn kilometre uzakıa bir kadm oldu. Zaten g 2 Ü m»t utfTfinler icin bir ilio »ar VEFAT OLTJM CIKMAZI L. 3L0CK Y ELEMAN ARANIYOR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle