12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALTT: sCUMHÜRİYET: .25 Haziran 1971 OKYANUSLARIN ÜLÜMSUZ T O DİLİ N YH, ÖNCE şöyle yazmışıtn: «Edebiyatunızda otus bes yıldır Halikarnas Baükçısı, dostlan arasında kısaca «Balıkçı» diye anılan Cevat Şafcir Kabaağaçlı, nice hikâye, roman, inceleme, çeviri eserinden sonra hayatına anlam veren ken di serüvenini yazdı: Mavi Sürgün... Halikarnas Balıkçısı adı, özellikle genç kuşaklar için, devamlı bir merak konusu olmus; yarım bilgilerin, söylentüerin. yanlış samların ortasında gene de çekici bir efsane görüntüsü almıştır. Bazılan Haljkarnas'ın, taugünkü Bodram şehrinin an» tik çağdaM adı olduğunu; banları, orada vaşamayı zevk edinen yazarın adını saklamak için sebepler bulunduğunu; bazılan, soylu bir aileden gelen yaıarro işlediği siyasî snç yüzünden öm ril bovunca oraya siirgün edildiğini... yarım yanuüak bfldiklerinl sanır, edebiyatrmmn en renkli deniz ve tabiat hikâyelerinin onun eseri olduğunu söjlemekte de birleşirler. Şimdi inanılmaz serüvenini kendi kaleminden okuynp hayatının ortasında birdenbire yaşama yd nünü değiştiren bo tabiat asığ*nın, hangi rüzgârlarl» oralara düştiiğünü öğrenmek imkânı vardır. Cevat Şakir Kabaağaçlı, 1886 da doğmnş, orta öğrenimini Robert Kolejde yaptıktan son ra tngilterede Oxford tîniversitesinin Yeni Çağlar Tarihi Bölümünü 1908 de bitirmiş, 1910 dan sonra Babtâli piyasasında karikatürcii, ressam, yazar, çevirici olarak ün kazanmıstl. Bir hikâyesi yiizünden tstikl&l Mahkemesince kalebentliğe mab kum edildiği 1925 yılında doğanlar, şimdi kırkına yakındırlar. Onun için edebiyatımıtm bu yetmiş beş yaşmdaki delikarJısının serüvenini geçmisin bulutlu karışıklığuıda bırakmıslanlır. Mavi Sürgün'de tark yıl öncesinin, simdi unntulmus olan ilk dünya savaşının son fualerinden işe başlıyoruz ..» (Kim, 10 Ağustos 1961). 4 0 YIL ÖNCE 25 Haziran 1932 tarihli Halikarnas Balıkçısı Cumhuriyet tamonu, Kaysert, KırklareH, Kütahya, Rize, Sinop, Zongul , dak, Gaziantep, Kocaeli, Yozgat, Van, Tekirdağ, Şebinkarahisar, Trabzon, Giresun, Ordu. Halkevleri ÜN memleketımızın muhtelit yerlerinde 20 Halkevi. nın açılış töreni yapılnnştır. Yeni Halkevlerinin kurulduğu vüâyetler şunlardır: Antalya, Bilecik, Içel, Edirne, Kas # Üstüne ışıklar salınması gereken konu lara da sözcük denemez ya) askerce bir emirden çok öte, derin bir anlam taşır. Çünku Anadolu, Asya değildir, Akdenizdir.» (910). Bu yüzden Mehmet Ooğania AKMA adlar knllanmayı gerektiren zamanlar var. dır: Bir yazann varlıgını tehlikede gördüğü; ö z g ü r l ü p nfin kısıtlandıfı, apaçık sınır. Undıgı sfireler; bazılan için de, kişiligi çeşitli alanlarl» cUUar. da knllanma istefine cömertlikle bizmet ettiji dilimler... Am», çogrnılukl», emeğin jeçlme yetmediği rünlerde fttcünün bir böl&günfl hiç istemedi. ği mlanlarda kullanılan dönem. ler Bir »airimlıin mısraUny^ . l a : «Benim «ısk* / benim eılı» / ^" . . . \ benim zavallı çocuğnm Orban Selim / Sen benim / ne gBzüm, ne knlağun, ne kafamsın / Sen, benim / bir fcursun balyası gibi sıska sırtına bindiğim / T « »»mnın teriyle geçindigim / ilk ve son adamsın !» Toksa niye Peyami Safa, Cingoz Recai'yi yazsın Server Bedi imzasiyleî Bir çeşit gizlenme, bir çeşit çogalma, bir çesit degişim ve hızlanmadır takma adlar. A n » bazı Ukma adlar vardır ki, nnnt. tnrnr nüfus kayıtlanndaki s n l sahiplerini: Kim hatırUr F r s n . çoisMarie Arouet'nin Voltaire, Henri Beyle'in Stendhal, Emile Chartiernln Alain, Mebmet Rssit Ogütçfi'nfin Orhan Kemal oldnğnnn? Bn arada Halikarnas Balıkçısı imzuının, Şakir P«sazade Cevat Şaklr Kaba»ğaçlı'nın kişiliğini gölgelediğini... Ams bn, ayn bir hikiyedir Ayn bir hikâye oldngn için de bfltfin »ynntılan Ue cnnmayı nygnn bnldak. D KARAGÜMRÜK ile Sakarya knlflplerl arasında gazetemis tarafından tertip edilen fntbol maçınd» 1W taraf berabere kalmıstır. # TERKOS Şirketi Müdürü Kaslello, bir mnhabirimiıe» Terkos tesislerinin satın alınması hakkında Vekillef Heyeti kararından habersiz oldnğnnu söylemiştlr. 4 BETOGL13 telefonları dünden itibaren otomatik ol»rak islemeğe başlamıştır. • BULGARİSTAN köylerinden birlnde Türklerin znlü» gördükleri hakkındaki iddialar devam etmektedir. Filibe'd» çıkan Rodop gazetesi .Artık susamayız. başlıklı bir yan il« Bulgar Hükümetlne olaydan sikâyet etmektedir. Sınırsız bir bilgi, çok geniş, çok renkli bir mnhayyile vc yornlm«k nedir bilmeyen bir kalem .. «Roman Denizi» denen şeyi, Tflrk oknyncnsnna bütün aynntılan Ue ve güçlu bir açıdan an. n ı n yazar : CEVAT ŞAKİR ya da HALİKARNAS B A U K Ç I S U dar engeilenmiş yollarda öylesine imkansızlıklar içinde yetiştiği ülkemizde: «Yunus miskin, çiğ idik, piştik elbamdfilülâh» ömeği... Bu dergide nice kişinin Halikarnas Balıkçısı'nı değerlendirmeye çalışan sözleri de deTlenmis; kendi hikayelerinin ban örneklerlylo birlikte. Ben Edip Cansever*in ona »• danmış şürinin bir iki dizesiyle biüreyım sözleruni: «Ey üüneyin böyük ozanı, sen/Ey bütün Okyamıslann ölümsüz diü» Çünkü bazan, bir inanmış insanın sevgisl bütün bir dünya olur; Halikarnas Bahkçısımn bütün ömrü ve varlığıyla ispat ladıgı gibi... Rauf MUTLUAY Turgay Gönenç'in hazırladıklan DOST dergisinin «Halikarnas Balıkçısı» özel sayısını, vaktinde çıkmış bir emek birikimi saymaX gereüyor (Haziran 1971, Cilt 23, sayı 80). Bunca eserine rağmen, gene de kamu oyunca gizli kalmış her değer gibi, üstüne ışıklar salınması gereken konulardan btridir «Balıkçı». Insanlarm o kadar geç yetiştlği, o kadar güç yetiştigl, o ka l. OliVİER. HÂL ZiRVEDE S Roman den'ızi NtS BEHtÇ KoryüreVln uydurma korsan hikayelerini nazmen okuyan kıraat gençliği, bir yerde Sait Faik'in Burgaz denizlerindekl bakkçüan o kadar insancühkla canlandıran hıkâyelerine geçınce neler duynmslardr?*Ha sürlerdeki ve hikiyelerdekl deniz .islenimlerinden çok başka bir şey olan «roman denlzini», hepimiz Halikarnas Balıkçısı'nın eserleriods tanıdık asıl. Ege Kıyüanndan (1939), Merhaba Akdenic (1947), Egenin Dibi (1952) îasa•m Deniz (1954), GMen Ads (1957) hikâyelerinden sonra asü Aganta Burina Burinata (1946), öteterin Çocnğn (1956), UIuç Reis (1962), Turgnt Reis (1966), özellikle en son romanı Deniz Gurbetçileri (1969) Ue... E CnlO tngiliz »ktSrtt L»nrence OUvier'nln, çekilmiş bir hâtır» Marüvn Monro« ile yorlar. İR LAUBENCE OLİVİER adı sadece tiyatro ve sinema dünyasında degil, bütün sanat dünyasında herkesin hayran lıkla ve heyecan duyarak benimsediği bir semboldur. Klssik, ge leneksel ve ciddl eserlerin basrolde yaratıcısı olarak bir senv boı... tşte bu ünlü yıldıt, bir yıl Sn ce geçirdiği kalb krizini iyice atlatmı; gorunuyor ve hayran. larını tekrar sahnede ve beyaz perdede ölümsür eserler vere \ re'k sevindiriyor. AURENCE OLÎVtER şlmdl de AmeTikalı film yapımcıa Sam Spiegel ve yonetmen Franklin Shaffner'uı «Nichoias» ve «Alezandra» filmlerini lspanyada çeviriyor. tngiliz sanat çılannm en yetenekli ve Unlü kışıleri, başta Sir Laurence OUvter olmak üzere, Eric Porter t Afichael Redgrave, Roy Dotrioe, Mlcbael Bryant ve Peter Mc Enery bu tilmde rol almış bulunu I Daha önce ikl mitologya derlemest sunarak (Anadolu Efsaneleri, 1954 Anadolu Tannlan, 1955) ana tezinin başlangıcını verrruşti bize. Şimdi Mavi Sürgün'ün ikinci baskısmın yapıldığı günlerde (Remzl Kitabevl, 196 sayfa, 10 lira, 1971), Akleniz uygarHklannın nep Anadoluda başladığı, Akdenizin hetnen ayn bir kıta sayılması gerektiği, Hellenizmin Anadolu Stültürünün mirasçısı olduğu 1aancınj, yüreğinin coşkusu, kaleminin hızı, bilgisinin bütün boyutlariyle açıklıyor: Anadolu. nun Sesi, Tarıh ve Hellenizm (Yeditepe Yayınlan, 178 sayfa, 10 lira, Mayıs 1971). GIJNUN KITAPLARI Iş Bankası Kültür Yayınlan SUNAR 3.BASKİ I Türkiye , BÜVÜK FIKIR KfTAPLARI No. 10 v ^ DEMIR MELEKLER Makinenin doğuşu, tarihi ve kudreti WalUt Kiaulebn bu eserinde, dünyadaki makine devriminin nedenlerini, nasıl başladığını, nasıl sürdürüldüğünü ve ne sonuçlar verdiğini apayrı bir görüş açısından ele alıyor... Konuyu bir roman çekiciliğiyle dile getiren eseri çeviren: Hayrullab Örs. Büyük boy 238 sayfa, mükemmel baskt, 15. TL. v*S REMZ1 KİTABEV1 Cağaloglu ISTANBUL Zor ve tatlı AYATININ en acı dönemeçlerinl, bir hlkâyesinde askeri ayaklanmaya kışkırttıfı geretçesiyle tutuklanıp tstik61 Mahrfemelerindeki durusmannı, idam istekleriyle başlayan soruşturmarıın «Bodnun kalebendliğ» ile sonuçlanmasını... Ayaklannı bu sefer yurdunun toprağına basa basa yaptığı o îor ve tatlı yolculuğu, Ege Ue karşılaşmasmm mutluluğunu... Mavi Surgün'de okuyunuz bıkmadan. Bu konuda başka yazar lann da arulan var: Zekerıya Sertel'in «Hatırladıklarun» eserınde ayni dbnemin başka olaylan, Halikarnas BaUkçısı ile ilgili ipucu sayfalar... (özellikle 140149). «Anadolunun Sesi», sohbet rahatlığı ve zenginliği içinde nice Tailginin sannaş dolaş olduğu bir tarıh ve düştince eserı. Şu başlangıç ilkesiyle: «Turkiyenin ve Türkiyelîlerin (ki bunlara kısaca Türk denıHyor) tarihi, Türkiyede gelmiş geçmiş bütün etnik ve kfiltürel varbklann tarihidir Bu tarih de Anadolunun tarih öncesi geçmişindeıı göbek baçı kesilerek dip diri ele ahnır. Türkiye tarihini Selçuk ya da Osrnanlı tnıparatorlnğundan, şu sultan. bu sultar.dan başlatmak, onu göbek bağından değil belinden sepetlemesine kesmektir. Türkiye tarihini kendi doğal avaklan ülerine dikmek cerekir. Akdeniz, etnik ve başka balamlardan dünyanın altıncı tatası sayılabilir Akdenizdeki kıyılar Avrupa, Asva ve Afrika değil, Akdenizdir Afrika büvük kum sahrasınm frünerinde baslar. Yunanistan, Marsilya. tspan^a Avrupa değildir, topn da Akdenizdir. Akdeniz, suları Ribi akıcı ve masmavı bir sanoçlu tarihidir. Bundan dolayı «Ordular! I!k hedefıniz Akder, ilen!» sözleri (artık bun H I Üniversıtelere Gırecekler 1970 . 1969 . 1968 1967 . 1966 TEST GİRÎŞ SORULARIN1 Butun Kitapçılarda ve Ij Bankası Şnbelerinde Genel Dağjtırn: BATEŞ (Cağaloğlu . tstanbul) Iş Bankası Kültür Yayınlan SUNAR Türkiye ÖGRETMEN KlTAP GENİŞ İZAHL1 ÇÖZDt TÜM KİTAPÇILARDA A R A Y I N I Z . Fiyatı: 30 TL. ödemeli isteme : PJt. 27 Fındıkb tstanbnl Tel: 448099 Türkiye dağıtım : BÜYÜK DACITIM Cağalofln . Istanbnl Ankara dağıtım : ATD1N KtTABEVİ Izmir dağıtım : DATtÇ okul öncesi ve çoaridaruraz FRANSIZCA Encyclopaedia Uni v e r s a l i s 20 Cüt (5X21X30 Cm.) 25.000 sabife 15.000 Resün Şenta. fotoçraf renkll Slyah tllMftî !5 UKUS ÜfcllÜS »»»»11* 30.000.000 KELİME Dünyanın 3.00ü Bugimn bazırladıg) Bütüo Kitapçılarda ve U Bankası Şnbelerinde Genel Dağıtun: BATEŞ (Cağaloğlu . tstanbul) ATLANTtK (55 43 70) B»tl Gcfidl R. Mitchum K. DougUı Rİ HAKAN (36 45 89 Kadıkof) AS (47 83 15 Harbije) 1 Otsimsiz Kahrunanlaı F. H» muttuz Gttnler C Hefton • Rt luuı, G. Ok R. 2 Hızlı Seril 1. Gunet ÖZEN. (36 99 94 Kadıköy) 1 ASU (46 7» 91 • Bejilrtaj) 1 Menekje Göder S. Alıjık, F. tnatçı Gelin C. Arkın. t Girik, 2 Be« Fındıkfi Gdln Kalbiradeld Yabaneı t. GflS. Öıcan, E. Hmt. KENT (36 9« 12) Benl Nlye S ^ ATLAS (44 #8 SS . BeTOJtla) tin S. Edr» RİS cenln Yannnda Scks KEKS: (36 01 12 Kadıköy) K«rJurgena Rİ tal Yuvın R. DÜNYA (49 S3 «1) Ankjna B > SUNAR (33 06 1» Burton Rt. Üiküdar) Kü»f presl F. Akıa, E. Hnn Konr L. Mlller RTS EMEK (44 84 39 Beyojlu) 1 StNEMA 63 (SS 10 84 KiHükyall) Kanunsuı Silâhjdr L. V. Cleer Çılmn H»y«t J. Levi» Rİ 2 Belâlı Tatil L. D. rnnc* &SKÜDAR (33 24 75 • Üıkfidtr) FjTAŞ (49 01 SS) Tarzan OrmanOyun Bittl 1. Fonda RTS Ur HâUml R. lUyn Rİ KENT (47 77 <z) EUndc Bıçak, SİNEMALAR Bellnde Siltb C. Seothırood • Rt AKÇTMAR SAHtL (Knmk»pı) KEBEI^ (48 7» »1 Betikta*) 1 1 OlCin H»yat £ Beria • ""KMRme Dadı T. Seller» RT. RTS. 2 Tedl MnhteteB Ser2 Kahraman K t n u B. L«n terl RTS cetfer RT. 3 PeUm'de 55 BARBABOS (4T M 71 • OrUkBy) Gön C. Boton • RT 1 Reyhaa. t Kader Ayına KONAK (4S M 06 Hubiya) CıtBUa fin Adara & Catmery RtS BÜYÜK StNEMA (Gartettep* LÂLE (44 35 95 Beyofclu) Kanım 46 57 3«) Kaktta Çiçe»» L VaUn tçin T. Hakan Bcrpnann RT LEVENT (Ü4 0C 99 • 4. Levcat) ÇAHLI SET (47 04 79 OrtakBy) Çlrkin Oyun C. Dtrty • Rİ 1 tyi K5H1 Çlrkln C. EMtMISTIK (4< 15 14 . Beyoiln) 1 maıol • RTS. 2 Canular MüŞeytanın Zlneirı '. cadeİMİ RTS 2 Öldür ve DSa R. Wood İNCtRDİBt tNCİ (Knmiupı) ÖZLEM (44 47 33 Meeidİjrektty) Kara Şerif L Brown G. 1 Erkeklik ÖldO raü Abüer Kennedy S. Alııtk. 2 Tarkan Gümti* E SABAT (Sehmnlsl) 1 Tatlı M«fer K. Tibet legün T. Şoray E. Bnn. 2 RtTVA (44 M 57 Beyotta) 1 GaUtalı Mattaia A. 1«ık Çıngar Başlıyor T. Tok»««. SCAT FARK (47 81 90 Bejllrtas) 3 Maskeli ŞeyUn . t. Ataıoy 1 An !M0]gân Ah S. Alıpk SARAT (44 16 X) \ Altın PırE. PÜJkttUtt. 2 Yıl»» K»diB mak S. Connery Rt. 2 S. Aveı A. TeUn Kan DaTUinın Soıra K. XXmg sÜREYYA BAHÇE (36 06 82) 1 I» Elveda Dosram A. Delon Rt StTE (47 «9 47) T n u Onnanltt 2 Cehennera Denlzl R. WMHaklml R. Rıyn . Rt marfc Rİ SİNEMATEK: 19.00 Tatlı Bndala B. Edwards ABD 1968 21.3« Karanlıkta Bir Çlğlık B. Edwards ABD 1964 YESt AR (49 64 72 • Beyotln) ö ERDEN ENER TtYATROSÜ (K«dıköy Ercan Sinenunnda 372200) lcceksek Öleiim A. Uık. t ŞINGIRAKL1 MEL.\BAT (Sntffet Z. Aknı lukale ekibi refakatiode) YENİ MELEK (44 42 89) Ellnde Bıçak, Bellnde Silâh C. Sont NEJAT OYGUR (Dormen Tiy«tr«nmda M 97 36) Batı Yaksnnın wood Rt Hlkâyesi (Pcrisan RıOu) P»nrtesl haric, her aksara 15.00 *• matin» AYDrN (21 52 58 Capa) 1 fU DEVEKUSTJ KABABK (KadıMy Kafadar Casnslara Karjı E. sinetnasında 36 49 24) H« Bn Myar. Her gfln îl.30; Çarsamba Moricude RT. 2 Öfkell Gttn1S.30 (HaDc); Cnmartesi, Pazaı ler G. Gemma • RTS 18.00 (öfTend) GVL (27 71 86 Sehzadebasi) 1 Kannnsuz Kardegler t. G t nay. 2 Ana t. Dnrn GÜNDES (27 71 86) 1 AlçakİM Affedilmez R. Borr RT. 8 Caniler Vnnısnyor t. Cobarn GÜNE5 (21 61 40 Aknray) 1 BAKTRKÖY: Saadet, Aytaç (Yej. Tarzan Orraanlar Hâktml R. Raytı RT. 2 Kaptan Stabat Yurt), Yeni (Kü. Çek.), Nur (Saİra Köy). G. VilyanM . RT BEŞÎKTA5: Nail Halit Tlpl, ÇıHAKAN (23 48 33) 1 Sahte G««er»l P. Newman RT. 2 aar (Ortaköy), Bogaziçi (Bebek). Emnlyet (Levent) Altın Yfizlâ SUper BEYOĞLU: Özler, Sebat, EmeL tPER (22 25 13 Cemberüt*}) REMİNÖNÜ: Safak. Peykhane, Eslinde Bıçak, Bellnde Silih C naf, Mesir. Sonthwood • RT EYÜP: Şükran, Altıntepst, K«rİSTANBUL (21 23 67) 1 A«ka Doymayanlar J. Mason BTS taltepe, Yeni (Rami). Nümüne (Sl2 Ölmeden Öldür T. Keade lâhdar). FATIH: Karagümrtik, Büyük RTS MVBMARA (22 38 60 • Beyazıt) Akdenlz, Duygu (K. M. Paja), Cibali. 1 Bahnın D6rt Devl L. GAZÎOSMANPAŞA: Bağlarbası, Mon. 2 Aile Seretl 1. GaHurriyet (Küçükköy). ben BT KADIKÖY: Merkez, Bahariye, SmBMA STJB (23 67 12) 1 AnJelik M. Mercier RT. 2 Hasanpaşa, Sağlık, Tanyer (Çifte Havuzlar), Daryal (Suadiye), EcÇapkınlar Kralı J. Levis SAFAK (22 25 13 Cemberlitaş) zane Nur (Fikirtepe). KARAKÖY: Yeni KarakBy. Tarzan Ormanlar Hâkimi B KASIMPAŞA: Yeni Turan, MelRsyn RT YTLDIZ (21 11 37 Akmray) 1 tem (Halıcıoğlu). SARJYER: Mete. Boyacıköy. Kızlar Arasında E. Presley 5İŞLİ: Ömer Naci, DUek, Büyük, RTS t 'BByftk F|T«r J. G«rNişantaşı Yıldız, Mecidlyeköy, Gül ner RTS tepe, Okçular, Senay (Hürriyet Mah.) ÜSKÜDAR: Imrahor, Onsal, tlAS (36 00 50 Kadıköy) Altıa kin (B. Beyi). Alper Pannak S. Connery RTS ZEYTİNBURmj: Şifa. BEYOGLU SOLDAN SAĞA: ) Gece gökte bulut glbl «6rQnen yıldız gruplan. 2 Bir m*nuı olan yazı, «ekil. resim, hareket. Kimyada «Uisyumun simgesL 3 Kimyada kripton. TERSİ ka•em, yemin. 4 Çeşitli dans ve eğlencelerden ibarct sahne gartertsi. Bir peygamberin doğutnunu bajlangıç kabul eden takvim. 5 TERSt bir divan salrimiz. TERSt bir turlu huzura kavusmamıj bir Giiney Amerika devleti. 6 Almanya'da «ebir. 7 Gaziantcpta llçe. 8 Dinen yapılması, kullanılması yasak olmıyan. 1X1 sevgi11den blrinln diğerinin hojuna giderek soz ve halleri. hareketleri. 9 Islâm tarihinde Hz. Ali'nin ölümü Ue iktıdara geçerek Abba«iler tarafından yok edilene kadar 80 yıl hukum gürmüş bir hanedan. TUKARIDAN A3AĞIYA: 1 Damla veya gut dâ derülen bacaklara has bir rahatsızhk. Kimyada helyum. 2 . Memleketi için yazdığı şiırleriyle başını derda aokmus büyük Heccavimiı. Kdyü mânasına (Eskl dil). 3 Kimyada baryumun siragesi. lyi lırs» guzel tesaduf. 4 Asya'da bir d e v let. Kraterden çıkar. 5 Birinden bir geyden taraf olma. TERSt yüksek bilgl. 6 Kutuplard» yaşayan foka benzer bir hayvao. 7 Yüce yükselc TEBSt il&ve. 8 TERSt gemllerin ujrajtı, barınağı. Sonradan olma yumru. 9 Ktmyad» titan. H. kol Oünko Rulmacatnn U« yapılan 1halledilmlt faretler. radyo ISTANBUL 05.55 06.00 07.00 07.05 07.30 07.4i 06.00 08.10 08.30 08.45 09,00 09^0 09.40 10.00 10.05 10.20 10.40 11.00 11.30 12.00 12.10 Açılış, Program Günaydın Köye Haberler Türküler, Oyun Havalan Haberler, Hava Dururou Bu Sabalua MalodiUri İstanbul'da Bugün Beraber Şarküar KemanSololan N. Tüfekfii'den Türküler Ev îçin G. Kasacı'dan Şarküar Arkası Yarm Haberler 5. Gültekin'den Türküler Hafif Baü Müâği Solistier Geçidi Küçük Konser Şarküar, Saz Eserlerl Haberler M. Akgün'den Türküler Küçük Orkestra 12.40 N. Hilkat Çulha'dan Şarküar 13.00 Haberler, Resml Gazeta 13.15 Dans Müziği 13.30 Reklâmlar 14.00 Ç. tnöntepe Orkestrasj 14.15 S. Köktürk'den Sarlular 14.30 N. Divitçioğlu Orkestrası 14.45 Türküler Geçidi 15.00 Haberler 15.05 Çeşitli Türk Müzlğl 15 30 Minyatür Müzik 16.00 Bağlama Takımı 16.15 Sizin İçin Bülent Oral'dan Şartal» 16.45 Süit Saati 17.00 17 AS 1725 19.00 19.30 18.40 19.55 20.00 20.45 21.00 21.10 21.30 21.40 22.00 2245 2300 23.45 23.55 24.00 Haberler Köy Odasl Kadınlar Fasb Haberler, Hava Durumu Hafıf Müzik Düu Sohbet .juc Bi» Varmi9 Bir Tokmuı Açık Orurum Can Etili'den Türkülır 24 Saatin Olaylan tnci Çayırh'dan Şarküar Kitaplar Arasında Türküler Reklâmlar Haberler Opera Konsert Gece Müziği Günün ÖnemU Haberlert Kapatuş. tSTANBÜL tL 1635 Açılış ve program 17.00 Dıskoteğimlzdea Küçük konser 1 8 0 0 Gençlere müzik Senf onflc müzik 19.00 HafU batı müzigl 1950 Hafit bab müziği 20.15 Aksam konsen 21.00 Operalardan yankılar 21.30 G. W. Orkestrası 22.00 Türk bestecüeri 22^0 HafU batı müzigl 23.00 Gece ve müzik 24.00 Caz saati 00^0 Hafif baü mUzigi 01.00 Program ve kapanış TİYATROLAR ISTANBUL ANKARA 05.55 06.00 06.20 06 30 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.07 0837 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.55 11.10 11.30 12.00 12.05 12.30 13.00 1315 14.00 14.15 Açılıs, Program Kur'anı Kerim, Saz Eserleri . Günaydın Köye Haberler Oyun Havalan Haberler ve Hava Duruımj Sabab Müziği Ankara'da Bugün San'atçüardan Birer Şarto Çeşitli Müzik Ev tçin N. Dadaloğlu'dan Türkület Arkası Yann Ara Haberler Yeni Sesler Çeşiüi Müzik Türküler Şarküar Konser Saati Ara Haberler S. Can'dan Türküler Beraber Solo Şarküar Haberler. Resmî Gazete Hafif Müzik Öğle Konseri V. Gürsel'den Sarkılar 15.00 15.05 15.45 16.05 Plâklar Arasında Ara Haberler Türküler Hafif Batı MüziğS Şarküar Küçük Konser A Rıza Köprülüleroğlu'dan Şarküar Ara Haberler Yurttan Sesler Köy Odası Reklâm Programlan Haberler, Hava Duruma Saz Eserleri Istekleriniz Mikrofond» Sarkılar tki Solistten Türküler Bir Varmış, Bir Yokmuf 24 Saatin Olaylan Dönemeç G. Batu'dan Şarküaz T.BJM.M Saati Haberler Haftanın Bestecisi Gece Müziği Günün Önemli Haberlerl Kapanış. NÖBETÇİ ECZANELER 17 00 1 7 05 17.30 1750 1935 1950 20 20 20.35 20.55 21.00 2110 21.45 22 05 22 45 23 00 23.45 2355 24.00 1 9 0 0 KADIKÖY Bir Konfeksıyon Fabrıkasma ASRIN ŞAHASERt Aceie ediniz Tedlyatt» kolsruk DOÇOR^VURAL'SAVAŞ AMEBtKAN NEŞRtYATl BÜROSU tstanbul: tstlkl&i Cad. 387 Telf: Mİ8 36 45 4501 Ankara: Mıthatpaşa Cad 61 Telf: 12 73 « tzmln tjenıt NevTes Cad. 7 Telf: «6 942 busesi jRALJEVttst LÜTFEN TRENDE OKUMAYINIZ 1NECEĞİNİZ İSTASVONU GEÇcRSİıMİZ EKONOMİK DÜZEN NEDİR NASIL OEâlŞİR ÜNİVERSİTEYE TEST Girmek lsteyenler UZMANLARININ yönettigı Kurslanmıza kaUlına SANAT ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI ÖZEL olarak yetlştlrillr. brosur isteyıniz 27 Haziran ve 1 Temmuzda başlıyor. ÖZDEMİR dersanesi 26 58 30 DİTanyolu Cad. Biçkl Yurdu Sok. No: 12 fcat: 4 Cağaloğlu ÎST. Cumhuriyet 5308 >G«nel dağıtımFUAr BÜTE Bir fotoğraiınız ve kendi el yazuuzla; kimliğinizi bundan. önceki çalışma sahalarınıZı; yetenekli bulunduğunuz konulan öğreniminizi; aüevî durumunuzu; size gerekli ücretli ve mümkünse hakkımzda bilgi alınabilecek kaynaklan; tafsilâtü olarak «P.K. 685 Karaköy» adresine bildirmiz, Müracaatmız gizli tutulacaktır. Herı§: 190/5; İdare Amiri Aranıyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle