12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
197O'de 12 Federasyonun görevine son verildi or teşkilâtf yaz boz;|iı tahtasına döndPlifı Bursaspor önünde tabmma çol kazandıracağını söyleyen kaptan Fethi; bir maçta topu ağlara gönderirken. ••••»••••••••• •••••••••••••••• Her ay bir Federasyon başkanı değişiyor Yalçın PEKŞEN Bursa'da güvenlik ahndı. tedbirleri • 5 İstanbul'dan 100 toplum polisi dâvet edildi. Maç biletlerinin tamamı sa • tıldı. Eskişehirsporlu taraftarlara 1500bilet aynldı. B A\rup» Boks Sampiyooası dün Madrid'de başlamıştır. Resimde Şampiyonanın açılış tdrtninden bir an goriilüyor. (Telefoto: UPİ THA) İR yıldan beri spor teşkilâtımızdaki değişikliklerin rekor seviyeye çıkması üzerine yapılan küçük bir inceleme 1970'den beri 12 Federasyon Başkamnın değiştiğini ortaya cıkarmıştır. Spor Teşldlâtımızın adeta «yazboz tahtası» gibi çalışması ve değişık. liklenn «Ay basına bir federasyon baskanı» düsecek duruma gel. mesi menfi tesirlerini göstermekte gecikmemis, bazı federasvonlar aldıklan yilzbinlerce liraya rağmen hiç bir faaliyette bulunamamışlarcfır. DEĞİŞEN FEDERASYONLAB 1970 yılından beri Başkanları değişen federasyonlar şunlardır: Yelken, Voleybol. Binicillk, Boks, Futbol, Halter, Judo, Güreş, Atı cüık Jünnastik. Kayak ve Bisiklet Avrupa Boks Sampiyonası dün Madrid'de başladı Şekerer ııiiiylıi|i MADRİD, (Özel) Avrupa Boks Sampiyonası dun 27 ulkeye mensup 194 boksörun katılması ile başlamıs ve ılk gtin 2 müsabaka yapan Milll Takunımu 1 galıbiyet, 1 mağlubıyet almıştır. 71 Kilo: Hakkı Sözen, Benacquista (Italyan) karşısında, sahâne bir müsabaka çıkardı. îspanvollar boksörumuzu ayakta" alkışladı. Neticede Hakkı maçı 3.2 kazandı. 75 Kilo: Hasan Şckerer'i karşısında son d e . rece zayıf bir rakip olarak buldu. İskoçyalı M.C. Caferty. O dbğüştü, Hasan seyretti. Maçı 50 kaybttti, Şekerer. BUGÜN İKt MAÇIM1Z VAR . Avrupa Şampiyonasıntfa bugün iki boksörü. muz rınge çıkacak. 51 Kiloda Mastafa öıben, Italyanla, S0 Kiloda da Seyfi TaUr, lsveçU üe{ dojusecektır. Sözen galip, ANKABA Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesinin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye lig lerinde ve Kupa maçlarında en çok görev alan hakem Ahmet Bagatır'dır (28 maç). Birinci Türkiye Liginde 14'er maçla Ertuğrul Dilek, Muzaffer Sarvan ve Veü Necdet Anğ rekor kırmışlardır. îkinci Türkiye Liginde en çok maç yönetenler Orhan Gönül ile Fehmi Pazarcı (13'er maç) dır. V. Necdet Anğ, aynı zamanda Üçüncü Türkiye Liginin de rekortmenidir (6 maç' Tiirkiye Liglerînde en fazla maçı Bağatır yönetti Liglerden lakım kiime düsecek Turgut GÜNGÖR utbol Federasyonu Başkanı Hasan Polat, yurdumuzdaki profesyonel takımlar ve yer aldıklan liğlerin durumu hakkında Cumhuriyet'e bir demej vermiş ve yapüacak değişiklikleri açıklamıştır. PlânJama Teşkilâtı raporuna dayanarait Türkiye liglerindeki profesyonel takım sayısını 80 rakamına lndirmek karanna vardıklannı belırten Hasan Polat, bu uygulamanın 1. ve 2. ligleri kapsamma almıyacağını stiylemiştir. Türkiye üçttneu Uglndeö 4 grupta mücadele eden 60 takım için yeni prensipler getireceklerinl ifade eden Futbol Federasyonu Başkanı bu konuda şöy 1« konuşmustur: « Her yü üçüncü ligln Deyaz, kırmızı, yeşil ve mavi grupunda sonuncu olan 2 takım düşecektir. Böylece her sezon 8 takım profesyonel ligden uzaklaşacaktır. AncaK bu talcımlann durumunu gözönüne alarak haklannın kaybolmaması için yeni bir 4. llg kurulacak, ya da ısteyenler lçin amatörlüğe dönüs hakkı tanınacaktır.» 5 YILLIK PLAN Hasan Polat, profesyonel takımlardaki takım sayısını azaltma karanndakl uygulamanın 5 yıllık plftn çerçevesl içinde yapılacağını anlatmış, < İlk ikl yıl grnplannda ikişer takım düşecektir. Daha sonra öçflncu ligin iki gropta birtesmesi ve yeni statüyle takımlann dfismesi tesbit edilecetttir. 5 »illık plân döneminde Turkiye liglerindehi 108 profesvonfl takım sayısı 80 rakamına inecektir» demiştlr. VoleyboL Judo ve Jimnastik Fe derasyonuna henüz yeni bir tâyin yapılmamışür. Bajkanlan azledilen Binicilik ve Güre? Federas yonlanna da aynı şekilde yeni bi tâyin yapılmamıştır. Güreş Federasyonuna getirileceği söylenen Turan Yavsan (getirüdiği takdirde) bu federasyonun 15 yıl içindeki üçüncü başkanı olacakür. Bu sık değişiklikler zaten kötü faaüyet gösteren federasyoularda fazla bir değişıklik yaDinamışsa da eskiden düzgün çalışan birkaç federasyonda çalışmaların tamamen durmasma %bep olmuştur. Meselâ Mustafa Mut'un getirildiği Voleybol Fede Eskişehlrspor'un işinl ilk maçta bitirmek Isteyen Bursasporlular topln rasyonunda ve Necdet Baykut'ua halde. (Fotoğraf: Feridun Evrenosoğlu BURSA) getirildiği Bisiklet Federasyonunda faaliyet çok azalroıs, Raif Kurdakul'un getirildiği Kayak Fede rasyonunda Osman Giraut'un getirildiği Atıcılık Federasyonunda ve Cihat Uskan'ın getirildiği Judo Federasyonunda ise sıfıra inmiştir. F Telsizspor kongresi 23 Haziranda Bursa Esk işehit patın opnupot * tstanbuldan takviye kuvvet olarak 100 toplum polisi bugün şehrimize gelecektir. Bursaspor basın sözcttsü Can Gengorü «Eskişehirli kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Geçmişte olanlar unutulmuştur. Bnrsa seyircisi her târlü sonucn normal karşılayacak olgunluktadır. Bundan kimsenin kuşknsu olmasın» demiştır. Gemlikteki kamp yenne yabancüann girmelerini yasaklıyan antrenör Kaloperoviç, seyirciye güvendiğini belirterek, «Pazar günü en güçlü silâhımtz seyircimiz olacaktır. Bu büyük maçta futbolculanmızın ber şey den fazla muhtaç olduklan şey iyi bir moraldir» şeklinde konuşmustur. Bursada satışa çıkanlan maç biletlerinin hemen hemen hepsi satümış, bu arada Eskişehirden gelen taraftarlar lçin 1500 bilet ayrüdığı açıklanmıştır. Üçlü güreş miisabakaiarı bu gece yanılaeak İZMİR Türkiye, Batı Almanya. Macarıstan arasında yapüacak olan üçlü güreş müsabakalan, bugün saat 16.30 da Atatürk kapalı spor salonunda başlayacaktır. iki gün devam edecek müsabakalara ekipler tam takım halinde katılacaklardır. Güreş mil lî takımımızm yetkilileri karsılaşmadan Umitli olduklanm b»lirterek «DUnya sampiyonası öncesi iyi bir hazırlık olacak» demişlerdir. ( AHMET BAGATİR Telsizspor Kulübünun yıllık kongresi 23 Haziran'da yapüaeak tır. Aidatlarmı ödemiş olan fiye. lerin katılabileceği kongrede çoğunluk sağlanamazsa 27 Haziranda tekrarlanacaktır. i Maçın dostluk havası rçinde geçmesine çalışılıyor... BURŞA (Feridnn Evrenosoğln bDdîriyor) Tann Atatflrk stadmda yâpılacak olan JTürkiye Kupası nnal maçı lçin geniş gövenlik tedbirleri almması kararlaştmlmıştır. tlgililer, Bursaspor ile Eskisehirspor arasında son zamanlarda gelişen dostluk havasının bozulmaması için karşılıklı gayret gösterilecegini beürtmişlerdir. KISA... KISA... • 1018 Temmuz'da Italya'da yapılacak Avrupa Kupası Basketbol müsabakalanna katüacak Millî Takımı tesbit etmek için 1819 Haziran'da îstanbul'da. 1418 A ğustos'ta Bulgaristanla yapıiacak Küçükler Mil» teması için de yine tstanbul'da 2627 Temmuz'da seçme müsabakalan yapılacaktır. • îstanbul Şarpi ve Pirat Yelken birincilikleri bugün ve yann yapüacaktır. • Îstanbul Yüzme AJanlıgının düzenlediği 3. yüzme yarışlan bugün Galatasaray yüzme havuzunda yapılacaktır. # Aüna'da düzenlenen üluslararası Atletizm Yarışmalan bu gün başlayacaktır. 2 gün devam edecek yarışmalara 20 Türk atleti katılacaktır. • Yelken Federasyonu Genel Sekreteri Macit Buluç görevinden istifa etmiş fakat başkan Fet hi Alpdoğan taraiından kabul cdilmemiştir. ••••••••••••••••a Ktrkpınafda kıran kıranfa İstekleri kabul edilen güreşçiler boykottan vazgeçti EDİRNE (Asaf AYÇIL bildiriyor) Tarihi 610. Kırkpınar Güreşleri dun yapılan torenle başlamıştır. Bu arada güreşlere katılan pehlivanlar, yollukları arttırılmazsa soyunmayacaklarını açıklamıslar, bunun uzerine toplanan Tertıp Komıtesı, 350 lirahk yolluğu Nazmi Uzun, Ülfettin Çekmece, 500 liraya çıkarmıştır. Turgut Kılıç, Ali Gürbüz, Turan Açılış torenind'e once Atatürk Şahın, Hasan Şahin, Sabri AAnıtına bir çelenk konmuş, dacar, Akıf Dağdeviren, Davut Yılha sonra da Adalı Halil'ın kabmaz, Hüseyin Yiğit, Göçmen Re ri ziyaret edilmiş. daha sonra gücep, Saffet Altınsay, Ahmet Güreslere başlanmıştır. neş, Ismail Topçam, Hafız RaBu yılkı Kırkpınara 240 pehmazan, Ahmet Yenici, Mehmet lıvan katılmaktadır. Başa gureEmin Güven. şecek olan pehlivanlar ise şunlardır: Kara Ali, Aydın Demir, Konyadaki millî takım adaylan kampından Kırkpınara gelen Mustafa Onur ve tsmail Topçam, kampa dönmiyeceklerini İstanbul Tenis açıklamışlardu*. TAŞLICA'NIN MEZARIM ZtTARET ETTtLER Turkiye Deplâsmanlı 3. Ligine S e ¥ e n Darüssafaka basketbol takımı önceki gfin Şevket Taşlıca'nın Edirnekapı'daki kabrini ziyaret etmistir. Fotoğrafta Darüşşafakalı basketbolcnlar mezar basmd» daa ederken görülüyor... (Foto: Ali ALAKUŞ) ıııuiM^^ Günün Programı: 3. TÜRKtYE LİGt ŞEREF STADI: 14.00 Hasköy Tekirdağspor 16.00 Beylerbeyi . Eyüp VEFA STADI: 16.00 Karagümrük Egespor ALSANCAK STADI: 17.00 Ülküspor Sanyer 19 MAYIS STADI: 1515 Site Ceyhan. 2. AMATÖR KÜME Şeref Stadı : 12.15 rrÜ Mimarsinan Vefa Stadı 1215 Gökspor Ayyıldız 14.00 Cihangir . llkadım Fenerbahçe Stadı : 15.00 Altınok Üsküdar 16.45 Çınarspor . Çatalca Paşabahçe Sahası : 16J0 Büyükdere Altınordu Maltepe Sahası : 16.30 Şile Adalar SümerspoT Sahası : 15 30 Bakırköy D. Şafaka 17.15 Kireçbumu Fatih Alibeyköy Sahası : 14.15 C. Paşa . İstiklâl 16.30 Ayvansaray PTT Bir Türk takımı Amerika liginde oynuyor NewYork COSMOS takımında G. Tepeli Ceyhan da oynuyor | İ İ 1 | : İ 1 | İ | ! İ I İ i Sampiyonası devam ediyor Dün başlayan Kırkpınara katılan ve bazı isteklerde bulunan güreşçiler •••••••••••• îstanbul Tenis Birinciliği kar;ılaşmalarına, dun yapılan müsabakalarla devam edilmis ve şu sonuçlar alınmıştır: Teklerde: Ahmet Gensoy, Mehmet Dıraz'ı 36, 64, 64. Vartan Tetikbaş, Altan Aygümüş/ü S0, 63, Bemzi Aydın, Bülent Ergin'i 63, 62 yenmişlerdir. Çiftlerde: Remzi Aydın Suzan Gürel çifti, Erdoğan Öztürkgün Celâl Aydın çiftini 61, 61, Şahap Nemli Asriyan Marinoviç çifti, Kadir Cebeci Mehmet Direkten çiftini 62, 61. Ertan Üç er . Teoman Tuncay çifti, Aydem Seçkin Daryan Porsamer çiftini yenmijlerdir. 612 NCİ WLDÖNÜMÛND£k OE yjNE GBLOİK $ft&?i//C/A/£. ÖĞÛA/M£K GÎBİ OLMA&N AM 1000 y/l SONf&P/? Û£IS£K Ç Gazi Koşusu yarın yapılıyor Gazi Koşusu yarın Veliefendi Hipodromunda yapılacaktır. Dünyanm en büyük koşusu Derby'nin memleketimizdeki muadili olank kabul edilen Gazi Kosustı na 3 yaşlı safkan fngilizler katılabilmektedir. 250 bin lira ikramiyeli olan bu koşuyu geçen yıl •adun Atığ'm Sadettin isimli atı kazaanugtır. » • • • • » • • » • > f• » » • « > Futbolun en az geUştiğl «Yeni Dünyft» da Türklerin kurduğu bir futbol takımı bu işln öncülü ğünü yapıyor. îçinde bir Türk futbolcusunun da yer aldıgı ve Tt^ı^^n^1^1"1 bir Türk iş adamının yaptığı «New York Cosmos» şimdi Amerika'da başanlı maçlar çıkarmaktadır. TÜRKLER KURDD New York Kosmos futbol takımının kurulmasında Türk kolonlsi mensup lan ön ayak otaıuş lardır. Bu fikrin sahibi olan Ak lantik Plâk Şirketi yabancı işler müdürii Nasutu Ertegun ku J lübün başkanlıgını da uzerine AT YARIŞLARI 1. KOŞU: Favori: Necme 54, Plâ = almış ve bir yıl sonunda takımı se: Fulya 4 | 1, lig'e yükseltmeyi başamuştır 2. KOŞU: Favori: Muteber, Plâ g GÖZTEPELt CEYHAN se: Haşimbey Ozlen, Sürpriz: g 14 mılletten 16 futbolcunun Kanarya 2 şj yer aldığı New York Cosmos 3. KOŞU: Favori: Tuğban, Plâ | takımında bir tek Türk futbolcu se: Hansu . AJbora, Sürpriz: Kü j su bulunmaktadır. tki yıldan be çük Jale. = ri New Yorkta tahsil yapan 4. KOŞU: Favori: Nurlu. Plâse: | eski Göztepeli futbolculardan Cemo . Fanny, Sürpriz: Yavuz = Ceyhan Yazar, Hoto tatnmında ^.V^c. ^ 1 oynamakta iken Ertegun vasıta 5. KOSU: Favon: Cavıdan, Plâ ş s l y l a Cosmos'a transfer oldnkse: Samatyalı Ateşli, Sürpriz: ~ tan s o n r a takımm en geizde tut Acbe 60. bolculanndan biri baline gelmiş 6. KOSU: Favori: Yamaç. Plâtlr. se: Refab . Cesurhan. Sürpriz: 14 MILLETTEN Altınay New York Cosmos takunının 7. KOSU: Favori: Bravoure, Plâ adından da anlaşılacağı Uzere se: Yellow Rose. bir özelliği de degişik mllletler8. KOŞU: Favori: Heves, Plâden futbolculara sahip olmasıse: Merzuka 11 . Vevis Süroriz: dır. Takımı teşkil eden 16 futPamir. YükseJ EKÜÇ New York (Tashos Vergithis büdiriyor) New York Cosmos takımmm amblemi GöztepeU Ceyhan'ın da bulunduğıı (işaretli) Cosmos takımı maçtan önce toplu halde.. bolcu 14 mllletl temsü etmektedirler. Putbolcular şunlardır: Ceyhan Yazar (Türk), Conrao Kornek (Polonya), Barry Mahy (îng.), Charlie Mc Cully, John Young (îskoçya). Lolos Hasekidis, Kyriakos Fitilis (Yunan), Horst Meyer (Alman), Jairoe bir Delgado (Ekvator), Andy Mate, §§ Siggy Stritzl (ABD), Jorge Si g ega (Brezllya), Radi Mitrovıç s (Yugoslav), Randy Horton (Ber g muda), Willie Mfum, Emanuel ş Kofie (GanR), Eudy Pearce (Ja g maica), Jan Steadman (Trini s dad). İ ımuuiiuıuıtitiiuiu^ tıuutmııuuuuıuutuutıı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle