09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLAK YASASPJA ÜYMAYI TAAHHÜT EDtR • Sahibı: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. adına „ „„ NAZtMB NADl • Sorurolu Vazı l?len Müdürü : OKTAY KLRTBÖKE • Basan ve Vayan : CL'MHt'RİÎET MATBAACILIK v« GAZETECİLİK T.A.Ş. CaSaloğlu Halkevı Sk. No. 3941 BÜROCAR? AtfKARAî Atatttrk BuJvan Ytntt Apt i ıı ı ı Yenifehir Tel: 120920 • 129544 tZMİS: renip««a Bufran Af|ato|la tsham Tel: »1230 24709 GÜNE7 tliLEBt: Kurukgprt M aokak Ne. 40 AUANA ABONE ve İLÂN 3 Aylık 1 Aylık Adl Pofta Jnrt t{J Surt Dı»l lg 3». 108 216 54 117. Tclt 4SS0 3934 8 Ayhk 12 Ayhk 234, 468. 100 Ura Baslık (Uaktn» 2. v« T nd ıayra (SanUml) 80 3 tıncü ajta fSamimı) 83 4 S. «nci lajrfa (Sanümll 75 Nişan. Nıkah, Evlenme. Dojuın 100 Ölüm. Mtvlld. Tesekkur S3uncO (S Cm.» 150 Ölüm, Mevlid, Ttgekküı (9 Cm.) too SAnsı 60 KURUŞ Arar Cumhuriyet'e açıkladı Bilirkişi (Baştarafı 1 inci sayfada) (Baştarafı I tncı sayfada)' ceaısına çarntmlacaklar. kadar hapsedllecek, kaçırma vebin lirava kadar para cezanna (Baştarafı 1 incî savfada) (Baştarafı I ıncl savraflal açık oya sıınulmus, 348 mılletvedun, gel teslim ol. olamıyacaklan ıddıa edılerek çarptırılacaklardır. Madde 5: T.C.K.'nun 234. mad ja kaçırmaya teşebbus fııll ceAnajasa evlâdım. Dunku 112. bırleşımde gündem kıhnden 192si onergeyi reddetBakanın açıklaması red ıstegınde bulunulmuştur desıne ıkı fıkra eklenmek uzere bır ve üddet veya tehdıt veya Mer'ı kanundaki bn ikinci fık. de bulunan çeşıtli sozieşmeler ve mış. 3 üye çekimser, 153 milletDanıştav denctiminin idare\i ış Turk Ceza Kanununda yap.duzenlenen bu madde hükümete ra hükmü faıllenn üç aya ka. hıle ı'e ışlenırse, faıl, bırınoı vekili de olumlu oy kullanmıştır. Avukatların bu iddıası ü:eıianlaşmalarla bazı kararlar oylangoremez hale gctirmcye nasıl eliu lan değışiklıklerle ılgılı açıklakarşı şiddet veya mukavemet dar hapsım, 30 liradan 600 lira. fıkıada şazılı olan halde 4 sene. Daha sonra, metmdeki bırıncı ne ne diyeceği sorulan A^'ceri mış, daha sonra Parlamenter mavardi? Olacak iş mivdi bu fvlâmasında Adalet Bakanı Ismaıl veya kanunlara muhalefet edenva kadar para cezasına çarptı. den 6 sere\e, ıkıncı fıkrada yaSavcı Yrb. Nevzat Cızmeci. bilırkı. dını? Binlerce nıeınura aasıl sen* maddenin oylamasına geçürruş, asları ve snası part'lere Hazınî Aıar şunları söylemıştır : ler, veya vazifelerini engellejen zılı halde 5 seneden 7 seneye rılmasını Sngörmektedir. şılenn kendı branslarında bı dika kurdurttun? , yardımı konu=runda Anayasa de bu madde 311 oyla oynen kabul «36/4/1928 tarih ve 835 sayılı ler \eya ışgalde bulunanlar, 6 ay Madde; 22 . Tunj Ceza Kanun'ikadar ağır hapıs cezasıyle cezarer otonte olduklarını bıldırç^k Ya Sulevman kardeşimize yap , ' gısikliğıni ongoren kanun teklıfı edılmiştfr. Oylamaya 351 uye kaT. Ceza K. nun bazı maddeleridan uç \ıla kadar hapsedileceknun 537. maddesini tamamen detandmlacaktır. «Dünyanın hiç bir verinde ozelnm butun ı=leıe takdimen önce tılmış, 39'u red, l'ı de çekimser tıkların? Mâsuro, Sulman'a yapnın defistirilmesi ve bazılarına ler. fııl cebır şiddet veva teh ğiştiren bu maddeye göre, daıre 4 Şiddet, cebır veya tehtfıi likle bilirkişi yetiştiren bir nkul tıkların affedilir şev mi evladım? likle gorusulmesını isteyen Ana oy kullanmıştır. fıkra eklenmesine ilişkin kanun ditle ışlenırse ceza bır seneden ve;a hıle ıle bır uçağı gıtmekkurum veya her nevi ve dereceveva bilim müossesesi voktıır» yasa Komısyonu Bafkanı Cevdet Adamı işinden gücünden etrin. Teklifte yer alan ve Ana\asatasarısı Hükümet prozramında 3 yıla kadar uzayacak. fııl sılan dekı eğıtim ve oğretim mües^esete olduğu yerden başka jere demiştir. Bıliıki'ilerin obi^k* f Akçalı (AP^ nm onergesi oylanıp Memleketi ııurlu ufuklara soturnın 82. maddesini değiştiren, \aadedilen adli ve hukuki rela veya kendıni tanınmayacak leıı vetkililennce asılmı;. basılı ve olamıyacaklan iddıasını da rrd nıekten ahkojdun.. Suçu ne.vdi sevkettııenler, veya teşebbus kabul edılmıştir «TBMM üyelerinin odenek vc vol. formlar çerçevesinde mütalâa bır hale sokarak bir kaç kışı ta basılı olmayan evrak, resim, el deden Savcı. sonuç olarak «En iyi edenler 10 seneden 15 seneve O'nun? Gül gibi idare cdiyordn lnktan kanunla düzenlenir. Ode edilmemek gerekir. Ama. bu taıafından ışlenırse ıkı uldan 5 vazısı kâğıt \e levhaları bulundu* İmza atmamışlar bilirkişi, mahkeraenin kendisıdir» kadar agır hapisle cezalandırıortalığı. îrubunu. cvini ve de kar. nefin aylık tutarı en yüksek sarı seııe Hükümet programında \ıla çıkacaktır. Bu arada tahnlan jerden çıkartanlar. yırtanlar. demış ve Avukatların isteâır.T lacaklardır. desleriııi? Nasıl kıydın ona? Cumhunj et Senatosu tdaıe devlet raemurunun almakta ol>er alan asavis ve huznm sagbat meydana getınlmıs ıse ta c tahrıp edenler. muhtevalarını dereddıni talep etmıştır. 5 Uçağı tahnp edenler, inaSuçun buyuk evlâdım, sueuıı Âmırlerı ve 299 aıkada ının dağu miktarı. vollnk da ödene. lamak, özellikle sıkıyönetimin vuı olunan cez* tahrıbatın deıeğıştırenler. okunmayacak hale geha edenler 5 «eneden 10 seneje çok büjük, gel teslim ol. sana 97 1961 tarıhlı ve 334 sayıh T.C. ğin yarısını asamaz. Odenek ve kalkmasından sonra bngünkii cesme gore üçte birden varıva Bu arada söz alan Avukat Gu^u tırenler, bır aydan üç aya kadar kadjr ağır hapisle cezalandınvalvarıyoruz. korkma gel te>lim Ana\asa';rnın 82. maddesırın yollukların en ç»k üç aylıği öde olavları bir noktada durdurabilkadar a"ınlacakt:r. Ancak bı Çavlıgıl. red hakkında talepte bu. hapsedılecekler, yüz liradan bes ol. canına kıyılmayaeaktır tanıadeğı«;tınlmesı\le. TBMM"nın 120 nebilir» şeklındekı 2. madde ıçın mek için T. Ceza K.'nıın uzan cezanın da suresi hıç bu za lacaklar, uçağın hareketıne malunurken. İlhan Selçuk'un bıbı yuz liraya kadar para cezasıaa rı olacak d'erecede zarar vereimeıı, bıraz sunnet cdileceksin. U' esının Anavasa'nın 56. maddeğiştirge onergeleri venlmiştır. muddetten beri boslnklan hijnıan beş vılı »samavacaktır ki'ilerın tutumunu elestıren bır çarptınlacaklard ır. ler. bozanlar. tahrıbatın derecGel teslim ol. bakarsııı sıvunadc<;ıne bır fıkra eklenmesine Onerge sahıplerı, Cumhurıjet sedilen maddelere ilişkin bir fıkrasınm küpurunu de mahkeMadde: 6 Türk Ceza Kar.ııMaddenin dığcr bir fıkrasına go. cak uc beş sana inanmış (ıkar orasıne gore 1 seneden 5 ^enp' e ılıskın kanun tekhfınde adlaıı Senatosu İdare Anurlen ve 299 değisıklık tasarısıdır. Defîsik ' nunun 2«1. maddesini taraamen meve vermiştır Avukat ayrıca re de kamu hızmetine aynlmış bı. da \ma kacmanın ^onu >ok hcı bulunanlardan Kontenjan Senakadar ağır lıapısle cezalandırılaarkadasının tekhfınde yer alan likler, yürürlükteki Ceza Kanuavni bılirkişiler tarafından dahi değiştiren bu >eni maddeye gore. naların. mâbetlerm. eğitim ve >5suıiu gibi sen de hlssene duşen caklardır. Eğer bu uçak umutoru Cemal Madanoiln ıle Tabıi «Birinci derecedeki devlet me. nunun içine monte rdildi*i îcin önce de. verilen ale>hte raporkanun ve nizamlara ajkırı «kul tetım muesseselerinin veya öğren. cezavı elbette rekeceksin. mun ıstıfadesıne açık ıse. huk Senatorler Sezaî Okan ve Vehbi murunun aylıfını alır . » şeklmilk nazarda yadırganır. Fakat. lars rağmen İlhan Selçuk'un b < > ve dershane açanlar, acılan okul cılerın toplu bulunduklan vurd Teslim olmazsan âkıbetin kotü. medılecck ce/a bırıncı fıkrarla Ersü'nun ımza kovmadıklarına nzun vıllar Utbikat sormüs ve deki maddenin kabulunu. Anaraatına karar \erilmİ3 olduğunu veya der«haneniıı kapatılmasıııve benzen jerlere veya mü?teçok kotu olacak.. ^azı!ı olan halde 7. ıkıncı fıkrs. dair yazılan okunmuş, ayrıca iizerlerınde içtibatlar teosns yasa Komısyonunun «En yüksek ifade ederek, taleplennde israr dan başka « aydan iki seneye kamılâtlarının herhangi bir yerme Tanrı seni korusun, ey Ana'asa da jazılı halde 3 sene ağır haMüstafa Kaptan (CHP), Ihsan etmis bazı eski ilive ve tâbirdevlet memurnnnn almakta ol. etmi^tır. dar hapsedil*c*kler. Ruhsatsı* oâ s basılı. basürnamı?, elle yazıtmu evlâdım. kendine gel ve döıı.. pı^ten s«a ı o'mavacakiır lere avnen ver verilmistir.» Kabadayı (MGP). Nebil Oktay dufu miktarı» şeklındekı değıretmenlik edenler ve bunları h>azj. resım. pano, pankart, b»nt Madde 13 Kanur.un 391. mad (MGP), Fehmi Baysoy (AP) ve tınşının reddıni ıstemişlerdır. tihdam edenler de aynı ce7ava Görevsizlik iddiası \eya benzerlerini asanlar, kovanAdalet Bakanlığınca hazırlanan desi ise tamamen değistirilmekHamdi Hamamcıeğlıı (MGP), Ancak, yapılan oylamada bu lar ve bunlann konulUD asılmsyenı tasannın gerekçesınde 17. çarptırılacaklar. tekıan halinde reddedildi tfdir. Bu değisikliğe gore. tel«Parlamenter maaşlarında ma. ceza bir seneden aşağı olmayaonergeler de 278 oyla reddedllsma müsaade edenler de yukar1926 tarıhınde çıkarılan ve yanm < Baştarafı I ıncı Sahiffde. | graf, telefon ve telsiz makinelekablr samil hiikme itiraz ettikcaktır. mıştir. Oylamaya katılan 349 daki ceza\a çarptırılacaklardır Mahkeme bunun üzerıne bır yuz yıla yakın suren tatbikatı sırine, âlât \e eda\atına. tellerine lerinden» ımzalarını gen aldıkmılletvekilınden 68'i lehte, 3 uj e ara kararı vererek, bılirkışıler Sinirli bir toplantı j Madde: 7 . Yeni tasarıda v c rasında çeşıtli sebeblerle ve thtıYayımı tarıhınden itibaren juzarar verenlfr. cpre^anlarınt kelarını bıldırmişlerdır. AP"lı Tnde çekimser oy kullanmıştır. konusundakı isteğın kabule $ayan alan önemlı hükümlerden Hn Beledive Meclısı. dun yaptığı yaçlar karşısında TCK tam 7 derurluğe girecek olan bu kanunsenler. telçraf. telefon ve telsiz suf Uysal ıse. Başkanlığa verdıtkinci maddenin oylamasına görülmedığine, ayrıca, ilk duru» tODİantıda. IETT İdaresınm ha fa aeğıştırıldığı belırtılmekte ve de T.CJC/nunun 264 maddeOinı daki hükumlerı Adalet Bakaıu muhaberatının ne?rivatını sekteğı bır onergevle. teklife imzası352 milletvekili katılmış, madde ma sırasında avukatlar tarafmdan degıştiren bu hukümdür şoyle denılmektedır zırladığı zamlı tarıfeyı çok yükvurütecektır. ^e uğratar.lar bir seneden beş nın eklenmesınl ıstemıstır. yapılan mahlcemenın gorevsızhk 321 oyla aynen kabul edılmıştir. Yapılan değışiklığe goıe bır sek bulmuş, Beledıye Baskanmın «T.C.K. unıumî ahenk ve iıuiseneve kadar hansedileceklerdir. konusundakı ıddıanın da reddıne 30 uye red, 1 uye de çekimser Başkan Avcı. Anayasa Mahkegoruşunu almadan zammı bıldıcamını kaybetmiş ve bu hdl ıse, kımse ıuhsat almaksızın dinaMadde 14 Bu madde ıle karar vermiştır. Mahkeme, DU ren ılânın venlmes'nı de kına mesı tarafından daha onceki ıpoy kullanmıştır. mit, bomba. veya benzen oHuuygulamada bir takım aksaklık5 Türk Ceza Kanununun 492. mad dâvâya bakma çorevinde oldu tal nedenlerını açıklamış, teklıfıucu âlet veya banıt ve sair ate mıştır. Bu arada İETT Müdurler ı Unn doğmasma vol açmıstır. Sö* Önemli 3. Madde (Baştarafı 1 inci tavfada) guna oybirhgıyle karar verdikten lı ecza vaparsa. yabancı ulke!'U desmın son fıkrası kEİdmlmaicKurulunun Beledıye Başkaru ıle | lerin k3bu'u ıçin uçte ıkı olumlu konusıı mahzurların giderilmesi ta ve özetle şu fıkra eklenmekCumhurbaşkanı Kekkonen. şeh. sonra, îlhan Selçuk tarafından ov gerektığı hususunda üyeleruı «İşbu kanunun birinci maddesi den yurda sokarsa, sokmağs • aMeclısın zarnmı durdurmava yet1 için Türk Ceza Kanununun tümn tedır: re donüste Arar gemısinin şeref yazılan «Ho* Geldin Tanzimat >ayımlandıjı ve gene 2. maddesi sıta olursa, naklederse, nak'ıne kısi olmadığı yolunda aldıgı ka • dıkkatlermı çekmistir Başkan, uzerinde çalışmalar devam etmek defterire hıslenni «Gfizel bir Kafası» ve «Isa. Musa ve Cart 1.31970 tarihinden itibaren geçcıtavassut ederse. uç seneden be« «Hırsızlık. enerji naklıni. harar, Meclıs uyelennı sınırlendir | bütün değiMklıklerde 300 olumlu le beraber son senelerde memlegfinün hatırası olarak» di>e yaz Cnrt tzerine» başlıklı fıkralar li olıtıak uzere y a} ımlandığı tateneve kadar hapsolunacağı flibı oyun gerektıgını de hatırlatmışberlesme tesislerinin ırtıbatmı mıştır. Nıtekun: Tahsın Özçehk , ketimizde, kanunların bogluk ve mı$ ve ımzalamıştır hakkında Billrkışıler tarafından rihte yürürlüğe girer» şeklındeki bm liradan 10 bm liraya kadar sajlayan tel, kablo veva benzerı (CHP). «tETT'nin bütçesini kim | hr. nokfsanhklanndan faydalanılmak verılen 10 sayfalık raponın özetıson 3 madde için 3 değiştirge o« para cezasına çarptınlacaktır ıletkenler hakkında islenirse faıl yapar? Biz.. Aldığımız kararları Dolu dolu oltalar ve bazı suçların mevcut müeyiim açıklarnıştır Bilirkişi raporu Görüşmeler nergesi venlmiştır. uç seneden bes seneye kadar hap Maddeye eklenen ikinci fıkntda kim UMrular? İETT.. Tarifeve gedelerinin yetersizliğinden cesarrt Urho Kekkonen, Fmlandıva nda. «Hos Geldin Tanrimat 3. madde uzerinde sSz alan Ce* sedılir.» da yukandaki füllerl işlemek ıızePartılere yapılacak devlet yarlincc, sizin durdurmava vetkiniz ; alınmak suretiyle bazı ?rup ı e sa Dı^isleri Bakanı Leskınen, kenKafası. başlıklı fıkrada TCK.' lâl Kargılı, kürsuye geldığı sırada re teteklcül vnevda getirenler, Bu maddede ver alan suçiar >ok. Bövle şe\ olmaz! Bize, Be ' dımını belirten 56 maddenin dehıslann bir takım eylemlere tedılerine bugünku gezilennde eşnun 159 maddesınde sayılan suç konuşmaların 10 dakıkayla sınuidare edenler. teşeUcüle mcmup ıidden fazla kışılerce ışlenırse şebbus ettikleri görülmektedir. lediye Başkanına karşı gelen bu ğıştınlmesine ılışkın teklıfm tuhk eden 3. Kolordu ve tstanbul unsurlarının bulunduğu, diğer fık landırılması yolunda AP'H uyel~r olanlar. hakkında 7 yıldan 15 yırezanın yukarı haddi venlecekmu uzerinde ilk sozu BP Genel Müdurler Kurulu'nun değişmtsi. Garnizon Komutanı Korgeneral rada ıse suç unsurunun gorulme Bunlann bashcaları, fabriku, onerge vermiş, bazı uyelerin 3 la kadar hapis cezası verilecektır. Başkanı Mustafa Timisi almıştır hattâ görevden uzaklaşması lâSadeftîn Canberk. mihmandar. diğj kanısına vanldıgı belırttlmn imalâthane, atolye gibi işyerleri tır. dakika, 5 dakika!.» dıye bağırmrfBaşkan; bu arada. bütun oj'laMadde 15 Türk Ceza Kanuzımdır» dıye bağırmıştır. lan ıle bırlikte «Arar» gemısıy. tır. Rapor konusunda ne dıjecek nin isjali, t'niversite ve yüksek ları uzerine konuîraalar, 5 dakıMaddeye eklenen üçuncü f:k nunun 49.1. maddesicîn ilk fık le tstanbul Boğazında tyon Bur. maların ad okunmak suretiyle Bunun uzerıne soz alan İETT leıi sorulan samklar Ue avukat okullar gibi her nevi eğitim ve kaya ındirilmiştir. Bir kısım u>o. rada da ruhsatsız bu şeyleri ta rasını defistiren bu madde SÖT. yapümasını ongören bir onergenunun 45 mll ilerisine gelmi?Genel Müdür Muavını Fahn ve Sarcı. tetkık için Mahkemeden oğretim müesseselerinin faaliyetv sıyanlar, bulundurarüar veya salerin ıse, «Bir dakika yeter!»u ıN Ir düıenlenmi^tir: nın geldığmi açıklarnıştır. ler, konuk Cumhurbaşkanı Kek mehil ıst«ginde bulunmuşlardır Paksoy. yenı tarifeye rağmen lerine mani olunması, bazı kamu ye bağırdıklan dujulmuştur. KJT tanlar, «atüığa çıkaranlar, alanlsr «Her kim, menkâl bir malın konen. Garnizon Komutanı Kcr. Timisi, değıştırılmek ıstenen Avukatlar yıne bu arada, îlhan Idare'nın yılda 45 mılyon lira gorevlilerinin vazifelerini terk ve bır yıldan ıki yıla kadar hapsegıh, makable şamıl hukmunun zilvedini vera cürüm mahallinde general Sadettin Canberk v» Selçuk'un tahlıve taleblnde buluzarar edeceğını bıldırerek, zam 56 madde uzerındeki goruslerıni >a vazıfelerine ait işleri ktamen yersızhğıni belırtmış, teklif eğer dılecekleri gibi beş yuz liradan bulunan bir baskasını cebir \e Hidrobıyolojı Enstitusunden bır etraflı bir şekıide açıklamış. «Bu, narak, soyle demı^lerdır: veva tamamen yapmamalan. se ıkıbin liraya kadar ağır para cemı savunmustur kabul edilırse, uyelerin alacaklaşiddet kullanarak veya şahsen uzmanla birlikte 5 metrehk b*. bariz bir sekilde naksızlıktır. Bir hir içi nakil vantalarımn sefer zasına çarpttrılacaklardır. Sert ve tartısmalı geçen toprı binlerce liradan hıç olmazsa veva malen büvük bir tthlikeıe ıa? bır motorla avlanmak iıze• tlhan Selçnk'nn kaçma idtakım masraflarla huzura getlrilden alıkonulması, bankaların balantıda. «Zanunın veto edilmesi 5 er bın lırasının Doııanma CeVvnca. ruhsatsız patlajıcı mad. dİKiireceği bf\anı ile tclıdit edere saat 08.15'te «Arar» dan a>dıası. tamamen havada kalan ve mi~ bu oyuna âlet olmamanızı sılarak soyulması ve adam kaçımijeti» ile «Turk Hava Kuvvtve daha adil bir orana düşürülrek o malı teslime vejahut o ma rılmıstır hiebir sebebe davanmıvan bir rica ediyorum. Bu değişiklik tekrılması gibi, ekserivetle toplu bir deleri meskun mahal veva rivalerini Güclendirme Vakfı»na oamesi» karar altına ahnmıştır. rında veya umumun gelip se«elın kendi tarafından zaptına kar vazıdir. Srlmk'Hn pasaportn ehalde silâh. dinamit, atesli etza lifı, aynı zamanda Anayasa'mn ğışlanmasını onermiş. bu tek'ıfı Urho Kekkonen once sansını ceği yerlerde ate«le>enler veva şı söknt etmeve mecbur kılarva Yeni tarife.. limizde. 196'2 rılına kadar geçerve benzerleri kullamlmak suretiy 12. maddesınde belirtilen eşitlik de gurultülerle karşılanmntır. ka«ıkla denenııs. Korgenersl patlatanlar. bırakanlar. bir seneon seneden yirmi sene\e kadar İETT Genel Mudürlüğunden lidir. Kaçma hazırlıiında olsav. le işlencn fiUlerdir. prensibine de tamamen ajkırıBaşkan, bunun teklifte yer abrta. Canberkle bırlıkte «andaldan den asafi nlmamak uzere lıapse ağır hapisle cezalandırılır.» bır kurul, bugun Ankara'ya, ye4ı. bo süreri uzatmaz mıydı? dır. Değişiklik teklifi, Anavasa'ya dığını, alması için gereklı ımra ıkı olta sallamışlar. fakat hiçbır Yurdumuzda huzur ve süknnu, düeceklerdir. Madde 16: T.C.K. nunun 496 nı bır tanfeyle gıdecektir. Bu tki av içinde. kendisi Irak ve ters duşmektedir. Biz, bu tersliği çoğunluğunun şart olduğunu t njruvenlik ve asayişi bozan, geçiei Madde: S . T.CK.'nunun 2fi6. maddesini tamamen değiştiren I sonuç alınmamı^tır. Halbukı tanfeye gore, 60 kuruşluk bi Anayasa Mahkemesine götürebiliLibva'ya resmen davrt edilmis dırmışür. Bu nedenle Kargıh'n.n «Arar» gemısındeki sonarlar. dc olsa bir kısun amme hiımet maddennde yer alan ve resnn bu hukme pore bir kımseyi celetler 75; 100 kuruşluk biletler oldntn halde. bu talebi dabi ka. riz. Küçük partilerin yasama göverdıği onerge de ışleme konııldemırlenen mevkide «liifer» <;ulerinuı aksamasına sebebiyet vesıfatı haiz olanlar aleyhinde i=l* bır. şiddet kullanarak ^ahsen ve125, 125 kuruşluk biletler 150; bul etmemistir. Kacma hazırlı. mamıştır. revlni engelleyebilecek bu hakrulerının olduğuna dair ısaret. ren bu fiillerin onlenmrsi ve âcinecek cüriımlerle ilgili hüküm ta ya mâlen buyuk bır tehlıkeye du 150 kuruşluk biletler de 200 gında ol«avdı. riderdi. Tataktasızliğı reva görmeyiniz» demiştir. ler vermişti. Bir saate yakın sulen ikmali gereken diğer bazı Istem. geçicı madde halınde uk mamen deği?tirilmi« ve bu fii'i i« surecegini beyan ıle tehdıt edekuruş olacaktır. Beledıye Basma bir tedbirdir. eeza drfildir. ren bu uğrasmadan sonra «çanoksanlıklann giderilmesi için Her iki maddenin tumu uzerinlıf ve kabul edılseydı, Donanr^a leyenlere verilecek cezalar3 ayrı r*k baskasının zaranna hukukça kanı yeni zammın yüzde 25'i Rn nrdrnle. tahlivesinı rica eTürk Cez» Kanununun bazı mad fıkra«ia*i* de soz alsc tçel Mılletvekılı CeCeınıyetı \e Hava Kuvvettermi htikmah«M 64r aenedı vw roeye pari» ıle şan« denenmeğe ba». Keçmemesîhe "dıkkat edildığını divornz.» lanmıs. bu sefer ta!;h gulmus. delerinin değiştirilmesi ve bazı lâl Kazfitı da. deviet yardıınnn «t» Guçiendtntle VBkfi, 5"rnfîyoiT 125 veya imza etmeye yahut kopanp Bu maddedSe yer alan cezalâra" bıldı rmı«tır. tur. Finlandiys Cumhurbaçka"i maddelerine fıkralar ilâveti zaruParlamenter maaslan konusunu bin lira gelir sağlamıs olacaktı mahvetmeye mecbur kalırsa on gore, resmi sıfatı haiz olanlar» kar «Memleketten Kekkcen. oltasını dolu dolu rî görülmüstür.» ;ıddetle yermıştır. Topaloğlu'nun Feyzıoğlu ve arkadaşlan da, seneden yırmi seneye kadar ağır ?ı suç işleyenlere verilecek cezaçekmeğe ba^lamıstır. kaçmam..» ödemelenn yürürlüğe gırış talar iki ay ile 30 ay arasında deâ:* hapis cezasına mahkum edılecekOylama yaptığı açıklama Değişiklikler ve ekler Günün erken saatlerinde ba^. rıhınden itibaren olmasını ıstır Tahlıse konu^unri.) konu«an ANKARA, (a.a.) Enerji vc Tasarının 1. maddesınde 188. mektedir. Ayrıca çeşitli süreli ha. Teklıflerin tumu uzerındeki gö tejen bır onerge vermışler, bu Inan balık avı saat 10'a kadir Madde 17: 497 nci maddenin pi< ce^alan getirilmektedir. Tabıı Kaynaklar Bakanı Ihsan maddeye yapılan ekle ılgılı hüruşmelerden sonra maddelere gedurmadan surmüstur. Sonra t< Jlhan Selçuk ıse «karma hazırda reddedılmıştır. ilk fıkrasını değiştiren bu madMadde: 9 . Bu madde ile de Kalığında oldninna» dair do<\acia Topaloğlu Istanbul'da otobus küm yer almaktadır. Bu maddeçılmesi hususu ad okunmak suredeye göre, yeni fıkra şöyle ol tanbul'a dönülmek üzere tekrar En onemh 3. maddenin oylanunun 288. maddesine iki fıkra ekve troleybus tarıfelerıne zam bulunjn vazının. lcendı<l İçin ye eklenen fıkraya gore. gayrl tıvle oylanmıştır. Oylamaya 359 «Arar» aemısine gecılmistır. mustur: masına 348 üye katılmış, odelenmektedir. konusunda dün bır açıklama cok ağır bır ıtham olduğunu u>e katümış. 349'u kabul. 10'u da meşru olarak kamu hızmetlerı«Yukardaki maddelerde beyan neğın aylık tutanmn en yüksek Eklenen fıkralarla. adlî. idarî. yapmış ve «Bakanlığımız İETT Öğle yemeği: belırterek. «;ov!f demıstır : red oyu kullanmıştır. Red oyu devlet memurunun almakta olnm görulmesıne mahsus bm» olunan cürttmler, geceleyin veya siyasi veya akeri bir heyet huzu. Genel Müdürü ile tstanbul Bekullanan milletvekilleri şunlarveya müştemılatına gınlmesine, ailah ile tehdit ederek islenirse «1» vıldan heri çeşitli iddiaduğu miktarın ve yolluğun da İstavrit tavası lediye Başkanı ve tstanbul Validır: orada kalınmasına, cebır ve şid runda veya bir hâkimm durnnma onbes seneden virmî seneye kaödeneğin yansını aşamıyacağı larla 4ğirceza Mıhk<^«elerine t\. »ırasmda karar tefhimini takiben sinin aylardan beri tasdikini is«Arar» konuk mısafırlc b'rdet veya tehdıt ıle eşya üzermde dar ağır hapis cezast verilir.» ' Zevnel Abidin Inan <APK Ceşeklındekı maddenin 131970 derim. Tutuklanmadiiım gibi. islenir ve y«vınlanır«a. resimkrle tediği zamlardan en düsük tarilıkte saat lü'da l\on Burnu 'zor kullanarak engel olanlar 6 Madde 18 Bu madde ı!e 498. [ lâl Kargılı (Bağımsız), Mustafa tarıhınden itibaren geçerlı oldaima da herart etmi«imdir. Bu veya sair sekilde teshir edilir«e feli olanını onav lamıştır. Şayet nunden Dolmabahçe'ye donmek aydan ıkı yıla kadar hapsedıleTimisi (BP). Mehmet Ali Aybar mak uzere yaynmlandığı tarındummdı ilk defa tntukln olarak esas maddede yer alan 6 aydan ?> madde tamamen değıştırılmek < uzere. Denız Kuvvttlennin aveı tstanbullulan fazla sıkıntıya sok cekler. tedır Bu değişıklığe gore. «Bir ı (Bağımsız), Turhan Fe;zioclıı ten itibaren yürürlüğe gırmesımahkeme karMsına çıkivorum yıla kadar olan cezalar yan nismayacak yeni bir tarife teklif, borlirırın refakatınde vol 3İkımse her ne suretle olursa ol , (MGP>, ni ongören madde. 317 oyla kaBenim kararafım iddia edilivor. Yıne aynı maddeye eklenen i betinde arttınlmaktadır edilirse. Bakanlığımız bunu der ' (MGP). Orhan Öztrak mıstır sun. hayat veya ırz veya mal hak Bunun T.RT. vasıtavivle hütün kıncı fıkra ıle de her nevi ve hal kabul edecektir» demiştir.; Emin Paksut (MGP), Ihsan Ka> bul edilmıştır. Maddeye 27 uye Madde : 10 . T.CJC. nun 296. kında buyuk bir zararla korkutuDolmabahçe'de karaya çıkjn badayı (MGPı. Suna Tural (MP>, red, 4 üye de çekimser oy kulTnrkiveTP dunınılma«ı kadar a derecedekı eğıtım ve oğretim maddesini tamamen değiştiren bu larak veya hukumet tarafından Topaloğlu. Bakanlığına «Teklif | Huscyin Abbas (Bağımsız) Fınlandıja Cumh'jrbaskam Kek lanmıştır. rır hir itham olamaz. Ben bu muesseselerine veya oğrencilerıhükümle cürum işleyenleri 'ikedilecek zamdan daha yüksek bir ' konen. Dolmabahce Camı?ı İle verılm:ş gıbı emır gostererek memleketin bir Tizarmm. Bu nın toplu ıkamet ettikleri yurt lamak ve cürmün delülerini yok tarife uygulanmaaını istemeslnin ' ılgilenmıs ı c mıhmandjrlam. Maddeler baskasını para veya eşya veya memleketten kaçmam. Bunnn Rahat nefes ve benzeri yerlere veja müşteetmek isteyenlere verilecek ceasla söz konusu olmavacağını» : dan bılçı almı^tır. Psha sonra. hukukça hukmü haiz bır senet Teklifin birinci maddesinde yer da radvodan duvnnılmasını istemilâtlarına gınlmesıne veya o zalar cefitli miktarlards arttınl gdstermeye veya bır mahal le kov da sozlerıne eklemıştır. ?\Iadıklan balıklan jemek uzeGorüşmsler. saat 22 40"da bıtalan ve Anayasa'mn 56. maddesirim.» maktadır Buna göre, suç işleven maya veya bunlann kendı elıne rada kalınmasına, cebır, şiddet te Emirgân'dakı AbHullah L". mış. Genel Kurulda o saatte ne eklenen «Son Milletvekili Gelerin saklı bulunduğu yeri bildır gecmesini temın etmeye mecbur \eya tehdıt ile veya eşya uzerinksn'ası'na hareket etmi'tır Öbulunan 343 milletvekili, rahat nel Secimlerinde muteber oy saAskerT Savcı da bu hususta m«zse cezalar 6 aydan iki vıla, de zor kullanarak engel olursa 7e! olarak %enen bu yemekie, bır nefes almıştır Bırleşıme kılarsa on beş seneden yırmı >mnın en az yüzde ö'ini alan vedüşünce«ını açıklavarak. «Tahliagır haoi< cezasmı gerektiren hf ! seneye kadar ağır hapıs cezasıyme 6 aydan iki yıla kadar haKekkcnen ın bizzat avladığı ı«katılmayan bır çok milletvekili (Baştarafı 1 inci sayfada) va bu secimlerde MİIIet Meclisin*e talebinin reddine karar verillerde iki seneden ddrt seneyo, na ma'rtkum olacaktır.n pısle cezalandınlacaklardır. de durumu, sık sık telefonla ! tavntlerin tava«ı da ver almısDışişlerı Bakanlığına gelmıştır. de grup teşkil edecek sayıda Milmeaini arzederim.» demiştır. olüm cezasmı gerekliren halleıri* tır Madde 1» Tıirk Ceza KanuYukandaki fııller sılâh veya Dısişleri Bakanı Osman Olcay ile letvekilliği kazanmış bulunan si sormuştur. uç yıldan beş seneye kadar uzaKekkonen, bugun yurdumuzdan nunda \er alan \e dağa kaldınna Kanun teklıfınm ıkıncı muzaBuyükelçi arasındaki gorüşme 45 kendıni tanınmıyacak bır hale yasî partilere devletçe yapılacak Karar veriliyor maktadır. avrılacaktır. teya tenha bir mahalle kaldırma keresı, onumuzdekı Perşembe dakika kadar surmüştür. Gorvişkoyarak yahut bır kaç kısi taravardım kanunla düzenlenir» şe!;Madde 11: Tiirk Ceza KanuMahkeme. duruşmaya 15 da meden sonra Bakanlıktan ayrılan surlanna verilecek cezalan tâvin gunu v'apılacak. tumu de o zalındeki fıkra iızerine ilk sozu fından bırlıkte ışlenırse suçlular eden 499. ırudde tamamen günün kika ara verdikten sonra, «Tutuk man oylanacaktır. Buyükelçi gazetecüerin çeşıtli soHilmi Işguzar (MP) almıs. daha 1 yıldan 5 yıla kadar hapsedıle nunun 304. madde^inde rap<lan değisiklikte de anlasmalı ınlatistemlerine göre değistirilmiştir. lama sebeplerinin henüz ortadan rulannı cevapsız bırakmıştır. Bır Teklif. daha sonra Cumhunsonra Haydar Özdemir (BPV Ceceklerdır. masız. üç veya daha zivade mah Değiştirilen bu maddeye göre: kalkmadığı» e^rekçesıvle ilhan süre otomobılde gorüşmenin tulâ! Kargılı (Bağımsız» teklifte ver yet Senatosu Ana>asa Komıs(Baştarafı 1 inci sayfada) Yeni tasarının ikinci maddrsin; kum veva mevkuflar ne sebenlo Selçuk'un tahliye talebinin redtanağını bekleyen Büyukelçı, daalan hususlan yermişler, küç :k yonunda goruşulecek, Senato'nun 236. maddesınin Anayasa\a de yer alan hükümle de Türk olursa olsun cezaevi idaresine «Her kim, para \eya eşya ve u' gunluğu hakkında da şojîe dme karar vermişti r. Duruşmaha sonra Bakanlıktan aynlmi'îır. partilerin haksızlığa uğrayacağını da da ıki kez gorüşulüp kabul ceza kanununun 201. maddesi dek»r«ı avaManma bir seneden 'i ya hukukça hükmü haiz bir seya. 17 Hazıran günil saat 10 da Gdrüşmeden sonra Dısişleri Ba belirtmişlerdır. Kar«lı. «12 Mart edıldıkten sonra, yurürluğe gıcJenılmektedır : ğiştirilmektedir. Buna çöre. her «ınr»e kadar cezalandınlacak net almak ıçin bir kimseyi hapavni mahkemede devam edılecekkanlığı sözcu yardımcısı Gündoğmuhtırası. başınızda dan dan c recektır «Menınrların yerine getîrmekkim, cebir, şiddet, trhditle sanat lardır. seder, yahut dağa \eya tenha tır. du Can, şu açıklamayr yapmıştın derken. siz hâlâ siyasi partilere le yükümlü bolurrdnkları kamu veya ticaret serbestisini tehdit bir mahalle kaldınrsa, makaadıMalî portesi : «Makarios'un Moskova'ya >apvardım icin calışıyonunuz. PartiAyaklanmaTa silâhla katılangorevterinin niteliii. onlara baveya önlerse üç aydan İki sene lar üc seneden beş seneve ka na nail olmamıs ise on bes senetığı ziyaretten sonra yaymlanan lerin altına dinamit koyuyorsuzı haklann ve yetküerin tanın. 106,6 miiyon veya ticaret serbestisini tahdit ortak bildiri üzerine Dısişleri Ba. nuz> demiştir. dar hapisle cezalandırılacaklar, den yirmi seneye kadar ağır hamasını ve çesitli meebnriyet ve ile işçiyi ve ticaret ve sanat sapis cezasiyle cezalandınlacaktır. kanı Osman Olcav Sovyetler Birtahribata sebebiyet verenlere tah TBMM uj elermın aylıklan Orhan Birgit (CHP1 ise Kargıhiplerini, işverenleri, yevmiyeleMaksadına nail olmus ise ce mükellefiyetlerin vüklenmesinı (Baştarafı 1 inci savfada) liği'nin Ankara Buyükelçisi Va«inbatın derecesine röre ceza bçkonusunda vapıünası dusunulen zornnln kılar. ri azaltıp çoğaltmava. yahut ev. li Grubyakovu davet ederek. lı'mn sozlerine cevap vermıştır te bir oranından varıva kadar zanm yukarı haddı hükmolunave ugurlajıcılara heyecanlı dakı'ekhf, aynen kanunlaşırsa. bır Anayasanın memnrlarla ılçilı Haydar özdemir (BP)'m. «Son velce kabul edilen şartUrdan ortak bildiride >er alan birkac arttınlacak. avaklanmava azmet caktır. Parlamentere brüt 169 bın 200 kalar yaşatmıştır. hukıimleri arasında memnrıyeti genel secime katılmış ve Parlâbaşka şartlar altıııda mukavele nokta uzerinde nazarı dikkatini tırenler, tesvik edenler. fiılen lira tutannda toplu odeme \aHer kim birincı fıkrada gosterk bususuna ilişkin bir düzen. Almanya'da çalı=acak olan Tuık mento üyesi bulunan siyasi parimzalamaya zorlayıp, işin tatiliçekmistir. katılanlar da. aynı cezalara carp terilen fiili, siyasi \e\a sosyal pılacaktır. Yururluk tanhınden leme ve ınceleme konnsu hflkisçılennın Istanbul'dan taşmması tilere yardım yapılır» şeklındeki ne veya nîhayet bulmasır.a sebetınlacaktardır itibaren 625 Parlâmenter ve maksatlarla veya resmi makamSovyetler Birliği Büyükelçisi, mün suç saydıfı sekilde bir eysorununu buyuk ölçiıde çozunledeğiştirge onergesi açık oya subiyet verirse 8 aydan 5 seneve \ncak, haklannda bu madde ları bir işi yapmaya \eva yapkonuşma muhtevıyatını hükümeParlâmento dışındakı 14 Bakana lemi memnrlar için hak olarak mevi düşunen bır Alman uçac kadar, isyerlerini cebir ve şid hükmü nvgtüananlardan muvakmamaya icbar için islerse. maktine ileteceğini beiirterek şifa nulmuş, oylamaya katılan 334 boylece toplam 106 mılyon 632 tanıvan ve teminat altına alan şııketi tarafından duzenlenen bu detle işgal edenler bir aydan bır kat httrriveti bağlaricı cezaya sadına nail olmamıi ise müebhen, Sovyetler Birliğinin Kıbrıs milletvekıhnden 79'u kabul, 255 ı lıra odenecektır. bir hüküm olmadığına göre bn seferde «L'can gemi . Jumbo» en de red oju fcullanmışlar ve oseneye kadar, bu fiiller silâh vemahkum pdilmis olanlar cezalabet ağır hapis cezasiyle cezalanla ilgili tutamunda bir değişiklik yöniin düzenlenmesi kannn koAnajasa'nın 82. maddesini iebuyuk jet uçaklarından 3 mıslı nerge reddedilmiştir. ya kendini tanınmıvacak hale rının beşte dörddnü. müebbet dırılacak. Maksadına nail olmus olmadığını beyan etmistir.» jucannn yetkisi içindedir. ğıştıren kanun teklıfının ^ " U daha fazla yolcu almıştır. getirilmek suretiyle islenirse ve ağır hapse mahkum edilmis olan DP'li Hasan Korkmazcan'ın da ise idam cezasına çarptırılacakGündoğdu Can. Başpıskopos rurluk maddesi yenı uygulamaüte vandan. ynkarda da açıktahribat da yaparsa cezaUr iki lar ce7atarınm otuz senesini m değiştirge onergesi ojnı şekıide tır. Gerek uçağın ağır oluşu ve ge Makarıos'un Adaya aönunce ver nın 1 Mart 1970'den ıtıbaren landığı üzere, 236. madde, memisli artacaktır. Ancak, bu du halle geçirmedikçe mtşruten tah Madde 20: Türk Ceza Kanurekse de Yeşükoy pistinin veter diği demeçte sarfettığı «Türkiyegeçerlı o'ımasını ongorduğunmurların memnriyetlerini terk rumda hükmolunacak ceza 5 Ji I<<~eden istifade edemeveceklernunun 500. maddesi de yıne a sızlığı nedeniyle inis guçlüklermı ve Kıbnsın geleceği hakkında den. Parlâmenterlere 13 ajlık edebilmelerini bir ölcfide sınır. dir. lı geçemiyecektir. dam kaldırma suçu ıle ügılı oortadan kaldırmak içm, Frankfurt herhangi bir söz soyleme hakkı bır toplu odeme vapmak gelavıcı nitelik tasımakta elsa bilarak şifahı veya tahrırı muhatan îstanbul'a boş gelen «t'can Madde lî: Bu madde ıle, 23 6. tanımıyacağız» şeklındekı sozlerle, yukarıda da deginildiği üzerekmektedır. Ancak, TBMM < ı Madde 3 T.C.K. 236 madde(Bastarafı l. bavfada) bere nakledenlere verilecek cegemi», Yesilkoy havaalanmda bu1936 tanh ve 3038 savılı kanunla le ılgih bir soruya şu cevabı re bu sımrlama kamu hizmet yeleri, 1970 tarıhınden 1 Mart sındekı değışıkliğı belirleyen bu ğını Parıs Buyukelçımız Hasan j zayı tayın etmektedır. Madds lunan gorevlilerin hücumuna uğ vermıştır: kaldınlan Türk Ceza Kanunuve düzeninin geregidir ve me1971 tarihine kadar 12 ay surevmadde de devlet memurlanndan Esat Isık'a bıldırmıs ve Buvukaynen şoyle değıştınlmıştır: ramıs, emnıyet gdrevhlen butun nun 384. maddesi yenîden Türlc «Dısişleri Bakanlığı bu sözlere elçı de durumu bir telgrafla ' le 4 bın 800'er lira odenek almnrların anayasal hakiarınm tıç veya daha zıyade kişi usul cHer kim, 6465. maddelerde çabalarına rağmen alanda bu'uCe?a Kanununa eklenmektedir. karşı bir açıklamaya lüzum görczüne dokanan bir ölçö ve nimışlardır. Yeni kacun teklıfiyie Merkezo ıletmıştır ve mzam lulâfına bırhkte memunanlaıı ilk kez gordukleri bu Yeni 384. madde özetle şu şe beyan olunan ahvalın maadasınmemiştir.» telikte degildir.» 2 Ote jandan Le Monde gazete . Parlâmenter aylıklan brut 1 rıyetlenni terkederlerse, gorevda evvelce hukumete haber verkoca «Hava gemisinden* uzaklaşkıide vazedilmektedır: Bakanlıkça resmen bir açıkla smın İU Hazıran tarihiı sayısıiidi [ bın 600 liraya çıkmaktadır Bu lerme gelmezlerse, ışlennı yameksızın adam kaldırma curtıramamışlardır. ı Cebır sıddet ve tehdıtle, ma yapılmamasına rağmen Dışkı t.Fransız Sosyalist !'3niii lür I dunımda. 1 Mart 1970 71 tanh vaşlatırlarsa ıki avdan 6 aya kamunden maksut olan şeyı elde nufuz ve müessir kuvvet sarfeHava alanında saatlerdir uça ışlen Bakanı Osman Olcay tarakiyedcki durum hakkında bır a ler arasında çeçen 12 ay ıçm dar hapıs ve 500 liradan üç bm etmek ıçın sıfahı veva tahrırı derek veya hıle ile nakıl vasıtala ğın gelmesını bekleyen gazeıeuie fmdan Sovyetler Birliğinin «narastırma açılmasını istedı» oaş | her Parlamentere toplam 93 liraya kadar ağır para cezasıyle (Baştarafı 1. Sajfada) nm hareket ettirmeyenler, dur muhabere naklederse uç seneden zarı dikkatinin» çekılmesıne se ''ki: habenn altında japılan OT I bın 600 lıralık fark odenecek, rm ve havaalanı görevlilennin cezalandırılacaklan gıbı, muvakVusıvırta cevabında, ormannbeş seneje Kadar hapıs cezasına duranlar veya baska yere sevkebep olan noktalann basında Sov •hava gemisinin» ıçinı gezmeierinaçıklamada 2 Hazıran tarıni"de aynca 1 Mart 1971 tarıhınden katen memunyetten men cezası lık alanında boyle bır seyın dumahkum olur.» denler uç aydan bir vıla kadar vetlenn daha onceki bıld'nlerde Cetın Altana ıskence yapılchğınz den sonra biıtun hazniıklar tabu yana alamadıklan 3'er ayiık sunulebıleceğinı sövlemıştir. İkda alacaklardır. Madde: 21 Selâhiyettar mer haoısle cezalandırılacaklar. mamlamış, 470 Türk işçisi; Avnı Kıbrıstan sdz ederken. «Kıbnslı dair yayınlanan lıaberm aksmo (2 aylık ödeme) tutan olan 75 tısadi Musavır, Fınlandiya'nın cilerin emirlerine itaatsizlik fiFiıl sılâhla veya birkaç fcişî Madde 4: T.C.K .'nun 237 madTürkler re Rumlar» şeklinde 1 pa ve Amenka'da yapılan tanfeli Çetın Altan ıle gorüşebılen bir orman mahsullennden ıhracatıbm 600'er lıra da toplu olarak illeri cezalandırümak ıizere desinin dort, beş ve altıncı fık tarafmdan ışlenırse ceza yan kisınin kendılenne Türk qazctenın yılda 1,3 mılyar dolar (1* seferlerde 360 kısi alan bu uçağa fade kullanmasına karşıhk bu odenecektir Bbylece, top'lu oyeniden duzenlenen Turk Ceza oranında arttmlacaktır. ralannı değiştiren bu madde ile kez «Kıbrıs nalkt» deyımınl bıltek 'na halınde bindirilmısse de, cısıne çok I>T davranıldığını ve milyar TL. dolaylannda) oldu. deme mıktan. brrt169 bin 200 Kannnunun 526. maddesine gö. 2 Yıne cebir, «nddet veva de. aralarında evlenme akdi oU dınye almış olması gelmektedır. tam kalkış anmda âıızalanan uc?k hıçbır zaman ı<kence japıln.aâj. ğunu, Fınlandiya'nın ormancıhk re, bu gibi fiilleri işleyenler Ura olmaktadır. muessır kuvvet sarfederek h.ls maksızın evlenmeniıı dini meraAyrıca Sovyetler Bırlığı toundan ğını belirttığı bıldırıhnektedır. pisiın ortasından gen donmujkonusunda uzman olduğunu ve bir aj dan üç aya kadar hafit simini japtıranlar erkek ve ka ıle denız araçlarını hareket et. Bundan baska yenı Hükumefonce «%dadaki vabancı üslerin tur. bu alanda Turkıye'ye yardım hapisle, avrıca iki vüz elli liradın 4 aydan 6 aya kadar hapse tırmeyenler. durduranlar. ba«te Parlâmento dışmdan gorev kaldırılmasını» savunur^en bu edebıleceğını belırtmıştir dan 500 liraya kadar para cezadilecekler. Erkek evli ise cez» ka yere sevkedenler 6 avdan 2 Jet motorlerinde meydana g*!»n alan 14 Bakan da 1 Sayılı Kakez doğrudan Turk alavını da snle cezalandınlacaklardır. 8 aydan üç seneye kadar uzayaKonferansta, Turkıve'nın orv ıla kadar hapsedılecekler, fiıl ânzanın gıdeı ilmesıne çalışıldığ, nun geregınce. makam odene:<ımâ ederek, Turk alajının bu cak. Erkeğin evli olduğunu bı sılâhla ışlenırse, ceza. varı or«Maddenin diğer bir fıkrasında man mahsulleri uzerinde durul3 saat süreyle içerde bulunan 4Î0 rada bulunması uluslararası anlen dışmda. Mılletvekılı aylıgı len kadma da bu ceza verilecek cında artacaktır. Sapka Kanonnna \e Harf Inkımus \e Fınlı ıktısadî muşavır, Türk isçısi uçaktan indirılnıemi=, lasmalarla onaylanmıs olmasma alacaklanndan. zoreve basla tir. Muhtarlar bu durumu selfilâbı Kanunana aykırı hareket ı Turkıje'nın ormancılıgını değer 3 Ucak kaçıranlar, tesebbüs CumhuruM 137. 137,50 ancak saat T'de ârızanı1 «idpr'î rağraen «bütün yabancı kuvvetdıkları 1 Nısan 1971 tarihınden hiyetli makamlara duvuracak Rtsaı 318 31.!. edenler 3 seneden 5 seneye ka. edenl;re 'i aydan 6 ı ; > kadar , lendırebıldıği takdırde, bu sa. mesınden sonra «Ucan gemi ler» deyiminı kullanmasi da U Ağtıstos 1971 tanhme kadar 5 Hamıl 1S5. 19* lar, ihmalı gorülenler bir aydan hafif hapis cezası verilecefine 1 hada yılda 700 800 mılvon doaar hapsedilecekler, baçırılai Jumbo» Ye«ilköy havaalanından avlık sure ıcın kendilerine brut zennde durulan noktalar arasın Az» |« lju.6 aya kadar hapis ve vuz liradair bır hüküm getırılmiştlr Bn | lar (18 milyar TL. dolaylannda v.ej a teşebbus edilen uçak umu. oldukça zor bir şekılde havsUna dadır. fi3'er bın lıra top' ı ödeme ' apıNapolıon H S 130 dan beş yuz liraya kadar para gıbılcr ajrıca bın lıradan beş i kdzanabıleceğını belııtmıştır. ma aitse, faıl 4 seneden 6 seneje rak Istanbuldan ayrıunıstır. 24 «vaı knlcc 20.80 20 85 lacaktır Teslim ol [ Parlâmenter İstanbnrda Kekkonen Rnsya'Din Memurların Teşilköy'e "Le Monde,, Oımancılıktan «ALTIN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle