11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA tKU :CUMHURİYET: :12 üaziran 1971 Cumhuriyet TUTfikümet. yeni Bakanlıklar karmak. ye*•• ni örgütler meydana jetirmek ve iliti•»» tahibi kişilere önemii mevkiler vermek ınretiyle iktisat politikaunıo yapımını bılimsel kalıplara sAkmak \e yonetimi bilgili kadro eline vermek istegini açıklamıstır. İktisat politikasının yapımında ve yüriitülmesinde karsılaşılacak güçlükler, aşılması gerekli sayısıa engeller, bo alandaki basarı ihtimallerini etkileyecektir. Hükümetin ikti. sat politikasının yapımında ve yürütülmesinde başanlı olabümesi için bazi konnlar üzerînde ısrarla dnrmau, bazdanm çSztimlemesi ve bütün bnnlan bir sıra ve ligtem çerçevesi içinde yapması gereklidir. İKTİSAT POLİTİKASI SORUNLARI Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY fer edilıp edilmedifinl arastırmak, tahsisi kallanan firmanın hangi sanayi dalı için ne cinsten mal itbal ettigini tesbit etmek gerekmektedir. Eğer Merkeı Bankası mevcut kayıtlan bilgı toplama maksadına uygun bir biçimde diizeniemiş ve bunu kontrol edecek bir mekanizmayı kurmus hnlunsa idi dövizin hanzj sanayi dalına verildi|i \e bnnunla ne ıt. hal edildigi derhal ta>in edilebilirdi. Bn *e. beple: • tktısadi faalıvetlerle ılgıiı rcsmi ka. yıtların, iktisat politikası vapımında knllanılaeak bilgilerı verecek biçimde vapılması \e diızrnlenmesi, # tstatistik hilgı toplama giicüne sahıp karnluslann (basta Drvlet tstatistik En«stılüsünün) bütün giicünü «gerekli» hilçi toplayıp onları islemeye \öneltmesi, bu alanda japılması gereken <lk istir. lıp ahenklettirilemez. Bu Bakanlıklann, Basbakan Yardımcısının koordınatörlUğii altında çalışmaları sadece göze çarpan çelismeleri ve sürtüsmelerı ortadan kaldırabilır. Fakat bütünii ile tam bir ahenk knramaz. Zira iktisadi faalivetler kifıda dökütüp ay. rıntılı iliskiler aranmadan cöze cörünemeyecek kadar çîrift ve karmasıktır. Bundan baska. sektörleri ve faalıyet koilarını ilgîlendiren kararların ayrı ayn ma. detler içinde cle almdı^ı zaman çok defa birbirlerı ile cclişcn vpva ekonomıyı en ıvi sonuca varmaktan alıkoran vönler vok gibı KÖrBnör. Talnız bir sektörn. bir faaliveti ele aldıjh içın «kı<mî» olmak nitelıjıni tasrvan bu metod kendi dar çercevesı ırinde ısabetlı karartara imkân verse bilr hUtiin içinde bir çatısma, ahenksızlitc vesilesi olabilece|i tibi ekonomivı «en ivi»\f nlasmaktan da alu kovabilir. u sebeplerle bfitün sektorler ve faali. vet kolları arasında hağlantılar gösteren bir ekonomi politikası modeli kurmanın lornnlu bnlundnfn açıktır tvı ısleven ve Dünya sartlarına o>cnn bir dıs pazarlama dfizeni knrmadan dıs ticaret politikasını hazırlayıp vnrütmek ımkânsızdır Dıs ticaret poiitîkasının basarı sansı sanavi. tanm ve iç pazarlama ile vakından iliskilıdir. Bütün bunlar diier sektb'rler ve faalivet kolları ile bailaııtılıdır. Nihavet para kredı düzeni ve •«ermavp pivasası hensi ile ılıskilıdir Bn bailantıları da dikkate aldıktan sonra en ufak en nç faalivetlere inerek bnnla. rın bBtünle batlantımnın knrulması (ereklidir. ran bir «zihniyetin» varlığını görmek fimit vertcidir. Bir ba|lan;ıe olaı'ak, bn olumln bir davranıştır. Bn maksatla yenl knmlan Bakanlıklar ve iKtısat politikasının yapımında ve yfirn. tulmeslnae rol oynayan kamn ajanlannm kararlarının Basbakan vardımcılarındao birı «arafından koordine edilmesi «ayrenen »e. nndedir. Bn «iyi niyet»in ve îlk adım'in u>. «anlı sonnçlar verebilmesi için bazı sartlanu yerine getirilmesı eereklidir. Evvelâ Istat»âk toplama çücünü belli bedeflere vöneı«> Aiek ve iktisat politikasının vapımında I»rekli bilfivi «neelikle toplamak sarttır. Ikin. cisi. bn bilrinin vine istatistik metndlarla eie alınmam avıklanıp sınıflanması islenmrs.. eövenüirlik derecelerinin tavini ve çesitli eko nomik faalivet dallarında fonksivonel baçlaı.tı katsavılarının tesbitı çereklidir Bn sebeple ittatistik arastırmalann ve hilemın ıs. lenmesinin «ekonemetrik* modeller icınde vapılması zornnîııdur rciincii hasns ztnt, hir ekonomi oolitikas: molelının vapılması ile ılfilidır. Milli ekonomik hedeflere. bo mo. de! çereevesi ieinde en İyi hicımde nlasıla. bilir. ^k«ı balde madde. insan rTıcü ve ta. man kavbı eok büviıVi olacaktır Bfivlece hazırlanacak bir iktisat politikası modHi sektörlerde ve resitli faalivet kollarında alınacak tedbirleri önreden ahenklestirilmıs v « > koordinasvonu satlanroıs hir hicimde ortava kovaeaktır. •~>»sk» bir devımle «enei iktisat polıtı' * kası modelinin özünde koordinasvon v e ahenk mevcnt olacaktır. RSvle bir model oltnarian Bakanlıklann alaca?ı kararları ahciık. lestirin koordine etmek imkânsızdır Kendi kalıbı içinde np k*dar miifcemmM olurlarsa olsnnlar kararlar «kismi» olarak hiitün icind» dîler kararlarla catısma ve celisme. ler mevdana eelerektir tktisat politikası «a. pıcılarının her taman töznnnnde hnlnndur. maları »ereken prensip sndur: Mılli hir ekonomıde Tarım oolıtikası Sanavi politikası llastırma politikası Ticaret politikası l)ı» Tıearrt politikası adlan altında avn avn ık. tisat politikaları voktnr. Belli bir hedefe «ahıp tek bir iktisat politikası vardır tuk«rıda savılanlar bn senel politikanın avrılma* parcalandır Bo parcaların avn otorıteler tarafındtn ele alınıp «onradan bırlestırılme. leri olnmln »onoc veremeı. | r Başkomiserin tutumu için ilgili Bakanlıklara basvuruldu Engeller flrkiye'de iktisat pelitikası yapıcılannın isabetlî karar verebilmeleri için evve. lâ, ele alacakları sornnlar hakkında rakarala ifade edilebilecek bilgiye sahip bnlunmaları gereklidir. Bn bilçinin ana kaynağı geçmiş yıllara ait «UUtistikler»dir. Tiirkiye'de genel istatistik bilji kıt, iktisat politikası vapımı için yarariı istatistik bilçi ise çok kıt. •ır. Mevcnt istatistik rakamlarının çoğu sistemsiz, plânsız bir çalısma sonncn olarak teplanmıstır. İktisat politikasının vapımında faydalanacak konularda «e özellikte degildir. Büyük bir kısmı hasıt sayımlardan \e ban anket çalısmslanndan ibarettir. Relli bir maksatla kullanılma\a elverisli detfldır. Bngün Türkive'de tarıtn, sanayi. olastırma ve ticaret sektörü hakkında çok az sistemli bügi vardır; elde bnlunanlann güvenilirlik derecesi azdtr. tstatistik bilgilerin pek an bilimsel istatistik islemlerine ve ana. lizlerine tâbi tntalmnıtnr. | ktisat politikası alanında isabetli ka. * rar verebiltnek için ev\elâ gerekli istatistik bilçinin toplanması. ve belli mak. satlarla islenmesi sarttır. Sınai. tarımsal iire. tiraiu özellikleri, verimlilik, kullanılan arar. lar, ulaştırma ve pazarlamada üretgen bırimler ve öıellikleri çok az bilinmektrdir. Dıi ticaret alanında, istatistik bilsi daha az kıt elmakla beraber yeterli değıldir. Faraza dSvi» tahsislerinin firmalar ve sanayl dallan itibariyle dağılısını tavin etmek gerektiği takdirde Merkez Bankasındakı yözbin. leree tahsiı fisini yeniden elden tjeçirmek, tahsisi kisiler itibariyle bulmak, sonra Odalar Birliği ile Mahalll Sanayi ve Ticaret Odalanndan bn kisilerin hangi firmaları tcmsil ettiklerini tajin etmek, tabsiıin tranı. I Çanakkalede bir avukat dövüldü I Uort yılüae ben ÇanaJikale Barcsuna kayıtlı avukatım Vazıhanemj uç ay once Gonen'e naklettım. Duruşma günleri Canalvkale ve kazalarına gıder gelırım. Avukatlıktan once 19bO67 yıllannda Çanakkale askerlık şubesınde subay olarak görevhydım. Kıdemli yuzbası ıken aynldım. Çanakkale'de herkes tanır benı. 29 5.1971 tanhınde Bozcaada' le Demek başkomiser kendısl dakı dâvâlsnma yetışmek ıçın gıbı dusunmeyenlere karşı husıı saat 19 <te Canakkale'ye geldun. met besliyordu «Türkiye 1^i Saat 21 sıralannda gazınoda otu Partısinden» olduğumu soyleyın rurken Emniyet Mudurliigune ce davranışian daha da sertleşgotürdüler Esmer uzun boylu tı. Otelden getıruien çantamın bır baskomıser burada nurus ıçındekı cübbem ve dosyalar Kâğıdımı sordu Kendisine Sıgor darmadagın edılcu. rutuklama ta kartım oldugunu söylememe ve soruşturma ışlerınde vatanrağmen once hakarete uğradım daşın tedırgın edılmemesi naksonr* da drîvtildUm Bu oaş kındaki Başbakanın emrtnı soykomıser daha sonra benı 'enha lememe ragmen kotıi muam*,e olan vazıcıların ndasına ghtıire ve davak faslı devam ettt rek dövmeye devam etti «Avu. Daha sonra Emnıyeı MüdUriU kat oldueumu. kanıinlann rü Sunün başka bir nezarethanesıvenlijh altında bulunduğuımı» ne nakledildik ertesl gun Basövledıgim sirada hançı parti ro Baskanına teiefon edildıktea den olduğumu sordu du*tım sonra serhest bıraktılar çbzüittvordu Galile geldı aklıtlimlzde Sıkıyonetım ılan edil ma Hanı şu mpshur âlım Galı memıs olmasına ve Başbakanlığın emnıvet menfuplanndan vatandaslann tedtrgln edılmemel* rı cerektıgi volundak! Eene!s»l»rıne ragmen bir Emnıvei vetkJlısınm hu tür darranışı uzuntU vencıdır Durumu Içışlerl Adalet 15»Her ffün artan hayat şartlan kanııklan ile rurkıve Barnlar vatandasları »a'îirtmakt» ve en Bırlığı Başkanlığı ÇanakKale d««)endirmı>ktedir. Barosu Bakanlığın» ve Canalt Otobüs iicretienne mâkul sevi. kale Valılığıne de bıldırdım sa vede vanılacak 15 ve 25 kıinıs yın vonetıcılerın olay üzenne • 7am Viiçümsenemevecek bir rak ğıleceftıne ınanıvoı ve kanun kamdır. devletıne ınanıyorum. Ha) bövle iken 3. Hr» ve » ' • ve ıçten savgılanmla CEMtl F1$KIN 50 eeee nmmı ile 450 5. Itr» AVL'KAI otobüs ücreti dünvanm hiç b;r yer»nde eöriilmemiîtir. Yakacık. Pendik Kartal Bevko?. Akhaba Dereseki vs semtlerinde devamlı olarak otııranl»r. zor (ferinen fakir kimselerdir Geçim sıkıntı«ından bîr onrc kurtul mak icin bu uzak verlere verl*'irj buralardan islerine oidio a^len bu insanlar bu otoVıii« osra^ını nasıl temin edeceklerdir Kastamonu Buffiin 75 kunuluk bir volcu Yuksek mahallesınde vap'i'malt lı>V. 1S0 Inınn ve sece zammı ile ıstediSimiî ilkokul içın Okul 225 kurus olma^i n*tıl olur d» Yaptırms Derneftımırde < 5 > bin TL mevcuttur lir V»»!>"<1asın ödeme gücü buna Kazamız Kavmakamı ve Beyeter mi' ledive Reısi ile İikogTetım MıiKadıköv Adapazan 5. lira Ka dürii vaptırmak tstedtftım tlkdıköv Ankır» 15 lira oldufu okulun vanım ı«ınl ensel'p^ekhalde ?ehir otobüsünün 3 3.50 tpdır Vırane bır hınarta okulira olma«n nasıl *orumsuz bir ka makta olan çocuklarımızın wr rardır Eîer bu isletme zar*r edirir tlkoktıld» otfeminl tytr devlet Umnm kısılması saSlansın. t tarafmdan »u okiılun •rtoım 4Beledive hirmetleri bir Smme $ine el uzatmaianna anBderken, hizmeti ise büvle fvat olamaz. Deeil tse bıraksrn Bu isletmeyî avnl fcazanm baska bir kttviin. de okul varfcen venlden tekrar aİKcak fizel tesehbüs bulunur. Vali bev iki *ün evvel Hal> rit bır oku) daha vsmldıftı h»Me mi?. Kabzımallar o «ün icin flv»t bizim mahallpdeki oknl vapımı lan düsüriivermi»ler. Demek W Isinı tcara iljrililerı ensfllemek'mümkün olabiliyorrmjs Rer eun tedîr Mahallemizde bu okulun en VtH bevin Hal'e eitmesi mOmkiin olamnvacagına cöre ciddJ bir mu kı*a bir zaman içinde yaptıniması tçln alâkadaT maknmlar'n raVnbe es»«ı kurulamaı mı? Bu memlekette bir geçim PP clikkarmın cektlmestne ait hu vazımm gazetenızde nesnnı arz formu lâzun dejil mi? edenm. Kemal Durık Rıta Sehremini 'tstanbul Ana sorun M^ urkıve'de iktisat polıtikatının \apımın* da tejc lornn istatistik bilgi vetenizliii defildir. Bnntm vanında. belki daba önemIi olan husns, iktisat politikası kararlarının bir modrlden, bir kalıptan nzak olması. bn «ebeple tutarsız bolunmasidır Bueıin Tarım, Sana\ı. Dn Ticaret. l'lastırma. Pazarlama sfktörlerini icine alan ve bonn Para . Banka sistemi ile birlestirrn bîr iktisat politikası tnodeli mevcot deiildir. Bo\le bir model olmadan sektörlere ait kararlar araunda ko»r. dinasyon ve ahenk knmlması cürlesmektedir. Tanm retorınn ve tarım polıtikatı, ile ilfili olmak üzere Tanm Bakanlıgının. dıs tıcaretle ilrili olmak üzere Dıs tliskiler Ba. kanlıfının ve sanayi ile ilgili Sanayi ve Tiraret Bakanlığının alacafı kararlar. cenel bir iktisat politikası modeli olmadan bafdaştınr B n reformu da S9rekli dekil mi? i Sonııc ktisat politikasının yapimında bıljı ve ihtitasın önemi üzerinde israrla dn înöDÜ ve bir ögrencinin mektnbu Asağıya olduğn gıbi naklettijim mektubn beraberce okmyalım ve bu mektup üzerinde beraberce düşnnelim : «Ben 18 yasında lise son sınıf ötrencisiyim. Bana bngüne kadar öiretmenlerim ve ebevevnim, Atatıirk'ün eşsiz bir dâhi olduğunu söylediler ve O'nun devrimleri ile ilkelerine her yönil ile bağlanmamız gerektigini anlattılar. Size bn mektnbu yazmamdan bir giin evvel eski bir arka. dasla gezmeğe çıktık. O, ImamHatip Oknlnna gidiyormnş. Söz Atatürk'e gelince, bana: «Atatürk bire kötülükten baska bir sey vapmadı» deyiverdi. Ben ona, Atatnrk'ün layik bir enmhnriyet kurduğunu, birtakım devrimlerle hoknkta, yazıda. kılık kıya, fette refermJar yaptığını anlatmağa çalısınca, o: «KadınUr açık. saçık hale geîdi. fste Türkiyede kadının ahlikı . Layikllk ne 1 demek? Din ve devlet isleri hiç birbirinden aynlabilir mi? Bak dini devletten ayırdıgımız İçin gerı kalmıs bir ülke olduk. Za. ten Mustafa Kemal dinsizmis. bize hocamız, Atatürk'ün ahtâkıız oiduğnna anlattı: o, railli mticadelede, memleketi gezerken her şehirde bir kız iffal edermis, bnnn, hocamız, tstiklâl Sa. Aaşında bulunan bir ihtiyardan du>mns.. Hem zaten bnnn kitaplar da yazıyorraus..» deyince, ben «Hangi kitap?» diye sor. dum. «Tek Adam» dedi. Halbnki ben o kitabı oknmns, içinde hîç böyle bir şey gbrmemistim. Imam.Hatipli arkadas devam etti: «Biıim için Miislüman olmak Türk olmaktan çok daha önemlidir; bnrada Müslüman olmavan kisinin isi voktnr: Atatürk dinsiz oldufu için. onnn da ısi voktnr. Atatnrk'ün resmini dnvardan indiren Millî Niram Partisinin Genel Baskanı, railletin kurtarıcısı olacaktır !» dedi.» Bundan sonra, bana mektnbu yazan içi yanık Bamdi Yıldırırn soruvor : «Atatürk, Türkive Cnmhnrıyetini, kendisine bn ithamiar yapılsın diye mi knrmns?.. Bir Türk genci. Mnstafa Kemal'e bn kadar düsman olabilir mi? Bana imkân olur mn? Ben bn satırları yazarken içim kan ağlıyor :» *** J>ayın tnönü'nün veni Anayasa projesi etrafında «Ya s a | ne olacak?» sorusunn gazetelerde okuyunca bu mektnbn buldum çıkardım ve yazıma konn yaptım. Ben de snnn merak ediyo. rnm: Hizbüttahrir isimli trdün'de kunılmus ve Türkiye'de Hi. lafet uğrnııa faalivet îosteren. ve hesaptarı mahkemede görülen msanlarla, örfî tdare tarafından kapatılmıs herhangi bir sae örgütle. vnkanda tmamHatipli cocuğa asılanan fikirleri telkin eden oknl ve onnn ö*retmenleri arasında ne tark \ar? Acaba yenı Anavasa. memleketin rnhnna kâhns tibi cfiken. layiklik prensiplerini devlet eInle çiğnejen bu kançrene bır deva bnlacak mı? tnönü'nun uyarısı çok zamanında geldi! eçtiğimiz haftanın hava olaylan, bilhassa yağmurlar yönünden ilginç olmakta devam etti. Günün hemen hemen her saatinde kaydedilen sağanak yağışlan bazı kesimlerde insan ve mal kaybına sebep oldu. 6 SICAKLIK ARTACAK leden sonra yer yer sağanak yaj^iîlı, oteki yerler^ bulutltf ve S»Cii( seSfÇ6^' ^ * T a sıcaSItKHftî bıraz »rtacaktır. Bunu talüben yağıslar Kesılerek guneslı günlere dönülecek ve hafta sonlarına doğru hava sıcaklıkları mevsım normallerırun uzennde bulunacaktır. Bblgede haiu içinde en yuksek hava sıcaklıklannın yer yer 35 denız suyu sıcaklıklannın ıse 2324 derece civarmda bulunacagı tahmın edUmektedır. # OOG13 BOLGESI: Ikı üç gün öğleden sorfraten yer yer»«t«n&lt lağiîlart böIgeöretöH «ft«*ktır. Bu olaylan takıben ya£iştat ya va? yavaş bolgerun Kuzeydogu ko sımıne çekılecek ve öteU v^nerde hava duzelerek sıcaklık ara»ları başUyacmktır. « GtNEYDOGU A.NADOLU: Bır kaç gun bıliıassa bolgerun Kuzey kesımleri ög'.eden bonralan yer yer hafıl saganajc yağışiı geçecek, hava sıcaküklannda onemli bır tark olmıyacakUT. Bunu takıben yagışlar icesılerek guneşli gunJere donulecek ve sıcakJıklar artarak mevsım normallerıne enşecektır. Haita sonianna dogra sıcaktık artışlan devam ederek mevsun normallennl «eçecektır. Ukokul yantırmak istiyoruz önumüzdekl bır haita içinde geçen haftalardan daha başka atmosfer olaylan beklendiginden baitamn tahminı şöyledır: t ^ • M A R M A R A BÖLGESt: Bır veya ıkı guo daha. bolgemn batı kesimlerı yer yer kısa sureli hafif yatmurlu, öteki kesımler az bulutlu ve açık geçecek, ruzgârlar poyrazdan ort» kuvvette esecektir. tki gün sonra yağıslar tamamen kesılerek güneşli günlere donulecek ve hava sıcaklıklan artarak, geçen haftalara gore hıssedılır derecede sıcak gunler etkıli olacak ve bu durum hafta sonuna kadar devam edecektır Deıuz suyu sıcatclıklarının 1920, sonralan 2122 derece cıvannda olacağı beklenmektedır. VEFAT Merhum Abdullah ve merhume Hatıce'nin evlâd:: Tcri'nin kocası; Cem Ba^ar'ın sevgıli babası: Sib^l Başar'm kaympederi: Mayda Başar'ın dedesi: Re^«t Halli'nin agabeysi; Millivet Gazetesınin Teknik Amin, Babıâlinin kırk vıllık mensubu ve İstanbul Basın mensuplannın cok vakın tanıdıklar' ivi insan • AK0EMZ BOLGLSI: Bır ıkl gun genellikle pargalı buiutlu geçecek, ruzgârlar Kuzey yonlerden haiif olarak esecek, nava sıcaklıklannda önemii bır lark olmıyacaktır. YILDIR1M Prof. Dr. Omran E. ÇÖLAŞAN] BU vazımla hem ArJkaralı bayan okuyucumma, hem de Karasu Tapulama Müdürlüğu elemanlarıniD sorduklan bır soruya cevap vermlş olscağım YILDIRIM mal ve can kaybına sebep olduğundan, çok korkulan ve bw nedente ınsanlann, uzennde çok durduğu meteorolojik bır olaydır. Yıldınm bılhassa «Kümulonimbus» ısmı verilen, dığer bulutlara göre kalınlığj daha fazla olan bir bulutun meydana getirdiği bır olaydır. Yıldır\m en basit sekli ile bir elektrik akımı olarak tarıt edıhr Bır veya birkaç dik gelismelı kümülonımbüs bulutunun meydaD* gelmesl. bu bnlutlann içinde sıcakhk farklannın meveut bulunması yıldmmlann olmasma «ebep olur Bu bulutlann üst fcmmlan genel olarak 28 derecelik bır hava tabakasıoda, ait kısımlan ise tıfınrj üstünde «ıcaklığa sahip bir seviyede bulunur BU sebeple bulutuo bazı kısımlarında pozitıf, bazı fcısıml»rında da negaüf elektrik yüklü alanlar ortaya çıkar. Bır müddet «onra pozıtif elandan negatıf alana vakı olaD elektrik akımlan şımşek olayını meydana getınr BULUTLARIN ıçerisinde teşekkül eden pozitit ve negatıf elektrik yüklenmelerı sırasmda ve bılhassa negatıf elektrikle yüklü yağmurların bulunduju bazı sahalarda, yeryuzunde de pozitif elektrik yüklü alanlar bulunur. BU durum karşısında bu bulutlar ıçeruinde bulunan pozitıf ve negatif elektrik yüklü alanlardan birbinne olan elektrik akımlan (şimşek), bulutlarla yer arasında da meydana gelmeye ba?lar. Yerrfen buluta, buluttan yere elek. trık akımı ortaya çıkar. Bu Olayı artık simsek değıl, cyıl. dırım» diyonız. Çünkü, elektrik akımı bulutlar arasında değil, yerle bulut arasında vuku bulmaktadır. BU olay o kadar kısa zamanda meydana gelir ki, yıldınmın, buluttan yere mi, yerden buluta mı gittiğl gSzle anlaşılamaz. POZtTlF elektrik yüklü alanlann yerde bulundugu yağışlı anlarda, yerden, bulutlardakı negatif merkeze doğru yıldınm akımı olabilir. ŞU hale göre yıldınm, yeryâzünden buluta doğru hareket etmiştir. ESKİDEN yıldınm dediğimiz zaman .yalnıı buluttan yere ınen elektrik akımı «nltsıhrdı YILDIRIMIN yerden buluta gidisln) bugün gayet btsıaı m ı . kinelerle tesbit etmek mümkün olmaktadir. HOSÇAKALIN.. AMERİKA TURAMGO GEZILERI Merkezi New York'ta olan ve Ameıkadakı Turkler tarafından kurulmu= er bın uk Tunzrn Anonim Sırketi. Makul fı\at \e mukemmel turlan ile Amerıka Kanlarını sızlere acmıs bulunuyor. ğ DCV JET LÇAKLARİYIF INTERNATIONAL tST\XBLL/NFW YORK'IST\NBITL CORPORAT1ON oiDts ooMs 4.000 TL. 12'8 1/9, 1971 '21 tunluk) Amerıka içı turları ı v n u«retlerdır. İSTANBUL TURAMCO Cumhurıvet Cad 19 Taksun T«l 49 41 72 ANKARA: TET Lld tzmır Caddesı No 33/12 A. Tel 17 18 78 R*DAR TURtZM Vali Dr Resıt Cad 33. Te.1: 17 80 34 Cumhuriyet 4926 Ikı gun sonra Guneyı: rüzgârlarla bırlıkte hava düzelecek, hıs sedılır derecede sıcakhk artışlan başlayacak. ve bu durum hafta sonuna kadar aynı şekilcîe devam edecek, bolgede en vuksrk hava sıcakhgı golgede 3336, deniz su• KARADEMZ BÖLGESİ: IUc yu sıcaklığı 2425 derece civannbır ıkı çun poyTazdan orta kuv da bulunacaktır vette rüzgârlarla bırlıkte yer yer haiıf yağmurlar gorulecek, hava sıcaklıklarmda önemii bır değışme olmıyacaktır. Bunu takıben haW yağmurlar Rıze, Hopa, Trabzon çevrelenne geçerken bolgemn ötekı yerleruıde ruzgârlar hafıflıyecek ve sıcaklıklarda hıssedılır derecede artışlar başlıyacaktır. Deruz suyu sıcaklıklan oncels• ll^A.NAUULt: Bır ıkı gun rı 1516, sonralan 1920 derece haW ruzgârlarla birlıkte bölgenin cıvarına kadar vükselecektır. Kuzeyı ile Doğu kesımlerinde bğleden sonralan yer yer sağanak yağışlan görülecek, hava sıcakhk larında önemii bir degışme olmıyacaktır. Bunu takıben yagışlar kssiıerek güneşli günlere dbnülecek ve bava sıcaklıklan artarak roevsırn normallerine erişecekttr. • EGE BÖLGESİ: En fazla bır gun bölgenin ıç kesimlerı oğ Bölgede DU nafta hava olaylan uzun süredir görülenlerden çok daha 1yı olacaktır Dursun Nasır İRFAN BAŞAH (İRFAN 4ĞABEY) 10'6/1971 günü Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Şişli Camnnden öğle nam»zını muteakıp kaldmlarak Zincirlikuvu mezarlığma defnedilecei,.^ Mevlâ rahmet eyleye. AtLESt Cumhunyet Î841 ÜNİVERSİTEVE Gırmek ısteyenler TEST SANAT UZMANLARININ yönettıgı kurslanmıza katılmız ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI ÖZEL \ olarak yetiştinlır broşur ısteymız 21 ve 27 HAZİRANDA BAŞLIYOR ÖZDEMİR dersanesi 26 58 30 İLÂN Divanyolu Cad. Biçkı Yurdu Sok. No: 12 t a t : 4 Cağaloğlu IST. Cumhuriret 4P?7 Şİ3T ı n ubdesınde bulunan 72017250 No. lu tahsılât mak.buzlanna muştenlenmızce tedıyat yapümamasını. ışbu makbuzlann ve odemelerın hukütnsüz oldugunu gorülen lüzum üzenne duyururuz. SABA İLÂÇ SANAYİİ ve TİVARET A. Şti. Reklâmcıhk: 1241/49ST ÖZGÜRLÜK GÖKLERDEDİR ; | \ \ Telsiz Memuru Yetiştirmek Üzere Eleman Âranmakladır Bütün dünya limarüan arasında sefer yapmakta olan modern yük gemilerim'.zce (rorpvl^nHırüm'k üzere Lise veya San'at Okulu rne/tınn: »skprlieini vaprnıs ve 30 yaşını geçmemiş 15 genç 5 aylık özeî bir kursa tâbi tutularak başan göstermeleri halinde Şirketimize alınacaktır. Kurs haftada 5 çün 913:50 saatleri arasında yaDılacak olup; kurs müddetince adaylara herhangi bır ücret ödenmiyecektir. îsteklüerin giriş belgesi almak üzere: tahsil be!gesi; nüfus hüvivet cüzdam: bıı adet 4.5x6 ebarlında foto^raf ve bir diiekfe ile TesPklıülnrrn'ı'ün İotanbul, Fmdıklı: Meclisi Meb'usn Cad No 339597 de AfT< Grup Başkan''*ına bızzat müracaatlan duyurulur NİMBÜS Bir Yoboncı Sigorta Şiıketi Türkiye Genel Vekilliğini Şahıs devr alacak aramaktadır Tahrlren P.K. 1059'a müracaat edilmesi Cumhuriyet 4932 D. 8. DENİZ NAKUYATI T.A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle