09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
HALİKARNAS BALIKÇISI Bodrum'u Bodrum yapan insan MAVİ SÜRGÜN 2. Baskısı Çıktı... 10. TL. Deniz Gurbetçileri. Uluç Reis; Ötelerin Çocuğu ve Aganta Burina Burinata'y, okuyup beğenenlerin dikkatine sunanz... Rennt Kitabevi Istanbul Cumhuriyet 4928 Kurucusu: İUNUS NAOİ urıyef # v m * T * Ajl tichelZevaco DtLENCİLER KRALİÇESİ DİLENCİLER KRALİÇESİNİN S O ND ıMlchel Zevaco» nun neyecan saçan eserlerinden ikisi daha nesredUmistir. Bılindiğl gibi. vazar, Fransa ve îtalya tarı. hindekl ileri selenlerin esrarengiz maceralarım, müthls cinayetlerini. kahramanlıklarını meraklı ve heyecanlı bir dille hikâye eder. Bu serinin 21 ve 22 ncisi olan bu lki kitap S er liradır tNKILAP ve AKA KfTABEVLERI jlâncılık 36714933 48. yıl.sayı: 16828 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbuJ Posta Kutusu: tstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ÜUITiartOSl 1971 Meclis, 2 Anayasa değisikliğiyle ilgüi birinci görüşmeyi bitirdi Arar «Cumhuriyet»e açıkladı Siyasî ve sosyal amaçlarla ınsan kaçıranJara ölüm cezası verilecek Şapka Kanrmuna ve Hart Devrimine muhaletet edenler 6 ay hapis yatacak Bugün Ankara'ya yeni bir tarife götürülüyor Parlâmenter aylığı 12.600 liraya çıkıyor BİRİKMİŞ AYLIK OLARAK DA HER PARLÂMENTER 169.200 LİRA ALACAK ANKARA Türk Ceza Kanununun ban maddelerinln değiştlrilmesi ve bazı maddelerine fıkralar eklenmesi hakkındaki kanun tasarısırun görüşülmesine Bakanlar Kurulunda başlanmıştır. Dün, ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi'nde dün, T.C. bu konuda gazetemize açıklama yapan Adalet Bakanı tsmail Arar, «Kanun tasarısı, Hükümetin programında vaadedilen adlî ve huAnayascsının 56 ve 82. maddelennın değiştirilmesini öngören kanun knkî reformlar çerçevesinde mütalâa edilmemek gerekir. Ama, teklifinin birınci gdrüşmesi, 7 saat suren bir toplantıda tamamlanmıştır. bu tasan gene Hfikfimet prograSiyasî partilere Devlet yardımı mında yer alsn asayis ve hnznrn sağlamak üzere Anayasanın 56. sağlamak, özelllkle sıkıyöneti. maddesine bir fıkra eklenmesini min kalkmasından sonra bn o . öngören ve Parlamenter maaşlalayları bir noktada dnrdurabilrmı düzenleyen 82. maddenin son mek için Türk Ceza Kanonunda fıkrasını yürürlükten kaldıran uzun süredir boslnklan ve nokkanun teklifi üzerinde büyük oar. sanlıklan hissedilen maddelere tılerden onemli karşı duruş olmaUişkin bir tasandır» demıştir mış, Parlamenterler böylelikle ma Türk Ceza Kanununun 22 aşlarını arttırarak uzun süreden maddesinde değişikJık ve bazıberi sozü edilen maaş konusunım larına da Uâveler yapmak üzere birinci etabını isteklerine göre çöhazırlanan yenı tasan ile Türk zumlemışlerdir. Ceza Kanunonun 188, 254, 268 ve Teklif, Anayasa uyannca Mec384. maddelenne fıkralar e k l e n . liste bir kez daha, Senatoda da 2 mekte. 201, 236. 237, 261, 264, 366, ayrı birlcşimde ele alınacak, be296, 304, 391, 492, 495, 496, 497, nimsenirse Parlamenterlertn ay498, 499. 500, 526 ve 537. madde. lıkları brüt 12 bin 600 liraya yüklerı rfeğiştirilmektedir. selecek ve geçmiş aylık ve 6de<Arkası Sa, 7, Sü. 1 de) nekleri için de kendilerine, brüt 169 bin 200'er lira toplu ödeme yapılacaktır. 625 Farlamenter ve Pariamento dışındaki 14 Bakana ödenecek paranm toplam miktan, 106 railyon 632 lirayı bulmaktadır. Eylemlerle ilgili cezalar arttırılıyor Sait TERZİOĞLU Istonburda otobüs ve troleybüs zamları yüzde 25i geçmeyecek lETT otobüs ve troleybüs ücreüerine yapüan ve yüzdo 80 ilA 180 arasında degişen zam, yüzde 25'e dOşürülecektir. Beledlye Başkanı Dr. Atabey'den sonra Belediye Meclis üyeleri de, ÎETT Genel Müdürlüğünün hazırladığı ve Salı günü yürürlüge gırmesini istediği zammı «Veto» etmışlerdir. Bu arada, Enerjı va Tabii Kaynaklar Bakanı îhsan Topaloğlu, «Vatandaşm fazla sıkıntıya düşmemesi için teklif edilecek daha dü> şük zamlı tarifeyi onaylamaya Bakanlığımız hazırdır» demiştir. ' (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) 361 Millet Medisi, dün Sabit Osman Avcı'nm Başkanhğında toplanmış, ad okunmak suretiyle yapılan yoklamada alışılmışın aksine, 361 milletvekilinin hazır bulunduğu görülmüştür. (Arkası Sa, 7, Sü. 7 de) Teslim ol, Anayasa.. Fikret OTYAM Evlâdım Anayasa, Nice emek ve gözyaşlanyla scni bu yaşa getirdik, senden ne ka. dar umutlujduk.. Bir gun senin sayende huzura ve mulluluğa ve refaha kavuşacajpmızı umul ettib durduk.. Nice badirelerden sonra senl meydana getirdik. Seni, memlekete yarariı olman için bir oya gibi tşledik. Ama bütün bu candan fedakâra. ne gayretlerimizin şimdi bos çıktığını görüyoruz. Seni bu halde mi görecektik? Bize bunu da mı yapacaktın? Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kardeşjerin üzüntüden hasta düçtiiler Ben ve seni doğuran »nan iki gözümfiz iki çeşme ağlıyoruz günlerdir. kimsenin yürüne hakacak halimiz vok. Anayasa evlâdım, Sana son defa sesleniyornz, gel teslim ol Nasıl işledin bunca suçu? BJz seni bugünler için mi yarattık. bü. yüttiık. bebe gibi titredik ü z c i n de? Nasıl kıydın Sülman'a? Nasıl kıydın Ziraat Bankasının kredilerine? Nasü kıydın Özel Yükselîş Kolejinin vergi indirimine. milyonlarca liraJık krediye? Nasıi kıydın ormanlara, kerestelere? Nasıl kıydın fakir fukaraya. nasıl kıydın da beş liralık zeytim on liraya, sekiz liralık peyniri ondört liraya çıkardın, hiç mi acntıadnı Anayasa evlâdnn? Hiç mi acunadnı? Gediz'i yıktın.. Dedik ki bir ha tadır oldu, ama ardmdan Burdur'u, ardından Bingöl'ii yerle bir cttin.. Olacak, yapılacak iş tniydi Anayasa evlâdım, yapılacak iş miy di bunlar? Anayasa evlâdım, Bak sana seslenirken gözlerimizden seller gibi yaşlar dokiiyoruz, gözyaşlarunızı sokağa akıtıyoruz, şimdi bunlar Çubuk deresine akacak, Çubuk barajını tasıracak ve sel basacak Ankara'yı. bunca can, sellere kapılacak, gider ayak yine Jbu mâsum halka zulüm yapacak, canlara kıyacaksın, sana yalvanyoruz gel teslim ol Anayasa evla. (Arkası Sa. 3, Sü. 6 da) • FtNLANDtYA Cumhurbaşkanı Kekkonen, çapariyi çekerken .. (Dışişleri Bakanı Olcay, dün gece İstanbul'da, konuk Basbakan onuruna Tarabya Otelinde bir yemek vermiştir.) Fotoğraf: Selâhattin GtZ Memurların grev yapamayacağına îiışkiıı kararın gerekçesi de dün açıklandı • Moskova Lefkoşe büdirisine Ankara. büyük tepki gösterdi SORUMLU MLDtiRÜMÜZ OKTAY KÜRTBÖKE VE YAZARIMIZ İLHAN SELÇtK, DÜRCŞMADA. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başpiskopos Makarios'un Moskova'ya yaptığı zıyaretten sonra yayımlanan ortak bildiri üzeruıe, dün Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Sovyetler Birhğının Ankara Büyıikelçısi Vasili Grubyakov'u Bakanlığa davet ederek, ortak bıldirideki bazı noktalar üzerinde Sovyetler Birliğınin «nazan dikkatini» çekmiştır. Öte yandan, Dışişleri Bakanhğı sözcü yardımcısı, bir soru üzerine Makarios'un Kıbrıs'a dönünce sarfetüği sözler üzerine Türkiyenin bir cevap vermeye 'üzum gormediğini belirtmistir. Dışişleri Bakanı Osman OU cay*ın davetı üzerine Sovyetler Birliği'nin Ankara Büyükelçisi Vasili Grubyakov dün saat ll'de (Arkası Sa. 1. Sü. b da) RUSYA'NjN DIKKATİ ÇEKİLDİ SELÇUK'UN TAHLİYE İSTEĞİ DÜN DE REDDEDİLDİ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Devlet memurlarının grev yap malarını yasaklayan kanun mad delerinin Anayasaya aykın o l . madığı yolundaki gerekçeli A . nayasa Mahkemesi kararı dün Kesmi Gazetede yayımlanmıştır. TÖS'un duzenlediği genel dğretmen boykotundan sonra Alanya Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkecnesine intikal ettirilen davayı m . celeyen Anayasa Mahkemesi, devlet memurlarının grev y a p . malarını yasaklayan Memurin Kanununun 65., Devlet Memurları Kanununun 27., ve Kamu Personeli Sendıkalan Kanunu. nun 14. ve Türk Ceza Kanunu. nun 236. maddesinin Anayasaya aykın olmadığı sonucuna v a r . mıştır. Devlet Memurlan Kanununun 27. maddesinin kamu düzeninin aksamaması için memurlarm grev yapmalannı, toplu halde işlerini bırakmalanm yasakladı. ğı belırtilen karar gerekçesinde, «Anayasanın memurlarla ilgili hükümleri arasında memurlara grev hakkı tanıyan veya bu k o . nuda kanun koyucuya bağiayan bir hüküm yoktur» denilmekte. dir. Bilirkişi, bir fıkrada suç unsuru bulmadı Gazetemiz l'aıı Işleri Müdürü Oktay Kurtböke ile yazanmız lllıan Selçuk'nn yargılanmalarına, dün de (2) Nu maralı Sıkıyönetim Mahkemesinde devam edilmiştir. Duruşmada, Mahkeme bu dâ vaya bakma vetkisinde olduğuna karar vermiş ve bu arada 40 günden beri tutuklu bulunan llhan Selçuk'un serbest bırakılma isteğini de reddetmiştir. Kekkonen, çapari ile bol bol istavrit tuttu Fiıüandiya Cumhurbaşkanı Urho Kekkonen, Karadeniz sularında balık tutmak için 4 saat kadar aralıksız olta sallanuştır. Günün ilk ışüüariyle birlikte Şale Köşkünden hareket eden konuk Cumhubaşkam Kekkonen, Dolmabahçe açıklannda bekliyen Et ve Balık Kurumu'nun «Arar» gemisiyle yola çıkmıştır. Dort saat aralıksız fenerler hattı dışında, Anadolu kıyılarında 5 metrelık bir motorlu sandalla avlanan Finlandiya (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Bilirkişi raporu Saat 14'te yapılan duruşmada daha önce sanık avukatları tarafından verüen ve Büırkışı Kurulunun reddiyle ilgili dilekçe okunmuştur. Dılekçede geçen celse Mahkeme tarafından BUırkişi olarak atanan Prol. Sulhı Dönmezer, Sahir £rman ile Asistan Dr. Kayıhan Içel'in delil leri değerlendirmede, Mahkemeye yardımcı olacak nıteükte bulunmadıkları, tecrübesız olduklan, ayrıca tlhan Selçuk'un, Bılirkişılerin bu tutumunu eleştıren vaalar yazdığından, objektıf (Arkası Sa 7. Sü 5 deı Ziraat Bankası Genel Müdiirü görevinden alındı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ziraat Bankası Genel Mudürıi Sabahattin Serifoğlu'nun görevinden alındığı öğrenilmışür. Bu konudaki karamame, Cumhurbaşkanının onaymdan sonra önümüzdeki günlerde Resmi Gazetede yayırrüanacaktır. Ziraat Bankası Genel Müdürlüçüne şimdılık Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya Turgay'ın vekâlet etmesi uygun bulunmuştur. Belirtildieine göre, yeni hükümetin kurulmasından kısa bir süre sonra Demirel'in kardeşlenne verilen kredilerin usulsüzlüğu volunda öne sürülen iddialar üzerine Şerifoğlu hakkmda müfe'»iş soruşturması açdmıştır. Bu soruşturma. geçtieimiz hafta sonuçlanmış ve verilen rapor üzerine Serifoelu'nun görevinden alınması kararlaştırılmıştır. Genel Müdür hakkındaki soruşturmanm derinleştirileceğı ;fa de edilmiştir. Anayasa] haklar Grev hakkının Anayasa'da sadece ışçılere tanındığı belırtilen gerekçede. Türk Ceza Kanunu. (Arkası S*. 7. Sü. 4 de) TÜRKIYE DRMANCILIKTAK YILDA 10 MİLYAR LİRA KÛZANABİLİR Ergun BALCI Finlandiya Dışişleri Bakanı Vaıno Leskinen, dün Hilton'da duzenlediği basın toplantısuıda, Avrupa Güvenlık Konferansı konusunda ıyimser olduğunu ve bu fıkri desteklediklerini söylemiştir. Dışişleri Bakanı, Berlin sorununda bazı gellşimler kaydedil. dikten sonra, Avrupa Güvenlik Konferansı toplanmasmın yaklaşacağını ümidettiğini belirtnıiş tır. Dışişleri Bakanı ayrıca, bu konuda Osman Olcay ıle Anka. ra'da yaptığı görüşmeden sonra daha da iyimser olduğunu söylemiştir. Dışişleri Bakanının yanmda bulunan Ekonomik Müşaviri Pertti Vusıvirta'ya, bakır a l a . nmdan başka alanlarda da Tur. kiye'ye Finli teknisyen ve muherufis (Knowhow) gondenp gondermıyeceklerı sorulrauştur. (Arkaaı Sa. 7, Sü. 4 de) LE MONDE MUHABİR GÖNDERİYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bundan bir sure once «Le Monde» gazetesinde yayınlanan okuyucu mektuplannd'an derlen mis bir haberde başta yazar Çetin Altan olmak üzere gözaltına alınan aydınlara ışkence \apıldığının öne surulmesının Basbakan Yardımcı<:ı Sadi Koças tarafından yalanlanması VP haberi veren gazeteden bir tem silcinin Türkiye'ye gelerek durumu bizzat yerinde inceleyebileceğinin belirtilmesinden son ra öğrenildiğine göre, Le Monde, Paul Balta admdaki bir muhabirini Türkij'e'ye gdnderece(Arfcası Sa. 7. Sü 5 de) 12 Mart öncesini yaratanlar Kimse evınde oue guveniik al tında değildi. Gazeteien daha matbaanın Kapısında toplarlardı Sansür edılmış sütunlan bembeyaz gazeteler çıkardı. Habenn arkasından yasak tcaran vetı çirdi Duşünce, ınanç, bitım sa nat özgürlüklennin ÖZÜTÜI ez» KARADENİZ VEKÜRKÇÜGİL YAKALANDI 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komu. tanlığınca açıklandığına göre, ara nan ve haklarmda tutuklama kararı bulunan Masis Kürkçügil onceki gun. Harun Karadeniz ıse dün guveniik kuvveüerince yaka YEŞtLKÖY'E İLK SEFERİNDE ARIZALANAN JUMBÜ JET... Yeşilköy'e ilk kez gelen jumbo fet orızolandı Dunya ticarî havacıhğının en gelişmis uçağı «Boeing747» dığer adıyla «Jumbo Jet» dün sabaha karşı ilk kez geldığı Yeşilkoy Havaalanında ârızalanarak 3 saat onarım için beklemıştir. 1970 Martında NewYork'tan Paris'e ilk tarifeli uçuşunu yapan «Uçan gemi, Jumbo». ancak bu tarihten 15 ay sonra İstanbul'a gelebilmiş, fakat kalkısı sırasında meydana gelen aksaklıklar, Yeşılköy havaalanında bulunan gorevli (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) (Fotoğral: ALI ALAKÜŞ) laonusiardır. eze yotc etmişlerdi. Devrün böylece gelmıştır J 7 (Arkası Sa. 5, Sü. 6'dal
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle