19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALTI: rCÜMHüRİTET: :12 tıazıran 40 YIL mncm 12 Haziran 1932 tarilüi Almanyada Imparatorluk P ARİS, 11 (ajıj Eski Kay zer terafından bazı harp gemileri mürettebatına hita ben gönderdiği bir telgraftan bahseden «Le Matin» gazetesı yayınladığı bir yazıda ou telgrafın. Kayzer'in Alman Impa ratoru olması itıban ıle haız ol duğu hukuku geri almak manasına geldığmı belirtmektedır. • TEKİRDAG ve Akhısar'dan bildirildiğine göre bu sene karpuz mahsulü bol olacakmış. • KÖR ÖMER adında binsı satm aldığı ıkı yumurtanın kuçuklüğü yüzünden yaptığı ağız tartışmasmdan çıkan kavga sonımda, Osman efendıyı öldunnuş ve Ağırceza Mahkemesmde dün muhakemesine başlanmıştır. • SON GÜNLERDE yağan yağmurlar, çUek fiyatlan uzerinde de tesirini göstermiş ve düne kadar 40 kuruşa satüan çilek 60 kurnşa çıkmıştır. Fıireya, Türk seramik sanatının öncnsü, otoritesi ve iilke. mizin bu sanat kolunda nlnslararası yanşmalarda da en giiçlü sanatçısı olarak tanınır. Füreya'nın bütün sergileri orijinaUik taşır. 1968 yıhnda Faenıa Yanşmasında «Altın Madalya» kazanan seramik sanatçımız Jale Yılmabasar Ertugan, ayrıca birçok uluslararası yanşma ve sergilerin ödül ve başarılannı elde etmiştir. Müfide Çalık nlnslararası basanlar Ua/anmış bır sanatçımız olarak gerek ynrtta, gerekse dışardaki sergileri ve elde ettiği ödüllerle Türk seramik sanatını degeriyle tanıtmıstır. Eski bir sanatımızın yeni başarıları Seramikçilerimiz ödül rekoru kırıyorlar Türk seramik sanatının önculerinden ve olumlu sanatçılarından biri de Sadi Diren'dir. tlk sergilerinden beri değerini ispat eden Sadi Diren, dünya elestiricileri tarafından en övülen sanatçılan. mızdan biridir. ÜRKİYEDE köklü, gelişUluslararası yanşmalarda yıllarca jümiş ve gelişmekte olan sari başkanhğı yapan İsmail Hakkı Oynat kollanna (edebiyat, tiyatro, plâstik sanatlar, müzik: gar, bu dalda sağkdığımız çok olumlu ve diğerlerı) kıyasla, temeli geçsonuçlan açıklıyor miş yüzyıllara dayanan, en eski sanat ttırlerınden bıri de «seramik sanatı» dır. Geçmişte adı bilınen ve bılınmiyen yaratıcılardan, günümüzde un yapmiş değerlerimize varıncaya kadar: Kutahya çınılerinden çağ daş sanatın en modern brneklenni içine alan «Türk Seramik Sanatı» üzerınde bnemle durulacak bir varlıktır. Bu en eski Türk sanatı, özellıkle son yıllarda yurt ıçinde olduğu kadar, yurt dışmda da başlıca sanat merkezlenndekı sergılerde ve yanşmalarda Türk seramik sanatçılarının uluslararası başanlanyle busbütun değerini ortaya koymaktadır. Füreya, Müfide Çalık, Jale Yjlmabaşar Ertugan, Nasıp Iyem, Sadı Dıren, Ruzin Galatalı, Attıla Galatalı Nasip lyem. seramik banatında olduğu gıbı hejkeı ve resim save dığerleri.. natında da isim yapnus bir sanatçımızdır. özellikle Anadoln insanlannın çehrelerini sanatına yansıtmakla kendine özgü kisilik İSMAtL H. OYGAR kazannuştır. Düııyantızda Selmi AHftAK I sına (yabancı dUden). 6 tri Uneyı kuçukten iyiyi; kötüden ayır raak işı. 7 Bir gezegen. 8 TERSİ bir harjj silâhl. Terzi malzcmesinden. 9 Bir ç«sit toprak. Hayvan yıyeceği. YUKARIDAN AŞAĞntA: 1 Gazete (Eski dU). TER8t bır sUâh veya at arabasında bir parça. 2 • Parlak, beyaz ı;ıkU yanan kokulu bir eaz. 3 Boşuboçuna. Bir renk. 4 Alaturka musjkıde bır makam Soı dinleyen, itaatkâr. 5 Hastalıktan iyilesmek 6 Lezzet. Elbısede lakım ı mânasına. 7 u â\ r\c\emE\F\ Oy. 8 Su. a em;\L\j»\u\r\ Üzüntü veren f> puruzlü ıs, t •J basa dert o SOLDAN SAĞA: I lan sey 9 1 Yun ormesl 1 Sevgül (Eski dü>. Tfazt (Eskumas eksıkki dil). 2 Harbde du$man eline sız. kusur duşmek, hürriyetsizlik Kteıyada bromun slmgesi. 3 Beraberlnde taaaaagtata tuz. gıtmek, eslik etmek. 4 Inanç. OönkD bolmacanın 5 Lisan. Insanda benllk mâna ttaJledllmİ» 6789 radyo İSTANBUL Prof. lsmaıl Hakkı Oygar Türk seramik sanatının dtş ülkelerdeki yanşmalarda jüri başkanı olarak temsil. cisi ve tanmmıs sanatçı dığı sanat olayı olaraie anılacaktır. Jün Uyesı olarak Prof. lsmaıl Hakkı Oygar katünuşU. ttalyayı «seramik dünyası» olarak nıteleyen lsmaıl Hakkı Oygar, Faenza başansmdan son ra, Türk seramıkçılerinın GualdoTadıno Seramik Sanat Yanşfnaaı, Pernıgia « Bomad» d* sergilerde iyı omekler verdıklenni ve bunlan son zamanlara kadar diğer kentlerin izlediğini belirtmıştir. Bu uluslararası sergi ve yanşmalarda varılan karara göre 1972 yılında Londrada Uluslararası Çağdaş Seramik Sergisinın yapılması beklenıyor. Türk seramıkçileri her halde, kazandıkları başarılardan dolayı ümitle bakıyorlar bu sergiye... 05.55 06.00 07.00 07.05 07 30 07.45 08.00 08.10 08 30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 1005 10 20 10.45 11.00 11.45 12.00 12.10 12.30 13.00 13.15 15.00 15.05 15.30 16 00 16.15 16.30 16 45 17.00 17.05 17.20 17.50 19.00 19.30 Açüış, program Günaydın Koye haberler Türkuler, oyun havalan Haberler, hava durumu Bu sabahın melodıleri İstanbul'da bugün Solıstler geçıdi Arp soloıan Turküler geçıdi Ev için T Korman'dan şartalar Arkası yarın Haberler ,, A Ostüp^eır » M k U i ' • Hafıf batı müziği Turküler KonserlerimizdeD Saz eserleri Haberler Çigan melodıleri Beraber, solo şarkılar Haberler, Resrnî Gazete N. Ersöz'den şarkılar Haberler Solistler geçidi Cumartesi konseri S. Okuş'dan türküler V. Dçaroğlu Orkestrası Oyun havalan Hafıf batı müziği Haberler M. Paydaş Orkestrası Yurttan sesler Reklâm programlan Haberler, hava durumu Hafif müzik 19.40 19 55 20 00 20.30 21.00 21.10 21 30 22 45 23.00 23.45 23.55 24.00 11.55 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 21.45 22.30 22.50 23.20 00.30 0100 O. Avşar Orkestraa Bır varmış Deyişler ve Ezgiler Satırbaşı 24 saatm olaylan Beraber, solo şarkılar Bestecıler ve yaşantılan Haberler Hafıf batı müzıği Gece müziği önemlı haberler Kapams Geçen yıl büyük bir ilgi ve başarı sağlayan gösteri tekrarlanıyor İHpodromda defile ı ar Y ile \RIN Veliefendi Hipodromunda yapüacak «Gazi Koşusu» vesılesıyle Turkıye Jokey Kulübü ve Istanbul Olgunlaştırma Enstıtusunun tertıpledikleri mnhteşem defile de buyuk ilgj beklenmektedir. Olgunlaştırma Enstıtüsü Müdiresi Bedıa Dıker, T.J.K. Genel Sekreten Dr. Mıchel Savıch, Gunseh Başar ve T.J.K. Basın Şefı llhan Başçı, gunlerdir «Gazi Koşusu Defilesi» ve bu rrurasebetle Hıltonda verı'scek kokteylın hazırlıklarıyla meşgul olmuşlardır. 25 kadar mankenin katüacagı defılenın geçen yıl olduğu gıbı bu sene de genış alâka uyandır ması beklenmektedir. tSTANBUL tL Açıiış ve prograra. Dıskoteğimizden Karışık sololar Hafıf Batı müziği Konçertolar Hafif şarkılar Oda müziği Tatil gunü için müzik Cumartesi konseri Çay saati Küçük konser Gençlere muzık Senfonık müzik Hafıf Batı muzıği Hafif Batı müziği Akşam konsen Sızın için Dünyadan müzik Melodıden melodiye Caz müziği Gece ve müzik Hafif Batı müziği Program ve kapanış. MANKENLER EFİLEYE ıştırak edecelc mankenler şunlardır: Oya Orhon Sema Akıncı, Fatoş Altır.kum, Fusun Oztaş, Aydan Adan, Sema German, Meltem Karapazar, Pıraye Uzun, Bahar Erdenız, Ceyda Karahan, Nur Alpan, Tuna Kargıü, Sevda Karaca, Okşan Yarsuvat, Nur Erbay, Sema Arabacı, Mukaddes Andiçen, llknur Atamert, Hilâl Gezer, Gülçin Kırangeçen, Nılgun Keçili, Fılız Vural, Nılgun Gulıstan. D KIYAFETLER EFİLEDE takdım ve teşhir edılecek modellerin onjınal ısımlen ıse soyledır: Tarıhten Gelıyoram, Gazı Koşusu, Karacaoğlan Dağ'arda, Kızkule sı, Efeste Randevu, Ege Güzelı, Topkapı Sarayı, Yunus Emre, Yurttan Sesler, Hıpodrom Kızı, Çirulı Köşk, Nazlı Kezban, Ruzgâr Gulu, Yayla Ruzgân, Birbırının Dengi, Gelincık Tarlası, Aşk Hıkâyesı, Bahar Ruzgân, Yörük Kızı, Akdenız Kıyıları, Jokey Kulup, Yaz Geceleri, Boğazıçi Kordüğüm, îstan tıuî TS^unlaşma. D ÜRK SERAMİK sanatını gerek yaratıcıük, gerekse dış ülkelerde tüuslararası yarışmalarda temsil yonunden otorite sayılan ve juri olarak seçılen Prof. Ismaıl Hakkı Oygar, gazetemize Türlc seramik sanatının son yıllarda dış ülkelerde değerlendirilışırun kısa bir tanhçesini ve izlenimlennı şöyle açıkladı: «Yaz aylan genellikle sanat hareketleri bakımından çeşitli ülkelerde çok zengindir. Seramik sanat konusun da özellikle Isviçre, Fransa, Italya ve Çekoslovakyada açılan büyük sergiler \<t yarışmalarda Türk seramikçilerinin gösterdiği başanlar ör.emlidir. Sanatçılanmızm da katıldığı bu sergiler ve yanşmalar sanat yönünden seramiğin tornada çekilen çömlekçilikten uzaklaştığı, mimari satıhlarda, batıkçıkık, kabartmalar ve resim tadı tasıyan piktüral kompozisyonlar, heykel ve monümantal akımlara jöneldiğini bu sergilerde gördük.» Turk seramıkçılerının dısanda kazandığı başanlara kısaca gbz atınca önce 1962 yılında Prag Uluslararası 3. Seramılc Serglsinde sanatçılanmızın toplu eserlerıyle «ikincilik» ve dört sanatçımızın «Altın madalya» ve beş sanatçımızın da «Gumüş madalya» almış olmasını buyuk onemle belirtmek gerekır. Bu başanlardır ki, bıze 1967 yılında 25 ülkenin katıldığı «İstanbul Uluslararası Çağdaş Seramik Sergisi» nı ve «Seramik Akademisi» nin Buyuk Kongresını ulkemizde duzenleme inıkânmı sağlamıştır. Sonra Zünh ve Pans Türk sanatçüannın övuldüğü illerdir. T natçılarının başanlanm hatırlattı. Vallauns, îkincı Dünya Savaşmdan sonra seramik merkezı olarak ün alan bır yer. Nice ve Cannes arasında turistık zmcır ortasında eski bır çömlekcı kasabası Pıcasso"nıın dunyaya tamttığı bır sanat koşesı Işte burada altı Turk seramik sanatçısı başarı kazanmıştı. ALTIN MADALYA LKEMtZDEN ? sanatçı ve Devlet Güzel Sanatlar Akademısı Seramik Atolyesi öğ rencılennın katıldığı Italyada Faenza Uluslararası ılk seramik yanşma ve çağdaş seramık sergısı, 1968 yılında değerlı sanatçımız Jale Yılmabasar Ertugamn «Altın Madalya» kazan Ö r Çeşitli haberler ANKARA 053 06.05 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.07 08.37 09.00 0950 09.40 10.00 10.05 1025 10.55 11.10 1130 12.00 12.05 1255 1250 13.00 13.15 Açıiış, program Günaydın Koye haberleı Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Sabah müziği Ankara'da bugün Sabah şarkılan Çeşıth müzik Ev için Sabah konseri Arkası yann Ara haberler S. Güven'den şarkılar ÇeşitU müzik P. Türkân'dan türküleı G. Ipek'ten şarkılar Konser saati Ara haberler A. Akkılıç'dan turküler Reklâm spotlan Şarkılar Haberler, Resmî Gazete Hafif müzik 15.00 15.05 15 21) 16.05 16.25 16 45 16.50 17.50 19.00 19.35 1930 20.20 20.35 2055 21.00 21.10 21.40 22.00 22.15 22.45 23.00 23.20 23.55 24.00 Ara haberler ş. Gültekın'den türkület Dılek kutusu G. Akm'dan şarkılar Türkuler geçidi Ara haberler Çocuk saati Reklâmlar Haberler, hava durumu Iki solıst söylüyor Türk müziği Y. Çınar'dan türküler Italya'dan müzik Bır varmış 24 saatm olaylan Yenı sesler Yeni plâklar N Ertaş'dan türküler Çağdaş Türk müziği Haberler Çeşith Türk müziği Müzik dolabı Önemlı haberler Kapanış O 1968 yılında girdiği bir güzellik yanşmasmd» finale kalarak ilk defa dikkatleri üzerinde toplayan Piraye Uzun, daha sonra sinema çevrelerinde cazip teklifler almış, çeşitli flimlerde başartlı roller oynamıştır. Kendisi ayni zamanda usta bir yüzücii ve bahk kııdır. Aynca birinci sınıf bir mankendir. Yannki defileye de katüacaktır. VALLAURtS BAŞARISI ROF. tSMAIL Hakto Oygar ıki yıl önce Jüri Başkanı o larak seçıldiği ve bu yıl da Şeref Komıtesi üyesi olarak yer aldığı ve eserlerıyle «Hors Concours» (Yanşma dışı) ılgı uyandırdığı «Vallauris» Seramik Sanatı Bıyenalı içm de Turk sa P TUZDOKUZ yülık resim öğrettneni Şahin özgür'ün I)a^ utpasa Lisesı Resim \ e Fotoğraf Kolu öğrencilerinin resim çalısmaları için bazırladı|ı sergi, Harbiye'deki Modem Galeri'de sanat çevrelerinin dikkatini çekmektedir. Davutpaşa Lisesi Müdürü Nihat Tünaydın'ın yaptığı konuşmada sergideki öğrenci çalışmalarının özellikleri ve Ressam Şahin özgür'ün uznn yıllara varan titiz çabası değerlendirilmiştir. Şahin özgür, öğrencilerine çesitli konnlar verdiği gibi, güzel sanatlarla ilşili yzzılar da yazdırmıstır. 10 bölüm halinde düzenlenen sereiden yukanda bir köse görülüyor. (Ortada, Resim öğretmeni Şahin özgür) TURK KARIKATÜRÜ AŞLANGIC1NDAN Bugüne Kadar Türk Karikatürü» adll eser yayınlanmıştır. Turk Karikatüru'nun ıoo. yüdonümü dolayısıyla Daruşşafaka Cemıyeti'nin Çemberlıtaştaki Sanat Galensınde açılan ve buyuk ügıyle izlenen sergi, aynca gazete ve dergılerde geniş çapta değerlendınlen Türk Karikatür Sanatı'nın yaratıcılannı dünden bugüne kadar çeşitli örnekleriyle içinde toplayan kitap, Türk Karikatür saoatı konusunda bılgi vennektedır TÜRK İSLÂM MİMARİSİ IAP1 VE KREDİ Bankası'nm Kültür ve Sanat Hizmetlerl çerçevesi içinde düzenlenen sergilerden 80'incisi «Türk • tslâm Mimarîsinde Süsleme Elemanlan» konusunda, Galatasaray'da Bankarun Sanat Galerısinde 9 Haziran 3 Temmuz arasında yer almaktadır. >••» ••• • *••< >•••»••••• TUZLA IÇMELERI Sayın müşterilerinin emrindedir. '•••••••' ••»»»•»•••••»< İlâncıük: 3134/4 IŞIK 71 ENÇ seramik sanatçılan nuzdan Işık Anbunıu'nun rt Haziran'dan 15 Haziran'a kadar Taksim Sanat Galerisı'nde yer alan «Işık 71 Seramik Sergisi» sanat çevrelerimızce genış ılgıyle karşüanmış ve genç sanat çırmzın ince zevk, titıziık ve estetık görüşle yaptığı seramik ça lışmalan beğenılmiştir Isık Anburnu ilk öğrenımını Yozgat, orta öğreniminı Istanbul'da yapmış ve 1969 da tstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yük sek Okulu Seramik Bölümünü bırincüikle bitırmıştır. CENTO sergısme dbrt ve dış UlkeleTdc açılan çeşitli sergilere Ikışer eserle katümıştır. Genç sanatçı şımdıki sergisinde ahşüağelmiş usullerden ayn bir yapun tsknı ği kullanarak «çöğre» den jarar lanmıştır. Böylece bu sergisine «Çöğre Seranüği» denebilir. Fotoğrafta Işık Anburnu sergisınde bır esenni açıklarken görülü yor. »••••»••••••• 6 I LA N Kromit Gevheri Nakletlirilecekiîr Sivrihisar Bahçecik köyü civanndaki takriben 1500 ton kromit cevheri tahmiltahliye dahıl olmak uzere Konya'dakı Müessesemize naklettirilecektir. Şartname ve mulassal bilgi mesaî saatleri dahılinde Müessesemiz Ticaret Şefliğinden temin edilebilir. Tekliflerin en geç 16 Haziran 1971 tarihi saat 15.00 e kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine verilrrnş olması lâzımdır. Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tâbi olmayıp, i$i verip vermemekte veya dilediğine vermekte serbesttir. Sümerbank Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayi Müessesesi (Basm: K. 46716315/4917) ırınkı «da,, Koşusu» nun proşrammda çok zengin bır de defile var. Bu çok dikkate değer gösteri\c otuza ^ akın manken katılacaktır. Provalar sırasında Uipodromda çekilen bu fotoğraf, defileje katüacak ünlfi mankenleri bir arada göstermektedir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle