20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 Haziran 1971: CUMHTJRÎYETı SAYFA BEŞ BORAKS REZERVI 1 MiLYAR TON •Boraks, "Maden Kannnarna bir madde konnlarak devletleştiriiecek ANKAKA, (THA) Devletleştiriiecek Borafcs madenlerı jçm Maden Kanununa tek madde konması. «Boraksı yalnız devlet i ş . letir» cümlesiyle sorunun çozülmesi kararlaştırılmıştır. Kanun taurısının gerekçesinde, Boraksın başka ülkelerde bulunmaması, dev. letleştirmenın nedeni gosterilmekte, Türkiye'de ise, bilinen Boraks rezervinin bır mılyar tonu astığı ifade edılmektedır. Boraksın, arama yapılmadığı için bılınme. yen rezervleri ise işletme bas. ladıktan sonra tespit edılece^tır. Kanun tasansını bazırlayan yetküiler, THA muhabtrine İspân yanın Pirit madenind» bunu yap ANKARA, (CmmhBriyet Büraın) tığını, devletleştirmeden sonra. Dış Ekonomik Iliçkiler B a . dünya ııyatlannı elinde tuttuğukanı Özer Derbil, dış tıcarenu ifade etmfşlerdır. timizin daha dengeli bir haHalen İngülzlerin elinde bulule getirileceğini soylemiştir. nan Boraks madenleri lmtiyazı Lâleh'de dun sabah 2 çocuk an. devletleştlrme kanunu çıktıktan nesi bir kadın bir kişıyi cildürmuş Özer Derbil, bır soru üsonra, Türkiye'ye devredilecektir. bir diferini de ağır yarBİamıştır. zerine, ithalfttımızda hakiki Merkezı tngiltere'de bulunan Kactamonulu Mürüvvet Yağıhtiyaçların ve bunlarla ilgi(Borax Consalidated Ttd. »eni man, bir süre önce çalışmak için li dış piyasa fiyatlanmn tesbit adıyla Tur Boraks ŞU.)nın elin edileceğini belirtmiş «İhracatta girdiği trikotaj atolyesinde, Yalîın de, Eskişehir dolaylarında, re iç pİTasa ihtiyaçları ve dnnya piKılıçla tamjmıştır. Mürüvvet, Yalçmla iş ılişkisini erkeğın zerv miktan bılinmeyen önemli vasa şartlannın gögönünde buzoru ile hissî ybne gotürmüşlundurularak ihraç mallarımıza bir kaç «Ruhsat sahaun» bulurr tür. Kadmın ifadesine gore, YaJmüslakar fiyatlardan pazar temfn maktadır. îngilizler Türkiye'de çm kendisini kandırarak kaçır. edilerek döriz gelirlerimi» arttı100 yıldan fazla bir suredir Bomi{, daha sonra da terketnıiştir. rılacaktır» demiştir. raks işletmişler, zaman zaman Genç kadın bunun üzerine ko;asahalan terkedip, sonra yeniden sını vt çocuklarını bırakıp KasÖzel sektör başlamışlardır. tamonu'daki babasının ypnma Dış Ekonomık ilişkıler BakaBoraxs Consolidated Ltd'm, fitmiî ve üc gun önce de tekraı m Ozer Derbil, özel sektdrün, top Genel Müdürii Londra'dan önceki i? aramak üzcre İsUnbul'a donlum yaranna uygun ç&lısma düze gun özel uçagı ile Ankara'ya gelmüştür. mıs ve Başbakan Prof. Enm'le ni. güvenlik ve kararlıhk içinde görüşmek istemiştir Erim ve Ka kalkınmaya katkıda bulunmak su «Şerefimle oynadı» retiyle hukumete yardımcı olma raosmanoğlu ile. Başbakan ve Dun saat 8.30 da Mıiruvvet, Lâsım arzuladıUannı fbzJerîne ekyardımeısımn fslerinin çoklufu îelfde Yalçmla karçılaşmış ve ara lemistir. larında münakaşa çıkmıştır. Yır.e nedeniyle görüsemeyen yabana kadının verdiği bılgiye göre, Yalşırket Genel Mudurunun Enerıi çın çok ağır konuşmuş, hakaret ve Tabii Kaynaklar Bakanı Toetmiştir. Mürüvvet ifadesınde. «Ta paloğlu ile bır gün sonr» göruşbanea Talçmındı. Beraber olduğumesi için randevu alınmı». ancak muz zaman yuvama dönmek utcGenel Müdür beklemeyerek Kidiğimde silâhla devamlı olarak nada'ys gitmiştir. beni tehdit ederdi. Bcn dc avrıLinyitin Devlet lırken silâhı gizlice yaıııma almıstun. Karşılaştığıınızda bana vapelivle işletilmesi madığıaı bırakmadı. Kolumdaıı Lmyıtin devlet eliyl» işletılmetutup süriiklemek istedi. İşte o sı hükmünün gerekçesinde de zaman ne .vaptığımı bilmi.i onıra. memleketin yakıt ihtiyacıntn doDunya sanki bajıma jıkılmtştı. viz ödenmeden karsılanması gösTabancayı çektim, kaçmak istedi terilmektedir. Aynca devlet ısatfş ettim. Benim jerefimle oyna. letmesi halinde yerlı işçılerin bu mıştı» demiştir. işletmelerde çalışabilecekleri ve ANKARA (Cnmhuriyet BiJrom) Olay sırasında serseri kur>uniş alanı açılabilecefi belirtıllardan biri de Mehmet Pakeı"e Anayasa Mahkemesı tarafınmektedir. ısabet etmiş ve yaralanmasına y;<\ dan kapatılan MNP'nin eski GeKanun tasanlannın haarlanaçmıştır. Sanık kadın cinayet'en nel Baskanı Konya Milletvekili masmda, Hukuk Fakültesi Ana«onra kaçmış ve Alemdarda yaka. Necmettin Erbakan'm yasama yasa Doçentı Dr. Ergün Özbulanarak nezaret altma alınmıstır. dokunulmazlığının kaldırılması dun ve İstanbul'dan çafcnlan Tikonusunda gerekli işlemin yacaret Hukuku Profesörii Haydar j»;lrnasını isteyen Başbakanlık Arseven 4 e çaJışroakta, tasarılâr, tezkeresi Miî>et Meclisi Başkan." Maden Dairesinde kurulan kolığına gönderilmiştır. EVLENME ÎLANI On yıl sonra Anayasa (BastaraH l. Saytada) Mayıs 1960'da ve BaşbaKsn Nıhat Enm'in «tepkj anayasası» dedıği temel yasa giicü böylece doğmu?tur. Temel hak ve özgürlukleri, sınırlandırma bahanesı altında kullanılmaz hale getiren, vok eden bir iktıdara lcarşı, o hak ve özgürlüklere sanip çıkıltnı?tır. landınlmadjğıdır. Yanı, 1961 Ana yasası ile iş başma gelmlş yürut' me organlarının suçu. Anayasanın omuzlarına j'ükletılmek ıstenmektedir. Haklı olarak, basın özgTirlüğünün kbtüye Imllanılmasını bnlemek defil, temel hak ve özgürlüklerin özünü îedelemek şüphesi uyanıyor. koy an memleketler de vardır. Anayasa tasanmu da bu yoln tutmustur. ... Bo balamdan, herkesc taıunan fikir hiirriyetinin, şu devlet nizanuna, su deraokratik nizama uygun kanaatleri belirtrnek için saglandığı süphesizdir. Yoksa lâik ve deınokratik nizamı %ıkmak isteyen, devietin ve mille» tin iilke bütünlüğünü parralamak isteyen bir fikrin ifade edilmesi »slâ fikir hürriyetine dalıU safilamaz ve pek Ubiidir ki, suç teskil edecektir. ON YIL SONRA BUGÜN Aradan sadece on yıl geçmlştir. Bugün Başbakan, Anayasa giıvenlifinın kbtüye kuUanılmasmdan şikiyetçidir. Mahkeme kararı olmadan bır eve gınlemezken; şimdi, girilsin, rr.ahkeme karan arkadan gelsın denıliyor. Kişj dokunulrnMİığı ve özgurlüğu, yargıç karanndan once de kayıtlanabilecektir. Başbakan, Anayasal hak ve hürriyetlerın Türkive'de demokratik duzeni vok etmek için kullanıldığıra inanıyor ve önleyicı tedbir ola rak, yurutme organlanna daha genış sınırlama hakkı kazandırmak ıstıyor. Demek kı bir «kar>ı tepki Anayasası» hazırlanmakta> dır MİDE FESADI 1960'dan önce, özgurlUkler ve haklar kolayca yenir yutulur halde ıdi. Asluıda devrim, bu mtde fesadından doğmuştur. tktidann oburluğu kendisıne yaramamıştır. Şimdi, vatandaşlann temel hak ve özsürlükleri hazmedememesinden sdz ediliyor Yani. Erim hükümet] tasansına göre, 1961 Anayasası ile genış hak ve özsürlüklerden bu kez kişîler ve Anavssal kurumlar mıde fesadına utrsmışlardır. Bundan on yıl önce, Anayasanın düşünce hıimvetı maddesı sorü'ülürken, AbdurrRhrr.an Altu* Kurucu Meclis'te soruyordu: «>Tese|â. herhanei hir kimse fikrini. meselâ nasvonal s«s>alizme kavan, vahut koınünizme kayan, veyalıut irticaa. ümmetçiliee kayan fikirlerini trk başına veva toplu olarak yayabilecck midir?» Demek ki, hak ve özgiirlUklerin mide fesadından korkulmuş; Abdurıahman AJtuğ, bunu dile sretinvor ve komisyon sözrüsü Nfuammer Aksov. on yıl sonra bugün sayın Erim'e gerekçe olacak endiseleri cevaplıyor Muammer Aksoy Demokra. silrrdp hir Urafta hürrivetler hudutsuzdur, hürriyet hiJrriyettir diyen bir görü» ve tatbikat vardır: diğer tarafta basın bürriye» tini, sör hürriyetini, partl kurma hürrivetini kantlamayi. bilhassa hürriyrt nizarnınm muhafazasi için calt ve zaruri »rören realist bir röriis yer almaktadır. Veni Anayasslanna h<ı ynlda kayitlar lki çocuklu kadın kendini terkeden adamı öldürdü Derbil: "Dış ticaret dengeli hale getirilecek,, KUSUR NEDEN ANAYASANIN? Demek ki kusur Anavasanın değildir. Kusur, Anayasayı uygulamıyan ve böylece anarsinin do£masına sebep olan sorumlu. larmdır. Guvenlık altına alınmıs kisl hak ve ozgürluklennin öznne dokunmadan demokratık nizamı korumajn beceremıyenler, ehı) olmayışlannın kusurunu ö'rtmek içın suçu Anayasanın üzerine atmıslardır. Şimdi, söz ve düşünce hnrriyetinden basın hürrivetine, kısi dokunulmazlığmdan hakların korunmasıyla ilgili hükümlere kadar, yürütme orgKüannın gücünü karşı konulmM şekilde arttıncı geniş bir revizyon vapılırsa. 12 Mart öncesine dönülmivece*me inanabilir miyiz'' Halkın soicune dayanan demokratık reiimin, halkın Anayasa ile püvenlik altına alınmıs hak ve özgürlükleri vüzünden tehlikeye düstügünü iddia edenler, kendilerini önlenemez şekilde etiçlll bulduklan zaman nasıl bir «12 MART SONRASI» yaratacaklardır. bilebilir miyiz? BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ Başbakan Nihat Erım'e hâkım olan endıseyi en açık şekliyie basın özgürlüğü konusunda görebilinz. 1961 Anavasasına söre. basına vayın vasası konamaz, varjıç karan olmadıkça (oplatına vapılamaz: bir earrtr vr\a dergi. ancak bir sirasi partinin kapatılmasını (rerfktirecelc spbrp Iprle ve mahkemenin mahkâmivet kararıyla kapatılabilir: hir basımevi ve eklpntileri xt hasnn araçlan sne aracı oldutn gerekçesivle de ol«a zapt edilcmez. ıv letilmekten alıkonulamaz Ojsa, bu?ün Nıhat Erim tıukümetinuı tekhf ettigi degijınelere gbre ba&ın ozmarlügünü &ınırlandırma 'etkileri arttınlmaktadır. Vurütme organlarırun kararlanyla gazete ve dergi toplatılabılecek, «fecilonedc »akınca var» denıldı mi, mahkeme karan aranmıyacaktır. Gazete ve dergi kapatmakta, jiirütme or ESKIŞEHIR (T.H.A.ı Menmet Feralı adındaKi nıataaacı C0427.1007 No. lu beş lıralığın uzerme «Evlenmek istiyorum Rümuz: Günaydın» şeklınde yazı yazan kızı aramakradır Bır bankadan bozdurdugu 300 lıranın arasından çısan beş iıraıikların binsinın uzerındekı yazıyı goren Mehmet Ferah, «Vımdiden o meçhul kıza işık oldnm» demekte, gönderdiğı mesajda da «Giizel olduğunu sandıgim kız, şansın var ki bekâr bir erkeğe rasladın. Matbaacıyım ve doigun bir kazancım \ar. Bu mesajırnı okur okumaz lutfen Eskişehlrde 1141 No. lu telefon H B I N : «Basın hürriyeti demokrasinin yansidır» daa bcr.i ara» denıektedır Erbakan'ın dokynulmazlığının kaldırılmasını isteyen Başbakanhk yazıtı Meclis'te ganlannın tskdirlen arttınlmaktadtr. Basımevi ve basun araçlanrun z«ptı, işletmeden alıkonulmalan, mümkün olacakür. BEYOGLU ANKABA (C4 IS K6 . I. LCTent) 1 Cennette Bir Bcktr 3 . Hopc BS. 2 Pariı'tc A5k Ba«kadır « Ldvey RtS AS (47 «3 15 • Harblye) 1 Kafatası Avcılkrı B. Lancester 2 Kadın vc Kumar E. Tâjlor . R{ ASLI (4« 70 91 • BejUttaj) 1 Ciiltekia T. Korel. 2 K«ra Van N. Sesigüzcl ATLAS (44 08 35 Beyoglu) Altı Veıülmez Adam C. Coıuıorı DIVH r»9 U 6] Be>o(ly) rrnsvrmra bRTirlonT ATSEL ATATOP ilc «. RAMOt EKCAN NusarJandjlar. 12 Haziran • Rebiiilâhır 18 a a 3 12.J3 4 33 V E. 4.26 8 46 Is II 16.14 19.41 8 34 12.00 j < a 2.10 2.03 630 MEVUDl ŞERIF Aılemızm çok kıymetli büyügü sevgılı annemız ZEHRA GÜZELÖZün ebedıyete intikalınin birinci 3eneyi devriyesine rastlayan yannki Pazar günü (13/6/1971) Beşıktaş Sinan Paşa Camiınde ikindı namazmı müteakip aziz ruhuna ithaf edilmek üzere okunacak Mevlit ve Hatim Duasına sayın akraba; dost ve arzu edenlerin teşriflerini nca edenz GÜZELÖZ AİLESI Moran: 1075/1938 9 Haziran 1971 tarihını taşıyan Nihat Erim irrualı tezkerede, Erbakan'ın 26 Mart 1971 tarihin. de MNP'nin Burdur tl Örgütunün kuruluşu nedeniyle buradı bir sinemada yaptığı konuşmadj •Siyasî ve şahsî nttfnz temin e t . m*k amacıyle din ve dinî talsien, dince mukaddes tanınan dfyleri alet edereb propaganda yaptıfi», bovlece, Vıcrfan ve Toplanma Özgurluğünun Korun rnası hskkındaki 6187 sayılı Ka. nuna muhalefet ettiği belırtıle. rek, hakk'.nda Anayasanın 79. maddesı gereğınce karar venlmesı ıstenmektedır Mıllet Meclısi Başkanlıgına verılen tezkereye ekli olarak Erbakan hakkindakı dosyada 98 •det belge yer almaktadır. ACI BİR KAYIP Merhum eski Rıze meb'usu Zi>a Molla ile $e\kıye Hanımın kızlan:" merhum eski Tel. gıaf Nazırı Hüseyin Hasib ile merhume Sakibe Hanımın £*linleri: klmyager Salih Hasib Öge'nin pek kıymetli esi: Sedat Kantoğlu. a\ukat Suat Zı ya Kant ile Emnıyet Mütettisı N>bahat Kunt'un kardeşieri. İnjaat Yüksek Muhendısı Erol ile Doğan ve Aydın'ın cok sevKıl* annel«rr Hayati Batuiî ^eğeni. Bulent ve Fikret Veziroplu ılc A«ım, Fethi: Ercuraent vc Can'ın yengelerı; Pulat Ka;it. oğlu, Esin Kuntay, Fıhz Ozer, Ersın Kant ve İncı Atalay'ın halalan: Yuksek Mirnar Emre Kunt'un teyzesi. Malike'rin T manevî anne^]: Nılufer îe Vr«ny'tn kayınvaHdeleri, Ömer'ın babaannesı. ivilık sever insan Birçavuşla bir or IrafSk kazatında yanarak öldii Bakırköy ve Çatalca Çorlu yolu üzerlnde meydana gelen trafık kazalarında bir çavu? ile bir er ya. narak ölmüş, üç kişi de ağır yaralanmıştır. Olaylardan llkj Çatalca Bınkıiıç köprüsü yakınındaTcı virajda meydana gelmişUr. Şoför er Ali Tandır yönetimindekı ^skerî araç de\Tİlmiş, patlayan benzin bidonları alev almıştır Ksza sırasında araçta bulunan çavuj Mehmet Sonmez Ue er Hacı Kaçıran olmüşlerdir. Soför is« ağır yaralı olarak kurtulmuîtur. Urı M. Hvcr • RZS KEN'T (47 7) SZ) Feza KahramanUrı M. Hytt • RİS KERe.M (46 70 91 . Bejlklaj) | OS8 Miljarlar Peşinde D. B«cford RT î Acı Ralcikaı S. Berger Rl KONAK (48 2S 06 HarbiTc) Olnıe\tn Aşık 4. Ga.in R[S L.\LL (44 :ij 95 Ur>oğlu) İntikarn Mcleği O. Karahao LEVENT (M SS 99 4 Levent) 6 l u veya Diri Rt MISTIK I4t> 15 14 . Bcyoğlu) 1 Ladv Hamilton'un Sıcak Geceri M. Mercler RTS. 3 Intikam Filotu R. Georfe • RT ÖZLEM (44 47 33 • M«cldiy»koy) 1 Zlndandan Gel«n Mtktup A. Igılc. 2 Zeyno V. Güney R t \ A (44 54 57 . BcTeflu) I Bt\tşri Murat Z. Aktan. 3 Seni S«vm«k Kadarim E. Hun SABAV (44 IS 51) Fet» Canavarlatı A. Kudo . RtS StTE (4? S9 47) Vah») Arnıllr SÎNEMATEK: 16.30, 400 Darbe F. Traffaot Fr. 1939, 1900 Yumu5«k Ten F. rrruffaul Fr. 1964 VENJ AR (49 64 73 • Be.TO»lu) 1 Bujhılu Gozler T. Sor«T 2 Kdr DUeüm Z. Aksu y^Nt MELEK (44 42 S») Sonnı* thtirai A. Ptrızzi • R • Fr. ftr . Rt FITAŞ (49 »1 6«j l'eza Kabramaa EMEK (44 84 39 • Bero^lu) 1 Rio Maccrası *. f. Belmon do. t Giıli (ttill B. Gran *t HAKAN (36 45 89 Kadıkoy) K«çum Ali T. Korel ÖZFN 136 99 94 Kadıkoy) 1 Bir Daraat Aranıjor S. l'erdağ. 2 Günah Bende mj? T. Şoray KENT (3b f > Vi) Bir kabancı • R| H Vuvamı Vıkamazsm G. Ak kor: 2 Hakanlar S«vası T. Vıfit REKS | 3 ( »1 12 • KadıkftJ) Son Baıltın G. Hillon. E. Borjire • Rl\ SUN'AR (33 06 IS tskudnr) Ecelle RandeMi G. Adison BTS. SİNhMA 63 I.İJ 10 S4 . KurukTalı) Yaıa&ımrisıkı Şeytao M. Ronne R . F r . SLREYYA (3S 06 »2 • Kadıko.T) Fsrarenfiz Mumya A. Morel • RT L'SKL'DAR (33 ?4 75 . Lsklıdar) Komandolar Geliyor K. Hud ESKİ GEREKÇE NE OLDU? 1961 Anayasası Kunıcu Meo liste tartışılırken, basınla ilgiiı hükümler genel kurula su geret:çe ile sunuluyordu: «... Zira bugün artık basın hiirriyeti, sadece sansüriin kaldınlmasi anJamında dfjil. basının fiilen serbMt ve tesirli olmaKi. förevini verine getirebilrneti İÇ'n karşıiaşabileceü siyasî, idari, iktisadi bütün eagellerden kurtulması ı e devletten gerekli yardımı gönnesi olarak anlasılmaktadır.» Şımdi bu gerekçe unutulmak isteniyor. Erim hüktirnetlne hâkim olan gorüş, temel hak ve örgürlüklerde olduğu gibi, basın özgürlUğünde de «kötüye Irallanma»lann gerektiği şekilde ceza İstanbul iandarma Sat, Al. Kom. Başkanlığından: Jandarma birlıkleri ıhtıyacı icin kapalı zarfa (260.000) ikiyüzaltmışbin adet Er tiro fanila satınahnacaktır. Muhammen bedeli <2 067.000) ikimilyonaltmışyedibin İira olup eecici teminatı (75.760> yetmişbeşbinyedivüzaltmış liradır. Fanilaların tamamı bir istPklıve verilebileceği gıbı eşit mıktariarda ıkı isteklive de ihale edilebiür. Bu takdirde muhammen bedeli < 1.033.500i b;r milyon otuzücbinbeşyüz İira olup geçicı teminatı (44.755» krkdortbinvediyüzellıbeş liradır. Evsaf ve şartnamesi İstanbul. Ankara J. Sat. Al. Kom. Bşk. lığmda ve fzmir Ege J. Dz. Bölge K. lığında şörülebilir. İhaiesı 29 HAZİRAN 1971 Salı gijmi saaif'ir.OJİ, Üç" Demırkaprdakı Komisyooda yapılacaktır. •pekli* metotuplannm ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (Baam: 14696/4913) VAZLIK SİNEMALAR AKÇIN'AR SAHİL (Kumkapı) I Fezada Ka>bolanlar G Peck RTS. 2 Ölil veja Diri RTS BARBAROS (47 (M 79 OrtaKöı) Br\ner RT 2 Caıilıriaıı Cok Olu RT ÇAMLI SET (47 04 79 . Ortakdy) I Ha.Tatım Srnindir F Hun R 2 Sana Donmi>ece£im T Şorai R. İNCIRDİBİ IVCİ (Kıımkapı) 1 S Visiiik Ordu r Graves. J. Daly . RT. 2 Kivcda Bebe . iiro T. Cıırtis RT SÜREYYA BAIICF (3S ||e S'J Ka. dıköv) 1 Sabata İ. Van Cleef. > Rasputin'tn MaceraU ü J. Barimour • RT son RT. 1 Altın Ördek Çetesi Y GÜNÜN KİTAPLARI CernaJ Hüsnü Taray ATATÜBK ILKELERI IŞIĞINDA Değerli mısafırımız FİNLANDIYA CUMHURBAŞKANINA armağan edılen kıtap TIYATROLAR OOSTLAR TIVATROSU (Kadıko; İl Tljatrojunda 36 51 51) Asıjt Naııl Kurtnluı Paurtesİ harıç ber çıın 2UII: Cnmartni. Pataı mat. 17.1)0 NEJA1 UYütK lOorır.en l'ıyalrosunda 44 97 36) Bazılan Musakka Sever Pazartesi harie her akîaro ^1.15. Cumarte» 18 15; Pazaı 15.00 de matıne DEVGKVSU KABARt TfVATROSU Kadıkoy jinemasında 36 49 24) HA BU DfVAR. Her gua ?! 3u, C'arsamba IS.30 fhalk) Cumartesı. Pazar 1S.30 (ocreocı) Rt TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ va SOL (Sorunlanmiî ve tsraflarımız) Fiyatı 10 TL Kıtabevlennden ara>anıa Genel Dağıtım: BATEŞ TARİH BOYUJSCA TÜRKFİN İLİŞKÎLERt Belgelerle Türk Tarihi Dergisi tarafmdan birinci hamur kâğıda resimlerle özel olarak hazırlattınlnüş. nefis bir baskı ile fiatı 10 liradır. MENTEŞ KİTABEVİ: Ankara Cad. 48/B. İsUnbul. ÎSTANBUL AYD1N (21 52 58 . Çapa) 1 Rotü Evlât J. Wajne RT. 2 Tatlı Dudaklar G. Hilton GL'NDEŞ (27 71 S6) 1 Ölnm Emri H. Andresc RTS. 2 Öliımden Kotkmayanlar S. GÜ\ES (21 C] 4» Aks«r«T> 1 Roketler Patlamayacak S. Sebastian RTS 2 Ya Mcp: Ya Hiç L. Gabriel RTS GLX (27 71 tt . Şehzadebaşı) 1 Koje Donen Vosma M. Durıı BAKAN (23 4î 33) 1 Savas Devleri T. Hnnter. 2 S»hie Bond RT tPEK (2» «5 13 Çemberlitaf) 002 YamT*ml«ra Karjı P, Franchi RT tSTANBUL (21 23 «7) 1 Bitmejen Ka\ıa Y. Brrner. 2 Klllinjf tstanbul'da G. Sak•on. 5 * F ^ K (22 25 13 Çemherlitao Ölnm Tivatro<n C. Pelll RT MARMARA (?2 38 60 • Btyazıl) 1 Kamptan Firar O. Teed RT. î Bnyök Macrra RT SİNEMA SUR (23 «7 12 T. Kapı) 1 SeTtan ve Kadın RT. 2 002 Yamyamlar AraMnda. n L D ! Z (21 11 37 AkssraT) ?^ ci Saat RT. 2 Proferroneller B. Lancester RT NÖBETÇİ ECZANELER • BAKIRKÖY: Altuıt, Ista;>on (Yeçılkoyl. Gungören (K. Çekmeceı; Şifa (Safrakoy). Osmanıye; Atalay ıKanaryaı: Gungören: Haznedar; Başaran ıŞırmevler ı, E senler • BEŞtKTAŞ: Ferah; Gul (O. Koy): Amavutkoy. Yeni (Levent) • BE1OĞLU: Taksim; Vatan. Sıhhat • EMİNÖNÜ: Sırkeci Merkez, Ersoy, Çarsı, Lânga • EYtT: Güven; Derman (Sağmalcılar^, Mevki (Sağraalcılar), ü mit (Rami); Gürsoy (Alibeykoy) • FATtH: Saraçhane: Gölthan; Malta. Sağlık. Valide. Gunes (KoMu. Pa.): Doğan ıBalat) • GAZİOSMANPAŞA: Çetın; Gocmen • KADIKÖY: Mulıürdar. Doıt\ol. Murat: Çiğdem (Bostancı), Çam ıF Tepe): Çağlayan • KARAKÖY: Yeni Karakoy • KASIMPA8A: Sedef • SARIYER: Büyukdere Tuün, Istinye Merkez • SİŞLt: Kent. Gul. Özyar, Emel. Guvenevler. Şıfa (G. Tepe): Yeni İtimat (Ok. Mey.); Çailayan • ÜSKÜDAR: Yeni. Gumus Kuzguncuk: Nur (Alemdağ) • ZEYTİNBURSU: Şıfa Poetier . RT YEPYENI BIR ES£R Çoçuklarınız bu YAZ'ı fokuyarak atcirsin 16 Cüdic Gençiik Bilgi Haanesi ENCYCLOP/EDIA BRITANNICA sunar Ölüm busesi IRA LEV1N KKK ŞAMPUAN CHYPS Kcpekltnmtfi ytk tt*r DDkDlmtjri 9nl«r, Lavant knkulu, Ekonomik ıtnk*l»|Mır. TEL: 225466 İkinci kaza Öte yandan, încirli asfaltından Bakırköy yönüne gitmekte olan Musa Özdemir yönetimindeKİ 34DV918 plakalı minibüs, synı yöne seyreden 34KR501 pıâkah motosiklete arkadan vurmu^tıu. Minibusün alüna düşen motosiklftin üzerinde bulunan Ziya Doğanay ile eşi Zeynep Doğanay ağır yaralanmıjlardır. Koma halinde bulunan Zeynep Gureba, Ziya ise Gümüşsuyu Askerî Hastahanesine yatırılmıjlardır. Olaya sebebiyet veren şoför yakalanoııstır. LUTFEN TRENDE OKUMAYINIZ İNECEĞINIZ ISTASYONU GECERSINIZ 2 Ekmek Kavgası. T. Duru • HÜSNİYE ÖGE 10 Haziran 1971 gunu Hakkın rahmetıne kavusmuştur. Cenazesl 13 Haziran 1971 Cumartesi günü Iklndi namazını mıl. teakıp SİSİi camiinden aJınarak »bedl istirahatcâhına .rtıkal ettirilecektır. Taarl rahmet cylesın AILESt CumJıuriiet 4939 Genel aağ'tım FUAT BUTE Ankara Cad. No 34 tel 27 8 9 4 9 (Ilâncılık. 3820) 4935 TEŞEKKÜR Sevgili Annemiz NİMET AKGÜN'ün Hastalığı esnasında çok yakm ılgılennı görduğümuz başta kaymetli dostlarımız Sayın Prol. Dr. Şinasi Erel ve Sajm Dr. Saim Bengiserp olmak uzere Teşvıkıye Sağlık Evı'nin sahibi Sayın Dr. Osman Uçer, Dr. Cemal bey ve dığer doktor ve hemşirelere, kendisini arayıp hatınnı soranlara. vefatından sonra cenazesine uzak ve yakından gelmek lutfunda bulunanjara, gerelc telgraf ve gerekse telefonla acımızı paylaşan bütun akraba ve dostlanmıza ayn ayrı teşekkür ve minnetlerimızı arzeaerız. Encyclopaedi? Britannica'nın hazırladığı bu yeni 16ciltlik YOUNG CHILDREN'S ENCYCLOPAEDIA EN FAYDALI EN GÜZEL HEDİYEDİR Unutmtyın, uzun yaz ayları çocuktann yanı bı'gıler oğrenmesı ıç<n e n ^ u ' nasıp dtvr»d,r. Onltrt bu fırsalı varmak için Cojrafya. Fen Bılgıları, Fırık gıbi biltün ekul d*r>l«rını, en koljy anUşılır sıstamtf* v« ranklı rmmltria anlttın bu 18 cıltlık Ingdıze* O«nçlık Ansıklopadıslnı çocuklannııa HEMEN HEOİYE adimz. Miktan az olan bu «tere. esa» fiyatı olan TL. 1500 ($100) yarına ayba$na kadar almanız sartıla yalnız. TL. 9 9 5 peşTi va 6 9 5 TL. (Çayda tsksıtle) »ahıp o!abılır«.nu ' AYRICA CAZİP BIR HEDİYE a Çocuklarınıza kışıhğmi kazandıracak olan va hayatta ıla r lamanin yollarını gbstaran READERS CHGEST yaym.,576 sayfallk İNGİLİZCE •H0W TO LIVE WITH LIFE' 'Haysl Nasıl D*g»r!«nır' isı.r ı luks Cıltlı çok kıymatlı bir csari HEOİYE olarak tunuyoruT Kongre ilânı Kucuk Ayasof>a Gençlık Spor Kulubuııun »enelik kongr«£i 16. 61971 Ç«rşanit>a ak^amı saat 20.00 de Cinci kapalı spor salonunda aktedileceğinden cutun uyeltrimızin tesrillerinj rıua edcriz. Ekserlyet temin «dilemedlfı takdirde kongre 236. 1971 tarihinde aNTî! gun ve s a . »tt« aynı verde vapılacaktır. Tdare Heyetl Cuaıhunjet Danıştay, Çağlar'ın ittağini reddetti ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) Isrâil'ın lstanbul Başkonsolosu nun kaçırılması ve öldüriılmeıin de ihmali göriildüğü »yin görevin den alınan îstanbul Emniyet Müdürü Mu2affer Çağlar'ın yüıüt nıenin durdurulması için Danıştay'a yaptığı müracaat reddedümistir. Çaglar, Daruştay'a olayda her hangi bir ihmali olmadığını one sürerek basvurmuştu. CINSI B0.Gh.ERiN MODERN KIAVUZU, HAL ÇKTI. 200 KADIKÖY AS (3« (Kİ 5» Kadıkdy) Capkınlar Kralı 4. Levis . RT ssr*. BOLU BELEDÎYE BAŞKANLIĞINDAN Beledıyerruze beheri 172.000 İira muhammen bedelli (ıki) adet darnperli kamyon 22 Hazıran 1971 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile satın aOınacaktır. Muvakkat temınat 17.150. lıra olup şartnamesı Beledıyede görülebılır. tstekljierın aynı gün hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplarına muvakkat makbuzu ve 1971 yılı ticaret odası vesikasını koyarak ihale saatinden 1 saat öncesi Komisyon Ba$tanlığına vermeleri şarttır. Postada viki gerâkmeler kabul edilmez. AMERtKAN NEŞRİYATI BUROSU: İSTANBUL: Istiklâl Cad. 387 T«l: 44 2636• 45 45 01 ANKARA : T«l: 127318 İZMİR : Tel: 26942 ' Bugün OERHAL KUPONU yollayımz (KultUrna ifiR luı^u|wiaz ctzıa (efciıli v, M5 Tl • T a f c * »5 ptjin i ,,i, 100 Tt.ıw V,W 57» larfcM K OY *H0W T0 IİVE WiIH VfV ısıdi E IE nÖNDERlLIR ISTEMEADRES, YALÇIN OFSET YAYINLARI KAYIP lstanbul Trafık Mudurluğunden cldığım 34 FL 081 sa>ılı plâkamı Kaybettün. Hükumtuzdur. Ne^et Gcnçoflu Cu.iıhurjyet 4930 Demiryolları grevi (Yeni Ajans: 1919 K A Î I P Sebekemı kaybeU tım, Hukurasüzdur. Tetkin Güran (Cumhurijet 4944) Ote >andan Danıştay Dava Dairelen Genel Kurulu, Demiryolları işçilerinin grevini ikinci kez erteleyen Bakanlar Kurulu karannı haklı bulmuştur. JZ URAYAODEMEÜ PK.I48 ŞI$UİSTANBUL N0I Tatırtll htıHtnl» IŞİNIZt BCL'KTIMIZ (Basm: 15056/4920)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle