09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 Haziran 1971: ı CUMHURİYET: :SAYFA ÜÇ KjbnsSovyet bildirisi ıbrıs Rttm Devlet Başkam Makarios'un Sovyetler Birliğine yaptığı resmî ziyaret sonunda yaymlanan ortak bildiri, AdBnın bağımsızlığının korunması ve dolayısiyle «Eno«is» in de önlenebilmesi acısından «nemli bir belge niteUğindedir. Bu bildiride «Kıbns Cumhuriyetinin bağımsızlık, egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğüne» duyulması gereken saygı hatırlatıldıktan sonra, «Sovyet tarafı Kıbns» karşı herhangi bir müdahalcye, kansmaya, şiddet kullamlmasına veya şiddet knllamlması tefadidine kararlı bir sekilde ve bilfiil karsı olduğumı bir keı daha» teyit etmiştir. Bildiriye göre «Sovyetler BirHği, Kıbnsın herhangi bir askeri y» d^siyasî bloka ginneyişini anlayışla, Kıbrıs hfikümeti de Sovyetlerin Kıbns sorunnndaki tntmnııııu mcnıınıııluklft karşılamaktadır.» özetinl verdiğiıniz bu blldlrlnin Türkiye açısmdan önemli yönü, Sovyetler Birliğinin Makarios tarafından memnunlokla karsılanan tntnma içindeki Kıbns Türk topImnuna iliskin bölümüdür. Gerçi bfldiride Kıbnsh Türklerden «Toplum» seklinde söz edilmenıiştir. Ancak Sovyetlerin bn konadaki tntnma her nman olduğn gibi, Makarios'un son ziyaretinde de ve bizzat Başbakan Kosigin tarafından kesinlikle acıklanmıstır. Sovyetler Birligi Tnrldye Büyiikdçilijh Basin Bfirosu tarafından yayınlanan 136 numaralı bfilten, Kosiginin 4 Haziranda Makarios onuruna verdiği yemekteki konusmasından bölümler aktarmıstır. Kosigin bu konuşmada aynen sunlan söylemistir: '«... Biz, Kıbns • Rum ve Kıbns • Türk topluluğuna ayni 9»ynyı duynyor ve aralanndaki ihtiUfın RÖrİişmeler yolu ile düıeltilmesini diliyornz.» Bildiri bu noktadan hareket edilerek yorumlandıjp takdirde, Kıbns • Sovyet ilişkilerinden Tür kiyenin endişe duvmasına lüzutn olmadığı kolayca göriilecektir. Adadaki toplnmlararan görüşmelerin çıkmaoa girmis olması gerçefi, iyiınserlik duysulanna karaınsarhğın afır basmasına vol •çsa bile, bu hiç bir zaman Kıbnsın baçımsızlık ve bütünlüğünün gözden gecirilmesine (terekce teşkil etmiveceğine göre, Moskovanın Makarios'a verdigi tentinat Ankara tarafından memnunlukla karşılanmalıdır. Çünkii Türkivenin Kıbnsa karsı duvduga iİRi w bağlılığın nedeni bir toprak iltihakı amısuna davanmamaktadır. Bizim için önemli olan Kıbnslı sovdaslanmınn Adalannda güvenlik ve esenlik içinde, Rumlarla eşit haklara sahip olarak yaşamalandır. Bu durum tehlikeye girdiği zaman Ise Türk ulusu yedisinden yetmişine kadar yardım etmeye basır oldujpmu ispatlamıştır. Ancak bu çaye bir kenara itilir ve Kıbnsın bütünlüğü ile bağımsızUjtı Akdeniz dengesi meselesi içinde ele alınarak ihlâl edilmek Istenilirse, o zaman «Millî Dâva» kavramınuı istisman söz konusu olacaktır. Kıbnsı bir askerî üs seklinde gören, «çifte enosis» gibi plânlar ileri süren, «NATO'nun güneydofu kanadının selâmeti» gerekcesi ile Adanın bağımsızhfını Yunanistana peskeş çekmek Istiyen tasanları. bu istismara örnek olarak verebiliriz. îşte Kıbns • Sovyet ortak bildirisi, bu tehlikeli ihtimallerin önflne geçilmesi bakımından etkili bir metindir. Kıbnslı Türklerin güvenlifine oldnğu kadar Kıbnsın bağımsızlığuıa da değer veren Türkiye. bu bildiriden memnnnluk duymalıdır. KozmonotlorHi kemiklerindeki kolsiyum miktorı hızlo düşüyor BERN, (THA) Isviçre Millet Meclisi İngiliz Fransız yapısı sesten hızlı uçan Concorde uçaklan ile bu vasıfta kl diğer uçaklann (askeri uçaklar hariç), Isviçre üzerinden uçmalannı yasaklayan bir kanun tadıli tasansını kabul etmiştir. Huktunet tarafından hazırlanan ve sivil havacüık kanununda degisiklik yapümasını öngören tasan, Millet Meclisinde hazır bulunan 139 üyenin oy bırlıği ile alumıştır. Kanun tadili tasansı, îsvlçre Senatosunun Eylül ayında yapacağı oturumda da kabul edildigi takdirde, kanunlaşacafe tır. Bu suretle İsviçre, ses duvannı aşan sivil uçaklann çıkardıklan gürültüleri kanun dısı bırakan Uk ülke olacaktır. Kanun tadili tasansı aynca, uçaklann ne kadar gürültU yaptıklanru büdıren bir serüfıkayı taşımalan zorunlugunu da öngönnektedir. K Kolera, Hindistan'ı tehdît ediyor Hindistan Sağlık Bakanlığı; son kolera salgınmdan en az 5000 Pakistanh miiltecinin 51düğünü açıklamış ve hastalık kontrol altına alınamadığı takdirde; bütiin Hindistan'ın vahinı bir tehlike içine düşeceğini bildirıniş tir. Sağhk Bakanının verdiği bilgilere göre; 35 milyon PakistanU miiltecinin banndığı kamplarda şimdiye kadar 18.135 kolera vak'ası kaydedilmiştir. Bu kamplarda ve hastalığın görüldüğii diğer bütiin bölgelerde oturanlara kolera aşısı yapılmıştır. Fotoğrafta; bir mülteci kampmda aşı yapan gönüllü bir İngiliz doktoru görülüyor. MOSKAVA, (THA) Sovyetlenn resml Tass Ajansı, dün verdiği bir haberde uzay istasyonunda bulunan üç kozmonotun uzayda ılk defa «kemiklerindeki kalsirum miktannı ölçtüklerini» açıklamıştır. Küçük f akat karmaşık bir araçla kemiklerini kontrol eden kozmonotlar verilen habere göre, bir kaç saniye içinde kemiklerindeki kalsiyum miktanm öğrenmışlerdir. Tass Ajansı haberde, «Ağırhksızlık sırasında kemiklerdeki kal siyum miktan hızla azalmakta dır. Buna karşılık sindirun yoluy la çok miktarda kalsiyum alınması da böbrekler için sakıncalar doğurmaktadır» denilmektedir. Zujovic'm katlinden CIA soıumOu lutuluyor SANTİAGO (ŞİLt), (BJL) Şili'nin Komünist ve Sosyalist Partileri, eski Cumhurbaşkanı Ytrdımcısı ve lçişleri Bakanı Edmundo Perez Zujovic'in katünden, Aır.enkan Merkezî Haber Alma Tejkilâtını (CÎA1 sorumlu tuttuklar'nı Uân etmişlerdir. Şili'nin solcu basını, cCGA» ta. rafından finanse veya tertip edildiği iddıa edilen çeşitli KomDİo ba. berlerine, inandır olsun veya olraasın hemen her gün yer vermektedir. Ancak «CÎA»nin son cinayeti plânladığı iddiası, ülkeyi yöneten sol cephe koalisyonuna men sup iki guçlü siyasî teşekkülün bil dirisinde yer aldığı için ayn bir önem kazanmıştır. Komünistler ve sosyalistlenn, AUende Hükümsti içinde herhangi bir bölünme ihtimalinden derin endişe duydukları ve ayrıca hükü met ile muhalefet arasındaki son anlaşmazlığı da önlemeye çalıştıklan anlaşılmaktadır. Polis, makinalı tüfek ateşi ilp öldüriilen eski tçişleri Bakanının, aşın solcu bir teşkilât olan «Halk tşçi Hareketi» tarafından düzenlenen bir komploya kurban gittiğini Uân ederken, Komünist Partisinin siyasi komisyonu, suikast tekniğinin «CİA tarafından yönetilen komplolarda kullanılan ' • « " k ni?i andırdıçını ileri sürmüştü». Sosyali'tler ise. Genellcunnay Başkam General Rene SchneHerin geçen Ekira ayında tcatlin'n ve perekse de Perez'in Salı gur.ü oldürülmesinin, sağcıların veya •CİA» emrinde calışan ku'/vetlprin bir eseri olduğunu bildlrmışlerdir. Öte yandan Santiago'da silâhlar dün yeniden konuşmuş. öğle vakti Santiago banliyösünde, Perez Zujovic'in katilleri olması muhtemel şüpheli kişiler devriye gezen polislerle karşılaşınca ateş açıp kaçmışlardır. Kozmonotlann uzay istasyonunda çok geniş kapsamlı tıbbi ve biyolojik testler yapmakta olduklarını bildiren Ajans, «Dobv smı sistemi ve kandaki su nriktan belirli sürelerle kontrol edilecekür» demiştir. Sovyetlerin eski kozmonotlanndan Doktor Boris Yegorov ise Tass'a verdiği beyanatta, özetle şunlan söylemistir: «Ağırbksızuk sırasında orga> nlzmadaki kan süratle değisiklik kaydetmektedir. Bu deçişiklik organlzmanın su kaybına da yol açmaktadır. Dünyaya döndükten sonra solunum ve dolasım slstemlerinin yrterli oksijen sağlayamaması bu yfizdendir. Bu nedenle uzun uzay uçuşlanndan dö nen kozmonotlar, ayakta durmakta gfiçlfik çekmektedirter> Yılın düğünü bugün Başkan Nixon'ın kızı Trlcia Nlxon; bugün Beyaz Saray'ın bahçesinde; yıllardan beri flört ettigi hukuk öğrencisi Edward Cox ile evlenecektir. Gül bahçesinde yapılacak olan törene; her iki taraftan da 700 e yakın kimse dâvet edilmistir. Nikâh töreninin televizyonla gösterilmesi için yapılan bütiin teşebbüsler sonuçsuz kalmıştır. ŞtLFYt YÖNETEN KOALtSYON ÜYESt 2 SOL PARTİ BtLDÎRt YAYIMLADl TÜLtN ERENCLUA (AROA) İle TİMUR ERENULUĞ Evlendiler. 11 Haztran 1971 Saat 15 tstantnıl Beyojlu Ev. Mern. özleminı çektiğiniz siyasal aktualite dergisi Libya da Komünist CinH tanıyor BEYRUT libya Devlet Baskanı Kaddafi, ülkesiyle Komünist Çin arasında diplomatik ilişkiler kurulacağını dün açıklamıştır. Libya, 3 ay içinde K. Çin'i tanıyan ikinci Arap ülkesl olmuştur. Hatırlanacağı gibi, Kuveyt de Mart'ta Komünist Çin'i tanıdığını açıklanuştı. Orta Doğudaki Batılı ve Sovyet diplomatlan. Pekin'in Arap dUnyasmdaki artan nufuzunu endıjeyle ijZlenıektedır. B^jndıjg. gibi, Komünist Çin'in son İOVıl içinde Arap yönetimlerine yardımı, 3 milyar 750 milyona ulaşmıştır. Pakistanlı K adamları paraları sokaıja döklü RAVALPİNDİ ( s ^ . ) Karaçi balkı önceki sabah sokaga çıkar çıkmaz rüyalar Ulkesınde bile rastlanmıyacak bir durumla karşılaştı. Sokaklarda yüzlük ve beş yuzlük mpilerden (Pakistan lirası) geçilmıyordu. Yanlış anlamadınız. Dünyanın mübadele vasıtası olarak kabul ettiğı altmdan sonra en kıymetli sey olan banknotlar dolmuştu sokaklara. Pakistanm bir kaç milyon nüfuslu eski başkentinin halkı bu büyük sürprize çok şaştı. Parala" n toplamak için girişüen «çaltsm» çok kısa bir zamanda'tamamlandı» ve herkes hissesinl kapıştı. Paralar gökten yağmamıştı. Pa kistarun askeri yönetimi. doğu Pakistandaki isyan sırasında bankalardan çalınan paraları ele geçirmek için 500 lük ve 100 rupilik banknotlan tedavülden kaldıracağını açıklayarak ellerinde bu değerde banknotlar bulunduranlann bunlan bankalara yatırmalannı istedi. Hükümetin açıklamasına göre, makbuz karçüığında bu paraları bankalara yatıranlar bunu daha sonra geli alabileceklerdi. Gelin • gBrün ld', Paklstahiı ls adamlan. hüktimetin bu kararına uyacak yerde olmadık blr pro testo şeklini seçtiler. Ve paraları sokağa dökmeyi tercih ettiler. Gözlemcilere göre, iş adamlannı bu yola sevkeden Smiller arasında hükümetin Uân ettigi bazı şartlar büyük rol oynamıştır. Ellerindeki banknotlan «nereden bulduklannı» lzah edemiyenler veya ellerindeki paralann vergisini ödememiş olanlar böylece tesbit edilecekti. Hükümetin bu tehdidl, balkı ve İş adamlannı paralanm sokağa dökmeyi tercih etmeye itmişti. HAR ÇIKIYDR Muammer Aksoy, Turhan Selçuk Nimet Arzık, Ali Sirmen ...ve Kemal Bisalman BREJNEF, CEVAP BEKLİYOR MOSKOVA, (aju) Sovyet Komünist Partisi lideri Leonid Brejnef, Rusya'nın Orta Avrupadaki hem yabancı, hem de mahalll milli silâhlı kuvvetlerde indirim yapılması konusunu görusmeye hazır olduğunu, fakat henüz açık bir cevap alınmadığını söylemistir. Rusya Federasyonu Şurasının kapanış toplantısmda konuşan Brejnef, Avrupa'da güç indirimi konusunda 14 Mayıs'ta yaptığı teklifi hatırlatarak, «Bizden, teklifimizin yabancı kuvvetlerle birlikte mahalli mUlî kuvvetleri de kapsayıp kapsamadığı sonümaktadır. Cevabunız söyledir: Biz, kendi hesabımıza her ikisini de görüşmeye hazınz. Bu konnda müttefikierimizle devamlı temas halinde bulunmatnız tabiidir.» demiştir. OR1AM! SBBBBRnınınnıtiıınıiîiıiHiııııııııııııınınıııınnüiııııııııınınınııınnuııiJ ımnnıııııııifflffliıııınfiııııınııiHiiHiııııııımııy I HIIZUR İÇİNDE BİR | TATİL İSTİYORMUSUNUZ? | ş Yeniçittlik Turistik Sahilinde Şahane deniz, en iyı servisle Meksika'da Sağcı solcu öğrencilerin çatışmasında 10 genç öldfi MEXİCO, (a^.) Hükümetin eğiüm politikasını protesto eden ve 1968 Meksika Olimpıyatları öncesinde çıkan olaylarda tevkıf edilenlerin serbest bırakılmasını ıstiyen binlerce solcu gencm Persembe günü başkent Mesico City sokaklannda başlattığı büyük gösteri yürüyüşünün. elleri silâhlı 500 kadar aşın sağcı genç tarafından baltalanmak istenmesi üzerine patlak veren kanlı çatışmalarda, çeşitli söylentilere göre 6 ilâ 10 arasında genç ölmüş, en az 200 kisi de yaralanmıştır. Polis, iki aşm eğilımli bu gruplar arasındaki çatışmaya müdahale ederken silâh kullanmıştır. Ölenlerin hemen hepsi. nin kursun yarası aldığı tesbit edilmistir. Polis. kanlı çatışmayı saatler sonra kontrol altma aldıktan sonra yakalıyabildiği öğrencileri otobüslere bindirerek karakollara gotürmüştür. Tevkif edilenlerin sayısı hakkında kesin bir rakam verilmemekte. ancak bunun yuzleri bulduğu ifad'e olunmaktadır. Protestocu gençler, yürüyüşü, halen hapishanede tutuklu bulunan arkadaşlannın serbest bırakılmasını ve üniversite eğitim sisteminde reform yapılmasını temin amacıyla düzenlemişlerdir. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan çok sayıda kitısenin arasında gazetecı ve fotoğrafçıların da bulunduğu görülmüştür «NBC» Radyo Televızyon tstasyonunun muhabiri Tony H3. lık, asrı sağcı gençler tarafından ddvülduğunü söylemistir. 32 sayfa lOOkuruş Cumhuriyet 4940 Mehmet BARLAS İstihbarat ve Malî Tahlil Konusunda Yetişiirilmek Üzere Sınavla Eleman Alınacaktır. 1. tstanbul'da bulunan İstihbarat Müdürluğü möze istihbarat ve maH tahlil konusunda yetiştlrilmek üzere Hukuk, tktisat, Siyasal Bilgiler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Idari tlimler Fakülteleriyle tktisadi 've Ticari îlimler Akademilert veya bunlann Millî Eğitim Bakanlığınca onanmiî yabana memleketlerdeki muadillerinden mezuo olanlar arasından sınavla eleman alınacaktır. 2. Smava girebilmek için: a) Yaşı smava ginş tarihinde 30'dan yukan olmamak. b) Askerliğini yapmış olmak, c) Bankamız dışında herhangi bir hizmet taahhüdu olmamak, d) Bankamızda memur olmasma engel bir hali bulunmamak. e) Smava katılma isteğinin bir müracaat yazısı ve gerekli belgeler île en geç 19 6.1W1 tarihine kadar tstihbarat Müdürlüğumüzün Istiklâl Caddesi, Balyoz Sokak No. 4, Kat. 5 Galatasaray tSTANBUL'daki adresine (Tel: 45 22 42) bildirilip smava giriş karb sağlanmış olmak, lâzımdır. Müracaat yazısına, diploma asıl veya noterden tasdikli sureti ya da ilgili okul idaresinden ahnacak mezuniyeti tevsik eden belge, 4.5X6 ebadmda B adet vesikalık fotoğraf, nufus cüzdanı ve askerlik terhis belgesi asıl veya noterden tasdikli sureti eklenmis olacaktır 3. Sınavlar yazdı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır. Yazılı sınavlar 2324.6.1971 tarihinde saat 9.00'da ve 14.O0'de İstihbarat Müdürlüğümüzde yapüacak. başan kazananlar 27.G.1971 tarihine kadar belli edilerek 30.6.1971 tarihinde başlıyacak sözlü smava iştirak ettirileceklerdir. Smava katüacaklann en geç 19.6.1971 tarihine kadar tstihbarat Müdürlüğüne bizzat gelerek ya da mektupla başvurarak sınava giriş kartlannı almalan MnmAtr. 4. Sınav konulan ve zamanlan söyledir: Tarihi Saati K o n a s u : 23J6J971 Saat: 9.00 îşletme (Özellikle Finansman, Pazarlama, Sevk ve îdare) Muhasebe (Özellikle Ticari Muhasebe, Banka Muhasebesi, Büanço Saat: 14.00 Tahlili) 24.6.1971 Saat: 9.00 tktisat (özellikle Fiyat Teşekkülü, Konjonktür ve Dıs Ticaret) Saat: 14.00 Hukuk (Özellikle Ticaret Hukuku . Şirketler. Bankalar Kanunu) Saat: 17.00 Yabancı DU (Fransızca. tngilizce. Almanca) Yabana dil sınavı yalnız yazılı şekilde yapüacak ve sonucu. notlarda esitlik halinde ancak tercih sebebi olarak dikkate alınacaktır. T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN 1 1 I İ KtifİtSOf TÜRİSTİK TESİSLERÎ | EMRÎNİZDEDÎR. I Komple pansiyon 80. TL. Grup ve devamlı kalanlara hususî tenzilât Müracaat: İstanbul, Tel: 64 17 16 Çorlu, Yeniçıftlıü Sahüi Tel: 16 Cumhuriyet 4925 •••••»••••»•••••• KASA İ TOKYO ELECTİRÎC Cü., LTD. TEC MARKA IÇtN PROFORMA FATDRA VERtLİR Tel: 441034, 446844. 23 2325 m En üstün kalite En ucuz fiat Mahmut Güçer Cumhuriyet 4924 açıklayan bazı eğitim yetkililerini yargılamak için bir «Yüksek Dev let Güvenlik Mabkemesi» kurulacaktır. Ajans, olayla ilgili olarak kaç kişinin yargılanacağını büdirmemiş, ancak dâvâlann mümkün olan en kısa süre içinde karara bağlanacağını açıklamıştır. El Ahram gazetesi de olayla 11giU olarak bir eğitim müfettişl bir kadm öğretmen ve bir okul hademesinm tutuklandığım bildirmiştir. Sınav sorularını açıklıyanlar için Mısır'da özel mahkeme kuruluyor l KAHÎRE, (THA) Ortadoğu Haberler Ajansımn bfldirdiğine göre, sınav sorularmı öğrencılere | •»••••••••••••••••»•• N1LIPİYANGO 19 Haziran'da yüzlerce bilel sahibini zengin edecektir. • • 19 Haziran'da Toplam İkramiye: • • TEŞEKKUR Çok sevgili kızım Naclye Başkan'm geçlrdiği rahatsızlı ğında hemen alâkalanarak ye rinde mudahalelerıyle mutlak bir oluraden kurtulmasını sağ layan Şişli Etfal Hastahanesi 1. Dahıliye Servisi Şe« sayın Dr. Nadire Guresın'e. basasistan Dr. sayın Mehmet Berk'e ve sayın asistan doktorlardan Ata Özdoğan. Metin Acar, Ergun Dizdaroğlu, Meserret Senol. Nihal Aktas'a ve muşfık hemsireler Sirin Cağlar. Guner Karakas, Nuran Atakan'a ve butıin servls mustahdemlerıne sonsuz tesekkurlerimle minnet ve şuk ranlarımı saygılanmla arzederim. Mtuıir Baskan Cumhuriyet 4942 Portekizli 2 subay uçak kaçırdı BRAZAVİLLE (Kongo) Angola'da görevli Portekiz Silâhlı Kuvvetlerınden firar eden 2 Portekiz subayınm kaçırdıklan sivil bir uçakla Persembe günü, Brazaville Kogo'sunun ikinci büyük şehri olan Pointre Noire"ye indiklerı öğrenilmiştir. Kongo «Devrim'in Sesi Radyosu, uçakta bulunan diğer kımselerin. yollanna devam ettiklerıni, 2 subayın ise, resmJ makamlar tarafından sorguya çekildığini bıldirmiştir. • Bir milyonu, yüzbinleri, onbinleri | kazananlar, yine bilel alanlar | olacaktır. | Bir biletle talih kapınızı açık tutunuz. : 8 Milyon 564 Bin Lira. | (Basın: 16134/4915) GÖKLERDE SAVAŞI KAZANMAK İÇİN, KENDİ UÇAĞINI KENDİN YAP. TÜHK HAVA KUVVETLEHİNİ OUÇLEHDİRMt VAKFI ••••••••••••••••»••••••••••< 1 Milyon Lira Büyük İkramiye: • .(Basın: 162C3/4922).
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle