19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Mntıııı^^ futbolcunun mukavelesi bitiyor... flvusturya'va ffark yapük: 97 67 Salon: Ankara Atatürk Hakemler: Naim Tilku [Arnavutluk] (6), Borislan Stoicheo [Bulgaristan] (6), Türkiye: Battal (5), 5, İlker (12) 6, Şengun (7), 5, Necmı (0) 7, Cıhat (2) 5, Hüseyin (4) 5, Kemal (10) 5, Zeki (16) 5, Erdal (8) 5, Semih (8) 5, B a n ş (25) 8, Huseyin Alp (5) 6, Avusturya: Rabl (4) 3, Tecke (21) 7, Bllik (3) 6, Polgner (6) 4, Wıedner (4) 2, Hofeg (2) 3, Pawelka (10) 5, Gaiarucker (6) 3, Leskova (2) 4, Zeimen (5) 3, Volf (4) 3. Devre: 4632, maç: 9767 Turgut GÜNGÖE E= Ergüder TIRNOVA [ANKARA'dan bildıriyor] 1 TÜRKİYE LÎGtNtN 18 TAKDHNDAKt 114 FUTBOLCU, BU TRANSFER AYINDA DEĞtŞİK ŞARTLI YENİ MUKAVE• LEYE DtZA ATACAKTIR. TRANSFER PAZABI LİSTEStNDE 4 YILI DOLAN 58 OYUNCU YEB ALMAKTA, 2 Y1LLIK 56 FUTBOLCU DA MUKAVELE UZATMAK ÎÇC* GÜN BEKLEMEKTEDtR.. Kulüpler ve oyuncular Mukavele süresi biten futbolcularıyla en. fazla Imzaya oturacak kulüp 2. Ligin yolıınu tutan Ankara'nıa Mavi . Lâcivertli ekihi Demirspordur.. Demirspor 12, Samsunspor ve Eskisehir»por 10, Vefa, Ankaragücü ve Galatasaray 9, Fenerbahçe 8, Burlaspor 7, Beşikta;, Mersin îdmanyurdu, Boluspor ve Karfiyaka 6, Gdztepe ve Istanbulspor 5, Altay 4 ve PTT 2 oyuncuyla pazarlıga oturacaktır. Vefü takımında Fıkri ve Ertuğrıü'un 4, Radulovıç, Ra$ıt, Erdinç, Nurettin, Zülfu, Erdal ve Saıt'in 2 yılı dolmaktadır. Galatasaray'da Ergün, Talat ve Uğur 4, Mehmet, Gokmen, Yasin, Olcay Ekrem ve Samim 2 yülık olmaktadır. Fenerbahçe'de Yavuz, Ercan ve Nedim'ın 4, Fuat, Zeki ve Levent'in 2 yılı bitmektedir. Bcşıktaş'lı Sanlı, Yusuf, Sabri ve Erkan'ın 4, Nıhat ve Güray'ın d* 2 yüı tamamlanmaktadır. 4 yühk Kasapoğlu'nun dısında lstanbulspor'da Celâl, Alpaslan, Yakup ve Mete mukavele zamanına gelmektedir. İstanbul takımlan Ankara takımlan Korkuyu içimizden attlk, rahat bır nefes aldık dun gece. Basketbol Millî Takımımız, ı d dıah Avusturya'yı 9767 farklı mağlup ederken, ıkincıhğe ışık tutan bır basketbol de ortaya koydu. «Oh! . » diyebıldik. 40 dakikalık oyunun buyük bir kısmında hıç olmazsa bizl ümlt le dolduran hareketler oldu. Rakıbe goz açtırmıyan bir mudafaamız vardı, bu elle tutulur mudafaa, aynı zamanda ük pası ehnden en erken çıkarma başarısını da gosterdı. Hucumda, yerleşmesını ba^ardık. Bu arada, Barıs'a setlerden yan sut atma fırsatını hazırlarken t u r . nıke yaratmakta da etkıh o l duk. Yıne Huseyin Alp* a'ıpte rahat hareket edecek ıyı pa^lar da verüdı. Sonuç olarak Avusturya maçı takımımız ıçın bır diruış maçı ıdı Bu dınlış. e l ı mizdeki bır dlçü oldu ılendeki maçlarımız için Oyuna Zeki, tlker. Erdal, Semıh ve Kemal 5'i ile başhyan takımımız, ilk dakıkalardan itıbaren oyunu koparma ve rahatlama telâşı içındeydi. Nıtekim bu telâş bir muddet oyun kuramamamıza yol açtı. 5. dakıkada 108 galıbiyete yukselmemıze rağmen, başarüı bir mudafaa yapan Avusturya, oyunculannu»! yüdırma çabasında idi. Nitekim, bu çabanm semeresinı 6. dakıkada 1412 one geçmekle görduler. Avusturya takımı dipten Avrupa nın en iyi pivotlan arasında adı geçen Tecka kanahyla rahat sayıya gıderken. uzun adamlarımız Semıh ve Zeki buna bır tür lu manı olamadılar. Bu arada, takımımızdan fazla oyuncu değiştırılmesi ve istıkrarlı bir 5 kurulamaması oyunu tehlıkeyo sokuyordu. Ancak, 11. dakıkadan sonra yureğımize su serpüdi. Oyuna alman Necmi'nin süruklediği takımımız toparlanma ya başladı 14. dakikada 2720 one geçtık. Adam adama iyi bir müdafaa ve şuurlu bir hucum yap maya başladık Barış'ın isabetli şutları ile ojunu lehimize çevirdik Devreyi 4632 kapamayı ba^ardık. ikinci yarıya daha iyi başladık. Dipten Hüseym Alple çabşan ve Barış'ın turnıke ve yan şutları ile Avusturya tamamen çbzuldü. Bir saha disiplınıni ve oyun şahsıvetını bulan takımımız. 9. dakika 7147 galıbiyete yükseldi. Bundan sonra gözlerimız skor levhasında 100 rakkamım ararken Avustuıyalılar bu skoru >ememek içm topları 30 saniyede kullandılar ve son 3 dakika faul lerıni de yandan oyuna soktuJar. Ve netıcede maçı 9767 kazandık YrGOSL'VVY\ FINLANDIYA'YA G.\LİP Türkiye Avusturya maçmdan önce oynanan karşdaşmada, Yugoslavya ilk yarısını 4626 ga lip kapadığı maçı 9060 kazandı. BU GECEKİ PROGRAM 18 30'da Fınlandiya BA.C, 20 00'de Yugoslavya Avusturya. Demirspor'da Hüşeyin, Kadir, Sedat, Cahit (4 yü), Aydın, Öker. Şenol, Teoman, Önder, Aydoğan, Şevki, Ersan (2 yü) Ankaragücü takımında Remzi, Ismaü, Selçuk, Metin, Candan (4 yü*, Baskın, Mehmet, Erman, Coşkun (2 yıl) PTT'de Esenali ve Enver (4 yü). İzmir takımlan Karfiyaka'nın «Demirba}» oyuncuları Cengiz, Erol, UJur, Günay, Burhan ve Erdinç 4 yüını bitirecektir. Göztepe'nin «Eskileri» Gürsel, Fevzi, Nevzat, Mehmet *• Alı îhsAa da uzatmaya gelecektir. • Altdy'ın «Değışmez) adamlan Enver, Rıza ve Oğuz'un 4 yüı tamamlauacaktır. Anadolu takımlan Futbolcularıyla en çok muhatap olacak takımlar Eskişehir«por ve Samsunspor'dur.. Kırmızı . Siyahlılarda Taşkın, llhan, lsmâil, Nıhat, Fethi, Ender, Burhan (4 yü), Abdurrahman, Faik, Mustafa (2 yü), Kırmızı . Beyazlüarda da Hamdi Cengiz, Temel, r== Yucel, Pafat (4 yü) Tekin, Ali Ihsan, Ahmet, Iskender, Cevdet (2 yü) gelmektedir. Bursaspor'da Müfit, îsmall, Mesut, Haluk, Orhan (4 yü), Vahit ve Necati (2 yü) Mersin İdmanyurdu'nda Alp, Ayhan ve Osman (4 yü), Ibrahım, Mustafa, Erol (2 yıl). Eoluspor'da Mete, Vedat, Lütfü (4 yü), Zeki, Vadi, Refik <2 y j ) . Sonuç Transfer ayı uzun bir donemden bu yana ük kez çok sayıd» rzz as futbolcunun da yer alacağı •Pazar» olarak geçecek ve birüerc* = ş lira ıçin 114 imza şekil bulacakür. , Millî haltercilerimiz r 27 Mayıs [IonteA!]ilhE3r[r.âr güneşvekum 1 banyosu yapacaklar Basketbol Millî Takımımızın Avusturya'yj farklı mağlup ettiği m u w t><tk»u<tü bır au.. lk defa takım halinde 18 Haziranda Sofya'dâ yapüacak Avrupa Şampiyonasına iştirak edecek olan Halter MUli Takımımız 30 Mayıs'ta Adana'da kampa gırecek ve bu şampiyonaya plâjda guneş banyosu yaparak hazırlana caktır. ÖRNEK: DEaÖRPERDE Halter Federasyonu Başkanı Arıf Nusret Say, bu kararı verirken demirperde memleketlerindeki çalısmayı örnek olarak aldıklarını belirtmiştir. Gerçekten kum ve ultraviole ışuüarı banyo sunun mafsal geüşmesindeki rolü demirperde memleketierinde blrkaç yü önce anlaşümış ve bu yoldaki çalışmalar muazzam gelismelere sebep olmustur. Polonya ve Rusya'nın halterde birkaç yü içinde gösterdikleri muazzam aşa maniB sebeplerini araştıran Avru palı mütehassıslar bunun beslenmeden ziyade güneş banyosundan Ueri geldiğini keşfetmişlerdir. tTelefoto: THA) İ BlötKLET HAMLE BEKLİYOR Tuncer BENOKAN A vrupa'da en popüler spor dalları arasmda bnlunan bısiklet sporu bizde de tanman ve sevilen bir spor dalı olduğu halde maaleset son vülarda kötü bir duruma düsürülmüstür. 1965 68 jıHarı arasında Türkiye turlan \e faalivetı ile altın devrini yasıy»n bisiklet sporumuz son yıllarda iflâs etmiş bir ticaret adamının halıni andırmaktadır. Bunun nedenleri sayet basıttir. Çünkn bu sporun basındaki ydneticıler ve baskan bn spora çok uzaktır. Böjle olunca da Necdet Bavkufnn bu sporun baskanhfını kabul etmemesi çerekirdı. Bır devlet tnemuru olan Bavknt, maalesef baskan oldnğundan bu vana sporda biç bir faaliyct gbstermemıstir. Denenmis, bu spora faydalı olmamıs bisikletçilerden ve ydneticilerden bır federasyon kurmus, sonra bu sporun yönetimıni de onlara biTakmıstır. Seni Federasyon Başkanı, bir tek y a n s hariç, simdiye kadar yapılan biç bir yansı izlememistir. Bisiklet Millı Takım antrenörü Neneo'ya her türlü selâhiyet verilmis ve Ocak avında yapılan bir kros yan « ile millî takım adav kadrosu seçilmis v e bu aday kadro kamplarda simdiye kadar alısık olmadıjı bir proçramla çalısmalara zorlanmıştır. Türkiye'nin çalısma sartlannı bilmeyen ve bisikletçüen daha önce tanımayan antrenör, 2 aylık kamp möddetince eski senelerde denenen bUikletçileri (Erol Bövükbakırcı hariç) millî takıma atmıstır. Akdenir turu ve oyunları h a . «ırlığı adı altmda vapılan kamplarda secilen bu 5 kisilik millî takım minibüsle yaptığı Berlin seyataatinde kaybolmustur. 130 kilometrelik bir yarısta basarı satlıvamıyan bir takımın Berlin'e sadece turistik bir gezı yapacağı önce. den belli olmustur. Bu seyahat için bircok yarıMarı iptal eden Federasyon, Ocakta yurdnmnxs iretirilen 65 bisikleti de daha fümrükten çekmediçi için Bölselerin faalivetini de baltalamıs ve bu vüzden BÖIçelerde bisiklet faaliveti durmuştur. Eski bisîkletçilerden Mustafa Palaska'nın her sözüne uyan Federasvon Baskanı, Türkiye turunun parkurunu deÇistirmis, bisik. letçinin ve halkın il»i duvmıvacaf sehirlerden t«ru teçirme voluna çitmia, «eker fabrikalan ko|uslarında 12» kisivi vatırmak, varısları öÇ. leden lonra baslatmak istemistir. (\rkasi 7. sa^fada) ÎBRAHİ.M MURAT 3 yansa da adını yazarak günün adamı oldn. (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) 100 m sırtüstü ve knrbağalamads 1. gelen Ribap Ozkan Kupasını İstanbul Tüzme Ajanından alıyor. (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) Okullararası c27 Mayıs Gençlık ve Hurrıyet Kupası» yüzme musabakaları dun Moda k o yunda yapılmış ve sezonun bu ilk yarışmalarmda şu yuzücüler 1. gelmışlerdır: Erkek Ortalar: 50 m. serbest: Suleyman Çevlk ( F B ) , 50 m. kurbağalama: Orhan Dozer (F.B.), 50 m. sırtüstü: Neşet Alphan ( ö z . Moda Kol.). Erkek Liseler: 100 m. seTbest: Ahmet Sulu (Heybeh), 100 m. knrbağalama: Bahadır Ertay (Haydarpaşa). Kız Ortalar: 50 m. serbest: Nur Pahia (Avust. L.), 50 m. kurbağnlama: Nukhet Turhan (Avust. L.), 50 m. sırtüstü: Bahar Tuzünel (Kadıkoy) 27 Mayıs Yüzme Mösabakaları Moda'da yapıldı A.. K/SA,. KISA.. KISA,. Kl • JÜBİLE Dünyanın en iyi kalecilerinden Lev Yaşta'in dün Moskova'da yapüan jübilesinde, Sovyet ve Dunya Karmalan 22 berabere kalmıslardır. Sovyetierin goUerini Hmelnitsky {1), Szabo (II); Dünya Karmasının gollerinl Mesw>ly (53) ve Jetovs (77) atmışlardır. • YABI FİNALİSTLER BELLİ OLDÜ Avrupa Gençler Fntbol Şamplyonasmda yar fmalistler belli olmustur. S5.C.B, tngütere Doğu Almanya ve Portekiz. • GENÇLER BASKETBOL ŞAMPİYONA Sl TürUye Gençler Basketbol Şampiyonasına dün Selim S u n Tarcan Spor Salonund: >apüan 4 maçla bajlaıunış ve şu neticeler almmıştır: Gaziantep Gazispor: 74 Tokat Yıl dırımspor: 6, İTÜ: 115 Sakarya Donatımspor: 40, Adana D. Spor. 60 Zonguldak Stad Atletik: 27, Kocaelispor. 77 Konyaspon 66. SUVAR'LAR GELtYOR Milli takım kadrosuna alınaa ve halen Almanya'da calışroakta olan Mehmet ve Salih Suvar kardeşler yarın uçakla Prankfurt'taa îstanbui'a gelecek ve kampa katümak üzere Adana'ya gidecekler dir. Çalışmalannı Almanya'da da devam ettiren Suvar kardeşlerin Avrupa Şampiyonasında kürsüye çıkmaları beklenmektedir. ÎBRAHİM MURAT 3 BIRINCILIK ALDI Ali ALAKUŞ ayıs Knpası» askeri konkurhipikleri dün Ayazağa Süvari Yarışmalar Grubu parkur sahasında yapılmış ve her üç müsabakaya da adını yazan Üsteğmen îbrahim Murat cGünün adarm» olmuş, Ates Dağlı da ikincüikleri topla İyi mücadele ve başarılı sonuç.. Önder SEDEN FANKARA'dan bıldırıyorî Mılli Takjmımız üîinci maçmda basanlı ıdi. Avrupanın sürpriz takımı, basketbolde hamle yapmış, gelişmış bır Avusturya basketbolunu bu netice ile mağlup etmek başandır. Bu sonucu kazanırken teknik olarak ilk gunden çok daha iyi olmakla beraber, daha da telâşsız ve şuurlu oynayabılıriz. Mudafaa, daıma mütecaviz ve adam adama olarak oynadı. Başta Necmı olmak üzere herkes tmtun gucü ile defans yaptı. Ortava konan bu mücadeleden sonra, hucumda ıse yük hep aynı oyunculara düşüyor. Millî maçlarda bir türlü başanlı olamavan Banş. dün bu kötü şansını yendi, farkda baş rolü oynadı. Onu ikinci devredekı oyunu ıle tlker takip ettl. MAÇIN KRİTİGİ nustır. Boks Millî Takımımız belli oldu ANKARA, Madrid'te yapüacak Avrupa Şampiyonasına katılacak olan Boks Takımımızm seçmeleri dun akşam tamamlanmıştır. Kızılcahamam'da kamp yapan Boks Millî Takımımız çalıştıncısı Bulent Kiper Avrupa'ya gidecek olan Millî Takımımızın listesıni şu boksörlerden teşkıl etmıstır. 48 Kilo: Arif Doğru, 51 Kilo: Mustafa özmen, 54 Kilo: Habib Yalçm. 57 Kilo: Rıza Ergen, 60 Kilo: Sevfı Tatar. 6 3 ^ Kilo: Eraslan Doruk, 67 Kilo: Ce'.âl Sandal. 71 Kilo: Hakkı Sözen, 75 Kilo: Hasan Şekerer, 81 Kilo: H'kpıet özen. : Gulalı özbay. Kız Liseler: 100 m. kurbağalama: Ribap özkan (Erenkoy) 100 m. sırtüstü: RıbaD Ö7kan (Erenkoy). Yüksek Okullar: 100 m. kelebek: Ümıt OSuzoglu ( t T İ A ), 100 m. serbest: Sı.. 4 ıık Baktur (Tıp Fak ). BÎRİNCİ MÜSABAKA Bütün yanjmacüann hata«ız bitirdikleri parkurda tbrahim Murat 61 saniyede Tuna isimli atıyla birincüiği kazanmış, 62 saniye yapan Ateş Dağ lı parkuru Yağızkız üe ikinci olarak bitirmiş, Mihan Diz daroğlu 70 saniyede Mercan ile üçüncülüğü alıraş, Karadu man ile 73 saniye koşan lsmaU Samsa dördüncü sıraya yer leşmiştir. «ARKADAŞ PARKURU» Zamanlı hata parkurunda sahaya ikişer yanşmacı çıkmış ve tbrahim Murat . Ateş Dağlı ekibi hatasız birinci olmuştur. îbrahim Murat (Tuna), Ateş Dağlı (Noel) Ue par kuru 164 saniyede bitirmiştir. 3 hata yapan ve 179 saniyede çarkur tamamlayan Mîhan Dizdaroğlu (Orfe), Ismail Samsa fKaraduman) isimli atlanyla ikinci sırayı almıjtır. Ömer Yümaz (Akıncı) ve Selâmi Şekerkıran (Tez) Ue 157 saniyede 8 eeza puanı alarak üçüncülüğe yerleşmiştir. Ertuğnü Fırçasıgüzel (Kü çükefe), Atalan Bayraktar (Şahlan) ile 188 saniyede 13 ceza puanı toplayarak dördüncülüğe nza göstermiştir. SON MÜSABAKA VE YtNE İBRAHIM MUBAT 1.30 metre ile başlayan parkur sonunda hata yapmadan baraja kalan Murat ve Da§h'nın mücadelesini «Gunün adamı» kazanmıştır. Yuksel adlı atıyla Îbrahim Murat hatasız ve zamanında dereceyle birinci, Ulas ad atıyla Alâattin Aydın 4 ceza puanıyla ikinci, Sıyok adlı atıyla lâattin Avdın 4 ceza puanıyla uçuncu ve Ses adlı atıyla Ateş Dağlı 8 ceza puanıyla dördüncü olmustur. K. Burnu hükmen galip Şeref Stadmda dun oynanması gereken 2 Amator Küme maçmda Kıreçburnu, rakıbı Sellmıve selmedigı ıçın hukmen gahp gelmiftır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle