12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 Mayıs 1971 :CÜMHURÎTF] : 'SAYFA BEŞ Cumhuriyet Ekonomi Cumhuriyet Ekonomi Cumhuriyet Ekonomi Maliye Bakanhğımn hazırladığı rapora göre tedbir ahnmazsa 1971 yılında 2.4 milyon liralık detlâsyonist açık olacak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Tt l>70 ydı lle 1971 yılı«ıın ük iki »ybk ekonomık gelijmelerini saptayan özel bir raporda Türlc ekonomisinin beliıli bir daralma süreci içinde olduğu açıklanrnakta, yeni tedbiıler alınnıadığı taktirde 1971 yılında harcama azlığından ötürij 2,4 milyar hıalık deflasyonist açık»m oluşabileceği bildirilmektedir. Raporda ayrıca, lktisadi Devlet Teşekkülleri açıklannın devlet gelir. lerini olumsuz yönde büyük ölçüde etkilediği belirtilmekte, toptan eşya fiyatlannın arttığı, Ankara ve îstanbul'da p d a maddesi f y a t lannın yükaeldiği ön« sürülmektedir. Ekonomiyi genişletici tedbir isteniyor Bülent DİKMENER Dış ticaret açığı yüzde 35.9 arttı İSTANBUL HABER SERVİSİ MİLYON DOLAR izo DIŞ TİCARET Haftonın Yorumu Harcama azlığı Harcama azlığı konusundaki en belirgin örnek, özel yatırımların kâfi derecede artmamtsıdır. 1970 yılında U.7 milyar lira olarak saptanan özel yatuımlarm 1971 yılında 14.8 milyar lira civannda gerçekleşebileceği yine aynı raporda belirtilmektedir. Özel sektör yatırımlarının gerilemesi karjısında Devlet yatırım masraflarında artma görülmektedir. 197O'd« 13.8 milyar liralık devlet yatınmı yapılmıştır. 1971 yılı kamu yatırım tahmini ise 16.6 milyar lira ola rak öngörülmüftür. tnşaat yatırımlarında da gerileme olduğu aynı ra porda açıkîanmaktadır. Bu konııda varılan genel sonuç, öze] sektörün yatırım yapmaktan çekindi. ğidir. Nitekim, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Şinası Ertan da •Özel sektörün 1 j yıldan beri yatırım yapmaktan kaçındığım» önceki çün düzenlediği basın toplan. tısında açıklamıştır. AĞUSTOS 1970, OCAK 1971 ARASINDA TOPTAN EŞYA FİYATLARI YÜZDE 13 ARTTI İSTANBUL VE ANKARA'DA GIDA MADDELERİ F İ Y A T I HIZLA ARTIYOR İkinci Dünya Savaşından sonra Türkiye'nin ihracatı, ithalâtından az olduğu için dış ödemeler dengesi bozulmuş, gerekli yatınmlan gerçekleştirmek üzere dış borçlanmalara gidilmiştir. İhracatın arttınlması yolunda köklü tedbirler ahnamadığından dış ödemeler dengesindeki olumsuz gelişmeler son yülarda hızlanmıştır. Resml rakamlardan anlaşıldığına göre, 1970 yılında, 1969 yıiına oranla dış ticaret hacml yüzde 14.8 büyümüş, yıl boyuncakl ithalâttaki artışlann ihracata oranla daha büyük olması nedeniyle dış ticaret açığı yüzde 35J artmıştır. 1 Aylara göre dı? ticaret denjesl dengesl 19 6 9 lthalât İhracat D15 ticaret dengesi 19 7 0 lthalât İhracat Dış ticaret dengesi 29S 860 575 285 880 600 2B0 268 801 537 264 948 588 360 dan ltlbaren tekrar büyük oranlarda artmış olmasıdır. Ekonomimiz ve reformlar Arslan Başer Kafaoğlu Ekonominin balde ve yakında içine girmiş ve gireceği dönemler ve dnrumlar taükümetlerin basarılarını büyük ölçüde e t k i 1e r 1e r . lşbaçında bulanan Nihat Erim Hükümeti bir reform hükümeti olma beyaniyle çalışrnaya başlamıştır. Ne var ki, hükümet, e k o nomik alandaki kararlarivle reformlara elverişli bir ekonomik fcrahlık sağlama yolunda görtilmemektedir. Denilebilir ki, aradan geçen z a m ı n kısadır. Bu nedenle bir «Ekonomik icraat» e l e ı tirisi erkendir. Fakat önemli bir nokta v a r : Eğer e k o nomide saflam kararlar y ö niinde değil de başka bir yönde ilerlemeye başlanmışs» eleştirmelerin zaman s e ç tneden yapılmasında zarar detil, yarar vardır. tlk olarak harcama poiitikası 0 zerinde durmak isteriz. N e dense bizde bu konu gereji ölcüde ele alınmıyor. Tiirk ekonomisi kendinî bnnalım lara sokan bir barcama densesizliği içindedir. Bülent Dikmener'in bu gazetede b e . lirttiği gibi gelir dağılımı son derece adaletsizdir. Bu durum. sadece sosyal bakımdan defil, fakat asıl tüketim harcamalarını arttıra. rak ekonomik bakımdan yurdumuzu büyük zorluklara itiyor. Ekonomimizdeki bazı israflar Batı ülkelerindc bile yoktur. «Dolmuş* örneği gözler önündedir. Başka bir küçük örnek verclim: Bugün orta hallice her Türk'un evinde bir çamaşır nıakinası vardır. Bu makine 10 günde bir vera 7 günde bir çalışır. diğer zamanlar dunır. Oysa, Amerika'da bile bu konu başka bir şekilde çözümlenmiştir. Gücü yetenin bir çamaşır makinasına sahip olması lüksü Türkiye'ye özeldir. Böyle dengesiz bir dunımda harcamaları daha da yükseltecek adımlara iltifat etraemelidir. Çünkü bu barcama bünyesi içinde Jjile ya tırım yapılraasına çarpıklıkların siderilmesitıe giden yol, bir bayli zor olacaktır. İkinci olarak ihracat ve i<ıçi dövizleri konusunu ciüşünelim. Az gelişmiş ülkeler için tasarruf bir anlamda diivize çevrilebilir tasarruf demektir. Şüphesiz bu konuda en önemli sorun ihraç mallarımıztn değerlendirilmesidir. Tağlı tohumlardaki elverişli durumumuza rağmen ihracat bir yana ithalâta gitmekteyiz. Pamuk dışarıya işlenmeden çıkmaktadır. Bunlar sadece göze çarpan örneklerdir. thraç mallarımızds enerjik tedbirler ve ihracatın çeşitli şekillerde teşvikl gerektir. Oysa, yeni dış ticaret rejiminde bu yoia gidilmemiştir. thracat teşvikleri, tek döviz kurunda mallarımm dış piyasalarda korumanın tek yolu iken. bu yolda isteksiz davranılrnaktadır. Hele ihracat formalitelerini çoğaltnıak herhalde Türkiye'nin politikası olmamalıdır. Üçüncii bir eleştiri, Ortak Pazar katma protokolu ve son Alman parası dalgalanmalarını ele almak isteriz. Hükümeti bu konularda enerjik ve işçilerimizi aydınlatıcı bir tutum içinde görmek isteriz. Dolar'm 3,49 marka kadar duştüğü ve para fonu sisleminin sallandığı şu günlerde dünyadaki para hareketleri ve özellikle Alman markı dikkatle izlenrnelidir. Son bir nokta olarak ciddi bir plânfama ounadıkça fiyat kontrollerine fazla bel bağlanmamalıdır. Geçmiş dönemler bizim gibi ülkelerde fiyat kontrolleri ve narhların en çok korunmak istenenleri, vani diişük gelirlilcri zarara soktuğunu gösterraiştir. DIŞ TİCARET ACIĞI 1969 yılında öngörülen hedef» göre gerçeklesen dış ticaret hacmi daha da küçük olmuştur. 1970 yılında ise dış ticaret h » o mi hedefi yüzde 3.8, dıs ticaret açığı ise yüzde 28.2 aşmıştır. Genel olarak son üc yılda gerçekleşen ıthalât ve ihracatın hedeflerden geride kaldığı görülmektedir. 1970 yılı ithalâtı ise bu gelişimin tersine, hedefi yüzde 7.7 aşmış bulunmaktadır. ProgTam Gerçeklesen 19 Fiyatlar ve ücretler Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, devalüasyon ve buna ilişkin olarak alınan diğer ekonomik tedbirler sonucunda g e . nel fiyatlarm artmaya başladığı v« 1971 yılınm ilk aylannda da mevsimlik hareketlerin hayli üzerin» çıktığı belirülmektedir. Raporda bu konuya saptanan g5 rüsler özetle şöyledir: ^ Genel fiyatlan, gıda maddeleıi ile sınai ham madde ve yarı mâmullcrdeki artışlar etkilemektcdir. Bunlardan ilkl 1971 yılının Ocak ayında yüzde 4.7. ikincisi is« 3.3 oranında artmıştır. Bu artışlar, önümuzdeki Haziran ayma kadar yükselecek olan toptan ejy» flyat larının. daha da yukan diiteyde oluşabîleeegine gösterge olmaktadır. İstanbul Ticaret Odasınm Ş u bat 1971 yılına ait yayınladığı top. tan eşya fiyatlan indekslndekt yüzde 2.3 oranındaki artış da bu eülimin varlıfuıı ortaya koymaktadır. £ Devalüasyonun yapıldığı Ağustos aylndan Ocak 1971 sonuna kadar olan sürede toptan eşya fiyatlannda yüzde 13 oranında artı? olmuştur. Bu artışı özellikle şıda maddelerinde 1970 yılı Aralık ve 1971 yılı Ocak aylannda görülen yüzde 3.2 ve 4 3 oranındaki yükselişler etkilemiştir. Bunun sonucu olarak da Ocak 1971 Ağustos 1970 ayları arasında gıda maddele rinin fiyatlan toplam olarak yüzde 14.7 oranında artış göstermiştir. 6 ayda meydana gelen bu fiyat artışları özellikle sabit gelirlilerin yaşama koşullarını olumsuz yönden etkilemiştir. • 1971 YILI OCAK AYI ANKARA GEÇÎNME ENDEKSLERİNE GÖRE TÜKETİCÎ M A D DELERİN GENEL FİYATLARI, NORMAL H A R E K E T L E R İ N ÜZERİNDE ARTIŞLAR G Ö S TERMİŞTtR... tthalat îhracat Dıs ticaret 8 8 835 540 .764 49« 1970 yılında lthalât ve ihracattaki gelişmeler devalüasyon 6ncesi ve sonrası dönemler olaraK incelendiğinde ithalâttaki bu büyümenin bzeUikle devatüasyon öncesi döneme rastiadiği görülmektedir. Devalüasyon öncesi dönemde ithalitta 1969 yılımn aynı dönemine göre vüzde 28.9 artış olmuştur. 1969 yılında bu dönemdeki artış 7.6 idi Devalüasyondan sonraki yıl sonuna kadar ithalât artışı bir önceld vıldan yine daha büyüktür. Bunun nedeni Ağustos • Ekim aylannda gerileyen ithalâtın Kasım aym DEVALÜASYONDAN SONRA thracattakl gelişme ise şöyledir: Ocak • Temmus dönemind» artış 1969 vılında yüzde 13 iken 1970 de vüzde 9.6 olmuştur. Ağustostan yıl sonuna kadar olan dönemde ise artış, 1969 yılır.da yüzde 9 iken 1970 de yüade 9.5 tur. Bu görünüm devalüasyonun Ihracat üzertndeki etkisi bakımından önemli bir durumu yansıtmaktadır Gerçekte bu duruma ek olarak ihracatın yıtlsra ve aylara eore eelişımıne ilişkin trendin 1970 yılaıda devalüasyo na rağmen degişmedigi ve gerçek değerlerinin sürüpgelen trende göre bulunan kurumsaı değerleri aşmadıgı gözlenmektedir. Bu görüş, sanayi malian ihracatındakl artışla il?ill degildir. Ancak, bu ttir mallar ihracatının da bu (telişmede önemli etkisi bulunmadığı görülmektedir. İHRACATTAKİ GELİŞME *ALTIN AlUn fiyatı sürekli olarak artıyor • İSTANBUL GEÇİNME ENDEKSLERİNE GÖRE GIDA MADDELERİ FİYATLARINDA ARTIŞLAR DEVAM ETMEKTEDİR. YALNIZ ELBİSE, HUBUBAT VE MAMÛLLERİ FİYATLARINDA NİSBÎ BİR DURGUNLUK GÖRÜLMEKTEDİR. tıs eğilimi genellikle devam etmîş. tir. Ankara'da et. hububat ve mâmulleri ile ayakkabı fiyatlarında durgunluk izlcnirken. tstanbul'da elbise, hububat ve mâmuüeri ile kuru sebze ve yemiş fiyatlarında nisbi bir durgunluk ve gerileme görülmektedir. Ankara ve îstanbul'da devalüasyondan sonraki al tı ay içinde. çeşitli tüketici maddelerinde görülen önemli artışlar maliyetlerin ve aynı zamanda tüketici talebinin artması sonucu ortaya çıkmıştır. Gerek maliyetlerinin gerekse tüketici gelirlerinin en az bu düzeyde artacağı ger çek olduğu için 1971 yılında tarımsal ve sınai üretimin gelişimi fiyat ların artışları üzerinde en önemli rolü oynayacaktır. Şubat ajinda da istanbul şehri geçinme indeksi ne göre tüketici fiyatlan normalin üzerinde artmaya devam etmektedir. değişmeler olmadığını göstermek te, buna göre, arz ve talep dengesinin alçaunakta olduğu sonucu ıı a vanlmaktadır. (2) Dış ödemeler dengesindeki gelişmeye dayarran para ve kredi alanındaki görüntüler, emisyondaki önemli artışa rağmen, kredi talebinde bir daralmamn oluşmakta bulunduğu izlenimini vennektedir. (3) Kamu sektöriinde bütçeniıı denkleştiriunesi için alınan tedbirler sonuç vermekle birlikte vergi gelirlerindeki gelişme belli bir durgunluk göstermektedir. Bu durgunluğun nedenleri arasın da özellikle kamu sektörüne ilişkin bir kısım vergilerin talısil edilememesi de vardır. Kamu ma liyesi yönünden önemli olan nokta gerek cariler ve gerekse yatın m harcamalarında önemli geliş meler olmayışı: buna karşılık dış borç ödemelerinde (Devalüasyon sonrasında görülen artışlar dolayısiyle) transfer harcamalarının büyük ölçüde yükselmesi ve devlet bütçesinin hizmet olanaklarının bu ölçüde kısılmaya başlanmasıdır. Devlet memurları kanununun uygulanmasiyle cari harcamalar hacmindekj büyüme, giderek bütçeyi etkisi altına abnak eğilinıini göstermeye baslamıstır. talepteki daralmaya paralel çok belirli bir gerilemenin yer aldığı görülmektedir. ESKtŞEHİR Sanayi potan siyelıni meydana çıkarraak için Sanayi Odasınm bu yönde sürdiirmüş olduğu çalışmalar sona ermiş, büyük sanayide 226 işyeri tesbit ediüniştir. Sanayi Odası, büyük sanayilerin kuruluşlannı 1950 yıhndan önce 30. 19501960 yıllannda 96, 19611965 vılında 62, 19661971 yılında da 38 adet olarak değeriendirmiş ve son 6 yıl içinde Eskişehirde hiç bir sanayi gelişimi olmadığı gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Sanayi Odası Başkanı tsmail Kanath, «Bugüne kadar sanayimizin kuvvet ve kudretini bibnivorduk. Bu bilgiyi taze tutarak sanayi hareketimizi ona göre ayarlıyacağu. Eskisehir «anki *ahipsiz bir gehir. Oysa ki genel bir sanayi seferberliği lizımdır» demiştir. İSTANBUL HABER SERVİSİ Genel sonuç Maliye Bakanlığının raporunda daha sonra şu genel sonuca vanlmaktadır: «tçinde bulunduğumuz dönemde Tiirk ekonomisinin belirli bir daralma süreci içinde bulunduğu bu açıklamalardan anlaşılmaktadır. Bu konuda yapılan denge he sabına eöre 1971 yılında 2.4 milyar liralık bir deflasyonist açığın • yeni tedbirler alındığı taktirde 1 oluşabileceği düşünülmektedir. Bunun ekonomi üzcrindeki olumsuz etkilerini gidermek için gerekli çenişletlci tedbirlere başvnrulması zorunluğn görülmektedir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: Tiirk ekcnomisinde ytlın ilk yarısı ikinci yansına göre daha düsük bir konionktiir gösterraektedir. Bu bakımdan tedbirlerin bu dönemde aunması daha yararh olabilir. Genişletici tedbirlerin alınması bakımından. bütçedeki ödenek jftersizliğî ile döviz rezervlerindeki birikimin karşılık olarak ne ölçüde kullanılabileceği aynca incelenmelidır.» Gıda maddesi fiyatı artıyor A Cıda tnaddeleri indeksi trendinin yılın ilk S ayında mevsimlik olarak artma eğiliminde olması. eı da maddeleri fiyatlannın önümüzdeki aylarda daha da artmasına scbep olacaktır. 0 Genel tndeksin sanayi ham maddeleri ve yarı mamulleri grubu indeksinin Ocak ayında gösterdiği gelişim mevsimlik hareketleri aşmıştır. Bu dönemde izlenen artışlar kimyevi maddeler, dokuma maddeleri ve yapı malzemesi fiyat lannda olmuştur. Devalüasyondan bu yana olan sürede ise. gerek kur değişikliği ve gerekse ithal fiyatlanndaki artıs nedeniyle kimyevi maddeler ile sınai ve madeni yağlar büyük oranda artroış; dokuma, yapı malzemesi ve deri fiyatlarında normal artışlannın üzerine çıkmışlardır. Maden fiyatlannda durgunluk görülmektedir. Bunun nedeni 1970 yılında sınai kesimdeki yavaşlama ile devalüasyona rafmen maden ihracımn artmamasıdır. Para buhranına ilişkin olarak Türkiye'de de altın fiyatlan bir miktar artmıştır. Buhranm patlak vermesinden önceki aylarda da Türkiye'dekl altın satışlan ve fiyatlarında bazı gelişmeler saptanrnıştır. Buna göre Şubat 1971'de bir ay öncesine nazaran altın bilezik talebinde düşüse karşılık, meskük aitın ve ziynet altını talebinde artışlar olmuştur. 19711970 Ocak • Şubat döneminde meskük altında vüzds 92.2, riynet altında ^'üzde 37.b ve altın bilezıkte yüzde 40.1 talep düşüşü vardır. Bu durumun esas itibariyle 10 Ağustos 1970 tedbirleriyle ilgili olduğu sanıltnaktadır. Londra'da altına talep 1971 yılı Ocak ve Subat aylannda Londra'da ve Türkiye'de altın fiyatlannda sürekli artışlar tzlenmektedir Londra'da altına olan talep doların zayıflaması nedemyıe devaro etmekıedır Bu faktör de altın fiyatının artmasında başlıca neden olmak: tadır. Türkiye'de 1971 yılında, Cumhuriyet altımnın gösterdiği düşme hariç bütün altın çeşitlerınde sürekli olarak artış devam etmektedir İktisadî Devlet Teşekkülleri Raporda îktisadî Devlet Teşekküllerinin durumuna da deginilmekte, bu kuruluşlann hazineye 660 milyon liralık vergi borcu olduğu öne sürülmektedir. İktisadi Devlet Teşekkülleri için 1970 yılında 2.5 milyardan fazla ek finansman gerekmiştir. Bunun şu şekilde karşılandığl belirtilmektedir : Milyon TL. Devlet yatırım Bankasından 580 Bu bankaya olan borçlann ödenmemesinden 780 Bütçeden 270 Vergi borçlarının ödenmemesinden 660 Otekı kaynakiar (Proje ve benzerl) 410 Toplam 2.700 Bu konuda rapords şu yargıya Tanlmaktadır: «Bu açıklann meydana gelişinde teşekküllerin işleyişine egemen olan aksaklıkların yanj sıra devalüasyonun gerektirdiği maliyet artışlan, bu artışlara karşı üretilen mal fiyatlarında zamanında yükseltilme yapılmayısı ve ye ni devlet memurları kanunundan doğan ek ödemelerin etkili olduğu anlaşılmaktadır.» [20KİTAP 30URA 20KİTABI BİR DEFADA ALAN İSTİSNASIZ BÜTÜN OKUYUCULARIMIZA KİTAPLARLA BIRLİKTE İÇİNDE BLCZNOJ BULUNAN BİR KİTAPLARIN LİSTESİ " Geçinme indeksleri 1971 Ocak ayı Ankara ve îstanbul geçinme indekslerine göre, tüketici maddelerinin genel fiyatlan her iki şehirde de normal hareketlerin üzerinde artışlar göstermiştir. Tüketici indekslerinde izle nen bu artış özellikle gıda madde. lerinden ileri gelmektedir. Maliye Bakanlığının raporunda bu konuda şu hususlara değinilmektedir: a) Gıda maddeleri toptan fiyatlannda, devalüasyondan sonra gö riilcn devamlı ve önemli artıslar, perakende gıda maddelerinl ve do layısiyle tüketici indekslerinl 1979 yılı Ağustos ayından sonra sürekll olarak yükseltmiştir. Gıda maddeleri toptan eşya fıyatlannm mev simlik yükselişlerle birlikte a n noksanhğı, artan maliyetler ve ta. lebe dayalı faktörler nedeniyle daha da artacağı daha önceden varsayıldığı için, önümuzdeki avlarda gıda maddeleri perakende fiyatlarında giderek artan yükse Itşler beklrnebilir. (?) Toptan eşya tiyatlan devalüasyondan sonra başlayarak artma göstermiş ve bu gelişme son aylarda mevsimlik trendin oldukça üstüne çıkmıştır. Toptan eş28 ya fiyatlannın bu dönemde çok daha fazla yükselmesinin nedenleri, büyük ölçüde buğday ithâl edilmesi, maden ihracatınm azalması, yakacak maddeleri fiyatla V. rının sabit tutulmasıdır. E. (Ş) tstindam hacminde arz ve Mayıs Rebiülâhır 3 4.31 12.11 16.10 19.31 21.28 2 22 9.01 4.41 8.40 12.00 1.57 6.53 HVRDA SATILACAKTIR 1 Hastanemizde tamirat artığı takriben 25 ton civannda hurda kalorifer tesisatı malzemeleriyle radyatörler kapalı zarf usulüyle 10 Haziran 1971 Perşembe günü saat 15.30 da satılacaktır. 2 Bu satışa ait şartname Kocamustafapaşa'da bulunan Hastanemiz Komisyonundan ahnabilir. 3 Satışa iştirak etmek isteyenlerin hazırlayacaklan kapalı zarflannı ihaleden bir saat önce Komisyona vermeleri veya posta ile göndermeleri sarttır Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 4 Kurumurouz Hastanesi 2490 sayıL kanuna tâbi değildir. kitap cantası hediye ediyoruz 1.HZ MUHAMMED 2.1.CİDÜNYASAVAŞI 3.AYINFETHİ 4 .AVHUPANIN CENNETİİSVEÇ 5.ASRIMIZINHASTAUĞI KANSER 6.PSİK0JİYEGİRİŞ 7.AT0M NEDİR ? 8.BÜYÜKRESSAMLAR 9.TÜRKHALKE0EBİYATI Î0. DÜNYADAN SEÇME FIKRALAR 11.İSLÂMİYET 12.İSTANBULUNFETHİ 13.KUTUPLAR 14 .YESERENÇÖL İSRAİL 15 .İNSAN VÜCUDU 16.BİUVC VEBİLİNÇ ALTI 17.SESNEDİR? 18 .BÜYÜK BESTECİLER 19 .TÜRK HİCİV EDEBİYATI 20.DÜNYADAN SEÇMEATASÜZLERİ Arz ve talep dengesi Maliye Bakanlığı raporunun «özet» kısmmda şu sonuçlara varılmak tadır: (i) Alınan son bilgilcr, firetünde re satışlarda Önemli gelişme olmadığını ve üretimin fazl» artmamasına rağmen inşaatla Ugili stoklardn artışlar mevdana «fldiğini; diğer stoklartia önemli ÖDEMEÜGÖNDERİÜR SİPARIŞVERMEK IC:N PARAGÖNDERMENİZGEREKMEZ '.ORFSINIZI BILDIRD'ıĞINIZOE KITAPLAR İ TS h) 1971 yılmın Ocak ayında. 1970 yılı ikinci yarısında çeşitli gıda maddeleri fiyatlarında izjenen ar Ankara ve İstanbul'da SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İSTANBUL HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ (Basm: 15373/4482) YALC!W OFSET YAYINLARI PK.148 ŞİŞlLİSTANBUL İlâncılıt: 3C02/4485
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle