12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAİTA İKİ: rCUMHURİYETs 28 Mayıs 1971 Cumhurfyet *e nadolnda, bir uyamsın, kendine gelisin silkinişi, direnisiydi Atatürk. Ortaçağdan, bizi eski kurumjartn baskıtı altından kartarmanın ilk bilinçli, sarsıcı e y lemiydi. Eskinin, eskiye götürenin boja değiştirmesi, yeni bir biçirn içınde kendini surdürmesi değildi. Atatiirk'ün kendisi de, yaptıklan da, yapmak istedikleri de, çagın ilericl, geleeeğe götürücii ortamına ulasmak, insanhk bilincine varmaktı. Kısacası s o ı . den iş yapmaya, düsünceden uveulamava geçisti. On» karsı olanlar, sıkısınca ons sıgınanlsr durdukça, onnn vapmak istedikleriııi birer kavram olarak değerlendirmekten 8teye geçemeyenler, onnn yıkmak için çalıstıklannı myakta tntmak istevenler direndikce, baslanana dönmekten başka i« gelmiyor elimlzden demektir. A ATATÜRK BAYRA6I İsmet Zeki Eyüboğlu sarsıntılarından yararlanmavı, \apılmak Istenenlerı yıkmak için renk değıstirtneyı çok ivi bilmistir. Yeniyi vıkmak mı ıster fericı, bir volunn bulur ilericı, devritncı geçinir. Atatiirk'ün vaptıklarını. basardıklarını orta. dan kaldırmak mı istcr, gene bir kolayını bulur devrimierin ürünlerınden. sagladıkları olanaklardan vararlanır. onları gereginde bir kalkan gibi kullanır. Kurtulns Savasında, Cumhurivetin knrnlmasında, çok partili duzene geçiste, Yirmivedi Mayıs'ta. veni Anavasanın konmasında durum bövle olmustur. Gerici, çağdışı. sömiirücri. knrumlar. onlara karsı olanlardan, devrımci knrnlnslardan d a . ha çok gelişme, vayılma olanagı balmustur. çılık, yasalar karsısında \urttas esıtlığı, kisi özgürlüklerı gıbi çağdas uvgarlık knrumla. mıı Mkmak istevenler. kendi çıkarları g e . regince, sırasında Atatiirkçü görünmektedırler. Dil devrimine saldıranlar. Knr'an knrslarını beslevenler. tnUnlar. Imam.Hatıp O . kullarının nlusnmuza avdınlık çrtirdiiini, onlarsız vapama>aca£imızı çavunanlar * t a türkçö sayılabılirler mı? Atatürtsün btitün saldırean nlnslara karsı. hiçbir vabancı davletın vardımına çü\enmeden baslattığı Knrtnlus Sa\ası sonncu knrduğn devlete bunlar yardımcı olamazlar. Atatürk, bir düsünce çıgırının, bir çaÇdas eylemin bayragıdır. Onun izinden vürıimek, onu anlamak. Atatürkçü olmak actıgı çıgrn gelistirmek. vapmak istedikierim zerçeklestirmek, yaptıklarını koromak, onlara es doğrnltuda yenileri kattnaktır. Rugüıı, biitün övünmelerimize, snnu bunu yaptık. vapaeağiı demelerimize karşın biz Atatiirk'ün açtığı çığırın dııında. vapmak istediklerının karşısındavız. Tıllardır Atatiirk heykelleri yıkılır, devrimierin temeline dinamit atılır, biitün yeniliklere karsı çıkılır, Atatttrk'ü o r . tadan kaldırmak için demokrasi ürünlerindcn yararlanan kurnmlar avakta dnrur da bir gene onnn izinde oldugumuza. onun yolnndan gitti£imizi söMer a\unuruz. Imamllatip Okullart, Knr'an knrsları. sayısız çağdiM demekler, dil devrimine, kadın hakların» saldıran bircok karanlık baslar. vmranmn kurulnslar avakta dnrursa ne Atatürkçüliik olnr, ne de onnn vaptıkları kalır. Atatiirk'ün ölümünden sonra ortaya çıkan her toplumsal silkinis onn biraz daha yıkmak, Mprat. mak için kolavlıklar bulrnun. sesini vükseltme olanafi kazanmıstır. l'ygarlık tarihinde her gelişim ona karsı olanı vıkmakla baslamıstır. it. aradan yarım ıüzvtl geçmesine kar. çılık Atatiirk'ün ise başladıfı çagın b i . le gerisindeyiz. Tiirk tarihinde, yenive, çagdas olana karsı çıkanlar. her tamın çağın Durumdan yararlanma e\rımlere kar« olanların. ynzelli »ıldır vapılagelen yeniliklcrı, onları gelistıren kurnmları vıkmava çalısanların. en iyi u\guladıkları tkiyÜTİü tntum. durumdan r a rarlanmak. çıkar «aŞtamak, kazanç kapı«ı hulmak, zaman kazanmak ıcın gerektiğinde guçlüdrn vana corünmektedir. 27 M m s Anayasasına kar«ı çıkanlar. «na sıîınıp Kur'an knrslarını açtılar, basında esı görülmedik, korknnç. vıkıcı hır «erıcıligin. de\rim düsmanlı|ının savunucusu, >ayıcısı oldular. Basın 5zgörlü|ünü batnazlı. gın vayılma olanagi diye anlayanlar. en g e . ri kalmıs, sömürnlmü* Arap ülkelerinı bile sasırtacak filçüde ça^dısi kaldılar, balifelijti xa\undular, kadınları çarsaf, peçe gibı eski siirvani rahiplerinin eivdikleri gülünr kılıklara sokmaya, birtakım akıl hastalarını ö r . nek miıslüman kadım dıve sokaklarda dolai. tırmaya basladılar. Biitnn bn yıkıcı. çağdı«ı. gerici, çıkarcı da\ranıslar, tutnmlar Atatürk'e karsı olanların. Atatürk devrimierin. den durum (erefi yararlanmaları sonncu ortaya çıktı. leriye atılmavk gellsmevl amaç edinen bir toplumda, onn engellemek Uteyen. lerio de bulnnacagı, jüçlüden yan» görü. nüp, bir süre için kendini saklayacagı bir tarib gerçegidir. Bagnazı, gencivı güçlendı. ren. beslenmesinı sağlavan en büvük sığınak gızli tntnmdur, kendini eüçsüz sezdifi zaman güçlnden vana görünmek. onn alkıs. lamaktır. Tıkıcı kimse sinsidir. iki vüzliidür. Dü^üncelerinl. inançlarını açıkça sSyleyemeı. Zamanı, ortamı bnldu mn bütün a£usnnn dökmekten rekinmez. Onnn ıçın; vurt, b a . ğımsızlık. caidas nvearlıia al^ma valnız k a . zanç saglama, çıkar voln bulmadır. Bugün, Atatürk devrimlerine karsı olanların geçmısinde. ivi aravtınlırsa. Atatürk'ön vapmak i«. tedıklerine karsı çıktıkları ıçın bası ezılmış kimseler vardır. Çıkan. ktzancı vıkıma o g . ranrn vurdnnu bir telir kavnafı sanmaktan baska düsüncesi olmavanlar vardır. (lerrek de\rim. gerçek Atatiirkcülük hunları bulup çıkarmak, biitün fizliliklerıjle gun ışı|ıaa lermektir. I | Ücretli ders okııtma ı mecburiyeti kalksın I I I Dersaneleri kalabahk Uselerımızde Kompozısyon, Edebıyat gîbi derslerin oğretmenlen, yazılı tmtıhan ve öder kâğıtlannı incelemeye fazla derecede eaman ve göz nuru narcamaktadır. Gorevın ağırlıgı ıle kendılerını vetıstırecek zaman ve enerjıyi bulmakta güçluk çekerken. Yeni Personel Kanunu üe yuklen daha da ağırlasmışür. Şöyle kı, maas karşılıgı olan haftalık ders saatlen üç saat arttırıldığı gıb) 439 sayılı yasada da henüz bır degiçıklık yapılmadığı için haftada altı saat ücretli ders okutmak tnecburiveti devaro etmektedir. Bdylece haftada 24 saat ders okutmak mecbunvetınde kalan bır oğretmenin enaz 3040 saat de Liselerarası bilgi evde çalışarak ders hazırlama n ne oldu? Dört be». yıldır st, vazılı imtıhan ve ödev kâgıt\apllan liselerarası bılgı van?larını ve odevlen ıncelemesi malan bu şıl vapılnryor muT gerekir. Bu durumda oğretbuvuk bır menler Içın ıkı şıktan bınnı Ratfyolarımızdan ızledığımız seçmek zorunluğu ortaya çık ılgı ve hevecanl» bu yarışmaları sayılan pek maktadır. mahdut ba7i fıkra vazarları1 Aile hayatımn sorumlu mız elestlrtnı^lerdı Ancak yariî luk ve ihtıyaçlarından vaz geçe malan tertıp edenlere bu karek rar>ip veya rahıbe havatı bil cyetkili olmayan kiştler» vaşamak. tarafından vapılan eleîtinlerın 2 Görevi hakkayla yapma önemsenmetnesi ıcap ederdı. mak. Eğer bu yarısmaların düzeltılHer iki ?ıkta hem fert, hem mes) icap edıyorst bunu >ın« cemıvet mahzurludur elbette !ı<=e öğretmen» »eviyesind» kıBır öğretmen. gençlığın ver sıler vapmalılardı. Liselerarası bılgı yanşmaladığı enerıı ıle bu vuku çekse dahı 20 sene kıdem almıs, goz nnın ılgılıler tarafından yenilerı vorgun düşmuş öğretmen den ıhyasını beklıvoruz Namık Demıray ler ne vapabılir? Görevmi hakInn. Y. Müh. kıvle vapamamanın verdigi vıc dan azabı ıle m) tavransinlar? Yoksa en verımu. tecrübeli ol gun bır çagda emeklıve ayrılmanın çarelerini mi arasınlarî Bu durumda maarifimizin ka zancı mı. yoksa kaybı mı olaBızım ko\e okuma odası accagı İvi duşunülmelıdır mak lstivoruz Fakat gereei ögretmenlenn Mtlü Egıtıro kad«r kitap, dergı yoktur Kov umüz 300 hanelik olduğu halBakanlıfeından elileKi sudur: vapan volc 439 sayılı vasanın en kısa bir cfe yüksek tıhsi! zamanda degiştırılerek bğret cıbıdır Onun için kö\un avdın menlerm ücretli ders okutraak lanması ıçın okuma odası açıbi7« mecbunyetı tamamen kaıkmalı, \ oruz. Ha\ ırseverlerden veyahut 2U sene kıdemi olan öğ kitap göndermelennı rıca ederetmenter bu mecburtvetten rım Yardıra edenlere şımdıden muaf tutuimalıdir. thtn'an uc teşekkurler retlı ders saatlerine bır dıveceAziı Güldoğan ğımız yok elbette. ve bır grnp köy 13 Esenbev . Darend* öğretmen Llvire MALATYA Tüziin Adana Karşı eylemler •» oeün, devrimleri vıkmak. vıpratmak ™* ıcin calnan gerıcı, tutucu çevreler demokrasiden en IM vararlanmavı bilen kar. masılclar karanlıklar vıfcınıdır Her dönemde biraz daha gelisme. bıraz daha agntnnn kusma olanağını bulmu«tur. Dün Menrmen'de, Se\h Said tsvanında. Dersım'de Matürk'ün knrdnğn yeni devlete saldıranlar. simdi kendi anlavıslarına göre devleti ele geçirmrk istıyorlar. Sıra; de\rimleri vıkmak. venilik. lerı ortadan Ualdırmak için vasatmava ralıstıklan knrumlara. cafdısı knruluslara gelince. bbyle güler vüzlü. vapılanlardan nevınç dnyucn bir \iirekle ortalıkta doraoa. bilccekler mi? Atatürk ale\hinde kitap ba«. tırıp dağıtanlar, dasıttıranlar bunu bir cıkar kapısı vapanlar. ba^nazlıklarını vavarılar. de\rımci diisüncf \e milli ha\ramlarda susmaktadırlar. Atatiirk'ün haslattıtı dil dev. rımi. öğretim düzeni, lavik yönetim anlavışı, gİMm kusam ienilifi. kadın hakları, balk n Sonııc mak istevenler ayakta dnrdnkça. onlann b a . rındıiı karanlık kurumlar vasatıldıkca. bes. lendikçe gerçeklestırılemez. Bugün. Atatiirk'. ün vaptıklarınt vıkmak ıstevenler onnn dev. rımlrrıne, Kurtulns Satası sonunda nvgulamak i«tedıgı ilkelere karsı çıktıkları için yıkım gören. sindirılen kimselerin torunları, çocnkları. onlann volnndan gidenlerdir. Bnn. lar. Anayasanın satladıgı olanaklarla devlet knromlartna girmis. kb'prü baslarını tutmus, yeni bir gerici. vıkıcı knsak vettstirmek için görrvlendirilmis kimselerdir Rnnlar ele alın madıkça, Atatiirk'ün, devrimleri gerçekleş. tirmek irin vaptıklarını japmadıkça, göster. dı*i volda Eitmeriikçe tükrtilen biitün rmrk. ler bosa gidecektir Gerçek bir devrim ortamıııda. eskivi. selpnek ntteliğıne biirünmü* kurumları yasatmaya çalifan \arlıklan yeri yoktur. tatürk devrimlerl, çatdas an A lavısı denen ileri atılımlar.nygarlıkvık.. onları Liselerarası bilgi yarışmaları yapılacak mı? B Köy Odası için kitap yardımı isteniyor Gürserın Hayır !sesini duymak... «Muhterem ve azız çocuklar» diye seslenhordu Turk gençliğine .. Atatürk devrimlerini, Atatürk kuşaklarını, Atatürk ilkelerini bir bataktan çekip kuıtarmıs bir insandı konuşan De\rım ülkıisüne gor.ul vermiş bir asker, btr Orgeneral, Cemal Oursel Vç gun geçmisti 2? Mayısın ardından. Tiırkıyeyı iç çekişmeler, kısır tartışmalar. hasta gidisler, ileri>i görmiyen hesaplarla uçururaa doğru goturen bir iktidar j ıkılıvermisti. Cumhurba'.kanından Başbakanuıa, milletvekillerine varıncava kadar koskoca bir iktidar AtatUrkçti ordunun, ger.çliğin, aydının, basının, cl ele >ermesi karşısında içi kof bir ağaç gibi >ıkılıp gitmişti. De\let \e Hükümet Başkanlıği görevini üzerine aian Orgeneral Cemal Gürsel Türkiye radyolarından söyle konuşuyordu bir baba gibi setdıği Türk gençlerine: «Şunu kat ıyetle bılmeliyiz ki hurriyetlenmız elımızden gıttığı irun ınsanlık hayatımızı da, ahlâkımızı da, fazıletlerimızı de ve hattA mılU varhğımızı da kaybetmemız mukadderdır. Hurnyetsız kemal ve tekâmül olamaz. Hakkı ve hurnyetı bilmemelc. duymamak ancak bahtsız aşağı mahluklann talebıdır Milletımizi bu dereceye düşürmek isteyenler her zaman mutlak surette husrana uğravacaklardır.» Gürsel, hürriyrte ancak bilgivle, bilinçle, ulasılacağını, kısacası hürriret denen üstün değeri elden kaybetmemek için gençliğin gerçekten kültürlü. nyanık, yurt ve dünya sorunlanna açık olması gerektiğine inanıvordu. Geri kalmıs bir ülkeydik. Açıkçası geri bırakılmıştık. Çirkin politikacıların i?ijdi bn. İç ve dış Aüy manlann özlemiydi bu. Ataturkün çizdigi yoldan bizi döndürenlerin nMşmak istedikleri, ama Kemalist göçlerin ağırlıgı karsıs>mda bir türlü başaramadıkları bir tutumdu bu. Gürsel 1 Haziran 1960 daki bu radyo konusmasında «Çok azız çocuklanm» diye bağrına bastığı gençüğine şn öğötleri veriyordu: «Şunu da ıyı bilelım kı, en buyuk derdımiz ve ıstırabımız cehaletımızdır. Garp âlemı fezanın sonsuz dennlıklerıne dogru sefere hazırlanırken bızler hangı noktadayız? Bunu hepımız ıyı bılıyoruz. Asırların ıhmalınin netıcesı olan bu halı en kısa zamanda değıştırmek ıçın ılme sarılmak ve onu en yüksek kemaliyle ıktısap etmek lâzımdır Bu en mukaddes vazıfemızdır. Büyuk Ataturk hayatta en buyuk murşıd ıhmdır bujurmuşlardı Mutlak bir hakıkat olan bu vecjzeyi bu f ün gençlerın ve hepimızın bır an olsun aklunızdan çıkarmamamız lâzımdır. Hurnyetsız olduğu kadar ılimsız kalan muhıtte bır mezar karanlığmdan kurtulamaz. Ve üzennde tıtredığimiz, uğrunda can verdiğimız hak ve hürnyet mefhumlan da tam şümulüjle ancak ılim yoluyla ıdrâk edılır.» Cemal Gürsel gerçek hürtijete ancak bilim yoluyla ulaşılacağına inanıyordu. 27 Mayıs de\riminin yeni bir çağ açtığını biliyordu. Dünva kültürünü benimsejen, bilimde, sanatta, kültürde, teknikte Batüı düzeje ulaşan bir Türk toplumu o gerçek hürri>ete ergeç kavuşacaktı. Hürri>ct şunun bunun armağanı olamazdı, hilgisiz, anlayışsız kişilerin elde edebilecekleri bir «sey» de olamazdı. Hürriyet bir bilinç isıydi. Kendine >e çe\resine yararlı olmak. vurt \e dunya gerçeklerini tanıjarak. anlayarak hem kişi, hem toplum oiarak o ileri duze>e en kısa zamanda tarmanın yolunu bulmak. On bir yıl gectî aradan. Cemal Gürsel aramızda değil arlık. Ama arusı içimizde, sesi kulaklarımızda sevgisi yıireğimizde. «Çok azız çocuklanm» dediği eençliği Gürsei Pasanın dzlemini çektiği «en büyuk ıstırabımız olan cehalet» i yemnek, yuzyılların ihmalini altetmek çabasında. VOIUBU şaşıran beş on kişi, aldatılan bir iki yüz insan Atatürk gençliğini temsil edemez. Atatürkçü Türk gençliğine en küçük bir gölge düsüremez. Atatürkün ilkelerini benimseven, bilim, kültür, uygariık düzeyinde daha ileri gitmek, çağdaş dunjavı anlamak, duymak, jirminci vüzyılın gercktirdigi bilince ulaşmak isteğinde, inancında milyonlarca Türk gencini Atatürkçülük volundan döndüremez. 27 Mayıs 1960 dan on bir %ıl sonra nereye ulaştık. nereye vardık, Atatürkün, Gürselin özlediklerinin kaçta kaçını gerçeklestirdik, bilgi yoluyla kazanılacak bir hürriyeti ne dereceye kadar hak ettik, ülkemİ7İ çağdaş uvgarUğm neresine getirdik, insanlanmızı Acayasanın öngördüğü retormlara ne denli kaııışturduk, cehaleti yerimek savaşımızda başanya ulastık mı, ılkrlliklerden. gerilikİerden, çafdısı zihniyetlerden ulus bütünlüğünü kopardık mı? Butün bunların muhasebesini vapmak zorundayız bugün. «İnkılabın hedefıni kavramıs olanlar daıma onu muhafazaya muktedır olacaklardır» der Buyük Atatürk. Desrimci gençlik, aydın, halk, devTİmci ordusuyla birlikte bu hedefi kavramıştır Bu nlus, bu ulke, her engeli, her güçlüğü. * k « r ? g i M ^ f A V T B J t TL I M bin normal atışına etkıde bulunmaktadır. Boyle bır degışıklık ha lınde hastanın sağlığı bakımından, tüpün durumunun derhâl Başlangıçta bu canlı resimler çok karanlık olmaKta ve douvyı değıştırilmesı gerekmektedır, Bazı hallarde televızyonda ızlesıyTe rcrntgenciler alçak tşına göz uydurabılmek ıçın uzun süre fc« nen Xışmı ıle osıloskoptakı resimler arasında dıkkatın dağılma ranlıkta kalmak mecbunyetmi sı sonucu bir teknısyen veya ıkınhıssetmekteydıler, ancak resımlerı netleştırme yolunda elde edı cı bir doktorun elektrokardıyogram ıle meşgul olmasına ıhtıyaç len başanlar bu mahzuru ortaolmaktadır. dan kaldırmıştı. Kısa bır süre sonra bu resimJeri ekranda ızleBu arada televizyon ekranımn me yolunda televizyon ekranlann yalnız Xısını ıle seçilen resım yedan faydalanılmıs ve mütaakıben nne elektrokardiyogram \e kavıdeoteypler buluşlan kaydet tod tupü basınçlarından yararlamekte kullamlrmştı narak, muayenenın daha kolaylaNe var kı, Xışını ıle alınan resımler gereklı bılgının ancak bır kısrrunı temın etmekte ve kat î teşhis ıçın dığer bılgılenn rontgenle bağdasması gerekmektedır. Kalb hastahğından mustanp hastalann oze! muayeneleri, ront gpnle dığer bılgılenn bırleşmesının gerekU olduğu en ıyi örneklerden bırıdir Dar bir katod tüpü hastanm damarlanndan bırıne konularak kalbe gırmesı sağlanmaktadır. Kalbe gırdlkten sonra, tüp muhtelif boşluklara ve bu boşluklara bağlanan damarlara gırmektedır. Tubten gereklı bıleıyı elde edebılmek ıçın röntgen ışmından da faydalanmak gerekmektedır up çeşıtlı durumlardakı kan basmçlannı tesbit etmeye yaramaktadır. Fakat basınçlar ancak tupun ucunun nerede olduğu bılındığı takdırde anlam ıfade etmektedir. Muayeneyı yapan doktor televızvon cıhazında röntgen ışını ile alınan resml gormekle tupun nareketıru izleyebilmektedir. şacagı ve daha emnıyetlı olacağı Doktor tüpün hareketmi biri konusunda yeni goruşler ortaya osıloskop diğerı televizyon olmak atümaktadır. uzere iki ayn ekranda gorebılmektedır. Bu suretle tesbit edı Mükemmel bir izleme lecek herhangı bır degışıklık kal aşka bır usul de televizyon kamerası osiloskop ekraruna tevcih edilmiş ve Xışını ıle karışık bir resim elde edilmiştır. Fakat bu metodun bır çok kritik mahzurlan ortaya çıkmıştır. Meselâ bzel bır kameraya ihtiyaç gorülmUştür. Daha çok kameraya dayanan bu sıstem kalb izlemlerinin daha hafıf ve âdeta silik olan durumunu kaydedememlştir. Bu sebepten metod gerekli başanya ulaşamamıştır. Meselâ Leeds Hastahanesi uzmanlannın hedefl televizyon kamerasmdan vazgeçıp daha yüksek kalitede resimler elde etmek olmuştur Bu amaca da ulaşılmış ve osiloskopta görülraesı raümHE* VEROE M E » Z » « » v kün olrnayan kalb iç hareketlerj TCZiRAAT BANKASI etraflı olarak ıncelenebılm;stır Bu da elektronık beyme dayanan bır teknik sayesinde mümkun (Basm: A. 865215013/4476) olabilmiştir. öntgen tarafından «Xışını» nın keşfinden bu yana doktorlar insan vücudunun kolaylıkla teşhis edilemeyen kısımlannı izlemek yolunda kudretli bir yardımcı bulmuşlar dır. Xışınlan iki ayn şekilde kullanılmıştır. Önce sabit Röntgen fotoğraflan tesbit edümiş ve daha sonra flüore • san ekranda canlı resimler meydana getirilmişti. R keşif ve Hazırlayan: Vecdi KIZILDEMİR elevizyon resmı soldan sağa doğru ılerleyen bır nuktanın meydana getirdığı birbınnt 'akıp eden çızgılerden aıeydana geimektedır. Hatlar arasmdakı beyaa aralıkUlı bu noktaların bır hattın ba;ına geçmek ıçın sondan aynldığı zaman meydana gelır. Leeds sıstemınde kullanılan tahvıl edıcı sıstem iki taraflı depolanıa tüpünü ıhtiva etmektedir. Pratıkte, kalbten alınan bılgıler normâl tıbbî âletlerden yarar lanarak temın edilmekte ve oratlan tahvıl edıcı cıhaza verılmek tedır Bu da rahatlıkla bır elektrık kablosu ıle temin edilmekte T Cezakimeyazılmalı çızgı Ile televizyon resml, yalnız röntgen, rontgensız yalnız çızgllenn tesbitı, beyaz sıyah çlzgiler, ekrarun üst veya alt kısımlanndakı çızgıler. Ana monıtörde görulen her şekıl ani olarak vndeoteype alınıp yeniden gostenlebılmekte ve ıstenılırse ılerde kullaöncelerl sokağımıza bu hafta ara ils uğrayan çop arabası, 15 günde bır ve bazen de üç haftada Dır gellr oldu Sokakta bulunan bırionla/ın kaldırtıtması sebeblvle. çopferimui n« yapacaflmttı «aşırdık Biı Beledıveden «tkiyet. çt olacak ıken; Belediy* taöıta memurlart «Sokagi cop do. külmesı» gerekçesıyle tüm sokak sâkınlerine ceza vazdılar Şımdı «Siftah Sokajı» 'lâkinlen olarak loruyoruz Acaba suc; 1 Çöpü toplatmayan, bidonlan kaldırtan Beledıyede mıT 2 Çöpü tokaga tföken bırk»ç kisıde mı? 3 Yokıa, Siltah Sokağı sâkinlerinde mı? Güzel »ey, yeni gelır ka>nagı Toplama çöpu, >az cezayı Sötütlöçesme Caddesi Siftab Sokagı snkınlerı (««•rrııf larmı/ı ÜNİVERSITEve LARININ YÖNETTİĞİ KURSLARIMIZA kATiLiNiz 1 Hazuanda BASLIYOR BRObüR Venl cihazla bır hastanın kalbi ıncelenırken. TEST UZMAN T.l: 26 58 30 ^ GİRMtK İSTEYENLER OZDEMIRotRSANESİ BİÇKl YURDU Sok.l2XAĞALOĞLU Î ? T J C ^ I R A A T BANKASI dicsk'ı» ( B a s ı n : A. 865215013/44Vot olup cıhazın çaıışmasını ttfç bır nılmak üzere muhafaza edilmekşekilde etkılememektedır. Yeni tedır. cıhaz, televizyon noktası resmi Oy birliği çizdigi zaman kalbten gelen sınörUnüse gdre bu sıstetni kul if jalleri kaydetmektedır. Bu resım lanan doktorun aklının karış röntgen ışını ile çızgılenn üst üsması dolayısıyle, eski sıstemi te gelmesinden meydana gelmektercih edeceğı zannedıür. Bu setedır. beple bır çok doktorun fıkrı alın Noktanın yeni bir hat çızmek mıştır. Gerçekten de kimsenın uzere harekete geçtig) bo* za aklı kanşmamıs ve yeni sıstemin son derece faydalı olduğu manlarda tüp kalbten gelen sınyallen depolamaktadır. Bu usu noktasında birleşUmıstu* Bu sistemin ilk kullanıldıg) dal le «Zaman Paylaçma Metodu» adı kalb hastalıklandır. Ancak bu venlmektedır. âletin daha bir çok insan uzvu Sistern bir çok varyasyonlarm üzerinde kullanılacagı da beürtıllmkân vermektedır: Bir veya iki mektedir. OltKlOR Hikmet RÜTAI DahıUve MutrhaHMsı Pazaraan cnaada neı güo sabab 9 dan aksaro 9'a tcadar Usmanbev Haiaskârgaa Cad »«5 Uaıre 6 Tel: 48 «4 W ( Cumhuriyet 4434 !! Tarık Z. Kırbakan Dcri, Saç ve Znhrevi Hasta \ lıklan Mötehassısı. tstiklâ) ' Cad. Parmakkam No: 16 TEL: 44 16 74 B S İ L  N her çeşit düşmanlığı yenerek bu Ulil AI I İ F amaca yürüyecektir. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B >••»••» Van Valiliğinden 1 Öınuz Bölge Müzea 1971 yılı inşaatı ışı i*W> sayüı kanun hükümleri dahilinde kapalı zart usulu ıle 15/5/1971 tarıhindeo IÜbaren yirmı gun müddetle eksiltmeje konmuştuı 2 ÎSİD birinci keşif bedeli (250 000) bra olup geçıa temın»tı C13T50) Uradıı 3 thale 5/6/1971 Cumartesi günu saaı ll'de tlımu Mılll Egitun Müdürlüğü uıçaat ıhale komısyonu tarafından yapılaeaktır. 4 Bu ışe aıt şartnameler sozlesme proıesı ve eklen llımı* Mıl1! Eğitim Müdürlüğü Ue Milli Eğıtim Bakardığı Eski E«=prlej • • Müzeler Genel Müdürlüğunde görülebilır 5 tsteklilerin Resml Gazetenm 12.81961 gun ve 12672 sayıb nüshasında intışar etmış O!SD eksıltmelere ıstırak yonetmelığının 3. maddesınde belirtilen: A tn;aat belgesmi (aslı) 1 Asgari (750 000) TL. tutarlı <O erubu müteahhitlik karoesi aslı B Çalısma tasarısı ve teçhızat bıldınstni (Omek: l ve l»> C Sermaye ve kredi unkinlarını bildireo mal) durum büdirUi (örnek: 2 ve 2a) D Telcnik personel biidınsinl 'Ornek: 3) E Dilekçenin veriliş tarihmde ehnde bulunan t*l«ıi bildiril teahhöt bildırisin) (Örnek: 4) dılekçesıne eklıyerek resrnl tâtü gunlen ile ıhale tarıhl ve son murscaai gunO hârıc; en gec, *lti ÇUD evvel MU11 Eğitim Bakanlığı Eski Cserler ve Müzeleı Genel MOdürlüsüne müracaat ederek YETERLİK BELUESİ almalsn «artüi Dilekçelere belgeler ve beyannameleı eklenmesı mecburıveö tebeplerile telgrafla yeterlik belgesı taleb) kabu) edllmeı 6 Istekliler telOif mektuplann» Yeterlik Belgesi Tıcan Odin Vesikası ve temınat mektuplarım ekitverek eksıltme saatındao bir taat e w e l lnsaat fhsle Komısyonun» makbu2 mukabilmde vermeleri lazundu. Postada vukubulacak Recıkmcler kabul edUmez DAHILIYE ML'TFHASSISI D OK r O8 |D O K T O B D ( Op. Uraloi Op i VEFAT Tesekkülümüz Ereğli tsletmesi Müdürü tşletme Mühendısi, Geml MaMneleri Mustafa ÖZDILER Lâlell Mesihoasa Caddeı» No 12 Tel: 27 88 40 ! Süreyya ATAMAL J »9 'Z Sır«selvıler T E L : «4 «7 5« T A K S t M ( | ADNAN KAYRAN NIMBÜS 26 Mayıs 1971 günü ellm bir trafik kazasında vefat etmiştir Cenazesı 28 Mayıs 1971 cuma günü öğle namazım müteakip Şişlı Camiinden kaldınlarak Zincirlikuju Asrl Mezarlığına defnedilecektir. Kendisine Tanndan rahmet, ailesi ve yakınlanna başsağlığı dilenz. D. B. DENİZ NAKLÎYATî TJİ.Ş. GENEL MÜDÜRLt'ĞÜ (Cumhuriyet: 4488) Istanbnl Sanayi Odası Meclis . Başkanlığından: Odamızın 19 uncu kuruluş yıldönumü münasebetiyle 31 Mayıs 1971 Pazartesi akşamı Hılton'da vereceğımiz kokteyl, Bingöl'de nıkubulan deprem felâlceti sebebiyle tchir edilmiçtir. Dâvetlılere saygı ile duyurulur. (Basm: 15617/4476) (Basın: 14637/4481)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle