16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 Mayıs 1971 îCUMHURtYET: ÜÇ Dayan, Eısmi anlaşma imkânı kalmadı,, dedı DJŞ geziler artık kısıtlanmah osyal buhranımızın ciddi dunımunu etkileyen nedenler arasında, dış ödemeler dengesindeki bozukluğun da bulnnduğu inkâr edümez bir gerçektir. O.E.C.D. tarafından yayınlanan 1970 yılı raporuna göre, Türkiye' nin ihracatı 536 milyon dolar tutmaktadır. Buna karşüık ithalâtımız 801 milyon dolan geçiyor. Açık bir söyleyiş ile, döviz harcayarak satın aldığımız malIann tutan, aynı şekilde sattıklarunızdan 265 milyon dolar fazladır. Başka bir deyiş ile de, dış ödemeler dengemizdeki açık, kendi ölçülerimize göre çok büyüktür. Türk nlnsn, devletimlzin sadece itibarmı değil, ekonomik ve sosyal hayatını da etkileyen bn dengesizliği gidennek için, tüo carı, işçisi, hükümet yetkilisi ve tüm UgUileri Ue birlikte olanca gficünü harcamak zonındadır. Devlelimizin hazinesine girecek her kuruş yabancı para, ekonomik hayattmmn sağlığa kavuşması yönünden bfiyük önem taşımaktadır. Ancak, bn işi, artık tersten almak zamanınm da geldiği mubakkaktır. TÜTkJye"ye giren dövizler kadar, çıkan dövizlere de dikkat etmek zorundayız. Çünkü gereksiz harcamalarla kaçırdığumz dövizlerin arkasında, hem Türkiye' deki, hem de yurt dışuıda bulunan vatandaşUnmızın alın terl olduğu kadar, istikbale dönük kalkınma ümitleri de yatmaktadır. MeselS turizm dahnı ele mlsIım: Türkiye'ye gelen turist sayısının ve buna paralel olarak turizm dövirinin her yü arttığı, 1atatistiklerle sabittir. Ülkemİ2de 1964 yılında turistlerin harcadığı para 8,5 milyon dolarken, 1961 de 13,5 milyon dolara çıkmıştır. Ancak, aynı şekilde dışanya giden yerli turistlerimizin savısmda da artı? çok fazladır. 1964 de dış gezi yapan Törkler 21 milyon dolar harcarken, bn rakam 1961 de Zi milyon dolara çıkmıştır. Mtekim O.E.C.D. de. 1918 r m porunda bo garipllğe işaret etmekte, Tfirkiye'nin dıs ödemeler drngesinde, turizmi, açık veren bölümler arasında eöstermektedir. Yani bbs TfirHye'ye turist çekmek ve onlan burada olabUeceği kadar lyi afırlamaya çaüşıp daha fazla döviz kazanmaya uğraşırken, dış gezilere çıkan vatandaşlarımız, gelenden çok dovizi harcamaktadırlar. Bir Türk köylüsünün bir aylık kazancının. sadece gezmek maksadı ile Avrupa'ya giden başka bir Türk tarafından ikl gecellk otel parası olarak ödendlği. her an rastlanılan vakıalardandır. Biz de gazeteci olarak pek çok yurt dışı gezi yaptık. Gördüğüroüz ülkelerden bizim gibi kalkınma eabası içinde bulunanlann hepsl. bu konuya dikkatle eğilmişti. Meselâ Hindistan'da ve MısırMa, gezinti maksadı ile yurt dışuıa çıkmak çok kısıtlanmıştır. Hindistanda bu iş imkânsız denecek kadar güçtür; Mısır'da ise 20 dolar kadardan fazlasi alınamaz. Daha da öteye gidersek, sanaylleştniş Ingiltere, turistlerine ekonomik zorunluluklardan ötürii koyduğu 50 sterlinden fazla döviz almamak yasağını yeni kaldırmıştır. Hindistan'ın ve hele îngiltere'nin özgiir ülkeler olmadıklannı kimse sbyleyemez. Fakat özgürlükler, başkalannın çıkarlan aleyhinde kullanıldıklan 7aman, kısıtlanmaya mahkumdurlar. Türkiye de. artık her alanda ken disine çekidüzen vermek zorundadır. Eğer bir Türk vatandaşı «üstune çekidüzen vermek için» Avrupa'ya gidiyorsa, bu seyahat hür riyeti değildir. Bu açık açık, hepimizin ulusca ter döküp kazandığımız dövizlerin müsrifçe harcanmasıdır. Avrupa'da 4M bin Işçimiz Türkl. ye'ye para göndermeye çalışırken, bir kısım turistlerimizin Akdeniz gezilerinde, İsviçre dağlannda, Fransız sahlllerinde doviz harcamasına. Londra mağazalarında alışveriş etmesine bu ülkenin artık tahammülü kalmamıştır. Bu millet kalkınmak için kuşak sıkacaksa, gelenden çoğunu götüren turistlerimiz de ele alınmalıdır. «Hamama giren terler» diye bir söz vardır. Madem ki bu ülkenin kalkınması, döviz kazanması zorunluluğu herkes tarafından anlaşümıştır, doviz müsrifi vatandaşlarımız da biraz kendilerine gelmeli, 12 yü yurt dışına turistik gezi yapılması yasaklanmahdır. S Sedat: "Mısır, Moskova'ya dostluk ve minnettarlık duygusu ile bağlı,, KAHİRE (T.H.A.) ütün bir gün boyunca Sovyetler Birlıği Devlet Başkanı Podgorni'yle göriişmeler yaptıktan sonra delegasyon şerefıne bır dâvet duzenleyen Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat bir konuşma yaparak, ülkesinin, Moskovaya büyuk bir dostluk ve mınnettarUk duygusuyla bağlı olduğunu belirtmiştır. Sedat konuşmasında ozetle şoyle demiştir: «Sovyetler Blrliğinin hiçbir zaman saıimızdan ayrılmamış olmasına karşılık, biz bu ülkeye büyük bir minnettarlık ve dostluk duygulariyle bağlıyız. Sömürgecilik ve bunun peykleri, Sovyetler Birliği Devlet Başkanınm bu yü ülkemize ikinci kez bir ziyeret yapmasının soylu anlamını kavrayama mışlardır. Sovyetler Birliği, bizim Israille bir anlaşmaya varmak istediğimizi çok iyi anlamış ve bize bn konuda fikir de vermiştir. Tatlı sözler hiç bir zaman içtenlik belirtisi değildir. Amerika. tsraili desteklemektd ve banş çabalarmı yok etmeye çalışmaktadır. Bu şekilde de, Orta Doğuyu hesaplanmıyacak bir patlamaya doğrn itme çabasındadır.» Podgorni da bu sözlere karşılık şoyle konuşmuştur: «Sovyet. lerin Mısır ve diğer Arap ülkeleBRÜKSEL, ( u . ) ABD Sariyle olan dostluğunu geliştirvunma Bakanı Melvin Laird, NA mek istemesi son Komünist ParTO Savunma Bakanları toplantısı tisi kongresinde belirtilmiştir. na katümak üzere Brüksel'e geBu siyasete gelecekte de devam lişinde verdiği demeçte, ABD'nin edeceğiz. İsrail saldırganlariyle Akdeniz'dekı gucunu takviye etsadece Orta Doğuda değil, sınırmeğe kararlı olduğunu açıklamı? lanndan çok uzaklara kadar ortır. tamı kirletmektedir. İsrail yöneLaird yaptığı açıklamada, diğer ticileri ve bunu destekliyen ANATO üyesi ülkelerin de Amerimerika yüzünden, durum hâlâ ka'nuı yolundan yürüyecekleri ugergindir.» mudunu taşıdığını ifade etmiştir. ABD Savunma Bakanı, Sovyet Dayan lerın Akdeniz'deki varlıklarını KTJDÜS îsrail Savunma Bagozonünde tutarak, dünyanm bu kanı Moşe Dayan, Kuduste hübolgesindeki kuvvet dengesini ko kümet üyeleri ile yaptığı bir korumanın NATO müttefıkleri için nuşmada, Mısır ile Israil arasınbir zorunluluk olduğunu ifade etmiştir. da geçıcı ve kısml bir anlaşraanın yapılması ımkânuun kalmaDaha sonra Senatör Mansfield' dığını söylemiştir. in Amerika'nın Avrupa'daki asker sayısını tek yanlı olarak aMoşe Dayan'ın sözleıi dün «zaltması yolundaki isteklerine deçıklanmıştır: ğinen Melvin Laird «SSCB ile îsrail Savunma Bakanı KahiBatı arasında bir röriisme döne. renin tutumımu sertleştirdiğtnl minin başladığı şu sırada Ame. belirtmış ve şimdiye kadar SUrika böyle bir yola Rİtseydi büveyş kanalırun yeniden trafiğe yük bir hata işlemis olnrdn» açılması konusunda kısml bir an demiştir. laşmaya vanlması için girişilen Her konuda müttefikler ile g5çabaların olumlu blr sonuca var rüşmenin Başkan Nucon tarafınmasına imkân olmadığını söyledan NATO için tespit edilıni| bir prensip olduğunu hatırlatan Mel miştir. vin Laird, bu arada, diğer NATQ Moşe Dayan, îsrail ile Amerlmüttefiklerinin, NATO'nun aske»k» arasındakl Uışkilere de degin rî harcamaları konusunda kenmi$ ve Kahirenin politikasma dilerine düşen fedakârlüdarı yap. son aylar içinde yaklaşma göstemalaruu da bir kere daha isteren Washington"un, tsraile yapmiştir. makta olduğu savaş malzemesi Melvin Laird. «Konvansiyonel yardımınm da azalabileceğini silâhlar» ın, 1970 lerde, geçmişe söylemiştir. göre çok daha önemli bir rol Kudüs oynıyacağını ileri sürmüş ve şöyle demiştin öte yandan tsrail Dışişleri Ba«tki büyfik devlet, (Sovyetler kanı Abba Eban, 1967 Orta Dove A.B.D.) nükleer bakımından ğu savaşından beri İsrail yöneeşitlik ya da az çok eşit olma dntimi altmda bulunan Kudüs şeh rumuna gelecekler. Oysa Ameririnın statüsünü hiç bır kuvveka Birleşik Devletleri bnndan tin değiştiremıyeceğini söylemiş on yıl önce. bn konuda Sovyettir. ler Birliğinden beş kez daha ileriydi. Nükleer bakımdan bir denge sağlanabilirse, konvansiyo nel güçler daha önemli bir yer işgal edecektir. Sovyetler Birliği, kendl nfikle. er olanaklannı geliştirmeye deSANTtAGO, (a.a.) vam etmektedir ve kıtalararası lli Hükümetinin Ford Motor balistik füzeler Inşası programıŞırketinin ülkedeki kolunun m sürdürmektedir. bütün tesislerine el koyduğu dun, resmen açıklanmıştır. B LflİRD: "flWERIKfl, fiKDENİZ'DEKt GÜCÜNÜ TAS7ITCTC KflRfiRLI, ransa Cumhurbaşkanı Georges Pompıd'ou, Belçika'yı ziyareti sonunda duzenlediği basın konferansmda, dolann uluslararası para ölçütü olarak kullanılamıyacağını belırterek şoyle demıştir : Amerikalı 8 ayhk Cathy Lynn, daha yürümeden su üzerin«Amerika'nın iç siyaset sornnAVI M T Ll11^ OU f\ Ql I de hız yapmaya alışmıştır. Hemen hemen ber gün annesiylan yüzünden sürekli olarak deferinden kaybeden bir para bi le su kayağı yapan küçük Lynn'i yakından tanıyaalar, büyüyünce onun bir su kayağı şampiyonu olarimine sadık kalamayız. SaaÜ cağma inanmaktadırlar. Fotoğrafta; 8 aybk Cathy Ly nn, günlük su kayağı çalışmalarından birinde annemizi ayarsız bir saate göre ayar siyle görülüyor. layamayız. Fakat bn, dolara karsı bn bunalımdan yenik çıkacağımız için savas açmamak gerektiği anlamına gelmez. Çün. kü, Batı'da herkes, Amerika Birleşik Devletleri ile yapıcı bir tartışmaya çinnek gerektiğini teslim ederj» PARÎS Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pompidou dün Belçika'ya yaptığı üç günlük resmî ziyareti tamamlıyarak Pa> ris'e donmuştür. MÜNÎH, (THA) atı Almanya eski Maliye Bakanı Franz Josepb Strauss, Markm yüzde 5 ya da 6 oranında revalue edileceğıni söylemiştir. Strauss, «Economic VVeekly» gazetesine yaptığı açıklamada, markın sonsuza kadar değerinın serbestçe gıdışata bırakılmasına ımkân olmadığını, olayların Batı Alman Hükumetının markı yüzde S ya da 6 oranında revalue etme zorunluğunda bırakacağını bıldirrmştir. Bu şekilde bir revalüasyon markın dolara karşılık d'eğerinin 3,45 olmasına yardım edecektir. Halen markın dolara karşılık resmî değeri 3,66'dır. Öte yandan yeni Alman Maliye Bakanı Karl Schiller de, öteden beri markın bir gün gelıp gene eski değerini bulacağı flknni savunmuştur. Şimdılik de bütün Batı Avnıpa para alıcılan onun fıkrıni destekler gibi görünmektedir. Çarşamba günü dolaşan soylentılere göre, Batı Alman Merkez Bankası markı pek yakın bır zamanda eski değerıne düşurecektır. Bu arada para alıcılan dolar ucuzken bol mıktarda rezerv yapıp, ilerıde dolar eski d'eğennı bulunca pahalıdan satmakta birbirlenyle yarış etmek tedirler. Pompdou, dolor'dan "Ayarsız bir saot,, diye söz etli F HipdPakistan sınır çatışmasında, 30 Hind ve 120 Pakistan BRÜKSEL, (**.) 8 Strauss'a göre mark revalüe edilecek B indistan Birleşik Basın A . jansı önceki gece Hindıstan Pakistan sınırında karşılıklı ateş açılması sonucunda 30 Hıntli ve 120 Pakistanlı askerin öldüğünü ilerı sürmüştür. Ajansa göre makıneli tüfek ve havan topu kullanan Pakistan askerleri Doğu Pakistan sınınnı geçerek Hindistan'ın As•am eyaletine gırmış, fakat sınır kesimindeki Hindittan bir. liklerince püskürtülmüştür. Hindistan Birleşik Basın Ajansı, yetkıli kaynaklara dayanarak Pakistan birliklerinin 1000 km.'lik Doğu Pakistan Assam sınırı boyunda yığınak yapmakta olduğunu bildırmektedir. H! ŞİLONG, (a.a.) Bu arada dolara olan talebin etkisi çok büyük olrauş ve Frankfurt'ta talep üstüne dolann değen bır aydır ılk kez 3,57 olmuştur. Londra'da bır malıyeci bunu panik halınde bir alışveriş olarak nitelemıştır. tasatTuHannızı dcuLTİenıJtrmcl* İan Dolar bir aydır ilk kez vükseldi SAN FRANCtSCO (T3JL) Dolann değeri düştükçe, Almanyadaki Amerikan askerleri İçin geçim sıkmtısı artıyor. (Gazeteler^ Amca, sana çukulata verelim, Eskidcn sen bize verirdin ya... (Amerikan karikatürü) ısık ir yüzyıldan fazla bir zaman önce doldurulan blr şişe Fransız şarabı, geçtiğiiniz gün açık arttırmayla beş bin dolara (75 bin TL.) satılmıştır. DUnyada ilk kez blr şişe şarap * bu kadar pahalı bir fiyatla sa* tılmaktadır. B VtYANA, (THA) Romanya Havayollan Taroma ait Rus yapısı «tlynşin • 14» tipi bir yolcu uçağuu dün Avusturya'ya kaçıran 6 sılâhlı kişi uçağı ve yolcularını Vıyana hava limanında ikl saatten fazla bir süre esır tuttuktan sonra polise teslim olmuşlar dır. Aralannda bir de kadın bulunan korsanlar, hava limanındakl yetkililerin, «Teslim olmalannı, aksi halde hükümetin gerekli tedbirleri alacağını» bildirrneleri üzerine teslim olmuşlardır. Uçağı kaçıranlar sıra ile uçaktan inerlerken üzerlerinde bulunan tabancaları ve el bombasına benzeyen bir cismi de uçağm etrafını kuşatmış olan oniki polise teslim etmişlerdır. Daha sonra korsanlann, üzerleri arandıktan sonra bir polıs arabasına bındirilerek alandan uzaklaştırılmışlardır. üçakta bulunan ve 17 si yolcu 3'ü murettebat olan 20 kişi hava limanına ait bir otobuse binerek şehre inmışlerdir. Romen uçağını kaçıran silahlı 6 kişi, Yiyana polisine teslim oldu sser 23 £ ^ 3 Es:'J3' Şili deki Ford millîleştirildi Son Sebaslian'da Fransız Konsolosu da kaçırılmak istendi Üç uçak aynı aıtda dağa çarptı X S MEJ» TERDE HEB ZAMAN Şişe 1846 da doldurulmuştur. Şarabın çok nadide kırmua bir Bordeaux olduğu bildirilmlştir. Şişeyi alan şahıs da, Boston'da bir içki dükkânı sahibi olan 25 yaşmdakl Lawrence Bender*dir. Şarabın markası İse «Chateau Lafitte» dir. Bender yaptığı alışvertşten son ra «Bu şişeyi müşterilerimden birl, çok nadide bir şarap istediği tçin aldım. Ama artık buna ona satmaya niyetim yok. Bütün istediğim, dünyada savasstt ve kimse vunılmadan blr hafta geçtiği takdirde, şişeyi açrp içindekini Içmektir. demiştir. Riga'da da 4 Musevî mahkum oldu .> Z>.5 e TJCÜRAAT BANKASI otacakıır. (Basm: A. 885215013/4472) MOSKOVA, (a a) Letonyalı dört musevi, Riga'da yargüanarak Sovyetler Birliği aleyhinde propagandada bulunmaktan bir ılâ Uç yıl arasında hapis cezalarma çarptınlmıştır. En ağir ceza (Uç yıl) mahkemede «İsrail'e gitmek istemekten başka snçum yok» diyen Arkadl Spılberg'e verılmıştir. Tass Ajansının bildirdiğine göre, dört musevi, «Tel Aviv'de basılan Sovyet aleyhtan yayımlan çoğaltarak dağıtmaktan suçlu bulnnmuşlardır.» yüzünden Yietnamı bırakınz» s Uyuşlunıcu madde WASHÎNGTON, (ajı.) merika Birleşik Devletleri Kongresine sunulan bir rapora göre, Güney VietnanV da beyaz zehir kullanan Amerikan askerlerinin sayısı öylesine yükselmiştir ki, beyaz zehir kaçakçıügı önlenemediği takdirde Başkan Nucon, Güneydoğu Asya'daki bütün Amerikan kuvvetlenni geri çekmekten başka çaresi kalmayacaktır. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Robert Steel tarafından Temsilcıler Meclisi Dışişleri Komisyonuna sunulan raporda, Laoslu, Taylandlı ve Güney Vietnamlı birçok yüksek rütbeli devlet görevlisinın Araerikan askerlenne eroin ve diğer uyuşturucu maddelerın tedarıkinde yardımcı Olduklan Ueri sürülmekte ve Amenkan uçaklan ile diplomatik bagajlardan da uyuşturucu madde kaçakçılığı İçin yararlanıldığı belırtilmektedir. Raporda, Başkan Nixon"un Güneydoğu Asya'da uyuşturucu madde trafiğine karşı etkili bir mücadeleye girişmesi tavsiye edllmektedir. A tktisat Bakanlığı Müsteşan Oscar Garreton, dün gece Casablanca'dakı Ford tesislenni ziyaret ederek. durumu şirket yö neticilerine bildırmiştir. ABD Büyükelçısi Edwaxd Korry'nin de dun sabah aynı konuyu Cumhurbaşkanı Allende Ue görüştüğu bildınlmektedir. Henüz bu konuda ayrıntılı biı açıklama yapılmamıştır. SAN SEBASTİAN (Ispanya), (THA) Fransız makamlarınm bildirdiklerine gore, makinalı tüfekli bir adam, Fransa'nın San Sebastian Konsolosu Henri Woliner'i kaçırmaya teşebbüs etmiş, fakat başansızlığa uğramıştır. Kaynaklar, bir BASK milliye* çisi olduğu sanılan kişinin yeşil bir Renault araba ile olay yerinden uzaklaştığmı belirtmişlerdir. Fransız Konsolosunu kaçırma CAPETOWN, (ajı.) teşebbüsü gecen Aralık ayuıda BASK mdliyetçileri tarafuıdan üney Afrika Hava Kuvvetlenne ait «Mercurius» tipi Uç kaçırılarak Noel Günü serbest bıuçağm birlikte uçuş sırasında rakılan Batı Almanya Konsolosu Tablo Dağına çarparak parçalanEugen Beıiü'in villâsından 150 met dıklan açıklanmıştır. re kadar uzak olan yerde yapılüçaklardaki onbir ösinin öldüğU sanılmaktadır. mıştır. s/s LÜKS ANKARA G TURİSTİK SERGİ GEZİSİ İİ 2Ö7197I Avrupa Limanlarına İsfanbul jandarma Sal. Al. Kom. Bşk. dan Jandarma Bırliklerl öıtîyacı lçln kapalı zarfla (llO.OOOî yuzonbm adet yün suni elyaf kanşunı fanila satın alınacaktır. Muhammen bedeli (2.365.000) ikimilyonüçyüzaltmışbes bin Ur« olup geçici teminatı (84.700) seksendört bin yediyüz liradır. Tamamı bir istekliye ihale edüebileceği gibi eşit iki parti halinde iki istekliye de verilebilir. Bu takdirde muhammen bedeli Cl.182.500) Bir milyon yüz sekseniki bin beşyüz lira olup geçici teminatı (49.225) kırkdokuz bin ikiyüz yirmi bes liradır Evsaf ve şartnamesi lstanbul, Ankara J. Sat Al. Kom. Bşk. lıklarında ve Izmir Ege J. Dz. Böİge K. lığında görülebilir. thalesi 8 Haziran 1971 Salı günü saat 11.00'de Demirkapıdald Komisyonda yapılacaktır. Teklif mektuplannın ihale saatmdan bir saat evvel komisyonumuza verilmesi sarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. MEVLIT zin Kıymetli varhğımız ailemlbuyuğu Atiye Bayraksalan'ın ebediyen aramızdan ayrılışının ellı ikmci gunune tesaduf eden 29 5.971 Cumartesi gunu oğle namazından sonra Teşvikiye Camünde okunacak Kur'ânı Kerrnı ve Mevlid1 Serife dost, akraba ve butun din kardeşlerimizın teşriflerini rica ederiz. Kızı. Fikret Erol Kirdesi: Maammer Bayraksalan Olgunta$ma Sıstltusü DcÇilesi, KLIIÇ kalkaa ekibi, flmıpNum, boiolar, uecc Klitykn Gurutfc yzültri, İstanbul, Pire(AtinaAkropol), Dubrovnik, (Yogoslavya), Venedik (Gondol Sefası),Tirieste, Rodos, Beyrut(Lübnan gece klübü), Hayfa(Kudüs ÇTelaviv) Mersin, İzmir, İstanbul... II # Mevki SOOO^.MevTdL 5000 T.L. MÜRACAAT : GAZETECİLER CEMtYETl BİNASI KAT: I CAĞALOGLU İSTANBUL TELEFON J 22 54 0 8 (Basın: 14790/4480) Gümüşhane Devlel Haslahanesi Baştabibliğinden CSnsJ Mlktan S kalem 3750 kg. 68 talem 10000 kg. 150 toa Ura krf. Mnvakkat tem. thale şekll Lira krs, thale tfln ve saatl Kapaü B&rl Kapalı zart Kapaü sart 3486 75 3431 25 2428 85 10.6.1971 persembe Saat 14.30 • 10.B.1971 persembe Saat 15.00 10.6.1971 persembe Saat 1550 io.e.1971 oersemba Saat 16D0 10.6.1971 persembe Saat Yiyecek ve temizlik maddesl Koyun ve sıgır eU tl&ç ve malzeme Ekmek Maden ltoylt kSmüru 46490 00 45750 00 32357 50 1500 00 28500 00 Mehmet BARLAS usarnjflannızı degEr{cı>!irnck için size l yol göstcrcıek ıs . eksütme 1125 00 Kapalı «sart 2137 50 MİLLI PİYANGO Yarın çekılıyor Bugün alacağınız bir bilet yarın sizi milyoner yapabilir. Şansımz açık olsun. »w (Basm: 15112/4469) Soydan ve Solmaı AYABSLAN kızlarının doğumunu akraba ve dostlarına bildirjrier 26 5.1971 Berkeley CalUornia TC.ZIRAAT «J*NKASI olacakıu; (Cumhuriyet 4490) (BaSın: A. 865215013/4471) 1 GümUşhane Devlet Hastahaneslnln 1971 mall yılı Ihayacı olup 23 Kalem yiyecek ve t» mlzllk maddesl lü kalem sığır ve fcoyun etl, 58 kalem llaç ve malzeme 150 ton maden Unyit kömürü Sapalı zart usulü Ue, 10000 K efcmek açık ekslltme suretıyle eksiltmeve Konulmuştur g 2 thale yukanda yazılı gün ve saatierde Hastahanede teşekküi edecek Komlsyon tarafından yapılacaktır tsteklilerln tekliflertni 2490 sayılı fcanunda açıklanmış olan oelgelertni navi keza kanuna uygun şekilde kapalı zarflannj ihaleden blr saat evvel Komlsvona teslimi lawm<1u. 3 Postada vakı gecikmeler kabul edllmea, bunlar» alt çartaame ner gün mesaj saaU lçtrv de Hastahane tüaresinde görülebilir. (Basın: 15290/4479) I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle