11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ca yayınlanan a$a£ıda isımlerl yazıli eserler Bakanlıgımız yayınevleri lle butun kıtapçılatda attısa arzcdilmistir. Fıjaü Tttrfciy. Tmrih YayınUn Bibliyofrafyası n 1*55 196» Y«zarı: Haz Enver Koray 30 Çoevklartfa Prablem Çfem* Y«teneklerinin Geli«tirilme*i Yazarı. Alm» Bingham Çevir*n: Dr. A. Terfaan OSuzkan Z< TOfk I M k U Hariklol C. I, Faa. 4 Yazuı: Komlsyon 10. tıttm AH. FU. « . M ( l Baıkı) KomİJTOn fBeheri) 10 umhuriYet Kurucusu: YUNUS NADİ ESİR ŞEHİR (Dflşman işgalindeki istanbul'un Hikâyesı) KEMAL TAHİR ESİR ŞEHRİN İNSANLAR115.ESİR ŞEHRİN MAHPUSU 15.Ocmanbey 277 Tel: 483209. SANDER YAYINLARI 48. yıl, sayı: 16813 Telgraf ve mektup adresr. Cumhumet Istanbul Posta Kutusu Tstanbul No ?46 Telefonlar. 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 28 Mayıs Cuma 1971 ^ Galatasaray 178 W Tel: 440134 Feriköy'de bir apartmanda ele geçirildiler Necmi Demîr, İlkay Demir (Alptekin) ve Necati Sağıroğlu ile birlikte İıfan Uçar da gözaltında ELROM'U OLDURMEKTEN ARANAN 3 KİSİ YAKALANDI ÎSTANBUL HABER SERVİSt tsraıl'in îstanbul Başkonsolosa Efraim Elrom'un kacınlmMi ve öldurulmesı ile ilgiii görülerek arananlardan tlkay Demir, (Alptekin) ve Necati Sağıroğlu Ue, Ankara'da 4 Amenkalıyı kaçırmaktan saıuk Irfan Uçar, dün n a i 21.20'de bır ihbar utenne, Ferikoy'de yakalanmışlardır. Ergenekon Caddesi, Şahadet Sokagı'ndakı Konya Talebe Yurdn'nun vanında bulnnan Çamlıca Apartımanına baskın yapan bır ararna ekibi, sanıkları ele geçırdikten sonra Emrayet Mudurluğune getırmiştır (Arkası Sa. 7, Sö. 3 de) • IKT1SAT oğrencisi 25 yasındaki Necmi Demlr, kansı Tıp oğrencisi tlkay Demir fAlptekın\ trfa» Uçar ve Guzel Sanatlar ogrencısi 24 jaşındakl Necati Sağıroğlu, yakalandıktan aonra Emnlyet'te Anayasal haklar tedhişten korunacak değişikliklerini açıkladı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Erun^ Anayasa Atat: "idam lasansının makable teşmiline ihtiyaç kalmadı,, GUVENLtK MEMURLARI, SANIKLARIN YAKALANDIGI NIN 4. KAT DAtREStNDE ARAŞTIRMA YAPARKEN... FERÎKÖYT>EKİ ÇAMLICA APARTM4M(Fotoğraf Ergın KONUKSEVER) ANKARA Adalet Bakanı ve Hukumet Sozcusu lsmaıl Arar, «Adam kaçırma» olaylan ile ılgıli olarak hazırlanmakta olan kanun tasansının yakında Bakanlar Kurulu na sevkedıleceğını büdırmış, «Adalet Bakanlığın da tasan ile ügılı hanrlıklar devam etmektedır. Çalışmalar bugün vann bitebüir» derruştir Anadolu Ajansı munabınnln bu konudakı sorusunu cevaplandıran Adalet Bakanı ve Hukümet Sözcüsü Ismaıl Arar, Bakanlar Kurulutıun her Perşembe gtlnü yapılan toplanüsırun Hümyet ve Anayasa Bayranu dolayısiyle dün yapılamadıgını, bugıin bu toplan tınm olabıleceğını soylemış, söz lenne şunları eklemıştır «Adalet Bakanlığında yapılan çalışmalan yann tamamlıyabüirsek tasan'yı Bakanlar Kurulu'na sevkedeceğız. Bakanlar Kurulu'nun da, yannki toplantısında tasan'yı ele »!"»»«' mumkundür.» Hukumet Sozcusu Arar, bu gazetecırun. •Olum cezasının makable teşmil edilip edılmıyeceğı» yolundakı sorusunu ıse, şoyle ce\aplanduTnıştır «Olum olajı vuku bulduğnna gore, çıkanlacak kannnun makable teşmiline ihtiyaç kalmamıştır. Yururlukte olan kanuna gore, Israıl Başkonsolosunu kaçıranlara, zaten olum cezası \erilebılecektır » Başbakan Nıhat Erım, 27 Mayıs Anayasa ve özgurluk Ba\ra. mı nedenıjle TRT'ye verdığı demeçte, 1961 Anayasasını «Türkh» tarihlnın önemli bir açaması» olarak nıtelemış, ancak bu Ana\asa» nın getirdiğı temel hak ve ozgür lüklerin «anarşist» ve «tedhişçilere» karşı korunamadıgını belır terek, Anayasa da yapılacak değişıkliklerin bu doğrultuda olaca ğını soylemiştir Irım, Anayasa'da yapılacak değışıkUkler hakkında «Türkije'de demokrasının bnndan son. ra takıntıgıa ve bnnu yıkmak, devırmek ısteyenlere imkân ver miyecek bir ortam içınde ebedıyete doğra sürfip gıtmesıni sağlamak maksadını ongormektedır» şeklınde konuşmuştur Tunagüf'ü göi evden Önemli aşama Başbakan Nıhat Erım, 27 Mayıs Devrımının 11 yıldonumunde, bu devrımın yarattığı Anay asa uzerindekı duşuncelerını şoyle belırtmıştır «19«1 Anayasası Türkiye tarihınde onemlı bır aşamadır. 1839 Gülhane Hattı Hümayunu'ndan bn yana Bınncı ve tkınci Meşrntıyetlerden de geçerek gene anayasal çızgide bır donfim nok tasıdır. tnsan haklan ve ana hnrrıyetler yonunden ileri, çok ileri bır eserdır. Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtav, Yüksek Hâkimler Knralo, özerk ünıversıte ve ozerk radye iyi niyetle düsünulmüş baslıca t e . mınat Srçutlerıdır. tkınci Cıhan Savaşından sonra Italya, Al. manya ve Fransa gibi Batı demokrasılennde yenıden yapılan anavasaların hiçbinnden hak. lar ve bıirrıyetler bakımından gerı değil tersıne çok ıleridır. Kişi dokanolmazlığının, kışısd ve toplumsal özel haklann, sı. yasal haklann güvenceleri açı. sından Batı anayasalarını da ge. n bırakacak kadar alan kararname ımzalandı Behice Boran da gözaltına alındı CUMHURİYET HABER SERVİSt Sıkıyonetım komutanlıklarınca yurdım çeşıtli bdlgelennde yapılan aramalar devam etmektedır Istanbuldakı guvenlık kuvvetlennce Bogazm Anadolu yakasına yapılan bır baskında, dlnamıt ve tataıp kalıplan ele geçınlmış, olayla ügılı bır kadınla bir erkek gozaltına alınmış ve assubayhktan tardedılmış Taner Demıray adlı şahsın aranmasına başlanmıştır An karada da T Î P Genel Başkanı Behice Boran öncekı gece gozaltına alınmıştır Güney Doğuda Elbıstan çevresınde asker elbıselı kadınlı erkeklı gençlerin goru'dugu şeklınde ıhbarlar üstune de soz konusu bolgede askert bırhkler genış bır arama harekâtına gınşmışlerdır. Öte jandan Kajserı Valılıgınce gozaltına alınıp Ankara\a gonderilen ve çoğunlugu ogretmen olan 62 kış den 60 ı serbest bırakılmıştır 1 ORDU VE SKIYONETIM KOMUTAN1 ORGENERAL TURÜN, VALÎ POYRAZXA BÎRLtKLERİ DENETLİYOB W BOĞAPDAKt BİR EVDE DtNAMİT BULUTSDU 27 Mayıs,, dün kutlandı Anıt Kabir'deki deftere Sunay şunları yazdı: «Cumhuriyeti korumakta a s I a çekingen olunmıyacağını temin ederim^ ANKARA, (Cumhnriyet Burosu) 27 Mayıs Humyet ve Anayasa Bayranu dün butun yurtta, Kıbrısta ve dış temsılcıhklenmızde duzenlenen çeşıtll torenlerle kutlanmıştır. Başkentte Anıt kabırdekı toren sırasında deften ımzalayan Cumhurbaşkanı Sunay deftere «Kurduğunuz demokratlk \e layik Cnmhnnyetı korumakta asla ^^^^^^^^^^^ çekingen olunmıyacağrnı temin edenm» dıye yazmıştır Eskı Başbakan ve AP Genel Başkanı Demırel, Anayasa Mahkemesı kutlama törenıne, herkes gıttıkten sonra 15 dakıka gecıkmeyle gelmıştır 27 Mayıs Hümyet ve Anayasa Bayranu dun Anıtkabırde başlıyan torenle kutlanmıştır Torene, Cumhurbaşkanı Sunay, Senato Başkanı Tekın Anburun, Mıllet Meclısı Başkanı Sabıt Os(Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) ANKARA (TJ1A) Dıjanet İşlerı Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagur, hem bu gorevmden, hem de Îstanbul Muftülugu gorevınden alınmış Cumhurbaşkanı Sunay, Tunagur ile ılgılı karamameyı ımzalamıştır. Tunagur'ün Çorum veya frabzon vaızlıklennden birıne verümesı düşunülmektedır Bu arada, Ankarâ Sıkıyonetım Komutanlığına Tunagur ile ılgıli ıkı ıhbarın yapıldığı Tunagtır ile ilgılı dosyalarm da Sıkıjonetım makamlanna ıntıkal ettırılecefi hükümet çevrelerince ıfa. de edıtauştır RUSYA, MISIRLft 5 YILLIK ASKERİ YARDIM ANLAŞMASI İMZALADI MOSKOVA, (AP) Sov%et Tass Ajansı Kahire'de BAC Devlet Başkanı Enver Sedat ile 3 gundur goruşen So\\etlr Bırlığı Devlet Ba^kanı Nıkalai Podgornı arasında 5 yıllık askerı yardım anlasmasınır ım. zalandığını bıldırmıştır Yardım anlaşmasına gerekçe olarak «Saldırıların onlenme>ı» gosterılmıştır [Podgorni Sedat göruşmelerıyle ılçıh haberımız 3. say. fadadır.] Ancak... TJlusça Anayasamızın verdlgi hak ve ozgürlüklen «Lstün bir titizlikle korumak gerektiğı»ne işaret eden Başbakan Enm, 1961 Anayasasında bu ana hak ve ozgurluklerın yasama ve yurutme organlanna karşı korunduğunu ıfade ettıkten sonra, «Ancak, ana haklar ve ana hürriyetler bunları yıkmak, yoketmek isteyen a(Arkası Sa. 7, Sö. 4 de) Depremde yıkılan resmî binalar için her Bakanlık ayrı soruşturma açacak ANKARA, (Cumhnriyet Burosu) Son ajlarda \ukubulan deprem olaylannda jıkılan, devlete aıt binalar ıçın her Bakanlıgın ajrı ayn soruşturma açması ıstenecektır Bıngol deprem bolgesmden donen tmar \e l<;kan Bakanı Selahattın Baburoğlu kendı Bakanlığınca açılan soruşturmalann devam ettığını, Bakanla Kuruluna, her Bakanlığm da a\nı sekılde hareket etmesı teklıfını goturecegını so\lemıştır Baburoğlu nun teklıfının Bakanlar Kurulunda kabulu halın. de her Bakanlık, deprem bölgelennde yıkılmış kendı orgutlerın« aıt bınaların yıkılış sebeplennı, varsa ınşaat hatalarını tesbıt edecek daha sonra bunları yapan muteahhitlerle bunları denetlemekle gorevlı olan. lar hakkında soruşturma açılacaktır Boran gözaltında \\K\R\ T I P Genel Bas kanı Behice Boran, oncekı akşam saat 21 30 da Ankarada gozaltına alınmıştır Evınde T I P senatorü Patma H'kmet îşc«nle birlikte oturduğu sırada, Merkez Komutanlığm dan gelen ılgıhler Boran'm evınde arama \apmışlar ve kendısının gozaltma ahnmak uzere Yıl 1 d 7, &u 1 de) (Arkası Adana'da 2 gazefe 20'şer gün kapotıtdı ADANA. l a a ) Adana \e Ha ta}. Sıkıjonetım Komutanlıgı Adana da jaMmlanan «Vatandaş» \e >Çukuro\a» gazeteleı ını 20 gun »ure\le kapatmıstır Ogrenık grne gore "\ atandrfv Te «Çukurova Sıkıyonetnn Komutanltgmm bıldırı \e u\armalarına ajkırı y aj ımlarından otuıu kapatılmıslaı dır. 25. Cannes Festivahni "Arabulucu,, kazandı (DIS HABERLER SERVİSI) C4NNES 25 Cannes Fılm Festı\alnu, Ingılız yapımcı Joseph Losey'm •The Go Between» (Arabulucu) adlı fılmı kazanmıştır Fılmın oyuncuları Julıe C3ırıs tıe \e Alan Bates'dır Festıvalde odule lâyık gorulen dıger eserler ıse şunlardır 25 Yıldonumu Odulu «Mort Venıse» (Venedık te Olum) Luıgı \ ıscontı (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) İANGIN TEHUKESt GEÇİREN AIASOFYA MUZESI ISPARTA'YA 14 KİLOMETRE LZAKLIKTA BULUNAN SAV KOYUNDE BASILAN \LRCULUK OKLLUNDA YAKALANAN 64 K1SIDEN BIR GRUP... BUNLARDAN 42'Sİ, ADLİYEYE VERILDI, 16'SI TUTUKLANDL Ayasofyanın kabloları yandı Ayasof'a Muzesuun elektrık kablolarından bır kısmı dun yannııştıı Muzejı gzenler, saat 11 sıralarında ikıncı narteks kısmında bır ^amk kokusu duymuşlardır Kokunun geldıgı tarafa doğru koşan muze jetkılılerı, ikıncı narteksı aydırlatan kabloların ıçm ıçın jandıgını gormuşlerdır. (Arkas» Ssa. 7, &u. i de) BİNGÖL Bıngol ve yore•.ınde depremın raej iana gettr ZARAR, 2 MİLYAR LİRAYI BULUYOR 16 Iforco fufoklandı (Arkaaı Sa. 7. Sü. i de) , TSPARTA (Özel) Merkeze bağlı Sav köyunde ortaya çıkanlan Nurculuk okulunun 4 yönetıcı ve ogrencüennden. 12 sı oncekı akşam tutuklannuştır. Şehre 14 ]ılometre uzaklıktakı koye yapılan baskmda gızlı nur okulu ortaya çıkanlmış, 4 yonetıcısı ile 64 oğrencisi gözaltına almmıştı. Soruşturma sonunda Savcılık 710 yaşları arasmdakı cocuklardan 22 sını serbest bırakmıs, 42 kısıyı ıse mahkemeye sevketnustır. (Arkası îsa. t Sü. 1 de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle