19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ; 28 Mayıs 1971 ••••••••••••••••••••; ••«•••••«•••••••••«••>< ^Sıla Gurbet NLAMINI lyi bllmediğüniı kellmeler karjısmda dnyduğumuz ezikliği herkes yaşamışta biraz. Memdub Şevket Esendal'm en güzel hikâyelerinden biri bu durumu konu edinir: Feminlst. Onun için bir öğTetmenimin tckrarlamaktan haz duyduğu cümleyi hep hatırlamak Isterim. Sordtığumnz kelimelerin anlamlannı belirtirken aynı sürede sözlüklerde aratır, «Lugatte kahramanlık olmaz» derdL Nisandan öncekl ilk tanışma toplantısında kız evinden yaşlı bir yargıcm kullandığı «tavattnn» sözünü anlamadığım için şaşkınlıkla durakladığmu da unutrouyorum. «Efendim?» diye tekrarlatmak istediğim zaman baba, açıkladı soruyn: «Allenlı Rameli'den göçünce nereyi ynrt edinmis, nerede yerlesmig?». A Sonradan hemen sözlüğe baktun tabil. Vatan; vay, tı, nania yanlıyordu, Arapca isün, çoğulu evtan. Tavattun; te, vav, b, nunia: (vatan'dan) yerlejme, yurt tutma, ynrtlanma. Daha da şaşırdun son. ra: Gurbet te Arapçaydı, sıla da: (vasl'dan) mem. iekete gitme, akrabasına ulaşma, yurdnhısım ak. rabayı gidip gönne. Yüzyıllarca şiirimizin içinde yaşarken sıla, yurt karşılığma gelmiş: «Sılayı bırakmak zor değil amma Mezarda emektar atalar kaldı» diyor Karacaoğlan. Bir de söyle: «Hasta oldum haürcığım sorulmaz . Vatan tutup bu yerlerde durulmaz . îlleri var bizim ile benzemez.» «Vatan Edeblyatı»m özetlerken önce kellmelerden baslamak istedim. Hikâye, şiir • 40 YIL ONCI 28 Mayıs 1932 tarilüi ve ron.anmuz.nj şimdiki j Saval 1971 maksi başlıca konusu j Iki şetin nutukları R n [ DEBİYATTA TopI I E rak» yazımda, kelimenin serüveni ile birlikte kazandığı yeni anlamı belirtmeye çalışmış; Tanzimattan bu güne yazarlarımızın soyuttan somuta yöneldiklerini, kavramlan bıralap toplum sorunlannı işlemeye yöneldiklerlnl göstermeğe uğraşmıştım (Cumhunyet, 2 Nisan 1971). Hâk1 vatan Yurt toprağı kavramınm kutsallığı Namık Kemal'den başlıyor. Buna karşın kellme tam anlamını bulmuş değil o dönem de; çünkti ulus yerine ümtneti ve ulusal devlet yerine lmparatorluk sınırlannın eksümezliğini ilke •utunca, vatan, her yer olabilir; hem Silistre, hem Kâbe. Ondan önce yüzyıllarca halk ozanlan sıladan uzakta, gurbet te kalmanın acılannı dile getirmişlerdi. Onlara göre yuvanın, aılenın, köyün, obanın dışındaki, alışkanlıklann uzağındaki her yer gurbettir. Tasavvuf sairlerine göre ise insanın Tanndan ayn yaşadığı bu dünya: «Bir garib ölmfiş diyeler Üç günden sonra duyalar Soğuk su ile yuyalar ŞSyle garib bencileyin». Yunus ve izleyicilerinin Tekke eğitimini bir yana bırakjrsak bütün âşıklann gerçek anlamdaki gurbetten yakındıklannı görürüz: «Yâd eUerde kalmak kula hatırdır Sal AIlahım sal sılama varayım» (Pir Sultan Abdal); «Çoktan beri terki vatan olmuşam Divarı gurbette candan usandım» (Süm manî); «Dayanılmaz rurbet elin bânna Her gününe. haftasina, ayına» (Ruhsatî): «Gurbet elde krvmetimiı: Ya bilinir, ya bilirunez» (Emrah): «Gnrbet elde bas yastığa gelende Gayet yaman olnr işi raribin» fÂşık Garip): «ölsem gurbet elde gölüm ynmulmaı Deprestirmen, e«ki yaram çok benim «Bir sün gurbet elin kahn Yomuşak eder sert yiğidi» CKaraca oglan) .. Günümüzde blle iş göçü ile köyünden avnlanlann adı purbetçi, örnegin Orhan KemaV ln «Bereketli Topraklar Üzerinde» nice acılar gören kisilerinin devamı «Gurbet Kuşlan» romanmdadır. Ne var ki yıkılamıyacak gecekondulara yerleşen Ana dolu insanı, artık büyük şehirle ri gurbet saymama egilimini ka sanmış oluyor; şimdi «Han Duvarlaro» ile han odalannın yoksulluğu yerine işinin yanında kök salan ailelerin kent dolaylanndaki yeni hayatı başhyor. Nice hikâye, şlir ve romanrmız şimdi bu konulara yönelmiştir. II Vatan Rauf MUTLUAY OMA, (aji.) Dun Başvekil Ismet Paşa şerefıne verilen ziyafette M. Mussolini bir nutuk söylemiştir. M. Mussolini bu nutkunda «Siyasî dostlnk ve işbirliğinin sonnçlan bizi bn yolda sebata sevk ediyor» demiş ve Ismet Paşa da su luretle cevap venniştir : # «Resmiyet ve samimiyetin Wribirine karıştığı bn hararetli muhitte şunn söylemek isterim ki, bn dostlnk, müphem ve gayrimakul bir mnhabbet va teveccüh eseri olmayıp milletlerarası bağlarla hâkim olan zarnretlerin eseri oldugnndan dolayı fevkalâde knvvetlidir^ DÜN Takaim Stadyomnnda Fenerbahee ve Galatasaray takımlan karşılastılar, bn macta Fenerbahç* sıfıra karşı bir jolie galip celdl. tNGİLİZ Krah tarafından Gazi Hazretlerine Çanakkale Harbine ait bir kitap hediye edildi. Bu yüzden Paris'te çıkan Temps gazetesi bu hediye hakkında gayet kıskanc ve kötü bir eda Ue bazı yayınlarda bulundu. # HARP borçlan meselesi kesln bir sekle baglanmış ve Almanya İle Amerika arasında 6 milyonlnk bir tediye anlaamaa yapılmıstır. ka yö'nden Anadolu topraklanna «işlenmemiş bir masal» Ulkesine girer gibi giriyorlar. Bu süre, vatan şiirinin Anadolu'ya taşkın coşkularla hesapsız övgüler yağdırdığı, etkisi bugüne kadar uzanan bir süredir... Eski gelenekle baglannı koparan yeni ku şaklar için yurt artık ne «Allah tekkesi», ne tehlike karşısında değeri artan bir topraktır. Yurdu kendisi için sevmenln, taşıyla toprağıyla, Ustündeki insanlanyla, tasasıyla sevinciyle kay naşarak cömertçe sevmenin mut lu çığın içindeyiz..» diyordu. O günden bu güne «Vatan edebiyatı», içinde yaşanan toprağın bütün koşullannı gerçekliğiyle açık larken karamsarlığa düşmeyen, umudunu yitirmeyen, insanlan nın özel dünyasmı yaşatan bir yolda gelişti; bu yönde hikâye, roman, tiyatro eserleri şiirsel öğelerden vazgeçerek sorunlara yöneldi; duygudan düşünceye ulaşan bir bileşime vardı. rıyla uğraşan gerçekçi gözlemlerın sancısıyla doğuyor. Istanbul dan Kayseri'ye gıderken «gnrbeti gönlünde duya duya» «Han Duvarlan» ndan geçen «Memleket Edebiyatu, şimdi emeğini en lyi değerlendiren Almanya gö : çünde yurda yararlı değerler sag J larken «motorize köleler» in • acılannı dıle getiriyor. Artık ne Ş gurbet kaldı, ne sıla; yeni «ta • vattun» lann, yeni hüzünleri... ; BULMAC2 •"•• OnM rnumc yüdm DANT SAVAL nıun süredir beyaz perde'de förünmüyor. Gerçi sevimll yıldu «Aziz Sevgililer» adlı serial teleTixjon (ilminde epeyce bajan kazanmadı değil. Ama Saval, asıl fükseyi, (efca hafta, bir defile münasebetiyle Paris'in ünlü caddesJ Chunps • Hyıeeı'de boy göstennekle elde etti. Maxibot ve mini. fortla müeehhe» bir Dany Saval klnuenla gözünden kaçmadı. •• • fKİKİTAP U KONÜYA deginişim son günlerde okuduğum ikl ayn kitap yüzünden oldu. Belki gördünüz, hemen elli yıldır şiir yazan, dergilerde yayımlayan, pek çok sanatçımız gibi eserlerini kitap yapmakta titizlik gösterdigi için geciken Zeki ömer Defne'nin (Doğ. 1903) şiirleri, «Çağdaş TUrk Yazarlan» di zisinde Millî Eğitim BakanUğınca bastınldı: Denizden Çalınmış Ülke (208 sayfa, 10 lira). Bir de bu yıl Sait Paik Hikâye Armağam'm kazanan Bekir Yıldız'm ye ni hikâyeleri: Sahipsizler (May Yaymlan, 7 hikâye, 108 sayfa, 7,5 lira). Z. O. Defne, «Sen halk tarzına devam edecek ve onu ye ni imkânlar, yeni mevzular içinde inkişaf ettireceksin» diye yüreklendiren Yahya Kemal'in anısına sunuyor kitabını; bütün bir ömrün, nicesi gizli kalmıs şiir verimini. «Turkler Almanyada» (1966) eseriyle dış goçümüzün sorunlannı, «Batı Acısı» biçimin de ilk olarak romanlaştıran Bekir Yıldu ise «Kıtatnmı, yurt dı şınd» ölen emekçilere, ya da me zarlık değijtiren ölülere adıyorum» diyor. tşte burada «mezar da kalan emektar atalar» a duyulan sızı yerine «kendi toprağında mezannı bulamayan» yeni gurbetçilerin hayat kaderlerine sıra geliyor. B Antalya FiUm Şenliğinin iddialı filimlerinden biri: «Yedl Kocalı Hürmüz> Hisar Film'in Atıf Tılmaz yönetitninde çevirdiği tiyatro oyunundan nygulanan fillmde Türkân Şoray (Hürmüz), Tanju Gürsu Ue görülüyor BEYOGLU ANKARA |M 1( «« . 1. Levent) Kahrunanlar rUoca L. C«rol BT A9 (47 C3 15 Barbiye Zlymret A. Qalnn RİS ASLI (46 70 91 . Bejiktag) 1 Hasret F. Hakan. 2 Malkoçoğln C. Arkın. ATLAS («4 M 35 Beyoiln) 8oyun Bebe^in RtBARBAROS (47 ( 79 . OrtaM köy) 1 bd Ganahnz Ku H. KoçTÜit. 2 Bir 8CTJİU Ctnuu M. Mntln. DÜNYA (49 33 O . Beyogln) Korkunnn Parmaklan P. Moore RÎ. EMEK (44 84 39 . Beyoiln) Benl Niye Seçtin C Deneuve RİS. FİTAŞ (49 «1 M) Kayalar, Kan ve Kum P. Castel Rİ. tNCt (48 45 95) Şdlık L Gü 8. Anlalya Film Şenliği başhyor Turhan GÜRKAN • VATAN KAVRAMI f l l f f A T A N EDEBtTATI. Na11V m l k Kemal'Ie başhyor " W demiştım. Araa Yasar Nabi Nayır, düzenlediği «Vatan Şıırleri Antolojisi» nin (ikinci baskı, 1957) önsozünde şöyle der: «...Gerçek anlamında vatan kavramı aramıza Mehmet Emin' lerin, Ziya Gokalp'lerin milliyetçılık çığirını açmalanndan sonra yerleşti . Ondan öncekiler yalnız vatan anlayışı bakunından bizden aynlmıyorlar: dil aynlığı da karsımıza büyUk bir engel ha linde dikiliyor.» Vedat Gunyol'un «Şiirimizde Yurtseverlik» (1958) yazısını, bu an'olojınin taranmasından doğduğunu sanıyorum (Dıle Gelseler, 1966, sayfa 145149). Orada Gunyol, bazı kutsallan kolayca kullanan ve tekrarlayan kişılerin kalabalığa kolay yollardan ulaşma şansı bulduklannı, sanatın bu «istismarcı» yanının yanlışlıgını belirtıyor; yurtseverlik çürınin ancak bir «düşman» soz konusu olduğu zaman içtenlikle doğduğunu açıklıyor: «Kurtuluş Savaşının bitiminde vatan şiiri yazanlar, yenmişliğin soylu guru ru ıçinde duşman'ı bir yana bı rakıp, Yurdakul'un izinde, baş Zeki ömer Defne'nin Güzellemeler'i, özellikle «Memleket t s tüne» olan birinci bölüm, Türkiye coğrafyasını duygusal sevgi plânında yüceleştiren klâsik örnekler; birçoğunu yıllardır duymuş olacaksınız: Erzincan Depremi, îsparta'nın Halılan, IIgaz .. gibi. «Memleket Edebiyatı» nın Cumhuriyet sonrasmda açısını bulan yerel özelliklere bağlı özenlı sevgisi. Belki biraz insansız ve sorunsuz duygusallıkta, biraz fazla şairce, biraz aşın sevgice. Ama içtenliğinden kuşku duyulmaz bir gözlem ve yaşama ürünü; dil ve deyiş biçi miyle halkına, geleneğine yaslı annmıs verimler. konnştum, Dedi: Binbir bakısınan konuştum, Gönül derler bir kuşunan konuştom... Bekir Yıldız'ın hikâyeleri ise «acüıklar» getiriyor; günümüzün insanlı memleket edebiyatına. «Vatan Edebiyatı» başlığını hep tımak içine aldığıma dikkat ettiğinizi umanm. Bu konudakı ilk kavramlann soyutluğu, kutsal kelimelerin kullammıyla değerlenmeye çalışan, tekrarlan dıkça kalıplaşan ortak bir düzeye erişti bir noktada. Herhalde asıl yurt edebiyatı, lnsanlarunızın yaşamlan ve sorunla«Isparta'yı nakişmMi ANTALYA Alön PorUkal Film Şenliği, 18 Haziran • 1971 tarihleri arasında Antalya'da yapüacaktır. Her yıl 25 Mayıs'ta yapılan şenlik, bu yıl Mrhafta üeriye ahmmştü". Istanbul'dakl Festival Komitesi'ne bildirilen sure içinde ondört film gönderilmiştir. Bu filmler Taksim'deki Sinematek Demeği sinema salonunda ilk eleme jürisine gösterilmektedir. On jünde Dr. A. Alyanak, Hüsnü Cantürfc, Fatin ErişirgU, Ruhi Kahraman, Aziz Altınay yer almaktadır. Seçilecek on film Antalya'ya yollanacak ve bunlar büyük juri önünde yanşacaklardır. Büyük jüri şöyle kurulmustur: Nevzat Pesen (Prodüktör), Melih Başar (Ankara tşletmecisi), Esat özveren (Prodüktörler Sendıkası temsücisi), tlhan Filmer (Prodüktör), Altan Demirkol (Gazeteci), Ali Cemaü (Sınemacı), Selâhattin Alakavuk (Antalya Belediye Başkan Veki11), Erkan lmset (Antalya TV Müdürü), Zeki Sözen (Antalya TRT Müdür Yardımcısı). Festival Komıtesi sozcüsü Ümit ütku, yanşmada filmleri bulunan ön jüriden Hüsnü Cantürk ve büyük jüriden Ühan Filmer'in kendi filmlerinin oylamasına ka tılmayacaklannı bildirmıştir. 8 su'nnn «Kaşıkçılar» temsili yer alacak, Pop müzigı konserı, lolk lor gösterisi, bale resitah, moda evlerinin defilesı sunulacaktır. Film gösterilerl 6 Haziranda sona erecek, sonuçlar açıklnnriıktan sonra ÖdÜl IrnTnnan sanatçüar Antalya'ya çağınlacaktır. Yanşma sonunda birind gelecek filme «Altın Portakal», ikinciye «Gumüş Portakal», U çüncüye de «Bronz Portakal» heykeli verilecektir. • PROGRAM HAZİRAN DA yapüacak festivalin açılış töreninde Antalya Valisı Alımet Balkan ve Belediye Başkanı Dr. Avni Tolunay'ın yapacakları konusmalardan sonra festival kervanı geçecek ve Şehır Stadında bando gösterilen yapüacaktır. Şenlik süresince Oraloğlu Tiyatrosu «Anneme Koca Anyorum», GenAr Tiyatrosu da «Anahtar Deliği»ni oynayacakiardır. Tarihl Aspendos Tiyatrosunda Flarmonl konsert, Devlet Tiyatro 1 Bu iki hippi'yi tonıdınız mı ? ELBETTE Kî hayır! Oysa, motosikletleri üstünde boy gös teren bu iki hippy Amerikan si nemasınm defalarca Oscar'a lâyık gorulmuş iki ünlü oyuncusundan başkası değil. tlk kez aynı filimde rol alan bu iki dev sanatçıyı sizlere tanıtalım: ERNEST BORGNÎNE ve BETTE DAVtS KENT (47 n B . Şl»ll)' Korkunun Parmaklan P. Moore BL KEREM (46 70 91 . Beslktaş) 1 Soynn BebefUn L. Carol RT. 2 Kahraman Haydut L. Marvin RTS. KONAK (48 2S 06) Son NefCM Kadmr D. Rkhard • RtS ÎSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİI (Eski Maksim'de LÂLE (44 35 95 . Beyoğln) Şülık ORKESTRA KONSERÎ ((Şef: L. İ. Günay, F. Karanfil. Soltesz) saat 21 de LEVENT («4 9t 99 . 4. Levent) AZAKTA ULVİ URAZ TIYAT • KATILAN FtLMLER Cç Kadın Bir Erkek S. FcrROSU (22 62 46) GÖBÜCÜYE •on • BtS ÇKIYORUM Her gece 21.30 LÜKS (44 «3 80 Beyoün) 1 • AFACAN Yönetmen: SaANKARA BÎRLİĞÎ SAHNESt Köprüaltı Çocağn t. tnan(Umit Tiyatrosunda) VAŞAR; fa önal. Yapım: Kervan Film. NE YAŞAR, NE YAŞAMAZ oğln. 2 Hak Yoln C. Ar(Menderes Utku, Sadri Ahşık, Müzilcal Komedi) Pazartesi, Sakın. Zeynep Aksu) U, Perjembe, Cuma 18.15: 21.15; MISTIK (4« 15 14 Beyogln) 1 • ANKARA EKSPRESt Y» Pazar; Çarşamba 15.00. 21.15: Kanh Define D. Reynolds Cumartesi 15.00, 18.15 netmen: Muzaffer Arslan. YaRT. 2 Seni Allah Affetsin BULVAK TtYATROSU (Fmdıkpun: Süıe Film. (Ediz Hun, FiM. Wood RT. zade 21 48 92) Lâle O Uz Akm, Leylâ Sayar) raloğlu Alev Oraloğlu) ÖZLEM (44 47 33 Meddiyeköy) • BtRLEŞEN VOLLAR Yö ANNEME KOCA ARIYORUM 1 Cehenneme Bir Yolcn netmen: Yücel Çakmaklı. Ya(Müzika) Komedi) Geceleri C. Artan. 2 Şdlık L Gü2100: Cumartesi, Pazar. Carşampım: Elif FUm. (Tllrkan Şoray, nay. ba matine 15 00'de îzzet Günay) RÜYA (44 54 57 . Beyoğln) 1 DOSTLAR TİYATROSD (N. Dy• BtR KADIN TUZAGI Mezarunı Taştan Oynn T. gur Büyuk Tiyatroda 27 71 86) Yönetmen: Lâle Oraloğlu. YaASİYE NASIL KUBTULUR Toksöz. 2 Kanon KaçaklaSah hariç; her gece 2130: Çarpım: Güvenç Reklâm. (Fîkret n T. Yiğit. samba, Cumartesi. Pazar 1815 Hakan, Alev Oraloğlu, Lâle Oral SARAY (44 16 56) Uçan DenisGÜLRÎZ SÜRURt ENGİN CEZoğlu) altı Japon Filml. ZAR ve Ortaklan, Omit Tiyat• BUGULO GOZLER Y8SİTE (47 C9 47) Kayalar, Kan rosu (Büyük Salonda 466064) •HAtB» (Saç) Müzikal oyun netmen: Safa önal. Yapım: Nlve Knm P. Castel Rİ. Pazartesi hariç her gece 2U0; met Film. (Turkân Şoray, Mu SİNEMATEK: Sc« ve Ötke The hariç. her aksam 2130: Carsamba. •onndaaa the fnrr MorUn Bltt rat Soydan) BACININ FENDÎ Persembe. ABD 1958 • DAÖDAN tNME YSnetKADIKÖY OPERA TA5DELENŞAN (48 67 92) 1 tç Guveysi men: Bilge Olgaç. Yapım: BozLER TÎYATROSü (37 29 07) S. Alısık. 2 Pamuk Pren. NAMUS MAHALLESt Salı kurt Film. (Murat Soydan, ÜV aes 7 Cüceler Z. peğirmenhariç. hr eakşam 21.30, Çarsamba, kü özen) Cumartesi. Pazar. 18.30: Carsamcioğln. • HER ŞEY OGLUM ÎÇtN ba halk günü YENİ AR (49 64 72 . Beyoiln) Yönetmen: Osman F. Seden. YaHasret F. Hakan. TEVFÎK GELENBE TtYATROSD pım: Süper Film. (CUneyt ArYENt ATLAS (48 65 02) 1 Has (Üsküdar Sunar Tiyatrosunda) kuı, Sezer Güvenirgil) ret F. Hakan. 2 Kader SÜT KARDEŞLER Pazar. Çar• KAN1MA KAN İSTERİM şamba 18.00 21.15: Salı 21.15 Bağlayınca Edb Hnn R. BACNTN FENDİ Persembe, Yönetmen: HUsnü Cantürk. YaYENİMELEK (44 42 89 B. Oğln) Cuma 21.15; Cumartesi 18 00. pım: Kulüp Film. (Kartal Tibet) Son Nefese Kadar G. Mie21.15 Pazartesi tatü. • PAMUK PRENSES VE YEhel RtS. KADIKÖY ÎL (38 51 51) MERDÎDt CÜCELER Yönetmen: ErVEN (Oyun 3 perde) Pazartesi tem Göreç. Yapım. Hisar Film. hariç, her gün 2130: Cvımartesi, ALEMDAB (22 3S 83) 1 Hedefte Pazar 17.00 de matine DEOEM (Zeynep Değinnencioğlu, Salth BEBEK OLDÜ (Cocuk oyunu) İH Kijl Ü. Öxen. Güney, Suna Selen). Carsamba. Cumartesl 14.00: PaAYDIN (21 52 58 Capa) 1 Ah • ŞEYTAN KAYALAR1 Yözar U00 Ne Gece F. Leroy RT» 2 netmen: llhan Filmer. Yapım: NEJAT ÜYGUR (Dormen TTyatrotntikam Darbesi J. BetFiNe Film. (Yümaz GUney, Tlsunda 44 97 36) BEYOGLU YAtes RT. na Ros, Orhan Günşiray) KASININ HlKAYESt (PERİŞAN GÜNDEŞ (27 71 86) 1 ölfim U KIFKI) Pazartesi hariç her • TATLI HAYAT Yönetmanı C. George RTS. 2 aksam 21.15: Cumartesl 18.15: men: O. Nuri Ergün. Yapım: Bir Afleye 7 celhı A. Ptorl Pazar 15 00 de matine Karan Film. (Sadri Ahşık, Esen NİSA SEREZLÎ TOLGA ASRT. Püsküllü, Cavidan Dora) KINER TİYATROSD (Kadıköy GÜNEŞ (216140 . Aksaray) Jerry sinemasmda 36 40 24) HAV• VURGONCULAR YönetLevis Haftasj Hergün ayn YAR MI, MERCtMEK Mf? men: Yümaz Güney. Yapım: fllm. (Komedi 3 bölüm) Her gece Güney Film. (Yümaz Güney, Fik GÜL (27 71 86 . Şehzadebası) 21.30: Çarşamba 1530 (ÖgTencl), ret Hakan, Orhan Günşiray) Cumartesi; Pazar 18.30: Pazar1 Vatan ve Namık Keraal tesi (halk) • YAVRUM Yönetmen: Or C. Artan. 2 Yasak Sokaklaı han Aksoy. Yapım: Arzu Film. P. Par. (Zeynep Değirmencioğlu, Metin HAKAN (23 42 33) 1 BnhranSerezli, Semra Sar) ü Günler . J. Cean RT. 2 • YEDt KOCALI HÜRHTÜZ M2 Haydnt Peşinde RT. BAKIRKÖY: Şevki, Gün (Y. Yönetmen: Atıf Yılmaz. Yapım: Son Nefes T. Adams RT. Yurt), Tepeüstü, Cennet, Nur Hisar Film. (Türkân Şoray, Sa tSTANBUL (21 23 67) 1 Genç (Safraköy), Osmaniye, Atalay Evlller A. Gorel. 2 Kan ve lıh Güney) (Kanarya), Güngören, HazneNamus J. Clark RT. dar, Başaran (Şirinevler), Esen MARMARA (22 38 60 . Beyazrt) tSTANBUL TEKNtK Yedl Kanlı Dolar A. Stefler. CNtVERSİTESl (en RT. BEŞÎKTAŞ: Yeni, Meral, ÇıELEMANLAR1 ŞAFAK (22 25 13 . Cemberiltas) nar (Ortaköy), Arnavutköy, UYÖNETÎMİNDE Büyük Darbe G. Miehel RT. ğur (Levent) StNEMA SUR (23 67 12 . T. Kanı) BEYOGLU: Mells, Engin Sağ1 King Kong RT. 2 Ma hk. bntlann Gazabı S. Fleyn. RT. EMİNÖNÜ: Hal, Evliyazade, YILDIZ (21 11 37 . Aksaray) üras, Yeni Lâleli. 1 Ölüm Llmanı RTS. 2 EYÜP: Yaprak, Merkez (Sağ Rlo Macerası RTS. malcılar), Saadet (Sağmalcılar), Ş K (22 35 42) 1 Göigedekl AYeni (Rami), Gürsoy (AUbeyKnrs sonnnda genel test dant A. Işık. 2 Devler Ge köy) nyenlaması Ilyor D. Karahan. FATİH: Ferhunde, Bahar, ÇeDanışma : EVRİM Dersevi peloğlu, Yusufpaşa, Halk (KM. \ ı Tel: 44 31 31 Istiklâl Cad., Paşa), Karadeniz (Kü. M. Paşa) AS (36 M 50 . Kadıköy) Denhı 421/2 Tünel / Galatasaray GAZÎOSMANPAŞA : Şükran, ler Aslanı R Tavlor Rt Hürrivet (Kü. köy) IS3 43 70 . Saakınnıımmurivet 448i bakkal) Soyun Bebeğim L. Carol, RT. SÜREYYA CEP (36 06 82) Şdlık F. Karanfil. HAKAN (36 45 89 . Kadıköy) Maskeli Şeytan L Atasoy. KENT (36 96 12) Biraz Yaşa Biraz Sev E. Presley Rİ. OCAK (36 37 71 . Kadıköy) Biraz Yaşa Biraz Sev E. Presley RİS. ÖZEN (36 99 94 . Kadıköy) Şülık F. Karanfil. REKS (36 01 12 Kadıköy) Hayat Yanşı K. Leta Rİ. SUNAR (36 06 18 tlskud.r) DUberler Yansı R. Downing . RT SİNEMA (3 (55 10 34 . K. Yalı) L'motnu Günler C. Heston RtS SÜREYYA (36 06 82 . Kadıköy) Bastan J. Franeisci RT. ERCAN (37 22 00 . Kadıköy) ERGİN (33 18 26 Üsküdar) 1 Hasret F. Hakan. 2 Nam u Fedaisl. K, Tlbet tSKÜDAK (33 24 75 Ülktdu) Şeytan Rohln Kıdın A. Delon RT SOLDAN SAĞA: 1 Gemirün saatte kae mil gittlgini anlamak İçin bir ucu denize sallandırılan alet veya bir çejit olta. 2 Sularda yasıyan tek hücrell ve hareket eden bir hayvan. Kokulu ve sifalı bir o t 3 Tütünun zehirli kısmı. 4 Bazı topluluklarda gelln tarafının damada verdigi ağırlık, eşya veya para. 5 îngıltere'de bir asalet ünvanı. 6 Gerçekten uzaklaşarak kâinatın sırlarına dayanan dlnl nazariye bilgisi, tasavvuf veya gizli mâ Dünlrtl bnlmacantn nası olan, esrarlı deyimi (Yaban mlledllmte «kli cı dilden). TERSt bir bejtn maddesi. 7 Yüksek bUgL TEBSt baskaca öteki manasına. 8 Yttreklilik, tabUt üstü kuvvetler (Eski dil). 9 TEBSt Mevlevllerin donerek yaptıgı »yin. TEBSt ince ve keskin ses. JTUKARIDAN ASAĞIYA: 1 Bir takım mimifc ve ]estlerle oynanan işaretll sözsüz ti yatro. 2 Memurların bası. Mahkemece ahnan bir kararı blldlren resml vesika. 3 Eski yazıda bir sekil. Gogus. 4 TERSİ Artvin'da ilçe. TERSt sehirde mmtaka manasına. 5 TERSt deniz cu yunda bolca bulunan ve hekimlikte fotografçılıkta geçen bir klmyevi madde. 6 TERSt igne 11e ince nakıslar, çlçekler. Birdenblre gelip kısa süren siddetli hastahk nobeti. 7 TERSt guzelllk karçısında duyulan heyecan ve hayranlığı baskaları üzerinde uyan dırmak İçin kislnin yaratıcıhftı. f e na degil ya» rarh. 8 Genislik. Soz dinleme. 9 en Asya'da tevuksek pe. radyo ISTANBUL 0555 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.20 10.25 10.30 11.30 12.00 12.10 12.25 12.40 13.00 13.15 14.00 14.15 14.45 15.00 15.05 16.05 16.20 16.45 17.00 17.05 17.25 Açüıs, program GUnaydîn Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Bu sabahın melodileri Istanbul'da bugün Piyano sololan Türküler geçidl Ev için M. Yüdınm'dan şarkılar Arkası yann Haberler Hafıf müzik Okıü radyosu Şarkılar, saz eserleri Haberler Türküler Küçük orkestrası Beraber, solo şarkılar Haberler, Resmî Gazete Dans müziği Ç. înöntepe Orkestrası T. Korman'dan şarküar N. Divitçioğlu Orkestrası Divan • Bağlama ve Cura Haberler Okul radyosu Ü. Beşgül'den türküler Sizin için Y. özel'den şarkılar Haberler Köy odası Kadınlar faslı 17.50 19.00 1930 19.40 19 55 20.00 20.45 21.00 21.10 21.30 21 40 22 45 23.00 23.45 23.55 24.00 Reklâm programlan Haberler, hava durumu HafU muzik Dini sohbet Bir varmış Açık oturum N. Mercanlı'dan türküler 24 saatin olaylan Şarkılar Kitaplar arasında Beraber, solo türküler Haberler Opera konseri Gece müziği Önemli haberler Kapanış TİYATROLAR ISTANBUL tL 16.55 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.15 21.00 21.30 22.00 23.30 23.00 24.00 00.30 01.00 Açılış ve program Dıskoteğımizden Küçük konser Gençlere müzik Senfonik müzik Hafif Baü müzıgl Akşam konseri Operalardan yankılar Edie Costa ve arkadaşlan Türk bestecileri Fransızca çarkılar Gece ve müzik Caz saati Hafif Batı müziği Program ve kapanış A N K A R A 0555 06.00 06.20 06.30 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.07 08.30 09.00 09.20 09.40 1050 10.25 10.30 11.30 12.00 12.05 12.30 13.00 13.15 14.00 14.15 , progratn Kur'anı Kerim Saz eserlen Günaydın Köye haberler Oyun havalar Haberler, hava durumu Sabah müziği Ankara'da bugün San'atçılardan birer sarkı Çeşitli müzik Ev içm S. Candan türküler Arkası yann Ara haberler Hafif müzik Okul radyosu Konser saaü Ara haberler Türküler Beraber, solo şarkılar Haberler, Resmî Gazett Hafif müzik öğle konseri G. Söyler'den «nrininr 14.35 15.00 15.05 16.05 16.20 16.40 17.00 17.05 17.30 17.50 19.00 19.35 19 50 20.2ü 20.35 20.55 21.00 21.10 21.45 22.05 22 45 23.00 23 45 23.55 24.00 Plâklar arasında Ara haberler Okul radyosu Küçük konser V Gürsel'den şarkılar Albümlerden seçmeler Ara haberler Yurttan sesler Köy odası Reklâm programlan Haberler, hava durumu Saz eserleri Istekleriniz mikrofonda Şarküar İki solıstten turküler Bır varmış 24 saatm olaylan Dönemeç Şarkılar TBMM saati Haberler Haftanın bestecısi Gece müziği önemli haberler Kapanış ISTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER Çiffeler Harası Müdürll^ünden: 1 Kurumumuz demirbaşlanndan aşağıda clns ve mlkta n ile halihazır durumlan vazılı makınalar açık arttırma ue satılacaktır. 2 Satış 7.6.1971 Pazartesi gunü saat İO.UO dan ıtıbaren Mahmudiye Hara merkezinde yapılacaktır 3 Makinelerle şartnamesının mesaı saatlerınde aynı yerde görülebileceği ilân olunur. C i n s ı Mıktan Uururau Traktör 44 K Stn. Mas. Har. 1 Ad Çalışır aurumda Traktör 44 K. Rowvrop 2 > Calışu durumda Traktör D. 4 Katarpıller 1 • Çalışır tamıre muhtaç Traktör TI). 9 Paletlı 1 » Çaıışu tamıre muhtaç Traktör 55 Massey Harrls 1 • Çalışıı aurumda Çayır makınası 3 > Çalışu aurumda i) • Motopomp mubtelif marka Gavrı faal KADIKÖY: Rıhtım, Altıyol Bayer, Yenigün Moda, Çiğdem (Bostancı), Çam (FUcirtepe) Çağlayan (Selâmi, çeşme) KARAKÖY: Ziya Boyer KASIMPAŞA: Azim, Hasköy SARIYER Buyükdere Tülın, Istinye Sağlüc SIŞLI: Elmauag, An, Arzu, BU nık Barbaros, Inan (MecJcöy), Şıfa (Gültepe), Okçular, Şenay (Çağlayan) ÜSKÜDAR: ömer Kenan Çicekçi, Merkez (Çen.köy), Nur (Alemdağ) ZEYTINBURNU: Yeru ÜNÎVERSITE HftZIRLIK KURSLfiRI KADIKÛY
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle