19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASEN AHLAK YASASrNA UYMAY1 TAAHHÜT EDBH ( Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılılc ve Gazetecilık T.A 5 adına „....„.„. .. NAZtMK NADİ Sorumlu Ya« !şl«n Müdürü t OKTAY KÜRTBAllK Basan ve ¥»yaD : CUMHliRİYKT MATBAAC1LIK »• «AZKTCCtLİK T.A.9. CaSaloglu Hatkevi Sk. No 30.41 BÜROLARr + ANKARA: AtatOrk Bulran Yener Aot Yenisehiı TeJ: 120920 • 129544 ^ ^ ^ ^ ^ ABONE ve İLÂN 1 Avlıtt 3 Avllk 6 Avlık 12 Aylık «un İCJ 18 54 Bajlık İ (Maktuı «*yt* ıSanUml) 100 Ur» * + IZMIRı r«<rctpat* Mulvan Aiftpiiu CGjtn Tal: «550 »34 ttluuu Taiı l l » v M7ut> AOANA tLLCKts Kuruk«prü (4 aokaa No. «0 Adl e a t l ı tfurt Olil 39. J17. v* / ocı 108 21» 234. 4«8. «t 3 uncu «Tt» (Santimı) 75 4 5. S ncı tayfa (Santımlı 10U Nisan Nıkîh. Evlenme OoSura Ölünt MevUd. Teıefckuı gSiincO *5 Cm.» ıso 100 Olüra Uevlid Tesekküı (» Cm.ı Ml • » SAYISI 60 EURUŞ • 1 • • Behice Boran da (Bastarafı 1 inci sayfarta) dırım Merkez Komutaniığına götürüleceğini bildirmiş'.erdir. Öte yandan T.İ.P. in 41 kişilik merkez yönetici kadrosundan 18 inin çeşitli tarihlerde Sıkıyönetim makamlarınca gözakı na alradığı belli olınuştur. T.İ.P. in gözaltında bulundurulan yöneticileri şunlardır: Sait Çiltaş, Şaban Erik. Adil Özkol, Osman Sakalsız, Yalçın Cerit, Sadun Aren, Turgut Kazan ve Hüsamettin GUven, Kemal Sülker, Dinçer Doğu. Güner Eriçin, Cemal Kıral, Yakup Erdem, SUleyman Galioğlu, Nihat Sargın, Hüseyin Ergün ve Sabri Eryılmaz. gençler gördük şekündeki ihbarları üzerır.e Elbistan'ın 7 köyiinde arama taramaya girişilmiştir. 20 askerî kamyonet ve 6 jeeple Elbistan'a gelen 250 kişilik kuvvet Kapıdere, Nurhat. Kırıklı, Sevdiilı. Kapkıran, Vılanovası, Kumlar köytine dağılmışlardır. Ancak ilk aramada bir ize rastlanamamıştır. Aynca ilçede sıkı güvenlik tedbirtsri ahnmış, giriş • çıkış kontrole başlanmıs1 tır. ! Elrom'o (BafUrafı I inci Mjfada) Anayasal haklar (Bastarafı 1 tncı savtada) narşistlere. tedhişçilere karşı korunmuş mudnr?» diye sormuştur. Basbakan bu soruyu şoyie cevap landırmıştır: «Korunup korunmadığı, 1%1 Anayasasının on vıllık uygulanısı sonucu yurdumuzun busüııkü manzarasıyla ortadadır Anarşistlerin, tedhişçilerin, dikta heveslilerinin. Tiirk milletini parçalamak isteyenlevin, Türkiye'ji bölmek eylemi güdenlerin, insan haklanna dayalı demokratik hııkuk devlerini zorla devirmek hayalleriniıı arkasında koşanlarııı bizî ne hale soktukJarı önündedir.» gb'zler Arama Dört sanığın yakalanmasından sonra guvenlık kuvvetleri, apartmanda ve çevresinde aramaya girişmişleıdir. Kuıtuluş semtiyle yoresinde sıkı tedbirler alınırken, apartmanın :ki vanında bulunan Konya ve Elâzığ Öğrenci Yurıları da aıanmıştır. Emniyet Müdürü Muzafl^r Çağlar. olay kendisine bilrfirildikten sonra Müdüriyete gelmi^ ve sorusturmayı bizzat y ö n e l . mcye barlami'=tır. Anayasanın eksik tarafı Basbakan Nihat Erim, bu durumda 1961 Anayasasında ne eıbi eksik hükümler olduğu yolundaki bir soruya ise şu cevabı vermiştir: «1961 Anayasası yapılırken $özönünde tutulan başlıra kaynaklar arasında Almaıı ve İtalyan Anayasaları vardır. Bu iki ülke ana hak ve hürrivetleri işaret cttiğim yönden gelecek tehlikelere karşı da koruvacak tedbirleri Anayasalarına koymııslardır.» Erım, bundan sonra Alman Anayasasırun temel hak ve özgürlükleri bu hak ve özgürlükleri yıkmak amacıyla kullanacak lara karşı konmuş 18. maddesini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin aynı yoldaki 17 maddesini hatırlatarak, bizim Anayasamızda böyle bir maddenin olmadığınj söylemiştir Deptemde iBaşUratı L. sayfadal diği hasar tesbitıne başlanmıçtır. Vali Dırimtekin, hasann 2 milyar lira civarında olduğ'inıı belırterek «Katî zarar. bilânçosu tesbit yapıldıktan sonra meydana çıkacaktır» demiştir. Dirimtekin. aynca deprem böl pesinden göçlerin büyük ölçüde Uevam ettiğinı söylemiş. bunıın önlenmesi içın, Beledıye Ba?ka. rı Faik Ertugrul'un baskanlıcmda 10 kişilik bir «Halk Ko. mitesi» kurulduğunu açıklamıştır. Şehirde 3 tip âşı uygulaması yapıldığını, Genç ilçesine de 500 doz aşı gönderildiğini bildiren Valı Dirimtekin. iç ve dış yardımların da devam ettiğinı söyleroiştir Sıkıyönetim'in olayla ilgili 13 sayıh haberi Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve HaJkla İlişkiler Şubesi tarafından yayımlanan 13 numaralı haberle İlkay Demir (Alptekin), Neomi Demir. Necati Sağır ile Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca aranan İrfan Uçarın, vatanseverlik duygularını her türlü düşüncelerin üstünde tutan bir vatandaşımızın ihban üzerine yakalandığı scıklanmış ve samklar hakkında bilgi verilmiştir. Haber bildirisinde, aynen şöyle denilmektedir: «Birçok kanunsuz eylemleri ile toplum hnzurunu kaçırma ve şe. hir gerilUcılıgını pervasızca >ürötme çabasını gösteren ve son İsrail'in tstantnıl Başkonsolosu Efraim Elrom'u evinden kacırarak bilâhare öldüren höcre mensuplanndan tlkay Alptekin (De> mir), Necmi Demir, Necati Satır ile Ankarada Deniz Grzınis hücresinden aranmakta olan İrfan Uçar, dün gece bir ihbar üzerine Feriköy. Ergenekon caddesi, Şahadet Sok. Çamlıca apart manmın 4. katında bir baskın sonucu yakalanmiflardır. Safduru sahibi hiç kimsenin tasvip etmediği, iistelik nefretle karşıladıp bu eşkıyaların bulunduğu veri, vatanseverlik duyKularını her türlü düşür.celerin üstünde tutan bir vatandaşımız ihbar etmiştir. Güvenlik kuvvetleri ile müşte. rek çalışan karma arama tim'lerimizden inzibat subayı astrğmen tbsan Çelik komutasında: İnzibat erleri Bursalı Siileyman Şlrin. Çorlulu Dinayet Demirkıran. Konyalı Mehmet Saııbas An karalı Mustafa Vz ve Ankaralı Cafer All Yılmaz ile, güvenlik kuvvetlerinden polis memurları j E«at Çelik, Özdemir Doğan. Asker Alagöz, Emin Boğazkecen. Tuncay Göçmen ve Hasan Solmaz tarafından, eşkiyalar silâhlanna da\Tanmaya malıal ve imkaıı bırakılmadan yakalanırken. üzerlerinde bulunan 3 tabanca ve mermtleri İle bir perak da ele gecjrllmljttr. Görevlerini tam bir bajarı ve üstiin hizmet anlayıjı içinde sonuclandıran karma tim'e men> sup inıibat subayı ve erleri ile polis memurlan ve sayın muhbir vatandaşımız, nakdi mükâfatla taltif edileceklerdir. Petrol Ofisinin 100 bin Ibaya döşenmiş özel bir evi var ANKARA, (THA) Petrol Ofısmin. tün değişiklıklere deK analıtarları yalnız Enerji B a . kanlarında ve Gene! Müdürle Genel Müdür Muavınlerinde bulunan, son d'erece lüks halılar, koltuklar, divanlar ve modern mutfak gereçleriyle de donatılarak 100 bin liraya döşenmiş bir «özel çalışma evi» bu. lunduğu meydana çıkarılmıştır. Bu «öıel çalışma evi» nin, P e t . rol Ofisi Geneİ Müdürü Samım Sarıgöl tarafından halen Millet Meclisi Başkanı olan Sabit O s . man Avcı'nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı bulundugu sırada 30 bin liraya yakın yıllık kirası peşin ödenerek tutulduktan sonra döşendiği bildirilmıştir. Ev, Yenisehirde. Meşrutiyet caddesi ile Selânık caddesimn kesıştiğı köşebasmdadır ve altında, bir kaç gün önce Anayasa Mahkemesı kararı ile kapatılmış bulunan Milli Nizam Partisinin Genel Merkezi ile partinin «>iescit» olarak üyelerinin ıbadetine tahsis ettiği daire bulunmaktadır. Uç odası ve geniş bir salonu bulunan «özel çalışma evi» nin her tarafı lüks halılar, koltuklar, divanlar, puflarla döşenmiş, mutfağı, buzdolabı ve emsali gereçlerle donatılmıştır. Evin iki odasına da lüks birer çalışma masası konulmuştur. Petrol Ofisinin, evını meydana çıkaran yeni Genel Müdür Ayhan Açıkalın, kendisiyle konuşan T. H.A. muhabirine durumu dogrulamış, şunları eklemiştir: «Bir yıllık kirası peşin ödenmiş olduğu için bu daireyl kökten iptal edemedim, içindeki möblenin önemli bir kısmını Genei Müdürluğe naklettirdim. Ora ya bir resmı çalışma yeri havası vermek için gerekli tedbiri alarak Genel Müdürlüğün müsavirlerinin ve tetkik kurulu mensuplannın bu bınada çalışmalarını sağladım. Uaırenin mukarelesi biter hitmez boşalttırıp içindektlen tekrar Genel Müürlük binasına naklettireceğim.» 27 Mayıs (Baştaralı I. saytada,' man Avcı, Basbakan Nihat Erim. Anayasa Başkanvekili Avnı Gilda, Genel Kurmay Başkanı Or generai Memduh Tağmaç, Ana vasa Mahkemesi üyeleri. Bakan lar. Kuvvet Komutanîarı. Orge neraller vüksek rütbell generai ve subaylar ile sıyasi partı genel başkanlan parlamentlerler ve yüksek dereceli memurlar katıl mışlardır C 3 . P . Genel Başkanı înönü, gözündek) rahatsızlık ne deniyle ..örenlere fcatılmamıştır C.H.P. eskı Genel Sekreteri Bü lent Ecerit 'se törende hazır bulunmuştur Mozelenın önünue (Tı) işaret) ile saygı duruşu başlamış, daha sonra Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay cfeftere »unları yazmıştır: «Büvük Atatürk. Medfnitet ağrunda milletimize sağladıgınız büyük devrimlere mtnnet ve şiikranlarıınızı tazeler ve trarduğnnaz demokratik ve lâyik Cumhoriyeti korumaku asla çekingen olıuımıyacatını te> min ederun.» Sunay aaha sonra eskı Cumnurbaskaniarından Cemal Gürsel ile devrim şehitlerine saygı duruşunda bulunrrıuştur. mışier ve Konukiann tek tek elterini sıkmışlardır. Törenden son ra An8\ass Mahkemesınin önunde toplanmış olan kalabaiık bir topluluk, başta Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Tagmaç olmak üzere Basbakan Nihat Erim'i ve generallerı alkışlamıştır. Eskı Basbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demırel Anayasa Mahkemesmden 100 metr» kadar uzakta bulunan AP Genel Merkezınde törenln bitmesını bek lemiştir. Herkesin uzaklaşmasından sonra yanır.da bazı baskanhk divanı üyele rı olduğu nalds yürüyerek Anayasa Mahkemesine gıtmıştır Daha önce toplanmıs olan halktan gerı kalanlar Demırel'i alkışlayarak kendısin« tezahürst yapmışlardır Demirel de şapkasını sallayarak mukabele etmiştir Süleyman Demirel Anayasa Mahkemesine gelince. ta ren salonundan ayrılmış olan üyeleri tebrik etmek için asansörle üst kata çıkmıştır Anayasa Mahkemesindeki törene bir süre önce tutuklandaktan sonra serbest bırakıian Anayasa Protrsörü Bülent Nuri Esen de katılmışür. İstanbul'da Üsküdar ve Kadıköyde güvenlik kuvvetlerince yapılan arama ve baskınlar sonucu biri kadın olmak üzere bes kişi yakalanmıs. dört tabanca, 49 adet mermi. dokuz adet tahrip kalıbı. bir kilo Amerikan dinamiti, iki adet saniyeli fitil ele geçirilmiştir. Ayrıca bir yurtta da kimlik kontrolü yapılmıştır. Çengelköy Halk Caddesi 15 sayılı cvde oturan. assubaylıktan tardedilmiş Taner Demiray ile eşi Ümmühanın şoför Hüseyin Çakmak'a bir valiz verdiklerini ve valizin Hasip Paşa çiftliğine götürüldüğünü haber alan güvenlik kuvvetleri, çiftliği kuşatmışlardar. Şoförün evinde yapılan arama sırasında tahrip ka lıplan, dinamit ve fitiller ele geçmiştir. Şoför ifadesinde, valizin Taner ve e?i tarafından , kendisine verildjğini söylemiştir. Olayla ilgili olarak Ümmühan ve şoför Hüseyin yakalanmıştır. Baskında bulunamıyan Taner Demıray'ı güvenlik kuvvetleri aramaktadır. Otobüs dereye uçlu, 4 ölü, 4 de ağır yaralı var G l R E S t N Ikısu mevkıınde meydana gelcn trafik kazasında 4 kişi olmiış, 4 kişi de ağır yaralanmıştır. Ali Demir yönetımındekı 28 AC 612 plakalı otobü?, Gire. sun'dan Yavuzkelânra giderken, tkisu mevkiinde frenı patlıya. rak Aksu Deresine uçmuştur. Kazada; tsmail Tanrıverdi, Gül. lü Demir, tskender Akyıldız, Hayriye Akyıldız boğularak ölmüştür. Otman Genç, Osman Cici. Alişan Akyıldız ve Selimive Akyıldız da ağır yaralı ola. rak Giresun Devlet Hastanesın. de tedavi altına alınmışlardır. Yapılacak dejHşiklik Demecinde. yapılacak Anayasa degişiküklerine de değinen Bas bakan. bu değişikliklerin. yukarıda işaret ettiği eksikliği gidermek amaoını güdeceğini bildirmiş ve şöyle konuşmuştur: «Bizim düşundüğümüz Anayasa değişiklikleri az önce işaret ettiğim yönde olacaktır. Hazırlıklanmız bitmek üzeredir. Sonra Parlamentodakı partilerin liderlerine, yetkililerine başvuracagım. Anayasamızın güçiendirilmesi îçin yardımcı olmalarını bü tün senatör ve milletvekillerinden önemle rica edeceğim. Kısaca, bizim getirilmesinl dilediğimiz yenilikler insan haklanna dayalı, layik, demokratik Cumhu riyetimisa ebediyen yaşatmak tçin 1961 Anayasasını daha da güç lendirecek, tyakta kalmasını saglıyacak niteliktedir.» Basbakan Enm. yapılacak Anayasa değişikligi konusunda. bir soru üzerine de kanun gücünde kararname çıkarma yetkisinin hukümete verilmesine değinmiş, bütün parlamenter demokrasilerde bu vetkinin hükümetlere tanındığına işaret ederek, «Kanun kuvvetinde kararname çıkarma Tetkisi ihtiyaç duyuldujnı zaman, acele hallerde hükümctin önceden Meclisten izin almak suretiyle, konnsnnu, fcapsamını ve süresini belirterek Meclisten izin almak sartiyle kanun knvvetinde olacak bir kararname rıkarmasına imkân verecek bir madde...» demiştir. Nihat Erim, bu yoldaki değişikliğin. Anayasanın «Vasama yetkisi Meclislerindir» şekündeki 5. maddesiyle de çelişmedigıni öne sürerek, son söziin vine Mecüslerda Qia cağını bildirmiştir. Geçit vapılmadı 27 Mayıs Bayramı dolayısıyle bu yıl Hipodromda geçıt yapılmamıştır Geçit yerine saat ll'da Lozan ve Ulus Meydanındakı âbi delere Orgeneraller tarafından çe lenkler bırakılarak saygı duruşun da bulunulmuştur. Öğieden sonra ise şehır İçinde çeşitli gösteriler yapılmıştır. Genel Kurmay'da Genel Kurmay Başkanı Orgene ral Memduh Tagmaç. saat 09.45 den ıtibaren Genelkurmay Baş kanlığında Türk Silihlı Kuv\etlerı adına tebriklen kabul etme ve başlamış. eski Basbakan ve A.P. Genel Başkanı Süleyman Demirel de törene katılarak. Genel Kuımay Başkanı Tağmaç ile Kuvvet Komutanlanru tebrılî etmiştir. Sınavlar ertelendi Öte yandan. Vali Dirimtekin, ilgililerle yapılan toplantı sonunda, Bingöl'de orta dereceli okulların Haziran donemi M navlarının 20 Ağustos'a ertelendiğini açıklamıştır. Deprem dolayısıyle Bingöl'de 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı törenleri yapılamamıştır. Yeni Zelandalı Diinya Güzeli oldu LONG BEACH (Califernia), (a.a.) 49 ülkenin güzellerinin yarıştığı U'nci Uluslararası Güzellik Müsabakası sonuçlanmış, 19 yasındaki Yeni Zelandalı Jane Cheryl Hansen. Uluslararası Güzellik Kraliçesi tacını giymiştir. Babasının mağazasında jekreterük yapan Hansen'in ölçüleri 89 86 89, boyu I.î4'tür. Yanşmada. ikinciliği Tayland güzeli Supuk Likitkul. üçünculügü Filipinli Evelyn Camus kazanmışlardır. İstanbul'da 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayrammın 11. yıldönümü. " tstanbul'da da törenlerle kutlanmısür. Saat 9.30 ile 10 arasında Bırınci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Faik Türün. Orduevinde kutlamaları kabul etmiştir. Kabul töreninden sonra Taksim'e gelinmiştir. Orgeneral Türün, denetimi yaptıktan sonra, geçit resmi başlamıştır. Töreni; Vali, Belediye Başkanı ve yüksek rütbeli subaylarla halk topluluklan izlemiştir Önce, Şehir Bandosu eşliğınde x27 Mayıs Kıtası» geçmıştir. Asker sivil, polis, bekçi. halk ve öğrenciden kurulu «27 Mayıs Rı. tası»nın geçişi ilgi uyandırnv.ştır. Bunu, milis kuvvetleri kuvayi milliyecilerin \ürü^şü izlemiştir. Daha sonra okullar, öğretmen okulu bandosu. mehter takımı, Deniz Harb Okulu ile Deniz Lisesi. Hava Harb Okulu ve Kuleli Lisesi öğrencileri geçmişlerdir. Tören, askerl merasim birliginin gösterisi ve vürilyüşüyle son bulmuştur. Gece de fener alaylan düzenlenmiş, BSkeri banâoiar marşlar çalrruşlardır. Demirel'in tutumu Anayasa Mahkemesindeki kutlama töreni saat 10.30'da başla mıştn. Anayasa Mahkemesı üyele ri resmî gıysileri ile sıraya dizı) Kadıköy'de Saat 16 sıralarmda Kadıköy Fikirtepesinde geniş bir arama j yapılmıştır. Aramada Hasan Yıldınm ile Ahmet Cankaroğlunda birer, Mustafa Demirde ise iki adet 7,65 çapmda tabanca bulunmuştur. Polis. sanıklan gözaltına alrruştır. Öte yandan Fikirtepesindel* Eğitim Enstitüsünde de bir arama yapılmış, öğrencilerin kimlik kartları incelenmiştir. 25. Cannes ıBajtaraiı 1. savfadaı Jüri Özel Ödülü: Milos Forman'ın >Taking OK» 'Havalanmai . ve Dalton Trumbo'nun •Johnny Got His Gun. (Johnny Savaşa gidiyor) adlı filmleri. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: «Needle Park'ta Panik» adlı filmdeki oyunuyla Kitty Winn'e. En 1yi Erkek Oyuncu Ödülü: •Sacco ve Vanzetti» adlı filmdcki oyunu ile Rircardo Cucciolasya. tlk Eser Ödülü: Nino Manfredi' nin «Tanrının Lntfuyla» adlı filme. Öte yandan, bir Polonya filmi olan Aşk» ile tsveç filmi olan «.Toe Mills». adlı filmler de. Jüri Öze! Ödüllerini kazanmışlardır. ^V fi/e Deliler ayaklandı Kayseri'de gözaltına alınanlar Ankara'da , serbest bırakıldı KAVSERİ Bir süre önce Kayseri'de yakalanarak Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına gönderilen 62 kişiden 60ı. ünceki gün tekrar şehrimize getirilerek gece serbest bırakılmışlardır. Kayseri'den gönderilenlerden yalnız Isrnsil Demirci ve Behzat Ay Ankara'da kalnuş, haklarında yapılan incelemelerin henüz tamamlanmadığı bildirilrniştir. Serbest bırakılanlardan çoğunluğu teşkil eden ögretmenler, «6 giin kaldıkları Mamak Askeri Garnizonunda çok ivi muaıtıele gördüklerini» söylemişlerdir. B lyasofya'nın (Bastarafı I ıncı «Kvfada) Müze merouru Kadir ÜsİHİplü, rıemen iiuncı narteksl aydınlatan kablolann bağlı bulundugu sigortayı çıkarmıştır. Ancak, yangın sönmemiş. diğer kablolara geçmişt;r. Bunun üzerine müzenin elektriğine kumanda eden şalter ındirilmiştir. Bu arada yine aynı metnur, tutuşan kabloları cereyan kesildikten sonra pense ile kopararak, müzeyi büyük bir tehlikeden kurtarmıştır. # BEYRUT. (THA) eyrut'taki bir akü hastahanesindeki hastalar, Çarsamba günü ayaklanarak hastahanenin idare bölümünü işgal etmişler ve buradaki doktor ve hemşireleri esir almışlardır. Irak Haberler Ajansının verdigi lıabere göre ak.il hastaları, hastahane yöneticilerinden kendilerine daha iyi muamele ed:tmesini ve daha iyj hizmet yapılmasını istemîşrer3jr." ~. " ' " ' A î TC.ZIRAAT BANKASI i riâııı Kaalil bulundu <Basın: A. 865215013/4473'l Ankara'dan çıkarıldılar ANKARA, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, çeşitli suçlardan sabıkah 29 kişiyi. Ankara sımrları dışına çıkarmıştır. Bu konudaki açıklamada. «Muhtelif auçlardan sabıkalı olaıı ve Ankara sakinlerinin huzur ve siikunnnu bozan 29 kişinin sıkıyöııetim komutanlığınca. 1402 sayılı kanunun 3. madde (d) fıkrasına SÖre Ankara ili hudutları dışına çıkarılmasına karar verilmiştir» denilmektedir. Dairenin kiralanışı Y Vapıian inceleme neticesinde, kablolann vanmasına sigortanın üzerine sarılan kalm tellerin sebebiyet verdiği anlasılmıştır. Sigortayı da. bundan bir ay önce Ayasofya Müzesinde film çeken ttalyan teknisyenleri sarmıştır. Teknisyenler, filim çekerken. fazla güçteki reflektörlerinin çalışabilmesi için sigortaları çıkararak uzerlerine ka«Asla müsamaha lın bakır tel sarmışlardır. tşlerini bu suretle tamamlayan İtaledilmiyecektir» müzeden ayrılÖte yandan Ankara Sıkıyöne I yan filimcileri, tim Komutanı Orgeneral Semih I dıktan sonra sigortalar eski haline getirilmemistir Sancar, Sıkıyönetimın T.B.M.M. üzun müddetten beri onarım tarafından iki ay daha uzatılmagörmeyen müzenin eskimiş eleksı nedeniyle dün yayımladığı 28 trik tesisarı, dün ani bir konnumaralı bildiri ile «Gayretleritak yapmıştır. Sigorta kalın telmiz ve hizmetierimiz daima sizle sarıldığı için atmamış ve telerin rahat ve buzurunuzu temin sisatın vanmasına yol açmıştır. de toplanacak ve aykırı davra j Kendilert ile göriistügümüz nışlara asla müsaade ve müsa1 yetkililer, her tarafı taş olan maba edilmiyecektir» demiştir. | müzede, bütün kablolann tutuşAnkara'ya gönderildi j ması halinde mozaikli duvarlarm çatlamasma ve kıymetli levhalaNİĞDE T.İ.P. ll Başkanı rın yanmasuıa sebebiyet verileAdnan Keserbiçer. yıkıcı faaliyetceğini bildirmişlerdir. te bulundugu iddiasiyle yakalanarak gözaltına ahnmıştır. Keserbiçer önceki gün Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına göndeTilmiştir. Çok kı>Tnetli ai5 kişi tutuklandı le buyüğumuz. ARTA'İN Murgul ilçesinde Meziyet Arar'ın sol faaliyette bulundukları geesi; Gönül; Vasfi ve Sefa Arar'ın rekçesiyle emniyet kuvvetleri tabiricik babaları rafından gözaltına ahnan ikisi 1937 Harp Okulu mühendis 8 kişi Borçka Asliye mezunlarından Ceza Mahkemesinde yargılanmış, Enı. Lv. Yrb. 5 kişi tutuklanmış, 3 kişi de HAKKI serbest bırakılmıştır. Tutuklananlar:' Nuri Gül (işARAR çi), Nuri Önal (sendikacı), Mus 1937 1» tafa Kadıoğlu üşçi). Kayhan Gü27 ^îây;s 1971 sabahı Hakkın rahmeüne kavusmustur. Cenavercin (idare memuru) ve Bayzesi 28.5.1971 günü ikindi naram Dicie (işçi) dir. mazını müteakip Beşiktas SîSami Yazıcı (işçi), îsmet Konanpaşa Camiinden kaldırılacayiğit (kimya yüksek mühencakur. Mevlâ rahmet eyleye. disi), Çelik Gö'kmen (elektrik EŞf »e ÇOCUKLARI yüksek mühendisi\ serbest bırakılmışlardır. Tutuklanan beş kişinin önümüzdeki günlerde An(Cumlıuriyet: 4491) kara Sıkıyönetim Komutanlığına gönderilecekleri bildirilmiştir. İtalyan filmcileri Öğrenıldiğine göre, sarukların yakalandığı Çamlıca Apartmanının 4. dairesi, 24 gün önce, kendisini subay olarak tanıtan biri tarafından kiralanmıştır. Daire sahibinin Çamlıca'da yaz lıkta oturan bir kadın oldu.;u bildirilmiştir. YUBA CİTY (California). (THA) uba Çity yakınlannda hunharca bıçaklandıktan sonra toprağa gömülen 12 kişiyi öldürmekten sanık olarak 37 yaşında bir çiftlik kahyası lanmıştır. Bisîkiet 1 Bastarafı spor sayfasında) Bu durum.'faaliyetin iyi organizc edilmediğüıi, bu spora gereken ö'nemin verilmediğini açıkça çöstermektedir. Yeni Personel Kanununa göre istifa etmesi gereken Baykut'un yerine bisiklet sporuna reform getirecek bir Başkanın acele bu lunması gerekmektedir. Çünkü önümüzde bir Akdeniz Uyunlan vardır. Ve bu oyunlara katılacak 5 kişilik yol, 5 kişilik takım, 5 kişilik pist, bisiklet takımları çıkaracak giiçte değiliz. Bu nedenle bu sporun başına gelecek başkanın kısa zamanda Bölgelere yapılacak yardıro ile faaliyeti arttırıp bu takımlara girecek pedalları bulması ve seçmesi gerekmektedir. Akdeniz Oyunlarında belki bir şey yapamıyacağız. Fakat birbiri ardına atılacak adımlara ihtiyacımız vardır. Bonun için de ilk adımı atacak bir başkan, ve bir Federasyon heyeti bekliyoruz. GÜNUN KITAPLARI P.K.975 SİRKECİ ISt. Suçları DevGenç Yürüüne Kurulu yeni Başkanı Necmi Demir ile karısı Tıp öğrencisi İlkay (Alptekin) Demir. Israil Başkonsolosunun öldürüldüğü evin kiralanması, Elrom'un kaçırüması ve öldürülmesi olayıyla ilgili oldukları için aranmaktaydı. Necati Sa ğıroğlu da aynı suçtan, İrfan Uçar ise Ankara'da banka soymak ve 4 Amerikalıyı kaçırmak sııçlarından aranıyorlardı. tfiaıpttfarı Dev yapıtı Herbert MOfCUSe'un MflNTIKv.iHTilflL Genel dağıtim: KARATEKİN Saygılaıımı Sunanm (Hikayeler) (Kitaba aduu vereD hikâyr 19T1 TRT başan ödülünü kazannuştır) TILDIZ INCESU Fijatı: S TL. Ararat Vayınlan Sağıroğlu, bir kez kaçmıştı Necati Sağıroğlu'nun bir kız arkadaşı ile birlikte kaldığı Elmadağ'daki bir apartman katına bundan birkaç gün önce bas kın yapılmış, ancak Sağıroğlu, yarım saat önce evi terkettiğinden, yakalanamamıştı. | Bütün kitapçılarda (JHTİLÂLİN FELSEFESİ) 360 sayfa5renk ofset baskı Lüx cilt ŞirkeciiSt. 15 lira VEFftT PAZAR GEZİLERİ Sırtîçlvıler Cad. No 50 TAKSİM 45 52 98 (Reklâmcılık: 1115/4467) INGILIZCE KONUSMALI FREUD Haram Aşkı ve Tabuları înceliyor... GYENMCKAN e r e G ROMANI N Deniz Kuvvetleri Komutanhğı Seyir ve Hidroçrafi Daire Başkanlıfından Bildirilmiştir DENtZCÎLERE 55 SAYILI BtLDtRİ 7 ilâ 19 Haziran 1971 tarihlerinde 08.00 ile 18.00 saatleri arasmda aşağıdaki noktalarm birlestiği sahalar içinde seyret. me, demirleme, avlanma can ve mal emniyeti bakımından t e h . likelidir. BtRÎNCİ SAHA : nokta: E. 4964 No.'lu Rumeli Karabuıun Feneıinden 277 derece ve 1 mil mesafede Enlemi 41 derece 21 dakika kuzey, Boylamı 28 derece 39 dakika doğu. 2 nei nekta: Enlemi 41 derece 30 dakika kuzey Boylamı 28 derece 40 dakika doğu 3 iincü nokta: Enlemi 41 derece 30 dakika kuzey Boylamı 28 derece 48 dakika doğu 4 üneü nokta: Enlemi 41 derece 18 dakika kuzey Boylamı 28 derece 48 dakika doğu IKİNCÎ SAHA : KARADENtZ KIYIKÖY ÖNÜ 1 inci nokta: E. 4965 No.'lu Kıyıköy Fenerinden 340 derece ve 3.23 mil mesafede enlemi 41 derece 42 dakika kuzey, boylamı 28 derece 04 dakika doğu. 2 nei nokta: Enlemi 41 derece 42 cfakika kuzey Boylamı 28 derece 18 dakika doğu 3 üneü nokta: Enlemi 41 derece 36 dakika kuzey Boylamı 28 derece 18 dakika doğu 4 üneü nokta: Enlemi 41 derece 36 dakika kuzey Boylamı 28 derece 04 dakika doğu. DENÎZCİLERE ÖNEMLE DUYURULUR. 1 inci TOTEM ve TABU ÇEVİREN : NİYAZI BERKES 232 sayfa 7,50 TL. REMZİ KİTABEVİ ISTANBUL KZ KUTSAL İSYAN Atatürk'ün bayatı ve Millj Kurtuluş Savaşunızıo hikâyesi Oçüncü Baskı Çıktı FRANSIZCA Encyclopaedia Universalis 20 Cilt (5X21X30 Cm.) 25.UUO sahife 15.U0O Kesiro Şema, fotojraf renkli Siyab KARADENİZ RUMELİ KARABURUN ÖNÜ Arama... ELBÎSTAN Avcı ve köylülerin Nurhat dağı civarında asker elbiseli kadınlı erkekli ^ J tasarnjflannızı değcriendirmek «an vd g&aereeek ısık Sekiz Cilt 125 lira 30.00U.U0U KELLME Dunyanın 3.000 BilglnlD hazırladıgj ASRIN ŞAHASERİ Acele edinı? lediyatta 16 Nnrcu (Bastarafı I ıncı sa^'ada) Sorgu sonunda yöneticilerden Hamit AJper, Öraer Özdemir, Mustafa Toprak, Halil Özcr tutuklanarak cezaevine gönderilmislerdir. Aynca tutuklama kararı verilen 1520 yaşlarındaki nur okulu ö | rencileri şunlardır: Saffet Kandemir, Fazlı Alan, Mirza Gün, Osınan Erim. Rıza Ka. vun, tsmail Yatkın. İlyas Yıldız. Abdullah Güldal. Mrhmet Çöller. Recep Sezer. Abdülfettah Adlloğlu, Hasan Güldal. 1 DİNİN TÜRK TOPLUMUNA ETKİLERİ 12,5 Lir» 2 TÜRKİYEDE KÖYLÜLÜÖÜN MADOİ TEMELLERİ 10 Lira Muzaffer Sencer AMERİKAN NEŞRİVAT1 BÜROSU tstanbul: tstıklâj Caa 38? Teir: 44 >« :K 43 43 01 Ankara: Mıtnatpaşa Caa 61 Telf: U TJ Kl tzmır: ijenıt Nevres Caa. 7 l'elf: Î6 »42 HE<? TCZIRAAT BANKASI olacaktır YE«!DE MER Z»M*N ANT YAYINLARI (Basın: A. 865215013/4474) (Basın: 15361/4477)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle