16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASıN AHLAK YA5ASıKA UYMAYI TAAHHOT EDER • Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve üıretedlik T.A.3. «dın» „ NAZtMK NADt • Sorumlu Yan Ijleri Müdürü : OKTAI KURTBÖKB • Basan ve Yayan : CÜMHURİYET MATBAACILIK T« GAZETECÎLİK T.A.Ş. Cağaloglu Halkevi Sk. No. S9« BÜROLAR: ı .ı GÜMET Tcl: «390 3934 ANTtARA: AUfflrk B u l r t n Y«ntt Apt Yenisehiı Tcl: 120920 126544 No. 40 ADAJtA ABONE ve İLÂN 1 S S 12 Aylık Aylık Ay'nk Aylık A« Inrt tet Inrt Dıp ıs ». 54 117. 108 B»jlık (MaJctul 2 v« I ocı **yt« (Santlml) 3 tıncü «y«» (Sıntıml) 4. i. «ncı uyfa (SanUml) Vv . 100 Ura 80 U li ÎZMÖt: revxtpa«a Bulvan AittroJJu tshanı T«l: 11290 M7O İLLERÎ: KurukSprO M »okık Nijao. Ntkth. Evlenme. Oo£ura 100 Öliim. Mevlid. Tcsckküt S3uncO fS Cm.> ]50 ÖlUm. UevUd, TetekJcur (3 Cra.1 100 SAYIS1 60 KURÜŞ fiaşkentte (Baftarafı 1 inci sayfada) ve bu zıyaretten sonra Başbakanlığm valilere bir genelge yayınlayarak yanlış uygulamalara dikkati çekmesiyle devam eden siyasal temaslara diin yenileri eklenrniştir. Sıkıyönetim göriişmelcri sıra»ında CHP Grup Sözcüsünün, «Bu eörüşler Genel Başkan tnönü'nün görüşleridir» şeklindeki ifade«i dikkati çekmiş ve Genel Başkan İnönü'nün görüşü olaTak tântmlanan CHP'nin görüşü üzerine Basbakan Nihat Erim. önceki gece saat 18.30'tfa CHP Genel Başkanı lsmet tnönü'yü evinde ziyaret ederek iki faat devam eden bir görüşrae yapmtştır. Erim'in bu ziyareti ve görüşrr.eler hakkında hiçbir açıklama >apılmami5. Erim dün de Çankaya Köşküne giderek Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'la görüsmüştür. Erim'in dün, saat 10.00' dan 11.10'a kadar devam ed*n bu ziyareti hakkında rfa resmî bir açıklama yapılmamıştır. Bir Bayram Üstiine (Başmakaleden devam) tntmsk çok yanlış bir dnşttnce olur. Durnmun başsornmlasu, Anayata hükümlerinden çoğnna karşı olan, bövle oldnğn için de onu nygulatmamak, çerpkirse ters Tİiz ettirmek ufcrnna her seyi göze almısa benzpyen Atatürk düşmanı tntucu ve çerici çevrelerdir. Onlar hizaya getirilmrdikçe, ne yapılırsa vapılsın. yardu huznra kavuşturmak olanagı buİDnamıyacaktır. NADİK NADİ Çağlayangil Erim öte yandan, AP Genel Idar» Kurulu üyeM ve eski Dışişleri Bakanı thsan Sabri Çağlayangil rie. Erim'i ziyaret ederek. AP Gerel Başkanı Süleyman Demirel'in bazı konulardaki görüşle. rini Başbakana iletmiştir. Sızan haberlere göre, Çağlayangil, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in. ÇHP Genel Başkanı tnönü'nün göriişüne paralel olarak yurt çapında uyKulanan geriş çaptaki gbzaltına »Imalar konusundaki «endişele» rini» nakletmiştir. finayasa I tnci MTfada) cmnhuriyetimizi kesintiye ujtratmatnış. rejimimizi aşırı uçlara doğru saptırmamış. bilâkis. rejimi kuvvetlendirici niteiiğini titizlikle korumuştur. Fakat bu ar.aya.samn nn sene)ik uyjrulamasında görülen aksaklıklar ile hürriyetlerin ihlâli. ikiisadi sosyal ve kültürel kalkınmanın düzenlenen plân ve proj raralar jereğince sağlaamasını enRelleyerek memleketi huzursuz kılan »narşik bir durumun felişmesine yol sçmış ve nihayet ailâhlı kuvvetlerimizi 13 Mart 1971 muhtırasuu vermeye metbur etmiştir.. Sunay'm mesajı şöyle son bulmaktadır: «Son olaylar karşısında k»psamı kadar afirlıktA tarihi bir sorumluluk da yiiklenen anayasamız mahfuz tuttuğu ilkeleri yanında hürriyetleri yok etme hürriyetini. millet ejjemenlijrinin. koyduğu psaslar dısında kullanılmasını ve .çereklerinin kevfi ol*rak yerine eetirilme yetkisini hiç bir kim seye VP>» hiçhir organa tanırnamıjtir. Hürriyet ve Anayasaya karşı savgılarımızı tazeleyen bu bayram gününde bilhassa belirtmek isterim ki. anavasada yaptlnvası önjörülen değişiklikler. hir asırdan beri insan hakları ve vatandaşlık ııcrunda gerçekleştirmeye çalıştığımız anayasa gelişmelerini geriletmeyecektir^ D. P. nin sert eleştirileri önceki gün. TBMM'de yapıîan sıkıyönetimin uzahlmasına ilişkin görüşmeler sırasında Derriokratik Partinin eleştirileri de siyaşal çevrelerde «çok sert ve keskin» olarak nitelendirilmiştir. Başbakan N'ihat Erim'in, dtinkü ziyaretinrfe hu konulardaki özel görüşmelerı ve TBMM'deki genel havayı Cumhurbaşkînı Sunsy'a naklettiği sanılmaktad:r. ERİM (Bastarafı 1 i n d ««Tfada) Fehmi Yavuz'a Kraf şöyledir: eönderdigi tel«Sayın ojrretim ÜTtleri. sarın meslekdaslarım. Mektubtınuzu aldım. hüyuk bir dikkatle okudıım. Size hemen sıjnu fefffiH'etnek' isterim ki. Anavasam\z re .Cumhurivet vasaları dısında hiçbir isleme hiçbir davramşa ne Raşbakan olarak ben. ne de benimle hirlikte sorıımluluk taşıran hükümrt üyeleri ve difcer retkililer müsaade etmedik. edemevıı Htr evlemin vasalara uvgun ol ması kesin bir mecburivettir. Konuvu önemlp incelivor ve inreletiyorum. Eğer uygulamada ve takdirde vanlışlar olmuşsa « n kısa zamanda düzeltileceğin• den emin olmanızı rica eder. saysılar sunarım.» Tağmaç'ın mesajı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tağmaçın mesajı da şöyledir: »Tarih boyn hür yaşamış Ba. yuk Türk Clusunun. aziı Atatürk'tcn devraMıft hür ve raüstakil Türk devletinin anayasal haklannı 2? Mayıs Devrimi ile yeniden millete iade eden Türk Silâhlı Kovvetleri, bu eserini 2Î Şubat ve 21 Mayıs olaylarında tekrar yoketmek istiyenlere lâ. yık oldukları kahredici cevabı vermis ve bn varlığın mutıafazası için şimdiye kadar her türlü çabayı harcamıştır. Bütün bnnlara rağmen birkaç yıldanberi, bir yandan milletin temiz din duygulannı tahrik ederek, onu, bir orlaçağ taassubnna sürüklemek isteyen bir kısım geri kafaların yanında. kaynak ve destegi dısarıda bulunan kızıl ideoloji mensnplarının. yüzyıllarca njrunda can verdiğimız bu vatan topraklarını parçalamak, milletin hürriyetini, namus ve şerefini ve millî varlıjını yokederek bir köle haline getirmek için nasıl silâhlı çeteler kurduklarını, isledikleri cinayet ve eylemlerle bu devleti nasıl bir felâket uçurnmunun keııarına getirdiklerini artık görmeyen. bilmeyen tek bir vatandas kalmamıstır. Atatürk'e içtenlikle bağlı. roil. li bağımsızlığın sorumlulu|urıa bütün varlığıyla inanmış bulu. nan kahraman Türk Silâhlı Knv vetleri en nihayet bu azgın sürülere dur emrini vermek zorunda kalmış. bu asil hareketi ile yüce milletimizin bir kere daha takdir ve hayranhfına raazhar olmustur. Tüm milli varlıklarımıza sal. dıran hu anarsik ve kanun dısı hareketleri kısa zamanda yok ederek milleti hnzura kavuştu. racafına ve çereken reformlan yapacağına inandıeımız devleti. mizin emrindeki Silâhlı Kuvvct lerimizin bütün personeline, şe. refli görevlerinde sonsuz başa. rılar diler, aziz milletimizin Hürriyet ve Anayasa Bayramının kutlu ve mutlu olraasını dilerim.» Prof.lerin mektubu SBF öğretim üye'eri. 21 Mayıs 1971 tarihinde Basbakan Erim'e çönderdikleri mektupta. 5nn gözaltına almalar, özellikle ö*retim üyelerinin sözaltına almmaları konusuna deginmekteflirler. Mektup şöyle başlamaktadır: «Biz, aşagıda imzalan bulu j nan Siyasal Bilgiler Fakültesi | öğretim üveleri, son olaylar hak kmciakj görüşümüzü size bildirmekle. yurttaşhk hakkımızı kullandığımız ve mesleki söre\imizi y^ptığımız kanısındayız. îstanbuldaki lsraiî Başkonsolosunun silâhlı kimseler taraiın ttsr: kaçınlması ve tutuklu arkşîdasları salıverilmedlği takdir de bu yabancı görevlinin öldürüleceğinin öne sürülmest. şid<letle kınadığımız vahim bir olaydır.» İki sayfalık mektupta ayrıca, ı Eözsltında bulunan SBF öğre j tım üyelerinin durumlarına deginümekte. onlarm Kurucu Mec lıste Anayasa komisyonunda yaptıkiarı hizmetler anılmaktadır. ^ Türkiye'de ilk defa platin ve krom kaplamalı traş bıçağı.. PERMASHARP size, şimdiye kadar, başka traş bıçaklarıvla olabildiğinizin en az iki katı ve onlardan çok daha mükemmel traş olma imkânı saglayacaktır. Geriel Satıcılar: Krom Çelik A.Ş. 444414Azmüsebat Kol. Şti. 220823 Tİ N KAPLAMALI fpLATlH KAPLÂMALI / |MASHARP ğ'pSRAKFMDB 5 AOEDİ395krsj PERMASHARP PLATİN KAPLAMALI ÇAĞIMIZA YARAŞAN TRAŞ BIÇAĞIDIR Radar RekJâm: 519 4442 Başbakan'a (Bastarafı 1 inci aajfada) sını düşünüyor musunuz? (î) Gen?lkurmay Başkanhğı daj Eaşbakana karşı sorumlu old1;guna göre. çalışmalarm daha âhenkli, ciddi ve tek elden idaresi yönünden de MİT'in Genelkurmay Başkanhğma bağlanması yerinde olmaz mı? I (S) Milli tstihbarat Teşkilâtın j da gerçekten bir değişiklik yapılması düşünülmekte midir? Halihazy durumuyla kalması halinde b'undan bir fayda umulmakta mıdır? (Tt MİT'in görevi tanınmış vatansever kişilerin bir gölge gibi takip edilmesi ettirilmesi değil. tarnamen kanunlarına göre çok ciddi konularda bütünlügü sağlayıcı ciddi çalışmak olduguna i Eöre bunun da tatbikatı ile de sabit olduğu üzere Genelkurmay Başkanlığına bağlı olmasıdır Bunun için bir kanun tasarıs! i hazırlamayı düşünüyor musu j nuz?» TÖS'ün bildirisi Türkiye Öğretmenler Sendikası ITÖS) da Bayram dolayısıyla yayımladığı bildiride, 1961 Anayasasımn halk oyuna sunulmasında ve benimsetilmesinde öğretmenlerin büyük görevler yapmış olduğu hatırlatılmakta ve şöyle denilmektedir: «Türkiyenin bugün içinde bulunduğu ortamın yaratılmasınd» öğretmenlerimizi kusurlu saymava imkân yoktur. Anayasanın koyduğu ilkelere aykırı olarak devletin temel düzenini şeriatçı esas lara dayama amaçındaki bazı çevreler, öğretmenlerimizi bu ortamın varatılmasına sebep olan olaylarla ilgili gösterme çabası içindedirler. Bu çevreler ayrıca Türk Silâhlı Kuvvetleri ile Atatürkçü öfretmenleri, karşı karşıya göstermekten çıkar ummaktadırlar. Fakat bulamayacaklardır.» Emekli Sandığını (Ba«Urah 1 incl saytada) dan iki ay önce 6 milyon lirayı yüzde 10 faiziyle birlikte ödemeye mahkum edilen kısaltılmış adıyle Italyan Sİ.A.T. şirketine, Mahkemenin bu kararı iletilememiştir. Türkiyedeki temsilcisi dava açıldığı tarihte görevinden istifa etmiş olduğundan, 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin bu kararı, gaze telere verilen ilanla davalı Italyan Şirketine duyurulmuştur. îthalâtçı (Baştarafı 1. sayf»da) li Sandığına ödemediği gibi, o yılın kira bedeli olan 240 bin lirayı da vermemiştir. Ayrıca, demirbaş eşyalar ve mefruşat v.b. gibi teçhizatın yenilenmesi için vermesi gereken 1 milyon 714 bin lirayı da, Emekli Sandığından kaçırmıştır. Böylece 1%6 yılı içinde Italyan Sirketi, Emekli Sandığının toplam 2 milyon 150 bin lirasını yemiştir. Iki yıl kira dahi vermemiş! f ALTIN Cumhuriyet Re$at Hunit Ariz Napolyon 24 ayar kulce 13S 300. 180. 14S. 143. 2105 13S.5O 3«5. 1Ü5. 150 14J21.10 Mahkemenin 5 Mart tarihinde vermiş olduğu 46 numaralı kararda, mahkumiyetin nedenleri geniş bir şekilde açıklanmıştır. Buna ga re, Merkezi İtalyamn Milano şehrinde olan S.EA.T. Şirketi, 195859 yıllarında Emekli Sandığı ile Halkevleri Genel Başkanı Kadyaptığı sözleşmelerle, Büyük Tari Kaplan ise, yayımladığı mesarabya Otelinin işletme hakkmı al. jında. «Kesin olarak bilinmelidir mı=tır. Otel 1966 yılınm Nisan ayın. ki, 27 Mayıs gayri milli olan her da işletmeye açılmış, ancak îtsltürlü özlem ve özentiyi, her çe yan Sirketi mukaveleyle kendisine şit sömürüvü, eşitsizlik ve ada yüklenen görevleri yerine getirme letsirliği reddederken, kendi milmiştir. Öyle ki, 96* yılınm Ağuslî köküne. devrimlere ve Atatürk tos ayında 215 bin 767 lira kâr etdüşüncesine sıkı sıkıya bağlıhğı mesine rağmen, işletme kârının esas kabul edcr.» derniştir. yüzde 71'i olan 53 bin lirayı Emek Kaplan'ın mesajı (Bastarafı 1 inci sayfada) rine, firmanın müracaat yılı harıç son üç yıllık devrede ödedıgi Öte yandan, Birinci Oıdu ve SıGelir veya Kurumlar Vergisi mik kıyönetim Komutanlığı Basın ve tarı ile aynı devreler içinde ticaHalkla İlişkiler Şubesinden dün rî faaliyet sonucu elde ettiği geaçıklandığına göre, Komutanlığın liri gösterir belgeleri ekleyecek11 numaralı bildirisinde ekli Hste lerdir. Aynca son üç yıl içinde ile aranmakta olanlardan iki kişi ithâl edilen malların gümrüklü maliyetieri ve pıyasadaki rayiç li yakalanmış, bir kişi ise kendiliğinden teslim olmuştur. Teslim yatları ile bu süre içinde yaptıkBu durum karşısında, Emekli olan, 1945 doğumlu Hukuk Faiarı ithalât, döviz transferi ve Sandığı, Italyan Şirketi Ue olan kültesi öğrencisi Ertuğrul Yesipariş edilen mallann Türkiyeye mukavelesini, Noter aracılığıyle şilova, yakalananlar ise İTÜ İnithâl tarihleri ile ilgili bilgileri feshetmek zorunda kalmıştır. Anşaat Fakültesi öğrencisi 1950 dode vereceklerdir. cak, dâvanın açılması ve yazışmağumlu Cihat Şar ile Hüseyin Kars Dış Ekonomik Ilişkiler Bakanlar nedeniyle zaman geçmiş ve lı'dır. Yakalananların îsrail Başhğına vize için yapılacak başvur1967 yıhnda da gene İtalyan Şirkonsolosunun öldürülmesi ile ilma sırasında da, müracaat sahlketi, T. C. Emekli Sandığma gene gili olduklarınuı sanıldığı da abi firma bir önceki yıla ait ticarî kira bedelini ödememiş ve o yıl da çıklamada ifade edilmiştır. faaliyetlennden elde edilen gelir toplam 2 miîyon 150 bin lira borç ile ödenen Gelir veya Kurumlar bırakmıştır. Sonuç olarak, 196667 Vergisi mıktarmı gösterir bir bel yıllarında, 1968 yılınm Şubat ayına geyi vize talepnamesine ekleyekadar bu şirketin 3 kalemde Emek Sıkıyönetim Komutanlığı taracektir. li Sandığına borcu, A milyon 863 fından aranmakta olan ve teslim bin 698 liraya yükselmiştir. Dış Ekonomik Ilişkiler Bakanolmaları için çagrıda bulunulan lığı, gerek belgenin almması sıraîtalyanın Milano şehrinde, «Spa banka soyguncuları ile Israil'in r V iale Regina Margherita 43 C/O sında, gerek vize sırasında ekleİstanbul Başkonsolosunu kaçırtp necek belgelerin gerçeğe uygun Hotel Storine Padeve»yi kendisine öldürdükleri belirtüen sanıkların halinde, ithalâtçı adres olarak gösteren S.E.A.T. Şir. bulunmaması fotoğraflarının duvarlara asılmabelgesini ıptâ) edebilecekür. Belketinden. bu paranın T. C. Emekli smdan sonra. bu kişilerin filmlegeleri iptâl edilen ithalâtçılara üç Sandığı Genel Müdürlüğünce, han rinin sinemalarda halka gösterilyıl süre Ue belge verilmeyecekgi yoldan ve nasıl tahsil edileceği mesi için hareketc geçilmiştir. Sa tir. ise, bilinmemektedir. nıkların fotoğrafları büyültülecek Arananlorın filmleri 3 öğrenci yakalandı ve film haline getirilecektir. Halkın sanıkları tanımalaıında ve güvenlik kuvvetlerine yardımcı olmalarında büyük yararlar saâlayacağı belirtilen filmler en kısa zamanda yurttaki bütün sinemalara dağıtılacaktır. halka anons etmesi yolunda hazırlıklar başlanmıştır. Kuray İstanbul'da Osman Çelenk adlı bir komisyoncunun Taksim'dckı bürosuna silâh zoruyla girilerek 463 bin h ranın alınması olayımn soruşturması, polisce derinleştirilmektedir. Bu arada emekîi teçmen Sarp Kuray. olaya adlan karışan yüksek dereceli iki emniyet mensubu i!e yüzleştirümek üzere Istanbul'a getirilmiştir. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca geçen hafta gözaltına alınan TÖS İstanbul Şubesi 2. Başkanı öğretmen Cengiz Ballıkaya da serbest bırakılmıştır. Baskın yapıldı Asayiş kuvvetleri banka soyguncuları ve İsraü Başkonsolosunu kaçınp öldüren kişilerle ilgili olarak soruşturmasını sürdürürken, önceki gece Taılabaşmda bir eve baskm yapmışlardır. Bu baskın sonunda, kimlikleri açıklanmayan ve kaçaklara yatakhk ettikleri sanılan iki öğrenci gözaltına alınmıştır. Soruşturmayı aralıksız yüriiten polis, dün Baskonsolos Efraim Elrom'un öldürüldüğu dairenin sahibi Semiha Olcayto'nun yeniniden ifadesini almıştır. İlgilüer, Nışantaşı Baytarahmet Sokağındaki Hamarat apartmamndaki dairenin sahibinin yeniden ifadesinin alınması gerektiğirri söylemişlerdir. İstanbul Emniyet Müdürlügünden belirli saatlerde yaym yapan Polis Hadyosunun da. sık sık sanıklann isimlerini ve eşkallerini Sinemalarda gösterilecek (Raçtarafı 1 İnci sayfada) ce saat 2A de bır uçak dolusu malzeme Diyarbakıra gelmış, bu radan da Valilik tarafından sag lanan 8 kamyon ıle yardım mal zemeleri Bmgöle göndenimiştir Almanyadan gelen malremeler a rasmda 4 o:n battaniye, 650 çadır. 7 bin kılo ılâç, 12(10 kilo ço cuk mamaıı ve bir miktar sedye Dulunmaktad:r. Bingöl'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle