11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
BATFA ALTT 27 Mayıs 1971 ^jıııııııııııuHiııııiııııııııııııııııııııııiııııııııııııııifiıııııııııııııııııııııımııııtııııuıııııııııııııııınııııııııiınnıiııııııııııııııııiıunııııuııırıııiTiui: 40 YIL ONCE 27 Mayıs 1932 tarihli V ^ U m h U N Y d Ismel Paşa ve Mussolini DOĞAN KARDES A LT 1 N RALEM KLA8IK ROMANLAR AY1N KÎTABIN1 S U NAB : = Kitaplar Y u n U S Ali Hikmet 15. TL. Fllimde snsuzluktan kıvranan ünlü komiğin ilginç bir pozu! = • ARMANCE Büyük Fransız edibl StendSabahattin Eyuboğlu'nun çalışması hal'in en güzel eserlerinden bin olan bu roman dilimize Cem Yayınevi, 12.5 lira. ilk defa çevnlmiştir. OnlU ABAHATTtN EYTJBOĞLU, daha önce Çan Yayınlan araedebiyat eleştirmecisi Prof sında çıkmış olan «Ynnns Emre'ye Selim» (1) adlı kıtabını, A. Denys «Armaace Stendbu kez, Yunus'tan yaptığı seçmelerle genışleterek yayımladı. hal'in blrçok bakımlardan Eyuboğlu'nun 1965 yılında Ankara Racfyosunun «Türk Bnyükleobür eserlerinden Ustün sayı riai Anma» programı için özel olarak hazırladığı «Ynnns Emre' labilecek bir romandır» diye Selim» Ankara ve tstanbul radyolannda okunmuştu. Keyor. Bu nadir raslanan güzelsınlikle söylemek gerekirse likte romanök bir aşk bi yılların büyük Bektaşı ozam Eyuboğlu'nun XIII ve XIV. yüzYunus için söyledikleri, onun hükâyesidlr manist yanını vurgulayan İlk tutarlı yorum sayılabilir EyuboğBu sende çutan romanlan lu*ndan önce Yunus'un dünya görüşü'nü yorumlayanlar, onu ETJGENtE GRANDET Türk halk edebiyatını (tekke edebiyatını) oluşturan tasavvuf (Balzac) III Baskı 10v L. düşüncesi bağlamı ıçinde ele almışlar ve genel olarak, Yunus'u ÜGULTÜLÜ TEPELER «dnnnlara insanca geslenen bir oıan olarak» yüceltmeyi duşünmemişlerdir. «Türk Edebiyatında tlk Mutasavvıflar» adlı kitabı (Emily Bronte) m Baskı EMLEKETÎMİZDE sinema meraklılannın tanıdığı ve özellikle ile Yunus'u bir derviş ve mistik olarak yorumlama çabasımn 12,5 L, son yıllarda sınemalanmi2da gostenlen bırçok fılmlenyle sevöncülüğü Prof. Fuat Köprülü'nündür. Köprülü'yü izleyen ciddl • THERESE RAQUÎN dığı ünlu komıklerden Louıs de Funes'ın son fılmi de gemş çahşmalar (Abdülbaki Golpınarlı ve Burhan Omit Toprak'ın (Zola) H Baskı 12,5 L. ılgı uyandırmaktadır. Fransa'mn «kahkaha kıralları» ndan sayılan araştırmalan) Yunus'un, toplumdan ve doğadan kopmamıs ol• JANE ETRE (Cbarlotte Louıs de Funes'ın bu son fılmınde, tanınmış komedyen, cbır bimanın getırdığı bır gerçekçılıkle halk kulturune bağlanabileceBronte) II Baskı 15 L. sıklet şampıyonu» iken otomo• SAPHO (Daudet) 123 L ğinı göstermısler; onun, çağının egemen kultür değerleri olan bıl kırah olan, sonra da ünlii • VVERTHER (Goethe) 12.S L tasavvuf ilkelerinden soyutlamadan gerçekçı, halkçı bır ozan bır kışı mertebesıne gelen bır olduğunu ortaya koymuşlardır. Doğrusu Yunus'u tasavvufa ılış0 BIBALAR VE OGULLAR adamın (fılmde Henri Roubıer kin düşünce kokenlerınden koparmadan gerçekçı bir halk oza(Turgenyev) 1231» adıyla) hıkâyesini başrolde can nı olarak değerlendıren Golpınarlı olmuş; Burhan Toprak ise, = • KIRMTZI ZAMBAK landınyor. Seyırcınln hoş vagene tasavvuf bağlamı ıçinde, Yunus'un gerçeğı araroa ardında (Anatole Prance) 133 U karşılaştığı bıreysel çatışmalan ve bu çatısmanın ulajtığı bükıt geçırdığı ve gülmekten kml• OLtVER TWtST dığı bu fılm şımdıden Fransa' yük ve yoğun trajediyı vurgulamakia yetinmiştır Sabahattin (Dickens) 103 L. Eyuboğlu ise Yunus'un halkçılığını ve gerçekçilığınl tasavvuf da tutulmuş bulunmaktadır. • BtR AŞK HtKATESt • GERALDİNE CHAPLİN duşüncesinin yenlPlatoncu bılgi kuramı ve bu kuramın ahlâk (Zola) H Baskı 123 alanındakı göruntulerınden soyutlayarak, hümanist bir kültür • DAVİD COPPERFIELD bağlamı içine yerleştirmekte ve bu bağlam içinde ona çağdas İLE BİRLİKTE... (Dickens) n Baskı 19 L. bir geçerlilik tanımaktadır. Eyuboğlu. Jan Kott'un Shakespeare • TTLSIMU DERt için soyledıği gibi. kitabına «Çağdaçımu Yunng Emre* adını da stHtRLt n trr ıs u = U FİLMDF Louis de Funes (Balzac) 123 L verebılirdi PARMAK KIZ 15 L = ıle birhkte, genç ve sempa • YÜZBAŞINTN KIZI Nitekim, Eyuboğlu, Yunus'un şiırlerinde görulen temalan ALTIN HEYBE IRelotlan) = tık yıldız Geraldıne Chap (Puşkin) 15 L. da bu perspektıften değerlendirmekte, sözgelimi^Yunus'un sat15 U = lln (Şarlo'nun kızı) rol almak• TOPRAK YEŞERINCE BÜYÜKLER TÇTN NEŞRr?AT = tadır. (Knut Hamsun) 123 L hiye'lerinı, bu kavramın tasavvuf duşüncesmdeki yerlnden ve • BEETHOVKN W U = özel anlamından bağımsız olarak, bir «gfllen düşünce» (humouı) Fılmin, seyırciye eğlendıricl • SEFÎLLER (Victor Hugo) (Çaglaı ooyunca ouyük adaro E ürunü saymaktadır Yunus'u hümanist kültür değerlerinin seçanlar yaşatmaktan ve güldür1. Cilt H Baskı 25 L. kin bir sözcusü sayan Eyuboğlu'nun, Onun şathiyelerini tasavtar sertsinin tlk kitabı Gft = mekten oteye bır amacı yoktur. 2 Cilt 20 L. vuf duşuncesınden soyutlayarak hümanist duşuncemn «bnmour» rülmemlş oefasett* büyük = «Henrı Roubıer» tıpını canlan• ASt RALBLER boy renkll ve resimll olarak E yanına bağlaması olağandır Çünkü bu, Eyuboğlu'nun Yunus'u dıran Louıs de Funes, hem sa (Thomas Hardy) 123 L. basılnusor.) E yorumlama doğrultusundakı genel tutumunun doğal bir sonunat hayatının alışılmış, karak• EMPRESYONlsrr = • PARMA MANASTIRI cudur. Buna karşılık Prof. Köprulü gibi Yunus'u dennş (muteristık komık tıpını ortaya ko RESSAMLAR 10 L : (Stendhal) 123 L tasavvıf) kunlığıyle incelevenler için sathıyeler «tasavvuf rrfi>uyor, hem de gtînümüzde chiç' (Empresyonlst Ressamlann E • KIZ KARDEŞtM CARRÎE mnzttna lâyıkiyle işinS» olanlarca «pek sarih btr mini» taşır (2). ten şohrete erişen tiplerın sem Louis de Funes, yeni filminde hayatt, aynca tlfdruk basto = (T. Dreiser) 15 L. Evuboğlu'nun Yunus'u, genış ve evrensel bir hümanizma kdlbolık bır goruntusunü» güldüru once bisiklet şampiyonu «RouDAME yoluyla çızerek seyırcıye etki bier» i canlandınyor. 5 • NOTRE Hugo) OE PARtS L. turü perspektifıne yerleştirme projesi, şathiyelenn yorumlan • 64 tablo) RESSAMLAR 10 L.E BÜYÜK (Victor 20 = yapıyor. masmda olduğu kadar ötekı konularda (ölüm vb.,) da tasavvuf (Büyük ressamlann hayatıy = ANTtKAd DÜKKANI düşüncesine uzak duşen bır yorumu hazırlamıştır. tıplerden ayn yepyenı bır kişiBoylece Louıs de Funes bula tlfdruk baskı ünlü tablo = (Dickens) 20 L. lıkle ortaya çıkıyor Fransa'da gune kadar çevırdığı ve TurKiOysa, Yunus'un hümanizmasını çağının gerçeklerlnden ve lan) = MADAME BOVARY yem gostenlen bu fümın tutulye'de de sinema seyırcısının rağ o çağa egemen olan kultür değerlerinö*en (tasavvuf) loyutlama» L. = (Plaubert) 15 L. nın olanağı yoktur. Bu yuzden de Eyuboğlu'nun çalışması, Yu • 100 OPERA duğu belırtılıyor bet ettığı fılmlerde göründüğü (En Unlü 100 aser nakkmda = DtRtLlŞ (Tolstoy) 15 L. nus'u hümanizma açısından «çafdaş» kılmakla birlikte, bu hümceleme TB bestecilerine ait E VADtDEKt ZAMBAK manızmanın kültür dayanaklarını dıkkate almadığı için, eksik kıa« blyogTafUer) = (Balzac) 15 L. kalmaktadır Koprulü, Golpınarlı ve Toprak, Yunus'a tasavvu• KENDtVB TARDIM 1» U = AGNES GREÎ fun mistik perspektıfinden bakmışlar ve tasavvufun evrensel (Büyük «lamlanD nayatla E rtndan «ünmı? Brneklerle s (A. Bronte) 123 L. bir kültürün sınırlarına varan bır humanızmayı da ıçerdiğinl hesaba katmamıslarsa, Eyuboğlu da Yunus'u tasavvufun bilgı süslü oasan ganatı Samuel = DENİZ tŞÇtLERl ve aU«k lnırn.rjından kopararak soyut bir hümanizmaya bağSmilesin dünyao mesbur (Vtetor Hugo) IamışvdolayısrS^onu çağmm egemen Ifiltur değerlerinin, ıster VÜJ kera ı w i ™ < Otaıeı ese E< ANNA KARENtNA ıstemez, dışına ıtmıştır. Ovsa somut anlamda çağdas olan, tart.> = (Tolstoy) 20 L. savvuf dusüncesinin temelde blr hümanizmayı içerdiğini sağ% VAZ1FE = GÜNEŞ GENE DOGAR lam tutamaklarla ortaya koymak ve Yunus'u bu Doğu/Batı sen. (Ünlü yazar Samuel Smlles = (Hemüigway) 15. U tezi içinde yorumlamaktır. Şımdiye kadar yapılmamış olan da to iktod büyük esert Havat = budur. ta raslfe anlayısının tnsaD ş Eyuboğlu'nun Yunus Emre'sinı bu anlamda temellı bır çakaraktertni vapmakta oyna E lışmaya yem bır perspektıf getırmış olduğunu da behrtmek gedıgı önemll rol 1£ U) = rekır. Genel Dagıtım: BATE9 = Emre Türkiye'de de sevilen komik 1 Louis de Funes yeni j bir tip canlandırdı =•• i M S IAYLNLAKJ = GÜZEL KİTAPLAR SERISI: = Lüks bez clltll birlncı hamuı = k&ğida basılrru?, çocuklar tçln ç en güzel en taydalı tdtaplar r • VABANC1 MEŞHCR = £ ADAMLAR » u : • KURTLAR1 T1LDIRAN K1Ş = ıb L = • KKŞIFLER VE ICATLAR = ANSİKU)PEDİSİ İS L = • TABtAT ANA ANLATnfOK = 123 L = • ALLAH RAHATLIR VERSİN = 123 L. = • GOKTEN OÇ ELMA OÜŞTt) = 123 L = • HALİMB 123 L = • ANDERSENDEN MASALLAR E 123 L = • DONIAN1N OOR1 = BÜCAGINDAN OOSTLAR = 15 L. = • WtLHELM TELL 123 L = • HAYVAN HTKAYELER1 = 123 L = • GOMtlŞ KANAT 123 L. = • GUNDÜLA 11 L = • KURT KAN1 6 L= • BtNBtR GECE MASALI.AR1 = 123 L = • nimîULU UUSTLAR \2A L E ÇOCUK fÇLAStFCLERt SERtSÎ = . En Onlü kiâslk çocu* hlkâye = lert, en «rüzel bediye baştan ş ba$a renkH restmli Ofset baa E kıli fcitaplar E PARMAK ÜOCITR 1! L = PtNOKYO 15 U E KTJRŞUN ASKER 15 U = ÇtZMELJ KEDİ 15 U = PAMTJR PRENSES 15 L. E ORMANDA OTUYAN GÜZEl = 15 L = LA PONTAİNE 15 L. E ROMA, ( s j . ) M Mus Bundan sonra Mussolini 11» solını dun Ismet Paşa ıle Tev Grandı, tsmet Paşa ıle TevfıK fık Rüştü Beyı Venedık Sara Ruştü Bey ıkı memleket arayında kabul etmıştır. Italya Ha sında mevcut dostluk, uzlaşma ncıve Nazınnın da bulunduğu ve adlî anlaşma muahedelerıni bu goruşme çok samimı olmuş ve beş sene uzatılan protokolü ve bir saat kadar sürmuştur ımza etmışlerdır • ROMA'DA Turk gazetecileri serefine verilen bir riyafette Basın Müdürü M. PolverelH dostane bir natuk söylemis ve basvazanmız Yunns Nadi Bey de b« nntku cevaplandırmıstır. • BERLtN'DEN gelen haberlere göre Prusya meclısinde Nazılerle komunıstler arasında vumruk kavgası olm /ş, ıskemleler fırlatılmış ve bazı mebuslar ağır yaralı olarak ha?taneye kaldırılmışlardır # MATBUAT kannnunnn 38 inci maddesı «n sekilde d e . fistirilmıstir: «Mahallin en büyük zabıta makamından ızin almaksızın memleket içinde ve dısında vnka balan ıntihar olaylannın yazılması ve resimlerınin yayınlanması yasaklanmıştır.» BULMAC2. Birisiyle taklidınl yaparak eglenme mânasına. 8 TERSI denizdlıkte altı dıi» blr cesıt mavna veva lçl bos, her tarafı kapalı vanvana getlrilenlerin flzerine koprü kurulan samandıra 9 tyivı ko« tuvu ayırdetme veva mahkemelerın volunda vapılıp vaoılmadıjlını incelemekle eörevli vuksek kuruL Kimvada demirin simeesl. YUKARIDAN ASAĞIYA: 1 Batı müziginde surgülü. pistonlu çesıtleriyle nefesli bir çalgı 2 Başka bir tasıt tarafından «ekllen motorsüz tajn (Ya bancı dilden) Bır nota 3 Lâhza tkiyüzluluk. 4 Tepkill ucak. Bir maden 9 TERSt ensin genij mânasına. Blr dıvan »airlmlz. 6 Okuyucu (Gazete. dersit DeSOLDAN SAĞA: 1 Fecf yurekler acısı vey» ri «itına yerleşen şekJen örümceSe bemeven cok ufak. Dİ» konusunu efsanelerden veya tarıblr böcek va h! vakalardan alan. sonu felâketll onun vaptıfa sahne eserlerine vakısır tarzda. hastahk T Bir organımız 2 Ortaçajda ilunnncına TERSt sabade v e sanatta veniden uyanıs. 3 hın İlk avElektrikte dırenc blriml Blr c e dınJanma vak* şıt havyar 4 TEKSt seker kati 8 Kamısı İle çavdardan çekilen blr içrava calan oe. ki OtomobıIIerde aracın cekl;inl, yaz renk a hızını âvarlavan dıslıler düzenl. tstanbııl'un 5 Bır çesıt velkenli »eva atlı eski adlarınaraba (Yabancı dılden) Tarifenin dan btr ta ortası 6 Buvük kara oarçaları DHnkH bnlmacanın tekll neıt arasındakl buvuk denizler. 7 23456789 B i• radyo 27 MAYIS ANAYASA VE HUBRtYET BAYBAMI DOLAYKIYLA ANKARA RADYOSU İLE ORTAK YAYIN YAPILACAKTIB İSTANBUL 22 45 Haberler 23 00 Hafif Batı muzıgl 23 55 Gunun onemlı haberlerl 24.00 Kapanış 13.15 14 00 1430 15 00 15 05 15 30 16 00 16 20 16 40 17 05 17 30 17 50 19.00 19 30 19 45 20 00 20 30 2100 2110 22 15 21 3(1 çocmt KUSİKUM ÇUCUKLARA ftrmajjan Cocuk Klâsikîerı ORUMAV1 Louis de Funes'i filimde komik bir kaza bu hale koynyor = SEVDİREN KİTAPLAR KORKUSUZ KAPTANLAR GULLlVER'tN GEZtLERÎ (•) KAÇ1RıLAN ÇOCUR BıR ÇOCUGUN HTKATESÎ KOBıNSON CRL'SOE POLLYANNA ESRARENGIZ AÜA BTR EŞEGIN HÂTıRALAR1 DLFINÜ; ADASI HEIDI KAPTAM GRANTIN ÇOCUKLARl DÜVSADAN A¥'A TOM SAVV'YER KIMSESİZ ÇUCUS TOM AMCA'NIN KL'LÜBESI KIÎÇÜK KAD1NLAK GOKTEN tNEN R^LEB KARA ELMAS İYİ HANIMLAR SEKSEN GÜNDE OÜNÜA GEZİSİ SOPHIE'MN BAŞINA GELENLER C) Gullıver'uı Gezüerl 7 3 ötekıler 10'aı lıradır. NEŞRİYAT A^. Gene] DagıUm: BATEŞ (1) Tunns Emre'ye Seiâm : Sabahattin Eyuboğlu, Çan Yayınlan, 1966 (2) Türk Edebiyatınd» tlk Mntasavvıflar : Prof. F. Koprülü, sayfa: 254 VE Ö T E K İ L E R • KATMANDU YOLLARI. Barjavel'ın romanı. Bır sure önce fılme ahnarak buyuk yankılar yaratan bu romanı dilimize Neclâ Erbakır çevırmıs. Yayınevi kitabı şöyle tamtıyor : «Bu romanda Avrnpa'dan, Amerika'dsD ve diger bütfln ülkelerden kalkıp Hindistan's, Himalaya eteklerine. esrar filkesi Katmandn'ya kosan gençlerin maeeralannı anlatan bn roman, çağimız gençli|inin düsüncelerini, çönlünee vasamak isteklerini, sev ismelerini, aşk konnsnnda görüs ve davranıslarını da yansıtmaktadır». May Yayınlan, 15 lıra. • tKBAL'DEN ŞİİRLER (Sarktan Haber ve Zeburu Acem) Pakistan'ın ulusai şairı tkbal'ın şiırlerinı derleyen bu kıtap, îş Bankası kültür yayınlan arasında çıktı Şiirleri dilimize çevıren Prof. Alı Nıhat Tarlan, kitaba aynca, Ikbal'ın kışilığı ıle ılgıli aydınlatıcı ve aynntıh bır de önsöî eklemiş 15 lıra. BABİL KİTAPLARI E 1971 In üç sansa«vonel = romanını snnar fD SEXTJS, Henrv MUler = 20. yüzyılm dev romanı nı ş hayet Türkçede . 5 «Mncizevî», «Enfes», «Küfür.Ş baz», «Ctanç verici ve car = pıcı», «Çagdas nesir tarihin r de anıtsal bir olay». Samnel BECKETt = cKimse şaşınp hayran kal ş madan okuvamaz bu kitabı Bıçak dosdoğru kemığe da E yanmış burada..» E Lawrence DURELL = 20 TL. E © ÇtFTLER, John Updike = Dünyada ve Turkıye'de bestŞ seller Amenka'da çıftlenn s eş değiştırmelerinı anlatan E bu roman, aşkın bütün saf Ş halannı inamlmaz bır açık Zj hkla dile getirmektedır E «Her yetiskin insanın okn. E masi gerekli . » E YANKI = «Cinsel anlatım bakımından E bn derece açık ve seçik bir E baska roman düsünemıvo. = TRtLLİNG E Kıtap bıtmek üzeredır 20 TL = (5> YENGEÇ DrtNENCESİ, = Henrv Miller = «Oknmamıs olanlara, oknmaE lannı tavsiye ederim» E George ORYVELL = «MillerM bir nsta. Dönence' E yi de zamanımızın en büyük E kitaplanndan bin kabnl e . = diyornm», «Yençec Dönence = si her seyden önce Miller'in E edebiyatçi eücünfl tasır.» E Tank D€RSU1\ = «Gfinlerdir oknvorum. Ayle. E sine yakın. içten. bizden » E Oktay AKBAL E 15 TL. Sıpanşler ıki gün = ıçinde gönderihr BABtL KtTAPLARl = P.K. 319 Kızılay . Ankara E rumj MarsUrıauz ,u , Yığıtlemeler ve koçaklamalar Turkçe sdzlü haflf Batı muzıfi Haberler Ceşıüi Türk muzigi Orkestralar gecidı Turkuler Hafıf Batı müziğl Beraber solo sarkılar Koy odası Sarkllar geçidi Reklâm projpamları Haberler hava durumu Hafıf muzik Koro ile ezgüer 1961 Anayasamızın itld gucu v e toplumsal eerceklerımiz Turk halk müzıği ozel 09 55 10 00 10 30 11J0 12 00 12 30 13 00 1330 14 00 14 30 15 00 16 00 17 00 17 30 18 00 18 30 19 00 19 30 20 15 2100 Açuis, program Diskoteglmizden Tatil gunü için müzik Minyatür müzik Herb Alpert ve Tijuana Brass topluluğu Konçertolar Hafif Batı muzığl Karışık sololat Samantha Jones sövluyor San soloları Tatıl eunu için muzık Konser saat) Çay saatı Kuçuk konser Genclere muzık Senfonık muzık Hafıf Batı muzıül Gençler için Akşam konsen Ortaçağdan eunumuze Fransa muziğı Çesitlı muzık Gece ve muzik Barok müzik Hafıf Batı muzık Program ve kapanıs İSTANBUL IL 22 00 Reklâm 24 saatin olavları Gıde gıde Turk yorumcuları Turk muziğı crogramlan A N K A R A TÜRKtYE RADYOLAK1 21.30 05 55 Açılış. proRram 22 00 07 00 Ko>e haberler 22 25 07 05 Turkuler oyun h a v a l a n 22 45 07 30 Haberler. hava durumu 23 00 07 45 Marslar 23 15 08 00 Turkıye'de bugun 23 55 08 10 Turk müzıği 24 00 08 40 Mehter muzığl 09 00 AnıtKabır'de yapılacak M torenın naklen vayını $8 09 15 Folklor ekıpleri geçidl 1° 00 09.45 Genel Kurmay Baskanlığında vacılacak torenin naklen 1100 yayını 1130 10 05 Marslar 12 00 10 20 Ozel Drogram 1 13 00 10 40 Anavasa Mahkemesmde 13 30 yapılacak torenin naklen 14 00 vayını 14 20 10.50 T)vun havalan 1100 Sehır Hipodromunda vapı 15 00 lacak torenin naklen yayını 15 3(1 16 00 1200 Ara haberler 1615 12 05 Turkuler eecıdi 1 / 00 12.20 Turk hafıf müzijl 17 30 12 40 Sarkılar 13 00 Haberler 18 00 13.15 Marslar 19 00 13 30 Reklâm Droeramlan l<»30 14 00 TurkuleT 20 00 14 20 Turk hafıl muzıgi 20 30 14 40 Sarkılar 21 OP 15 00 Ara haberler ? 2 nn 15 05 Marslar 2 2 05 15 20 Halk müzigi 2 1 (10 15 45 Turk bestecilert 2 3(1 16 05 Oyun havalan 24 0 0 1B20 Turk hafıf m ü z i a 0 1 (*0 16 40 Turkuler 17 00 Ara haber'er 17 05 Incesa? 19 28 17 30 Kov odası 17 50 Reklâm Droeramlan 19 45 19 00 Haberler haya durumu ">n 0" 19 35 BaSlama takımı 20 l"i 19 50 Sarkılar ?n 10 2010 Din ve ahlâk * • 21 00 2020 Turküler oi 05 20 40 Turk bestecilert 22 )yi 20 55 Bir varmıs •n <y^ 21.00 24 saatin olaylan 23 70 21 10 Özel orogram n •>•*•", 1 21 45 23 00 24 00 00 30 0100 Turk muzıgı özel Drogramı U Turk hafif muzigi Turkuler ovun havalan Haberler Milll Pıyango sonuclan Turk bestecüeri Günün önemll haberlerl Kapanıs Mareşal Jukov «ANILAR VE DÜŞÜNCELER» Ifcmcı Dünya Savası*nda Sovyet or SİNAN dulanniD Stalln'1en sonra btr numaralı komutanı Mareşal Jakov*un DuyıiK vanüilar uyandıran belgese! esen. tkinci Dünya Savası'mn Sovyetlerce İlk acıklamşı Doğrudan Rusça çevlrlsl. Bir özel cilt İçinde 20. TL. ANKARA tL Açılıs. program Sabah konsen Jonathan and Michelle ikilisi Gençler için Chnstine Perfect sovlüvor ÖSIe konsen 1 Sid Bass orkestrası çalıy "» Modern ca? altılii' Kucuk Konser Bir senfont Yeni olâklardan «eçmeler PVanstzca melodıler San soloları Konser saati Sevilen melodıler Mantovan] orkestrası çalıyor Txırk bestecilerinden Modem caî toDİuluîu Cesitli müzik Jame? La« nrkesırası Bale muzıjj Muzık dıınvası Haber ozetlert Gece konseri Albumlerden "secmeler Gece varı«ıra dnSnj Gece ve mözık ve kapanıs BASKAN lAYINLARI Louis de Funes, filimde kurtarma sahnesinde MALKOÇOGLU İL Â N Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar Isleri Reisliğinin: 1 Mardın Çıftllk Yatıli Bolge Okulu 1 kat 3'lu personel lojman ınsaatı 2490 sayUı Kanun hukumlerıne göre kapalı zarf usulü ıle ekeıltmeye konulmustur 2 l<sin kesıf bedelı 126.500. lıradır 3 Eksiltme; Mardın Bavındırlık Mudurluğunde îl thale Komısvonunda 2/6/1971 Çarşamba gunü saat 11 OO'de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnameieri ve diğer evrak Bayındırlık Müdür. luğünde görülebılır 5 Eksiltmeye gırebılmek için Isteklilenn A) 7 575, TL'lık geçıcı temınatını. B) 1971 yılına ait Tıcaret Odası belgesini, C) Muracaat dılekçelert ıle bırlıkte verecekleri (Eksütme şartnamesınde belırtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) teknık personel beyannamesi, kredi ve sermaye imkânlannı bildıren mali durum uldınsl planı ve teçhizat beyannamesi ıle Işln keşıf bedelı kadar iş vapmı? olduklarını göstem belge ıbraz etmek suretıyle Bayınrfırlık MıidürluSunden alacakla. n veterlik belgesınl teklıf mektuplan ile birlikte zarfa kovmalan lâzımdır « tstekliler teklif mektuplannı 2/6/1971 Çarşamba eünü saat 10.00'a kadar makbuz kar?ılığında thale Komısyoru Başkanlıgına vereceklerdır 7 Yeterllk belgesı alınması ıçın son müracaat tarıhı 29/5/1971 Cumartesı günü mesaı saatı sonuna kadardır. 8 Telgrafla müracaatlar ve postadaki vakı gecıkraeler ka. bul edilmez. Keyfivet ılân olunur KİTAP HALİNDE ÇIKTI = = = = = BÜÎÜK TEKNtK FORSTÜL SÖZLÜĞO Teknık Alanın Rehberi PK. 397 . KADIKÖY İntikam Yemini *** AU I n 8askao GUz«ı Sanatlar Matbaas AŞ Din yayuu olao IDEAİ. KITAPL1K senstnin 12 tdtabı ESRARENGİZ ODUNCULAR da çtkta Ideaı sıtaplik sertsmâea GORKİ çıkmıa olas dlger kitaplar: • «TASANMIŞ HİKAÎELER» Gorld'ye flnünü kazandıran • OLUM SEFER1 esert Rusça'dan cevtrl. cDtll • RAY1P ALBAY • DOSTLUK ÇEMBERI 15. TL. S t N A N t A T I N L A R I • ŞİŞEDEK1 MESAJ • KARAİB OENtZt Ankara Cad. 45/1S CASDSLAR1 P.K. 740 . tstanbnl • ÇALINAN PLANLAR • ART1R YANKI YAYINLARI OLDÜRMEYECEKStN • EN OZÜN GÜN*0N SIRR1 • TOM AMCA'NIN KÜLÜBESİ • tNSAN VE DEĞERLERİ Dr. toanna Kuçuradi • LANGELOT CASOSLARA • YABANC1 KARŞl Albert Camus • M1LYONLÜK ÇANTA • SAVAŞ VE BARIŞ Her ay btr ö t a p Leo Tolstoy (Oyun) Her ötap 730 TL. • DÜNYA HtKAYELERl Ondört Ulkeden seçme hikâyeler OLUS YAYINLARI: 29 • SIKIYÖNETÎM Albert Camus • PtYER VE JAN: GTJY DE • KONOV\LOF MAUPASSANTm Onlü esert Maksim Gorki «PtYER VE JAN» da, zama• İNSANLARIN DÜNYASI nın affetmediği e s ö bir güSaint Exupery nahın acHannı çeken bedbaht bir ananın ve talihsiz • KARA ANTT oğlunun serüvenlni bulacakErich Maria Remarquo sınız. • KALE Bütün Mtapçılarda arayınız T L Saint Exupery 168 sayfa 730 Genel Dağıtrm Dağıtnn: OLCŞ TAY1NEVİ YANKI IATINLARI BabıaU Cad. No. 54 Beyoğlu, Alyon Sokak İSTANBUL İSTANBÜL TV Acılıs Druffrarn Tnellizce dıl dero Oocuklann televizvonu ^7?! vavm Film Baberler Hava durumu 27 Mavıs özel nroeramı Olavlarır lcinden Son haberler PIIT. DE YAYINEVİ | ÇOCUK KtTAPLARl E Okullar kapanıyor Yaz ayla E nnda çocuklanmıza ne oku E tacağız diye düşünmeyın: E • ŞtŞKOLARLA SISKALAR: E Andre Maurois (Boman) E Resimli (5.00) = • ŞEYTANIN ALTINLARI: E ıGrimm Kardeşler'den E masalllar Resimli (10.00) = • ÎLKOKUL ÇOCUKLARl E tÇtN ŞltRLER: E Ünlü şairlerden çocuklar için = seçilmis vUzden fazla şiir E (6 00) E PJK. U98 tSTANBÜl. = SAÛLIK BtYOLOJlSl KOLERA Ahmet Kantar Kannca Matbaası tZMtR 10 lira I Z M IR 27 MAYIS ANAYASA 17 00 Yurttan sesler VE HURRtYET BAYR\M1 17 30 Köv oda«. DOLAYISIYIA ANKARA 17.50 Reklâm oroeramlar' RADYOSl ttt> ORTAK 19 00 Haherler hava du*umu YAYIN VAPHACAKT1R 19 3(1 HafH n'i7ik 15 Hafit müzik 1")45 Din ve nhî.V* 30 Reklâm orozramlan 20 OT Arka«ı »arıp 00 Kahramanlik rdrkuleri 20 2f rıırk mtlrigt n7pı oroeramı 20 N l'nsal Canevi'den 20 45 Tfırkce melndiler sarkılar 21 00 94 ^aatlp nlavlan e7ffiler 40 Turk be«er11erlnden V 1P AnadoHrtJan 00 Haberler ?1 "»0 ,?7 Mavı» Ozel oroeramı 05 D Yazıcıoeiu'dan tOrktlleT 21 Sfl TMrt» bestecilerinden 2(1 Türkce melodileT 22 1 ' Tfırk m«7İ51 8 T omeram» V 40 K. MKirh'dan sarkılar 00 Halk tıirkuler) 92 4 ' Hicrle? 30 Ovun havalan 57 0(1 Mılzlk d'ın\a«>"rl!> nlı eezJ ?5 Sanatcılardan sarkılar 515^ fîilnün Snemli baDerleri 00 Haberler ' 4 "" 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 *** E E (Basın: 14714/4445) İıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııiHiııııııuııııı r» n • 111111111 n u 1111111111111 u 11111 u 1111111111 M ı u 11111 »T
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle