12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Üniversiteye Girmek isteyenler TEST UZMANLARININ yönettigi kurslannnza katıhmz 1 HAZtRANDA BAŞLIYOR Broşür isteyiniz. ÖZDEMİR dersanesi 26 58 30 Biçld Yurdu Sok. No: 12 Cagaloglu tst. u m h ur i ye* Kurucusu: YÜNUS NADİ Test tmtibanlanna Bazırlama Kurslan ÜNIVERSITELER 2 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR Ondüz ve akşamfcurslarmafeayapılmaktadır Broşür isteyiniz. GÜVEN DERSHANESİ Osmanbey, Halâskârgazi Cad. No. 200 tSTANBÜL Telefon: 47 46 68 İlâncihk: 3276/4456 48. yıl, sayı: 16812 Telgraf »e mektup adresl: Cumöurivet Istanbul Posta Kutusu: tstanbul No ?48 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 o .. . 4 /»i, 4 n 2 7 M a y i S PerŞeiTIDe 1 9 7 1 Sunay, 27 Mayıs mesajında değişikliklerin Anayasayı geriletmiyeceğini belirtti TÖS: "Bazı çevreler ordu ile ö ğ r e t m e n i karşı karşıya göstermekten çıkar umuyor,, flnayasa bayramı kutlanıyor YAZISIZ Orgeneral Tağmaç da yayınladığı mesajda, «Türk Silâhlı Kuvvetleri artık azgın sürülere dur demek zorunda kaldı ve takdir gördü» dedi Başkentte temaslar yapıldı ÇAGLAYANGİL DE ERİM'E. GÖZALTINA ALMALAR KONUSUNDA DEMİREL'İN ENDİŞELERİNİ İLETTİ BAŞBAKAN'IN, TBMM'DEKİ GENEL H A V A Y I CUMHURBAŞKAN! SUNAY'A NAKLETTİĞİ SANILIYOR t Bir Bayram Üstiine f koşnllar altın. 27 Mayıs ve Anayasa Jf Bayramım sevinçle, gü^™ venle kutlama olanagı var mıdır? Soruya bugün olumIn bir cevap bulamamanın fizuntfisu içindeyl». ^ filaımfttk 11 »ıl «neekl 27 Mayıs sabahını. Atatürk ilkelerini çigneme devri son bulacak, tavizcilik yarışı iflâ» edecek, yurdumnı «ağdaş nygarlıga varmanın dümdüz yoluna artık kavusacak, diyerduk. Yeni Anayasa bo amaçla hasırlanmıştı. 1950 . 1960 yıllan a. rasında budana budana gücünü yitiren devrim Türkiyesi dinamik rayına otnrtulacaktı. Hiç bir iktidar geri dönüş politikasına bir daha baş vuramıyacaktı. Bu bakımdan Anayasa yürütme or. ganını, hattâ yasama organını frenleyici hükümler getiriyor, yarçı kunıluşlannın yetkilerini arttırıyordu. Yeni Anayasa, ay. rıca «sosyal deviet» kavramının ışıgında devlete ulusal kalkınmamızı sağlayacak ve hızlandı. raeak birtakım görevler yüklüyordu. Hiç bir sınıfa, zümreye ve kisiye ayncalık baklan «anınmayacaktı. Toprak reformu başanlacak, orman davası çözümlenecek, çalışma hayatı sosyal adalet ilkesi sınırları içinde düzenlenecekti. Mülkiyet hakkı, toplum çıkarlan aleyhine kullanılanuyacaktı. Ne yazık ki, genel çizgileriyle çok ileri görüslü olan bu Anaya. ga 10 yıl boynnca tam uygulan. n ı olanağını bir türlü bulamadı. Daha açık bir deyimle, bir kısım tntucu güçler Anayasanın geregi gibi uygulanmasına engel olmak üıere ellerinden geleni esirgemediler. Henüz halk oyuna su. nulacağı sıralarda «Anayasaya hayır demekte hayır vardır» sloganı altında yoğun bir propa. gandaya girişildi. Buna rağmen Anayasa halkça onaylanıp da yürürlüge girdikten sonra da onu baltalamak uğruna çaba harca. yanlar eksik olmadı. Anayasa kusursuz bir eser miydi? Insan eünden çıkan ber yapıt gibi şüphesiz onun da ye. teniz ve eksik yanları bulunabilirdi. Ama bunlan görüp dü. zeltmek için de elbette her şey. den önce bir süre Anayasanın içtenlikle, doğru dürüst uygu. lanması gerekmez miydi? Işte, bizde bu yapılamamıştır. llk günden başlayan engelleme hareketleri zamanla gittikçe yoğunlaşmış, tutucu güçler iktidara yeter çoğunlukla geldikten sonra da Anayasa düşmanlığı Meclis kürsüsünden bile açıkça ve sık sık dile getirilir olmuş. tur. Anayasamn her türlü der. nek ve kurulnşlara tanıdığı haklar kötüye kullanılmış, iktidann kendinden bildiği kalabalıklara göz yumması üzerine yasa dışı davranışlar günden güne çoğal. mış, kısa süre içinde bunlar anarşik hareketlere dönüşmüş, yur. dumuzda silâh kaçakçılıgı almış yürümüş, nihayet gücünü dışar. dan aldığı anlaşılan birtakım örgütler banka soymak, adam ka. çırmak, diplomat öldürmek gibi ynrt güvenliğini tehlikeye düşü. ren, vatandaş huzurunu kökün. den sarsan suçları isleyecek cesareti kendilerinde görmüşlerdir. Bngün içinde bulunduğumuz durumdan Anayasayı sorurrüu OTMT m fcfiyük ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı dün saat 12'den itibaren bütün yurtta, Kıbns'ta ve dış temsüciliklerinıizde kutlanmaya başlanmıştır. Anayasa ve Hürriyet Bayramı dolayısiyle Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Genel Kurmay Baskanı Orgeneral Memduh Tagmaç birer mesaj yayımlamışlardır. Sunay mesajında, «Bilhassa belirtmek isterim ki, anayasada yapılması öngörülen değişiklikler, bir asırdan beri, insan baklan ve vatandaşlık uğrunda gerçekleştirmeye çalıştığımız anayasa gelişmelerini geriletmeyecektir» demiş, Orgeneral Tağmaç ise mesaj mda kızıl ideoloji mensuplarına çatmıştır. Sunay'ın mesajı Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 27 Mayıs Hürnyet ve Anayasa Bayramı dolayısıyla dün vayımlacüğı mesajında, «Bu mutlu güRfin idrakine, devrim ve ilkckri ile ilham venniş olaa aziz Ata. tiuk'ü ve değerll hkmeUeriyle önderlik etmiş olan Sayın Cemal Gürsel'i minnet ve rahmetle ananmı demiş, şöyle devam etmiştir: «Hürriyet ve Anayasa Bayranunı, gayelerine nyan ve önemlerine yaraşan birleştirici bir hava içinde kutlamanızı dilerün. Meclis üstünlüğü ilkesine dayar.an 1924 anayasasınm siyasal, sosyal ve iktisadi dengesini, meşruluğunu kaybeden iktidarlannın sürdürülmesi için bozanlara karşı yapılan 27 Mayıs 1960 devrimi ve bunun sonucunda çıkarılan ve kendi kapsamınm üstünlüğüne yani hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan Atatürk devrim ve ilkelerinin nıhunu taşıyan ve uygulamalannı koruyan 1961 anayasası da bu geçmise göre oluşmuş tur.» Sunay, mesajında daha sonra özetle şöyle demiştir: «Demokratik bir gaye ve daha öncekilerden daha yararlı maksatlan güttüğü için Silâhlı Kuvvetlerimiz tarafından hızla başanlan ve milletçe benimsenen 37 Mayıs devrimi, bu memlekette, hak ve hürriyetlerinin şuuruna sahip, iktidann keyfî ve hukuk dışı hareketlerini doğru değerlen diren ve bu gibi haraketlere boyun eğmeyen ve âdil kanunlar çıkanlması zaruretine inanan büyük ve ergin bir çoğunlnğun mevcut olduğunu açıkça göstermiştir. Ve bunun içindir ki, 27 Mayıs devrimi, milletimizi şuur ve ülkülerinden ayırmamış ve (Arfcası Sa. 7, Sü. 2 de) Erim inönüden sonra Sunoy ile görüştü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Nihat Erim, önceki akşam CHP Genel Başkanı Ismet Inönü ile yaptığı görüşmeden sonra dün de Cumhurbaşkanı Cevdet Su. nay'ı ziyarot etmiş ve bir saat 10 dakika göriişmüştür. Bu görüşmede Erim'ın, TBMM'deki genel havayı Cumhurbaşkanı Sunay'a naklettiği sanıknaktadır. Bu temaslar hakkında resml bir açıklama yapılmamış olmakla beraber siyasî çevrelerde belirtildiğine göre, TBMM'de, sıkıyönetimın ıki ay daha uzatıl. masına ilişkın görüşmeler sırasında öne sürülen görüşler ve özellikle CHP'nin, bazı konularda sert eleştırileri bu siyasî temaslara yol açmıştır. Geçtığimiz hafta, radyo ve basın araçlarıyla açıklanan «Hü. kümet Başkanlığı Bildirisi»nden sonra yurt çapında yetkili makamlar taraiından geniş çapta gözaltına alınmalar ve tutukla. malann dikkatı çeker bir hale gelmesi üzerine, CHP Genel Başkanı tsmet tnönü'nün, ame. liyatlı olmasına rağmen Başbakan £rım'i zıyaretıyle başlayan (Arkaaı ba. 1, Sü. 1 de) ^^ Bir ayda 132 kisi tutuklandı Arananların filmleri sinemalarda halka gösterilecek İSTANBUL HABER SERVİSt Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Faik Türün/ dün Anadolu Ajansmın yazılı sorularına verdiği cevapta, Istanbul trafıği konusunda gerekli plânlamalarm yapüdığını ve yüriitülmesine çok kısa zamanda başlanacağını açıklamıştır. Orgeneral Türün, bir aylık Sıkıyönetim uygulaması ile ügi , | ^ ^ ^ ^ H K ^ ^ ^ n ^ ^ m li olarak sorulan bir soruya i s e , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ •Bugüne kadar 930 kişi gözaltına' almmış ise de bunlardan halen 132'si tutuklu, 87'si gözaltındadn> demiştir. | Orgeneral Türün, aramalarda' çok sayıda silâh, patlayıcı madde, telsiz ve benzeri yasak araçlar, zararlı ve yasak yayınlar top landığını da açıklamasına eklemiştir. t Sıkıyönetim Komutanı, yine so % rulan bir soru üzerine, trafikle ıl» gili olarak Trafik Komisyonunca alınan kararlann ilgili mercüerce yürütülmekte olduğunu, trafik ile ilgili yakında yayımlanacak bıl^ diride bazı kısıtlamalar olacağı» nı bildirmiştir. |' (Arkası Sa, 7, Sü. 6 da)*| Erim: «Yasalar dısında isleme müsaade edemeyiz» ANKARA, (THA) Başbakan Nihat Erim, SBF ötretim üyelerinin gözaltına almalarla ilgili olarak yazdıklan mektuba telgrafla cevap vermis, «Anayasa ve yasalar dışında hiçbir işleme müsaade etmedik, edemeyiz» demiştir. Ertm'in SBF öğretim üyeleri adına Prof. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Muazzez Tahsin BERKANT'ın BU İLGİ ÇEKİCİ ROMANI BUGÜN 4. SAYFAM1ZDA Bingölde depremin yaralarını şimdi de yağmur derinleştirmektedir. Dün de hafif sarsmtılar kaydedilen deprem bölgesinde önceki akşam başlıyan yağmur, dün sabaha kadar devam etmiştir. Yağmur nedeniyle ayakta kalan, hasar görmüş bir çok ev daha yıkılnıış, enkaz kaldırma işleml aksamıştır. Bingöl Valisi, ölü sayısının dün 865'e yükseldiğıni açıklamıştır. Deprem bölgesinde çadır tısı devam etmektedir. Dün sabah Vilâyetin önünde toplanan halk, Validen çadır tstemiştir. Bingöl Valisi. «Halk bizden ekmek yerine çadır istiyor» demiştir. tmar ve îskân Bakanı Salâhattin Babüroğlu, dün sabah Elâzığdan Bingöle gelmiş ve Vilâyet önünde toplanan balka hitaben bir konuşma yapmıştır. Babüroğlu, yaptığı konuşmada, «İhtiyaçlatın tümünün karşılanması için gayret harcandığınu söylemiş, vazıfe görenlere halkın da yardmum istemıştir. Öte yandan deprem bölgesine ıç ve dış yardımlar devam etmektedJr. Almanvadan öncek) ge(Arkası Sa. 7, Sü. 8 dc) yagmur enkaz kaldırma faaliyetini aksattı Başbakan a MİT ile ilgili soru soruldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) MP Sinop Mületvekili Hilmi Işgüzar, Başbakan Enm'in yazılı olarak cevaplandınnası isteğiyle verdığı bır önergede Millî îstıhbarat Teşküâtının durumunu Parlamentoya aksettırmış ve MlT'in «Bugün ele alınması, yenı baştan (A)'dan (Z)'ye ıslah edilmesi mecburi bir teşküât, haline geldiğini» öne sürmüştür Işgüzar, önergesinde son olayİTHALÂT BELGESİ lar nedeniyle «MlT'in iç duru munun da ortaya cıktıgını ve İSTEYENLER teşkilâtın tamamen sıyasi bır makam olan Başbakankga bag 3 YILLIK GELİR lı olması nedeniyle siyaset dısında kaJmadığmı» ele alarak su VE VERGİLERİNİ sorulann Başbakan Erim tarafından yazılı olarak cevapland; BİLDİRECEKLER nlmasını istemektedin (T) Mllll tstihbarat Teşkllâtı ANKARA, (THA) Dış Ekononıp hefi.iktidar değışikliğınde o ^id siysteetını vürüten Baş mik Ilişkiler Bakanlığı tarafından hazırlanan, ıthalâtçı belgelerinin ve makamına bağlı olma verilmesı ile ilgili yeni yönetmesnun mahzurlarını dikkate ala lik, dünkü Resmi Gazetede yayın rak tamamen gtiveniık ve rejım lanarak yurürlüge girmiştir. temınatı olan ordumuzun biin Yönetmeliğe göre, belge almak yesinde yer almasıru ve Genelfcurmay Başkanlıjhna bsglanma ısteyen ithalâtçılar, talepnamele(Arkaaı a.a. 7, Sü. i de) (Aıkası Sa. 7, Sü. 5 de) DJtfiLARCA TUTUKLANDI, YILMAZ GÜNEY GÖZALTINDA Ünlü Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca dün tutuklanarak Sağmalcüar Cezaevine konulmuştur. Evine yapılan baskın sırasında önceki gece ruhsatsız bir tabanca bulunduğu belirtilen Fazıl Hüsnü Dağlarca, polis tarafından göz altına alınmış ve dün sevkedildiği Adliyede tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Öte yandan, Yeşilçam'ın «Çirkin Kral»ı olarak anılan film oyuncusu Yümaz Güney, önceki gece polis tarafından yakalanarak gözaltına alınnu$tır. EmekJi Sandığı ile İtalyanlar arasında dâva konusu olan Tarabya otell Emekli Sandığını 6 milyon zarara sokan Italyanlar kayıplara karıştı A. B 1 L G İ. NADİR NADİ (Arkaaı Sa. 7, Sü. 2 de) Büyük Tarabya Otelini işlettiği sırada, T. C. Emekli Sandığını 4 milyon 863 bin 698 lira zarara sokan, cSociete Esercizi Alberghi Termali» adındaki ttalyan şirketi, 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından faiz ve masrafları ile birlikte 6 milyon 13 bin lira ödemeye mahkum edilmistir. Ancak, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünun 1968 ve 1970 yıllarında açmış olduğu dava sonunda, bun(Arkan Sa. 7, Sü. S de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle