11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 Mayıs 1971; CTTMHURİYE7: "ATFA BES Donimorkalı güzel bir kız dört kito ofyonlo îaksim'de bir olelde yakolandı Büyük şehirlerde kadınların yüzde 97'si düşük yapıyor ANKARA (T.H.A.) Pistonun yapıhşı hakkmda dâvetlilere bilgi verüiyor Ankara. Istanbul ve lzmir gibı buyuk yerleşme merkezlerintlt «dâşük» yapan kadınların sayısı son yıllarda buyük bir artış gostermiştir. Fert başına duşen gelir oranının azhğı dolayısiyle meydana gelen geçim sıkıntısı yuzünd'en yapılan duşükler, Haeettepe Nufus Etürflerı Enstitusunün yaptığı bir ankete gore yüzde 97'ye ulaşmıştır. Yine anket araştırmalarına gore nüfusu az olan »ehirlerde ve köysel yerleşme merkezlerınde düsük yapan kadınlano sayısı yüzde 13 olarak saptanmıştır. Hacettepe Enstitüsü uzmanlannın yaptığı bir araştırma so(Fotograf: Ali ALAKL'Ş) Ne Gece F. Leroy RT.. 2 İntikam Darbesi J. BetANKARA 1(4 İC 86 . 1. Levent) tes RT. Kabramanlar Filosu L. Carol Gt"NDEŞ (27 71 86) 1 Ölfim LiRT manı C. George RTS. 2 AS (47 63 15 Harbiyc Ziyuret Bir Aileye 7 gelin A. Piori A. Qninn RIS RT. ASLI 146 70 91 . Besiktas) 1 GÜNEŞ (21 61 40 . Ak«aray) Jerry Hasret F. Hakan. 2 MalLevis Haftası Hergün ayn koçoflu C. Arkın. film. VTLAS (44 »8 JS Be>oglu) So(27 71 86 . Şehzadebasi) vun Bebettm L. Carol R. GÜL 1 Vatan ve Namık Kemal Fr. C. Arkın. 2 Yasak Sokaklar BARBAROS (47 04 79 Ortakoy) 1 İki Günahjıı Kıı P. Par. H. Koçyiğit. 2 Bir Scvgili HAKAN (23 42 33) 1 BtıhranU £ n u a M. Mutlu. h Günler . 3. Cean RT. 2 DÜNYA (49 33 61 Beyoğlu) »02 Haydut Pesinde RT. Korkunun Parmaklan P. Son Nefes T. Adanu RT. Moore Rt. İSTANBUL (21 Î3 «7) 1 Genç EMEK (44 84 39 . Be>oğlu) BeEvliler A. Gorel. 2 Kan \t ni Niye Seçtin C Deneuve Namus J. Clark RT RtS. MARMARA (22 38 t 0 . Be>azıt) > FİTAS 149 «1 661 Kayalar. Kan Yedi Kanlı Dolar A. Stcfve Kum P. Castel RI. fen RT. İNCt (48 45 93) Şıllık 1. GüŞAFAK (22 2i 13 . Çemberlitas) n«y. Büyük Darbe G. Michel RT. KENT (47 77 «2 Sisli) KorkuSÎNEMA SCR (23 67 12 . T. Kapı) nun Parmaklan P. Moore Rt. 1 King Kong RT. 2 >la KEREM (46 70 91 . Besiktaş) butlann Gazabı S. Flevn RT. 1 Soyun Bebeğim L. CaY1LDIZ (21 11 37 . Aksaray) rol RT. 2 Kahraman Hay1 Ölüm Lunanı RTS 2 dut L. Matvin RTS. Rio Macerası RTS. KONAK (48 26 06) Son Nefesc SIK (22 35 42) 1 Gölgedeki A. Kadar D. Richard RJS dam A. Işık. 2 Devier Ge LÂLE (44 35 95 . Beyoğlo) Şıllık liyor D. Karahan. İ. Günay, F. Karanfil. LEVENT (64 06 99 . 4. Levent) tç Kadın Bir Erkek S. FerH I RİS AS (36 M 50 . Kadıköy) DenlzLÜKS (44 03 80 Beyoğlu) 1 ler Aslanı R. Taylor Rİ. Köprualtı Çorujru t. İnanATLANTİK (33 43 70 Şaskınoğlu. 2 Hak Yolu C. Arbakkal) Soyun Bebeğim kın. L. Carol, RT. MISTIK (46 15 14 . Beyoğlu) 1 SÜRETYA CEP (36 06 82) Şıllık Kanlı Define D. Reynoldt F. Karanfil. RT. 2 Seni Allah Affetsin HAKAN (36 45 89 Kadıköy) M. Wood RT. Maskeli Şeytan İ. Atasoy. ÖZLEM (44 47 33 Mecidiyeköy) KENT 136 96 12» Biraz Yasa Bi1 Cehenneme Bir Yolcu raz Sev E. Presley RI. C. Arkın. 2 Şıllık İ. GüOCAK (36 37 71 . Kadıkoy) nay. Biraz Yasa Biraz Sev E. RÜYA (44 34 37 Beyoğlu) 1 Presley RtS. Mezanmı Tastan Oyun T. ÖZEN (36 99 94 . Kadıköy) ŞUToksöz. 2 Kanun Kaçaklalık F. Karanfil. n T. Ylğit. REKS (36 II 12 . Kadıköy) SARAY (44 16 5 > Uean OenizC Hayat Yanşı K. Lein Rt altı Japon Filmi. SCNAR (3« ( > 18 Usküdar) DilH StTE (47 69 47) Kayalar. Kan berler Yansı R. ve Kum P Castel Rİ. RT StNEMATEK: Ask Mersiml SINEMA 63 (55 10 34 . K. Yalı) Martın Ritti ABD. 1957 Umutstn Gunl*r c . Heston ŞAN (48 67 92) 1 tç Güv«y«i RtS S. Alısık. 2 Pamuk PrenSÜREYTA (36 06 82 . Kadıköy) ses 7 Cüceler Z. DeğirmenBaskın J. Francisci RT. riojclu. ERCAN (37 22 09 . Kadıköy) YESt AR (49 64 72 . Beyoğlu) ERGtN (33 18 26 t s k ü d a r ) I Hasret F. Hakan. Hasret F. Hakan. 2 NaYENİ ATLAS (48 65 02) 1 Ha« mus Pedaiti. K. Tib«t ret F. Hakan. 2 Kadeı tSKUDAR (33 24 75 LskucUr) Bağlavınra Ediz Hun R. Srvtan Rnhlu Kadın A. DeYENİ MELEK (44 42 89 • B. Oğlu) l«n RT Son Nefese Kadar G. Mic. hel RtS. BEYOGLU YERLÎ MOTOR İÇİN ÖNEMLt BİR AD1M Dallı'nın cenazesi defnedildi Eski Tiearet Bakanlanndan ve Akbank Idare Meclisi Başkanı Ahmet Dallı'nın cenazesi dün askerî törenle kaldınlmış ve ebedi istirahatgâhı Zincirlikuyu tnezarlığina defnedilmiştır. , Dallı'nın cenaze toreninde AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, milletvekilleri, partUiler ve eski Curnhurbaşkanlanndan Celâl Bayar ile Vali, Belediye Başkanı, ış adamlan hazır bulunmuş, yüzlerce çelenk gönderil miştır. Ahmet Dallı, vefat etmeden önce iki milyonu asan servetıni Türk Eğitim Vakfına, kıtaplannı da Umurbeyde bulunan Celâl Bayar Kütüphanesıne bağışlamıştı... ğuma karsı 24 çocuk düsürme vakası olmaktadır. Tıp otoritelerinin söylediklerine göre genellıkle her 100 doğuma kadar kendiliğinden 10 çocuk düstüğü gozönüne alındığı takdirde düşurulen veya aldınlan çocuk o . ranı Türkiye'de ortalama yüzde 14'ü bulmaktadır. Piston fabrikası imalâta başladı ding, öteki °'o 40 hissesi de özel sektör mütesebbisleri tarafından sağlanmış olup tamamı Türk »ermayesidir. Fabrikanın Hür Holding"i temsilen bayan Belma Simavi tarafından açüışından sonra davetliler fab rikayı gezerek, ham maddesi *imdilik Avrupadan ithal edilen pistonun imalinden bölümler görmüşr lerdir. Potalarda sıvı halinde eritilen 5zel evsaftaki Alüminyum ala sımı. kalıplara dökülerek değisik ölçülerde işîenınemis piston elde ediliyor. ÇeşitJi işlemler gören işlenmemis piston, birçok kontrollardan geçtikten sonra piyasaya arzedilmek üzere ambalajlanıyor. Avcılarda Firuzkoy yolu üzerin. de 20 bin metrekarelik arazi üzerinde 5 bin metrekarelik bir yer işgal eden fabrikanın mâmulleri, Teknik Müdür Tolon Bayraktar'ın ifadesine gore orijinal Kolbenschmıdt pistonlanndan daha üstün nitelikte. fakat '/» 25 ilâ 50 arasında daha ucuz olacak. Fabrika yetkilisi imalâtla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları soylüyor: «l'zun araştınna ve geliştimıe tecrubelcrinin sonuçlannı biinyesinde toplayan ve dünyanın en güc lü piston fahrikalarıııdan biri olan Kolbenschmidt firmasının teknik işbirliği ile burada kurulmus olan Motopar Anonim Şirketi. Motor parcaları imalâtına. piston fabrikası İle ilk adımı atmış bulunroak tadır. 2 nci Kademede Piston Pimi. 3 üncü Kademede Segman, hafif metal ve plastik kan«ımlı yataklaruı imali ile yatınm hacmimizin bir süte sonra İM milyon liraya yaklaşacağını tahmin etmekteyiz. Modem makinalarla donatUmıs olan tesislerimizde. bugünkü durumu ile 150 vatandasımıza yepye ni bir sahada i; sağlarken, lleride bu rakkamın cok üstüne çıkılaca ğı tabiidir. Yılda çift vardiya Ue imalini tasarladığunız 7M bin adct üzerindeki piston üretimi ile evvelce de arzettiğim gibi. Yurdunıu xun ihtiyacim karşılamaktan başka. Türk Mah Kolbenschmidt adı altında ihracat vapma imkânlarma da sahip bnlnnnyoroz. Böylece, yurdun tüm ihtiyaemı karjılıyarak 2 milyon dolarlık döviz tasar rufu saflayacak. a>xıca ihracat ile de her yıl memlekete 500 bin dolar kadar döviz kazandiracağn. Kuruluşumuzun plânlanmıs olan amarı bu rakamlan gerçekleştinne >e yönelmiş bir üretim hacmine ulasmaktır. En büyük dilejpmiz, Türk Otomotiv Sanayiine yardımcı oltnak. motor endüstrislnin bir an evvel başanya alaşmasını sağlıyacak samimi cabalann verlmli sonuçlannı gbrmektir.» KADIKÖY Afyonl» yıkalanan Daıumarkaü BİRGtT Taksımde bir otelde kalmakta olan Danirnarkalı oğrencı Birgit Ebdrun 4 kilo afyonla yakalanmıştır Olaya ısimleri kanşan Birgıt'm sevgılisi Amerikalı Jack Wathan Bellcnve ve Alman arkadaşı Betker Helmut da göz altına alınmışlardır. Kızıl saçlı Danimarka gtızeli Birgit ıfadesınde afyonun sevgili sı tarafından kendisıne verildiğinı. dışanda çok para ettığinden Avrupaya gotüreceklerını söylemıştır. Amerikalı ve Alman sanık lar ıse kaçakçıhkla ilgilerinin bulunmadığını. Birgıt'in yalan ıfade verdığını ve soyledıklennı kabul etmeyeceklerını behrtmışlerdir Pohsın verdığı bilgıye gore sanık Danımarkalı Bırgıt. uyuşturucu maddeyı ozel torbalara yerleştırıp elbisesinın içıne dıkerken yakalanmıştır. Olayın soruşturma sını yapan Narkotık Büro detektıflerı, sanıklarm Istanbulda kım lerle ılışki kurduklarmı araştırmaya başlamışlardıi" Kültürlü kadınlar daha çok çocuk düşürüyor Çocuk duşurme olaylannda o . kuma yazma bilmeyen kadınlar. la ilk. orta, lise v e daha fazla tahsilli • kachnlar arasında da buyük farklar göze çarpmaktadır. Yapılan anket sonuçlanna gore hıç okula gitmemlş kadınlarda çocuk düşürme oranj 100 doğuma karşı 18 olarak saptamr ken. ortaokulu bitiren veya daha üst duzeylerde eğitim gören kadınlarda bu oran 100 normal doğuma karşı 114 olarak saptanmıstır. Turkive'deki çocuk dusürme olaylannda onemli rollerden birisini de kocaların meslekleri oynamaktadır. Yine anket sonuç larına gore işadamları ve serbest meslek sahiplerinin eşlerinde çocuk düsürme oranı 100 normal doğuma karşı 109 iken, isçılerin eşlerinde 100 doğuma karsı 34, çiftçilerin eşlerinde i«e bu rakam 100 doğuma karşı 13 olarak go^terılmektedır. Yine çocuk dusurmelerde kövlü kadınlar'n yehirle olan ili=kileri de onemli rol oynamaktadır. Şehirle hiç ılı«ki« olmayan köylü kadınlarda çocuk dusürme 100 doğuma karşı 8 oimasına karşılık aynı köylerde vaşayan fakat çehîr hayatıyla ilişkisi olan kadınlarda hu ofan 100 dogumda 18 düsuk olarak gorulmektedir. Halk dilinde onemfi bir yeri olan «PİSTON.u artık kendimiz yapıyoruz. Bu piston, halkın dilinde iltimas karşüığı kullandan «piston» değil. Türk otomotiv sanayiinin gelişiminde büyük rol oynayacak olan yerli piston, dünyaca ünlü «Kolbenschmidt> firmâsının lisansıyla, Motopar A. Ş. firması tarafından imal ediliyor. 24 milyon liralık bir yatınmla gerçekleştirilen ilk Türk Piston Sanayiinin °» 40 hissesi Erdoğan . Demirören, °o 20 hissesi Hür Hol Pizza günü düzenleniyor Îtalyan Lisesi Mezunlan Yetişenler ve Derneği 27 Haziran günü saat 10.00 da Okulda bir «Pizza Günü» düzenlemiştir. 83 yıldan berl Türkiyede faaliyet gösteren Îtalyan Lısesinin Türk yöneticilerinin öncülüğü 1 le düzenlenen günün geleneksel hale getirilmesi için çaba sarfedilmektedir. «Pizza Günü» ne okulla flfnsı olan bütün fcîşilerin fcaîiîabileceğı de düzenleyiciler tarafından açıklanmısrır. TİYATROLAR İSTANBUL ALEMDAR (22 36 83) 1 Hedeft* İki Kisi V. Özen. AYDIN (21 52 58 . Çapa) 1 Ah T " Mayıs Rebiülahır 2 s V F 1 a >• 432TÎ2H'16.1O 19.WI2I.37 1 57 « » % * 3 Z.24 6 55 1 9 031 4.42 8 40 12.00 Otomotiv sanayiinin canı bıı basit görüşlü bir maden parçasıdır. Ve artık ülkemizde de yapılmaktadır. Dehiz Kuvvetleri Komutanlıgı > Deniz Eğitim Komutanlıjnndan ilân edilmiştir Denîz Lisesi ve Deniz Aslsubay Okuluna Mreici alınacaktjr 1971 • 1972 egltim vih için Deniz Lisesi 1 Inci sırufına 1970 1971 Bgrenim vılmda Haziran döneminde Milll Eğitim Bakanlığma bağlı orta okullardan: Deniz Astsubav Okulu 1 *nci smıfına 1970 • 1971 ögTenim yılı Haziran veva Eylül döneminde Milll E6itim Bakanhğına baglı orta okullar ile M.E.B. lığınca bunlarla e$!tliği tanınmı<î bulunan orta okullardan: Deniz Astsubav Okulu III üncü smıfına 1970 1971 Hgrenim vılı Haziran veya EvlUl döneminde Devlet Li^eleri \eys M.E.B. lı^ınca bunlarla esirligı tanmmış bulunan sanat enstitüleri veva Saglık Koleiınden merun olanlar arasından varı»ma smavlan 11e ögrenci alınacaktır. Sağlık Kolejl mezunları sınava tâbi oimayıp. valnız mülakat vapılarak alınacaklardır. 2. Adı geçen oknllara KavntTvabnl için müracaat tarihtsri: Deniz Lisesine müracaat 21 Haziran 20 Temmuz 1971 Deniz Astsubav Okuluna «nüracaat 21 Haziran 17 Temmuz 1971 tarihleri arasıdır. 3. Deniz Okullarma yapılacak müracaat ve sınavlar ile ilgttl tamarrüayıa bilgller broçürü. dakl Bilırl Merkezlerinden saglanabilln BROŞÜRLERtN SAĞLAN4CAĞI BÎLGİ MERKEZLERt: Deniz Kuvvetleri Komutanlıgı. Güney Deniz Saha Komutanlıgı, İZMtR Çanakfcale Boğaz Komutanlıgı, CANAKKALE Akdeniz Bölge Komutanlıgı, İSKENDERUN Mersin Deniz Komutanlıgı, MERStN Deniz Lisesi Komutanlı&ı, İSTANBUL Deniz Astsubav Okulu K. lı{ı, İSTANBtTL Makine Sınıt Okulu Komutanlıgı, KOCAELt Güverte Sınıf Okulu Komutanlığı, KOCAELt Karadeniz Bölge Komutanlıgı, EREĞLÎ Bartm Os Komutanlıgı. BARTTN Karadeniz Bölge Jandarma K. Iıgl, GİRESTJN r Askerlik Şube Baskanlığı. TtREBOLU ve Maballl Şube Baskanlıklan. NOT: (1) Ayni zamanda Kayıt /Kabul Merkezidir. (2) Avni zamanda Kavrt/Kabul Merkezidir. Bakanlıklar /ANKARA Konak/tZMtR ÇANAKKALE ÎSKENDERÜN MERStN Hevbeliada/ÎSTANBUL (1) Beylerbevi/tSTANBUL (2) Derince /KOCAELt Gölrtik/KOCAELÎ Eregü /ZONGTTLDAK Bartm/AMASRA GÎRESTTN TtREBOLU 1. GUNÜN KITAPLARI EKGYGLOPAEDIA BRITANNIGA S C X A R Ycpyftıi bir « c r Çocuklannız bu yazı okuyarak gpçırsin 16 ciltlık gençlık bılgi hazinesı Dr. ERDAL ERKAN E K S ve İİ7UİK1İK MAYATAS'daa bildirilmi$tir İÖZCAN KANDEMIR'm «BÜYÜME COCUK» adlı siir kıtabının ılâvelı I H. BASKISI bu'tun kıtao I Cllara daentılmıstır. (750 lcn.) TOÜNG CHİLDREN'S ENCîCLOPAEDIA EN FAYDALI. EN GLZEL HEDJİE PEStN 595. TL. Taksit «95^ TL. AMEfttKAN NEŞRIYATI BÜROSU : îstıklâl Cad. 387 İSTANBLL Tlf: 44 26 36 45 45 01 : Mithatpasa Cad. Sl AVKARA Tlf: 12 73 81 Şehit Nevres Cad. T İZMİB Tlf: 28942 ÎSTA.VBUL DEVLET OPERA VE BALESII .Eski Maksun'de 44 31 34 TATLI CHARÎTY 'Muzikall Bugun 21.00 de AZAKTA ULVI URAZ TTYATROSU (22 62 461 GÖRÜCÜYE ÇIKIYORUM Hcr »ece 2 U 0 ANKARA BİRLÎÖİ SAHNESt • lUmit flyafrosunda) YA3AR; NE VA9AK, !HE YAŞAMAZ Muziksl Komedl) Pazarte*. 'Salı. Perşembe, Cuma 18.15; 21.15; Pazar: Çarsamba 15.00. 21.15; Cumartesi 15.00, 18.15 BULVAR TtYATROSU (Fındık2ade 21 48 92) Lâle Oraloglu Alev Oraloğlu) ANNEME KOCA ABIYORUM (Müzikal Komedi) Geceleri 2100: Cumartesi. Pazar. Carşamba matme 15.00'de DOSTLAR TtYATROSU (N. Uv. RUr Büyuk Tivatroda 27 71 W ASİYE NASIL KL'RTULUR Sah hanç: her gece 21^0; Carjamba, Cumartesi. Pazar 1815 GULRİZ SÜRURt ENGIN CEZZAR ve Ortaklan Umit Tiyatrosu (Buyuk Salonda 466064) • HAtR» (Saç) Müîikal oyun Pazartesi hariç her gece 21J0; hariç. her akşam 21 30: Çarsamba, BACINm FENDİ Perşembe. KADIKOY OPERA TAŞDELENLER TtYATROSU (37 29 07> NAMUS MABALLESİ Salı hariç, hr eaksam 21.30. Çarsamba, Cumartesi, Paz»r. 18 30: Çarsamba h«lk fünu TEVFIK GELEKBE TtYATROSn (Usküdar Sunar Tıyatrosunda) SÜT KARDESLER Pazar, Carsamba 18^)0 21 15: Salı 21 15 BACNtN FENDI Perşembe, Cuma 21.15: Cumartesi 18 00, 21 15. Pazartesi tatıl. KADIKÖY t L (38 51 51) MERDtVEN (Oyun 3 perde) Pazartesl haHç, her güp 21J0: Cumartesi. Pazar 17.00 tJe matine DEDEM BEBEK OLDL' CCocuk oyunu) Carşamba. Cumartesi 14 00: Pazar 1100 \EJAT UYGUR rDormen Tiyntrosunda 44 97 36 ı BEYOĞLU T * KASININ HtKAYESİ (PERISAN RÎFKl) Paıartesi hanc her ak;am 21.J5: Cumartesi 18 15" Pazar 15.00 de matine NISA SEREZLİ TOLGA A S KnCER TİYATROSU rKadıkoy sinemasında 36 40 24 ı HAVVAR Ml, MERCfMEK Mf? <Komedi 3 bolüm) Her gec« 2130: Çarsamba 15 30 CÖğrencil, Cumartesi: Pazar 18.30: Pazarteeı (halk). Mıliî Eğltım Bakanlığınca; îlkoğretmen Okulları. Eğıtım Enstitülen ve Yuksek Öğretmpn Okulları mezunlarına hea:; e fdılerc kıtap : Ünıversıte Akademi Yuksek Okul Öğrencilenne E... ,LZ1 DEÖİSTİKECKK CINSEL EĞfTİM KfTABI 1. CİLT: Rutı «ailıtı/Sotukluk/ Bırhkte orgazm telrniği/Dotum kontrolu/OftJan dotunca/ 10 Lira. 2. CtLT: Sekt gücii/Bc«ienme/ Es ieçımi Sevişme unatı/Ssttlık ve lasanca Vaşama Felsefcai 10 Lira Not: Ocretl önceden £Sndertnix. Adres: P.K. 22 Beşiktaî/İrtanbu] Dağıtım: GEDA lineer Cebir Probfemleri Tajar Ördemir T I T U Aktoy riatı: 30 TL. Tel: M 58 30 Siparıs: Cağaloğlu Biçki Yurdu Sok. 12 K. 4 İSTANBUL Çözümlü (Basın: 14623/44481 Proje yarışması Malazgjrt te ınşa edılecek olan Malazgırt Zafeı Anıtı mimart projelerınm nazırlanm8«n isi Baymdırlık Bakarüıgı, Yapı ve îmar işleri Rejsliğı tarafından «Mühendjshk ve Mımaruk Proje Yanşmalarma Ait Yönetmelik» tcurallan içinde Serbest Ulusal ve tek fcademeli olarak vansmaya çıkarılmıstır. Yanşmanm amacı: Adı geçen konuda güntin Sanat, Mimarük, MOhendıslik anlayışına Yurdumuzun teknolojik koşullanna uygun, ilk tesis ve bakım maliyetleri yönünden en ekonomik çözümleri bulmak ve güzel sanatlan teşvık etmektır. Bu yanşmaya Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği üyesl olanlar lşürak edebüır. YARIŞMA J Ü R t S t : a) DANISMAN JÜRt CYELERt : Prof. Emin BÎLGtÇ Selçuklu Tarihi ve Medenjyeti Enstitüsü Başkanı Hikmet GÜRÇAY M^.B. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürii Yavuz GÖREY Heykeltraş N'urettin YOLAÇ Inş. Y. Mühendisi Milll Savunroa Bakanlığı Insaat Dairesi Fen Müşaviri Hamit ŞERBETÇtOĞLU Inş. Y. Mühendisi Yapı ve İmar Islerl Reisl Vehbi EKESAN Makine Y. Mühendisi Baymdırlık Bakanlığı Müşavtrt ASLI JÜRİ ÜYELERt: Prof. Dogan KUBAN Y. Müh. Mimar îstanbul Teknik Oniversıtesl Mimarlık Tanhi KUrstisü Başkanı Ersen GÖMLEKSÎZOĞLU Y. Mimar Y. Müh. Mimar Aktan OKAN Y. Ml'h. Mimar T.B.T.A.K. Yapı Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Tulu BAYTIN Ins. Y. Mühendisl Ah TERZİBAŞ1OĞLU TEDEK JÜRİ C î E L E R t : Süheyl KIRÇAK Y. Mimar Y. Müh. Mimar Erdoğan ELMAS Ins. Y. Mühendisi Sıvavuş ERDÖLEN RAPORTÖRLER: Zafer GÜLÇUR Y. Müh. Mimar Alı ÜSTÜNER Y. Müh. Mimar Proıe teslım tarihi 9 Ağustos 1971 Pazartesı günü saat 18.00'dir. Yansma, sartname ve eklerinı ıstemek tçln çahsen veya post8 ile yapılacak olan müracMtlar, l s Bankası Akay Şubesı 77 NoJu (Bayındırlık Bakankğı, Yapı ve tmar tslen Reıslıgl Yayın ve Sosyal Yardımlasma Sanclığı) hesabına doğrudan dogmya veya başka or tş Banka?ı Subesı volu ile 80 T L yatınldığmı eösterır bir Banka makbuzu Ue bırlıkte Bayındjrlık Rakariıiğı Yapı ve tmar Işlen Retslığine yspılmalıdır. SAYINDIRLIK BAKANLIGI Yapı ve İmar İşleri Reîsliğinden: ECZANELER • BAKIRKOY: Zafer Sezgın '•ies Koyı. Yıldız fKu Çek ı. Sıfa ,Saf. Kdy), Aydın (Osmaniye), Yeni (Kanarjaı. Hayat (Güngörenı Yayla (Bah. Evı. Yılmaz IŞir Ev). Işık 'Esenler) • BESÎKTAS: Yuksel. Gul Or Koyı. Bebek Murat rLevent) • BEYOĞLl' Rebul. Havat Halk ' ' • EMİNÖNÜ: Hulusi Bavsr. Nuruosmaniye. Yenı Bevazıt. AJtsarav • EYÜP: Güven BujTlk <Sagmalcılan, Serbest fSağmalcılar). Umit (Rami) Silahtar • FATİH: Ömur Yenı Fatıh. Sehremını Merkez. Aksaray Merkez. Doğus. (Ko Mu Pa ) Ay vansaray • GAZIOSMANPASA: Cetin. Goçmen (Ku. K'oy • KADIKÖY: Halk Moda Cevızhk. Verda. Altın ıKız Top 1 Bmzet .Erenkbv, Derman (Fıkırtepeı • KARAKÖY: Karakoy Nur • KASrMPAŞA p,va!e • SARIYER Alâattm Tstır.\e Merke? • SfSLI: Atskan GÜVPP Yenı Vlolet. Sevim, Gııvenevler Vıır'un (Gıilteoeı Yenı ttımat ıOk, Mev ı. Tağlayan • ÜSKÜDAR: f'ihat. $ila Ha• a 'Kuzguncuk). Ümraniye >t • ZEYTt Sajlık. BUTLNDJN¥\[>\RB<( son yiLdrn en ÇOK sdtan kitabı ı. KELEBEK^ ^ I ÎPİ eyayınlan henri charnere Ctvıren: Türker ACAROGLU (Ikmcı baskı) Fıvatı: 7,50 Lira Genel Daîıtım : KLMAL KARATEKİN Ankara Caddesı No. 51 tstanbnl ant1 'Muzaffer Sencer ' OİNİN TÜRK TOPLUMUNA ETKİLERİ 12,5 Lir. 2 TURKİYE DE KÖYLÜLÜĞÜNMADDİ TEMELLERİ 10 L.ra Erich Maria Remarque ANT YAYINLARI P K. 701 Ist insanları seveceksin Adlı romarnn tamamı Türkçesi Burhan Arpad 4. Baskı. yirmi lira M ay yayınları (Basm: A. 89431532r:/4443) KAYIP Şebekem kaybolmuştur Hiıkum^üzdür. Abdnrrahim Mahrnndı Cumhuriyet 4461
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle