11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA tKÎ: : CüMHURtTETi 27 Mayıs 1971 Cumruıriyet ' e remde. yüzlerce can kaybı ve milyonlarca lira tutanndaki zarardan sonra, anlıyabiliyoraz ki deprem, yalnız bilim adammt değil, halkı da doğrudan doğruya ilgilcndiren bir doğa olayıdır. Can kaybı ve zarann en az olma») için de başta gelen sorunlarunızdan biri halkın ejitimidir. Bu sorunun, halka mal edilmedikçe, ebziilebileceğine inanmadığunızdan kendimia, bu satırlan yazmaya zorunlu hissettik. Deprem de. diğer doğa olayları gibi. belH bir devirliliğe sahiptir ve zamana bağlı olarak değişen yeraltı koşullannın bir sonucudur. Ayrıntılı olarak incelendiğinde, birdenbire mey. dana gebnediği ve habercilerinin oldoğu göriilür. Depremin nedenini. oluşunu ve Mmnçlannı daha iyi anlamak. bu doğa olayıni oldukça (arklı yonlerden, ay rıntılı olarak ve geniş bir zaman aralığında inrelemekle olur. Ancak böyleee can kaybunn ve larann en az olması sağtanabttir. epıemin kestirilmesl, iilkeD mizde de,öncedenoyunu ilgHendlnneye kamu başlanu? bulunmakta. Her mcydana gelen dep DEPREM VE ARZMAĞNETİZMASI •I Dr. Yılmaz İSPlK WM îstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi deee, Türkiye'de, Arzmağnetiznıan alanında ya la olmasa da. Kandilli Rasathanesi ve M.T.A. F.nstitÜJÜnee, belli bir süre, arzmağnetik alani pılmakta olan ve yapılması taaarlanan ara^rırölçülmüjrür. Aynı amaçla, Harit» Genel Münıaiar üzerinde durulacaktır. dürlüfü, 5 yıl arayla, ikinei devre öleülerinl Sismomağnetik etkinin, Türkiyede mevgeçtiğimiı yıl bltirmij bulunmaktadır. cut. ilk mağnetik kayitlardan başlanarak giinStnüze kadar saptanmasına başlanmıştır. Bu degerlendirme için, biri deprem bölgesinde, diğeri dışında olmak üzere, en az iki mağnetik rasathane kayıtlanna ihtiyaç »ardır. Bu araştırma için gerekli ma.ğnetik kayıtlardan bir kismı Sofya Rasathanesinden sağlanmı;tır. RZMAĞNFTİZMASI VT DEPREAncak, bu araştırma başanlı olsa bile. elde MİN ÖNCEDEN KESTİRÎLMESt: Ar» edilecek sonuç yalnız Îstanbul bölgesi için gemagnetizmasım ölçen cihaz (genel adıyla mağçerli olacaktır. neiometre) yeryüzünde, arzkabuğu içindeki mağ netik kayaelaruı da etkistndedir. Sözkonusu kayaçlaraı mağnetik özellikleri ise, içinde bulun duğu. fiziksel koşullara da bağlıdır. Basınç ve ısı gibi flziksel koşullann deği$mesi ile mağneasım 1970 den itibaren, Kapıdağı yanmtomelrede okanan değerler de dejfijecektir. Bıı adasının ve tstanbulun sismomağnetik etkiden yararlanarak. volkan veya deprem bbl nzelliklerinin saptanması için, Kandilli Rasatgelerinde, volkanm püskürme veya depremin hane si ve l.Ü. Fen Fakültesi Jeofizik Kürsüsü oluş zamanı önceden kestirilmeye çalıştlmakelemanlarından bir gnıp, T.B.T.A. Kurumunun tadır. ' da desteği ile. çalısmalanna başlamıştır. SisDepremden önce değt$en basınç nedeni ile momağnetik etkinin çok küçük olması nedeni arzmağnetizma«ında mcydana gelen değişiklik, ile iki nükleer mağnetometrenin loıllanıl(1i£i sMmomağnetik etki. ilk olarak 1939 yılında, öl bu çahsmanın ilk sonucu, Edremitte. 23 Sucölmeye çalışılmış: fakat depremin önceden kes batta. meydana gelen deprem ile ilgilidir. Deptirilmesi sorunu. cok yönlii olarak. 1964 yılında remden hemen hemen 18 giin önce. Kapıdağı Japonya'da. daha «onra Amerika'da ele alınyarımadasında ölçülen yersel arzmağnetik «lamıjtır. Sismoloji. Gravimetri. Arzmağnetizmasi nında bir »rtma cörülmüştür. Bu gibi ömekve Elektriği. Tcktonik ve l.aborattıar araştırma lerin çoğalmasiyle, ileride, bu hölgede. depirruplanndan meydana gelen bu eali$nalann remin ne zaman olacağı ve belki de siddeti, amacı, özet olarak. an kahnğunun ozellikleriistatistik yolla, sSylenebilecektir. nin ve bu özelliklerin zamana baelı olarak nasıl değiştiklerinin saptanmasıdır. Bu yazıda ıa. Arzkabuğunnn mağnetik metodla incelen nesl içln l.Ü. Pen Fakültesi Jeofirik Kürsusü Te Kandilli Rasathanesi hazırlıklarinı bitirmi? ve ilk adımda, Kandilli Rasathanesinin mafnetik kayıtlan değerlendirilmeye ba?tanmıştır. tkinci adımda, dışarıdan. ödünç olarak, Relmesi beklenen, üç bileşenli bir majnetometreyle KuzeyBatı Anadoluda mafnetik kayıtlar ahnıp değerlendirilecektir. Ölçü noktaten, şimdiye kadar yapüan çaljşraalarla elde edilen mağnetik barita üzerinde saptanacaktır. Sonuç ikkat edilirse, gnıp olarak, yapılmakta olan veya yapılması tasarlanan arastırmalann hepsinin Türkiyenin Kuzey • Batı kö»esinde olabileceği belirtildi. Çünkij arzmağnetik alanı noktadan noktaya ve zamanla değişir. Bu hakımdan yapılacak her mağnetik ölçünün. sabit bir rasathaneden alınacak değerlerle karşıla<ıtırılarak düzeltilmesi gerpkmektedir. Bu i^lemin vapılabilmesi için ölçü nokta»ı ile rasathane arasındaki uzaklığın fazla olmaması istenir. Bu uzaklık ise, amaca ve kosullara haelı olarak. 100400 km. arasinda değişir. Bu tip araştırmaların Türkiye sathına yayılabilraesi için, Sncelikle. en az bir rasathanerjn, coğrafi dnmmundsn dolan. Elâzığ ilinin civannda hir yerc, bemen turulması zorunludur. Bu yıbn sonnnda. fiçüncS bir nökleer mağnetometrenin. Kuzey Anadolu favının Batı kesimine kurulması düşünülmektedir. Olanak buldukça, bu tip mağnetik istasvonlann üayılartnı arttırmak ve Anadoluya .doern kontrol bölgesini (reni?letmek zorunludur. Ancak bu sekilde. diğer çalısma grnplannm da desteği İK. depremin kontrol altına alınacağına inanmaktavız. anda her kurum tarafından yapılan, ağımsız ara«tırmalar. olanaklannm sınırlı olması vüzünden ve aralarmda yeter derpcede davanışma olmadığmdan, i^tendiği kadar vararlı olamamaktadır. Bir an önce nlusal bir projenin hazırlanması. araştırma gnıplannın saptanması Te belli bir veya bir kaç bölgenin pilot bölge olarak seçilmesi artık geciktirilmemelidir. Böylece belli bir hedef saptanmıs. araştırma masraflan en aza indirgenmiş ve en önemlisi kendi kendini kontrol aağlanmıs olccaktır. Sosyoloji mezunları nerede çakşacak? Bızler l Ü. Edebıyat l'ak. Sosyoloji bö'.ümü mezunlanyız. Yaptığımız tahsilın gereği olarak SOSYAL ARAŞTIRMAC1L1K ödevimızı yapmak en buyuk arzumuzdur. Ancak yetennce teşkilâtlanma olmadıgından, bizlere calışma ımkân^venlmemıştır. Bugün bütün Batı ülkelerınde, toplum kalkınması, zümre ilişkileri, rfevletin halkla olan münasebetlert, ış gücü plânlaması gıbl konularda, ekonomı ile bırlıkte hareket eden sosyolojinın tüm metotlan en etkin bir yöntem olarak ktullanı . Eski Milli Eğıtım Bskanmın lırken: bizde bazı çevrelerce okullara gönrferdiği tamımler ve eski Bakanlar Kurulunun »osyolojl. bir ilım olarak dahi ılgili genelgesine rağmen biz red olunmaktadır. tzmir Kemalpaşa Bağyurdu Or Faktr Türkiyemirin fakir ai. ta Okulu öğretmenleri Eviulek Aralık Ocak aylannın le çocukları olan bızler, mem ders ücretlerını alamadık. Mılll leketimızin kısır istihdam şart Eğıtım Bakanlığındaki ek der» ları ıçerisınde hem geçinebil ödenekleri ile ilgili sorumlular • mek hem de memleketımıze ya dan dunımumuzla ılgilenmelerarlı olabümek umuduyla Mil rini bekliyoruz. li Eğitimden öğretmenlik talep tzmir ili dahümdeki orta de. ettilt. Dilekçelerimize Talim receli okullann ek ders ücretTerbive Kurulunun verdiği ce lerini almıs olmalan bızim uvap «Sğretmenlik yapamaz» nutulduğumuzun delılı değil seklınde idı. L.ise öğretmenliği midir? için gerekli sertifıkalanmız d'a Ayrıca diğer öğretim olduğu halde sudan sebeplerle Iarında ders ücretlerı kurum artarbize menfi cevap verilmiştir. ken orta öğretımde değışmeAnadoiu liselennın vüzde 60 yen ücretın yenıden vergılenında sosyoloji felsefe ögret dirilerek 7 liraya düsürülmesl meni bulunmadığı halde, bu sosval adaletin gereâı mıdirT branşta atama yapmaktan daı Yoksa ıktisadî gücü zaten yema kaçinılmıştır. Bölümümüz tersız olan biz öğretmenlerden mezunları 1965'ten bu vana bil alısıldığı gıbı fedakârhk bekhassa Talım Terbıye Kurulu ta lemek midir? Bağynrdn Ortaokulo rafından «istemll bir pasifiöğretmenlerı kasyona tâbi tutulmuslardır. Birçok arkada«ımız isçı olarak yurt di'ina çıkmanın yollarını aramaktadır. Geçmişteki çahşmalar ması biliminin tarihi oldukça eskidir. Lucretins'a (MÖ. 9833) göre, doğal mıknatıs olarak 1>1 linen majrnetit. ilk bulunduğu yer olan, Manisa'dao (Magnegia) adım almıştır. tlk güvenillr bilgi, Shenkua (MS. MM) tarafından yazılaa ve Düj Gölü Çahşmalan (Mengch'ipit'an) adlı yayında vardır. Bu yayında mağnetik pusuladan sözaçılmaktadır. PusuUnın 11. asırda Arap ve İran denizcilerince, 12. asroı sonunda Av. rupa'da kullanılmaya başlandıgı. kesin olarak, büinmektedir. Bir bilim kolu olarak Arzmağnetizmasmın dogu;u. 16. asnn sonuna rasladıği halde. Türkl « tarafından. karadaki ilk ölçü. 1727 yılında, Rumelihisarı civarmda yapılmıjtır. İkinei ölcii ise. 1893 yilındadir. Oysa yabancılar tarahndan, Türkiye'de yapılan öküler 1608 yılında ba<lar vc 1625. 1691. 1820 .. olarak devam eder. Kandilli Rasathaneslnin bulunduğu yerde, ilk ölçüler 192T yılında, daha sonra 193657 yıllarında yapılmıştır. Sürekli olçülere ise. 1946 yılmda bajlanmıştır. Tiirkiye'nin mafnetik haritasmm etzimi lcio, farklı yerlerde, düzgün zaman aralıklany G ECMÎSTE ARZMAÖNÎTtZMASl ÇALISMALARI: Üzerinde yaşadığraıız ar zın mıknatu özelligini araştıran. Arzmağnetiz Depremin önceden kestirilmesi Bazı okullarda ek ders iicreti veriimiyor A 1970 den itibaren Rizim iç kavgalarımızla biç ilfisi olmayan tsrail Başkonsolosunu öldürdüniiz de marifet mi yaptınız? O öldü ama sizler de canlı canlı mezara eirmis bulundunuz!.. Canlı olarak mezara çir mek için adam öldfirmenin akıllılık olduğunu iddia edemezsiniz!. Bu budalalığı ne ideolo.fi ile ne de sevdijnnizi söylediğiniz ve onu yıkmak. galiba sevdiğiniz için yıkmak istediğiniz Tüririyenin mutluluğn ile de izah edemezsiniz. Bile bile. jröz göre göre tüm halkm nefretini üstünöze çekmenin ne fayda yaratacağını anlamak da bir türlü mümkiin degildir. Bunun dışında bu banka soymaların, insan kaçırmaların bir nedeni vardır. Sİ7 Türk topiuluğnnnn hunırsuzloklar içinde, şaşkına dönmesini ve bundan sonra da Türkiye'de çıkacak İç kargasalıklardan istifade edertk baskınla iktidan ele geçinnek isrtiyor olabüirainiz:. . Baskınla iktidar ele geçinnek evrrlâ çok zahmetli, çok riskli hlr istir. Bunun riskini kendi arkâdüsTarniRdaV vewHğÜHzl f irelerle gördünüz, sonra eger baskın ile iktidan ele almak mümkün olursa bir başka baskınla sizin de kellenizin uçması gün isi olur. Bakın bu iktidan bir başka devlet hesabına baskınla ele geçirmek istediğiniz üzerinde hiç durmadım. Ama ben eminim ki eğer sizler, Türkiye'nin altını üetüne getirmek üzere sizleri de feda etmeğe hazır olan bir dış örçiıtiin emri ve tehdidi altında olmasavdını/:. tsrail Başkonsolosunu öldürmezdiniz.. Onu katlettiniz çünkü artık kendi harekrt ve evleralerinizin sahibi değilsiniz.. Bakın çocuklar'... Size genel bir kanundan bahsedeyim: «Ben bir kere casuMuk yapayım. alacağımı alayım, ondan sonra bir daha vapmam!. Ben bir defa Heroini kaçırayım. ondan sonra tövbe ederim!.» denemez. bunlar övle suçlardır ki bir kere o suçu islediniz mi. bir daha ne o suçun, ne de suc ortaklannızın tabanca namlusundan çıkacak kurşunlardan kendinizi kurtaramazsınız!. Marifet o çevrenin içine düşmemek, suçun esiri olmamaktır. Ben kaniim ki sizler, eğer iradelerinizde serbest olsaydınız, henim gözlerimi yasartan ana ve babalannızın feryatlanna knlaklarınızı tıkamazdınız!. Şimdi öyle bir is yaptınız ki. kendinia canlı canlı mezara koyarken onları da mânen ölüme mahknm etmiş oldunuz!. •f* •?• •§" Bu isin Itic sonu yok! odern üniversite, yalnız öğ^etim ve bilimsel araştırma kurumu degildir, aynı zamanda eğitim kıırumudur. Çünkü, bilimsel araştırma, gerçek ve kişilik eğitimi için en kestirme yol, en etkili ve değerli araçtır. N Universitelerarası kurum kurulmalıdır Y Okula yardım Lâboratuar ve seminerlerde bilimsel incelemelere katılan bir öğrenci, ilkin amacını nedenini bümedifi bu çalışmalarla kendisinden kritik düşünme ve düsünclüklprini dpneyerekt kontrol ederek kendi kisilıfeini oluşturmaktan başka bir SBV 1S»meelfğini çok Recmeden anlar. Bundan dolayıdır ki onun için, serçek bir araştırıcı olan hocasmm yaratıcı çalısma ve araştırmalarının vereoeği canlı örnek kadar etkili bir şev olmaz. Bir Eerceği arastınp bulmak ve ona baglaimak insanı özgür vapar. hicbir zordan vılmaz. hiçbir tehlikeden korkmaz yapar. Bilim tarihi. Sokrates'den beıi gerçek uğruna başmı veren nice bilginlerin övküsü ile doludur. Üniversite özerkliginin asıl nedeni de budur. Ama üniversite gibi özerk bir bilim kurulunun üvesi olan ve gerçeğe boşveren de, her halde özKur olamaz: çünkii bencil kaygılannın zebunu olur. Onlar gibi değiliz ki ilim. zamanımızda dar ihtisaslasma yüzünden, o kadar dallandı budaklandı ki, Oppenheimer'in benzettigl gibi binlerce odası olan alâmet bir binaya döndü. Öyle bir bina ki her odasında bir bilim adamı çalışır ve hiçbirinin yanıbaşındaki odada çalışanın ne yaptıgından ne ettiğinden haberi biîe olamaz. Eğer komşu odalarda çalısanlann ne yaptıklan hakkmda bir fikrim olsun denirse, olağanüstü çabalara katlanmnk gerekir. O kadar çetrefil işlerin görüldügü. ilgileri o kadar de. pi«ik bilim adamlarının çalıştığı üniversite de öyledir ve onu şu ya cfa bu biçime sokmalı diye sağlık vermek benim haddim değildir. Bunu, öniversitel°rin organlan, hattâ daha iyisi. o organlann seçeceği tecrtt beli bir profesSrler kurumu. dolayısiyle gene üniversitenin kendisi yapar. Benim önerim, üniversite öğretim üyesi yetiştirmek sorunu olduğu için beklenir bir soruyu da karşılamam gerekir. Denilebillr ki. yok mu bizde çağdaş üniversitenin gereksediği nitellkte hoca? Var tabii .. Bizde de çağdaş üniversitelerin hepsintfe hoca olabileCek profesSrler vardır Vardır ama Onlar azmlıktadır. Hepimiı onlar gibi değiliz ki.. Biz de, yanl çoğunluk. onlar gibi ola. bilsek, ikide bir reformlara girişerek Gniversiteye veni bicimler aramava hacet kalmaz: üniver<îite kendi kendini yeniler ve çağda? biçime girer. Bir cün, çok sürmeden. bu puslu rüyadan, bu mide bulandıncı kâbustan elbet uyanacaksınız. Şu anda bile kalplerinizi avurunun içinde sıkan bir vicdan cenderesinin sizi rahatsız ettiğini tahmin etmek isterim. Masum bir insanı öldürmek, sonra da vicdan izabı duymamak mümkün değildir. Fakat o hale geldiniz ki vizdan âzabı da uuvsanız. annenizin kahırdan olüm haberiyle de karşılassanrz, babanıza nüzül de isabet etse, artık yapacak hiçbir şeyiniz kalmadı. Çünkii toplumun dısına çıktınız!. Kendi kendinize açtığınız azaplı yolun volculan olarak kendi âkıbetinizi kendiniz hazırladıın/... Bundan sonra mahkemelerin verecefi karar, kendi vermiş olduğunuz kararın tasdikinden ibaret olacaktır. Tazıyı bitirirken az daha bir şeyi söylemeyi unutuyordum: Biliyorum, insanın içindeki ümit sönmez. sizin de yüreğinizde bir iımit var... Kim bilir diyorsunuz gün doğmadan neler doğar? Belki. evet belki de. kısa veya uzun bir vâde sonunda birer kabraman olaıak topluma geri döneriz... Havır bu mümkün değil.. Allah göstermesin farzı mahal olarak o tasa\vur ettiğiniz âkıbet Türkiye'nin başına gelecek bile olsa o âkıbeti hazırlayanlar. size minnet borçltrını ödemcmek için e\velâ lizleri temizlerler.. Gerilla metodlannı öğrenmek için çeşitli kitaplar okuyorsunuz!. Bıı iHioniprrt, i7inn ve vahsi ihtilâl ve baskınların bir mımaralı kanunu olan. sizlerin temizlenecefinîz hakkındaki hukttm, gözlerinizden kaçtı mı? B Merkezi New York'U olan »• Amerika'dakS Türkler taraiaıdan kurulmua en büyük Turizm Anoniro Şirkeü: lnternatiooal Corporatioo maku! fıyat ve mükemmel turlan Ue Amerıka fcapılanıu aizlerc açmış bulunuyor: DEV JET LÇAKLARtYLE İSTANBLL / N'EH YORK / tSTANBUL Giuis OÖNCS: 4.000 TL. 12,^ . 1/9, 19J1 (21 günlük) Amenka ıçı turlan «yn ficretledir. tSTANBUL . TUBAMCO: Cumhurıyet Cadde» Nu: 19 . Tajcsün Telefon: 49 41 72 DtGER MtRACAAl rERLERt : AN'KABA: TCT Ltd. tzmir CaHde?1 Nu: 53a2A Tel: 11 18 7J Cumhuriyet 445J A U E R İ K A G E Z İ L E R İ TÜRAMCO NIMBÜS karıda söylediğım o alâmet bilim binasında, üstelik yabaneı bir memleket te) tam yerinı v« adaminı bulamayanlara da rast ladım. Bu, yerli öğrenciler için bile baslangıçta oldukça zor bir sorundur. Gerçi bızim bazı sefaretlerımızdeki kültür ataseleri onlara yardımcı olmava Yazan çabalamaktad'ırlar. Ama onlar da çok, hele döviz işleri ile, Prof. Dr. Hikmet BİRAND yüklüdürler. Almanya'da iken bılgili ve tecrübeli bir eğitimci olan kültür ataşemiz bana bu 32 öğrenci, 964/965 de 114; 965/ çocuklara gereğince yardımcı oukarıda Isaret ettiğim gıyakınmıştır. 966 da 172: 966/967 de 212; 967/ lamadıklanndan bı öğreticı, araştırıcı ve 1933,A» lktJ<;Ü Vekâleü^a%. 968 de n^gtoplaShTr». Oysa bieğitici niteligmden. ünızıf!«iîm v* tektıik ögretinv:" venrltenjn en önemiı Ö2e«l< ög ' nnei be^rillık plâri» !göre 3000 Avrupa'ya ö£renci gönderilmeöğrencı<Pir€bn?!e!^rrte ii gereretim üyesi kadrosudur. Bunsini de öngören bir raporun kirdi. İkinei beş yühk plâna dan dolavı d'a ça§daş üniversi(aslı Prof. A. tnan'da) altına göre gönderilenler ise 968/969 d'a teler, bu kadronun normunu yiAtatürk su notu yazmış: «Av113; 969/970 de 166, toplam 279 tirmemesıne. çaptan düsmemesirupaya gönderileeek talebeyi öğrencidir Eğer iki beş yıllık ne, çok özenirler. Yas haddi, ökim intihap edecek, kim takip plân döneminde öngörülen dok. lüm ya da ba«ka bir nedenle bir edecek?». Ah.. nerde yofe ki ol tora öğrencilerı gönderilmiş olhoca kÜTSÜsünden avrılırsa. o Batı üniversitelprind'eki ögren«alardı, 10 yıl sonra Türkive'de kürsüve ille el altında beklesencılerimiz 1416 <;avılı kanuna göüniversite sorunu büyük ölçüde lerden, ya da «beş yıllık sürere gönderilmektedirler Kanuçrizümlenme yoluna girmıs omi doldurdum dilekçeciğinı» nun kabul tarihi 8.4.1929 dur. lurdu. Almanya'da üniversitesunanlardan biri deâıl (lâvıkı leri düzenlemek. genişletmek, Cumhuriyeti kuranlann tasarlavar^a öncelikle onlardan biri. yenilerini açmak için kurulan hattâ beş yıllık süreyi doldurdıkları i'lerı yüriitmek ıcin bilbilim kurumunun yavınladığı masa da olabiür), memleket ugili eleman ve uzman yokluğun«Mavi Cilt» dıye ün salan raniversıtelerırde, gerekirse dıdan çok çektikleri bu kanunun porda. 1960 yılında Heidelbers sarıda. avrılan hocanın verıni amacını açıklayan birinci madÜniversıtesinde profesör sayıdolduracak, onun kurduâu öğdesinden bile arlasılmaktadır. sının 118 olduğu ve bunun retim araştırma rfüzeninı akSimdi biz Batılı çağdaş vaşayıs lT.Ve, Hür Berlin Oniversite«insatmadan yürütecek. ileri götıidüzenine uta^mak. kalkınmak deki 164 profesörün 228'e. Bnnn recek bir hoca aranır. «pçüır çaba«i içindeviz. Kalkınmak İçin Üniver?itesindeki 153 profesörün ve atanır. Bu seçimi daha tiyer altı yer ü«tü §ervetlerimİ7İ 212've çikarılması, arttınlma«ı tİ7İikle vürüten memleketler de işletecegiz divoruz. Ovsa en saSlık verilmelttedir. Bunlar favardır. Su yanıba'imızda veni basta işlemek ve işletmek için külte değil. hep önlü ve büvük kurulmuş olan t'rail devletirin «ahip olduSumuz en büvük üniversitelerdir Eğer birinci ve üniver?iteleri tam anlamıyla hazine, milli zekâdır. Son 40 vıl ikinei beş yıllık plânda öngöçağdastır. tsrail'de bir bih:n içinde refaha kavusan milletle1 rıilen öğrenciler gönderilmiş oladammın iiniversite hoca :! orin kalkınma sevri çok hızlı, salardı. 6000 öğretim üyesi adalabilme=i için bütün eserlesıçrarcasınadır. Bunu >;aglavan vıvla kaç tane üniversiteve yeri Avrupa ve Amerika'da, bilimsel rar.dımandır Bu rantpcek çekirdek kadro kuruluronun ufirastıgı bilim dalının odımanı arttırmak icin milletler du. Neden eönd'ermemisiz? Nitoritelerinden altı bilgine inceara>=ında korkunç bir rekabet çin gö'nderilmesin7 Bu sorulann lettirilir ve onlardan birer ravardır. Memleketlmizin kalkıncevabı da. Alman bilim kurumaM, taklitçi, montaioı endiispor rica eJilir. Raporlar olummunun o meshur mavi kapli kitriden yaratıcı endüstrive E»çelu görülürse adav üniversite tabmda «Devletle özerk ünibilmesi icin binlerce bilgin ve profe?örü olur Eğer bu usiıl versite arasındaki münasebet» uzmana ihtivaç vardır. bizde de uyguianşavdı. halîmiz pa«aimda var Türkcesi söyle: niee olurdu di\e benim sık sık «Alman üniversiteleri başarılaskbmdan geçer. Halimiz .nice nnı, isini iyi bilen devlet idaolurdu bilmem ama iiniver?iteresi (Hitlerden önceki) ile ünilerimız kuşkusuz çağdaş univeMite ve fakültelerin sıkı isvc'i'f olurlardı. iiversitelerimız ortak »obirliğine borçlndur. Bu isbirlirunlan yoluna kovmak t\ özellikle kürsülere vapılan mdi önümde beni bu yaiçin bötün ileri memleket atamalarda ve telecekte Alman r.\ dizisine dürtükleyen bir lerde olduğu gibi bir cünivesi. hilimini celistirecek tenç bilrin vazı var: Milli Eğitim Ba. telerarası kurum» kurmahdıradavlannın vetistirilmesi konokanlığının üniversite rektörlüklar. Böyle bir kurumun görevlarında cok verimli olmustnr. lerine, dıs memleketlere dok. leri, örgütleri için güzel örr.ekEvalet Kiiltür Bakanlıkiannın tora yapmak üzere gönderilecek ler iyi modeller vartfır. Bu kuve Bniversitelerin bn eeleneği öğrenciler hakkında vazdığı yarumun Srgütlerinden biri tüm sördörmeleri ve veniden canzı. Bu yazıda birinci ve ikinei MilH Eğitim sorunlannı inceler landırmalan cok isabetli olnr.» beş yıllık plân uyarınca üniverve çözümlenmeleri için BakanEğer üniversitelerimiz Bakan. sitelerin, yeni açılacaklar da lıkla isbirligl vapar. ona yarlıkia ivi bir isbirligine eirerlergözönünde tutularak. Bğretim dımcı olur: baska bir örgütü de se, her yıl dı? memleketlere üyesi ihtiyacını ltarsılamak üzedış memleketlerde iyi düzenlengöndermek üzere 600 öğrenci re dıs memleketlere gönderilen mis bir plâna göre vetistlrilecek niçin bulunmasm! Üniversiteleöğrencilerin seçimlerinin ve aEeleceğin öÎTetim üveleri ve enrimîz önlerine aeılmıs olan bu kademik öğrenimlerinin gözet. düstrimiz için eerekll uzmanfırsattan neden faydalanmazlarl lenmesinin üniversitelerce yalann ögrenim isleriyle görevlen pılması istenilmekte ve bunun dirilir. vakit vakit üniversitelerce de arzu edildiği belirtilmektedir. SONNe iyi değil mi? Bu yazı üzerine bu yıl cfısarı eönderilen ÖSrencilerin seçimi üniversitelerce üksek Öğretim Genel Mu! yapılmış. Sonra!. O kadar. Bidürlüğünden öğrendim ki, rinci ve ikinei bes vıllık plânşu anda Batı üniversitelelara göre her yıl 600 öğrenci 14 Mayıs Cuma ffünü Hakkın rinde 6459 öğrencimiz var. Bungönderilmesi kararlastırılmıs ve rahmetin» kavus>n biiyülc v*rlardan (dövizli . dövizsiz) deeereken ödenek de bütçeve konIığ]mi2 nilen 4035 öğrencinin ma«rafla» muj. Bakınız simdive kadar kaç n aileleri va d'a baskaları *aM•ORHAN öğrenci gönderilmiş: 963'64 de rafından karsılanıvor ve savıYANIKOĞLÜ'nun lan da vıldan yıla artıyor. Bun gerek tedavitj aırasıoda büyük ların da çoğu üniversite ve yükbir ihtîmam cöstercD Sosval sek okullarımıza kazanıtabilir. Sigortalar tstanoul HastahaneLâkin hepsînin öğrenimleri sü«i n. Dahiliye Servisi »ayın re^inee. hele öŞrenime baslavadoktor ve oersoneline. asabiyc caklan gırada karşılaştiklan mutehassısı savın doktor Nfczorluklsr. öğrenim «onrası için det Ejder'e. gerekse vefatından »onra bizleri valnız bıratanıvade kaygılan vardır Onlarm hep rak acılarıımızı Daylaşan akrasi kolavlıkia çözümlenebilir ve ba. dost ve komsularımıza. eevabancı bir diyarda bu çocuklanazc tSrenine katılmak lutfıınrın öğrenimlerine gönül ferahda bulunanlara. tstanbu'.scor lığı ile sarılmalan «ağlanabilir. Kulübü «ayın baskan. vönetic:. 1967 de izinli otarak Almanva sporcu ve arkadaslarına, TODrak Mahsullerl Ofisi tstanbu) ve Ingilteredevken doktora yapBaige MüdürlüSO mensuolarımak üzere gönderftmis ögTendna. ayrıca telefotı ve tel»?rafler arasmda lslerine nerede ve la taıivetlerinl bildir«nler« S Î neresinıfen baslayacaklanm Mden duveularl* tes»kVri5r!erimfzi sunarız. AtLESİ lemediklerl için f*sınp tasaia Bizler Anadolunun her kBsesınde gerçek Atatürkçuler olarak, mü«bet ılmin ısığmda görev yapmava hazınz. Şimdıve dek bize bu imkânı vermeven Talim Terbiye Kurulunu: bütün kalbimizle desteklediğımız reform hükümetine ve onun Milli Eğitim Bakanına şikâyet edij'oruz. Sosvoloji mezunları Ünal Küfelioğlu tsmet Topkaş I.âtif Kara Salih tnci Tahir lmamotln bekliyorlar Mersinîın Arslanköv Rucagınm Sekersu Mahallesinde beş sınıflı tek öğretmenli bir okulumuz var. Evde öğretim vapıyoruz. Okul yaptırmak ıçın babalanmız uğrasıvorlar Fakat madden sıkıntı ıçtnde bunalıyor lar. Gürümüz lcâfi değil Okvtl ders, araç ve kıtaplanndan da yoksunuz Olaılumuzun yapımında ve ders araçlarımızm teminınde vardımsever ellerin uzanması tek dilpğimirdir Şekersu Ilknkulu öğrencileri ARSI.ANKOY MERSİN BÜYÜK A V R U P A T U R U Geçen yıl 33 rünlük Avrupa gezısini basarı İle eerçekleştıren eün 43PO. lira ıit» « J ,.rr,,,..t, • (Yol, Otel, Verciler. Mazeler, Şehir srrileri v.b. flcretlerl dahlldU.) Hareket: 6 Tçmmııı 197] SAL1 tıtanbul Filibe Sofya Belgrad Triyeste Vcnedik Milino Lugano Zürih Baseı Parts Londra Bruksel Amsterriam Hamburg Hannover Berlin Prag Nürnberg Münih Salzbure Vivana Budapesie Clui Bükre; Kızanlık. Her gece otellerde yatılacak: büvük sehirlerde 34 RÜJI kalmacaktır. Bütün otel rezervasyonları vaDilmıstır. Az savıdakı verler ıcın Müracaat: Eytip Lisoi Ktiltür Kola Baskını RF.HA KÖSFOĞLU F.v: Pancaltı F.r«nekon Cad. \ o B5 Pınar \p Tel 46 8S 98 Cumhunvet 4453 YAKIT YAĞINDAN (FUELOIL) GÜNDE 260.000 M.3 LÜK HAVAGAZI ÜRETECEK BİR HAVAGAZI FABRİKASI TESİS ETTİRİLECEKTÎR. Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesinden (E.G.O.) 1 Müessesemiz tarafından ANKARA'da Güvercinlik mevkiinde kurulmuş bulunan yakıt yağmdan (FuelOU) günde 260.000 M3 havagazı üreten havagazı fabrikasmın bulunduğu sahada, beherinin günlük üretim kapasitesi 130.000 M3 olan 2 adet müstakil üniteden müteşekkil ve gunlük üretim kapasitesi 260.000 M3 olacak yeni bir havagazı fabrikası ve bununla ilgili yardımcı tesıslerin, mevcut tesislerle paralel çahşacak şekilde inşa; tesis ve işler vaziyette teslimi işi firmalardan teklif alma usulü ile yaptınlacaktır. 2 Bu işe ait teknik ve idari şartnameler; Müessesemiz Dış, Ticaret İşleri Müdürlüğünden bedelsız olarak sağîanabüir. 3 Tekliflere idarî şartnamemiz gereğince geçici teminat eklenecektir. 4 Bu kabil işleri yapmış firmalann şartnamelerimize göre hazırhyacakları tekliflerıni en geç 13/12/ 1971 gunö saat 17.30 a kadar müessesemizde olacak şekilde göndermelerı veya teslim etmelerı lâzımdır. 5 Müessesemiz 2490 saydı kanuna tâbi olmadıgından sıparis. verip vermemekte veya dilediği firmaya vermekte serbesttir. . 6 Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate almmayacaktır. (Basm: A. 883615248/44Ö5) S uI Sonuç 6459 öğrenci îstanbul Tip Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemız klınik v» Enstitülerintn ihtıyaa olan asağıd* dökümü yazüı (11) onbır kalem gıda maddesı 31/51971 Pazartesi günü kapalı zarf eksiltmesıyle ihaJe edilecektir. 2 Bu ışe ait sartname ve diğer evrak Çapa Daire Uüdürlügünde ecrülebilır. 3 EksiIUney* gircceklerin 19T1 yıb Fıcaret Odası belgelen Ue birlikte kanunun tarifatı dairesinde hazırhyacak.lan teklii mektuplarııu ihale saatinden bir saat evveline kadaı Fakültemİ2 A.E.P Komisyonuna vermeleri tâzımdu l Geçici teminatlar Üniversite Muhasebe Müdürlügü veznestn* yabrüacaktır. 7 Alınacak gıda maddelert Salça ve Sirke Kunı Meyv» ZeytinK.. PeynlriB Peynlr Yemekli* «• Kahvaltüık Margarln ReçeJ Yas Meyv» Unltı maddeler Yazlık v« Kıslık Sebz» Kuru SovanPatate» Kuru Erzak Baharat Tahmin Be. 33.550. 54 750.453Jİ75. 3U4.0O0. 32.5UU. 212.2UU. 71.750. 606^75.H2.50U.149 050. 61.055. Y TEŞEKKÜR Geçlei Te. Saati 2.516.» 3987 £0 21.916.15 910.2.437 50 11.860 4J137İÜ 28U05. 8^75.S.702,5fı •^02 75 10.U0 IU.1İ IOJ0 10.43 UX* 1U5 1130 11.4i 12.UC 14^0 14 45 1 ~ . ı , i» + = ^;w f.n
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle