12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 Mayıs 1971 sCTJMHTJRlYETs ÜC Podgorni'nin verdiği teminat S ovyetler Birllği Devlet Başkaru Nikolay Podgorni'nin Kahireye yaptığı resmî ziyaretten gelen ilk haber, Moskovanın Kahireye şimdiye kadar verdiği yardıma devam edeceğini belirtmektedir. Mısır iç politikasında son haftalarda yer alan gelişmeler hatırIandığı zaman, bu teminatın önemi kolayca aniaşılabilir. Çunkü çoğu politika çevreleri, Mısırdaki Sovyet çıkarlarının ve görüşünün baş savunucusu olarak bilinen Ali Sabri'nin tasfiyesini. Kahirenin sağa kaydığı şeklinde yorumlamaktaydı. Gerçekten de, devam eden suçlamakınn yoğunlastığı şu sıralarda, Sedat'a yakın biitün çevrelerin ithamlan eskj Başkan Yardımcısı Ali Sabri flzerinde toplanmaktadır. Son olarak, tutukln Bakanlann evlerinde bulunduğu ileri sürülen belgelere dayanılarak, Ali Sabri, komplonun «beyni» şeklinde itham edümiştir. Dış politika yorumculan bu noktadan hareket ederek, Mısırdaki tasfiyeyi bir sağa kayışa delil gibi gösterirken, fazla hatâlı olmayabilirlerdi. Üstelık bu tasfiyenin A.B.D. Dışişleri Bakanı Rogers'in Orta Doğu gezisi sırasında başlatnast, tahminlere güç kazandınyordu. Ne var M, Sedafın siyast tasfiyeden sonr» yaptığı konuşma, bu şüpheleri giderecek nitelikte olmuştur. Sedat konuşmasında Orta Dofu banşı ve Süveyş kanalının açılması için Sn şart olarak eskiden beri ileri sürdükleri hususlan tekrarlamıştır. Ancak bu konuşmada flgl çeken nokta, Sedat'ın Amerikava yaptığı mânevî baskmın açığa çıkması olmuştur. Amerikan deyunleri ile «şahin» olarak kabul edilen unsurlann tasfiye olunmasına karşi, Sedat, Amerikamn da tsraile yaptığı baskıyı arttırmasını istemektedir. Başka bir söyleuşle, tsraile yapılan Amerikan vardımının, ba filke banş sartlarına uymadığı takdirde kesllmesi istenilmektedir. Fakat bütün işaretler, tsrailin bu ve benzeri bastalara aldırmıyacağı yolundadjr. Ayrıca, Amerikamn da baskı yapmaya niyetli olduğunu sövlemek güçtür. Bu bakımdan, Podçorni'nin, Ali Sabri kanadımn tasfiyesine rağmen Mısıra teminat vrrmesi ile, eski durumun bir süre daha devam edeceği anlaşıhyor. Avrupada bulunan bütün A.B.D. askerleri Boşkon sa vaşa hazır değil Hixon'a göre VVASHİNGTON T.H.A.) vrupadaki Amerikan Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General l David Burchinalın hazırladığı bır rapora göre Avrupadaki A.BU. ' askerlerinin tUmU savaşa hazır duruma gelmlş değildir. Bilindiği gibi Savunma Bakanlığı yetkilileri son İM yıl içinde sık sık kongreye başvurarak ödenek azlığından yakınmışlardır. 1965 de asker ve araçlar yönünden Vietnamdftki birliklere öncelik tamnmaya başlandığından bu yana, Avrupadaki Amerikan askerlerinln savaş kabiliyetlerini kaybettikleri bildirilmektedir. Nükleer grup çalışıyor Sovyetler, Mısıra yardım için leminal verdi S Podgoıoi, Sedat'la göıüşüyor KAHIRE, (THA) flsyalı İDsanlaım yaııya dünya borış devıine giriyor BtRMİNGHAM, (Alabama) okntna yazma bilmiyor StNGAFUR, irleşmiş Mılletler Eğitım ve Bılim örgütünün (ünesco) bir araştırması Asya'da öğrenci sayısımn son on yü içinde bir misli artüğını, ancak yetişkin Asya nüfusunun yanya yakınının hâlâ okuma yazma bilmediğini ortaya koymuştur. Afganistan, Birmanya, Seylan, Milliyetçi Çin, Hindistan, Endonezya, İran, Kamboçya, Güney Kore, Laos, Malaysiya, Moğolistan Nepal, Pakistan, Pilipinler, Singapur, Tayland ve Güney Vietnam'da yapılan araştırmaya göre, ünesco üyesi bu 18 Ulkede yaşıyan 1.072.000.000 insanın beşte üçunden fazlası 25 yaşın altındadır. Ünesco raporunda aynca Asya'da 1960'da 90 milyon olan öğrenci sayısımn 1971'de 160 milyona çıktıgım bildirmektedir. Uzmanlann tahminlerine göre Asya kıtasında öğrenci sayısı yılda yaklaşık olarak 700.000 artmaktadır. Sözü geçen 18 ülke 1980 yüına kadar ücretsiz ve mecburl en az yedi senelik eğitim ilkesinin kabulünü ve öbür düzeylerde de eğitime hız verilmesini öngören 1960 tarihli Karaçi plânını uygulamaktadır. B Burchlnal'ın Kongreye sunduğu rapora göre Akdenizdekj Amerikan Altuıcı filosunda kiiçük rütbeli subaylar arasmda teknik eleman sılontısı çekilmektedir. Ayrıca tamir İçin gerekli yedek parçalann istendiği anda bulunanıaması Altıncı Fîlonun savaşa hazır olma yeteneğini azaltmaktadır. Başkan Nıxon, Vietnam savaşınm hızını kaybetmekte oluşu, Sovyetler Bırliği ABD ve Sovyetler Birliği • Çin üişkılerinin duzelmesi ve Orta Doğudaki son gelişmelerin ışığında «Bir banş devrine girilmekte olduğunu» söylemıştir. Nixou, bir grup gazetedyle yaptığı görüşme sırasmda stratejik silâhlarm sımrlandırılması görüşmelerine (SALT; hız veril mesinin «ABD • Sovyetler Birlıği Uişküerinin duzelmesi yönünde önemli bir adım» olduğunu söylemiştir. Nixon, Mobile kentindekl yeni bir su yolunu ulaşıma açmak için Alabaraa eyaletine gelmiştL Oğlum, benim babam da aptaldı ama; ben ona saygi gösterirdim. (Alman karikatürü) Nükleer grup !WtTTELWALD (Almanya) A ralannda Birieşik AmerikaSavun ma Bakanı Melvin Laird bulunan sekiz Batı Ulkesi savunma uzmanlan burada toplanmış ve muhtemel bir Sovyet saldırısına karşı tatbik edecekleri stratejinin gizli planlannı gözden geçirmişlerdir. Kuzey Atlantik Paktı nükleer planlama grupu temsücileri, iki gün sürecek bu toplantıda NATO nun nükleer kudretinin durumunu incelemişlerdir. Çok gizli olan görüşmeler hakkında hiç bir açıklama yapılmamıştır. Bu grup temsücileri yılda iki defa toplanarak bu savunma örgUtünün nükleer kudretini gözden geçirerek gereken değişiklikler ı^nnmia raporlannı NATO Başkanlığma bildlrmek tedirler. Görüşme o derece bir gizlilik havası içerisinde yapılmıştır Jd delegeler toplantı için Mittelwald'daki askert üssü seçmişlerdir. Allende, Nixon'un silâh satma karannı yerdi C SANTİAGO, ( M . ) umhurbaşkanı Salvador Allende duzenledığı basm toplantısı sırasında Başkan Nixon'un Latin Amerıka ulkelerine silâh satışını artırma karannı yermıştir. Allende, Nıxon'un kıtada silâhlanma yarışına hız verecek olumsuz bir tutum alrfığını söy. lemiştir. Bilindiği glbı Başkan Nixon, Latin Amerika ülkelerine silâh satışının 75 milyon dolardan 150 milyona çıkanlması için çaba harcıyacağını açıklamıştır. ovyetler Birliği Devlet Başkanı Podgorni, Kahire'ye gelişinden bırkaj saat sonra, Mısır liderleriyle Moskova Kahire ilişkilerini görüsmeye başlamıştır. Haberı veren siyasî kaynaklar, Podgorni'nin Kahire'ye vanr varmaz Kubbe Saraymda Devlet Başkanı Enver Sedatia yarım saat sü. reli bir görüşme yaptığını belirtmiştir Salı günü Sedat ve Podgomi' | nin yaptıklan görüşmelerin aynn tıları açıklanmamakla birlikte siyasî kaynaklar Podgorni'nin Sedat'tan Mısır'ın Sovyet blokundan uzaklaşamıyacağına dair temint is temekte olduğunu ifade etmiflerdir. Bu arada yan resmî «El Ahram* gazetesinin bUdirdiğine göre Podgomi Mısır'a gelir gelmez Devlet Başkanı Sedat'a Sovyetler Birliği HELSİNKt (aa, . T.H.A.) nin Kahire'ye ekonomik. siyasî ve askerî yardım yapmaya devam ede •srail Başbakanı Bayan Golda ceğini söylediğini bildirmiştir I Meir. Helsinkide katıldığı • Sosvalist Enternasyonali Kon Gazeteye göre. iki Devlet Başgresinde yaptığı konuşmada, kanı ülkeleri arasındaki işbirligi«tsrail halkı. Mısır ordusunun ni daha gelistirerek tsrail'in heraskerleri ve füzeleri ile birlikte hangi bir saldın yapma ihtlmalini kanalın doğu vakasına Reçmesini ortadan kaldırma konusunu görüş 5ng5recek, Süveyş kanalının amüşlerdir. çılnası ile ilfili kısmî bir anGazete «ik! filke de işgal alrmlaşmayı kabul edemez, rira böydaki Arap topraklarınuı kurtanlle bir şeyi kabul etmek ülkenıiması İçin elden gelen cabanın har. zin karşı karşıya bulundurdugn canacağına söz vermiştir» demiştehlikeyi daha ds arttınr» demiştir. tir. Siyasi kaynaklar ise «Podgomi 1 nin, Mısır ! Sovyetler Birliğinin desteklediğini bir kez daha tekrar etmesi yakın bir süre önce Kahtre'de Sovyet eğilîmli ileri gelen si yaset adamlan ve askerl*in temizlenmesi hareketinden duyulan kuşku nedeniyledir» görüşündedirler. Podgorni'nin ziyaretinin ne zaman biteceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmamışsa da siyasî kaynaklar bunun Perşembe ya da Cuma gününe kadar süreceğini söylemişlerdir. Podgorni Sedat görüşmelerine Başbakan Mahmut Fevzi, Dışişleri Bakanı Mahmut Riyad, Savaş Bakanı Mu. hammet Sadık ve diğer ileri gelen yetkililerin katılması beklenmektedir. Başbakan Melr. daha sonra Enver Sedat'ın son açıklamalanna deginmiş ve Sedatın. lşgal edilmiş topraklann boşaltüması ve Fllistin halkının meşnı haklannm tanmmasını, «t«.rall devletinin peyderpey ortadan kaldınlması yolunda atılaoak adımlar» olarak gördüğünü iddia etmiştir. Orta Doğu bunalımına dört büvükler tarafından bulunacak bir çözümün ilgililere zorla kabul ettirimıesine de karşı çıkan Golda Meir, «1971 yılında, dört büvükler hâlâ küçük devtetlerin mnkadderatlan hakkında kendilerinin karar verme nakkma sahip olduklannı sanıvorlar» demiş ve tutumlanndan ötürü S. S.C.B. ve Fransayı eleştirmiştir. Almeida Medina MOSKOVA Şih Dışişleri Bakanı Clodomiro Almeida Medina resmî bir ziyarette bulun. mak üzere Moskova'ya gelmıştir. Şili'de lktidara gelmis bulu. nan sosyalist rejimin Dışişleri Bakanı olan Medina, Moskova' dan önce de Varşova'yı ziyaret etmişti. Şilı Dışişleri Bakanı Moskova'yı, SSCB Hükümetinin davetlisi olarak ziyaret etmekte dir. Mehmet BARLAS Brejnev, yine dengeli indirim için konuşlu İ LA N Çafalca Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemize ait yeni yapamış bulunan (8) . kasap dukkânı 10 Haziran 1971 günü saat 1416 arası (8) yıl müddetle «AÇIK ARTTIRMA» süreti ile t EnpürneAoe ijıale. edileçe^tir. 2 Teminatlan ve ihaleye iştirak şartlanna alt şartname Belediyede görülebilir. 3 Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Basm: 15404/4444V ı Hoover, F.B.I. dan ayrılmayacak WASHİNGTON, (ajı.) merikan Federal Soru$turma Bürosunun (FBİ) Müdürü olan Edgar Hoover, yaptığı açıklamada, bir kısım siyasiler tarafmdan güdülen kamuoyunun bir kıs mınm isteğme uyarak görevinden istifa etmeğe hiç niyeti olmadığını açıklamıştır. İsraillilerin yüıde 40 ı kitap okumuyor TELAVİV, (a.a) elAviv Üniversıtesi uzmanlarınca yapılan ve sonuçlan acıklanan bır araştırmadan an laşıldığına göre, normâl Israil yurttaşı fazla çalışkan bir kimse değildır. Inceleme, normâl bır Israillinin gur.de ortalama olarak 4,5 saat çalıştığını, buna karşılık 9 saat uyuduŞunu ortaya koymuştur. Aynı Israilll aynca günde 15 saatini TV seyretmekle ve 2 saatini de çocuklan ile meşgul olarak geçirmektedir. Aynı araştırmanın sonuçlanna inanmak gerekirse, her Israillı yılda ortalama olarak 25 defa sinemaya gitmekte, 4 defa da ko"ser dinlemektedir. Buna karşılık îsraillüerin çok az okuduklan meydana çıkmıştır. Uzmanlann kendılenne soru sordnkları kimselenn °' 4O'ı hiç ki,o tao okumadıklarını soylemişlerdır. israillilerin. en çok piknik yapmayı sevdıklerı de ıncelemeden anlaşılmaktadır. PRAG. (THA) Sovyetler Bırligi Komünist Partisi Birinci Sekreteri Brejnev, Çekoslovak Komünist Partisi kongresi için gittiği Prag'da, Doğuyla Batının Avrupada dengeli olarak güç indirimi ihtimalinden söz etmiştir. Varşova Paktı ülkeleri Komünist Partilerinin birinci sekreterlerinin hepsi, Çekoslovak Komünist Kongresine katılmıştır. öte yandan Macar Komünist Partisi Birinci Sekreteri Yanoş Kadar'ın elii dokuzuncu doğum yıldönümü de dün gece yapılan bir toplantıyla kutlanmıştır. Bu toplantıda, Komünist Partiler birinci sekreterleri Brejnev'in Avrupa'dan yabancı kuvvetlerin mdirilmesi plânını kısaca görüsmeye fırsat bulmuşlardır. Brejnev, plânını bu yıl ilk kez Sovyet Komünist Partisi kongresinde açıklamıştır. Daha sonra Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te konuşan Brejnev, Avrupa" daki kuvvet indiriminin dengeli bir şekilde yapılabilmesi için Ba tıyı görüşmelere çağırmıştır. Çekoslovak parti lideri Gustav Husak, «Ülkemfain cofrafi durumu vüıünden Avrupa'da barışın devaraı ve kollekfif bir püvenlikle yakından Uf(fleniyornz> demiştir. A Roma polisinin yaptığı gösteride en fazla dikkati cekehler: akrobat polisler oldu Ateşaç yetkisi verildi! BELFAST, (a.a) uzey Irlanda'da asayişi korumakla görevli Ingiliz askerlerine, gerekli gördükleri zaman üstlerinden emir almadan silâh kullanma yetkismin verilmiş olduğu Kuzey Irlanda Başbakanı Brian Paulkner tarafından parlamentoda açıklanmıştır. Kuzey trlanda halkmın bu açıklamadan sonra çok dikkatli davranması gerektiğini tfade eden Başbakan, İngiliz askerlerinin sadece silâhh kışilere değil fakat «şüpheli gördükleri» herkese ateş edebileceklerini beUrtmiştir. T Hâlen 76 yaşında bulunan ve FBİ'i kurulduğundan bu yana 47 yıldır yönetmekte olan Hoover, gö revini ancak sağlığı çalışmasına izin vermediği zaman bırakacağını, fakat şimdilik böyle bir şeyin söz konusu olmadığını açıklamasına ek lemiştir. Midesinden rahatsız olduğu yolundaki iddiaları da cevaplandıran Hoover, midesinin durumunun «gayet iyi» olduğunu, sadece, bazı gazetelerde kendi aleyhinde yazıl mış yazüarı okurken «midesinin bulandığmı» ve başka bir rahatsızlığı olmadığını kaydetmiştir. İlalya, Çin lehinde oy kulianacak ROMA, (a.a.) *ran Dışişleri Bakanı Ardeşir Zahidi ile görüştükten | sonra gazetecilerin sorularını cevaplandıran Italya Dışişleri Bakanı Aldo Moro, îtalyanm bundan böyle Çin'in BM'e alınması yolunda oy kullanacağın; açıklamıştır. Italya'nın Çin Halk Cumhunyeti ile diplomatik ilişki kurma karannı 1970 Kasımında aldıgını hatırlatan Aldo Moro, BM'de Çin halkını da yine bu ülkenin temsü etmesi gerektiği kanısında olduklannı beUrtmiştir. 9 ceset bulundu TUBA CtTY, (a.a ) alifcrnia'nın 20 km. kuzeyindeki Yuba City yakınlarında bulunan bır bağda, kazı'.mış çukurlann içlerine bırakılmış, organlan koparılmış ve bıçaklanmış 9 kişinin cesetleri polis tarafmdan bulunmuştur. 5 6 hafta önce işlendıği sanılan cınayetlerin kurbanlannır. hepsi soz konusu bağda calışan işçılerdır ve hepsimn başlarının arka tarafmda ve göğüslerinde bıçak yaralan vardır. Olayı soruşuuran polis, cinayetlerın, aynı bölgede oturan tek bır kısı tarafmdan işlendiği sonucuna varmıştır. Cannes festivalinin en begenilen filmi udan îhtilâlinin 2. yıldönumu dolayısiyle bir demeç veren Sudan Ihtılâl Konseyi Başkanı Cafer El Nimeyn, «Sudan Sosyalist Birliği Partisi» nin kurulduğunu bildirmıştir. Devlet Başkanı Nimeyri'nin başkanlığında kurulacak 20 kişılik bır heyetın, bu yıhn sonundan önce Ulusal Kongrenın toplantısı ıçın gerekli hazırlıklan yapacağı da bu arada kaydedilmıştir. Sudan ve Kahıre radyolanndan da yayınlanan konuşmasında El Nimeyn ülkesinin, topraklarını kurtarmak için girişmış olduğu mucadelede BA.C.'nı tamamıyle desteklediğını de ıfade etmıştır. Sudan Îhtilâlinin 2. yıldönümü dolayısiyle düzenlenen törenlere, Lıbya Ihtilâli Konseyi Başkanı Muammer Kaddafi, Merkezî Afrika Cumhurbaşkanı Jean Bedel Bokassa ve B.A.C. Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şafi de katılmaktadır. s Sudan'da sosyalisl bir parli kuruldu KAHtRE, (a.3) K Mülkiyeliler Birliğinden Birliğımizin eşya piyangosu 19/Mayıs/1971 tarıhınde Birlik Genel Merkezinde Ankara 6. Noterlnın huzunyle çekılmıştır Ikramıye kazanan numaralar ile bunlara ısabet eden ikramiyeler aşağıda gosterilmiş, aynca bunlara ait listeler satış yapılan bütün il ve ılçelerle müesseselere gönderilmiştir Mezkur eşya pıyangosunda bize yardımcı olan bütün müesseseler ile üye ve dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunanz. ÎÖNETÎM KURULU BAŞKANLIĞI Volvo Otomobil Arçelik Buzdolabı Arçelik Çamaşır Makinesi Hau Erkek ve kadınkoİ saati Çeşitli hediyeler 7. 283184 000865 038385 075591 012859 115631 159881 275537 054272 202017 275795 087580 169860 258034 020846 029772 109505 167365 210858 254116 HindPakistan ilışkileti sertleşiyor KARAÇt, ün Çittagong'a uiaşan haberlere göre, geçen hafta Hindistan'da Mayanabad ken tinden cephane getıren iki gemı, Pakistan karasularında Pakistan donanmasına bağlı tekneler tara tından batırılmıştır. YENİ DELHI Hindistan'm doğusundaki Assam eyaletiain Başbakanı Mahendra Mohan Choudhury, Pakistan ordusunun sımr köylerini iki gündür ateş al> tmda tutması nedeniyle sınır böl gesındeki dört köyün boşaltüma sı için emir verdiğıni açıklaıruştar. Şillong'taki eyalet meclisinde konuşan Başbakan, Merkezî Hükumet Başkanı bayan Indira Gandi ve Savunma Bakanı Jagjivan Rom'a birer telgraf göndererek, Pakistan Ordusunun «devam eden bu saldınsmm önlenmesi için âci] tedbirler almmasını istediğini» söylemiştir. Hindistan Birieşik Haber Ajansı, Şillong'tan ahnan bilgilere da yanarak, Pakistan topçusunun dün sabahın erken saatlerinde başlıyan baraj ateşinden dokuz kişinin öldüğünü bildirmiştir. Hindistan hükümeti ise, Pakistan topçusunun Hint sınır koylerini ateş altmda tuttuğunu parlamentoda açıklamıştır. Bu açıklama üzerine, özellikle muhalefet Uyeleri, Hindistan'm Doğu Pakistan'dakl özgür Bengal hüküme tini tanıması için hükumete çağnda bulunmuşlardır. Bazı Uyeler ise, hükumetin, Doğu Pakistan Kurtuluş Kuvvetlerine silâh yardımında bulunmasını talep etmişlerdir. Parlamentoda, dilek ve temennileri cevaplandıran Dışişleri Bakanı S\varan Sıngh: «Doğu Pakistan'daki özgür Ben gal hükümetini tanımamız gerekirse, tanıyacağız. Ancak böyle bir tanuna için belirli kıstaslann mevcut olması gerekir. Aynca çeşitli faktörlerin de göz önündr bulundurulması şarttır» demıştîr. Kuzey Irlanda hükümeti, ülkede son günlerde yogunlaşan asayişsizUk olaylan nedeniyle, tngiliz Güvenlik Kuvvetlerine süâh kullanma yetkismin verilmesini kabul ettiğini ifade etmiştir. 294230 286479 113360 264043 D * K C MEVLİT Vefatının 51 inci gunüne tesaduf eden 28 Mayıs 1971 Cuma gunu Kocaelı Fevzıye camünde ikindi namazını müteakıp muhterem aile büyüğumuz Tekirdağ esrafından merhum OSMAN NURt ALTINESKt' nin aziz ruhuna ithat edilmek uzere kıymetli mevlidhanlardan Hafız tbrahim Çanakkaleli, Hafız Fevzi Mısır, Ahmet Demıray, Recep Dallı, Cevdet Dıngıloğlu tarafından Mevlld kıraet edılecektır. Akraba, dost, ve butun dın kardeslenmizi duyurunız. Kızı Damadı Cumhuriyet 4459 CANNES, (aA.) annes Filim Festivalind»", büyuk ödülün en büyük acîayı olarak kabul edilen Joseph Losey'in «The Go Between» (Arabulucu) adlı filmi gosterilmiş ve olağanüstü bir hayranhkla karşılanmıstır. Se yircilerin itişkakış arasmda ve ancak karaborsadan temin edebildikleri biletlerle seyrettikleri filmi ızleyen basm toplantısında seyircilerin başına gelen bu defa gazetecılerın başına gelmiştir. Bu yüzyılın başında tngiltere'nin köylerinde yaşayan halk ile yüksek tabakanın y a . şadığı hayat arasındaki farklan ortaya koymağa çalıştığı filmi hakkında Losey, basm toplantı. sında bazı kilit nok*>ları açıklamış, bu arada, özellikle insan hayatının ÇOK kolay kaybedile. bılecek bir şey olcfuğu hususu üzerinde durarak insanın yaşa. dığı süre içinde hayattan mümkün olanı alması fikrini filminde işlemeğe çalıştığını kaydetmiştir. B. EMRE TUNCAB Evlendiler ' . TÜRKİYE KIZJLAY DERNEĞI GENEL MERKEZİNDEN : Derneğımizce 35.000 adet soda ve 15.000 adet madensuyu ka ^ sası yaptırılacaktır. V Buna ait şartnameler Ankarada Genel Merkezde, Istanbulda {\ Kızılay îstanbul Müdürlüğünden tzmirde Kızılay Şubemiz Baş < ı kanlığından ve Afyonda Madensuyu Işletme Müdürlüğümüzden temin edilebüır. Teklifler en geç 14/6/1971 günü saat 16 ya kadar Genel Merkez Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. Postada vâki gecikmeler nazan dikkate alınmaz. Derneğimiz 2490 sayüı kanuna tâbi değıldir. (Cumhuriyet: 4460) 002501 002700 004755 008263 009383 016233 016421 018479 022333 034652 038188 041329 045323 047596 051298 051402 052322 055577 056760 058124 060785 069121 073280 083980 084382 087528 089146 090724 091554 093151 096503 097227 107861 108570 108843 114673 116057 124130 134930 137848 137963 140527 141549 142248 142601 142618 144080 145571 145977 147764 150425 152209 152598 160824 16388S 164949 165939 168989 170247 174964 177766 181833 183727 185885 188091 191416 192916 196199 199926 199995 201537 203080 205605 206450 209557 212207 218274 219089 220318 221742 221985 230793 233027 235358 237756 238100 243516 243872 252729 257366 272594 284748 285844 287043 287830 287917 291192 293942 296386 298214 (Herış Reklâm: 1212/4449) Cumhuriyet 4458 GOKLERİN SENİN İŞE, YURDUN DA SENİNDİR. TÜRK HAVA KUVVETLERİNİ OÜCLENDİRME VAKFI ILAN İller Bankasından Bankatnızca, dıs piyasadan derln tcuyu pompalanntfa kul. lanılmak üzere kapah zarf usulü ile 40 adet dik delik millı elektrik motoru ve yıldızüçgen otomatık «alter satın alınacaktır. Bu tşe alt şartnameler Bankamız Malzeme Dairesi Reisliğlnden ve Istanbul'da 1. Bölge Müdürlüğünden 25, TL. be. delle temin edilebüır. Teklifler malzeme bedeline uygun geçicl teminatla bir. likte en gec 28/6/1971 günü, saat 17.00'ye kadar Bankamızda bulundurulacak ve 29/6/1971 eünü saat 15.00'te Satınalma Komisyonunda açılacaktır. D İ S T A B t B t Orhan TÜZÜN Saat: 13.30 • 19.30 Samatya Cad. No. 40 TEL: 21 75 82 (Basm: 14969/4447)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle