13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLAK YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDER ı Sahibi: Cumhunyet Matbaacılık ve Gazetecılık T.A.Ş. adına NAZİME NADİ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : OKTAT KURTBÖKE Basan ve Yayan : Ct'MHURtYET MATBAACILIK ve GAZETECÎLİK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk. No. 3941 * * * AtatOrk Bulvan Tener B Ü R 0 L A R: AÎÎKARA: Tel: 120920 129544 Yenısehır Apt. ABONE ve İLÂN 1 3 6 12 Aylık Aylık Aylık Aylık Ynrt İCİ 18 54 108 218 Adl Port» Yurt D151 27 81 162 324 İZMİR: Fevzipasa Bulvan Alşaroğlu îshanı Tel: 31230 3470» GÜNEY tLLERt: Kuruköpnl 34 fokalc No. 40 ADANA Tel: 4550 3934 Bajlık (Maktu) 300 Llr* X. T« 7 ncl sayfa (Santtml) 3 üncu gayfa (Santimi) 85 4. 5. 6 ncı sayfa (Sanuml) 75 Nijan. Nıkâh, Evlenme, Doğum 100 Olum. Mevlıd. Tfesekkur 23 üncfl (5 Cra) 150 100 Olum, Mevlid, Teşekkur (5 Cm.) SAYISI 60 KURUS KALKINMA HIZI (Baştarafı 1 tnci sayfada) Pazar ulkelerine, mevcut kal. kinma hızıyla ancak 4327 yılında jetişebilectktir (1968 + 2359). Çeşitli hesaplar (5) Yıne nüfus artış hızı bu. gunku şekliyle devam ettiği ve plânda öngorulen yuzde 7'lık kalkınma hızı gerçekleştırildiğı takdırde, Turkiye 2301 yılında GSMH'daki buyüme hızı : 6.5 Nüfus artış hızı : 2 6 2359 2.4 665 2.2 388 2.0 273 1.8 211 1 6 172 şerse ve yuzde 9 oranında bir buyüme hızı gerçekleştirılırse Ortak Pazar ülkelerıyle aym sevıyeye 2022 yılında (1968 54) ulaşılabılecektır. (5) Bufün hayatta olan ya da yeni doğan bir Türk çocuğunnn Ortak Pazar ülkelerinin kalkın. mıslığma Türkiye'nin yetişmesi. ni görmesi ise yukarıdaki tablo. Nasır'dan sonra (Baştarafı L Sayfada) lardan fazla... Libya parasım harcamakla bitiremiyor. 2,5 milyar dolar rezervi var; üstelik yardım da edlyor dısanya. 1967 venilgisinden sonra kurulan Mısır, ÜrdUn ve Suriye'ye Araplararası yardım fonuna yılda 150 milyon dolar veriyor Lıbya.. Trablus sokaklarında vitrinlere baka baka gezerken hemen aklınıza takılan şey, «Ah şiı petrol bir Tfirkiye'den de fışkırssydı» oluyor. O zaman bütün dünya Kaddafi gibi bizi de dinlerdi belki... Paramız olsaydı eğer, laelki biz de bagımsızlığa Kaddafi gibi sarılır, «Topraklarımızda bir tek yabancı asker kalsa b"île özgürlüğümüzden söz edemeyiz» derdık. Dış borçlanmızı hesap edecegimize, kabaran döviz rezervlerimızı sayardık. Dış yardım için yüzümüzü kızartaca tımıza, comertçe biz yardım ederdik sağa sola . Hıçbir Alman Başbakaru. bizim Dışişleri Bakanımız için «Bu kadar az zamanda bu kadar çok şey isteyen adam görmedim» demezdi. Şöyle dıyor Albay Kaddafi: «İhtilâl, özgürlük, sosyalizm ve birlik amaçlarma yönelmiştir. Özgürlükten, hem ülkrmizin hem de vatandasların özffürlüğünü anlıyoruz... Libva'daki Arap halkının ve fertlerin eski çağların geriliğinden, adaJetsiz* likten. umursamazlıktan kurtulması özfürlüktür...» «Sosyalizm, tnkettitimiz maddelerin üretimine kollektif olarak katılmamızdır. Sosyalizm, bazılarının yanlış bildiği gibi sefaletin pavloşılması değildir, refahm bütün >urttaşlara yayılmandır... Bizim sosyalizmimiz, îslâm sosyalizmidir. Bu halkın inançlarına, büvük tarihinden te varüs ettiği ananelerine dayanır. Arap halklarının »osyalizmi kendine özgüdür.» «FUistine giden yoida bütün Arap halklarının gerilikten, esaretten, adaletsizlikten kurtuluşu vardır. Filistin'e giden yolda, Arap halklarının birliği vardır.» «Arap halklarının yüzlerce yıl özlenen büvük birliğini gerçekleştirmek için ilk adımda milli birliğimizi sağlamahyiz. Her Arap ülkesindeki milli birlik, büvük gayeye giden yolun kaçınılmaz gereğidir.» «thtilâli esinleyen halktır. Ordu, sadece halkın duygulanm aksettiren bir öncüdür. ... Ordunun mensuplan da bu halkın evlâtlarıdır. Kaderleri onların da farksızdır ve ordu mensuplan halktan kopmayacaklardır.» «Allah insanı ne köle olarak yarattı ne de esir .. Kokuşmuşlar ve ş«rlatanlar, özgür doğmuş bu insanlara köleliğl getirdi.» «Eskiden subaylar vine üniforma giyerlerdi. ama, askeri ruhtan uzaklaştırılmışlardı. Eskiden Libya subayı, daha çok bir tüccardı. Komutanının ev hizmetlerini görmek ve askerlikle ilgisi olmayan işler yapmakla yükümlenmişti. Ama artık asker Allahın yardımı ile tam bir asker olacaktır. En son askeri teoriler ve yeni silâhlarla donatılacak, Arap askeri güçleri ile işbirliği içinde olacaktır.» «Eskiden Libya yabancılann entellektüel ve kültürel emperyalizminin kontrolu altındaydı. Yabancılar herşevdi. Yahancı diller ise nüfus kautlarına girecek kadar hâkimdi. Ye insanların dunımuna aldırılmazdı.» «Bizi sosyalizme götürecek dayanışmanın içinde, işçiler, çiftçiler, sömürücü olmayan kapitalistler ve askerler bulunacak .. Üretimde kollektif istirak ve bölüşümde adalete inanıyoruz.» Bu kendine özgu genç «sosyalist» lider, 1959 yılında lıse oğrencisi iken bir örgüt kurmuş ve o zamandan ben var olan bir merkez komıtesinı anlatıyor. Lise'den sonra bazılan askerliği bazıları da sivıl hayatı seçmişler: ama temaslan devam etmiş. Ve 1 Eylül 1969'da, ihtilâlde buluşmuşlar. , , 6.7 7.0 7.2 7.5 7.7 8.0 S£ 8.5 8.7 9.0 686 395 277 213 173 146 333 245 194 160 137 119 248 196 162 138 120 106 179 151 130 114 101 91 152 130 114 102 92 83 123 109 109 98 97 89 88 81 80 74 74 69 94 85 78 72 67 62 86 78 72 67 63 59 76 70 65 61 57 54 Ortak Pazar'la avm seviyeye gelecektir (1968 + 333). (3) Niifng artıs hızının bir a n . da, bir başka deyimle kısa vadede de$iştirilmesi imkâtıı o l . madığına göre, kalkınma hızını yüzde 9'a çıkaracak tedbirler alınsa ve bu hız çerçekleştirilse bile. Ortak Pazar ülkelerini y a . kalamak, ancak 2044 yılında (1968 + 76) miimkün olacaktır. Böyle bir hızın gerçekleştiriltnesi ise ancak keraerleri sıkma ile raümkündür. (î) Turkhe'de nufus artış hızı bir anda yuzrfe 1 6 oranına du. da verilen rakamlara göre müm kün olmayacaktır. Bu nedenle, yeni hükümetin 3 uncu Beş Yıllık Kalkınma Pla nının hedef ve stratejısini tesbıt ederken nufus artış hızını kısa surede duşürmesi olanağı olmadığı içın. ağırlığı kalkınma hızını yuzde 7'rten 8'e, ya da daha yukarıya çıkarması sözkonusu olacaktır. Kalkınma hızı yuzde 8 olduğu ve doğurganlık oranı düşurulmediği takdirde, Ortak Pazar ulkeleri ile aynı kalkınmışhk seviyesjne gelmemiz ancak 2091 yılında mümkun olacaktır. KLM rahatınızı düşünür Uzak Doğu ulkelerine gitmek istiyorsanız uçaklarımız sizi mümkün olan en kısa zamanda götürmeye hazırdır. Gene de uzun yolculuklar biraz yorucu olabilir. Yol üstünde birkaç durak yaparak dinlenmenizi salık veririz. Siz uğraklarınızın tadını çıkarırken bırakın biz de sizleri düşünelim. Göklerdeki ünlü servisimizi gittiğiniz yerlerde de bulacaksınız. KLM Uzak Doğu'da yılların tecrübesine sahiptir. 1929'dan beri! En uzun düzenli seferimize Amsterdam Cakarta arasında o yıl başladık. Bugün bu yol üzerinde haftada altı kez uçuyoruz. Uzak Doğu'da KLM'in sefer yaptığı diğer şehirler: SİDNEY (Avustralya) TOKYO (Japonya) SİNGAPUR BANGKOK (Tayland) MANİLA (Filipinler) KARAŞI (Pakistan) KUALA LUMPUR (Malezya) Haftada iki sefer Biri yeni Sibirya yolu ile olmak üzere haftada beş sefer * Haftada yedi sefer * Haftada dokuz sefer * Haftada dört sefer * Haftada sekiz sefer * Haftada iki sefer * f Toprak politika (Ba;tarafı 1. sayfada) tanslyele sahip olan ekilebilir araziden düne nazaran bir kaç misli daha m a h s u 1 almak mumkündür. Üretimin arttırılmasında netice verecek müsbet tedbirler arasında tarım reformu başta gelmektedir... Köye medeni hizmetleri götürmeyi ve köjlü vatandaştarımızı bu hizmetlerden istifade edecek ikti»adî giice kavuşturmayı ana hedef kabul ediyoruz. Bu anlarış içersir.de köy ve köylü sorunlarına ikinci beş yıllık kalkınma plânımızda bir biitün halinde ve müstakil olarak yer verilmiştir . Köylüye ev veri verme, kendi evini yapana vardım ve köy imar ve plânı konuları üzerinde önemle durularaktır Topraksız veya yeter toprağı nulunmayan köy. lüve mevcut olan yerlerde haTİne arazisi dağıtımı süratli ve adil bir şekilde devam edecek. gikâret edilen hususlar için gerekli usul ve mevzuat ıslahı yapılaraktır. Ayrıca topraksız ve az topraklı köylüye yeter miktarda arazi satın almak ve bu arazileri işletmek üzere elverişli şartlarla tesis ve edindirme kredileri açılacak, kredi volu ile topraklandırma faaliyetlerine önrm verilecektir . Topraksız köylünün, toprağa kavuşturulması ve eline fçeçen toprağı muhafaza edecek şekilde cihazlanmasına gayret sart edileeektir.» cağı» belirtilmektedir. MHP MHP de toprak reformunu, tarım reformunun bir parçası olarak görmekte ve «Bnyük isletmelerin kamulaştınlmasına istisnai hallerde başvurulacak, çorak ve verimsiz topraklarla 40 milyon dönümün üzerindeki makilik ve fundalık sahalar ıslah edilerek özellikle orman köylülerine intikal ettirilecektir» demektedir. Hakan Duman (Baştarafı 1 inci sayfada) Doktor Vecıhi Demırol'un Osman bey'deki apartımanına sabah saat sekız sıralarında gıtmışlerdır. Apartımanın kapıcısıyla görüşen esmer uzunca boylu ve yırmibeş yaşlarında kadar gösteren bir genç hastası olduğunu Vecihi De. mirol'la görüşmek istediğini söylemiştir. Doktor Demirel bundan sonra olayı şöyle anlatmıştır: «Bana çocuğun pasosunn ve yazdığı mektubu göstererek sıhhati iyidir merak etmeyin dedi. Eğer görmek istiyorsanız istediğimiz 250 bin lirayı gösterdiğimiz şekilde bize teslim edersiniz. Ben de kendisine her türlü şartlannı kabul etmeye razı olduğumuzu bildirdim. O zaman bana saat 17 de Nişantaşında Dikilitas'ın önünde size birisi gelip «Çiçek» diyecek sizde ona «kırmızı» der ve istenilen parayı teslim edersiniz. Yalnız gelirseniz ve paralar yüzlük olursa daha iyi olur dedi. Nişantasına sekiz, on kişi geleceklerini herhangi bir ters davranışımız olduğu takdirde zarar)ı çıkacağın bizler olacağını da ihtar etti. Bu işi neden yaptıklarını sordum bana «Emperyalizme karşı savaş veriyoruz.» dedi. Neden Rahmi Duman ı seçtiklerini sordum cevap vermedi. Yalnız «Biz adi gangster defiliz» demekle yetindi. Yaptığım görüşmeden sonra kliniğe gelerek Dr. Duman'a du. rumu bildirdim. Yalnız Pazar olduğu için paraları yüzlük halinde hazırlayamadık. TİP TİP toprak reformu yapılması görüşünü savunmakta ve özetle «Anayasamızın emrettiği gibi der hal çıkarılacak Toprak Kanunu ile topraksız ve toprağı yetme>en kövlüler üzerinde çalıştıkları toprağa sahip olacaklardır. Bunun için büvük toprak sahiplerinin ellerindeki topraklar. kendilerine en çok 500 dönüm hırakılarak Anayasa'nın öngördüKü şekilde kamulaştınlacaktır» demektedir. * Garuda Endonezya Hava Yolları'nın işbirliği ile. Seyahat acentanıza ya da KLM'e sorun ve KLM'in farkını görün. ! Turkiye'deki KLM ofisleri: IstanbulTaksim Cumhuriyet Meydanı 15 44 46 80 İstanbul Hilton Oteli 48 5180 Yeşilköy Hava Alanı 73 79 73 YTP YTP de tarım reformu yanlısı oîarak gorünmektedir. «tşlenmeven toprakların devletleştirme usullerine sapılmaksızm topraksız çiftçive intikal ettirilmesi» görüşünü savunmaktadır. Y A R I N : V E TÜRKİYE L İ B Y A BİRLİK PARTİSİ Birlik Partisl de toprak reformunu savunmakta en kısa zamanda gerçekleştirmeyi vaad etmektedır. Ankara Atatürk Bulvan 135 12 8418 Esenboğa Hava Alanı 11 84 84 İzmir Cumhuriyet Meydanı Meydan Apt. 11/2 32 063 KLM DiyarbakırS. İnal (Genel Satış Acentesi) Kıbrıs Caddesi Aslan Palas 20 77 VİU.7İÎV /»> <*'>' CHP'NİN GÖRÜŞÜ Toprak reformunu savunan ve bu görüşu «Tnprak isleyenin su kullananın» ılkesi ile özetleyen CHP'nin Ebrüşü ise seçim bildırgesmin l'inci bölümünü meydana getıren «Köylüye Dönük Dü»en Değişikliği» ve 16'ncı bölümünu meydana getıren «Düzen Değişikliği Programının Gerektirdiği KavnakJar» başlıklannı taşıvan bölümlerinde etraflı bir şekilde açıklanmaktadır. Yer o lanağı sınırlı olduğundan bu bölümlerden aldığımız görüşler şoyledir: «Toprak reformu yapılacaktır. CHP'nin yapacajp toprak reformu yalnız tnprak dağıiımında adaleti ve özel toprak mülkiyetinden daha çok çiftçinin yararlanmasını değil, tarımsal verimin yükseltilmesini de sağlayacaktır. Toprak reformu gereğince: Hazine topraklan daha verimli duruma getirilerek, az topraklı veya topraksız köylülere dağıtılacaktır. Bihük toprak sahiplerine kendilerini rahat yaşatmaya yetecek kadar toprak bırakılacak; fazla topraklan ise gerçek değeri üzerinden 10 vıl taksitle alınarak topraksız köylüye dağıtılacaktır. Küçük ve orta tarım isletmelerinde toprağın parçalanmasını önleyici tedbirler alınacak VE OY SAYILARI Mıllet Meclisini oluşturan partilerın 1969 seçim bildirilerinin, Erım hukümetinın programının «Toprak ve Tanm Reformu» bölümünde yer alan bazı esaslarla kesin şekilde çeliştiği görülmektedır. Bağımsızlann ise ortak bir görüşü bulunmamaktadır. Avkırı görüşte olan sivasal partılerin üyelert, gelişen olaylar sırasında görüşlerini değiştirmemişlerse hazırlanacak tasarımn geleceği tahminlere göre şöyle olacaktır: Aynj görüşte olanlar: 149, Karşı görüşte olanlar: 285, Görüşleri belli olmayanlar: 15, Boş: 5. GUNUN KITAPLARI M a v Yayınları Sunar BULUŞMA Saat 17.03'te Nişantaşır.da Dikilitaş'ın önünde bekliyordum. Yanıma 1.72 boyunda bıyıksız temiz yüzlü esmer bir genç yaklaştı ve bana çiçek dedi ben de kendisine kırmızı cevabmı verdim. Beraberce Vali Konağından aşağıya doğru yürümeye başladık. Getirdiğim paraları kendisine verdim. Yalnız yüzlük bulmanın imkânı olmadığını söyledim. Bana bunun bir Mahzuru olmadığını belirterek «İnşallah numaralarını almamışsınızdır.» cevabım verdi ve Hâkan'ı akşam saat 18.30da Aksaravda Bulvar Sineması önünde serbest bırakataklarını açıklayarak bir taksiye binip uzaklaştı» demiştir. DEfill şiirler UZAK TIRPAN ilk baskısı 38 günde tükendi. Baskısı çıktı REMZI KİTABEVI İSTANBUL Dünyaca tanınmış Eneyelopaedia Britannica'mn Yem bir hızmeti 16 ciltük FAKIR BAYKURT AZ 6EUSNENİN SOSYOIOIİSİ Genel Dağıtım: Kemal Karatekün Y A R I N : Cavit Orhan Tütengil FİATI 15 TL. Hükümet programmda toDrak reformu Olaylann ardmdaki (Baştarafı 1. Sayfada) bir politika izlenmesine karar verilmiş, bu karar şimdiye kadar uygulanmıştır. Bu uygulamanın başarılı olduğu konusunda iddialar da mevcuttur. Ancak bu Iddiaları haklı buunak kolav değildir. Türkiyede dışardan sermaye ithali, giiç ve kısır şartlarla gelişmektedir. Bu şartların da Türkiye'nin lehine olduğu konusunda geniş tereddütler mevcuttur. Bu tereddütleri silecek koşulları kabul eden yabancı sermaye ' yi teşvik etmek gerekir; ama ille de ülkemize yabancı sermaye girsin diye gösterilecek çabaların şimdiye kadar olumlu sonuçlar vermediğini görüyoruz. Bu gözlemden sonra da yabancı sermaye lehine özel ısrar ve inadın manasını kavramak zorlaşmaktadır. RIFAT ILGAZ 24 cıltUk Bılgı Hazinesi ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA Rer Royal Emsallerinden daha ucuz • Tediyatta kolayhk Derhal teslim Acele ediniz Amerikan Neşriyatı Bürosu Istıklâl Cad. 387 istanbul Tel. 44 26 36 45 45 01 THE YOUNG CHILDREN'S ENCYCLOPAEDIA Basit îngilizce ile yanlmış Çocuk Ansiklopedısi Müracaat: Amerikan Neşriyatı Bürosu İstıklâl Cad. 387 İstanbul Tel. 44 26 36 45 45 01 BEKLEYİŞ Doktor Demırol söylenen saatte Aksaray'a gitmış fakat 19.30'a kadar Hâkan Duman gelmerruştır. Bu durum karşısında Bakırköy'e donen Veciiıi Demırol Duman aılesiyle bırlikte evde beklemeye başlamış saat 20 sıralarında Hâkan Duman serbest bırakıldığı Beşiktaş Yıldız Bulvarından eve gelmiştir. IRGATLARIN OFKESJ kemal bilbaşar Genel Dağıtım: Kemal Karatekin CİNSEL SORUNLARINIZ 3. CİLT 5 profesör Dr., 2 doçent Dr., S unlu doktorun orel vak'aları, bılimsel gorüs ve yorumları ile Dr. HAVDAR DÜMEN'in hazırladığı bu kıtap, tum cinsel eğıtım ve çocuğun cinsel eğitimi konusunda akla geîecek her türlu soruyu cevaplandırabilecek niteliktedir. 272 sayfa. Fiatı 15, TL. olup, iKİemeli isteme adresi P. K. 60 Beyoğlu tstanbul'dur. Dagıtım: BATES. tır. Gerçek bir toprak reformu yapan her ülkenin ber.imsediği bir temel ilke ^ardır: Toprak işleyenin su kullananındır. Bu ilkenin uygulanması söyle gerçekleşecektir. Kendileri fiilen çiftçilik yapanlar işledikleri toprağin sahibi olacaklardır .. Toprak ağalığına da su ağalıjpna da böylece son verileeektir. Kendileri çiftçilik yapmayıp da topraklarını kiracılık, yarıcılık, ortakçılık gibi vollarla başkalarına işleten kimselerin toprakları, gerçek değer üzerinden kamulaştırılarak. o topraklan isleyenlere adaletli ölçülerle dağıtı. lacaktır ŞAMPANYALAR Saat 19 sıralarında Yıldız yolunda serbest bırakılan Hâkan'ın eve gelmesiyle evde bir şaşkmlık havası esmeye başlamış şerefe şampayanlar patlatılmıştır. Çocuklanmn dönmesmden son derece memnun olan annesi ve babası devamlı olarak kendisine sanlıp ağlamışlar ve öpmüşlerdir. Hâkan Duman kendisini kaçıranlar hakkında bilgi vermekten kaçmmış ve «Bana hiç bir zaman yüzlerini göstermek istemediler. Ama bana çok iyi muamele ettiler. Benim bütün ihtivaç larımı temin ettiler. Istediğim yemekleri pişirdiler. Konserve ve sucuk yedirmediler.» demiştir. Hâkan Duman daha sonra fidyecilerin eve dönmesi için de kendisini Yıldız yoluna gözleri bağlı getirirken otuz lira verdiklerini söylemiştir. |ölınüş I eşeu aziz nesin BASKAN YATINLAR1 ÎDEAL KİTAPLIK ••• ESRARENG1Z ODUNCULAR PauJ • Jacques Bonzon Kitabı ile BİR yasına bastı Her ay bir kitap Her kitap 7.50 TL. ANNE,BEBFK, KİEVDEKI ADAM ŞİMDİ DE Baştan başa resimlerle 2. Dünya Savaşı CENGIZ DAGCI GÜVEN PARTİSİ Guven Partısınm konumuzla llgılı görüşü şöyle özetlenmektedir: «Devlet elinde bulunan veya ıslah suretiyle kazanılacak arazi topraksız çiftçiye dağıtılacaktır. Ozel mülkivet hakkına tecavüz edilmeyecektir. Ziraî kredi formalitesi basitleştirilecek, tanm makineleri fiyatları ucuzlatılacak, alt yapı tesisleri tamamlanacaktır.» YTONG'UN YARIŞMASI SONUÇLANDI Inşaat malzemesi >apıraıncTa 5. yılmı dolduran Ytong'un, yapı ustaları arasında açtığı yarışma sonuçlanmış, bırincılığı MustaJa Ası£ Alper, ikıncıliği Zekı Kara, üçunculuğu de Ali Rıza K a . raca kazanmışlardır. Ytong, bu ustaların yanısıra dereceye giren 30 ustaya da çeşıtiı armağanlar vermıştlr. GOPCATAH ALTIN KiTAPLAR Türkiyede ilk defa Fransızca 20 ciltlik Ansiklopedl •• READER'S DIGEST ILLUSTRATED STORY OF WORLD WAR 2 İngilizce Kara, deniz ve hava savaşlan Harita ve krokilerle geniş lzahat Amerikan Neşriyatı Bürosn tstiklâl Cad. 387 • İstanbul Tel. 44 26 36 45 45 01 BADEM DALINA ASILI BEBEKLER Newsweek ve Reader's Dıgest Mecmualan Abonelerı Sanat, Teknik ve diğer Kitaplar VASANMIS HIKAYELEH LİSAN ÖĞRETME PLÂKLARI Geniş, Orijina! Klâsik Plâk çeşitleri ile Amerikan Neşriyatı Bürosu Emrinizdedir tstiklâl Cad. 387 İstanbul Tel. 44 26 36 . 45 45 01 ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS Şahane cilt, baskı ve ambalaj Tediyatta kolayhk Derhal müracaat ediniz Amerikan Neşriyatı Bürosu tstiklâl Cad. 387 İstanbul Tel. 44 26 36 • 45 45 01 MİLLET PARTİSİ 19 Nisan Sefer 23 Toprak reformunu. tarım reformunun bir parçası olarak kabul eden MP, bu konuda kesin bir açıklık taşımamakta, ancak V «Tarım işçilerinin sosyal güvenliklerinin sağlanmasına çalışıla E 1 I I I5 £1 3 1 S 1 5 14112.13ı 15.59 18.52 2031 3 29 POLİS GÖTÜRDÜ Polis. Hakan Duman'ı daha son. ra Emniyet Müdürlüğüne götürerek kendisini kaçıranları tanıma. sı içın önüne yüzlerce fotoğraf ko. yarak araştırmalara ba}lamışür. 1 10 2315 28 9 07 12 00 139' 8 38
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle