12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 Nisan 1971 : CUMHURİTET: :SATFA ÜÇ SAN FRANCtSCO, (a a) in Hindi savaşı bölgesinden 11 günluk bir geziden dönen Cumhuriyetçi California milletvekili Paul McCloskey, Başkan Nixon'ın Vietnam'da savaşı yavaşlatırken Laos'ta şiddetlendirdiğini Dünyada söylemiştir. Milletvekili, Kuzey Laos'taki bütün köylerin yerla bir edildiğini belirtmiştir. Hepimizin bUdiği gibi ABD bir de 730 milyon insan yaşaişleri Bakanlığı uzmanlanru va Nixon savaş politikasını değişŞAM, (a.a.) Bıngazı'de yapılan üçlii zırve toplantısında im. Çin ilişküeri, masa tenisi adlı dığını duyunca büsbütün şaşlade Beyaz Saray danışmanlannı tirmediği takdirde gelecek sezalanan anlaşmaya dayanarak «Arap Curahuriyetleri Federasyo. bir oyun aracılıfıyla yeni bir na dörunüşler. Bunun nasıl olderin bir düşüncedir almıs. Ne nu» nun kurulduğu aynı saatlerde Birleşik Arap Cumhuriyeti çimlerde Cumhuriyetçi partiden döntme girdi. 20 yılı aşkın bir duğuna da bir türlü inanamayapmalı da, halkı Çin'in varlığiBaşkanı Enver Sedat, Suriye Devlet Başkanı General Hafız Esad başkan adayhğınj koyaeağını besüredir, koca bir kıtayı andıran mışlar. dünyanın en büyük ülna inandırmalı diye... Sonunda, ve Libya Devrim Konseyi Başkanı Albay Muammer Kaddafi ta. lirten McCloskey, «Amerikanın Çin'in varhğını inkâr eden Ame kesi sandıklan kendi ülkelerinkonunun bir harita yanlışhğinrafından Kahire, Şam ve Trablusgarp radyo televizyonlannda rika"yı. bu yola iten olaylar, ba de dahi nüfus, 200 milyomı (ecKuzey Laos'taki köyleri sistemli dan ortaya çıktığının, Ülkede açıklanmıştır. zı söylentiler doğrnysa gerçek mezmis. haritalan hazırlayan Harry usbir şekilde tahrip ettifinden süpten pek ilgi çekici. Doğru değilCİA ajanlan, bakmışlar bu tanın, bu koskoca kara parçasıheleniyordum. Şimdi bu şüphelerse de yine ilgi çekici.. yeni yer, hem garip, hem de nın üstüne Çin yazmayı utıutmin gerçek olduğu delillerle orDevlet Başkanlan bu konuşmalarında, Mısır, Suriye ve Libya Dünyada pek çok ölke, «kos söylenenler doğruysa pek yenir tuğunun söylenilmesi uygun götaya çıkmıs bulunnyor» demlştir. arasında federasj'on kurulmasıyle ilgili üçlütfeklarasyonuokukoca bir Çin vardır» derken, yutulur bir lokma değil, çâresiz rülmüş. Bu iş böylece çözümlenmuşlardır. Amerikan hava hücumlannın geri dörunüşler. Ama bir yandan rap Federasyonunun kubu sözlere karşı durup, «Çin dikten sonra, yeni keşfedilen, «Üçlü Deklarasyon* şu karar ve amaçlan kapsamaktadır : da meslek aşkından ağızlarının rulduğu haberini alır . alköyleri tahrip etmekte olduğunu vardır, vardır ama, miniciktir daha doğrusu farkına vanlan ül' suyu akıyormuş, «aman aman Sosyalist bir Arap toplumu kurulacaktır. O maz yazdığımız dunkıi ve de minimini bir adada yaşar kaydeden milletvekili, «Hergiin keyle nasıl bir ilişki kurulaca* yazımızda «Bu olay Arap Federasyonun üç üyesi, gerek Arap Dünyasında, gerekse büinsanları» diye tutturan, buna ne kadar güzel olurdu şu ülkeKuzey Laos'a uçan subaylar, bölğı sonınu çıkmıs ortaya. Ülkeyi tün dünyadaki knrtuluş bareketlerini destekliyeceklerdir. tarihinin dönütn noktalaruıdan da, yakın çevresinde ancak hük yi bölmek, parçalamak, ne ka inceledikçe, dudakları uçuklagede ayakta bir tek köy kalmadı& Federasyonun halkı, Arap ulusunun bölünmez parçasıdır. bir tanesidir, demeyi isterdik» mettiği dostlannı inandıran A dar hoş kanlar akardı kimbilir» mış Amerikalı uzmanların. Bakğını bildiriyorlardı» demiştir. gekltnde duygularımızı ifade etO Federasyonun tek bayrafı, tek amblemi, tek başkenti ve ormerika, nasıl oldu da Çin'in diyerekten.. Amerika'ya vannca mışlar ki, hiç ipe sapa gelir tatak bir millî marsı olacaktır. miştik. farkına vardı. lşte söylentiler ilk işleri durumu patronlarına rafları yok adamların. Onlann McCloskey bir zamanlar Kubildirmek olmuş, o da Dışişleri VARŞOVA, (a.a.) Federasyonun rejimi demokratik ve sosyalist olacaktır. burada başlıyor Efendim, GüÖnceki gece Sedat, Kaddaf! ve dedikleri, kendi dediklerinden zey Laos'ta 3.500 köjTin var olBu federasyon, Arap birlifine inanan, sosyalist ve birlikçi bir nevdoğu Asya'da yeni yeni ül Bakanlığına bu yeni bilgileri akEsad tarafmdan aynı anda açıkayn mı ayrı, ters mi ters. Hele duğunu, konuştugu mültecilerin olonya Komünist Parti Potarmış... Bakanlık ta, zaten bir Arap toplumu için çalışan bütün Arap devletlerine açıktır. keler bulup onlan kanştırmaklanan Federasyonun yapısına iliş başlannda şu Mao denen ihtiyar kendisine, 1969'da Amerikada htbüro üyesi Edward BaIa. savaşa sürüklemekle görevli süredir, İngiltere, Fransa ve Federasyonun yetkileri sn alanlarda isleyecektir : kin esaslar. atılan adunın umuyok mu. aksi mi aksi. Oysa Ame Nixon'm başkanlığa gelmesinden biuch'un bildirdiğine göre, bir kaç Amerikalı CİA ajanı, Kanada gibi ülkelerden bu yola) Dış siyasetin temellerini hazırlamak, landan da büyük olduğunu gösrikalı yıllar yılı Çan Kay Şek sonra, köjierindeki bütün evleköylülerin ürettikleri et, buğday bir giin yoUarını kaybetmişler da ısrarlı hsberler alıyormuş, b) Banş ve savaş sorunlan, teriyor. denen yumuşak başlı ve yaşlı rin imha edildiğini söylediklerive patatesi teslim etme ve böylece adına Çin diyen, da bir toplantı yapılmasına karar c) Federasyonun savunmasını hazırlamak, askerî eğitim ve zorunluğu 1 devlete1972'den itiba ni anlatmıştır. mı yaşlı adama alısımş. VuruEğer 1 Eylül 1971'e kadar bütün Ocak ha doğrusu Çin olduğunu iddia verilmiş... harekâttan sorumlu bir komutanlık kurmak. Askeri birlikyorsun ensesine generalissimo'hazırlıklar tamamlanır ve o gün ren kaldırılacaktır. eden yeni bir ülke keşfetmişler. lerin, federasyona üye ülkelere nakledilmesi, federasvonnn ... Ve işte ba toplantıda, baPaul McCloskey, Demokrat Ca. yapılacak olaıı referandum sonunun, istediğini söyletiyorsun, i* Bu eşine rastlanmayan tedbir, önce inanamamışlar gördükleri zı itirazlara rağmen Kıta Çini'nin Başkanlık Konseyince kararlastırılacaktır. lifornia Milletvekili Jerome Aldie cunda halkın da onayı alınırsa, tediğini yaptınyorsnn. Bu Mao, Gierek • Jaroszewicz ekibinin ae ve de duyduklanna. Çünkü varlığı dünyanın yuvarlaklığı ile l'lusal güvenlik sorunlan: Federasyona dahil devletlerile CİA savaşı ve 700.000 multeÇ) bir ucu güney sınırlarımıza dageçen Aralık ayından bu yana izonlar da Çin adlı ülkenin For birlikte kabul edilmiş. Ama güç O'na hiç mi hiç berreemiyor. den birinde federasyona ya da üyelerden birini tehdit eden cinin durumunu anlamak amayanan tek havraklı . tek başkentAma elden ne gelir, artık Çin ledikleri reform siyaseti çerçemoza denen bir adada olduğu lükler işte bundan sonra başbir durumun ortaya çıkması üzerine, dnrum hemen Fedecıyla Laos başkenti Vıentiane'da li Arap Cumhuriyetleri Federas bulunmuş, haritadaki yanlışlık vesinde ve bu zorunluğun kaldınu, basmda da generalissimo göstermiş. Devlet yöneticOerine ral Konseye bildirilecek, Konsey de düzen ve güvenliği iki gün kaldıklannı ve Arnerika'yonu» işlemeye başlayacaktır. anlaşılmış. Bu defa da uzmanlar nlmasını isteyen köylülerin isfen büyük general) Çan Kay inançla bağlı Amerikan halkını, sağlamak için yetkileri çerçevesinde olan gerekli tedbirlenın savaş açmadığı bir ülkede suya sabuna dokunmadan bir Mısır, Libya ve Suriye'den Şek'in bulıınduğunu bilirlermis. 20 yıldır «yok yok» dediğiniz bir tekleri göz önünde tutularak ri alacaktır. Devletlerden biri vardım istemek olanaksızlımeydana getirdigi tahrip karşıilişki kurmaya karar vermişler. meydana gelecek bu devleti raFakat bulduklan yeni Çin'de gerçeğe nasıl inandınrsınız. Dışalınmıştır. ğı içinde bulunur ya da federal devletin güvenliçi tehlikesmda dehşete kapıldıklannı söy«En iyisi bir spor takırnj yolkamlarla cle aldığımız zaman, olPolonya Komünist Partisi mer lemiştir. ye girerse, federal makamlar açık bir istekte bulunulmasıhyalım» demişler. dukça büyük ölçüler ortaya çıkkez komitesinin 9'uncu genel nı beklemeksizin müdahalede bulanacaklardır. maktadır. Toplara nüfus 46 miltoplantısında söz alan Babiuch, Efendim Amerikan masa tenid) l'lusal ekononıinin ve ortak kalkınma planlarının düzen Polonya'daki siyasi istikrarın ve yonu geçecek, yüzölçümleri ise 2 si takımının Çin'e gidişi, bazı lenmesi, milyon kilometrekareye yaklajapartinin güçlendirilmesi çalışma söylentilere göre böyle olmuş.. e) Sosyalist ve inançlı bir Arap milliyetçi koşağının yetişti lanmn olumlu bir şekilde gelişcaktır. Ve gelen haberlerp bakılırsa herilmesi amacıyle ortak eğitim siyaseti, «Arap Cumhuriyetleri Federastiğine işaret ettikten sonra şöymen berkes memnunmuş bu so f) Haberleşme alamnda koordinasyon, yonu», eğer dünyanın bize benle demiştir: «Prensip bakimınnuçtan bir taşi dışında. Ba R) Federasyona yeni üyeler alınması, federasyonun Başkan. reyen ülkelerinin bugünkü dudan artık, bu ülkede son aylaradam da zaten hiç bir şeyden Iık Konseyi üyelerinin oybirliğiyle kararlaştınlacaktır. rumlan açısından incelenirse, iç daki gibi grev hareketleri kaymemnun olmazmış. Adı Hoover Q Üç cumhuriyetin baskanlanndan meydana gelen federasyonun açıcı bir gelişmedir. Kore ve Videdilmemektedir. Gierek ve Jamiyıniş neymiş. FBİ denen bir Başkanlık Konseyi, federasyonun en yüksek mercii olacaktır. etnam gibi ikiye bölünmüş toppolis örgütünü yönetirmiş. Bu roszewicz'in şahsi çabalan saFederasyon Başkanı, Federasyon Konseyince seçilecektir. Taklar varken, Nijerya, Kongo iç adamdan herkes yaka silkermiş, O Federal Bakanlar, Başkanlık Konseyince atanacaklar ve Baş vesinde, özellikle Szczecin ve savaşlarının yaraları henüz sarılgenç sevgililer, gizli ask yaşıGandsk gibi kıjı şehirlerindeki kanlık Konsevine karsı sornmluluk taşıyacaklardır. üye ülkemamışken ve Pakistan'uı ayrıyanlar vs vs... Çünkü adam durum normale dönme yolundalerin Millet Meclislerinin yollayacajı hevetlerden mevdana eelıkla mücadelesi daha devam herkesin telefonunu dinletirmiş, dır. Fakat bunur.la birlikte, işçi. len lıır Tederal Mcclis kurulacaktır. Kanunların Anayasaya ederken, Arap kardeşlerimizin peşlerine adam takarmış. Buimkân uygunluğunu karara bağlamak üzere, her üye ülkeden iki tem lerin haklı isteklerinin birleşmeye gitmesi mutlu bir nu da sevişmeye filân kizdığınölçüsünde yerine getirilmesine silcinin katılmasıyla bir Anayasa Mahkemesi kurulacaktır. olaydır. dan yapmazmış aslında, «KomU dikkat etmeliyiz.» © Federasyonun temel ilkeleri konusunda, üç cumhuriyette nist mi, degil mi bunlar» diye Oaha başka bir söyleyiş ile, 1 Eylül 1971 tarihinde bir referandum düzenlenecektir. anlamak için yaparmış. Rusya' Araplar, geçmişte Batı emperya«Üçlü Deklarasyon» da aynca şu hükümler de yer almaktatfır: ya pidip gelenlerin herbirinin lizmi tarafuıdan çizilen sınırları9 Federasyonun kurulması, üve devletlerin imzalamış oldukpeşine, babası bile olsa 5 ada> nı. şimdi kendileri durenlcmekları uluslararası anlaşmalarda hiçbir değişiklik yapmıyacak, bu mını takarmış, şimdi Çin'den tedirler. İngiliz tmparatorluğuanlaşmalara devletler hukuku ilkelerine göre saygı gösterilecektir. gelenlerin peşine de 50'şer adam nun «parçala ve hükmet» ilkesin0 Her üye devlet, kendi yasama yetkilerinin sınırları içinde, takacakmış ve de «buna adam den lıareket edcrek haritalarla öbur ülkelerle yeni uluslararası anlaşmalar imzalayabilir, diplotalyan hükümetı, Sicilya Amı dayanır yahu» deyip, homur oynayan uzmanları, yerlerini matik temsilciler teati edebilir. dasını Italya yarımadasına homur homurdanıyormuş. Arap milliyetçiliğinin liderlerine bağlayacak bir kara ve de9 Her üye devlette, silâhlı kuvvetlerin komutanlığmı cumhur» bırakmaktadırlar. mir>olu köprüsünün inşasını başkanı yarfao ülkede yürürlükte olan kanunlann yetki verdiği ... Ve efendim yine bazı söyprensip olarak kabul etmiştir. Bu devlet eğer gerçckleştirilir kimse yapacaktır. lentilere göre, Amerika, uzun Köprünün iki mil uzunluğunda ve ileride diğer Arap ülkelerini 9 Birleşik bir Arap siyasi örgütünün kurulusuna kadar, her yillardır Washington'a inanıp, olacağı tahmin edilmektedir. de iciııe alabilirse. Ortadoğu'nun üye ülkedeki sıyasî makamlar o ülkedeki sivasi faaliyetin düzenbir türlü haritada Çin diye bir çchrpsi değişccektir. Batı Emlenmesinden ve yürütülmesinden sorumlu olacaklardır. ülke bulamıyan dostlarına, bir peryalizmine karşı Sovyetler Birgenelge yaymlamış, bu genel# Federasyonun şimdiki yapısında, Başkanlık Konseyinın oyliğinin varlığına sığınılarak kuge, Çin bulunduğuna göre, artık biriığiyle ahnmış kararı olmaksızın hiçbir değışıkiik yapılamaz. rulan dcnge, lüzumsuz hale gebazı ölçülü Uişkiler knrubnası Aynca böyle bir değişiklik kararı en kısa zamanda bir referanlerektir. Hiç bir yabancı süper sakmcalannın ortadan kalktığiduma sunulacak ve yürürlüfie girebilmesi için her üye ülkede çodevlotiıı Arapların toprağma teIstemezdm olünı ve yine bu ilişkilerin spor ğunluk sağlaması gerekecektir. mu istemezdın cavüzüne imkân kalmayacak. hiç yolu ile sağlanmasını bildiriyor0 «Federasyon» tasarısının 1 Eylül 1971 tarihinde üç eumhuriBundan sonra kimseııin himayesi de istenilmemuş, Bizim Dışişleri Bakanlığı yette referanduma sunulmasından önce bu tasarıyı Birleşik Arap yasamak yecektir. da hiç vakit kaybetmeden, güCumhuriyetinde Arap Sosyalist Birliği'nin Yüksek Yürütme KoAt olup kuyreşçUerimizin form durumlanruk sallamak mıtesi ve Merkez Komıtesi'nin, Libya'da Yüksek Devrim KonseAjicak bütün bu sövledikleriİçin değil nın acele bildirilmesi kaydıyla, yi'nin ve Suıiye'de Baas Partisi Bölge Başkanlıgının. Bakanlar miz, henüz bir dilckten öteye giBenden ayrılGüreş Federasyonuna gerekll Kurulunun ve H?ik Kni"=cvi'nin nnavlama^ı cerekmckteriır demiyor. Dün de helirttiğimiz eimamak için öyazıyı göndermiş... Haydi habi, »birlik", giizel olduğu ölçüde lıimü istemezyırlısı.. Cumhurıyet: 3485 dın zordur da... Irkları, dinlcri, dilleri bir olan bu devlctlerin, aySnnbaharı islemezdin rılıklan da vardır. Problemleri : Afiaçlar yapraksız kalır diye A K TİF 1970 ONIKINCI HESAP VILI BILİNCOSU ' değişik. sosyal yapıiarı farklıdır. Ömrunu tukettin. sana hasretiın diye diye Tarını ülkesi Suriye, pctrolciı LibNail Lçar ya ve şimdiki Mısır'm insanları, Annecıâımız başka başka özclliklcr gbstcrmektedir. Bu devletlerin siyasal kuPELVER UÇAR'ın OOENVEMIS SEBMAVI SEBMAVf ruluşlan da birbirleri ile a>nı de19.4 1971'de (Bugunl Bakırkoy KASA ğildir. Suriye'de komünistlcriıı de IHTtVAT AKCELEI8 Taşhan caddesi 111/8 numaralı sesi duyulurken, Libya'da «yaevınde yıldonumu Mevlutlarına BloH dastlarımızın tesriflerini rica bancı ideoloji»den öcü görınüş giC OsnhlivaT 3r T C ME»»EZ EAMKASI I3146.677.6J 14 397 « 9 33 918 743 24 ederiz. Çocnkları Türk Eğıtım Vakfı kanalı ile Shell bursu alan bi korkuluyor. Nâsır sosyalizmi% Fevka'ads thlıvaff» 1 O 0 U 9 2 95 M N U N I KAB3LIKLAR KASAS1 nin İslama dayanan birlikçi, özistanbul'daki üniversite öğrencilerinin, TAAHHOTLERİVJZ 10243329 37 347 269 82 gürlükçii ilkelcri. Suriye «Baas» Cumhurıyet 3482 O ftftf lUnunı en kısa zamanda, şahsen veya telefonla 85; 200. mın sadece bir kanadınca kabul Shell Şirketi Oış Münasebetler Dairesi, SANKALAB edilir. 83.105124 ABD,laos'laköyleri HAFTANIN IÇINDEN D/lısır, Suriye, Libya'nın tek yerle bir ediyor! ÇIN'IN BULUNUŞU bayrağı oluyor c DIŞ HABERL E R 99 Çetin Özbayrak Arap Curahuriyeti Birliği Üçlü deklarasyon Polonya'da köyliiler, üretfiklerini devlete satmaya mecbur değil!. P Türkiye/nin en güçlti siyasal aktualite dergisi Sicilya, İtalya'ya köprüyle bağlanıyor I BUGUN CIKTI v EB ofset baskı 32 SAYFA 10 O KURUS MEVLİT TÜRKİYEÖGRETMENLER BANKASI iT.AŞ DUYURU Bursiularına Nitekim bu giiçlüklerin içinde bulunan Sudan, şimdiden «Arap Cumhuriyetleri Birliği» dışında kalmıştır. Türkiye, Arap komşuların birlik çabasını yiirekten alkışlamak znrundadır. Bazı çevreler Federasyonu «Arap tehlikesU açısından nlacaklar. hazılan da «Surbe, Hatay üzerindeki saplantısmı diğerlerine de yayar» şeklindeki ürkek yorumlara gideceklerdir. Ama 1958'deki Suriye Mısır birliği tecrübe.si hatırianırsa. durumun boyle olmadığı görülür. •Arap Cumhuriyetleri Birliğine ait esaslar açıklanırken belirtildiğine srore «Israil ile asla barış görüşmeleri yapılmayacaktır. Bunun. 1 Eylül referandumundan sonra mı yürürlüğe gireceği ise belirtilmemektedir. Eğer tsrail'le barış görüşmeleri yamlmayacağı hususu, şimdiden işleyen bir karar ise, Ortadoğu için kaçan bir şansın varlığuıdan da söz edebiliriz. Hatırlanacağı gibi Mısır Devlet Başkanı Sedat, son barış teklifinde, ilk kademede Sina'nın boşaltılmasmi, Kanal'ın açılmasını ve sonra da İsrail'le banş görüşmelerine başlatınıasını önermişti. Ne yazık ki. İsrail'in savaşçıIarı bu teklifc kulak vermediler ve işgal cdilcn topraklardan ba. 7ilarım ve bu arada Şarm Ül Şe>h°i de boşaltmayacaklarını açıkladılar. Kanaldan geri çckilmeyi ise barıştan önce asla yapmayacaklarını söylediler. Simdi, İsrail'in engeli ile karşılaşan barış görüşmeleri şansı, toptan ortadan kalkmaktadır. Ümidimiz, Federasyon liderleriııin bu kararımn 1 Eylülden itiharen yürürlüğe girmesi ve o za mana kadar da İsrail'in akıl yoluııa girmesidir. Tabiî ki bu, an. cak A.B.D.'nin baskısı ile miimkün olur. «Arap Cumhuriyetleri Birliği» ni. içtenlikle kutlarız... Engellerle karşılaşsa ve hattâ bir başarısızlığa uğrasa bile, Arap ulusu için öneml: harekettir bu. Başkan Nâsır'm, Assuan'dan sonra bir rüyası daha gerçek olmak yolundadır. Doğu Palas, Taksim adresine müracaatlan rica olunur. Telefon: 45 32 10/78 SATILIK YALI TAHVIUEBVE M1SSE SENETLEBI CÜZDANI Tasar'j* Bono'an SENETLEBCPJDAM Sa' M'jsıe'"»' AVANSLAR Sa» W^st«rtl«* BORCLU CARI WESA=V»B ı 1500, 479 660. • 7 660 •9 MEVOUAT Vn)«l» Top'am 31 J6D436S0 4S 637673 96 1821026168 161 365 830 76 Manajans: 0931 3467 Küçükyalıda 18 metre sahil, mükemmel nhtım, kârgir iki katlı bina, alt katda salon, tuvalet, nıutbak; üst katta üç yatak odası, banyo. Tel: 44 01 28 Cumhunyet • 3480 258174.2S0 JB 335 72» 87 3 024 706 93 46 123 616 46 5M054 50 18 210 261 68 114328 982 4 4 , 47 636 898 32 MUHTEltF ALACAItUm» TALEP OLUNMAUtS HruFTLEB, «ES 649 23 792,914 POTASYVM BİKROMAT ÇİNKO KROMAT ASTAR SARISI Kimyevi mamullerimiz fabrikamızda. imâl edilmektedir. BUyük parti sıparişleri kabul edı'.ir. VEYSEL SAİT AKBAŞOGLU KARDESLER A. KOM. Ş. Kecatibey Caddesi No: 52 Telefon: 44 22 "3 Karaköy Istanbul Telg: ÜÇLER tsltrakf*ıfrr7 Sa» Muste^le* IPOTFK MUKAI YlME EN otmi "%ı ^çp PCO. 1620159.91 : * 6 D1ĞEB PASİFLEJI KAR 93S61212 64, KAROLIUKS YER KAROLARI Tünel Cad. 40/2 Tel: 44 72 96 îlâncılık: 2890 3462 KAYIP Nüfus kâğıdımı kaybettim, hükümsüzdür. N'ecdet Çetin (Cumhuriyet 3487) eanltatar Ka,m 4& I I I Bankaiar Ka. m «8. l 2 İ SABtTHYMETLEI Menku'>r (11 689 ?0? 54 TL Gavr^frkuie. (3 415 000. Tl. a sıgoftalıdırl 107*95 821 K TES1S M A S S A F m » . 2A6S630 421.200 730 «21 200 730 NAZ1M HESAPLAB 514 990 374 ynoıtoto Hoha Sportofo ıkromiyesi ödemelerine devam edilmekte olup, Baş bayilığımize bağlı boyiliklerden oy nayarak ikramiye kazanmıs olanların bir ay zarfında Şubemız gışelerıne müracaafla ikramiyelerinı almaları olunur BO = CHJ MESA»L«R K6*a'eî!en^t? Sa» M u ! » f « TORKİYE OCRETMENLER BANKASI T A $.J 1970 YILI KAR VE ZARAR HESABI v TufV L ra« AL4C1KLI HES41»L4G Turk L.ras Sportoto Başbayıı TURKIYE KREDİ BANKASI istanbul suheleri r I V «•ERSON'El. MASBAFLAR1 VERGI VE HARCU»R VERI1.EN fAI2 V ! K0MISYOW.AR TASARRUPU TESVU «RAVnTUER» AMORTISMAIC VE KARSUmjftf* 0I6ER w»5RAf VE ZARARUk» KAB 12 83S329 2 151 844 J 697 1 86 B65. 977 * 63 95 1 A L I N A N f a i î V t KOV"SYONLAH TAMVtLLEft \TE HISSE SENETtERl CÛZDANr GcLIR^ER] BANKA MI2VFÎT.EPI KARSlUĞt AUNAN FA1? VEKOMISYONLAR KAMBrfO KAPLAR] I S T 1 R A I O . E R ' M I 2 KAOLuRIMUMTELIFKARUA» 20 436 523 2Ü5 767 70 45 O tn tv V VI ın IV 3 390 SS4 :0Z 652 i 074 605 7 604 931 69 ' 43 40 23 1 942 338 & 530 224 1 011 5C4 55 V 62 \1 17 vu tOBllm 13 03i> 404 96 T 0 p 1fl)m 33 035 404 M I Mehmet BARLAS (Basın: 12611 3470) (Basm: A • 7418 • 13545)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle