11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AKARAT ÎAYINEVİ HADİSELER İ'ARATACAK üç eserinl S U N A R OKTAT VERH, Şimdi TASA ANATASA 10.TL EMEK 2 cilt 25 TL. • MEHMET SETDA: TANARTAŞ (1970 Tek TRT Basan Armağanı «Idı) İM cilt 32,50 TL. «iparislerd» edeıi kadar pul »«nderllmesi P. K. 81» İstambul. EMİLE ZOLA umhuriyet Kurucusu: YUNUS NADÎ Büyük ilgi goren KADIN ve KADINLIĞ1MDi HlKAYESt fcitaplanndan ionra. sim SIMONE DE BEAUVOIR Roman Ceviren: BERTAN ONARA.N ÜVOIR bu romanınd» cbütün romanor ın kadın kahramarüarına yükledikleri âJccılıöa da, uyumculuia da bosvermeklük davramslarla yaşayan, en te. arla boğuşan. o güne dek gökahrajnanlar yaratmakta ONUK KIZ 47. yıl, sayı: 16784 Telgraf Te mektup adresi: Cumhuriye.t îstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 19 Nisan Pazartesi 1971 Hâkan Duman evine döndü 250 binürayı ÎSTANBUL HABER SERVÎSÎ Doktor Rahmi Ihıman'ın evini basarak 250 bin lirahk fidye için oğlu Hakan Duman'ı kaçıranlar, istediJderi parayı Duman ailesinin en yakın arkadaşlanndan biri olan Doktor Vecihi Demirol'un aracılığıyla aldıktan sonra dün akşam saat 20 sıralarında çocuğu serbest bırakmışlardır. Hâkan'ın serbest bırakıldığı kısa zamanda duyulmuş akrabalan ve yakınlan Bakırköydeki köşke koşmuşlar Hâkanın patlattığı boyuna yakın şampanya şişesinden doldurdukları kadehleri silenin mutlulugu için kaldırmıslaıdır. 3. Beş yıllık plân hedefi saptanıyor TÜRKİYE İLE ORTAK PAZAR ÜLKELERİ ARASINDA «UÇURUM»UN KAPATILMASI İÇİN G E L İ Ş M E HIZI YÜKSEK TUTULACAK KALKINMA HIZININ %8 OLMASI HALİNDE AVRUPA EKONOMIK TOPLULUĞU SEVİYESİNE 2091 YILINDA G E L İ N E C E K Duman'ların bir dostu, çocıığu kaçıranlara teslim etti Kalkınmo hm Ozerine cıkarılacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye'nin nüfus artış hızı rfeğişmediği takdirde, Ortak Pa?ar ülkelerinin kalkınma seviyesine, yüzde 6,5 oramnda bir kalkınma hızı ile 4327 yılında, planda öngörülen yüzde 7'lik kalkınma hızının gerçekleşmesi halinde 2301 yıiında, kalkınma hızı yüzde 9 a ulaşsa bile 2044 yılında yetişebileceğimiz hesaplanmıştır. Yenı hükümet, 3 üncü Beş Yıl lık Kalkınma Pianının hedefleri ile »tratejisini tesbit amacıyle çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmalarda, Türkiye ile Ortak Pazar ülkeieri arasındaki «kalkınma nçDrnmo» nun kapatılması için, nüfus artış hızı etkeni çeşitli kalkınma hızları ve bu ülkelerin ortalama kalkınma hızı arasında ilişki kurularak bazı hesaplar yapılmıştır. Bu hesaplara, Ortak Pazar iilkelerinde kişi başına düşen gelir 19631968 yılları arasındaki ortalaması olan yüzde 3,72 oram esaVîeşKJr etmiştir. ıcegımız reformiorlo kendilerine gerekli cevobı vermiş olocoğız,, 0 Karaosmanoğlu polemiğe girmiyor ANKARA, (THA) Basın toplantısmdaki açıkl»maları geniş yankılara yol açan, Basbakan Ekonomik Îşleri Yardımcısı Atillâ Karaosmanoğlu, AP'nin kendisino verdiği cevaba ve çeşitli polemiklere cevap vermeyi düşünmediğini söylemiştir. Atillâ Karaosmanoğlu, THA muhabirinin bu konudaki sorusuna «Cevap vermeye lnzum yok. Çalısmalarunız ve getireceftmiz reformlarla gerekli cevabı vermiş olacapz» karşıhgını vermiş^ tir. PAROLA: «ÇİÇEK» Doktor Rahmi Duman'm isteğıne uygun olarak harekete geçen fidyeciler Hâkan'ın yazdığı bir mektubu ve pasosunu yanlarına alarak ailenin yakınlanndan ve Duman Kliniğinde çalışan (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Personel Kanunu ıslah ediliyor Öte yandan Maliye Bakanı Sait Naci Ergin, Personel ve Vergi Kanunlarını ıslah çalışmalarına başlandığmı bildirmiş, «maaşların dü. şürülmesi diye bir konu yoktur» demiştir. Ergin bu konuda funları söylemiştir: •Fersonel tasarısının kusurlannı tesbite çalışıyoruz. bu kanunda memntın olamayanların olduğu jüphesizdir. Gayemiz bu mcmnunivetsirliği ortadan kaldırmaktır. Bir kısım maaşların duşurııleceği seklinde iddialar erta.v» atUmıstır. Bir kısım maaşlann düşürülmesi diye bir konu yoktur.» Polis şefleri bol bol poz verdiler Ergin KONUKSEVER Dumanlann Bakırköy'deki köşklerinde dün patlayan şampanya şişeleri. şerefe kaldırılan kadehler, dayılar amcalar. güfel komşu kızları, gözleri sevinç yaşlarıyla doiu analar, babalar ve onların arasında kayıp Hakan'ı bulmuş edasıyla objektife poz veren polis şefleri vardı. Hakan'ı kim bulmuştu acaba? Rahmi Duman'ın yakın arkadaşı Doktor Vecihi Demirol. fidyecilerle ilk teması kurup iki yüz elli bin lirayı ödedikten sonra onbeş yaşıncfaki delikanlı kendi kendine evinin yolunu tutup anasını babasını bulmuştu. Ama yine polis şefleri, Hakan'ı gazetecilerden bucak bucak kaçırmanın her nedense çarelerini arıyorlardı. Kayıp Hakan'a gelince; günlerden beri gözyaşları döktürdüğü annesine, babasına ve dayılarına kavuşmanın mutlulugu içinde ne yapacağını şaşırmış bir haldeydi ama, yaşadığı macerah günlerden o*e memrıun kaldığı her halinden belli oluyordu. Ve günlerden beri kendisini kaçıranlarla beraber oldugu halde ağzından bir tek söz çıkıyordu : «Vallahi hiçbirini görsem ta ESKI BAKAN, TUNAGÜR DOSYASINI İADE EDEGEK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Eski Devlet Bakanı Hüsametrin Atabeyli, Diyanet îşleri Başkanveküi Yaşar Tunagür'le ilgili belgelcrin bulunduğu dosyayı, yeni Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş'e göndereceğini sö'ylemiştir. K. EREGLİSt Ereğli Demir Çelik îşletmelerinin candamarı »l»n «*ys^ wöı yiiksek firın dün gece 20 sıralarında infilâk etmiştir. Bütün şehirden duyulan büyük bir patlamayla, 1963 yılmdan beri faaliyette bulunan yüksek fırın yana yatmış ve alt haznesinde bir delik açılarak erimiş demirler akmıştır. Olay sırasmda yüksek fırında çalışmakta olan işçiler, infilâkı meydana getiren arızayı bildiklerinden dikkatli davranarak hayatlarım kurtarmışlardır. Ancak. bunlardan formen Burhan Bağcı ile 2 arkadaşı, alev sütunlan arasında kalarak ağır şekilde yaralanmışlardır. ERDEMİR Itfaiyesi, yanan yüksek fırık ve makine aksamı ile eriyik madenin söndürülmesi çalışmalaruıa girişirken, yüksek fırımn yanında bulunan ve tesislere enerji vermekte olan kuvvet santralı da emniyet altma alınmıştır. Patlamayla birlikte gökyüzüne çı kan alevler, halkı heyecanlandırmış. fabrika çevresini binlerce meraklı doldurmuştur. Patlama nedeniyle tesislerde istihsalin bir süre duracağı ve yük sek fırının tamirinin 2 ay kadar süreceği belirtilmiştir. 6 yıl önce 250 milyon liraya mal olan «Ayşe, günde 1250 ton üretim yapıyordu. Kazamn oluş şekli ve zararın tespitine başlanmış, şehirde hastaneler alârma geçirilmiştir. Tabloya göre Aşağıdaki tabloda, A.E.T. ülkelerinin kişi başına G.S.M.H.' na yetişmek için ifarklı büyüme hızı ve nüfus artış hızına göre gerekli olan yıl sayısı gösterilmiştir (başlangıç yıh: 1968'dir) : Bu tablodan çıkan bazı sonuçlar özetle şöyledir : (T) Niifns artış h m bagünkü şekliyle 2.S oramnda devam ettiği takdirde, Türkive. Ortak (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Hakan Duman'ın dönüşü bülüıı ailryi mutlu kılmıştı bir anda. Hakan vr anntsi Cemile Duman, kadehleri hep birlikte kaldınrkrn, dayı ds, şerefe patlatılan şampanyayı dağıtıyordu.. (Fotoğraf: E. KONUKSEVER) v ısıını \\ şomBü ARAP Dİ \\ İM Avusturya'daki kazada 4 Türk yanarak öldü LEOBEV (Avusturya) Avusturyanın Leoben şehri dolaylarında önceki akşam meydana gelen bir trafik kazasında, bir Türk ailesinin 4 ferdi yanarak ölmiiş, 4 Yugoslav da yaralanmıştır. Kaza, Almanya'dan Türkiye'ye izinli olarak gelmekte olan Mehmet Nurten'in otomobilinin Yugoslav işçisi Dradisça Simonviç'in kullandığı otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelmiştir. Her iki otomobilin de alev aldığı kazada Mehmet Nurten. eşi Zeliha Nurten ile çocukları Nâlan ve Taşkın Nurten yanarak ölmüşlerdir. Yugoslav şoför Simonviç ile otomobilde bulunan diğer 3 kişi de ağır şekilde yaralanmıştır. nımam.» Gezmiş için avukatı Bakana başvurdu ANKARA (Cumhnriyet Bürosn) Deniz Gezmiş ve arkadaşlarır.:n avukatı dün Adalet Bakam Ismail Arar'a bir telgraf çekerek, savunmalarını üzerine sldığı kişilerın Kayseri Cezaevine götürülerek hücreye konulduklarını, halen Ankara'da tedavi altında bulunan Yusuf Aslan'ın da yatağında zincire vurulduğunu ileri sürerek mahkum oîmamış kisilerin hücre cezasına çarptırılamıyacaklarını bıldırmiş ve nereklı müdahale. de bulunmasını ıstemiştir ' Sosyalizm, özgürlük ve birlik... Işte ihtilal! Dün Kaddafi'yi anlatırken, *Dediğini yapan bir kişi» olarak söz etmiştik Ondan... «İhtilâlin felscfesi var ve buna bütün Arap âlemi de kulak veriyor» demiştik. Fakat bu basanyı. sadece 29 yaşındaki lider Albay Kaddafi'nin kişiliğine bağlamak haksızlık. Eğer Libya bu kadar zengin olmasaydı, Kaddafi'Trablus'ta .Türk Pazarı» diye bilinen çarşı ve meydan.. nin dinleyicileri oldukça azalırdı... ^^^P Gerçekten çok zengin bir ülke •n^^MMUHi^ Ubya... «Kara altın» dedikleri petrol öylesine fışkırmış ki topraktan, bu kadar servetle, ihtilâlcilik bile yüzde jnize yakın başarı şansı kazanıyor. Libya petrolden önce çok facak sermayeyi kısıtlamaktaBu bekleyiş olumlu sonuç kirmiş. 1958 öncesinde fert başıdır. Böylece millî gelirin yatıvermemistir. 1920lerde yenı rıma aynlacak payı yetişmena düşen milll geür payı 40 doCumhuriyete kuskularla bayince, dışardan sermaye ithakan dış sermaye, 1930larda larmış. O kadar yoksulmuş ki li gerekmekte, fözler yabancı dünya buhranım yaşamakta Libya, Türkiye bile bir ara yarsermayeyi aramaktadır. idi. Bu yüzden Türkiye'de dım etmiş. Menderes 1957 yılrn«kendine yeterlik» politikası da Trablus'u ziyaret ettiği sıraNe var ki, millî duygrular geçer akçe olmus, millileştırda, Libya'ya 5,5 milyon dolarlık ve gelenekler bakımından meler ile devletçilik politikaTürldye'de yabancı sermayeye askeri yardımda bulunmuşuz. sı bütünleşmiştir. Cumhuri , elverişli bir ortam olduğu Ve Libyada 195859'da petrol yet devrinin bürokrasisi,raıl• söylenemez. Osmanlı devrin. çıkmaya başlamış. Türkiye'nin lileştirme ve devletçilik sıya ; de yabancı sermayeden çok bile yardım ettiği, fert başına setinin etkileri altında yetis ; çekmiş olan toplum, Cumhumilll gelir payı 40 dolar olan miştir. riyet derrinde millîlestirmeleLibya, peri masallanndaki gibi re vönelmiştir. Gerçi Atatfirk Ikinct Dünya Savasından servet sahibi oluvermiş bir anzamanmda yabancı sermayeye sonra yeni bir ortam dofnn ; da... karşı bir duvar çekilmemiş, ca, yabmacı aermayeve sçık Ama ne servet!.. hattâ elverişli «artlarla geleBu gün Ubya'd» fert başına cek dıs sermaye beklenmjatir. (Arkam Ss. 7, SS. f de)I HAVANIN TADINI ÇIKARAN BEBEK Tajıslı, yafmurln ve soğuk tünlerden kurtoluyoruz lar dnnden itibaren ısınmaya başladı. Güneşin ılık renler, gazino ve kırlara kostular. 16 dereceye kadar baharın müjdecisi sayılır. Hafta tatilinde güneşten isteyen bir aile, bebekleriyle bir kır bahçesinde artık. Havavüzünü jöyükselen ısı, faydalanmak görülüyor« Seçim bildirilerindeki önerilere göre.. OLAYLARIN ARDINDAKİ Meclisin çoğunlugu Erim'in reform görüşüne karşı Orhan ERİNÇ Erim hükümetinin, gerek güvenoyuna sunulan programında, gerekse Basbakan Yardımcısı Atillâ Karaos manoğlu nun 14 Nisanda düzenlediğı basın toplantısında açıkladığı toprak reformu görüşleri, Büyük Millet Mecli sini oluşturan siyasal partilerin göriiş leri ile bazı yönlerden ayncalık göstermektedir. Bugünkü parlamentojTi mey dana getiren ve 12 Ekim 1969 seçimlerine katıian partiler, bu konuda çeşitli vaadlerde butunmuşlardır. SiyasaJ Partilerin seçim belgelerinde yer alan, «toprak reformu» veya «tanm reformu» konulanndaîci şöyledir: temel görüşleri GERÇEK Bir az geüşmiş ülkede, kalkınma için en çok ihtiyaç duyul»n şey sermayedir. Türkiye'de sermaye bakımından yetersiılik ber haliyle kendisini belü ctmektedir. Henüz bir sermaye piyasannın kurulamamış olması özel sektörü bankalara tnecbur etmekte, bankaların yatırım kredilerine clecil, kısa vadeli ticari kredilere yöneimesi kalkınmaya katkıyı azaltmaktadır. \erpi oranlannın bazj keeimlerde hayli yiiksek olusuna rafmen kaçakçılıpın biiyük olmaaı, devlet elinde toplana Yabancı sermaye konusu düsen millt gelir payı 1500 doı Sa. 7, Sü. 3 d*) CHP, TİP, BP toprak reformunu; AP, DP. MGP YTP ve MP tarım reformunu savunuyor Tarım reformunu savunan Adalet Partısıııin seçim bUdirgesmdek) görüş :er «KÖT ve köylü meselelerimiz» «Tarım hızmetleri» ve «Uotu Kolgpmizin Kallnnması oaşlıklannı taşıyan Uç ayn bölümde yer almaktadır. Konumuzla ılgili kısımlarda aynen şöyle denilmektedir: «Teknik, ekonomik. sosyal ve kiiltürel gelisme sayesinde büvük bir po(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle