20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Nisan 1971 rCUMHÜRtTETı :SATFA B İüîlanıento'da 7 gün Çelişkiler nasıl Turhan ILGAZ İKt KEStMDE DURUM m dort ı İ köşe1 Sadeleşiirmenln, iki nokta. arasındaki en kısa uzaklığıı bir düz çizgi olduğu anlaşıi dığı günden beri, matematikteki en önemli buluşlardan biri olduğunu hiç kimse yadsıyamaz. Bu nedenle işt», Ç BAŞBAKANIN DEMECLERİYLE ÇELİŞİK GÖdordüncü hafta oluyor ki, bu sayfada, «Muhtıranın kurduRÜNEN BU BASIN TOPLANTISI, PARLAMENTO ğu hBkfimet» ile «Muhtıranın MUHTIRA İLİŞKİLERİNDEKİ KARMAŞIKLlGl ÇÖZEkarşı çıktığı parlamentonun CEMAL MADANOGLU ilişkilerine, özellikle ParlaCEK SADELEŞTİRMENİN İŞARETİNİ Mi T A Ş 1 Y O R ? # # mentoda çoğunlugu elinde tutan grup ve onun hükümetini devlren 12 Mart Muhtırası ile devrildiği yerden gittikçe sesini yükselterek doğ11 reformlann gerçekleştirilmesı bir üyesi mi?. denetleyeceksin» dedikten sonra rulmaya baslayan bu iktidar için mutlaka ikna edilmesi gereEski iktidarm ilk panik hava kendı ağızlarından ve kendisini gurubunun çeüşik görüntüsü ken bir saygıdeger kişı olarak smdan çıkıp, çabucak toparlantutan ağızlardan «mafrdur» olane yıne degineceğiz... gördüğünü belirtmışti .. Böyle masında bu sözünü ettigımiz çerak reklâmı yapılan düşük hüolunca, herkesin sordugu soru lişik durumun payı büyük.. 12 kümet, basın toplantısından sonşu oluyor: Basın toplantısında Geride bıraktıgımız haftanın Mart, suçladığ Parlamentoya. ra, «mağdur» olmaktan da ötede, birbirini izleyen, birbirini ta konuşan Hükümet miydi, yoksa «Kurduğum hükümeti yine sen «Rejimin selâmeti için lütfen ik mamlayan iki önemli olayı, atidarı bırakmış vatanperverler çıklık bulamadığı için huzursuztopluluğu» olarak veniden piyiluğunu hâlâ ıçinde saklavan bu saya sürülür oldu.. ortamda, «kör, kör parmağim AP adına geçtiğimiz Cumartegözündf» gibi durupduran çelişsi günü Karaosmanoğlu'nun baParlâmentonun «Okumuşlar Meclisi» olarak da kilere yenilerini ekledi de onsın toplantısına verilen cevap .dlandınlan kanadı, bir köşesinden tüy değiştiriyor. dan... ise, «yalan» olarak nitelenen lddialar karşısında bir «savunma» Başbakan Ekonomlk îsler Yar Okumuşlar Meclisi» nin «okumuş» luklan yanısıra Geçtiğımız hafta. parlamentoda «sandalyeierin dağılışı» nrta mıdır. yoksa bir «suçlama» mı Karaos>ir de «oturaklı» kişi olma niteliğini taşıyan Cum dımcısı Sayın14Atillâ Çarşamönemli değişıklikler oldu. belli değil.. manoğlu'nurı, Nisan Bir siire önce AP'den ayrılan ve bir hafta «bagımsız Fikret OTYAA .urbaşkanlığı Kontenjan Grubu, grup olmak niteli ba günü düzenlediği basın topOrdunun üç maddelik ültimamilletvekili» olarak kalan Kutahya Milletvekili Mehmet Erlantısı, Parlâmentonun AP grupini kaybetti. tomuyla koltuğunu bırakmak zo soy, tbrenle Demokratik Parti'ye geçti ve DP'nin sandalye larında ve eski iktidarm sözcürunda kalmış bir iktidar, «Seadedinı 40'a yükseltti. Kontenjan grubundan önce salügünü yaptıfı çevrelerde hiç nin yapmadığını. vapamadığını 12 Mart 1971 Muhtırasına imza koyan Sayın Genelkurrnay B Öte yandan. 27 Mayıs 1960 Ak Devriminin acar Paşası yın Tayfur Sbkmen aynldı. Ar beklenmeyen bir tokat etkisi işte bunlar yapacak» diye kuru kanı ve Sayın Kuvvet Komutanları muhakkak bir açıklama y: Cemal Madanoğlu'nun, Erim Hükümeti Programı eleçtirisını kasından dörtlü bir yaprak dö yaptı.. 12 Mart Muhtırasının bilan Hükümete «Bir de bunlan malıdır. Bunu hasseten rica ediyorum, zıra ışler tam dejimi; «suya sabuna dokunmamak politikalarına» aykırı bulan Cum. kümü oldu ve Deniz Kuvvetleri rinci maddesindeki «...Parlamengörelim, söyleyeceğimiz şimdilik Arap saçına döndü!.. hurbaskanlığı Kontenjan Grubundan bazı üyeler ıstifa ettiler. eski komutanı, emekli oramiral to» sözcüğünde. suçladığı Parlabundan ibarettir» cevabını vereYemin ederim neym üstüne istersenız, 12 Mart 1971 Cuma | Böylelikle CKG 10 kişi kalmıştı.. Cumhurbaşkanlığı Kontenjan ve büyükelçi sayın Fahri Korumentoyu, kurduğu Hükümetle cek gücü bulduğuna göre, Muhüyelerinden AP yanlısı Vahap Güvenç de 15 Nisan Perşembe türk, Fizik Profesörü Sayın başbasa bırakan Muhtıracılara tırayla başlamasını bekleye dur nü, bizzat kulağımla duydum, Parlamento Basın Bürosundaki n gunü gruptan istifa edip ayrılınca CKG dağıldı. Hayri Dener, Eski Dışişleri Ba karşı güçlü müttefıkler sağlama duğumuz yeni bir dönem, biçim yoda, sonraları gazeteler de yazdı ya, sa>nn paşalarımız aynen şi Şimdi, sandalyelerin dagılımı şöyle: kanı Sayın Feridun Cemal Er olanağı bulan eski iktidar; bu le dıyordu o muhtırada: siz sonuçlar verecek çelişkiler kin ve eski Anayasa Mahkemesi basın toplantısıyla yapayalnız, saklamaktadır. Millet Meclisi C. Senatosa «Parkunento ve Hükümet sü Baskanı Sayın Lütfi Akadlı sorumJuluklanyla başbaşa kalıAP 224 89 Herhalde çözümlenecek bu çe regelen turum, föriiş ve icraatı PARLÂMENTONUN tÇtDIŞI Kontenjan Grubundan ayrıldı yordu.. Bu durumun yarattığı CHP 141 M lişkiler.. Karaosmanoğlu'nun ba ile yurdumuzu anarşi, kardeş 9 Sayın Erim diizen değişikı lar. En sonra da (15.5.1971 Per paniği olağan karsılamak gerek! DP 4» 6 sm toplantısına verilecek ceva kavgası, sosyal ve ekonomik hu i için ugrasadursun, maaşsız | şembe) eski TEKSÎF Genel Sek Ancak, bir yerde Muhtıranın MGP 14 10 bın hazırlandığı günlerde, AP zursuzluklar içine sokmuş ..» rlâmenterlerin taam ettikleri reterı sayın Vahap Güvenç'in bile yapmadığını yapan bu baSenato Grup Yönetim Kurulu MP 4 •clis Lokantasında bu değişikl istifası okundu C. Senatosu Baş sın toplantısı, bir takım çeliştoplantısında geçen tartışmalar Ne hikmetse, bu Muhtıra radMNP 3 ler, daha doçrusu «reformlar» | kanlık kürsüsünden.. Onbeş, kiler çözümlenmediği için, hem bu çözümün sancılarını taşıyor yodan söylenip, Cumhurbaska» BP 2 vam edip gidiyor, herçün bir Kontenjan senatörünün sayısı gocundurduklarının çabucak todu belki.. Basına duyurulmak nına, Cumhuriyet Senatosu ve TİP 1 1 nisi «patlıyor», örneğin tüm dokuza indi ve grup dağılıver parlanmalanna yolaçtı, hem de tan özenle kaçmılan o tartışma Millet Meclisi Başkanlanna da YTP l rsonların bıyıkiarı bir gün' di.. giderek saldırganlaşan yıpratma lardan sonra. kulise inen AP li hemen sonra biı MHP ,„ l^ ^ 1 ; emirle kestirildi!.. Yemek ı kampanyalarına hız verdi.. Bu denli önemli bir olaylar Snieffiıan DeBa$ımsıı , J&ls ~ " iitleri arttırıhrken porsiyonlarl zincirinin nedenine gelmedea >r Çözümlenmeyen çelişkiler, orBaşbakamh demeçIefrJHB Boş .,,>.......<? ** F ' Tnîrel ve Hukfimett Istifa =6*»,' Ibül yuvasına döndürüldü ve • önce bir Kontenjan Senatörü tada: Başbakan Yardımcısmın göriinen bu basın toplantısı, gerlsi malum... MBG 18 ıı sıra fiyatlarda da bir takım nün görevi nedir Senato'da, bu dile getirdiği gerçeklerin suçlu Parlamento • Muhtıra ilişkilerinCumhurbaşkınlıgı Kontenjan üyeleri 15 em oyıınlarına «tevessüb» edill na bakalım: Önce Senatonun en sandalyesine oturttuğu eski iktiNeyse, giden gitmiş, kalan deki karmaşıklığı çözecek bir Bilindjği gibi Meclis lokanta1 devamh üyelerinin bu gruptan darın başıru, Karaosmanoğlu' sadeleştirmenin işaretini mi ta sağlar bizimdir. 450 183 run yardımcısı oldugu Başbada herşey Meclisindir, üyelere çıktığına hemen işaret etmek şıyor» şeklinde düşünenler de Geçenlerde bir gazeteclye verkan, ülke kalkınmasuıda gerekız yemek sağlama amaeıylal bir borçtur. Yani bir kontenjan vardı... digi demeçte Sayın Demirel, ışılır diye bir kural vardır.• senatörünün ilk görevi Senato«Muhtıra bana karşı degildi» la ne var ki kim kime, dumı ya devam etmektir. Ikinci bir dedi... E!h, Demirel'den iyi mi na? tş başına getirilen yeni görev, çeşitli görüşmelerde grup sonunda kanaat getırdıler, I MUAMMEK KAKACA (44 M 02) bileceğim O"na ait olup olmadıBEYOGLU adına görevlendirilmişse. görüş CİBALI KAKAKOLU MUzikaJ görevli lokantayı kendisinin mirel kabul etmeyince, muhtıı ğını?.. Peki, kendisine karşı deANKARA (64 16 86) El Kondor oyuo i Derde Fazartes narlç ıp, tam ticarî bir amaçla, akıl I açıklamaktır. Ve bu görüş biiâ nin bana karşı verildiğin:!. h ğildi de şıp diye niye çekildi fıer gece 21 30 Cumartesl Pazaj L.V. Cleef R.t.S. kaydü şart (daha doğrusu son laz tasarrıtflar yaparak yönet18 00 de. Persem&e nalKa 6Î • iktidardan izzet ve de ikbal i!e nım başlamaz mı evde, «Ekor Hükümet'in programı görüşü AS (47 63 15 Harbiyc) KampUn »e başladı. Oğrenildiğine göre mik dummu sen bozdun. ev rencıve ner eun tenzilâtlt Firar O. Reed R.İ.S. diyeceksiniz? Valla siz de haklünceye dek öyleydi.J Cumhur ASİI (46 10 91 Beşiktaj) 1 ırrup milletvekili «bunda bir I başkanınca ulusal bayramlarda NİSA SEREZLİ TOLGA AŞKINasayiş yok, kardeşlerinle durn lısmız... ER TİYATROSU (47 18 86 ŞişCanlı Hedef Y. Güney R. var» deyip gerekli teşebbüse ! gazete manşetlerine geçen tedan kavga ediyorsun.. Hani Y SİNEMA SUR (23 67 12 Topkapı) KAYNANAM Pazartest hariç li) Havyar mı, Mercimek mi? 2 Eyvah E. SaTin R. eceklermiş, hesapların da inMuhtırayı herkes parlamento yat seviyemizi çağdaş uygarl 1 B.hnr Yagmuru Glbi A. her gece 2115; Pazar 15.00 de. mennıler doğrultusunda olmaic ATLAS (44 0S 35 Beyoğlu) MeÇarşamba 15.30 (Öğrenci) Per•nmesini talep ederek, maliyet I gerekir. Üçüncüsü, gündem dı*.ı ve Hükümete karşı verildi sanıQuinn R.T.. 2 Knlorado ODL'NCL'NUN COCl'KLARI (Çodüzenine ulaştıracaktın beceri >embe 1S.30 (Halk) 21.30 Cuma, lck Yıızlü Gangster N. Berapları falan, mübaya falan, I konuşmalarla statükonun erdeL. V. Cleef. R.T.S. cuk ovunu) Carsamba 14.30: Payordu. Önce Osman Bölükbaşı'Cumartesi, Pazar 15.30 2130 siz herif!. Aailenin geleceği gcr R.İ.S. ŞIK (22 35 42) Vurguncular F. car 11«« de. alım altından ne çıkacak? ' mını djle getirmektir. (Bakınız: BARBAROS (47 04 19 Ortakoy) na gitmiştim, «Bak paşalar ne tehlikeye düşürdün... v.s.» c NKIAl LYt.LK vfc KKKAUAÜLAHakan R. Rİ $ehznde Bagı • 27 1] «6) 1 Çıplak Modei J. Ma«nn diyor?» diye... «Ben alınmadım, meye? BULVAR rtVATKUSU ırındlKza. ı Ikı sevimli milletvekili kul Sayın Tayfur Sökmen ve Sayın YILDIZ (21 11 37 Aksara> ) KampBeyoğlu Yakasının Hikâyesi R.T.S. 2 Hızll Ş«rif J. Garde 21 48 92 21 76 82) MUben görevimi yapıyorum» cevatan Firar O. Reed RTS. î, «Yahu» diyorlardı, «Bizi is| Kasım Gülek'in Senato tutanak| Bu iş böyle gıtmezmiş. ya a Perişan Rıfkı Salı hariç heı ner HÜR GÖZLtM Pazartesi 21.15 bını vermişti... Senato Baskanı larma geçmiş, çeşitli konularda.j DUNYA R.T.33 61 Bcvoğlu) «eks lan eden Türk Silâhlı Kuvçece 2130: Cumartesi Pazaı lımı başıma toplarmışım, ya < 149 BEL.4L1 GELİ.N Salı. ÇarşamKADIKÖY de «Ben bunu kabul etmem» deçeşitli tarihlerde yaptıklan ko1815 21 30 eri ile bir toplu sözleşme imÇılgınları J. Coburn Rl.S. ba 21.15 TOMBALA Cuma idareye el koyacakmış evde.. yiverdi! Bülent Ecevit de kabul nuşmalar). Nihayet dordüncü gö EMEK (44 84 39 Be>oğlu) KampAS (36 00 50 Kadıko> > Deryalar ORALOĞLU TIYATKOSİJ (4» 4» 80) 2115. Cumarlesi Pazar l.R15. ısak...» Bir diğeri ekliyordu, Sizden iyi olmasın çoi sevt Hâklmi P. Maddina R.t S ANNEMH KOCA AİUYORUM revi, bir Kontenjan Senatörü' 2115 de. etmedi, derken çok parlamenter tan Firar O. Rced R.t.S. ıvayi Milliye meb'uslarma ğim bir ahbabım vardı, aklı b ATLANTİK |55 43 70) Vurguncular Perşembe rtariç neı aks'vn 2119 DtVl K l b t KAHAHr I'IYATKOnün, oylamalara katılmaktır. Bu FjTAŞ (49 01 66 Be\oğlu) Yağde şokun etkisi geçince «sayım dük. maaşsız, karşılıksız..» de Carsamba. Cumartesl. Pazu F. Hakan R. SU (M <i 75) (KHltlD l î O«macılar Twi«gv Rİ.S. oylamalarda, kalkan ellerin, İksuvum yok» dedi. Nihayet Sü şında... Durumu ona açtrm dı ki cevap veriyordu, «Haydi ,5.15 te Pazartes) 21.15 ve ÇarSÜREYYA CEP (36 06 82) Elmarı tünde) tHA BV OİYAK» ledi, dinledl, «Yahu boş ver» ( tidar ve ana muhalefet grupla tNCİ (48 45 95) tlmacı Kadın leyman Demirel de «Bana karsı ian, onlar hiç olmazsa vasamba 1530 ds balk ve taleba Kadın Y. Kenter R. Pazartesı naru neı cun i l J ( i Y. Kentcr R. di, «Kolayı var. sen de kab tenzilâtlı değildi» deyince bende şafak atHAKAN (36 45 89 Kadlkoy) Kakurtarıyorlardı, biz canımı1 rından esen rüzgârlara göre, za KEXT (47 77 62 Sişli) Hippilün Carsamba Cumsrtesı Pazar I8J0 etme, bana karşı değil de. » D OCAK iABNVSl lAren» njatra Cellât F. Cansel da tnatin» ÇarsamDa matlnede tı, kaldı mı benim üstüme koca Aşkı V. Gassmann R.İ.S. rile kurtaracak durumda del man zaman bir taraftan görülüp öbür taraftan görülaıeyecek rosunda «9 »4 19) ÇfL BO . di... «Nasıl olsa, muhtıra vere KENT (36 96 12) Tek Gözlıi Kahhalk ve taleoeye tenzilat muhtıra. ültümatom? Şimdi par| veya tersi biçimde kaldırıl KEREM (46 7» 31 Bejiktaj) 1 KOZ Pazartes) hariç ner «ec« raman B. Lancester R.İ.S. ler, evet sana karşı verdik den Ma|:1up Olmavanlar G. GemDORMEN (44 97 36) İKİ YA.MK lamentoda herkes bana yükleni21.15: ÇarîaınDa: Cumartesl P«OCAK (36 37 71 Kadıkoy) Tek ması ve her ne olursa olsun, göv Bu konuşmadan îki gfln ma R.T.S. 2 Serseriler 3aBİR ALIK Carsamba, Terşemyor. «Muhtıra sana karşı verildi» yorlar, sana da demezler» zar 18 15 de matine DEVRt SÜGozlii Kahraman R.T.S. losu L. Veras R.T.S. ra, sayın üyelere avans veril1 deden fazlaca ayrılmadan, çok ı be, Cuma. Cumartesl. Pacar 2].15: LEYMAIM Tl 1 OcalrUD WBen onu bunu uılmem. Hay diye... Baktım. önce kabullenmeÖZEN (3« 99 94 Kadıkoy) Hem Perjembe 18.15; Carsamba, Cuini sağlayacak bir kanun tek ytıkarılara kaldırılmaması esas KON'AK I4S 26 06) Zafere K o Oaren Pazartea naric ner ceca Sevis. Hem Dögüs T. Korel. ben inkâr ettim, kabullenmedi: dim, sonraları düşündüm, düşün şanlar martesı. Pazar 15.00 de AtjK Gİverildi. hemen raporu yazıl1 tır. Belki, bazılan, Türk Demok LALE (44 35R. Harrisoıı R.İ.S. 21.15 CarsamDa Cumarteıi PaREKS (36 01 12 Kadıkoy) Mağ95 Beyoğlu) Elmaevdekilere nasıl anlatacağım b Bl Salı 21.15; Cum». Cumardüm, valla doğru, tnandım bana zar 18.15 41.19 de komisyona şitti, kabul edil1 rasisinin garilpiğine işaretle bir lup Olmayanlar G. Gemma tesl; P*xaı 18.5: Cuma 1500 de cı Kadın Y. R. verildiğine... Zira birlsinin kabul nu. Onun için başta, (kısa b kontenjan senatörünün. dördün' LEVF.NT (64 06 Kenter4. Levent) TEAfFİK GELENBE TİYATROSU Şimdi ieklif kabul edilirse R.İ.S. 99 lenmesi gerekiyordu. bütün u hukukumuz var, yıllar önce S DOSTLAR TÎTATROSU Küçük (Üsküdar Sunaı Tiyatroda) Sül cü göreve sıkıca riayet ederek, SUNAR (33 0* 1» Üsküdar) Dehn üyelere 20.000 lira avans Ölüm Tiyatrosu C. PelH R.İ. Sahnede (4» S« 52) 4SİYE NAKardesler Pazar, Çarşamba mudum Sülman beytieydi, eh yın Cumhurbaşkanının doğu g set Ka»ır;ası P. Cushing muhtırasal veya ültimatomsal LÜKS (44 »3 80 Beyoğlu) Canlı lecek, maaş işi düzene girinSIL KURTULUR? Car$amba; 18.00 • 21.15. Sah 21.15 Bacının R.T.S. Hükümetin başı o diyordum, in zisini birlikte yaptığırmz) Gen ortamlarda olabilecek değişiklikHedef Y. Güney R. îef'aten kesilecek.. Güle güle Perşembe, Cuma. Cumartesi 18.1i Fendl Perşembe. Cuma 21.15, SİNEMA 63 (55 1» 84) Gizli Mekâr edecek defildi ya?. O da ka kurmav Başkaru Tağmaç paş 21.15. HAVA.NA DURUŞMASI ;Iarmı ödesinler, eğer biraz I ler için, yedekte hazır bekleme MISTIK (46 15 14 Beyoğlu) 1 Cumartesi IS.On 21.15: Pazartesi rasim E. Taylor R.t.S. Şehvet ve İntikam R. Hyman dan isürham ediyorum. şunı: yi de bir beşinci görev olarak bullenmeyince. hani ortada kalPaiar, Salı 18.15: 21.15 (PazarteUtil rsa bankaya yatırsınlar... ZiSÜREYYA (36 0« »2 Kadıköyi R.T.S. 2 Tek Gözlu Kahra d Util) söyleyeceklerdir, adıru koyalım artık.. Eğer gerçe masın diye ben kabullendim... lara gün için bankada paraı bellediklerini Tas Devrlnde Sek» G. GemÜLV| UKAZ. .Oftrartlye Çıkıyo. man B. Lancester R.T.S. ten bana karşı değilse, bunı ma R.İ.S. GÜLRtZ SUKUKI KNUflO CEZnım. (Komedi 2 bölüm): pazar:aman iyi olur. I ama biz iddia edemeyiz böyle ÖZLEM (44 47 33 Mecidiyeköy) Ve evdekilerl de ikna ettim, muhterem eRcâr'ı umumiyeT bir şeyi... ÜSKÜDAR (33 24 75) Denizdeki ZAB »e Ort«kl»n 6MtT Tttesi hariç heı cece 21.15. Çmr1 Elmacı Kariın Y. KenBir haftadır Meclislerde günYATROSU ıBflyttt Salond* Ceset R. Welch R.T. samha: enmartesi: oazaı 1815 muhtıra bana karşı verildi fa ve de ev halkma telefonla mı ter R. 2 Kanıma Kan t«Şimdi bu çok önemli istifala(46 60 64) HAİR (Saç) muzikal ERCAN (37 22 M Kadıkoy) matine. dışı konuşmalar eni konu I lan diye... Hanım, çocuklar hep lur, fculaklara mı fıslarlar raı terim F. Cansel oyun. Pazartesi hariç, her gece Kapah Ct MAVMU.N KAKAKt TtYATth . Hattâ hiç kalmadı bile I rın nedenmi de, kısaca söyleye RUYA 144 54 57 Beyoğlu) 1 bir ağızdan «Baba sen ne zaman yoyla mı duyururlar basın to] 2130 da. Çarşamba 15.30. Cumar. ERGtN (33 18 2" Üskiidar) Canlı lim: Ondört Kontenjan SenatöROSU Takslın Sıraselviler OHem Seviş. hem Doğüş T. Ko'bilir... Birleşimleri yöneten dan beri kendini parlamento ve lantısı mı yaparlar nas:l vaparİE tesı, P.ızar 18.00 de Hedef Y. Güney R. tel Keban altı (49 90 10) Vatanrel. 2 Tarkan K. Tibet canvekilleri, «takdir hakları1 rü ıçinde bayağı göze batan bir hükümet sanıyorsun» dediler, sa vapsmlar. duyursunlar B das Cezmettin Pazartesi harie GÖNÜL ÜLKÜ GAZANFER ÖZonbeşınci Kontenjan Senatörü SARAY (44 16 56) Belalılar Alaıu yönde kullandıklarını» beher ının 21.30 Cumartesi Pazaı TİYATROLAR fıslaştılar günlerce, nihayet Dok adres yanlışlığı var ortada, ş < CAN TtYATROSU: (Ümit Tiyatvı J. Baiance R.t.S. nün, Sayın Cemal Madanoğlu' rek, birşeyler söylemek için 18.30 da. ABİDtNIN MACERA rosunda (46 80 91) Ayrılmaksa tor Adasal'a götürmeye karar nun (vatansever eskı askerdır SİTE (47 69 47) Melek Yiizlii Gangs İSTANBUL DEVLET OPERA VE anan Parlâmenterlerin bu LAR1 (Çocuk orunları) Pazaı hir bellı. cadde belli, sokak be Maksadın Komedi üç perde ter W. BALESt lF.ski Maksim salonıınvermişler kendi aralarında... O li, hane numarası belli daire n kendisi) Erım Hüklimetinin SİNEMATEK:Berger R.İ.S. yok. saat 11.00 lanm içlerinde bırakıyorlar.. Pazartesi, Salı. Carsamba 21.30, Bugıin gösteri da 44 31 34) Carl Orff. CARda Prof. Bülent Nuri Esen ile iki marası belli postacı illâki ba programı üzerine Senatoda yap ŞAN '48 67 92) Vıırpıncular .lart muhtırasından sonra Cuma. Cumartesi. Pazar 18.30'da MİNA BURANA (Sahne Oratoraydır hâlâ konuşuyormuş tele kasının mektubunu bana verme âmento «canibınde» tek göz1 tığı konuşmadır, istifaların neF. Hakan R. ESENTEPE BÖLÜ>lt' (46 40 10) NÖBETCI yosu) Bugün 21 00 de Ben Çağırmadım Komedi 3 vizyon programı devam ediyor istiyor gibı bir şey bu... örülür, elle tutulur «reform» | deni.. Istifa gerekçelerinin ço YENÎ AR: (49 64 72 Beyoğlu) YNİ KOMEDt (44 ( 09) BALAM Vursuncular F. Hakan, Y. perde Cuma, Cumartesi, Pağunda, ad verilmemekle birlik>u oldu galiba... sanıp, bir türlü bulamamışlar... BANAĞA (Komedi 3 perde) SaECZANELER İlgilerinize. sonra hane halk Güney R. zar 51.30. te, grup adına yapılan konuşmalı hariç her giin 21.00, Pazar nin «bilgilerine.» Işin acısı eşim ve çocuklar da YENİ ATLAS (48 65 02) VurfunGözle görülür, elle tutulur • BAKIRKÖY: İncirli. İstas 15.30 da tenzilâtlı ların kendilerini bağlamayacağıBALKEV1 DENKME rtYATROSO cular F. Hakan R. yon (Yeş. Koy): Güngören (Kü. kde... Hani bir Bay Asutay' nı belirtmişlerdir, pek sayın 6 (7] 59 49 B»kırkSy) Hamlet 79 ÜSKÜDAR (33 03 97) DÜMAN YENİ MELEK (44 42 89 BeyoSlu) Çek.). Sağlık (Safrakoyı; OsmaniPazartesi hariç. ber aksam 21.15: Devrimci gençlerin bayrak1 müstafi Kontenjan grupçusu... (Oyun 3 perde Cuma hariç. her Hiopi Aşkı V. Gassmann ye: Atalay (Kanarya): Güngören; Pazar 15.00 de nutlne n cesetleri için «Bayrağımızı irıın 21.00, 15.00. Pazartesi öğrenBir grup olarak Başkanlık DiR.İS. Haznedar (Bah. Ev.). Başaran (Şir. cilere. Perşembe halka tenzilâtlı. tSTANBUL TtYATROSU (44 E5 36) itlere sarmayın» diyecek ölvanının kuruluşuna katılageldiEv I: Esenler HEYAMOLA Paurtesi hariç Mikios Jansco Macaristan 1465 İSTANBUL : şasırmış bir CHP milletve ğini de eklemek gerek Cumhurher gün 18.15; Salı |8.15 ve 21.15 % BEŞİKTAŞ: Ferah: Ortaköy; tSTANBUL UELEDtYESI SEHİK . Geçenlerde yine şaşırdı, başkaaüğı ALEMDAR (22 36 83) 1 Çifte Kontenjan Grubude ÇILGIN YENGE »azartesl Pariak (A. Köyl; Fırat (Etiler) TtYATROLARI Harblye 46 Yürekli Y. Güney. 2 Kurt lis kürsüsünden konuşurken, nun. Şimdi grup dağıldığma göSalı hariç her aksam 21.15: Car• BEYOĞLU: Taksim; Vatan; 06 28) Paralar Bankada fKomerit Kanı T. Korel leri tutmayan, elleri görme1 re, Başkanlık Divanının yenisamba; Cumartesi: Pazar 15.00 Sıhhat 3 perde) Pazarteti hariç. herjriın AYDIN (21 52 58 Çapa) Belalıde matine. • deyiverdi... I den düzenlenmesi gerekecek... 21.00. Pazar 15.30. Carsamba öj• EMİNÖNÜ: Sirkeci Merkez, lar Alayı J. Baiance C. çözümlenecek PARLAMENTOMUZ, yeni hükümetin getirecefi reform tasa rılarını enine boyuna görüsmek üzere şimdilik bir bekie me döneminde.. Koridor sobbetleri yanında arasıra topla nılıp «rnlin» işler görüsülüyor; grnplarda, komisyonlard çalısılıvor.. Bn cephede bir sükunet var. AMA dısansı 8yle mi ya? YEN'l hükümetin Başbakan fardımcısı Sayın KaraosmanoÇlt ise başlarken, devralınan ekonomik ve raalî dnruraun na iil göriindügfinü anlatmaya kalktı, kıyamet koptn. «Yalan dendi, «iftira» dendi. Gürültücülere göre geçen yönetinı millete bir «altın çag» hediye etmiş de gitmiş.. ŞİMDİ düşünüyornz da, daha ilk fiskede bn denli feryaı edenler yarın başka konular, ömeğin yolsuzluklar, kred rezaletleri, kayırmalar ortaya atıldıgi zaman ne dnrum: gelecekler acaba? BU yaramazlar 12 Mart'a durup dururken ve de ortada hiı bir neden yokken gelindigini sanıvorlar galiba. VE böylece uykaln durum sürüp gideceğe benzer.. AMA, her ayın 12'sinde de bir «mnhtıra» verilmez ya ! K Bir konuşma ve dağılan bir grup KORİDOR Sandalyaların dağılışı Muhtıraya imza atan paşalar muhakkak bir açıklama yapmalıdır arlamentonun içidışı 1 SAT1Ş İLÂM 90 Ton Zırnık Safınalınacakhr • Bu işe ait şartname müessesemizden veya Sirkecidekl 5 nci Vakıfhan altındaki Irtibat Büromuzdan temin edilebilir. Tekliflerin 29.4.1971 günü akşamma kadar müessesemizin Beykoz'daki merkezir"1e muhaberat şefliğine verilmesi şarttır. Teklifler arasında şartlanmizla ihtiyacımıza en uygun olanlar tercih edilir. Müessesemiz dilediği miktarda ve alıp almamakta serbesttir. SÜMERBANK DERt VE KUNDIRA SANATtl MÜESSESESt (Basm: 13671) 3477 Jurgens R.T.S. BULVAR (21 35 78 Aksaray) Elmacı Kadın Y. Kenter R. GÜNES (21 61 40 Aksaray) 1 Kanh Geceler F. Gahriel. 2 İntikam Fırtınası R. Harrison R.T.S, GVNDES (27 71 86) Kamptan Firar O. Reed R.T.S. GtL (27 71 86 Şehzadebaşı) 1 Kızım îcin Y. Gilney. 2 Kolen Olayım T. Şoray R. HAKAN (23 42 33) Vurguncnlar Y. Güney R. İPEK (22 25 13 Cemberlita«) Hippi Aşkı V. Oassmann R.T. İSTANBUL (21 23 67 K. M. Pasa) Belalılar Aları J. Balancc R.T.S. MARMARA (22 38 60 Berazit) Öldüren Klm R. Srhnelder R.T.S. 5AF\K f?2 25 13 Çemherlitaş) Belalılar Alayı J. Balmnce • R.T.S» renei, Cuma halk «rünü. FATtH (2J »1 M) Uoktoran Der<Ji Tnaredya 5 perde Pazarte«l hariç her *fln 2100 Pazar 15.30 Salı öjrrenet Crsamba halk rünu KADIKÖY (3« 31 21) Bu Ne Te»adiif (Komedi 2 perde) Pazartesi, Saiı hariç, her ırün 21.00. Pazar 15.06, Cnma Sjrrenci ve halk runü. AYFBR rEKAt ItYATROSOs (E»• l Alkazar TiTatmm • U U M> c AMAN PA9A B|RA2 DAHA YASA PaurteO harles ber run IS.1S: 21.15: Carsamb* 18.11 İsfanbul Defterdarlığından: C i m l KADIKÖY OPERA TAŞDELENLER TİYATROSU (36 08 21) Namus Mahallesi. Salı hariç, her akşam 21.30. Carsamba. Cumartesi Pazar 18.30 da. KENT OYUNCULARI (46 35 89 • 47 36 34) FARELER ve İNSANLAR Çarşamba, Cumartesi, Pazar 18.15, 21.15, Perşembe 21.15 de. HOCAMIN OLGUNLUK ÇAĞI Çarşamba, Cnmartesi, Pazar 15.00 ÜÇ KIZKAR DES Cum* 18.15; 2115. İÇERDEKtLER Sah 21.15 de. KADIKÖY tL: (3« S] 51) «Çll(finlar Oteli. Komedi 2 Bölüm Pazartesi hariç her gün 21.30 Cu martesi; Pazar 17.0O'de DEDEM BEBEK OLDU (Çocnk oyunu) Çarjamba; Cnmarteai 14.00: Parar 11.00 de. KADKÖY OPERA StNEMASIN DA (fcç Maymun Kabare Tiyatrosu) Sen Adamı Deli Edersin, Ersoy: Çarsı; Lânga • EYÜP: İslâmbey: Sağlık 'Sağmalcılar): Yeni (Sağmalcılar); Ümit (Rami); Levent (Silâhtar) • FATtH: Yavuzselim. Peksayar: Sağlık; Valide: Yeni $ifa (Samatyal: Balat Merkez • GAZtOSMANPAŞA: YlldJZtabya. Küçükköy • KADIKÖY: Merkür. Yeni Moda. Mısırlıoğlu. Coşkun (Şas kınbakkal). Göztepe. Pınar ( B o s tancı) Adet 6 Kıymeti 1 II Bedford 968 model kamyon 34 • KH • 334 • 335 336 • 337 • 338 • 339 570.000. T.L. Adet aynı kamyonlann damperleri devirme tertibatlı karoser 90.000. T.L. Jeep Piek Up 34 • KK 334 63.825. T.L. Desoto marka mazotlu 10 tonluk kamyon 34 • KC 626, 627 24R 000. T.L. ötnnci n halk» AZAK rtYATROSb Mmattet Hepriîlct (22 62 « ) YANDIM NACİYR. Sah Perşembe t.W. Cargamba 1815: 21.S» BAFIZ BEYAT1 DfcMTEK Cum» zl.3fl: Cumartesl: Pazaı 18.15; 21.3» BAKIRKÖY AL| BABA TtYATfinGTI *î, e* « • ^.« • KARAKÖY: Ziya Boyer • KA?I>IPAŞA: Halk • SARIYER: İstikamet. Yenlköy • StSLt: Harbive: Amber. Türkân: Bozkurt: Sakızağacı: Ersan ıGultepe): Kaptanpaşa (Ok. Mey.); Öniür (Çaplayan) • ÜSKÜDAR: Növlt. Özgen, Ki"guicuk: Nıır (AlemdaS^ Galata Vergi Dairesine olan borçtan ötürü t'ındıklı. Dursun Han, kat: 7 sayıla mahalde tahtı hacze alınan yukanda c.r.s ve evsafı gösterilen eşyanın 26.4.1971 günü saat 14.00 de mezkür mahalde 6183 sayılı amme alacaklannın tahsıl usulü hakkındakı kanun hükümlerine tevfikan ve peşın para Ue satılacagı ancak verilen bedel tesbit olunan deferin 1o 75'nden aşa&ı olduğu veya hiç alıcı oulunmadığı takdirde ikincı satışın 28.4.1971 günü aynı saatte ve aynı mahalde yapüacagı, fazla malumat almak isteyenlerin Galata Vergi Dairesi Müdürlügüne müracaatlan ilân olunur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle