16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ozcan Arkoç, "Evet,, derse Alman vatandaşı olacak «nmıııııınıınıııııııııımmınıııııııııııııı,,,,,,,,,,,,,,,„,,,,,,,,,„,,,„,,,, ıııımııııın PillllllMIIIIIIIfiıııııııııııııııııııUIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIimillllllH,,,,,,,,,, Bu yılki kodrodon memnun olaıt G Saray Başkanı Beyazıt: \Iman fnbi^rtlııe grçmesı mııh tcmel oİ3ii fııtbol tcmsilcimiT Ö/ean Aıknç, ımıhnhirimiz fıok h.ıiı ftahsi ile ımııı leklıfıni gorıışiirkeıi. Galatasaray Kulubıı Raşkanı Sclâhattin Bejazıt, Gökhan BAHŞÎ, (Hamburg) Imanja'riakı fufhnl fpmsılrımız Harnbuîg SV takınımın Özcan Ar koç a Kuhıp Ikmcı Baskanı Peter Kaumsnn tarafından Alman geçmesı teklıf edılmiştır Bır >ıllık vemdcn mukavele imzalavan Ve 45 bin rnârk UfiObİn TL.) verüen Ö/can Arkoç gpçen hafia Alnıan. llfilennde 100. maçım ojnsrnîş ve kendısine bir mm^ ^mum. mm mm^ m m ^ altm çakmak armağan edılmİŞtır KHLÜP tKİNCİ BASKANI ALMAN PASAPORTU TF.KLÎF FTTt ö r r a n Arkoç'la yeniden muksv#le İrnTaiavan Hamburg SV takımı îkinn Baskanı, futbol tem*'leımi7e çtinlan söylemış 'Transfer yapmayaca alatasarav Kulubu Baskanı Selahaltm Be>a/ıt, bu yıl buyuk bır tıansfer yapmaj'a raklarmı ve Spor Sıtesme Mayıs ayında basjanacağım açıkiaSe r ar^ıvıne konmak U/ere se smı banda alarak yaptığı basm toplantısında, SanKırmızılı Kuhıbün çahşmalanm açıklayan Başkan Beyazıt, «C'pmil'e resmîzayriresmî olarak transfer tekIif ctmedîk» demış ve eldeki ele manlaıa buyük bir aksılik olma7fa bu yıl futbolcu transfer etmıyeceklenm soylemıştır Etıler Kılyos arasında yapılacak Spor Sıtesıne rie Mayıs ayında başlanacağını behrten Beyazıt, «Bu i^i için altı milyon lira gereklidir ve bunu da bulacağ;i7» demı^tır. Beyazıt, bu sıtenin ıkı yıl içın de bıipbıleceğını sozlenne eklemıştır. Başkan Beyazıt, futbol takırrı nın başanlı olduğunu, butunü ıle korunacağmı soylej'erek, «Tatmin edici niteliğe sahiptir, Bu yüzrien de irte ve dışta trans fer görüşmesi vapmadık» demıştır. * Selahaltm Beyazıt, Istanbul Kuluplerının ekonomik yonden bııbnlerıne sahıp olmak zorun da olduğunu ve pıoblemleri ile yakından ve samımî olarak ügıîenmelerı gerektiğini behrteıek «Istanbulspor bizim için CemiP iıı transfcrindcıı daha önemlidir» ^eklınde konusmustur. Başkan Revazıt, Kulup Lokahnm de 2 Nısanda ha7ir olaragını, Türk Spor Edebıvatına 2030 eser hedıye edeceklerinı, A Samı Yen H Stadmda külturfızık merkezinin yakında açılaca^ını ve buna kar şıhK Galatasaray'ın borcu olma dığını so7İeıine eklemıştır. jılki kndrodan menınun 6 Kııpa maçında tasUınan Bulgaristan ile eleme man ovnayacık olaıı tır • « Bu yıl malî dtirumnmu/daki bozukluk yıizündpn bütün futbolcularla 1 yıllık mukavele yaptık. Fakat unutma ki. sen İıİ7İm malımı/sın VP futbolu bıraksan da Hamburff için çalısacaksın. Kulübümüz senden h<»r yönünle faydalanmaya ka~ rar vermis hulumıvor. Futbolculuiun kadar antrenörlüğün u yonetıeili^inden de yararlanmak amacindayiz. Hamhurc; SV Kulübünün bütun kapıları sana her zaman açıktır. Kısaca sövlemek ıstpdı^im, sana man pasapnrtu tekiif fdiyoruz Tabhet deiistir VP çahsma dü7fnini kurduŞun Almanya'nm vatandaslıfma eeç,,» Gençtakımın nihai kadrosu tesbit edilirken komite başkanının haberi olmamış enç Mıllı T.ıl ım Tcknık Koıpıte Bask.mı Fahrı Someı dün bır açıklama yaparak lis tesinde bulunma^an ovuncularııı kadrn^a alındıeinı bildirnıiş, « C.rirev anlavı^ı bu şckilde >u rütülmop calışılırsa soıunılulıiRU \ ııklcıımez \e ıstifa ederim» demı^fıı B.il'kesir'de vapılan fîenç Takımlar sampıvona^ında 20 ovuncu tesbit ptiıgını, avııca scçımden onee Vefa'dan Semıh ve Nıkoyu kadrova aldıâını so\leven Fahıi Soıner, kamp donemleıınde kendısme bribrı \cıilmcdi£;ınden \a kmmıs \e sovle konusmııstur: « Genc "Millî Takınıımı/jn son sptmpsi iviıı b<m.j baber vcrilmcsi çerekhoıdu.. Fakat ııe yazık ki bu yapılmadı . Ilaita Ankaıa ile telcfonla c;oı ıı^tiıgıım halde Islanbııl'.i IPMIIÎ bir • a ı çöııderilc vz «eâi bildiıildi.. Ancak dc\anılı araijtıi'malanııa rağmon l)o^le hıı >azınnı gclmedinını, Islnnbul bu rosu baııa hıldiıdı.. Ve çıııı geldiğiııde Tpknık Komite Başkanı olaıak beııinı fikrinı almmadan kadro acMklaııdı.. \rtık ^nparak lıiı1 ))ir şr> kiilınnnuştı...» K \KtPLERIMIZ ÇOK ZORLU Ote yandan Genç M'llj Taljımınıı/m rakıpleu Bul^nı ısian ve Romtinja'nın çok 701lu oldvığunu belıılen Fahıi Somcr; « l'ap tıjjiın ar.ijjtırmai.Ai'da Bulçar sreııç takımının L'nıit tnkınıım soıı ıııacta '!l > eııtliğini «ğıcndım. 1 Komcııleı d» a.Miı a^arda bir ekip.. Rrnim dıi'jiıııcoleıim cok başka noktalardn toplnımordu. Fakat bic bir katkını nlmadı . Bu >ıı/dpıı ıı/ııntıılıı>ıını \e rııtlınl Fede ras>onuntın y.»pac.ısn ilk toplantıda durumıı FedorasMuı baskanıv I:ı goı »"jecck, gerekırsp istifa ede iji dıjeıek so7!eııne son \er GENÇ TAKHHMIZ (»İTTI Anirenor Gunduz Tekın Onay taı afından A\ 1 upa Genç Takımlar Şampı\onası gıup eleme maçlaıı na ha7iılanan Genç Mıllî Takımı mız dun otobuslc Burgaz'a gitmış tır 2^ kışılık Genç Mıllî Takım ka fılosmde 18 futbol, anüenor, yonttırj, masor ve idareci 3~er almakladır. l li.ilırc FAHRt SOMFR G ÖZC WT, KEStN KARAR VERMFnl Akdprıiz Oyındarı dfivetiyeleri gönderildi kdeniz Oyunları davetiyelerı Dışışleri Bakanlığı kanalıyla yınd dışındakı terasilcilıklerımıze gonderılmış ve ilgılı devletlere bu şekılde jayılması saglanmıştır. Akdenız Oyıınlan îcra Komiteçı tarafından hazıılanan da \'etıyeler derı Uzerıne vazılmıs bulunmakta ve uzermde eskı Turk mohflerı yer almaktadıı Işlemelı ferman şeyimdekı da\etıyelenn ayrıca taakııdan kabartma bırer muhafazası bu lunmaktadır fi 17 Ekım'de yapılacak AkdPnı?; Oyunları içın hazırlanan da%'Ptiypler büyiik jîjeri görmuştür. ÜNCL CAGlKDI liolıı 1 cııerbah çe macııun saha komıserı. sörc\ li foto muhahırlerını ıte kaka saha kenarına atmak ısterken. sahA^ a bir davetsız misjıfir çeldi . So^uktan üsıı\nı Datbu davetviz knpei^ı nnee janına ça ı I Kulup lkınrı Ba^kamnın bu koniı^ma«;ına Ö7can Arkoç ke?in bir dılle cevap yermpmıs ve riu'unmesı geıektığmı soylemıstır . Ö7can Arkoç bu konuda kararını, eşi Neriman Arkoç'la inceledikten sonra verecegını açtklamıstır. K \ T ALDILAR Ötp jandan Ü7can Arkoç ve p«;ı. 450 bln Iira\a bır apartman kstı almış VP kira>a vermişlerHır. Almanva ve Almanlardan çok hoşlandıklarım belirten çift, havatlarını Hamburg'da devam dusunce«indp bulunduklarmı ıfadç etmışlerdır. Erfelenen G. Saray Eskisehirspor kupa maçı ovnanacak... oluspor maçında taşa fııtıılan FenerbahçcUler, Bolu Bölare Muduru ve saha komiserini Futbol Federasyonuna şikâyet edcceklermı soylemıslor dir. Fenerbahcc yonetıcısı KPmal Atakul. konunun Yonptım Kurulu toplantısında knıara ba§lanara2ını ıfadr* etmış vs şımları snvlcmıslır r, « Salıada se\iırî1er bnç etniek ıstosp, bu işi pekâla jrcrçpklpstirebiliıdi lîeninı jrördüirüm kadari.ile hiç bir pmni\et tedlıiri alınm.ımıstı, sarlpee bir knmiser \ardı 10 bin kişı\p de bır polisın hir hir şey yapamnacaçı mcvdandadır. I T Va çın hakemi de salıada can \ft tnal emni\elinin teminini pörmeden miisabakavı nasıl oynattı? Buna hâlâ akıl errliremiyoruz Ziva haşından taşla raralandı^i zaman bîle {törcvli bir kişi bulup durutnu yatıstırmak istcmcdi Enınivet tedbiri alma yoluna fitmpdi.» .apa Paşabahçf nıaçından bir g;<>rünüş... (Forograf: Alı ALAKUŞ) Mecidiyeköy ve P. Bahçe galip Tuncay GÜNQÖR tstanbul 4matnr Kume Şampiynnasının prlelpnen 2 ııiaçı dun Seref Stadında ojnanmış, Mecidi>cko> \c Paşabahçe rakıplerıı.ı jenmişlerdır. •••••••••••••••••••••••••••••••••••»•••••••••••••••a Spor Bakanlığı Kupası voleybol müsabakaları 810 Mart'ta yapılacak Gençhk ve Spoı Bakanhğı Vole.vbol musabakalaıı 810 Mart ta ııhleıınde îslanbul Spor Sergi Sa ıa\ında yapılacaktır. G. Saray, Goztepe, îtfaıve, İETT iakımlarının istııvk edecekleri Spor BakanliE;ı Kupasının fıkstu ıc goı e Ankaıada yapılması ger© kııken, Volt\\bol Fedeıasvonunun maddî sıkmtı içinde bulunması nedenı ıle İstanbul'a alınmıştır. Spot Bdkanlı^ı Kupası musaha k.ıl.ııma dejılaMnanlı, Tuıkije vo levbol liginde ilk dört dereceyi alan takımlar kaülacaktır. Kuralaı P??artesı gıınu çekılecektır. B Spor Toto'nun 5 yıllık hedefi &ONKA BIRLlKTi; 1S1NDO,AR Kat \af(sı ıuzunden M'rinde /anıan 7sııı,ııı lilrp>en üatcu, sonra bu davetsiz misafiri ile ojna>arak ısınma^a çalıstı .. Saha komiserinin kıılakları (uıla«;in !.. (Fotograflaı: Tulay DİVITÇIOGLU) Beden Terbiyesine bugüne |dek 554 milyon verilmiş! İD Mecidiyeköy: Kâğıthane: 2 1 ı ünya sporu, çağımızda iki onemH | ya şahit oldu. Bunlaıdan bırı modern Olimpivatlar, dığeri de spora önem veren hemen butun ulkelerin uygulamakta olduklan Spor Toto'dur. TÜrk gençhğının ıstenen şekilde gürbÜZ ve karakterh olarak yetiştirilebilmesı ıçm, bı/de de spoıa büjük önem vprılmış ve fakat bunun başlıca şartı nlan saha ve tesis problerninin esastan halledilmesi, Cumhüriyet Hükümetlerinin başlıca endişe.si olmuştur. 1960 vıhnda kurulan Spor Toto Teşkılâtı, İşte bu ihtiyaçtan doğmustur. Yazan. Enver DÖLAY (SporToto Müdürü) veıgi öngörülmuştıir. Başlangıçta bunun bir tepki ıle karşılandığıni burada belirtmelıyjz Uygulamakta olduğumuz se ?ona gırdiKimız zaman haftalar, ortalama ikişer mılyonluk bir gelnle kapanmaktaydı, Fakat yavaş yavaş valandaşın ya latıb'jinda mevcut olan hizmet anlayi"5i usiun gelmiş. son haftalar içinde duruın sevmdiıici bir ybn almıştır. Kanaatimızıe bu tepki çHıp geçici olacak ve yıne ıotamızı bulaca^ız BJZ, ömımu/deki yıllarm hedefleıini scçcr ve çalısmalarımızı plânlaıken, bu yneınlı noktaları, bütun detayları ile bıl bassa dikkate almış buluntıyoTuZ, YILDA 50 MİLYON BEKLENİRKEN.. Bu Teşkilât kurulduRiı zaman, yılda 50 milyon cıvarında bır gelir tahmin edi ]iyor ve vspılan brsaplaı bıirıa dayaniyordu. Halbukı, claha ilk yıl 82 milvonun ııslımc çıkılmış ve giitikçe artan bır tenıpu ıle .\ıllık gelir son yıllarda 240 mıljonu asırnştır. Hiç bir Ülkenin Spor Tolo grafiğinde bövlciine bır 1 jukspli ; oıani kavdodilmemı^tir STAD Seref H4KE"ULEK: Rahnıı Halıloglıı (6), Kâ7inı Karaer (7), Ismet Yıldi7erler (fi», MECtniYEKÖY: Ahmet d),Halıl (7) Abdullah (6). Necdef (.5) Yavuz (fi», Atılla (6), Mesut (7), Suat (7) Guler (5», (ibrahım) (5), B Necdet (7>, Esat (fi), T KÂGITHA\ E: Musfafa (6),Nevı (7), Osman (7) Ahmet (6>, Suleyman (6) Yavu?, (7ı, Muammer (6), Feyzullah (h), Mustafa (6\ Ferruh (6), Ne?ıh (6), Yavuz, GOLLER: (Dk. 16 ) (Dk. 74.) B. Necdet, (Dk. 88 ) B Neodet İlk yan Kâğıfhane'lılerin üstunluğu içinde geçen maçta,.. Mpcıdıyekoy ıkmcı yari ustunlıık kurup maçı 2 1 ahnca h dere en yakın rakıp umanına kavuştu, . Saha komiseri nerede? Turgut GUNGÖR Aaa O da ne.. Futbol sahasında bcya7. bır kopek .. Onunla arkadaş olan kaleciyi de tanıvacağız.. Evet bu Datcu.. Fenerbahçe'nın fıle bekçısi.. Ama bu da olur mu? Hakem neredeSaha komıserı ncıede Bolu Stadımn ağlanacak haline gülü yoruz bırhkte... Evet sayın okuılar, burası Bolu Şehir Stadıdır.. Bu Turkiye Kupası maçıdır.. Ve Feneı bahçe ile Boluspor karşılaşmıştır.. Tribunlerden taş atıhrken, Zıja basından yaralanmış saha kenarındaki fotoğrafçıların görevine enge] olu nurken başı boş bir kopek sahaya dalmıştır. Nerededır saha komiseri? O fotoğrafçılarla uğıaşnıaktadır çünku Mesut'a 5 maç ceza verildi AN KAR A Beden Terbıyesi Genel Mudurlugu Merkez Ceza Kurulu, sporculuğa ajkırı davranışları goruîen 12 sporcu ıle bır yonetıcıjı çeşıtlı cezalara çarptıımıştır Bu arada Galatasaıay maeında rakıbıne tekme \uran Bursaspor futbolcusu Mesut Şen'e beş resmi karsılaşmadan men ce/ası verılmıştır. Merkez Ceza Kurulu'nun dün açıklanan kararlarına Rore, Galafasaray yonetıcısi Ozer Salnur uç, Afyonsporlu Yılmaz Ke let ıle Ordusporlu Rafet Vural ıkı^er, Usaksporlu Asıl Gurcan dort, Antaljasporlu Osman Boylu uç resmî karsılaşmadan men cezası almışlardır. Göztepe NewYork turnuvasına katılacak Go7tepe, Ha7iran avı içinde muhtemelen New York turnuvasına katılaeaktır. Goztepelı yonetınler, bu turnuvanm organı^atonı ıle pıensıp anlaşmasına vaîriıklarını soylemıslerdır. ÇABALARIMIZ Seçilen hedeflerle ılgıli olarak 1971 ve bunıi tâkip edecek beş yıl içinde uygulanmak uzere ongoıiilen çabalanmız sunI.Hr olacaktır. O Spor Toto oyununda değişik oyun şekıllerıni ele almış bulunuyoruz. Daha çekıeı ve daba çok kolaylık sağlavabılecek olan bu yeni oyun şekıllerınin, Spor . Toto'ya ycni bir renk kafaca^ına ınanıyoruz. Pek tabii olarak bu konuda mev/uatta da şjerekli degi^ikhgın yapılması yoluna gidilecektir. Q Bu^une kadar se/onl.ır en çok 48 hafta üzerınden >uı üiülmüstür. Bunu, 52 haftava çıkaımaM jjlcinl.ımış bulunu\OVU7. Paşabahçe: Çapa: 3 2 G. S*RAY ESKİSEHtR Çarsamba günü ertelenen Galatasaray • Eskişphirspor maç: 10 Martta oynanacakrir. Futbol Federasyonu verdıği kararla maç pcne îstanbulda Alı Sami Yen stadında yapılaraktır. ESKISEHtRSPOR 7AR\RA GIRDI Galatasarav maçımn prtolpnmesı ıle Eskisehirspor Kulubü 10 bin hra zara?'a çırmıştır. Kır mi7isıyahh fu'bolcuların İstanbula gelıs ve donuşlen ıle kamp masıafı olarak 10 bin hra harcamalan vanında Kulup, maç oynanmadı«ı içın b^ş kuru? alamamıstır Takimlannı tesci etmek üzerp Istanbula,pplen Eskısehırh taraftarlann da 30 bin hra 7arara uğradığı s>oylenmektedır TOTO, BTGM EMRİNE 554 MİLYON LİIIA VERDİ i î Spor Tulo'nun kıuuluşundan buBcden Teıbı\esi Genel Müdürlu1 ğü pmrınc \crdiK mrblağ iî.'î4.()00 000 liiridır. Bu paıa ıle ılk banıledo gençli2in ibtiyncı ölan salüi \r Ipsislerin mey rlana gotirilmesi sa\esımk>, ^uıt snibında ^(İ7p çarpan ınan/tua, g"içpkten kıvanç veıiıi ollilU^tur. 1971 \p sonı.ısi boş Vll İçmrle, seçilen hrdoflrıe uldş.ılıilmok İçın ncler yapıla cnjii \r nelpıın plânlarKİıî>ı konıibunn geçmcdfiı nnce, [jo/onündf bulundıırul ması gcıcklı ^'J'duğum bir iki noktaya da drcinmck istıvoıum lîıınl.ıidan ılkı. niemlfkciımî/in eko nomık luınyoM İIP ilgılıdn. Dıkkal et!ilıısr son ııç MI içinde gcnel gclır, pok kvıçuk m tıslriıl.ı (laiına 240 mıUon cıvarıncln olmuştuı D.ıhn oncrki yıllarm bu yuk faıklan, \vııt satbınclaki tr=;kilâtlan ma ıle paralcldır Bugun hnm her 1arafia 'BaRbayİ ve bavı tc^kılâtı mevcvıtlur TTla^ılan soviye de mcmlckctımı/m pkonımıık gncu iic oiarıiılıdır. Bugüne kadar Tcskıltit oLu.ık lıi/motin valanı da<; avacına gotuıulmcsı î)nla>ı ;i içinde rlirlimlıniş vf bu sa^lanmıstır. Fakat Yıııdımuı/ıın nl.ısluma imk^nlan, KovIrrımı/'' \c en ucıa Vuselfiimi/e gölıirîılmrdık^o. buralardakı vatandnslaıımi7i keı \.ınımiAi katabilmeye imkân voktur. Q Yurt satbına jajılmış bütün il radjoUn da dabıl olmak iizoıe, bu yolI,ı d.ıha geniş yayjn yapılaeak, Spor To1o ddha iyi tanıtılacak. jstuakçılerimi 7in endişelerine ve problemlcrırıe cevap \ eriiocektir ğğ Ankaıa, îslanbul ve Î7mir pilot bolsje olaıak seçilmek suretivle kuponlaım evlere kadar dağıtımı uygulaması önemle ele alınmi1? bulunuvor, Elde edilerok sonuçlara göre bu uvgulama dığer nıetko7rlpıimi7de de yiırütulecektir. D Bundan bir süre önce denenmiş olan ge7İci bayiler uvgulaması tekrar ele alınmıs bulunuvor. Bu sıstemi, bilhassa ulastırma güçluklerı ıle karşı karşıya bulunan yurt köşelerimize yöneltmeyi ongÖ! üyoıU7 Bu yolla da kervanımıza \eni veni iştirakçiler ka7anacağımızı umuvorıi7. O Büyiik bir çaba harcıyarak çahşnidlaıımi7i siiı dürdüğümÜ7 önemli konulardan biıi de Spor T^oto'dur. STAD: Şeref I K K E M L E R : Ismet Yıldı?e ı l e r (7), Kâzım Karaer (7). Ah Çolak (7), PVSAB4.HÇE: Fıkrı (7), K. Ah (7ı, B o n c u k (1) N u n (7), B u r h a n (6), Mercan (6), H a mıl (6), Hü.seym (8', Yılmaz (7), H a y r e t t ı n (fi), Engın (6ı, Ç\V\: Atakan f5i, ( S a t i r fi>.B a h r i (6), İ b r a h ı m (7), Saım <(>', Suavi (6) Cemal C5), (Mehmet 6), Abdullah (fi), M e h m e t (6), Yaşar (7» • Zekerıya (71 Refık (5), (Atakan) (6), f.OLLER: (Dk 4 > H a y r e t t ı n (Dk. 11 ) H u e \ ı n , (Dk73 Yaşaı (Dk. 81.~) Yılmaz (Dk. 85 ) Zekerıja Şampıyonlukta ıddıalı Ça pa Paşabahçe karşısında, mağlup olmaktan kuıtulama vınca, . lıder takıpcıhuını Me (ıdıvekoy'e d e v r e t m ı s t ı r . 3 2 KAZ'lıtra selâm... Yazan: M. Aziz BOLEL Belgin mağiubiptini Butun uınıdını Tıııknp Kupasını baalayan Besıktas kulubunun seçıcı >onetım kuıulu baskanı Sevket Bels;ın son tPİc Sollu Buısaspor ma^lubıvefının onemli olmadıuım so\lemış « Rakıbımi7i kendı sahami7da çok «mendı^ım foı\et elemanlaı ımi7İa yereceğız» demıstn Se\kct Bel°m «olu Baıbunun hatasıyla yedıkleıını belııdnıs bunun vanında foıvet elemanlaı ının sans«i7İık npdnnnlp beıabeıhEjı teının edemedıklcı ıntlen vakınmıstıı BES1KT\S \\K\RVI)\ Ote vandan Sıvah bu haftakı Ankaıasucu maçı içın dun Ba'kenl e dir Tedavısı devam rd^n YuMif da dun Ankaı.ı'j.ı gondeıılmıstır. H angi konu olursa ol^un, eğer cıddıhğım kavbeiml^se, gclişıguzel, baştankara ıdare edılıvorsa, eskı bır deyımle, başıbo7Uk«;a, o konuda gulunç taraflar baş gosterır, lâf ayağa duser vesaıre.. Bi/im avcılık da artık ucuzladı, 150 lııaya bir tek tufek alan, golleıe gıder^e ordek avcısı, dağlara çıkaısa tavşan v e . ya keklık avcısı olu\eııj'or. Oluj'or ama sadece tufek taşıj ıcısı olanlar çok. Geçmıs Pazar örd^k avına gıttım, Sakar\a'mn taşkın sulaıından meydana gelmis bır gol, hemen hemen bır buyuk sehrın sahası kadar genıslıkte taılalar su altında Her y,ıl >vle oldu^u için de, sa/ ] ar, kamıslar yelismış, ordeklere yu\a olmuş. Adı ÖRDEK AVI, fakat göllere öıdek avına gıdenlere ku'ak 7i%afeiı veıen KAZLARA da arasıra raslanır. Onlar daha buyuk av olduğundan. genellıkle suıu halınde ge7dıklermden ovle olur olmaz yerleıe konmazlar Kendı aralannda va7ife taksiml yapaılar, tehhke goıunce uzakla<nrlar, çok tenhalaıa \e enıin jerlere konarlar. ördek avının çesıtli tertıbatı vardır, bunlann en başta gelenı «GÜME» dir. Avcı kendım av kuşlarına göstermıyecek sekıldfe gızler, üstünden geçenlere ateş eder, avlamaga çahsır. Ben de boyle bir gumede, ön tarafıma lastıkten yapma ordekleri (muhreleri) yavdım, ağ7ima ria ordek duduğunu aldım. otturerek dıkkati çekmeğe çahsıyordum Etrafta tufek sesleti o kadar çok ki, atılan tüfeklerın yarısı isabetli olsa bir çunde golde ordek kalmaz. Bır ara suda vürüven bır ın^anın saldur sııldur avak seslerini dındıım, bana doğıu vakla^ıvordu Hoop, dedim, avcı, dıkkat.. Aldığım cevap şu oldu: Buralarda bol oıdek ötıiyoıdu, omı arıvorum, demez mı'.. Çok yük«eklerden kaz surü^ıi geçıyordu, golde bır bombardımandır ba^ladı, o kadar vuksekten ka7 surusune mermı atıNa yine vıırmak mumkun deaıl Yanımda saklanan çanlauma seslendım: Mehmet, ne oluyor oöJum? dedım. Ne olacak ağabPv, dedı, kazlara selâm yerıne tufek atıvorlar, dedl. Ba7i ?ahıl «ehirlenne \abancı uvıuklu bıivıık şahı^lar geldıgınde top scîlerıvle karsılanırdı. sklıma o geldı.. Bi7irn avcılar da karşılamağa başladılar, hayırlısı. R&sgel» svcı kardeçler.. S At Yarışı sonuçları 1 KOSU: Ladısya, Tunç. G: 120, Guliana koşmadı m 2 KOSU Nurtek, Zabara Bıet to G: 5.00, P: 1.50; 120; 1.65. .1 KOŞU. îıem, Seıefnaz, Mısket. G 155. P 105. 1 05 4 KOSU: Aladag, Turkân. Nefeı G 5 60 P 1 80, 1 85; 2 75. 5 KOŞU: Padı^ah, Zışam, Serbey. G: 3.00. P 1 10; 2 00, 1 25 6 KOSU Kaidiıı, Dumandli, Umıl G: 1" 20 P 4 20, 2 40; 5.20 2 Ikıli 3/4 4 50 3 Ikıh: 4/3 2.55 4 Ikıli: 1/2 10 15 1 Jkıh: 2/7 16 W fi İ k ı l r 1 3 24 80 I Ç ı f l e 2 4 13 70 İKİ ÖNEMLİ NOKTA ÜMİDİMİZ Anahatlaî ı ile belirtmeye çalıştığım bu çabalaıımi7İa gelnin kısa bir sure içinde eski sevıvcsıne ulaşacağını ve belnli ljir aıtış da kaydederek en a? 250 mıl; ona ula^acağını ummaktavız. Bu umut, kavnagını hoş bir ivimserlikten degıl. çabalatjmi7dan, plân ve programlanmızdan almsktsdır. BinioiliEc Federasyonu . Aıkan yaptı Binicılık Federasvonu Ba^kanı Rıfkı Alkan ga/etemızdc çıkan «Benı kımse yerimdcn oMiatamaz şckhndcki bevanı üzenne şu açıklamayı yapmıstır « Boj'le sevlcr so\ lpnıedım. Çıkarcılaıın t^ktı^ıdır Kıua kul olmayanların safbmds olduğumu bu vaşıma kadar birhkto vasadıüim butun aıkndaşlaıım lnlır. Gucumu doŞıuluktan ve gerreklen aldım.» Açıklıkla go/dcn goçiıilmesi ^eroklı l)iı noktn da. Fın<4nsman K a n u n u ıle ıîgilıdu. Bıbndı^i f^ılîi, hızla kalkınma ve huna paralcl yaUnınldiı a t t t ı ı m a polıtı kamız lıiı* ^onucu olarak alınan tedbırler ara^ında. Fınan^mrin Krinnnu iio Spor Toto'n\ın hissesıne de nn20 oranında bır 2. Çifte 4 l 900 3 Çift* 2 '3 43 20 fstanbul'un nıeşhıır avcılaruıdan Şadi jroldr kavdkla ılerlerkcn. { otoğraf. Hajtnet rNONTETE) Uçuncu Ganyan. 1, 2, 3. •*«#««««^*##
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle