16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
t 1971 CUMHURİYET n Cumhuriyel Ekonomı Cumhuriyet Ekonomi Cumhuriyet Ekonomi Yabancı sermayenin yüzde 20 ihracat yapması şart koşuldu irk iye'ye 9 yılda 5 milyar w • ancı sermaye ırısı 8i ÖZGEN ACAR NKARA Türkıyp'ye gfîen vabsncı sermayenin «on yıllsrda özelhkle ımaiât sanayıine yoneldiği vç bu arada ağırhğını buyuk projelerin yapirnı ıle mevcutlan tevsi ederek buyutme yoluna gittigi tcsbıt edilmiştir. öte yandan, yapılan on hesaplara göre 1977 yıhna kariar Türkiyc'ye yaklaşı'k olarak 2,5 milyar liralık yabancı sermaye gelecegi tahmin eriiîmcktedir. Hazırlanan bir rapora gbre Îflfi9 yıh prosram donemi içınrie, Türkiye'de yatırım için 2Y milyar liralık miıracaat yapıl. mıç, bunlardan 2 milyar liralığı uygun görülmüştür. Bu yatırımlarla 1970 1972 devresi icinde Türkiye've gcİPcek dış para degerinın 100 milyon dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yabancı sermayenin Türkiye'deki gelişimi BÜlent DİKMENER ı ANKARA (Cumhuriyet Bürostı) Devlet Plânlama Teşkilâtı, yabancı sermayeyî teşvik konusunda «Liberal» olduğu kadar da «Selektîf» bir politika izleme karan almıştır. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen vabancı sermaye sahiplerinin, getirdikleri ve götürdükleri miktann en az yüzde 20'si kadar ihracat yapmaları zorunlu kılmmıştır. D.P.T. aynca, mu kaveleye aykırı hareket eden ya da zamanmda zorunlu şartlan yerine getirmeyen firmalann belgelerini de iptal etme yoluna girmiştir. Proje seçimi tahmin edı/iyor I aftanın Yorumu mncı sermaye rof. Gülten KAZGAN vuz yıîlık tfttihimi/rte yamcı fiermaye.vç karşı davra1ŞUTU7. yuzseksen dcrecelik Dlıuşumler içinde değişen hir • rîın Rostermcktedir, OsmanIiTipavatorh«gu'ı\un çiiküiinün 5on elîi yıllık tarihi, HbîUicı seımaycye vc onunla irlîklc gclen yabancılara kaıhuııı sonuna kadar aeılmalylft bklikie gitmiştir. lTlai5ırma. bcllîbaşlı hammadde :nynakları, larımsal ürünlein p:ı/,ar)anmasi yabancı scrnayeyft veya bunun komîsyrtn usu durvınıunılaki nzınhklam clinç Reçmiş; bu ikili geişnıe, İttihat ve Tcrakkinin ı^lillî İktîsat» politikasında so uıçlanmıştır. 1908'den 195fl'ye iadar olan dönem, bu politika 11» ctkisiyle, kapitiilasyonların kaldınlmasi, yabancı yatırımların TnillîloştİrUmesi dönemi nlmuştur. 1950'den bu ya na gcçcn 20 yil ise, adım adım yabancı sermayeye yeniden açılma dbncmidir. Önce yopun bicinule Jietrol nraştırmasına ve dağitımına gelen yabancı scrmaye, daha sonra, gıda. lâstik kimya ilâç ve ntomntîv snnayilerinde yerJr^mistir. fîcciş Dönemine gir rliğimiz Ortak Pazar'da ise, ilrrki yıllaJda adutl adım ya\ıanrı scrmayeye dnha fasla açildlğumza tanık olaeağız. baıırı sermaycnin. Türkiye'deki son 20 yılltk denemesiyse, git tikcc şîddetlenen tnpkilerle Jıir sırarla gitmckteâir. Bu tcpkilpr, bir zamanlar, «yabancı sermaye ilc kalkınarağız» slo canım benimspyeıı politikacıJarın da, zamanla artlk blinu ppk kullanmaz lıale gelmelcri snnurunu vermigtir. ıbanrı scrmayeye karşı dogan tppkilcrln kaynagı, duygusal bir «yahancı düsmanlığı» dcg\\, ekonomi merindeki nlum suz ctkUcrînden doğmaktadır. Bu olumsuz etkinui başında, yabsıııpı serniayenin Türkiye>n ycrleşmesinin başhca ne«li'iuni, luıgh olduğu ana şirkrtiıı üreüiği aramallar, montaj parçaları v.s.'yi pazarlamanın oluşturuyor olması, gelinektedir. Malm tükctimc en yakm aşamasjnın yurt icinde üretimi, bir (Hrnl'tan iç tüketi mi artnnrkcn hir taraftan da dııviz Kiclcrlprini biiyütmpktrclir. Ana şirkctin hanıttîaddr, aramal veya montaj parça Ifiıı içitı pnzarı kaybctıticJYiek cnrlişcsiylc, Tiirkiyft'dcki daU, hazan yvt\i üretimi engclle^ici davranişlara da gfirmektctlir. lon ;l yıldır, yabancı sermaycnin bir diftor olumsuz ctkisi gövülmoge başlamıştır. Başlan, yurda yabancı sermngirişlcrinin ödemclcr biolumlu ctkilcri ola önerildiği haldc, son yıllarda yukarda doğindiğimiz itbnlât yoluyla döviz gidcrlerinl bü\üînırk Ltkileri »lışında bir dc kâr translprlcrinin girpn yabancı sermaye tu tarım aşruusj sorunu vrtaya çıkmıştır. İç piyasadaki sıir'at li fiyat artışları ve sıkı bir ko ruma politikası, bu (irmaların cok yiikspk kârlar cldc ctmesi olanajunı vcrmektpdir. Doviz kurunun 1970 Ağustosıında dfi^iştirilmcr>ine kadar. böylpcc, yahancı sormayc, artaıı ic fijatlarla kârlılığuıı artırırkcn f.i TL. eşit bir dolar kuru uzeriııden karları transtfr olannRinı bulmuştur. Hattâ petıol şirketlprinp verilen garanti dolayısıyla, 2.S0 TL. cşlt bir dolar kuru üzcrindcn kâr transfpii yapilması da BÖZ konıısu «labilmcktcdir. Kısacns». yalıancı sermaycnin ödc »ıplpr hilnnçosuna olumlu kat kı yapaca£ı nııerîsiniıı gcçcrli olmadıgı ortaya cıkmıştjr. Yahancı scrmaypnin Türkiyc'yc tpknolnji traıısfcrî gercckloştirmek için bir araç olacagı onprisi de pck peçprlS olmamıstır. Türkiyc'yc makina tcçhı/.at biçiminde priren aynî sermaye, çoît zaınan, ana iilkedç modası çeçmiş teknolojinin eskiycn techîzatından ibarcttir. Yabancı sermayenin Rprcksiz tüketim artışları, rekiâm gibi bir pazarlama biçiminc "i(ı«m,H d^ Vıîifiın hu ÖN TAHMİNLERE GÖRE • lgililercç yspüan rin tahminlere göre Önümüzdeki yillarria Turkive'ye pelmcsi beklenen yabancı sermaye miktan ıle bunların transferleri şöyledir : (Rakamlar. Milyor Tıllar 1ÎJR9 Tıllık Kiimülatif 725 Transferler 73 68 82 93 102 1970 1971 1972 Ifl7:i 1974 1975 1978 1977 60 158 137 165 185 250 270 300 883 1020 1185 1380 1R30 1900 350 2200 2550 113 127 144 163 • lgililerin belirttiğine göre devalüasyun, k â r transferleri I konusunda olumsuz etki yapmıştır. Ancak, önümüzdeki yıllar için devalüasyonun etkisınin olumlu olacağı ifade erlilmektedır. öğrenildiğine göre, yabancı sermayeyi teşvik amacıyla çeşitli «Liberal» hükümler uyp^ılaKapitülâsyonlar nacak ancak «Selektif» bir poliOsmanlı împarntorluöu zatika izlenecek, yani proieler semanında «Kapitülasyon» drdi. çimc tabi tutulacaktır. Yabanöi ğimi^ riÜ7oni yabancı sermaye sermaye projelftrinin seçiminde getirmişür. Devlet Demir Yolşu uncur!ar aranacaktır: lan, Denizyollan. Limanlar, Tü I O Ekonomide ek dejjer yaratnrl, Elektrik ve HavafTazı işlet I ması. melerinde monopol kuran ya . 0 Türkiye de alternatifi buhancı sermave, imparatorlugun. I lunmaması, & Modern teknolo,iiyi BPİında kit olan kavnaklarmı alabildigine sömürmüş ve ül ı mesi, C| Sağlam bir keyi dısa bağımh hale jretir | mi^+ir Turkive, anr;ık 1923 yıBu ölqülerc uycun önerilerde lında imzPİanan Lr>7an Anla^avi'ies, nakdî, aynî, gayrimaddı, maM ile «Kapitülasyon» lardnn krpcii ve kâr transferi p;ibı »etikurtulabilmiştir. 1928'den itibarip de çrötüreceği tie^er miktaren öncelikle yabancı şirketlennın başlangıç yılında yüzde 2) f rin tasfivcsine pirisilrmştir. 1929 oramnda bir ihracatı yapması dünva ekonomik krİ7İni izleycn yıllarda yabancı sermayenin . da zorunlu kıhnmışiır. Bu ihgirdipi ülkelerin büyük coîun | racat oranı daha sonraki yü'.arda 1,5 katına kadar yükselülehıgu borçlarını dahi ödemeden cektir. tasfîye islemlerini yürütürier | ken.KurtuluR Savasından yeni J çıkan Türkiye, yabancı yatı | İptâl edilen izinler rımlannı, knrşılıklanm vererek millileştirmLstir. 20 kadar I Öte yandan, Devlet Plân'flma yabancı şirketin tasfiye işîemıTeşkilâtı, daha önoedpn verilnin tamamlandıgı 1^44 yıhna . kadar Türkive'ye yabancı ser | mis ızinlere uyprun hareket etmeyen yabancı sermaye yatınmmaye girmemiştir. Ancak bu yıldan sonraki siyasal gelişme • ler, vabaneı sermavenin qiri«i I ni tekrar kolavlaştırmistır. Bu tarihlerde Cflâl Bayar ile Siirt I Milletvekili Mahmut Ess>t «ya I bancı scrmavenin yararh oldn I ^H» tezini savunmuMardır. 1947' de çıkarılan «Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanıınu» ile yabancı şirketler Tıirkiye'de yatırım yapma olanağını bulmuş I lardır. 43 milyon dolar ödene I rek Uluslararası Kalkınma Ban kasına iiye olunmu? ve bu Ban 1 kanın verdiği kredilerle nzel • teşebbü?ü desteklemck için . Sanayi Kalkınma Bankası ku I rulmustur. Sermaye binkımi ve kaUfıye çlçman potamıyeh yetcvli ol I maynn, dövız kıthğl nedeniyle | yatırım malları ithal edemeyen ekonomilerde yabancı «sermaye, süratîi kalkmmayi gerçekleştirmek içm umiıt kaynagı olmakta devam etmcktedir. Ancak, I yatırım alanları saptanmayan ve sınırm tavi7İerden yararlanan yabancı sermayenin bazı ülkelerin çıkarlanna ters yönde geliştiği bilinmektedir. Tarihte bunun çeçitli örneklerı görülmüs, önceleri açık kapılardan serbestçe girçn yabancı sermaypve simdi, bazı koşu|ları gerçekleştirmesi halinde giriş izni verilmp'îi genel kural haline larını da gereği gibi izlemeye başlamış ve bunlar hakkında bazı iptal kararları almıştır. Bu kararlar (Bin TL) olarak şöyledır: îabancı Yabancı îıl Adct sermaye kredi 19Ö8 44 156.514 46.041 1Hİİ9 ,rı4 183.741 32.586 1970 32 273.100 187.403 Bu arada, Devlet Plânlama Teşkilâtı yabancı sermayeyi teşvik konusunda bazı çalışmalar yapmaktadır. örneğin, yabancı sprmave tarafından getirilen. fakat Türkiye'de yapılabileceğı tesbit edilen makinalarm yarattığı sorunun çdzümlenmesine çalışılmaktadır. Bu makinalar Tür kiye'de yapılmasına başlandığı an, ana projenin uygulamaya geçmesi zaman kaybına yol, açmakta ve dolayısıyla üretîm aksamakia ve bazı zarara sebep ol maktadır. Bu konunun çözümlenmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Kâr transferi artıvor Ote yandan, Devlet Plânlama Teşkilâtı, bugüne kadar dağınık olan istatistikî bilgileri düzenlemeye başlamıştır. Çeşitli Bakanlıklarda yabancı sermave konusunda elde bulunan rakam ve bilgilerin farklı ölçülere gö re vapılmış olması, tlgilileri ' konuda bir birliğe aötünue 7orlamıştır. Bu konudakı çal maların da yakın bir zaman sonuçlanacağı ögrenilmiştir. Bir başka nokta olarsk kar transferleri üzcrmde dur dugu ifade edilmiştir Kâr t n ferlerinde devamlı bir artı bulunması Ödemeler dpngesı zerinde öncmli bir olumsuz ki varattığı ve hu Rtkinin dev etmekte oldugu tesbit edıln tır. Transfer vükünün daha sin bir tahminı ıçm, bujrün 1 kiye'de mevcut vabancn serm nin ne ölçüde bir transfer tansiyeli bulunduğu da araştı maktadır. Yılhk EKONOMIK DU» H E S A P A D I ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııllllllllll I I I I I I I I M I M I I * ! GÖSTERGISİ \rtış veya azalı: Bir yıl ör»ceye Iföre l l l l l l l l l l l l l Milyon TL olarak miktan Son cetvcle göre 20/2/1971 21/2/1970 l l l l l l l l l l l l l l l l l 1 ııııııııııııııııınıııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııım» emisyon öncesi Bir yı 1 » 1 1 1 Bir hafta nncefii 1 13/2/1971 » " * 1 1 Bir hafi önceye çöre I I I I I I I I M I • •••••••••••••••• * * * * * * ' * ' * ' artışı A) Merkez Bankasınca verilen avans ve kredüer (NET) Ekonomik kamu kesimine Bankacılık sistemine tahkim Hazineye 3 807 3 318 5 219 5 386 2 351 20 081 3 242 6 039 5 388 111 3 708 4 172 3 247 5 582 5 386 20 518 99 76 820 2 2 240 . 3fiü 71 363 • Teşvik tedbirleri J SERMAYE VE KREDİ GİRİŞLERİ 1B71 malî yılı bütçesinde açıklsndıfiına grire 6224 sayılı Ya~ bnneı Sermaye Kanununa göre son yılların sermaye ve kredi ginşleri şoyledir : (Rakamlar: 1000 TL. Yıllar Aynî Ser. Nakdî Ser. G. Maddî Ser. 15.805 19.134 33,000 87.300 32.90S 72.224 41.000 90.500 Kredi 1.477 6B.700 150.000 Toplam 51.358 SI .583 144.7150 337.800 196B 1P69 1970 1971 (tah.) 1.171 225 2.000 10.000 6 u arada, bu yatınmların genellikle ımalât sektöründe olduğu, özellikle endüstri ana malları imal eden tesıslere yoneldiği ifade edilmektedir. YABANCI SERMAYENİN DAĞILIMI Yabancı sermaypnin sektörlere göre dağıhşı ise şoyledir: (Rakamlar: Bin TL.) Sektörler îmalât Turi/.m Hizmet Toplam 19G8 1M9 6.620 1.320.969 337.570 207.075 1.872.234 mo 10 000 1 374.P37 501.000 20.000 1.905.937 Maden 38.745 1.169.767 3.000 6.000 1.217.512 Yabancı sermayenin alabildi^ine teşvik edildiîn 194B yılında «Tüccarlar Dernp^i» tar»Tfır.dan riüzenlenen «Türkiye îktisat Konıçresi» nde alınan şu karar I kamuoyvına açıklanmı?tır: \ «Kalkınmada yerli ve yabancı sermave isbirliÇi halinde çahşmalı, yabancı sermayeden yararlanmalıdır,» 1951 yılında kabul edilen, an I cak yabancı sermayeye belirli I alanlarda yatırım yapmak ve «inhisar ile imtiyaz tanımamak» I kavdıyle i7İn vermeyi önpörçn | «Yabancı Sermaye Yatırımiarını Teşvik Kanıınu» 2,5 yıl yü I rürlükte kalncıştır. I 1954 yılında çıkarılan yeni bir ı kanunla da artık bu kısıtlama I lar kaldırılarak vabancı sermayenin istedıgi alanlarda yatı I nm yapması ve kârını dilodigi | dövi7.1e transfer edcbilmesi kabul edilmiştir. Bu kurulu^lnra I ayrıca yerli sermayeye tanman | bütün kolaylık ve haklar da sasrlnnmıştir. f Petrol araçtırmasında devlet | tekelinin kaldırılması ile yabancı sermaye diğer temel sanayilerin yamsıra petrol üretimini de kontrolü altma almıştır. auştu ZİYA KAYLA Bu hafta icinde Hazinenin Merkoz Bankasından çektiği paralarda 365 milyon liralık büyük bir azalış olmuştur. Bu azalışın 256 milyon lirası kısa vâdeli avans he sabınm azalmasından, 109 milyon lirası da Hazinenin Merkez Bankasındaki mevduatuıı artırmasuıdan ileri gelmiştir. Hazinenin Merkez Bankasma olan borçlarındaki bu düşmenin, satışa çıkarılan iç istikraz tahvillerinden elde edilen gelirin Merkez Bankasına yaürılmasından ileri geldiği tahmin edilmektedir. D) Net aktif bakiyesi T O P L A M IIIIIIIMIIIIIMIIIII A) B) C) D) borçlan C) Net altın ve döviz B) Hazinenin edilmiş 2 131 11 I I I | ı | n 11 | 1 11II H 1 M 11II1111111 111 11 1 M 1 • 11 • 111 M 11 1111 • IM I M > > • » 11 > 1 1 " H î 3> « » » • • 18 488 1 593 833 220 437 Teda^rüldeki banknotlar Mevduat karşılıkları Çeşitli nitelikte depozitolar Net pasif kalmtısı T O P L A M 12 887 4 722 1 878 594 20 081 10 614 3 889 3 772 213 18 488 13 322 4 717 1 960 519 2 273 20 518 1 894 381 1 593 435 5 82 75 437 BANKACILIK SİSTEMİNE Bu hafta 363 milyon liralık bir azalma görülmektedir. Bu azalmanın 221 milyon lirası ticarî, 52 mil yon lirası ziraî senetler üzerine verilen avans ve kredilerin, 11 milyon lirası da tahvil üzerine alı nan kredilerin azalmasından; 79 milyon lirası ise bankaların Merkez Bankasındaki mevduat hesaplarmı bu miktarda çoğaltmalarmdan ileri gelmiştir. Ay ortalarmda, bankaların, Merkez Bankasına başvurmaları azalmakta olduğundan bu düşüşü olağan saymak gerekir. iki çeşit rezerv olumlu bir yonde gelişmeğc devam etmektedir. BANKNOTLAR İç istikraz tahvillerinin satılması yoluyla ekonomiden alınan paraların Merkez Bankasına yatırılmalan sonucu, bu hafta, tedavüldeki banknotlarda Önemli sayüabilecek bir düşüş olmuştur. Bankaların ay ortalarında Merkez Bankasındaki mevduatlarını artırmaları da bu düşmeyi olumlu yönde etkilemiştir. Böylece, geçen hafta % 25,5 olan yılhk emisyon artışı oranı % 21,4'e düşmüştür. tahvillerinin satışı, bu hafta, kez Bankası vaziyet cetveliı rakamları olumlu yönde etkil tir. Hazinenin Merkez Bank olan borcunun bu nedenle az; sı tedavüldeki banknot mikt; ve dolayısı ile yzllık emisyon oranınm, önemli ölçüde düşrr yol açmıştır. Durumdaki bu düzelmeni rekli olup olmadığını. önüm ki haftalarda yayınlanacak yet cetvelleri gosterecektir. likle malî yılın ilk haftası r; ları bu bakımdan çok ilginç lar çıkarmağa uygun bir n te olacaktır. Diğer yandan, bankaların faiz karşıhğında aldıklan üzerine avans borçlarını az ğa devam etmeleri ve Merk< kasındaki mevduat hesa artırmaları likidite durum düzgün olduğunun bir b£ dir. KAMU KESİMİ Bu kesime verilen kredilerde görülen artış, bunlara Merkez Bankasınca verilen reeskont ve senet üzerine avansların çoğalmasından değil, katma bütçeli idarelerin, iküsadî devlet teşebbüslerinin ve diğer âmmc müesseselerinin Merkez Bankasındaki mevduat hesaplarını 71 milyon lira azaltmalarmdan ileri gelmiştir. DEPOZİTOLAR îthalat işlemleriyle ilgili olarak yatırılan depozitoların miktarında iki haftadır görülen artış eğilimi yeniden tersine dönmüş ve bu hesapta 82 milyon liralık bir azalış olmuştur NET ALTIN VE DÖVİZ Net altın ve konvertibl döviz hesabı 2,8 milyon dolar, (Muhtelif) bölümündeki döviz borç ve alacaklan da dahil edilmek suretiyle hesaplanan, toplam net altın ve döviz hesabı ise 14,6 milyon dolârlık bir artış göstermiştir. Her SONUÇ 1970 yıh bütçe açığını kapatmak üzere piyasaya çıkarılan iç istikra2 Büyük kâr Yabancı sermaye czellikle büyük kâr elde etme olanağı olan alanlara yatırım yapmaktadır. I Yapılan hesaplara göre bu te I şebbüslerin Türkiye'deki yılhk . satışları sermayelerinin iki ka I tını geçmektedir. Nitekim 5 milyon sermaye ile kurulan bir marçarin fabrikası bazı yıllarda 20 milyon liramn üzerinrle kâr elde etmiştir. Bunların kâr • transferleri de büyük miktar I lara ulaşmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler ara I sında yer alan Latin Amerika | ya A.B.D.'nin 15 yılda yaptığı yaklaşık olarak 4 milvarlık ya I tırımdan 11 milyar dolar kâr | transferi gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda yabancı serma I ye yatirımlannm etkili bir şe I kilde denetlenmeye başlanması bu sanayi kollannı sorumsuz I davranıslardan kısmen kurtar I mıştır. 1970 yılında 32 firmayı kapsayan 273 milyon lirahk yabancı sermaye izni iptal edilmiştir, Yabancı sermayenin verimlj alanlara yöneltilmesi ve sanayinin ihtiyacı olan temel mad • deleri imal etmesi halinde bu I günkü ekonomik düzende bunlarm varhğını inkâr etmek ola I I naksizdır. I Bu konuda hazırlanan bir rapora göre, yabancı sermayenin son yıllardakı eğılımi, büyük projelerin yapımı, ya da mevcut yatırımlan tevsi ederek büyütme yolundadır. Crtakpazardan hab&rter gerekçesinl $u şekilde anlatmış görüşme yapılmadığmı açıkla ye çeşitli kontenjanlar dah tır: mıştır. de yüzde 50 gümrük vndi ile ihracat yapabilmektedi «Amerikalılar ticarî veya tiKomisyonun teklifi Konsı carî olmayan uyduların monoTÜRK ŞARAPLARI görüşülecek ve karara bağ polünti ellerinde tutmak istiyor caktır (İKV) iar. Çok iyi biliyorlar ki, kor% 60 İNDİRİMLE kunç pahalıya çıkacak olan bu rampalan bizim yapmamıza im SATILACAK TÜRKİYE BESİ kân yoktur. Böylece bizim önümüze set çekiyorlar.» Avrupa Uzay Konferansı Baş MADDESİ Türk şaraplan için bugüne kam Theo Lefevre, Amerikanın Başkan LefevTe, Amerika'nm kadar yapılan görüşmelerde Avrupa uzay çahşmaları için, bu tutumunu kongre üyesi ülke SATIN ALACA* «Fırlatan rampalarından hiç bi lere yazacağını ve başka alter kararlaştırılan yüzde 50 oranmrini veremiyecepini» kendisine natifler üzerinde çalışmaya baş daki gümrük indiriminin de*ışOrtak Pazar, Türkiye'y tirilmesi ve bu oranın yüzde hissettirdiğini söylemiştir. lanması gerekeceğini de sözleri60'a çıkarılması için Avrnoa Ko ton dondurulmuş yağ ve 36 Konuyla ilgili araştırmalar ne eklemiştir. (ÎKV) süt tozu vermeyi kararlaştı misyonu harekete geçmiştir. yapmak üzere Amerikaya giden Avrupa Komisyonu tarafından tır. Avrupa Komisyonu ta Başkan, Amerikalı yetkililerin GÜNEY AFRİKA hazırlanan ve Konseye sevkedı dan yapılan tekliften Sı birkaç yıl önceki tutumlarını len teklif şaraplarırnızın yüz Sudan. Filipinler. Lübnan değiştirdikterini ve uydu atılaİLE TEMAS YOK tonaj de 60 gümrük mdirimiyle Or Yemen de de.Çişik bilmesi için gerekli rampalan faydalanacaktır. tak Pazara girmesini öngörmekvermek istemediklerini söyleBu program. Ortak Paî Avrupa Komisyonu, M. Vrede tedir. Bu tavizin elde edilebilmiştir. Başkan Lefevre, Avrulign tarafından yöneltilen bir mesi için Türkiye'nin referans ki stok fazlalarından lcaı pa uzay çahşmalarma set çekeetmesi gerek makta ve ihtiyaç gösteren cek derecede önemli bir karar soruya verdiği cevapta, ırkçı fiyatına riayet olarak nitelediği bu tutumun Güney Afrika ile hiç bir şekilde mektedir. Şimdiki halde Türki lere dağıtılrnaktadır. Bandırma MalmüdürlUğünden Bandirma ilçesi mülki hudutlan içerisinde bulunan Manyas golüne muhtelif tarihlerde düşmüş 6 (altı) adet tayyare ayni hisse karşdığında teklif alma yolu ıle çıkartılacaktır. Çıkartüacak enkazdan alınacak ayni hissenm miktan % 25 (yüzde yirmı beş) in üzerinde olacaktır. Teklif alma müddeti 5/3/1971 tarihinden itibaren 30 gün olup bu müddetin hitammda 5/4/1971 tarihinde Pazartesi günü saat 1600 da Malmüdürlüğümüzde Kurulu Komisyonca ihalesi yapılacaktır. Komisyon ıhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Şartnamesi her gün Millî Emlâk Memurluğumuzda görülebilır. 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıh şartlan haız isteklilerin bu işe ait şartnamenin 6 ıncı maddesinde yazüı vesika ve bilgileri havi belgeleri ve 1500. (Binbeşyüz) lirahk muvakkat temınat makbuzunu veya bu iş alacaklan ayni miktar banka temmat mektubunu muhtevi teklif mektuplarım Komisyon Başkanhğma makbuz mukabilinde vermeleri, postada vâki olacak gecikmelerin kabul edılmeyeceği ilân. olunur. • mnn AMERIKA, UZAY KONUSUNDA MONOPOLÜ SÜRDÜRECEK I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle