09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5 Mart 1971 CUMHURtyET SAYFA ÜÇ Mısır kuvvetleri alörma Enver Sedat danışmanlannı öncmli bir toplantıya çagırdı Ateşkes sona ererken ııydusunu Laos'ta savaş tüm şiddeti ile devam ediyor B| Güney Vietnam'ın daha fazla Amenkan vardımı istcdiği açıklandı T,nns'ta Ho $ı Mınh vohı içın vapılan sa\*aş, dun doruğuna «n«mış VP ksnh Çfifpişmalai'da ıkı t^ı^f ria ^zır ka\ıplara ıı^ıamısİHidır Gunev Vıetnamlı Crneral Hoang Lam Assouaied Press muhabırıne tlnha AITIP kr.n >ntdımı tdirp Ccphcje CP Lıınc) Vırin.ım .ısk^i Bu arada Amenkan Koninîanlıgı peçcn hafla Ç^n Iiılidl sava«ında fifl Ampnkan a^kennın oldtigunu açiklamıstır Bu rakam, Bırie^ık Amonkanm s>on aitı ayda Hindı Çmıde bır haftada uu'ndmı pn acır ksMptır. G. Vjpfnam ıse geçen hafta R9H olıı, 2222 j r arah vermısiır Muttefıklcr, 5 bin K ViPtnam VP Vıetkong uldıırduklermı bıl RRt KSI h (TII\) Oıtnk Fa diî niısîprcUr 7ar ulkclerı ÛP Kıbııs aıasmda W \ * > H t \ ( . I O \ ( VP) ABD vapıUrak tıwretı duzpnlcmpk Ra\ unma Bakanhgı so/cusu riıın ıçm ^apılan Rnıuşmplprflp, KıbKu7py Vıctnam askrrlpımm La ııs adma ^alı 1 Kun (pmiatı/ ns fla Amenkan uçaklarına ka.f.1 nm tcm'jil edılınt M \1i7\mdpn i,pnı lıp (SAM) Iu7p]pr kııllan 1 1 Tuıkıvp Ortak Pa/arı pıotcs'o ma\ri basla . ara> laımin oğıpnı etmı^tır cli^ını a^ıklamıstır Ote yandan Kamboç'daki Ku Haberı \prrn Oıtak Pa/ar 7ey Vıetnam \e Vıelkong kuv ctısu Tuıkıjenın O.tak Parar vetlcn bır «Pcfıol Rafnıerısı»nı nr/dmdckı elçı<=ı Z n a Mucz7inha\a\a ucuımuşlardıı nçlunun Kıbrıs ıle vapılacak tıA^rıca Phnnm Penh ılp Kom m p t komısunda sadece Rumpons Sam kentlerını bırıbırıne cemaatınm i°msıl edıldı^mı, dobaftlayan 4 numaıalı yoî da Vıet ]a\ısıjla almacak herhangi bır Kone; kuv\etleıının ehne geçmış karann anlasnıa halme ş,etnıl ve ıkı kent m ıhşkılerı kesılmışmemcını ıstcdığım açıklamıştır. tır Bolivya' da sağcı ayaklanma bastırıldı SANTA. CRUZ, (a a) Bolma hukıımetı Santa Cruz'da me^dana geipn <?agrı avaklanma\i onrpkı #un kan dokulmeksı zın baslırmıştır puçlpr» ın pıri^tıği bu maklartimya karşı Santa Cru?/d^kı halk guçleıının desteğım alan Bohvya hukumetı bu 1e şpbbıısu rınlemış Albay Remberto Torıesı t;orevınden uzaklaştıım,'; \e ayaklsnma yonetıcıle rını tuhıklamıştır. «Tnmada» na enrp koylulen hukumcte kar şi hnırkffp geçıren bu saRcı avaklanmada, Santa Cani7'dakı ıs adamlannın \e «i<»nayıcılpnn paımaL" bulunmaktadır. Bunlar daha nnce de. Santa Cruz un bır a\nlıkçı hai^ketı beslemekle sııçlanmışlaıdl. Bayanlar, Hissetme gücünüzün altıda biri olan KAHÎRn. (THA • a.a.) Atpşkeç suırsmm sona az bır sure kala Suvcvş Kanalı bolgesındekı Mı«ır kuvvetleri alârma geçınlmış VP Deı'.cf. Raskaru Envcr Sedat. da ülkenm asve sıjası lıdfrlerını bır loplantıya Çsiğirmi&lir, B A C. sıya^î kavnaklan, ls raıl'ın ateş kes suresı sona Prpr prmcz yenı bıt savaj> başlatmaKi7il çm geçpn vıl 25 Nısan'rta sı ıhfımalm° ksrsı bır tedbır ılk ı ydnyıı yorungpsme oturtolarnk a&kerî kuvvetlerm alar ma geçırıldış;ını belntmısfır nıııs \e mrhi U7Un sun» ütp vancidn, rnver :Sedaf'ın Kızıldır» marşım aralarmda Basfoakan Mdhmud Fev7,i ve Savaş Bakanı General İlk uydunun uzaya fıriatılışi Muhammcd Fcv?ı'mn de bulun Ki7il Çm m ber taraf mda bu duğu Ulusal Savumna Kompyi ve Arap Sosyaü'çt Bırliğı Yukyük şenlıklerle kutlanmıştı Ru sek Yurutme Kurulunun 13 uye kez uydunun yorüngesine otursıyle, Ortadoğu buhıamnın gıde tulmaîindan 24 saat geçtığı hal rılmcsı yolunda Bırlesmiş Mllletler de harcanan çabaları ve de Çm'ın herhangi bır açıkla Knrfezl kmlarmda dort buyüklenn kendı msıyatıf ma yapmamış olma^ı, uydunun lcn ıle duıuma mudahale edıp sadece propas;anda amacı taşi Mİdır tnçiliz somıırçpsi etmevecpklerını goiuştuğu blldlhalmde rasar. Bunlar, >uz madığmı gostermektedır. rılmektedır. Ml oncp «silâlllı kıUM'llfTinın 70ru ile bölg^c çelpn tnçiltere'îiin Tivdusu olmuslardır. Lftîldra Ue bır hıma^p nniasması imTalamıslar dıs islerinde S 7 b»kÖ kmı lıiRİHefe've bırakmıslar. dır. Am» İç islprinde dç durum Ordn beslpmp7lfr; ü1? verirlpr. Ru rmirlıklerde çahsa" İnçıhz diplomâtiari. bakanlardan daha fÜÇludür. Yöbancı Muşavır Mtihrndıslık fırmasn Gokçekava W4SHİNGTONf (a a. T.H.4.) Bırleşık Amerıka Savunma Bakanlıfemın bıldırdıgınö ^örp, Koırmnist Çin, u?aya ıkıncı bır uydiı gondermı^tiT Amenkan Savımma Bakanhgı bu uydtmun dıınyanm çevresmi mfi dakıkada dnlandığmı, yer yuzunden en uzak noktasmm 1800 km., yeryuzüne en yakm nnkta^ınm 269 İcm. olduğunu bıidırmistır. Uvdunun Htıldıgım, Cıunpy Do Jhı A^yada Amenkan denız ku^ vetlerınde gorcvli bır pilof, bır porev uçuşundayk^n tesbit Ptmıştır. CILDINIZE HERGÜN BAKIYOR MUSUNUZ Türkiye, Ortak Paıarı proiesto etfi Basra'mn istikrarı AYTFN OZTURK ıl e Elek Y. Muh NFDRFT ÖZTUBK Evlendık r Ankara 4.3.1971 ! PEREJA kremleri kullanın Rektaş: 3195/1906 (Cumhurivet: TEKNİK RESSAM ALINACAKTIR tnçıltprp hn fmirliklerin petTnlıınu, itichmi ve zaten fA7İa huhınma^an diğer varlıklarını •.ömünir. Burm kar^ılık da. orta ça^ kalıntısı bır aâamı, «Fmır» ünvanı altında hitna>p eâft. Çok kikuk tnpinlnklardır biın lar. Fn hu\ıiklfri olan Rahrevn'nın nüfu«;« 200 bındır. Katar, Abıı. Dliabi. Fmaıra, Dnbat, Fai âl ttavma ve dı^pr üc emirIıfin niiflis oHalamalari 50 bin kadardır. Am^ petrol vardır bu toprakiar^a Sadrrp Abn Dhabi, petftldcn npt 500 mıJvon Hnlbukl b,7im K kuçnktur. Tabjî hn muthis ^Prvrti Abrt I>habî hallu df&ii. Fmir Ka«îid harcar. fvî bir insansa oknl. hastahane çibi dp yapar. Cam îstpmczvapmâE, kim^e de hp«;ap jrörc bn dnraman tste mpsele, bn istikrann sona ıhtîmalindçn dnjmaktaÇunkü tneilir tsçı Partisi vamanırtda alinan bir karara ç ö . riakı askcrî varlıÇma 1^2've kadar « > vçrpppkür. Btı arada. r a . *n orfp7İ pmirlikleri I!P o arasındaki himave »nlas. ması da btt % ıi «îonunda lflO, VI. lını r]o1>1linir>, bitınektpdir. în(rİ1İ7 ü «5Üvc>s'ın litikaeını dcfci^'rmıstır. Ama artık lîa'.ra Korfp7indp kaimak jstp«p hilp bu cok çıiçtiii'. Çünkü bölırevp bir kprp ba2;ımsızlık *viriisü» Eirmıstîr. itKriltprp. kenflisJ avnldıktan Konra i«;tikrar(!) dcvam pfsın dı^p, l^fiR'dpn hcri bn rmirlıklprı bır fcdpra^vftii İcinde bîrlps. nÇra«;maktadır. Ru « « •nı bır ania^ma ım/ah. MT\ holrfdp kaiacak v o a u n . ni \ m c n k a \ a tprkpdPCfktır F a . liklpr Hir türlü fedenrlak p«;asları üüerındp Hn arada. Basra KSrfezindc kı^ısi olan dcvletlprin bekieyisIrri dp vardır. nTpsplâ tran nisbetçn çüclfl nrrlusu ılp patfonhlk taslamakta, a\ rıra Tunb adaları U7(?rindp bak ıddıa ptmpktpdir. Bu is ıçin rc hi7im nnfm l> VPrmcdı^ı?ni7 ^n hîip knliaıımaktadır. slprı Rnkanı 7abidi. \1 Nİsan 7 rılında «Thp Time«;»a vcrd»& drmrctc. «rr.NTO ktıvveticri i (T?n\ AmcriKa ve tnçiltcre) Ha>,n KörfPTİnde manrvrs r a inbılır» dpmistir. Yanı anı Iran'a trrk ( I A T O ' M I ararı cdıp ' ' 1 e V \mpnka*Vi bolgpdp bıraUarnktır. Turkı^P de bu an. rımu rirslrklhor olmaiı ki. ortak bildınlprfle artık Basra Körf»7İ rfrine İrar» Körfezi dpmektpiİZ. hıdroelektnk projesinde mevcut bır munhal ıçın telcnık ıc^am alacaktır. Bekar lojmanı ucretsızdır Ilfîilcncnlpnn P K ?89. Bakanlıklar. Ankara adresine talep rttılderı ücretı bıldırerek. yazı ile müraoaatlan yahut Pazaıtesı Çarşamba ?rasmda Gulhane Caddesı, DSİ bınası yedıncı kattaki Ebasco fırmasına rıca olunur. (HAS: 1053/193D MENSÜCAT SANTRAL T. Sicil No. 1G403/2789 SAYIN HİSSEDARLftRINA Kanunu'nun 3fi4 uncu madrt>si v« MnkavrİpnaTnemi7in hukumleri uyarınca Çirketımız hıssprinrlannın asagtda gundemde yazıh hususlan gor\ışmek ve karara bağlamak ^ızere 29 M?rt 1971 tarıhıne musadıf Pa7artesî gümi «aat 14 30'da îstanbul Ka7İıçcsmr\ DemırhaTie Caddpsi 126 numarada kâın Şırkct MprkP7indp Arlı Umumî Hpy'et halinde toplanması Rprrkmpktedir Toplantiya a^aleten veya vekâle•trn î'tırık edrcek olan Saym Hissedarlanmızın ha mıh bul'indukları hi««;e senetlerini veva bu mü^pıt ve^aiki toplantı cünunden en az bır hafta evvel Şır. kct Merke7ine veya bir bankaya tpvdı edılmı? olduğıınu Knstpren vpsıkalar mukabıhnde hisse spnetlprinın ad^t vi numaralannı mubevvın bırer duhuliy« kartt almalsn ve yukanria yazıh tarlh ve saatte top» lantna te^rıf ptmelerı sa^gı ıle rıoa olunur. tdare Mcrlısı VP Murakıplar tarafindan ha?ırlanan raporlar VP dagıiilarak kazanç miktarıvle yedek akçeyi te<;kıl edecek miktarın tâyınine mutedair tpklıf varaka^ınm ve Bılânço ve Kâr ve Zarar he^aplarının Umumî Hev'et toplanti«t tarıhmdcn 1^ gun evvpl Kirket Merke7İnde Savın Hıssedarlann tetkıkıne amado bulundurulacağını bıldırıriz. G ÜND E M : Îdare MPCIISI ve Murakıplar raporlarınm ve tasdıkı, (2) 1970 yılı Bllânço VP Kâr Znrar hp<;splarınm tetkik pdılprek ta«;dıkı ve Îdare Meclısi ıle Murakıplarm ıbrası, (3) îdare MpcH^ınin, kSnn dagıtma çekli ve tarlhi bakkındakı teklıfının mu7akeresı ve bu hususta karar ıt1ıha7i, (3) Mvıdd"tleri biten Îdare MPHISI A7a!an yerıne yenil?rının scçılmesı ve 1971 yıhnda Îdare Meclisı Azalarına verılecck hu7ur haklannm tâyını, V« (3) 1071 spne^ı ınn murakıplarm yeniden seçilmesl yıllık ucrptlerının tesbıtı, Tıcîirct Kanununun 334 ve 335 lnrl maddelerl rnuelbınce Umumî Hey'etçe Iş bu maddelerde yazıh ıçlerl îdare Mechsı Azalarının yapabılmesın« ızın ve musaade venlmesı. tDARE MECLÎSt BİR DEFADA 4 KİLO 6) Çamaşırları burmadan, yıpratmadan, kazanı çok geniştir. koparmadan tertemiz yapar. îleriye ve geriye dönen, ara 4 kilo kuru çamaşırı bir deîada mesafesini kendi kendine ayarlayaa yıkayabilir! Bu geniş ve yekpare geniş merdaneler, çamaşırı ezmeden, kazan özel îritle emaylandığmdan düğme koparmadan sıkar. asitlere, alkalilere meydan okur. Şimdi bu harika makinalarm Çatlamaz, sararmaz, paslanmaz. sarı ve mavi renkli modelleıi de HvdroBrasseur admdaki özel piyasaya çıkmıştır. Banyonuzun yıkama sistemi de Arçelik Ç70 modellerinin en önemli kısımlarmdaıı dekoruna uygun düşecek modeli biridir. 4 kanatlı karıştırıcı, iki yana Arçelik çamaşır makinaları arasmdan seçerek, bir an önce dönmek surctiyle suyun her Arçelik rahatlığma kavuşunuz! damlasını hareketlendirir. ARCELİIC cr a Genel Sahciları: BEKO TİCARET A. Ş. Tel.: 49 00 39 BURLA BİRADERLER ve Şşı. Tel.: 45 52 00 Fulmar: 195/1907 9 MART'ta Yine yiizlerce kişi zengin olacaklır. Biliyorsunuz, fopladığı paranın yarısından fazlasını dağılan iek idaredir. suudî Arabistan da, Abn Dbabı'>e ait olan Burami vah^ma EOZ dikmi«îtir. Ne vaı* ki, hütün bn emirlıkIrrde vasavan in«;anlar Araptır I P ^^ap mıllivetpilik cprp\anlan da buralara nufny Ptmpktrdir. Rundan da. «îade emırlcr deg;il. tnm tutucniar ve emperyalızm korkmaktadır, Sımtli Inçiltprp nasıl çekılecpk, lr?.n nc vtpapak, fmirlpr hanci volıı İ7lr\ecck(ır hılmivorıi7. Ama Ktikrar konusunun I,ondra' j ı duşundıırdüçii de kesindir. Mchmet BARLAS İLK FIRSAT 9 MART'ta Büyük İkrami>e: I milyon lira, Toplam İkramıye: Nışinlandılar Şehlr kulubü 4/Mart/1971 8 milyon 404 bin lira, Bir biletle şans kapınızı açık luiunuz. (Basın: 11555/1916) Yem Ajans. 710/l°r (Cumhuriyet: 1912)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle