18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
STUTTGART CÜCESI Yazan : EDUARD MÖRtKE Çevirenler : Mediha ÖNAT . Şerif ÖNAT Alman Klâsıkleri Serısinden yayımlanan bu eser MılH Egıtım Bakanhğı vayıncvlerıyle butun kıtapçılarda 7, lıra fivatla satışa arzedılmıştir. Rahmpth KEMAL'ın ılk~m hayatınm çocukluK" t ^ n u eden bu nefıs eser, tu aranmaktavdı Şımdı, ge YA.YINLARI arasında be^ın ^apılmı*tır Fıyatı 8 Urarîır. (tlâncıhk Kurucusu: YUNUS NADİ 47. yıl, sayı: 16739 Telgraf TP mekiup adresi: Telefonlar: 22 42 90 ~ cumhurıyet istanbul Posta Kutusu 1 htanbul No. 246 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 5 Mart Cuma 1971 bin dolar fidye isteniyor Istenen para yarın mhah 06'ya kadar verilmezse kacırılanlar öldürülecek Ö r g ü 19 gözaltındaki de koştu tiim devrimcilcrin salınmasını şart JtMMlE SL (Ba^avuş) JAMES CIIOLSON, (1, sınıl er) RİCH^RD C \ R 4 S Z t y (1. sınıf er) (1. suuf er) J. HEAVNER Biri çavıış olmak üzcrp 4 Amcrikalı hava askeri, önceki gece yarjsından sonra 01 sıralarında silâhh 5 kisi tarafından Gölbaşı \akinlannda kacırılmıştır. Sabaha karşı belirsiz zaman aralanyla TRT, Anadolu Ajansı ve Ilaber Ajansına «turk Halk Kurtuİuş Ordusu» imzası ilc bir bildiri ile kaçıranlarm hüviyet kaıtları bırakılmıştır. Bildiride, 36 saat iciııANKARA (Cıımhuriyet Bürosu) de her bıri icin 100'er bin dolardan 409 bin dolar (G 4 Amcnkahnm kaçııılmasınm A.E D. BüyukelgılıSi ilsıhleıme dumilyon TL.) verilmediği yuıulına^mdan sonra Euyukelçı Handley, dun gece telefonla Dıştakdirde, 4 Amerikahnın ihlcıı Eakanlıgma başvuıarak olavdan duvduğu uzuntuyu behrtmış kurşuna dizilecegi belivtilve ir.ılien ıle kaçmlan Amenkalılann «k)sa zamanda bulunaeakmiştir. Bu süre bugün sa~ larım ümit ettiklerini» bıldırmış îır Of>renıldıgme gore Buyuk elçı Handley ozplhkle Amerıkalı nskerlerm canlı olarak bulunma sı komısunda çaba gosterılme smı ıstemıstıı. cncl tvurmav Raskaııı Of"It'iHTdl Memdııh Taçmaç oıuckı çun ll.ua k u v . \otlers Kararçâhmda top3 » kadar subav öniindr 0» suruıılarına. deniıKMl hir koıııısma \aplı. Tanı mi'tnînî çörıııcK nlaııaçını bulanıadıÇmiız lııı knııusmaııın lıııratla bir eİPStırısıııe sırısccok de^ılız. Zalen ^ asa{lıJıiTii7 kosullar allıiHİ.l ııııcııılı nlaıı, Ka>ın Orçeııpralin nnlrr "*u\ Icdıuintlcıı rok, mpslek nrUa<la%!anna ».çslcnnick, oıılarla clprtlcsmek geregini dmmus olm,tvnlır. Husun iccriclp vr dısanda IıcrKc^ni bilclisi bir srv var: Yıırdumıi7 çiiajidp hir Iııi7ursu7lu^un Karnnlık ururumuna doğru hula ? ın arlanniakt.ifiır. Halk hu7ur. SU7'lur, mpmıırlar huzursuztlur, İiim prsilolf r hıı/ıırsn/dur, oârrtmnıliT »m/ıırsu7(Jur \e Tıırkivp f ıımlmmctiııın koruvuculu^u çorpvmi sırtında tasıvan nrdıı J>ii/ıır'.H7fîıir. Giindpn çiinp bal<'!İc ffibi lco^lilasaıı lıu lıu/ursu?lueun cpsıllı npdcnlcri arasında, hasta çcleuı, hic kuskusıı?, devIft Mmciimini elîndp bulunduran ıklıdarnı viiriirlükipkı Ana\asa,^a icrs düspiT, nnunla çclisen tıitııni \p /IIIIIM rtıdir. 27 l\J;uıs Drvrimi on ıvı nı\p(loılp Ataliirk ilkplentıe bır dönıis haiPketı olarak basarılnnstı. O İlkplprııı ısı^jnda ov avcılığın» snıı \enlrrrk, Ataturk'e doniis ıınktasınd.m kalkılarak Atatiirk ısısıiKÎı. halkia PIOIP, hı. 7i s uvearlık diı/ptıne «lasyrni do^rim alıhmların.i pflilocckti. •cDıırma^alım, '» dcmisli Ataturk. lîiz fl'a ırclınceye dc fiın durmakia ^otınITIcmı«!. bir ]ı de ç;prık>mıstık. 5a7ik ki, n ÎMavm'ın bu ter fpnn/ nMçti bir tüılıı çerceklcslınlrmcdi. Çıkar çe\ relorinin a!p\htp ^oSun propaçandalarına r.ıgmcn halk co«unluçıı tarafın. dan ona^ lanan î<)Cı] Ana\asası i lurlu tanı IM sııl.nnma olana. refnrı»ıl,ırrHu hİC hirmp ol ıı/atılmadı l°fT> Mİımlm bu ^ana tek basına ılîtıriarrta hu. V.P ^ öpetn'ilpn ı^lcrıi]'1 ?aman Amvasa'va karsı «'Knıaktan riı <*>, LaimadıMr ( \rUa*«ı ^ a 7, Su 1 d c i A.B.D. Elçisi dört askerin canlı olarak bulunmasım istedi ANKARA (Cıımhuriyet Bürosu) Amerıkalılaruı ka< ınUiı^ı \c k.nıraııUınn vol ııslıuu' kurdukları barikat "IŞ BANKASINI DA BİZ SOYDUK,, Keıulileriııe «Turkijc Halk Kurtuİuş Ordusu» admı veren cfxIi orgut nıensuplaıınm TRT ile iki aiansa, kaçırılan askerlerın kımlik knrtları>la bırliktc hıraktıkları bildirilerındc Turkije balkları \c İKilıın dun>a h;ılkl;u ıııa çagrıda hulunıılmııştur. Bildnıde suba>, oğrencı, kuçuk osnaf, teknik elcmanlar, ko>lulere, ogıelmpn \e oğrenrileılp tunı dcvrimcilere seslcnilmektc «Turkije Halk Kurtuİuş Ordusunun silâhh mucadeleye girişeceği îlcri surulnıektedir. Bildiıi, dort sa>fa halindc pelur kâğıda daktilo İlc >a7ilmıştır. «Tııvki^c Halk Kurtuİuş Ordusunun sesidır» dı>p başlayan bildiridc Turkije'nin Vmerikalılar ile butun dıışmaıılardan temizleneceği ifade edılprpk şu hususlar one sürulıtıüştur. 0 Tıırkije Halk Kurtuİuş Ordusu bütun jurtseverleri bu kutnnl nuıcadelede saflaıına rağıtır ve hainlere karşı giriştiği kavgaya en *on savaşçısına kadar rfovam edcceğini bildirir. • Turkıye Halk Kvutulus Ordusu, halkımızın kurtuluşu v« ülkemizin bağım^i7İığının silâhh mucadeleyle kazanılacağına ve hu (Arkası Sa. 7, 8u. 4 de) Toplantı A B D hleım Dışıslen Bakan lığına bu"?vuımalarmdan sonıa, DısişJen Bakaa Vekılı Hasan Dınçer'ın başkanhğında Bakanlıçın ıİRili daıre çenel mudurlennın kafılmasıyle bn roplantı \apılmı«.tiı Bakan toplantıdan sonıa Başbakan Sulevman Demııelın, evıne gıderek bılgı vermj^tır. Yokılsızlık Istanbul'u karanlıklu bırokacak üort Amerikahnın devriyc gezdigi otomobil METE ERTEKIN Venezuella Millı Kurtuİuş Ordusu, kaçırdtğı çocuğu 9C0 bin dolar karşılığı serbest bıraktı CAK.\C\S, (\V) Venezuella Millı Kuıtuluş ordusunca kaçırılmıs olan 13 yaşındakı Leon Ta ıırel. mılyoner babasııun genlla orgutune 900 bin dolar (13 5 mıl ^on TL ) fıdye odemesı uzpnne dun .seıbost bırakılmi'jtır. (Aıkası Sa. 7, Sü. 3 de) (Fotoğraf: THA Mustafa Istemı) İhsan ONUR Yakalanan genç annesiyle goruşturuldu ANK4RA Amenkalı askerlerı kaçıranlar arasında bulunduğu ıd dıa^ıyla yakalanan ODTU eski bğ lencısı Mete Eıkın, dun Emnı yet Sarayına gelen annesı Melahat Eıtekınle «oruşturulmustur. ODTU nın Kımya bolumunde okuıken ıhraç edılen 24 yasındakı Ertekın, annfsmın ıfadesme (Aıkası Sa. 7, Sü. 3 de) •* • • •• ** ı ı * * Emekliler, "îktidarın tutumu gasptır,, dedi C.H.P., İPTAL İÇİN ANAYASA MAHKEMESINE BAŞVURDU ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Emeklı dul ve \eiımler dııenıs komıtesı, dun jayınladığı bıldındp Malne Rakanı Mesut Kıer \e AP ıktıdarının genel tutumvınu eleştnnıış, ıktıdann emekhlerle ılgılı tutumunu «gasp» olarak nıtelemıştır. Komıtenın konuyla ılgılı bıldırısınde şojle denılmek tedır«196!) vılında Plân Komis^nu Başkanı sıfatıyla sa\ıınması yapılan 1101 sayıh kanun şimdi taaksi Rbrüşte Malive Ba( mamen arttı. Fiyatların artışı, bu^uk kanı olan aynı şahıs Mesut Erez imalâtçı firmalara >aradı; ama tarafından emekli dul ve yetimhiç kuşkusuz olumlu yankılar ler ale^hine deçiştirilmek istenmesindeki samimijetsizlik orta\aratmadı. Simdi Sağhk Ba(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) kanlıçı, ec7ahane sahiplerinin kâr oranlarmı düşürerek, ilâçların ucuzlatılması polilikasını ınçulamak ıstemektedir. Bakana çöre. ecvahane <*ahiplerinin kâr oıanlatı ortalama ^ z d e 25 tir. Bu oran >uzde 10 a kadar dıisuruldıiçu zaman vatanda*ra ucıi7 ilâc saçlanacaktır. Bur.a kaısılık ec/ ANKARA (Cumhurıyet Burosu) zahane sahiplerı diıenise çeçTurkIş Genel Sekreten Haııl mişler, ve Bakanın ıddiasının Tunç, Saghk Bakanı Vedat Alı • •• O/kan la ilâç fırmaları arasında (Arkası Sa. 7, bu. 3 dc) kı fvvat ve k<ir haddı taıtışmasın da Bakan O/kan'm janında ol ,»** duk'arını açıklamıştır. Ambaılı santıalı, yakıt temın edılemedıgı takdirde dort gun sonra duracak, Istanbulun ve Trakya bolgesının buyuk bır kiMna karanlıkta kalacaktır Santral halen gucunun yarısı ıle çalışmakta ve 300 bm kılovat eneı u vermektedır. Bu nedenle. Turkıye Elektnk Kurumu, tuketımde yuzde 10 oranında bır kısıntı yapılmasını ıslemıştır. Ener)i Bakanhğı, îpraş ve Ataş rafınerıleıınde yeterı kadar yakıt temm edemeymce ıthal yolunu denemıstır Guçlukle Italva'dan 32 bm ton Fuel Oıl temın edılmış, 14 bin tonu yola çıkmıştır Hava şartlaıı musaıt olduğu takdirde, vakıt 8 Maıt gunu, yanı Ambaılı Santıalmın elındekı ya kıt tukenırken lımammıza gelmış olacaktır Bır gecıkme, sehım buyuk bır kısmınm elektııksi7 kalmasına yol açacaktır Ambaılı Santralına dun Payas tankerı ıle Ipraş'tan 9 bin ton vakıt gelmıştır Bu yakıtın Ipraş'ın ehnde bulunan son stok ol duğu behrtılmektedır 9 bm ton vakıt Ambaılının dort gunluk ıhtıyacını karşılayabılecektır. DOĞÜ PAKİSTAN'DA OLAYLARDA 75 KİSİ ÖLDÜ, 2000 KİŞİ YARALANDI Rahman, parti /ıder/er/ konferansına katılmıyor HtNÜİSTAlVI)* 40 KİŞİ ÖLDtf DA RA\ \LPINDI, (a.a. TH\) Dogu Pakıstan Avamı Bırlığı Lıderı Şeyh Mucıburıahman, oncekı gece paılamento hderleıın a konferansına katılmayacağını açıklamıştn. Toplantıya katılması içın Yahya Han'ın davetını reddedea Şeyh, Dakka'da basına verdıgı demecınde, «Kulaklarımızda hâlâ silâhların scıt sesini dujarken, konrerans da\eti aslında silâh tehdidijle japılmıv oluyor» demıştır. Inönü: Orduya görev düşeceğini sanmıyorum , (THA) CHP Genel Baskanı Isnıet Inunu Fcdeıal Almanyada vayınlanan «Neue Zurcener Zeıtung» ıle «Frankfuıter Rundschau» «azetelerıne verdıği demeçte, «Bİ7 çozumlennıe\en bır durum kaısısında tlot*i 1 iy. Ordu kiminlpclir çibisindon bir sorıı u/i'iıne t'üilmek doçıu dciiildu Oıdu tabiatMİa Basbakanin emrine haçlıdır. hu nnrmaldır, hııcunkıı durumda ona bır çörev dı^rbıliı mî, di\orsıınıı/. Sanmam. nsasrn ordu bovlrsınp bır ıol OMianıak b^kımından istckli ı;oıunmu>or.» GERÇEK İlâç piyasasında tartışmalar tur. İlâç pivasasında gorülen rabatsızhkların tpmel sebebi budur. Türkiyedeki ilâç sanayii, kim.vevî maddcsı dışarıdan getirtilen bir endüstri olmaktan henüz kurtulamamıştır. Kimyevî madde üretimine > » <• ııelen ciddî çırişimler de >ok deçildir. Bu girişimlerin, ilâç endustrisinde ağırlıklarını dujurmaları, zamana bağlıdır. Devalüastondan sonra ham maddesî dısarıdan cclen ilâçların fivatlarımn \ükselmesi beklenivordu. Bu tabiî bir sonuçtu. Nitekim ortalama yÜ7,de 40 • 50 oranında fiyatlar Y erli endustriji eleştirenler, Türkiyedeki snıai g;elişmelerin «montaj ve ambalâj sanayii» niteliğinde yoğ:unİA«itıçını sövlemektedirlcr. Bu iddıa bıraz insafsızca da Rörülse, bir gerçeği dile getirmektedir. Nitekim devalüas>ondan sonıa, sanayiimiz, dısarna baçımlı olması \ü7ünden cıddî saısmtılar geçirmektedir. Tdık lirasi değerinin dusurulmesı, dışarıdan getiı tilen makine parçalarını ve imalât ham maddelerini bırdenbire pahalandırmış, iç piyasanın duzenini bontıuş Türkiye Universiteieri İlgi ilc okunacak bir yazı dizisi ^ Türklş, kâr haddi | konusunda Özkan'ı destekliyor NAMIK BEHRAMOĞLU '" Bugündcn itibarcn , dördüncü sayfada 75 ölü J)\KK\. (Ooffu i'akistan) " Dogu Pakıstan da anayasa lopla'ntısmın ertelenmcsını protestn ^y=rt€i ıleımdp, ıkı gun ıçınde 75 kısc olmus 1000 kışı dc \aıalanmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) v^î)tR \/VDt ( lrk,ı>ı bıi. 7, Jaü. 6 d a )
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle