20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASTN AHLÂK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT EDER Sahibi: Cumhuri3fet Matbaacılık ve Gazetecihk T.A Ş. adına Sorumlu Yazı îşleri Mudürü : NAZİME NADt OKTAÎ K.URTBÖKE B f'ı W p f\ I A D . ANKARA: AtatOrk Bulvan Tener Apt »1 yJ I M n > Yenisehir Tel: 120920 129544 Bulvan Afşsroğlu îşhanı Telj 31230 34709 Kuruköprü 34 iokak Mo. 40 ADAJNA ABONE ve İLÂN Senelik 6 Ayhk 3 Ayhk 1 Ayhk Turt tçi 150 80 44 Adi IZMtR: Fevzipaşa GÜNEY İLLERİ: Tel: 4550 3934 Poıta tfurt Dısi 288 144 12 Basan ve Yayan : CUMHURÎYET MATBAACILIK ve GAZETECÎLİK T.A.Ş. Cagaloğlu Halkevi Sk. No. 3941 15 24 Baslık (Maktu) 300 Llra 85 > 3 üncü sayfa (Santlml) 2. ve 7 ncı sayfa (Santiml) 80 » 4. 5. 6 ncı sayfa (Santlml) 75 • 100 • Nlîan, Nikah, Evlenme. Dogum Ölüm, Mevlid. Tejekkür 23 üncQ (5 Cm) 150 Ölüm. Mevlid, Tegekkür (5 Cm.) „ 100 SAYTS1 50 KURÜŞ [email protected]ılı at 18'de dolmaktaydı. Ancak örgüt, dün akşam bir bildiri daha yaymlamış ve sürcyi 12 saat daha uza tarak yarm sabah 06'ya kadar tüm devrimci tutuklulann da scıbest blrakılmaMinı îslrmiştir. Övgııt, Amerikablar ıcin fıd>rC ödcmeyi iJgiIilerin kabul etme^i halinde bımun TRT, babin ve ajanslai' tâ> rafmdan acıkİanmasmı duyıırmııslardır. O'^Vflnn sıııu'ii, ODTII t>skı oğ. rencılrı mdrrı Muir Eıtrkın, k.ıçııılrin Anırı ık<ilıîtU'a «ul ÎSîlU, Sınyetlsr Birliui Büyükelyılıgı yakmlanna park crlpıkcn polıs <arflfından yHknlanmifjin . Anridolu A,]rintı dun dk^cinı, IPM71İ ıîlakrimlaıa ai£en verdisji bir habçnn d?, Mctc Frtckın'ın, bu harckâim Donı? Grzmif başk.mhgmrînkı nrvGpııçe baglı «fee'hıı Kurririnrlolrn ı» laı.ıfınrLın y.ıpıkhğmi \e\\\ süiçini bikUrmi?th\ ölayı V€ olaya ılışkın bıjehrivj, TRT, knmu «yıırifi VP Anuriolu Ajansı da bnsjna uzun sure açıklaiTicimı^tcii dıı luijlpıi Bakrfnlı^ında, MlT men suplannm kdiddığı 4 saat siıren bir toplantı yapılmıstır. Bu araria İçıslfn BakanlıjU, alcam saatifıındo )ıu hıldııı \ ;ıyıml;ı\ ;uıık, «Siif.tiil.mn ^.ıkiilanmasıııa t,'alışılmaktadır» denilmiştir. (Baştarafi J. sayfada) ber Ajansınm kapısı da aynı saat Toplantı, aralıksız 4 saat sür(Bajtarafı 1. sayfadaj lerd Q çalınmıştır. Bir kışı elin mıısUır. yolun tek yol olduğuna inanır. deki /arfı kapıyı açan muhabire 6 Amacımız. Amerikavı VP İçişlerinin açıklaması bırakarak uzaklaşmıştır. Bıraz bütün yabancı düşmanları temizIçısleı ı Bakaniıgı, ak^am saatsonra zarfı açan H.A. gdrevlilen lpmpk, hainlpri yok etmek ve vayimlamı^bildiri ve kimlik kartmı görmüş leıınde bir bildiri düşmandan tpmîzlpnmiş tam baIsriır. (THT ve Ajanslara bıra tu. îçişleı'inin bildirisindç, olağımsı/ Turki>e'^i kurmaktır. küan bildirınin metm otekı sutun ym mevdsna gçüf şcklı vr sa J # Turkıye Hâik Kurtulıış Orîarımızdadır î mklardan birînin y&kalamşı bı] dusu, P7ilpn haîklıYıîZln ÖncÜ ptüdivilmckic ve .<Bıı nhı^la îlçili Bir sanık yakalanıyor (ahkîkat nnrmlp di'^anı pttiril i'iıJm, halkımızm klirtUİUŞU dlsıprifi hıg bır harftkere giremez. Olaylar bu f î mckinlıı H.uJcpnin inkis.ıfına sd <§ ıı,)!Uımi7,ı ^iınıı dııyurııyobir Iralık pohsı bır Amerıkan IR k.»mıı ovy avdînhvtı ru/: Dıişm.Mim zenginliğine, sayıa'kerî steymn iım aıâbayı, bir SuÇİltlann vakultınnınsısın sına, jmkanl.'ııina ve dehgctinc Kencm sovy?t Büyükelçiliğine ya mnkiiMİir» denılmpktedıı aldırmayınız. Diişmana ho^un eğkın bir yere park etnıek ürerp ODTÜ kordon altmda meyinîz, haklarımı/,ı 7fiıla .tlacaOlduğunu gürmüş ve durumun pız, çıinkii nnlar her şeyi bizilen tlan ^uphpleııınıştır GpnCİ karaAnkara Emnıvpl Mıidürlüğünzorla alıyorlar. kola düvdt eden polis memuru cp, kaçııma o^yı hakkmda hİÇhpıhanpı bir repkiyle bir açıklama japılmayarağl he«Namus borcu» dan birlikte karakola İlgilılerce Vftrilen bilBildiride ayrıca «huiuipre baş CÜr, Burada yapdan hıuıjct tesbi çpşıth yerl^rde arama kaldirmaktan büska care kalnıatındp Rencm Mefe Erfekin adın devam ederken Ankara'da bazı dı. Korkmıvahm, vatanm kurttıda. Orta ÎJOgu Teknik Ünıvpr yollar Iraîîge kapatllmıştır. luşu uârımda mücadelp bir naKiipsmdfn ıbraç edilmiş bir os£ Bu aıada polıs ve jandarma i mus bnrcııdur ve 7aten k.ı^bpdpr?ncı olduğu anla^ürmstn. bnhkl & rı. dün aksam, ." ki^ ; nin cek bîr canımız kalmıı>tir» deMfinma ihtiniaünin bulunduğu nıîmekte, soyle devam edılmekKaçırılanların ODTU'ni kordon altına tedır 1 Ankara'da. :abaha kadar kinılikleri «\mprıka VP nr.ıın Pmrindfki ma ve baskmıar yapılmıstır. haınlpr \ıı/ımrten iiz vatanîmızKar.'irılanların kmılikleri İSP Am rika.hlar tarafmdan teibit pdılmiş ve Turk makamlanna bu iüimler saat 9 sıralarında verilmistir. Çavuş Sexton un pvli ve esinin TUrkıypde oidııgtı, er Hcavner'in c?ınin Amerıkada, ötfkilrrinin de bekâr oldukları p hullc ve savaşçılarımıza karşı baskıyı arttırmıştır. Tam bır ayhk kovalamacadan sonra, düşman savaşçıUrımızı yakalayamamış, fakat aksine kısa zamanda kahraman olmalanna yardımcı olmuş tur. gi Şubat ayı ortasmda îstanbul'da bİT Amerıkan motoru j bombalanmıştır Motnr batmak ; tan 7.OT kurtulmuştur. £^ 20 Şubat gecesi îstanbul'da Edırnekapı'da nöbet bekleyen ıkı toplum polisi kurşunlanmıştır. Bu eylemimız, Ankara'da poli.*Ierln kur«5iınlanmasından sonra avnı taktik çalışma gereJii vapılmıstır. 0 21 Şubat gecesi Amerika' nın Ankara'nın Balgat semtindeki üssüne girilmiştir. Tam dört saat, üs, savaşçılanmızın kontrolune geçmıstir. Cephane dıvp gırılpn dppoda ve nöbetçîlrrdp fiilâh hulunamamî^tır Av. uhrken, nöbet hekleven Amftrikah çavusu vanına nlan savasçılanmız, 7Pncı okhıgıınU göruncp kursuna dı^rnektf'n Vazppcmıs, buna karşıhk Türkiyc' ripkı Aınerıkahlar hakkında 2erekli i^îilıbarat almdıktan sonra serbe«t bırakılmi'tır Brîfing [Başmakaleden devam] lar yüzünden kendileri bölünürken, öte yandan muhalefeti de vo/lastırmanın kolavını buldular. yarım yüzyılhk tarihi bn^nnca Türkiye Büyük Millet Meclisi hiç bir zaman bövlesine bir itibar sarsmtısma uftrarnamıştı. Bu kosullar altında. yurdumnzun, kimler tarafmdan vöneiildîçi bilinmez birtakım anarsik kımıldamşlara vc sıddet hareketlfrine sahne olmasına neden şasmah? Devlet vonetiminden, sorumla olanlar Anavasavı rafa kaldınr, onlan denetlemckle görcvli ana muhalefet partisi. sırasında sahlanmak çerckirken. «Aman çnstermflik demokrasive bir hal olmasm» divc iktidara kanat çerersp, parlamento bir türlü dotru dürüst isli> pvnezse, kısaca, d«w\let sahip«îiz kalmıs ffibi bir clurum o r t w a cıkarsa baska ne ol'üin beklcnir? Bununla beraber h\ı, nmvıdtlmu7u ^itirmpdi^îmî/î hurâda tckrarlamaktan bıkmavaoa^ız. Basımızdaki ^Ön(wticiler tüm «e;aflet ve dalâlet» îrînp düs«ele' de devlelimiz hlc bir zaman sahipsiz kalmavacaktır. Atatürk'ün kurda&u Türkive Cumhuriveti, lâvık oldu^u ısıklı yoltı mutlaka bulacak, o yoldan vöriiyerek O7İedi£i avdm ufuklara mutlaka knv««;araktır. Oenız Kuvvetleri Komulaniığı Seyir ve Hidrografi VE Daire Başkanlığından HAVACILARA Bildirılmıştır. DENÎZCÎLERE 25 SAYILI BÎLDİRİ 16 ilâ 19 Mart 1971 tarihlerınde 09 00 ile 17.00 saatleri arasında aşağıdaki noktalann birleştigi saha içinde seyretme, demırleme, avlanma ve bu sahanın 2000 metreye kadar olan yük•ekhğı can ve mal emniyetı bakımından tehlikelidir, EGE DENtZt tZMtR KÖRFEZİ E 48 SAHAS1 1 inci nokta: K 4662 No.'lu Uzunada Fenermden 144 derece 4 3 mıl mesafede, enlemi 38 dereee 29 riaklka ku/cy, bnylamı 26 derece 46 dakıka doğu. 2 nci nokia: Enlpmi 38 derece 28 dakıka kuzpy Boylamı 26 derece 41 dakıka doğu 3 üncü nokta: Enlemı 38 derece 47 dakıka kuzey Boylamı 26 derece 28 dakika doğu 4 üncü nokta: Enlemı 38 dprece 50 dakika kuzey Boylamı 26 rierece 37 dakika doğu 5 inci nokta: Enlpmi 38 derece 39 dakika kuzey Bovlamı 26 derece 46 dakika doğu. DENÎZCÎLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULÜR. (Basın: 11717/1918) Tekel Bayilerine İslanbul Tekel Başmüdürliiğiinden: Tekel maddeleri satıcı ruhsat tezkerelerinin 1971 malî yılı harçlannm tahsıline 1/3/1971 tarihinde başlanmıştır. Bayilerin, bölgelerindeki satış depolanmıza müracaatla harcmı ödemek suretile tezkerelerini yenilemeleri ve 31/3/1971 akşamma kadar bu muameieleri yaptırmayanlarm tezkerelerinin hükümsüz sayılacağı ilân olunur. (Basm: 11740/1917) Olaylarm ardındaki (Bastarafı l. savfada) doçru olmndrinnı, eczahane masraflan çıkanldığında kâr oranının zaten vüzdc 10 a düştütünü ilori sürmüslerdir. Bakan üc eczah'in^ sahiplrri a~ rasmdaki soz dııellosunun daha U7ajacağı tahmin cdilebiHr. Ancak przahane sahîplerinin bir irldiasma, hak verrnck î»erekir: Sayın eczacılar, ilâç konusunnn kaynaktan honık olduğıınu ve bu bozukluk jriderilmeden küçük eczahane sahiplerinî vıkacak veya sıkıntıya düşürecek tedbirlerle dâvanın çözümlencmiyeceçini cesaretle sövlpmektedirler. Gercek de budur. Türkivpıle ilâç hakımmdan yapay bir sanayi yaratılmıstır. Bu sanayi. yapısal bakımından dri;işmpdîkçe kâr hadlrri üstüne oynamak, ptkisİ7 trdbirlcr olarak kalacaktir. Akaryakıt meselesinde de aini durum çörülüyor. Toptancı ile perakendeci arasındaki kâr pavlasmasmın tartışmaları ve çatısmalan, pazete savfalarını süslemektedir. Hükümet. bu arada, toptancı, imalâtçı. perakendeci vey» naklivecivle pazarhğa oturarak fivatlann fazl» tiikselmemesi için çahalamaktadır, Bu çabalamanın etkili snnuçlar vcrdiSiri söylemek, a. celecilik olacaktır. Olay nasıl basladı? yolu üzennde Kepekli Bnp;azi'nda Ahlathbel'dekı Amerıkan radar m?v?,iınde nöber p:orevmi saat 24.1.Tte tamamlayan Amerikah havacı çavuş Jimmu J. .Se?,ton. er Larry J. Heavner. Hirhard Caraczi ve er James M. Gholson. CUSAF 683002) plukah arabayı kullanan Turk şot'ör İsmail Okîj^r ile Ankara'va donınek urcro tesisien svrümışlar. dır. Ana yola çıkmadan onre yolıın rkvrilmi1? bir dırekle kapatıldıgmı gürünce şofor aıabayı dıırdurmuştur. Bıı sırada, sılâhlı olcluklan bıldırılen bcş kışı Amerıkahların yamna gelmışlerdir. gofor tsmaıl Okşar'ı civardaki tarlalara poturup baglayan kısılor, Amenkahlari bir başka arabaya hmdırmışlerdir. Bundan sonra uç kı,1, doıt Amorikalıyla bırlıkte olay yerinden bu araba\la u/aklaşmışlardır. sonra dıseı ıkı kişi dc Tin kullandifti arabayla Ankara' ya dnnmüştür. Kepekli Boğazmua 24 sn VP 01 arasında olan bu nlay, vızun bir süre gizli kalmı^tır Daha sonra ynpılan incelemedf\ Amerıkalıların kaçırılması sır;ıvnda kullanılan ıkıncı otomohılin plâkasının Oi DK 829 olduf g'u tcspit edılmiştir. Verilen bilgive gore, Veteriner FakülîeM os<ıeijm üyelerindcn Prof Zekâi Douanfl'e ait o\nn ntomobil, önceki gcc'f çalmmışiıı. da Ü\PV p\lât dıırumnna düşliık. HÎP birimiz yarınıniizdaıl emin dpğiliz, nmrümüz aç, scfil, rinktnrsu7, ilâçsız, okıılsuz. yolsuz gecivnr. GeJpcpk nesillcre vatanı bö^le tprkcdemeyiz. Kanımızı pmctı lıir n\uç hain \e nnların arkasındaki Amerikaya karşı isyan etmek en kutsal s<»re%imizdir. Bu talAn diizeni höylc devam ettikçe. açhktan ölen biz, işsiz kalan hiz, insan yerine konmıvan biz, hayat pahalılığı vp zaTnlardan inim inim inli>pn biz \p knle muamelesi gören biz İkinci bildiri Dün aksam Turkıve Halk Kurtuluş Ordusu, örgutü Amerıka Birlesik Devletleri Buyukelçıhgine hitaben ikinci bır bıldm yavmlamıs ve «6 saat once TRT ye verilen bildınde tsnınan 3 H saatlik sürenin yakalanan arkadaşlarınm serbest bırakılması içın 4S saate çıkarılacağını» açıklamıştır. Ga7Ptemiz bürosuna ve Emniypl'e kapmın altından atılan bildiride özetle, verilen süre i(,ınde şarllarla ılgıli TRT ve basın yoluyla heıhangi bir açıklnma yapılmazsa veva olumsuz yön. de olursa, rebınelprin kurşıına Bildınde özptle, verilen süre igo7altma alman veya tutuklanau dpvı imciler serbest bırakılmadan rehinelerin "îalıvprılmıyeceği beljrtilmektedır. Bıldıııdc ayrıca, hükümetin açıkldina ynpmaktan Kaçındıgı» ve olavın bir sür<" gizli tutulduğu bu arada, «Ola>la dlrekt ilçisi olan bir sa\asçmın yakalandığı ve açıklanmadığı» yer almaktadır. NADİR NADt Mart: 5 Mııharrem: 7 Girişilen eylemler «Tiirkiye Halk Kurtuluş Ordusu» imzasmı taşıyan bildınde şımdıye kadar gırışılen eyiemler de sıra^nmakla bunım tüm sorumluluklarını üzerlerine aldıkları ileri suruldükten sonra bugune kadar yapılan işler şöyle özetlenmekTPdir: O 29 Aralık secesi Amerıkan Euyukelçılığı onunde nobet tulan toplum polıslerı kurşunlanmıştır. Bu oLay, devrimcilere ve halka guven vermış ve hainler Turkıyede ılk defa ciddî bir dev rimci terörle karsüaşmışlardır. ^ 11 Ocak 1Q71 gunu Turkiye îş Bankası Emek şubesini soyarak 124 bin lira ahnmıştır. Soygunun amacı, bir taraîtan sömürücü çarkının devamını sağlayan bankaların iş mekanizmasını bozmak, difier taraftan ıyi savaşabilmek içın sılâhlanmaktır ve bu yüzdendir soygundan sonra duşman şimdiye dek gorülmedık bır vahşetle halka GÜLSEN GAZİOĞMJ i U tLHAN ÜLUSAN Nısanlandılar Istanbul 3.31D71 (Cumhurlyet: 1040» 1 ı 1 V. 1 6.2711225115.37118 04119.351 4.52 V T 12 2416 221 9 34112.001 130110 49 ••««•••«a•••••««••«••••••••••••••••••ı< blanbul Vakıf Menba Suları Işletme Müdürlüğünden: İşletmemiz, Ta^delen ve Karakulak menba sulan taşra bayilikleri teklif alma suretiyle ihaleye konulmuştur. İhale 26/3/1971 Cuma günü İşletme binasında yapılacaktır. Şartname Taşra illeri Vakıflar Müdürlüklprinde görülebilir. Teklifler aynı gün saat 15.00 de Üsküdar Balaban İskelesi 22 No, lu İşletme Müdürlüğünde açılacaktır. (Basın: 11201/1920) Biri kacmış Emniyet Müdürlüğü îlgilılerinm veıdiği bilgive göi'c, Mc1e Ertekin'in vakalanısı sırasmrla, AmerikalüarH aıl ntnrnnbilin önürtde otıırmak<a nlan «Hüseyin» adlı grnç ise, kaçmavı basannıştır. TEŞEKKÜR Y Miih Sülryman Brkmen*in; Melâhat Karataban'm kardeşleıi; Y. Müh Nevvar; Yıldız; Gündüz Sünnetçioğlu'nun anneleri; Y. Müh. Yılmaz Sevim Karataban'ın teyzelcri; Aydın Senatorü Ilyas; Reyhan KaraRÖ7'un; Alâattin Erakalın; İlhan Mantaroğlu'nun halaları; kıymetli varlığımız; DevGençe mensup komandolar yapmış Yakalanan Mete Ertekin, Emnıyet Müdürlüğüne gotürülmüs VP üz.erinde bır tataanca bulunmuiU.\r. Anadolu Ajansına göre, Mete Ertekin, resmî makamlara verdı«i ifadede, bu harekâtm Denız Gezmis başkanlığmdaki DevGenç örgütüne bağh «Sehlr Komandoları» iarafmdan yapıldığınt tcvit etmıştır Ifodesinde, kaçırma olayının 5 kisilik bir komando grubu tarafından yapıldıemı belirten Ertekin. bunlardan biriKinin de Hüseyin tnan olduğunu sövlemi'stir Bılındiği üzere. Hü ( sevın İnan. Fil'ıstin Direnme Ör j gutu 'ElFeüht'e ait sılâhlan ODTÜ öğrencüerine dağıtmak S U çunrian avanmaktadıı, Zühdiye Erkmen'in MEVLIT Ataman, Leblebi, Bilginer, Akşit ve Sebi aüelerinin buyük kaybı mükemmel insan. annemiz. vefatı doîayısiyle ilgilerini esirgemeyon akraba; dost ve tanıdıklarımıza teşekkürlerimlzl eu narız. A î L E S î '«••••«••«•••••••••••U Reklâmcılık: 392/1908 (Has: 1061/1939) HATİCE AKŞİT'in vefatının 40. gününe raslayan bugünkü Cuma günü merhumenin aziz ruhuna ithaf edilmek üzere, Esentepe'dckı Nımet Abla Camlsinde ögîe namazından sonra Duahan Nusret Yeşilçay' ın içtirakiyle Mevlithan Kemal Gürses ve Kâni Karaca tarafmdan Mevlidi Nebevl okunacsktır. Dostlarımızın ve din karde^lerimizin teşriflerini rica edeıiz Çocukları (Cumhurivet 1929) TCDD İslelmesi İslanbul Alım ve Salsıtı Komisyonu Reisliğinden: 70 Ton Hurda ÇeJik Tahışı Satılacoktır 1 Ankara mafazasında mevcut 10 ton hurda çelik talaşı 22/3/1971 günü saat 15.00 te Sirkeci'deki Komisyonumuzda müteahhit nam ve hesabına açık arttırma suretiyle satılacaktır. 2 Muvakkat teminatı 310 lira olup şartnamesi Komisyonıımu^dan bedelsiz almabilir. 3 Taliplerin bildirilen gün ve saatte Komisyonumuzda hazır bulunmalan. **• Olay nasıl duyuldu? saat 8 9 arasmda belırsız aralarl ile bilinmeyen bftzı kışılcr aa. f TRT ve HA'na gidcrck «Turk Halk Kurtuluş Ordr.su» ımKah bir büdiri vermfe]pri üzerinc olay ve niteliği ortaya çıkmışür. Sahtnan (Bastarafı 1. sayfada) ; Dakka'daki hastahaneler radyo ve televizyondan devamlı olarak kan aranma?ı yayını için müracaat etmektedirler. Öte jrandan Pakistan radyosu dün goç saaflerde. Doğu Pakistan'm başkenti Dakka'da ilân edi'en sokağa çıkma yasağımn kaldırıldığını açıklamıştır. TRT, a.a. gizliyor T R.T. Yönetim Kuruiu ile a a. yetkilileri, bildiri ve buna ılışkın bılgı ve hüviyet kartlarım güvenlık makamlarına duyıırmuş lar ve bundan Konra aldıkları karar gereğince T.R.T. 13 haber bultenmde ne olaya ve ne de bılduıye yer vprmiş. a.a. ise saat 18> kadar abonelerine bültenlprınde herbangi bir açıklamada bulunmamıştir. Olaym açıklanmadığını duyan VP Amerikalıları kaçıranlar ile bıidınyi dağıtanlar a.a. ve T.R.T. ve telefon ederek «açıklamanın ncden vapılmadığtnı» sormuşlar ve tehditte bulunmuşlardır. Bunun üzenne T R T . ve a.a. da bazı güvenlık tedbirleri alınmıştir. a a olayla ilgüi ılk haberini saat 18.05'de vermi? ve İçışlerinin bildirisini vermiştır. llllll TRT'de TRT'dP nlay bir İ habprlef göÇ revlısının, iç habei'ler servisine. pokakla 1314 y?i"?l;ınnda bir kı?ın vrrdiği 7arfı gelirmesiyle duynlmustuv. Buıada çal^anlaın atllattıklarına göre, bir ıç habeiler ser\isi görevlisi saban gaat îin.Vde Miihatpasa Caddcsindckı TTîT Gencl Meikezindeki ışuw ge lirken yoida 1.114 yaşlarında bir kız. kondısıni çevirerek TRT Iç Hftbpıipı Spıvisinin neredp olduğu nıı soımuştur. TRT gorevlisi kenrhsinirt orada çalıştığmı söylemiş VP gpnç kızdan kendisini izleme.sini istcmi^tu, Kaişısındakinin i'' tcdisi ycrde Roıevli olduğunu â% rencn Eonç kız, zarfı bu kişinm gotunnesmı rica otmiş ve daha ^nnıa aRİnynrak rsrfı vcre atıp, ko şarak uzaklasmıştır. TRT gorevlisi 7n\ fı îç Haberlcr Servisine getirmiçiir. TRT muhabırleıi ?arftn içinde herhangi bir patlayıcı mad de olabileceKinı gozonünde tutarak zarfı açmakta terpddüt etmişIrrdır. Zarf knntıol ediidikten son, ra TRT muhabiri Mphmet Bican taıafmrian açılmiçtir. Zarfm İçınripn bild'ri ve ksçirılan Amçrikaîı laıdai] birine ait kimlik kartı çıkınra rhırum üst kademelere bıldii ihni^tir. ÜIUIIIIIIIIIIIIİIIIIHHIIHHIIIII1'' TtRKİYK METALtŞ S E N D İ K A S I GENEL BASKANLlGlNDAN 275 sayılı Ya'a gereğınce İst Safrakoy'de kuruiu HALKALI KAYNAK VE ELEKTRİK SAN. VE TİC. A. Ş ; ît. Topkapı'da kuruiu ÖRS ÇELİK SOFRA E Ş YASI SAN. A.S. ile Sendikamız arasında Toplu îş İ i ktdilkiir îlgililere duvıırulur. METAI.tŞ (Rasın: 1332/1924) Hiııdistan'da 43 ölü YENİ DELIIt öte Hindistan'da 10 gün seçimlerin dördüneü sürüp giden olaylarda ölmüştür. yandan, sürecek. güminde 43 Reklâmcılık: ^92/1909 (Basm: 11634/1910) Âyini Ruhani GAUTHİER VİDAL'ın l İnci sene devriyeslna rast gelen (Yarınkl> Cumartesi 6 Mart 1971 jrünü saat ll'de Pangnltı Radvoevi karsısında Sent Esprl Lâtin Katolik Küisesinde Ayini Ruhan) icra ltıhnacaktjr. Akraba ve dostlara tesrifl«ri rlca olunur, VtDAL (îlâncıhk: 2469/1937) Venezueüa (Bastarafı l incı savfada) Almanya'daki olay MUNIH, (Nccil KLMTAV Bildiriyor) 7 yaşmdaki Mikael Luhmer ve 5 yaşındaki Stefan Arnold'm kaçırılması olayı soruşturma j?;enışledikçp daha da aydmlanmaya başlanmıştır. Almaa basmı ve TV'sıni gunlerdenberi meşçul eden olaym yakalanan iki suçlusu 17 yaşındaki Atilla İkbaliye adlı Turk ile 32 yaşındaki Roll adlı Alman'dan sonra, Roll'un bir süre nişanlı kaldığı 18 yaşındaki Asuman Aksu'nun da kaçırma olayından haberdar olduğu polisçe tespıt edilmıstır. Öztrak'ın açıklaması TRT Genel Müdürü Adnan ö/trak ise dun bir açıklama yaparak, bu bildiriyi yayınlayamamayı, muhtevasının anlasılamamı<; olmasına bağlamıs, «Hükümet tasarrnfu yoktur» demış. tîr ö r t r a k ayrıca, bildiri diFinda haberı sabah, öğle ve öteki ara habeılerinde yayınlavamayışı ise, olayı izlediklerine bağlıyaink, «Muhtemelen TRT'nin aksam bülteninde (dün akşam) bu koııuda yayın yapılacaktır» demistir. V E F AT Merhum Hacı Tevfık bey ve merhume Merzuka hammefendinin: merhum Mustafa Asım Mollanın; merhume Safiye hanımın torunu Aliye Saraçoğlu ve merhum Hikmet Saraçoğlunun kızı; merhume Nurhavat Saraçoğlu'nun ablası: merhume Fehime Saraçoğlu: merhum Ramiz Tekeli; Hâklm Nurl Yasaman ile merhume Behiye; Mu zaffer; Leman hanımların yeğeni; (••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••; TEŞEKKÜR 24/2/1971 tarihinde ara. mızdan ebediyen ayrılan azız sevgili babam öğretmen, yazar ve şalr BAYAN KUMASLAR Kaşmir Yün Kaşmir Permoien Kaşmir Orlon Jarse Fantazi Yiin Kaşmir Simli Yün Kaşmir Tuvit Tayyöriük Jorjet, Grep Ropluk Şermolen Tayyöriük Velur Mantoluk Şanel Mantoluk Kuiaveipekiş Mantoluk KONFEKSİYON DeDe Bluzlar DeDe Balıksirtı Etek DeDe Etek Yelek Tk. DeDe Midi Pardesü DeDe Midi Manto Zeki Triko Elbise Grep Elbise Yün Jarse Elbise Baharhk Tunik Şanel Maxi Manto 40.75.150.275.475.225.155.175.270.325.15.19.' 15.30. 35. 55. 30. 40, 50. 40. 50. 100. HALİT FAHRİ OZANSOY'un cenaze törenine katılan, çelenk gonderen, telefonla, telgrafla ya da evimize kadar gelerek büyük acımızı paylaşan çok muhterem dost ve arkadaslarına, akrabalarımıza en derin minnet ve şükranlarımı arzederim. Kızı Güzin LMAÇ • ••••••••İL Anadolu Ajansında Aynı sastlpi'de aynı bildiri, Een? bir zarf ıçmde Sıhhiye Mencks*î Sokakifikı Anadniu Ajansı müTHca?hna bırakılmıştır. Anlatıldığı na gorr, saat 9 sualarmda bir şahıs (a.a.) ya gelmiş vt> giriş kapıjının hempn yanındaki müracaat mernurıına plindpki zarfı bırakmak ıstçrnıştır. Müracaat görevlısi zarîm kım içın bnakıidığlnı sorunca karşı taraftaki «Haber var içinde. îsicyen alsm* demiştir. Söylenildiğıne göre bu şahıs, Ajanstan ayrılırken kapırun önundp iki kişt daha bulunuyordu. Zarf daha snnra ilgili servise gönderilincp, ıçınden TRT'ye verilpn bildınnın aynı ve kaçınlan Amerikslüardan birine ait kimlik karü çıkmıştır. Emekliler (Baştarafı 1 inci Sahifede) dadır. Iktidarsızlıgı malum AP' nin, dul ve yetime gücünii gösterebilmek için konuvu çruba getirerek parti disiplini mülâhazası iie vicdanlara baskı yapmak suretiyle bu gasp tasarısını çıkarmaya gücü yetmeyecektir. Mihrinur Saraçoglu 3 Mart 1971 günü vefat etmiîtir. Cenazesi 5 Mart 1971 gunü Fatih Camiinden öğle namazını muteakıp Kozlu kabristanına defnedilecektir. ALtYE (Cumhuriyet: 1938) Başbakanm temasları Haber Ajansında Oüven Parkı yamndaki Millî Müdafaa Caddrsı üzerındcki Ha Başbakan Stileyman Demirel, Amerıkalıların kaçırılmasınm kendisine haber verilmesinden sonra dün bazı Bakanlan evinde kabul ederek kendıleriyle gdruşmüştür. Başbakan önce îçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu ve Devlet Bakanı Turhan Bil^in ile görüşmüşttir. Demirel daha sonra Devlet Bakam ve Dışişleri Bakan Vekili Hasan Dinçer'i kabul etmiştir. Dinçer gittikten sonra Millî Savunma Bakanı Ah. mpt Topaloğlu Başbakanm evine gelmiştır AP Grubu kabul etti öte yandan, AP Millet Meclisi Grubu, dün saat 10 da, Başkanvekıllermden îbrahim Aytaç başkanlığmda, yaptığı toplantıda, emeklılik kanunu tasarısını bütçe komisyonunun kabul ettiği şekilde onaylamıştır. Tasarınm en geç önümüzdekı hafta Millet Meclisinde görüşül mesi bpklenmektedir. 1 LA N Senirkent Malmüdürlüğünden 1 Eğirdir Hoyran Gölünün ilçemiz hudutlan dahilindeki BüyükJcabaca Gençali bahk avhğı namı ile maruf Avlak bölgesinde 22/3/1971 tarihinden 22/3/ 1972 tarihine kadar bir yıllık bilumum su ürünleri avlama hakkımn ican kapah zarf usulü ile ihaleye çıkanlmıştır. 2 İhalesi 20 Mart 1971 Cumartesi günü saat 10.30 da Malmüdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Bir yıllık süreye ait muhatnmen kira bedeli 200.000. lira olup muvakkat teminatı 11.250. liradır. 4 Bu işe ait şartname mesaî saatleri içinde Senirkent Malmüdürlüğü ve İsparta Defterdarlık Millî Emlâk Şefliğinde görülebilir. 5 Talipler teklif mektuplarm! muvakkat teminat makbuzu ile birlikte en geç ihale günü saat 9.30 a kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri veya göndermeleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. (Basm: 11668/1911) Başbakanm sözleri Başbakan Süleyman Demirel saat 15 sıralarında beraberinde Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu olduğu halde evınden çıkarken gazetecilerin sorularını revaplandırmıştır. Başbakan bir îîazetecinin «Türk Halk Kurtuluş Ordusu ismi altında bır bildiri yayınlandı» denmesi üzerine «Ne kvirtuluşuymuş? Kimi kurtarıyorlarmjş?» şeklınde konusmuştur. Diğer sorular üzerine Başbakan «îçişleri Bakanı olayla ilgili açıklama yapacak» demiştir. Demirel daha sonra Başbakanlığa gitmiştir. CHP iptâl istedi CHP Millet Meclisl Grubuna bağlı 83 üye, dun Anayasa Mah kemesi Başkanlığma gönderdikleri dilekçe ile, 1971 malî yılı butçe kanun tasarısınm emeklilerle ilgılı 27. maddesinin iptalini istemişlerdir. KAÇIRILAN ER EŞÎNE POÜTİK KAÇIRMALARIN ENDÎŞEVERİCİ OLMAD1Ğ1NI YAZM1Ş T>ENVER (Colorado), (AP) Kaçınlan Amenkalı erlerden Larry J. Hcavnerin pşi Associated Press Ajansı muhabırine, böyle bir haberin panik yaratabilecek nitelıkte olduğunu, ancak kocasmm KogukkAiılıhğına güvendiğinı soylemhtır. Mrs Heavner ayrıca, kocasınm 25 Şubat tarihinde yazdığı en son jnektubunda polıük kaçırmalara değınerek, bunlarm endişe verici olmadığını belirttiğini söylemigtır. Yakalanan (Bastarafı 1. sayfada) göre. bır haftadanberi eve gelmemıstır. Babası emekli Albay, ablası Kınıya Mühendisi olan, ağabeysi de Almanya'da çalışan Mete Ertekm'ın boşta gezmesmı iyi karşılamayan aılesi, onun bır an önce askere gitmesmı ve askerhk şubesme teslım olmasım istemiş tir. Mete'nın yakmları ise, onun Güzei Sanatlar Akademısine gıtmeyi tasarİRdığmı ve Dev Genç le ılgısı bulunmadığıru öne sür YENİ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ERKEK KUMAŞLAR ALTINYILDIZ Silver Filafil Granit Crossbred, Tııxedo HERKO Gabardin İst. HongKong İZMİR YÜN Mulineler Ceketlikler YENİ TEKSTİL Yiin Tergal Yün Füze MERİNOS İhrac. Malt Diiz Yün Terylenler Moherler %W Yün Mulineler KULA Skoç KONFEKSİYON Terylen Pantolonlar Balıksırtı Spor Ceketler İzmir Yün Tk. Elbise Aktek Pardesü Bozkurt Pardesü Altm Yıldız Baranko Par. Paltolar ' 97, 125, 135, 90, 65' 95. 95, 90, 105. 95, 40, 40. 55. 120. 75,150.153.154.250.250.265. İçişlerinde Durum, Dışişleri Bakanlığına bıl dirîldıği sırada îçişleri Bakanlığında MİT mensuplarının da ka tıldıgı bir toplantı yapılmaktaydı. Zaman zaman Ankara Emniyet yetkililerinin de katıldığı bu toplantıda sanık olarak vakala nan Mete Ertekin'e dayalı bilgiler ve oteki verıler değerlendi' rilmiştir. muşlerdır. i Ankara'da Tunalı Hilmi caddesinde 112/8 numarah, telefonlu, sıcak sulu; parkeli; kaloriferli dair© kiralıktır. Müracaat: Tel: 17 55 57 Cumhuriyet 1941 KIRALIK DAHtE ANBUL: Sultanhamam, Osmanbpy, Kadıkoy, Ataturk Bulvarı (Un.opanı) ANKARA : Ulus Kız.lay İZMÎR,İZMIT,BURSA,KARAMÜRG£L,ADAPAZARI, KU rAHYA,GAZİANTEP, İNEGÖL KARAMÜRSEL mağaıaloıı (İlânrıhk 24 4ft
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle