16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5 Mart 1971 CUMHURİYEtt SAYFA AI roman $nylpdır A r n v ı ^ n a , ys?3r y.? da yn ı hııdrn cnk ggşrlg l.aîıla'*''*• 1 AmM..ırı.. kHİılınlııı ınmrınf, Ui\ icknik, snnar \e Oılmn riTini ssmat ve diinya gorıi^u p ı r e ricgerl?ndırilir. pş Yn/ar VH da va^ınpvi arînngana romfimn en az 8 sdftdiîıı pr'nrlprır, R Arma'^am katılan r<")7nan lnıın baskı fanhleri bîr öneekı yıl nimasi gerekm^ktedır. fl| Arffln^na kniılanlann rnman l.nını, u t i i i'ilın Ocsk aji w> tı Kemal III Utek a r . öz AT hnvafıpın en veıımlı, pn olgnn çagınria. vefat edpn ünlu romancı ve hıkâve^ı Orhan Kemal ıçın, nılpsı taraiından «ORIJAN KEMAL P.OMAN ARMACAM» düzpnlrnmışf ır Arhfl" yıl, !m nnrpkı «TlU yaymlanan rıımanlara venlecektır. ii>plprripn kurulmuşfnr. vpdnt Cîunyol, HusamPttİn BoröK Fahır Önger, Rauf Muüuay, rpihı N a r i Ç GrNLVK hi7lı bır ??pzi ve yoğun çalışma değışiklıfınden sonra bırdenbire gene kendımı sınıflarımda buldum. A^Tilıklarda, zamandan çok yer değışıklıqımn onemı ve etkısı var, gezıje çıkan, alıştığı sınırlardan uzaklaşır; bazılarını zihnınde yarattığı tehlıkeler ve ıhtımaller içınde, karşılaştıgı değnfiJclık.ler oranmda ^ok yaşar. Yerınde kalanlar, her gunkü tempoInrı ve uğrasları )le zamanın bılp tam faıkında olmazlar.. San'rım jîe7ilerden donunce hırçok kişi bir çeşıt uyum«u/luk ve rmıt'.u7İuk ya^ar; kendmi karşılavanların h"r> avnı Ü Yeni dönemin aydınlık etkileri bugünden ziyade yarınlarımızda götülecek 5 Mart 1932 tarihli Buğday meseîesi uşagın ardmda uykulu gozlerle sendeleyen pısırık Ahmet CPmil'ın Kozünden anlatılanlan. Dojtrusu Halit Zıva, çagmın özel lıklcrini yansıtmakta bundan ria ha uygun başka bir tip bııla mas'dı. Rahat diyaloglar dogma sına çahsiıgırn son sınıf olpun lugu ıçmdp, Ahmct Ccmil'in «Maf» VP «Sîjah» kadprmı komısfuk. Kaymakamlık gorp\ıyle «laşra» ya gideıkrn ıntıhardan kıl payı kurtulan bezginlilenni, konu darhklarını, sıkmtı lannı. bezgınlıklennı.. ozetledık bırhkte F srurlu. l k l p t Otyam, Nurer k u r u ] a r m gg 5 > ç ı c } b j r p w r f l W n agam k u r u l r R n ç l c i magam venp, vermerackfe gurdür. .ı k.ıri,,r, «ük Yayınlan Niı cfiddesi. Garantı Nn r,fi, kat 3 Cağaloğlu Istaibnl» ndıpsine gondermeleri, ya. ön \r"impiprı gerekmektrdir. B Armpğan ödülü, aitm ve gu Tiiuş bırJeşimi ozel bir plâkettır. JH Armoğan seçıci kurulu şu B f.pcın kurul, srmaSan VPrılış îarıhınrien en a? 20 jün öncft foplanır Arma&an sonunı, SCçiti kurulun verdigi kspsîl oylarla 1 Hazıran 1arıh,ındeki topUnflda btliriı 2 ILizıiHn taııhınrin fhizcnlenferl ozel bu tnjpnlp, armagnn k^zanan yaznıa verılıı. • Armagan kazanan seçici kunıltın verdığı oylarm en çoğunu almış oJması gerekir. Geçıcı madde: 1971 yılı armağana katılma suresı ı Mayıs 1971 rarihme kadardır. m.ktjuîa h r k l f r glbî grs7iıkpn riııı ukluk);u ı \ P ummsamH7lı K ].iı ı yi)7uriflpn E\!^î. ııpjdf kalmışfık? S r r v'Mıfumin f]<in?minr]p ronıan; Mchmrt Rawf, H. C. Maî u Si^ab, Aski Mpmnıl, K ı n k Ha>atlar, Eylül, Nrulıde. Ha\al Ivındp , Snnra, Saffet N>zihi'nın Zavallı N P C dct'ı ilö Saffetî Ziya'mn Salon Kö^eJcrinde'^i Bir kı^mi m r (ın nJarak ( İ T ' kitabinda b'l, Jurifin h"n/prlpri smlarak bulı.nlpnmr ', kolnv n £ r n m p jçın d? nit^liklpri bclırtılprpk n7rtİPnme?İ ger^ken bir konu riılımı . Ama ben hsla Ankara'ds, nKurlu«um \ ç m clii kadar roninnla brs MI7P ^akın hıkâvenin irinrîo ^ıhıvdım Abdulhamıt 1'tanbıılunun jriıattiRi bır k ı ^ k u n avdinlar pripbjyatınjn ıı/pıınrlcn nç karlar 7aman RPÇmısfı k ı 9 A7 d?sıl, «^n kpstirmf^i bır vu7vıl dcğisikli^inin ke«kin donpmppı. Kerde 19. vii/vıl rorrir'îniı/mi, nprde çağdaş n hpr hayata açik KAZANANLAB İRDEN TRT merkezindpkl kımlık zaıflaTinı açtısımız an gPİdl gozumun onune Hıkâye büviık ödüiünü kazanan ]ar, şoyle tamtıyorlardı kendıie rmı n Arslankövündp d«ğ dum: riört yaşımdan bn sakaıhğı vaşıyorum. 196<j'da liSPM bılırrlim. Rasm İlân Kurumı:ıif!.ı çaîıştım.j» (Npcati To«Bs^ çocıiklu yoksul bir çi aılpsının vukarrfan ikinci ço• nrt:Mim. Kppirtppp Knv Enslitusunü, sonra da Yiıkspk Kuy Ktıstıtusunu bitirdim. 2^ Ma>ıs 1%0'rian bu ^af^a orlaokuJ öffrctmrniyim..» (Mphmet Başaran) .. «Erajrumluyum îstanbul Erkrk Lispsini bitirdiktcn srnıra Cıa7Ptrrıiık Knstîtusündc oktıdum. Ringrirrfp uç jü kcj? öçvet mcnlıjri, F>rzîncan da bir \ıl Halk 1iiUımı ^5udurlüğü yaptım. fı,ı7rtrrihktp çahşıjorum.. (Ahmet B Rauf MUTLÜAY i, umutsuzluâunu, yalnızlipını, uîkusuzîuğunu tartıştık. Istanbul dan uzakİRşmca bütun dun^ayı yıtirdıginı sanan «sürgune çöndcrilmış» Turk aydmının penel jıkılı^nıa örnekler ara tlık «Pa^iJaht» avdmlannm ncre 3?rden yefjşfiklpnm, hangı gorev Jprdo yaşadıklannı duşundıık Soz gelırrn Uşaklıjirin Reji idarpsı ıle Mabpyn Başkâtıpliğım, Mphmet Rauf'un Tarabya'da elçılık gemılonndPkı ırfıbat subayhğmı. II. C. Yalçın'm Mrrcan Idadısı mudürlüğunü, Saffet Nczihi'nm Galatasaray Sullanismden Kapahçarsı mucevhcr cılığme geçen yaşantısını, Saffcti Ziya'nın gene Sultanî oğren cılıgmden Harıcıye Kalemlorıne atlayan, sonra Dışışlerı Bakanh ğının teşrifat gpnel mudurluğunden elçıhğe yükselen me^lek gehşiTnını lıatırladık. İstanbul cdebiyatmm, yazarlannm O7el hayatlanna yüzde yüz bağh has tabklarım, eğıhmlerini, yonseme muşum . Çnhanhk yaptım. Kov Enstitusunu hıtırriim Siverrk VP Tırat ^örpsinclpkı kcnJprrie ilk^kul öğrftmenljtçi >aptım Şımrii askcvlıTcimı yapıj'orum (Osm.Tiı Sahın) . «Krilık Mlmda 11934) Kars ilinin Kn^unpmaı Saskara koMinde tlosdum Cllauız Kov Fnstılusunu bıtirdim .. Mardin' in Derik ilccsınde üç yıl köy (»ğretmenliîp yaptım. Simdi hcm çalışıvor hem hukuk fakiiltpsınıip okuvorum.. (Umit Ilhaıı Kaftancıoçlu). VP otrkıler... «Burdur'ıın Akcaköv'ündp doç dum.. Ganen Köy Knstitu'una bhirprek 1948'de köy öçretmpnı oldum.. B P Ş yıl Kavacık ve Dere köylfrinde öçretmpnlik yaptım .. Türkçe öğretmpni ve ilknkul mufettişi olarak Sivas • Ila fik. Artvin Şavşat, Ankara do lavlannda çahştım..» (Fakir ÜRKIYEDE cıftçı r^asen hımavpve muhtaç ve mustahak vazıvete du^muş buiunuyor. Eutun eş.ya fı.iatlan muhtehf bepler altında az çok pahalı ıken bujîdaun kılosunun 5 ruş raddPİCM mde olu^u çıftçı ıçm buyuk zıyan ve memleket buvuk Milıkpdn DVJ.PT cy anın pahalıhgı yanında hemen hpr bedavaya yakm bn hıçhk a?7Pcim brftday fiyatmın bu düşükl' karşısında çıftçı ısicsp rîp bu:;rlavı ekeımyccek bır hale gelpb Zıraat memleketı olan Tdikıvenm kcndı buğdavını hnrıçtpn tırmpyc mpcbur olmak mp\knnc riusmesmı. şımdüîi ahval şpınıt ıcmde ciddrn koıktılarak bır frlpkct dıye duşunme lnta yoktur. Fransa bır 7iraat mpmlpketı oldıığu halde oraria mr^ın kılnsu bızım paramızla lf) kmuştur. Bugday ıse 16 kıııuş dpmcktır. İtalva VP Yunamstanda da ckmepm kılnsu Fr sada olduğu gıbı 19 kuru^tur Halbııkı bugdaym riunya fıyatı .r kuruştan ıbarcl'jr. Ve Turk buğdayı koylü elınden ıkı kur yüz para \P nıhayct 3 kuruşa almmaktadır. Bu fıyat brnle ıl koylü hıç bır dpulmertr<,a bulamamaktadır. Bunun ıçin pkmek yArınm 6 vpnne 12 kuıuş olması asla fa^îa değıldir. Bu y?I busunü degıl yannı da temuıat altma aîacak çok esaslı bir t bir olacaktır. Yunus NAJ T «r">6'da Veteriner FakültpsmmP7un oldum. Asıslanlıcım pnr;pUcnJnce.. gazetecüiğe başla dım.» (Orhan Duru)... vıı holununm hitirdim; şimdi I>(>\]pt l n a l m s u sanatçılanndanım».. (l)mçcr Sumcr) .. «ITu'de Ankara Kız Lisesini, 1061'de Si*asal Bilgilcr Fakultesini bitirdim. Evliyim..* (YıJthz llK'PSll)... i*»t Konsrrvatuvan BDOÎBI Blj GECE CEŞİTLİ YÖNLERİYLE HRİSTAKÎ Tarıhi Aıle Tavrmas» is 5 K î. O AIAGDZ * Ö M C İ o ALDO HALE SEVGİ AKIN Mehtap KADEK VC'K Tenebaşı ki Ahmct Cpmil'm «bârânı clmas» benzetmesı uzprındekı duslenni. sonra anasıyla kız kardeşmden bır iki saatliğme ayrılmayı bıle facıa (') say rinan ozel dcrslerinin «gece seferlcnnı» okuduk. Suleyrnaniye' dcn Veznecılere bır kutba gıder yola çıkan, dönüşte fenerli «1944 yılında Ankara'da doğ Turıuye ne yalnızca îstanbul, Ankara, Izmır... şımdi; ne Unıversıte, Bakanhklar, yabancı şır kefler memurluğu; ne valılıklpr, elçılıkîer, tıraıet dunyası. Buyuk şehırlerın tekıl bıreylerının kar^ısında yuıt nabzmı tam ye ıınden tutan «Anadolu AjdınJannın» yprı Suphesız yeni bır donpmi jA>ıyoruz; guzel ve aydınlık etkileri, busjundpn çok goıunocpk j YAÜUTS m y* ı». * C NECDET PITRAK ÜSTAD PKTRO Ye ıç 40 T.L. Her Çarşamba matıne Eşınızlp gclmeniz rıea olunur. Rez: 441742493758 '<> hphk. < tlprdekl alarağa m 1 sul)cn oncedcn çekılcn bir mılı prir,ı. Bır ppygamber YLKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Pc^ın para ıstomeden nııktara kadar kısıye mal vorır Krirışık reıiklı. 2 Suratîi çalı fa7İa garete basan makıne. 3 Evcok oturmak. TERhİ îEkambı ivı kâğıt 4 &mır u(,laıııi( koKc riosrru a§rı veırn ve bir rııs larafmdan me^dan<^ cetırı sınfr iltihabı ve rahatsızlık. 1 \ snndc. 5 Boyaz. Batı muzıöıı 1 romnnfık kara!:terd.e hısleıı raıı, ı îo ifade eden aşk çarkıları IH besfolcr. 6 Bır çesıt peynır. V ıçındo tartılan bir sevde o kn! SOLDAN SAf'ıA: ctgırhğı 7Trabjonda ılçe; TET 1 Kelebek olmadrin finre bir Cclır. 8 bocegm koza i(,)nde vcja dışında 1 2 345678 9 e<,'ziuluk. ' gpçndıgı baçkalaşına. 2 Bır zan lto mınlar Avıupa'da moda olmus bır de bır asa suslcme ve mımaıl tarzı Bır kiırk unvanı. 9 ha\\3nı. 3 Bır gaz. Avrııpa'da Yıımnı kr bır baskont. 4 Kaııımızın dnlaşIfunden e tıgı boru. Lskambılden knhve tcl\'O«mricn ıstıkbal) u.ydurma 5 roTn sıcsk TFRSI Anadolu'da Inrılıî vr rnfıcPCPk vr denî bır kavım. Atrş. Kimvada nıakta kı helyumun sımResi 6 G'ivrn 7 lanrlsp bıt Suçu bagı$lanıa. Rır çık.irın ynk Oım'cıt hulmaranm Kimvada t olması vpya bozıılması. 8 Bır talın sımg ^rmmn ^ je GAZİNÛ S Neşe Karaböcek * P F, V D A F E R D A Ğ * B L K K A N T * N I L C t RR A Y D A N ^ ! J, V T A P K T t J r ^ K K F J L K f K ö l ZFVNrP P A K t Z F SUDA NUR AZ;\K Rczzan Deniz F.rttjftrııl ftzkan ö r k . TB NEVİN PERE MİNE MUTLU ADNAN SENSKS SELÇUK LRAL CF.LAL ŞAH1N A5UMAN EbEN GAMZE OZ SEVTAP ETÎ GINK.A MUALLA OMAY ŞANTÖZ: K O H A V A ÜOSKUN ERDEM ve SAZ arkadaglan Îİ1ZA SlL.\nLlPODA RlTM 68 ORK.. Fıks menu eo T.L. Çarşamba Pazar matıne 470843 İŞTİRAKÇİLERİNE DUYURU 27 Hafta Sportoto ikramiyesi ödemelerine devam İSTANBUL 05.55 06.00 06 20 06 30 07.00 07.05 07 30 07 45 08 00 08 10 08 30 0R45 09 00 09 20 Açılış, program 17 25 17 50 19 00 19 30 1,9.40 19 55 20 00 20 20 20 <\ 5 21 00 21 10 21 10 21 40 22 00 22 45 TSOO 23 45 23 55 24.00 lh 55 17 00 17 30 18 00 18 30 1" CO 19 30 20 15 21 00 21.30 22 00 2? 30 23 00 23 30 00 30 01 00 Kadınlar fa^lı edilmekte olup, Baş bayilığimize bağlı bayiliklerden oy nayarak ikramiye kazanmış olanların bir ay zarfında Şubemız giselerine müracaatla ikramiyelerini almalan rîöÖf r t l t t n ı t r •• : ••• / ::••: :>^::::::v:^: ::::vv^ •• :: •• : •• :• •• • • •••::•' : •• : : : • : •• : •• : • • : • •: j U Ahmet Sezgin : Pazar matln*. .: 2J 47 70 Sportoto Başbayil TURKJYE EMLAK KREDİ BANKASI istanbul subeleri GAIATA KUIESİ f f HASAN MUTLUCAN SE«Pi! SBREIM TANKILAH ORK İM ep»M ACAB ERSENvcPopFolk AYLtN AYSUN ERCAN Gunaydın Koye haberler Türküler, oyun havalan Habprler, hava durumu Hafıf batı muzığı İstanbul'da bugün Beraber şarkılar Pıyano sololan Türkulpr Ev için Şarkılar Kur'ânı Kerîm Saz eserlerl R*»klâm programlan Haberler Hatıf muzık Dmî solibpfc *,• Bır varmış Bpraber, solo şarkılaı M>lodı dpmetı Bağlama. takımı 24 saatm olayları Şarkılar Kıtaplar arasında Türküler RpkUm programlan Haberler dolınuştur Sn.ıt 2? don snnrn " • TL •J Iv.j rij. l]rr S'ivış vc GAItlZE Ö l ; O.TL CARSAMBA e,B CTESI PA2. MATINE1STU faı TBrill Tfplmiıii' ICIB ımrınırtı*lr 09 40 Arkası yann 10 00 Haberler 10 05 Kucuk konser 10.30 Okul radyosiı 1130 Şarkılar, saz eserlerı 12 00 Habrrler 1? 10 Turkuler 12.25 Kuçuk orkestra 12.40 Şarkılar 13 00 Haberler, Resmî Gazete Opeıa konseri Gece müzifri ÖnemU haberlpr Kapanış DıckotPRimı/den Açılış vp program Kuçuk konser Gençlore mu/ık ıSentonık muzık Hafıf batı mu/ıği Akbam konscn Plâklar arasında GPCP, konserı Turk bpsfecılerı Hafıf batı muzıği tSTANBÜl ÎL konsoıııasvon fjk? nırnıj veröıSl 13 15 Dans müziği 14 00 14 15 14 30 14.45 15 00 15 05 1R05 16 20 Ifi 45 17 00 17 05 prrşrmbe ı;;lotme Rc2 634670 634370 »€L 44MU (Basın: 11143/1915) Çetm înontepe Şarkılar N Dıvıtçıoğlu Orkestrası Türkulpr HaberİPr Hafıf batı mu7iği YENİ TEPEBAŞI GAZİNOSU TÜLIN KORMAN RAHMİ SÖNftîEZOCAK AZİMET Fl'NDA POSTACI SEAGI Ork. Sll\ ATL1NTİK (> vç Çar?aınlia VP Parar gunlrri saat 12'clç tam kadro matıne ŞÜKRAN AY SEVTAP ÇLTINKAI.E SKLÇXJK ALAGOZ Ork. GÜLBİN KIIJÇ PARAZJTLER Knmurnn GUR^ES Şantoz RAAIÎLT; Santor: Semra SINE Yımjf ONER; Santoz. Sevıl SEVGI; Ork. EĞİLFMLKK ve KAN\ ALAGOZ NOT: Şiıkran AY yalnız matinelerde vardır Organiîc Sinasi Çiçek Konscr Butosu 26 77 72 22 57 36 Doğu ve Batımn Ticaret Merkezi Leipzig Fuarı Demokrat Alman CumhUriyeti 14.23.3.1971 Iktıs^ttan, bılım vp r p k m k drnpme sahasından pıyasanın fak Turk bestecileri Rarkılar Haberlpr Okul radyosu Dort ses ve dort saz bınlerce uzman b G y n c l m ı l e l randıman loyaslamaîında t p ı p z ı g ' ı sağlam bır toru bır olarak taktır fdıyorlar eder. sıparıj dunya etcır Koy odası Geoe ve ımizik Haiıf batı muzıği Program ve kapanı.. Caz muzıği A N K A R A 14 35 Plâklar arasında 15 00 Ara habeılpr 15 05 Okul radjosu 16 05 Kuçuk konser 16 20 Şarkılar 16 40 Albümlerden seçmeler 17.00 Ara haberler 17 03 Yurttan sesJer 17 30 Kov odası 17 50 Rpklâm programlan 19 00 Haberler, hava durumu 19 35 Sa/, eserlerı 19 50 P.ır varmış 19 55 Isteklermız mikrofonda 20 25 Şaıkılar 20 40 Ikı solıstten türküler 21 00 24 saatın olayları l\ 10 Gcce konserı 22 05 TBMM saati 22 45 Haberler T, 00 Haftarın bestecısi 23 45 Gsre muziçı 23 55 Onpmlı haberler 24 00 Kapanış Rİ Şo!i7arlo Başı 27 71 S(3} NLIAT U\GIJ{ VK ARKADAŞLA«Ba/ıları IMıısakka he\er», Salı haııç hcı ak^.ım 'İ1.3(). CxımartCbi, pa/<tt 18.15 \v 21.30 OR\LOGLU THATKOSU (4S 40 80 ANNLMP KOCA \RJ\ORUM Persembe narıç ncr Rkş?m 21 ]5 de Ç&riamba Cumaı tpsı Pa/ar Pa^artesj 2] 15 vr ÇarL5 J5 te şaınba 15 30 da halk ve laltbo tenzılâtlı ()( AK >AHNVS1 (Arcn» Hvat . rosunda • 49 «4 19) ÇÎL HO KOZ Pazartesl hariç her grce <Jllö. Çart,amDa; Cumartpsl Pazar 18 15 de matine DKVRI SULEYMAN îl 7 Ocaktan itlbaren Pazartes! harıc ner erc1» 21 15 Çarsaınlja Cunıartesı Pa7ar 18 15 ;i 15 de CIYJ CfîlZ «GonırııVG Çıkıvorınıı • (Kotncrlı 2 holıını), pa7irtcsı lı.ırıç hfr ecre 2! 15 Carşamha, cumartesi: pazar 18.15 nıaıınc. UÇ tUMiYTUN RAKAKt rîVATKOSU faksln «•ıra<olvılcr Otol Krhan .'Itı (40 <H| in) Vatanrlas Ccemoltnı Pa/aıtcsı lıarıç hor sun 21 "Î0 Cumartesi, Pazar 18 11) da Istıkbal tayını ıle probİGmlorın maksada uygurt şekıldo çozumlcnmesıne yardım ıkı o, defa başan ıçin dınamık Sızm de sencde verebılmenız iIe METİN ERSOY Ç.ııçaıııba bayanlaifi( Paznr umııuıa matine Rpzcıvasjnn 5,)l446 555377 r olarak pıyasasında uygur» programlamayı t a t b ı k Leıpzıg içın k a r a n r n z sızin scyahat Içın başarınız bılgıleri No. ve, 3/4 en S co 2 Leıpzıg'e ge'eken " Fuar z ı y a r e t ç ı k a r c l a r ı n ı " İ s t a n b u l T a k s ı m J Şerntmuhtar Cad. Talımhane palas 452851 ) de B E V O G L ü ANKMÎY (CJ lfi Rfl) Knkhm Çic(Zi I lintii\\An K|S A > 117 fU I'ı Ilriı hı> c> A l l ı ı ı sı/l.'irı D M a r l i n R I S Hır ı (4fi î() yı • Besıktas) I i M l l ^ f ^ M P. I/Zllll K. 2 >ııwının Bokvılrri A Jşık K lU1! (11 (IX .İ5 B r j o f î l u ) AIlın Uıısı/lfuı ü . MartiıuITIS I Soıı K ı / g ı ı ı Aclnm V, f>ııIIP.V K 'l I ı ı t ı k a m Vcmiııi Asnn Yarı>ı Bourviil RTS ÖZLEM (48 47 33 Mecıdıyckoy) X Bomlıa Ahmot T. Korol 2 Satıtı Alınan Knm C. Arkm R. RUVA (44 54 57 Beyoğlu) 1 Çrko Y. Knksal. 2 K m r o vc Ben K. Tibct. SARAY (4t 16 56) RonnM'e Ölüm F.nırı C. Parker RJS SJTE (47 69 47) Bcs Kisiük Orda P. (»ravc<s Rİ. S J N F A H T H v (40 87 4T) «Ynicu Pasarerka A. Munk Po Ş\N (1S f,1 0j) Beya7 Guller 11. k o o ı y ı t K. 1 l ' K N İ AK (4 ) 64 72 P c y o Ç l n ) t'mıdılan Katlın T. 5orayR. l'l\| AILA 1 ı4S 05 02 Kıııtlılıış) l nııtıılan Kadııı T. ŞorayR. Y I N I Ml 1 I k (»ı 41 S'J Hejojîlu) Citı Dani.1t L. D. F u n e s R. Fr. Hasan Takışoğlu'ndan veya Demokrat Alman Cumhurıyeti sınır sınır makamlarındar» temın edebifirsimz. 05 55 Açılış, progTam 06 00 Kur anı Kerım 06 20 Saz esprleri 06 30 Gunaydın 07.00 Koye haberler 07 05 Oyun havalan 07.30 Haberler, hava durumu 07 45 Sabah müzı»i 08 00 Ankara'da bugün 08 10 Birer şarkı 08 40 ITafıf müzık 09 00 Ev ıcın 09 20 Turkuler 09.40 Arkası yann 10 00 Ara haberler 10 05 Şarkılar 10 30 Okul radyosıı 11.30 Konser saati 12 05 TurkuİPr 12 30 Beraber, solo şarkılar 13 00 Haberlor, Resmî Gazete 13 15 Hafıf müzik 14 00 ORIP konseri 14.15 Şarkılar HAÎKFVI DF.NETME TÎYATROSÜ (71 59 4") Bakırkoy) Hamlet 70 ra?artCM hariç, her akşam :J1.15; Pa/ar 1,5.00 dc matfnc İSTANBUL TIYATROSU (44 22 Sb) (Ellıamrrf) Saüık ^enjlıl'in Ç'ılçm Vcnçe (Vlıizıkli o y u n • Pa/artesi hariç her gece £l.]!> Çarşamba. C ertr«i. Pazaı 15.00 de KI\T OYUNCULAKI (40 35 SO) 47 36 3t) HOCAÎVTIN OL(.UNLl K Ç\Ğ1 Çarşamba J5 00; Cumartesi; Pa7ar 18 15, •>] 15 UÇ KlZKAROKİj Çaı^amb'i vc Cuma 18.15: 21 15 dc; IÇIKPFKlLhR Per^cınbc 21.]"' <»martcsr Pazar |5.00 KI.LTBEKLFR GIBI Salı 21.15 dc. kM)IKOY TL (36 .»1 51) ÇılKinlar OtcJı > Konıcrlı 2 Bolıun Pa/aılcsı harıç hcr Rim Z\ .'İ0 Cn marlcsı: Pazar 17.00'de MU\MMER KARACV (44 54 1)2) riBALI KARMvOLli Mu/ıkal 18 0() de, Persembe halka og ovun 3 perde Pazartes) haııç hrr ccce 21 3ü Cumattesi Pazar rcncıye hcr pun tpn7ilâth NISA SKREZL» TOLGA AîjrtlNER TIYATROSU (Sışlı <7 18 86) ÇARK Çarşamba: \b 0() (oftrcncı) Pcrşcmbe 18.30 (Halk); 2130: Cumartesl: Pazaı 15 00 ve 21 30 Cuma 15 00 (Halk ve öğrenci» 21.30 da (ıııı t .ııı,ı\.tı ı T f'nrtıs RIS (11 hl !') B(MOgllO hv /rııııırklpıı Isoı kmıı.\ ıırıım C. ( 1 (1S 1"ı '!;) .S.ılııı Alıııan Koı,ı C Aıkııı 1 5 ?î 54 M c c i d h c k o v ) Tııı ıst Omcr \ c ijınınl l ı l d ı / ı S Aliiik F l ! " l S (1!) (II fiti Kr\of;lıı) HPŞ İMMİık Orrlu P Graves RJ K\ > T (17 77 (ı'J .Ş^İ!) t ICİ VAnı,ıt I, n Fıınrs K. Kr. K> H! • ! (4b 70 Hl > HCSlkldS) J Uu Kmknıa.vaıılar R. ISTANBUL ALI.MDAR (22 36 K.T) Son Aririm Y. Gıiney R. AYDIN (21 52 58 Çapa) Kadın \e Kumar E. Taylor . RT. BlîLVAR CH 35 78 Aksarav) Birlr"jon îollar T. Şnray It Gl M1K5 C27 1\ 86 ScUzadPbaşı) Altın Hırsızları D. Martin RTS Gl'L f?7 71 K6 Şrh/adohasO r n u d ı l a n Kadın T. $oray R. Gİ'NKîj C'I «1 4() Aksarav) 1 Deh:?et Giınlrrı R. VVootl RT 2 Be^ Korkusuı Adam RT HA.KAN (23 42 3S Karagıımrııkı Unutulan Kadın T. Şoray R. tPh.K U'Z 25 13 Cemberiitas) Cicl Damat L. D. Punes RT ISTANBUL (21 23 67 K. M. Paja> Komel'e Ölüm Emri C. Park r r RTS M\Iİ>1A1(H (22 3X 60 Bcyazıt) Kuçıık Şahıt 51. Lcster RT Ö/II'M (ii 62 yü K.M.Pasa) 1 Olum Emri E. Puskııllıı Z Bomba Ahmet T. Korel Ş M A K (22 25 U CemberlıUş) Bcş Kisilik Oıdu P. Graves RT SİNEMA SUR (236712 Topkapı) J Hayat Bağları M. Miço. RT. 2 Bir Delik Dolar G. ficmma RT ŞIK (22 35 42) Unurulan Kadın T Şoray R. YILDIZ (21 H 37 Aksaray) Altın Hırsızları D. Martın RTS mar E. Taylor OCAK (36 37 71 Kadıköy) Kadın ve Kumar E. TaylorRIS ÖZI.N (36 99 94 Kadıköy) Satın Alınan Koca C. Arkın RHKS (3G0112 Kadıkoy) Soyun Bcbegım L. Carol RIS S I N \ R ^ 3 06 18 Uskudar) Gü7Cİ, Çirkın \e Aptal F. Franchl RT SINI.MA 63 (55 10 84) t.>i'er ve Kotuler R. Milclıum RIS Sl'RFVYA (36 (»6 82 Kadıköv) Olıımden Korkmayanlar R Wolch . R.I. f' c KÜDAR (33 24 75) î.viler vc KÖtuler R. Mitchum RTS Derdi Tragedia 5 perde. Pazartesi Salı hariç, hpr gun 21.00. Pazar 15.00, Cuına 21.00 halk ve oğrencilere tenzilât. Sırık; Obur; Camgor Çoruk O.'vunu Çarşamba 14.3(); Pazar 11.00 AYFCR FERAY TIYATROSU: (Kskı Alka/ar Tiyatrosu 44 74 93) «Yedı Kocalı Hurmuz». Salı 21 15 18.15; Çarşamba 21.15; Perşembe 18.15 ve 2115. .Menekşolcr Fırında» Cumartesi 1S.15 ve 2115 de. «Teyzeler Karıştı» Pazar 1SJ5 ve 2115; Çarşamba 18.15 halk ve talebeye. AZAK TÎYATROSÜ Mnrafte? Hepgııler (22 62 4fi) «Boşanma Tarifpsi», (Çalpılı oyun) Cuma 21.30, cumartesi, pazar 18 15, 21 30, «Hafız Bevatl Dıımbek», pazartcsi, salı 2130. çarşamlıa 18 15, 21.3(). BULVAR TİYATROSU (FındıteMdc 21 48 92 21 76 82) MU HÜR GOZLÜM Pazartesl 21.15 BELÂLI GELİN Muzilıal ko. medi 3 pcrde. Persembe hariç; diğer çünleı 21.15. Cumartesi: Pazar 18.15. DFVB KUSU RABAAB TÎYATROSU (44 46 75) (Kolüp 12 üsründe) «HA SV DİYAR» Pazaıtau hariç heı gün 21.30. Çarşamba, Cumartest Pazar 18,30 da matine. Çarşamba matlnede nalk ve talebeye tenzilât DORMFN: (44 97 36) Bugiın 15 00 ve 18.15'de «Aşk Gibi,>; 21.15'de ,,lki Yanık Bir Ahk.) ÜdSTLAK rlyAI'ROSU KUCIIK Sahncde (49 56 52) ROSENBERGLIR OLMIMFLI Pazar 18.15 2115 te NEKRASOt Salı 1S15 2].15 de ASİYE NASIL KURTULUR. Pazartesi, Çarjamba, Cuma, Cumartesi 18.15. 2115 de. GULRÎZ SURURİ BINGİN CEZZAR ve Ortaklan ÜMİT Ttî'ATROSU fBüvtlk Salond» • (46 60 61) MORFÎN . Salı. Perjcnıbe; Cuma 2130 • Çarşamba 15 30. 2130 Cumartesi: Pazaı 18.30 ve 21.30 da. GONUL ÜLKÜ GAZANFER ÖZC\N TIYATROSU: (Ümit Tnatrosunda (4fi 80 91) Kocaının Nışanlısı Komedi 3 perde Pazartesı, Salı, Çars,amba 21.30; Cuma, Cumartesi, Pazar 18..J0 r S E N T E P E BOLÜMÜ (46 40 10) Ayrılmak«ia IMaksadın Kompdi 3 pcrde Cuma. CıımRrtesı, Pazar 21 30'da. «Ben Çalmadım Çocuk Oyunu > Cumartesi 14.30 Pazar ILOOde. K A D I K Ö Y A* (36 00 50 Kadıkoy) 4 Kafadar Sovgıın Peşiııde RtS ATLANTIK (55 4J 7{)) Satın Alıııan Knca C. Arkın FRCAN CÎ7 22 0f) Kadıköy) Sntın Alınan Koca C Arkın StnCYYA CEP (36 06 82 Kadıtlıkny) Satın Alınan Koca C. Arkın E'RGİN (3.1 18 26 ÜsMıdar) Son Kızgın Adam Y. Giıney R. HAKA.N (36 45 89 • Kadıkoy) Seks Fırtınası D. KarahanR. KEM (36 96 12) Kadın ve Ku TIYATROLAR ÎSTANBUL BELEnîYESÎ TtYATROLARI HARBtYE 46 06 2S) ZENCİLER (Oyun 2 pcrde) Pazartcsı hariç hcr grün 21.00 Pazar 15 30, Çargamba öğrenci; Cuma halk gıınu. İ'ENI KOMH.UI ı44 04 09) Bn ne tesadut Oynn 2 pcrde Salı hariç her RUB 21.00. Pazaı 15^0 da tenzilâth FATtH (22 01 71) Kadmlar (Oyun 12 tablo). Pazartesl harlç her ır"n 21.00; Pazaı 15.30; Salı öfcrenci; Çarjamha halk jpiniı. KADIKOİ (36 31 21) Doktorun B"*'toıı Canavarı T < ııı lıs RT*I\O\\|\ (4S ?6 t)6) Mlenmckten K'M Uıııu> oıııııı C. Oencuvc TftS Li|) ( i | .TJ T> Kr.ınKİıı) Safın A h ' n ı ı K"ca ( AıUın II. LK\f\T (I l ı n c ı ı t fil ()fi 10) T^lılıkc lakınrta H P. I ıanco KS (11 0İ 80 B c j o ğ h ı ) Kızgın \rff!)7i y. G ı ı n e r R. IHISriK (4fi 15 14 Rpşiktas) All ı n H ı r s i i l a u ~ D. Martın RTS l>KUDArt (i,'i ()3 07> Balaban Aga > Komcdı { Porcle Cuma lıarıç hoı KUII İ 1 0(); > lj 3 U Pa/ar tesı oğıcncıleıe, tenzılâtlı. Periembe halka
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle