16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyel BASIM AÜLAK »ASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDZS Sahibi: Cumhuriytt Matbaaeılık rt Gazetecilik T.A.S. adına ........ NAZÎMB NADÎ Sorumlu Vaıı lsltrl MOdürü : OKTAY KURTBÖKB Basan v e Yayan, : CUMHURİYET M A T B A A C I U K *• GAZETECtLtK T.A.S. Cagaloğlu Halkevi Slc. No. 3941 B fl * R O T A R • AM1CAKA: AtatMr BC1TWI T « « r ABOVF vp tLÂN Sanelik • Aylıl S Aylık 1 Ayljk A*l Potta Tnrt tfl tuıt D ı n 150 3» 80 144 44 73 15 24 tZUİR: r**üpa«« Bulran Afsatolhı î|haa» T*l: M1M GUNZY lUiEBt: Kuruköprü 14 aokak No. 40 ADANA Tel: 4430 *M4 Bajhk (Malctu) Mn Ura S Onefl « y t a (Santiml) aa t n l DCİ t»Tİ» (Santinl) M 4. S. • Bcı tayf» (Santunil 1» Nıjan, Nıkâtı, e»ltnra« Dojınn 100 Ölum. MevUd. Te*ekküı 23 &a*0 (• Cm) IM Ölüm, Mevlid. TemkkOr (S Cm.) . IM 8AT1S1 KURÜS 50 EMEKLILER fBa.starafı 1 inci savfada) mamıslardi Ellen tıtreyen ve çoğunun rengı soluk >a>;lj ınsanlar TBMM «Niıamiye» kapısında ılgılı subavlara dert anlatmaya çahşıyorlar dılekçe hakkım hatırlatıvorlardı. Gelenlenn ıçenye alinmama.ii içın emir rni verümiştı'.. Tum emekliler bunu merak edijorlardı. TBMM Muhafız Taburu gorevlılerı bu heyecanlı, yaşıı kalabal.ğa böyle bir şey olmadığırıı soyluvorlardı. ama geçıtı aşma ımkâm olmu' ordu . öte yandan, üç aydır tazmı(Bastaratı L Sayfada) işçı arasınd» düzenlenen nat alamayan Gıresun, Trabzon, ardmdan herhangi blr açıklama meraurlar alohine bozan, Zıle ve Gumuşhane mukavelelı nın yapılmaması ordu mensupsigorta emeklilerine naıaran, me hekımierı de Saglık Bakanlığına murlara çok daha az nisbet re larının yan odemelerının reddebır telgraf göndererek, «Haysıyet miktarda emekti avlığı bağlandllmiş olmasına bağlanmaktadır \ç şerefımızın kurtanlması ıçın masını, emekli ve malulün ayböte yan dan, ordu personelıne bırıken tazmınatlarımızın acela ğa mustohak nesli tükeniuctye ' yapıl&cak yan oderaelerın, ka.rodenmesını arz ederız» denuşler kadar dolaylı TOldan vcnfi 5den' aılıgı Mılll Sarunma butçesmde ve eyleme geçeceklerıni duyurme»ini önçören, hakstzhkta dün«kıta taıminatı» olarak varken ya emsaJine rastlanamayacak •muslardır. reddedılnuş olması, Bakanlar lan bu tasanyı reddedeceğbıe ANKARA. rCnmhuriyet Bıirara) Kurulu kararı karçısmda duyuinancım tamdır. ı Millıyetçi Çin Dışışlerı Bakan lan tepkın arttırmıştır Yardımcıst Yang gazetecılere, Ko Tasannıtı reddı ıle 2M bin emekli, malul, dnl ve vetim allemunist ÇIBI tamyan ulkelerfaı if(Baştacafı 1 taci savfada) lerivle birlikte, Ud mılvonu aşan işleri kanşmaktadır. Dostluğuna TRABZON, <a.aj Sosyallkunt, Orhan Kabibay, M Kemal insan huzura kavuşlnrulacak ve buyiık onem verdiğimiz Turkivezasyon bölgesınde çalışan mukaYılmaz ve Şınasi özdenoğlu oldubenim de mahramiyetim önlennln kendi çıkarları açısından Ko velelı doktorlar, Verem Savaş gu anlaşümıştır miş olacaktır. munist Çin'ı tanımayaca£ına iDıspansen salonunda son persoBu konuda bılgısıne basvurduMeclıs nızamıvesındekı tretunanıjoraz. Biz. iki Çin politikaDurumu Anayaaamn SZ. madnel kanunu ile kaldırüan yan o ğumuz Dr Kemal Satır «Bu bevara veni çiçekler dikılmıstı sına yuzde yhz karşi>ız. Politidesi gereğinee aneder, parlamen demeler konusunda yaptıkları nim btleeeğim bir husustur. GonKımılerı, obek obek toplanan kamızda yumu$ama joktur. Koto üvelerinın kendileri için föstoplantıda bır haftalık eylem ka lumun diledıği gibi hareket edekalabalıgm ne dedigıni merak ierdifi hassasiveti benden de e münist Çin'i tamyan ülkelerle iran almışlar ve bunu, oturmak rım> demış ve Anayasa değışıklıedıvor ve yenı ekilen çiçeklere lişkilerimiıi kesmekteyiz» demıssirgeroeyecefini omınm. suretıyle uygulamaya başlamışğıne kımlerin ımza atmadığını bibakmadan oradan oraya kostu. tir lardır lemiyeceğuıi gulerek ıfade etmısru\ordu . Cumhurbaşkanı Cevdet Sunav, Bir emekli de sıra beklemek br Hekımler muayenehanelerını Yaşlı bır emekll kendi derdını Başbakan Suleyman Demırel ve ten usannvş. şoyle dıyordu. Ote yandan CHP yetkilılerinin tekrar açma karan da almışlarDıjışlerı Bakan Vekılı Hasan Dın un'itmuş, havkırıvordu : «Asü temsilciler dışarda, arçbır polemiğe meydan vermemek djr çer tarafmdan kabul edilen Yang, «N'olur çiçekleri ermeyin.» tikleri içerde, sade kendilerine ıçın Anayasa degişikliği istemıne dun gazeteciler ile vaptığı sohBır djğen, nobetçılen aşmış, yontnvorlar. Dafüıp tidelım arbutun CHPlı uyelerın ımza koyma bet toplantısında, Türlriye'nin tyakasını açarak hayfcmyordu kadasiar.» maları halinde bu teşebbusten vaz talya'nm izinden Komünist Çın'ı «Geçiyorum işte, vurun beci Kımisi bu çagnya uvarken, geçecekleri de kesin olarak ifade (Bastara.fi 1 Ind sayfada) tanımayacağına inandığını *öyÇekin ailâhlannm Ate» ediıa bır kısmı da sırası gelecek dıy* edılmektedır Boyle bır davranışın tedavüeriyle ılgüı esasların eskılemiftir havdi Ne duruvorsunuz?. » omuz omuza kapının açılmış tek da CHP Grubu içınde yeni huzurden beri parlamenterlere de uyYuce Parlamentonun sayın ükanadı onunde beklıyordu. suzluklara yol açabıleceği CHP'lı gulandığını, bu defa mevcut uygu yeleri arabalarla teker teker gel . bır grup uyesi tarafmdan belirtıl lamanın bir yonetmehk halmde meye başlamıştı Yol tıkanmışmiştır hukme bağlandığmı belırten Mıltır Sayın parlâmenterler, ara let Meclısi Başkanı Avcı, «Ne tsbalann içınde bır tuhaf sevredj Uden b*rl yapılan tatbikatta ve nc (BaatanA 1 inei «avfad») yorlardı manzarayı Blr bevaz 4NKARA Yüksek SağUk Şüde ba tatbikatın yonetmelik hakusu, sosyal huzursuzluk, surataraba geldı, riıreksıyonda Tekırrası'run toplantısı bıtmış «KurHne gtürildiği metinde Millet Mee ÇANAKKALE CHP l l Yonelı çalışma, aşın heyecanlan gosdeğ senatörü Cemal Tarlan vataj Raporu», herhangı bır degılısi iıvelerinin bakmakla yukumtım Kurulu, parlamenterlerın ma. termişlerdir. Bu arada margarin nında D P Genel Başkanı Ferşıklığe uğramadan. Bakanlığa lu oldnğa kimselerin yurt dıjı teaşını arttırmak ve sıyasî partıleve hayvanl yağlann beslenme ruh Bozbeyh oturuyordu sevkedılmıştır Sağlık Bakanlıgı, davilerine aıt masrafın devlet bfatre devletçe yardım sağlanması yo Bozbeylı hemen tanmdj ve el bakıraından kalb hastahgında oçcsinden kar^ılanacağina dair blr rapor uzenndeki ıncelemelenni lunda Partı Meclıs Grubunun aldekı dılekçelerden bır tomar tu nemll rolu oldugu behrtilerek, hukıua bulunmadığmı» soylemi}yaptıktan sonra teklıflerını geleavçıçefı ve benıeri bitkısel tadığı karara karşı çıkmıştır Bu ko tır tuşturuldu elıne Kımisi alkış cek Sağlık Şurası na sunacaktır bıî yağlar tavsıye edılraektedır. nudakı goruj, Genel Merkeze ulaş tutuyordu, bır komut lizen•Sigara ıçmevin, az yiyın. anne tUTİmıjtır. ne Bozbeylının arabasının te\e babanızı seçın» sozlennın kalb kerlen verden kesıldı Bozbeyhastahklarma karşı tedbır olarak lımn gozlen dolmuştu. gosterıldığını anlatan uımanlar, «Komutan, burası milletin evi (Baştarafı 1 inci cavfada) dunyada, tedbırlerı almdığı ıçın <BastaraXı 1 inci aayfada) defcil mi"\.» Bovle haykırıyorlarıvıce azalan. fakat bızde halen tfirk, Garban Dirik, Murat Tan dı Bır emekh general, «Beni kalb hastalıklarının »o33'unu teşkıl ve Abidin öft adındakı öğrenasker kardeşlerimle karşı karsıDERECELER eden kalb romatızmasının ise sos cıler. bundan bır sure once. sol ya bırakryoriar» dıye bağınyor, 597 >al ve ekonomık imkansızlıklar 583 1 611 625 propaganda yaptıklan ve dev. bir başka emekll general, havajuzunden mevdana geldığını be515 566 583 498 532 549 2 rımcı evlemlere katıldıkları geyı vumuşatmaya çahsıyor. «*rlırtmıslerdır Profesorler kalb ro454 487 498 509 520 443 465 476 3 rekçesıyle, Askeri Fakülte ve kadaslar, binlerce kişi Meclise matızmasının, ozellıkle kuçuk yaş 399 432 443 454 465 476 388 410 421 4 Yuksek Okullar Komutanlığı gflrersek, parlâmenterler nasıl lardakı boğaz ıltıhaplarının zama 352 379 388 415 343 397 406 370 361 5 tarafmdan mahkemeye veritgdrev yapacak" Şimdi burava nında tedavı edılememesı yuzun315 336 343 308 350 357 364 322 329 6 dıklerını, ancak burada beraat bir memur gelecek. dilekçeleriden meydana geldığını, zamanın280 301 308 273 313 322 329 287 294 7 ettıklerıni, bunun uzenne Kara mizi alacak» dıyor. ancak kenda yapılabüecek basıt bir tedavı245 266 273 238 280 287 294 252 259 S Kuvvetleri Komutanlığının emnın şahsı kalb romatızmasına yadısı bozgunculukla, korkaklılıkla 210 231 238 203 245 252 259 217 224 9 nyle askerlıkten çıkanldıklankalanmaktan kurtaracağını söyle. suçlanıyordu Nıhayet birerle191 200 203 188 209 197 206 212 194 10 nı «Sviemişlerdır mişlerdır kol geçılmeye ızın verlldı .. Yo176 185 188 173 197 191 194 179 182 11 Bu olayın, devrımcüere yapılan neMcılerden ıkı emekîı paşa a161 170 173 158 182 167 176 179 164 12 baskı ve sındırme çabalarının rasında anlaşmazlık çıkmış, ta142 154 158 138 166 170 146 150 162 13 bır devamı olduğunu, devnmcı raftarlar var, bunlara uyarak 122 134 138 118 150 130 142 146 126 14 askerî oğrer.cılenn sık sık sıvüCemıyet yönetıcılcrı Amerika'da hareket etmışti Bın kadar bı102 114 118 98 122 126 130 106 110 15 lerın saldınsına uğradığını, yetkı1 müyon 800 bın ölumden 1 mılyon rer'ekol gıderken, yarısı nizaroı74 92 98 68 104 110 116 80 8$ 16 lılenı»' btitün bunlara seyırci kal200 buunın kalb ve damar hastayede kalmıştı dıklannı, hattâ Hacettepe olaylalıklan yuzunden meydana geldıMeclıs gorevlılerı, Büvenlık ted rı sırasında kışkırtılmış bır grup ğını, Batılı ülkelerde kalbden obın ıçın gınş kapılanm kapat taralından lınç edilmek istenen lum oranmın • n 5560'ın üzerınde mı«>lardı Bır emekli pırinç kaaskeri öğrencmın daha sonra Mer oldugunu belırterek, böyle bir 1000+ 50 olanlar ıçın 646 Emeklilik kesenejişe asa» ajlıfi pılara bakıp pencereden kendı kezKornutanh|ına gotürülerek tehlıke karşısında cıddı tedbırleı lertnı sevredenleri de işaret ede••~"T55b+ioo " T , ; « 8 alındığını anlatnuşlardır Cemırek «Suratlan da kapılar gibi dan dovuldugunü dne süren oğvet yonetıcılen Türtaye'nın de : 713 1000200 sert» divordu rencıler, «1 Milii Kurtttluş Sane kadar pahalı olursa olsun, Seçmenlerm ve sade vatandaşvasında, kitabı bırakıp tüfeğe sağlık kurumlarınm ortak çalışların sırdıklerı demir kapının sanlan yiğitlerin bannağı askeri ma'anvla cıddl yatırunlara girışBulçe \e Plan Komısvonunun getırdığı değı;ıklıklere gore memur bır kanadı nıha\et açıldı Bır tıbbıye, bue&n de susamazdı ve mesınin zorunlu olduiunu söyleve emekhleruı tibı olacakları gostergeler ile bunlara ıh?km net aylıkvarbay beşer kişılık t^uplar ha susnudı» demişlerdır mışlerdir. lar ile ılgılı tablo şoyledır: lmde ıçerı gınlıp dılekçelerın ve nlpbılece#ını tatlı bır dille söv A Y L IĞI E M E K L1 MEMURUN EMEKLÎNIN ledı Fakst otede emeklılerden 25 yıl % 63 35 >ıl «. 75 3» yıl •o7» Aylık Aylık bır enıp eenç bır yüzbaşiTİa mu 40 yıl[ •'•80 Eskı Yeni Eski Yeni Eski Yeni Gostergesi tutan gostergesi tutan Eski Yeni rtakaea edıvordu Genç yuzbaşı Derece 1755 2.844 nm biraz vumu$ak olmıvan hi 3063 2.025 3 281 1890 7000 625 4 375 3500 1000 2160 1 tap tarzı aralannda «tlbaylık 1755 2 853 1890 2 857 2 025 3 061 925 6 475 583 4 081 3.265 2160 1 1.536 2.266 tuSîenerallık tümeenerallık. kor 2 615 1.772 1654 2440 750 5250 498 3 486 2 789 1.890 2 1316 2 016 2 326 2171 penrral1k, Yareıtav. Danıştay U 1418 1519 443 3101 4.550 3 650 1620 2481 1097 1765 2 037 yelifti vapmıs nıce emeklivı sı 1.881 1.901 1266 388 2 716 2173 4 550 3850 1350 965 1561 1801 nırlendıno üzmıiştti Kendı«îinı 1040 1681 1.114 5 3 325 343 2 401 475 1.188 1.921 834 1401 898 1509 tıı^ppiuan bır emekli «Biz Türk 6 962 1617 4M) 2 800 308 1.725 2156 1.026 702 1242 756 1338 »UShlı Iranetlprine tÜTenİTor 810 1433 35)1 2450 273 1911 864 1529 662 1166 614 1083 duk Onun da bİ7e reva förece709 1250 300 2 100 238 166S 756 1333 $ 527 924 567 995 608 1066 pi hu muidu' » dıve havkınnca 1750 203 1421 250 648 1.137 9 987 439 855 473 Kİ 506 Meclıs Muhaf'z Taburundan bır 188 1316 1.575 225 540 1.053 10 425 848 395 787 908 456 varbay «Rica ederim. cüvendi1400 173 1.211 969 200 486 11 378 774 351 719 830 405 f'niz Türk silâhlı kuvretletir.in 175 1225 158 1106 437 885 12 307 628 331 676 775 354 773 378 bir föreviisi nlarak sizden i«lir150 1050 138 966 13 578 263 537 284 304 620 320 661 ham edıVonım Va7İfemİ7İ knlav. 14 125 875 118 826 480 446 ' 515 549 15 lastırmak icin lutfen bize var100 700 98 686 333 309 3S7 16 381 70 490 68 476 dım ediniz Tnlu açalım, %\r de rahat rahat dîlekceniri veriniz» ı vp^'vordT: Bır haçka yıla göre yfisde 79 oranında aylık «Polii caeinn. nolis çaönerilmekteydi. cırın ki hİ7i df kurştınlasmlar» Emekli, adı malul ve vazıdıye havkırıvordu (5) Malıye Komisyonu, toplamı (Baştarafı 1 inci sarfada) fe m&lullügü 539 (BaşUrah 1. Sayfada) yüzde 8'i bulan kesenekleri emek rumu tarafmdan satm almmak Dul ve yetım adedi 3 veya jündc kalırsa, Personel Kannlıler lehlne matrahda dıkkate alıstendığını açıklamıştır daha fazla ise 539 nu hukumleri geeerli olacaktır. mıs ve hesaplamayı hükümet taCHP Gümüşhane Milletvekıli Dul ve yetım adedi 2 klBeser kişılık eruplar, iceri gl «tsleri yavajlatma» direnişi, sarısında oldugu gıbı düzenleNurettm Özdemır, Bakana bu şıden ıbaret ise 480,50 nvor altında emekll avlığmırı işte tam bu arada >ururluj;e mışti konuda. şu soruyu yoneltmiştır: Dul ve yetun adedi 1 Msıra savısı ısım ve adresı vazıiı konmuştur «Montaj talimatnamesindeki (f) Bötçe ve Plân Komfcvonn şıden ıbaret ise 421,50 su djlekçevı memura veriyor v» Yalnız PTT personelinde sartlan yerine getıremediğı için ise gösterge tablosunu değiştirbır numara alıp çıkıvordu dışa değil, >edi yüz bini aşkın medövizinin kesilmesı \e faaliyetimis ve 1. derecenin son kademerı mur kesitnindeki birçok çcvTenin durdurulması cihetine gidisinin 1000 oian g&stergrsini emek lerde, işci statusüne geçmenin «1323 ve 1327 sanlı »ersonr! lilerc 82$. 16 ncı derecenin Uk ka len, Türk ortafı tarafmdan te1101 Sayılı Kanun' değıştıren memurivrtten çok daha lyi olkanunları altı ar önce vürürlflee sisleri bazı iş adamlarına ve demesi olan 70 gSstergesini 68 e Kanun tasarısı üzerınde ortaya duğu inancı gelışmektedir. Topfirdikleri ve mali hükümlen de OYAK'a satılmak ıstenip netice indiraıektedir. Bu göstergenin çıkan degışıklıkJer şoyle bır gelu sozleşme ve grev haklannı ııvrulandıjı halde TC Emekll alınamayan Tuzla daki jeep fab(7) katsayı ile çarpılmacı sonucu elde eden emekcilerin dtıruımılışme ızlemıştır. Sandıp Oenel MıidürlÜKÜ vürürrikasınm fahiş fı>atla MKE'ne saortaya çıkan rakam üzerinden 30 na ozenen memur kitlelerinin <D Hükümet tasarısında, meliıkte bulıınan 1101 savılı kanutın almdığı doğru mudur1* Parası yıllıklar için yüzde 70 üzerinden \arlığı. dunden bugune anlavimurların yüzde 5 memur yarnu hııkukî hiçbir sebep bulnnne miktar olarak tespit edilmişnet ayiıgi bulmaktadır. sın defiştiğini bite duyurrnakdımlaşma \e yüzde 3 Tasarruf mamasına rafmen hakkımda ny hr? îkinci 5 Yıllık Plân ve Progtadır. Işrilerin; iıcret, sosyal Bonosu kesilâikten sonra ortaya gulamamıştır » Bu 3 değışıVclıgın bazı derecerama uvgun mudur1'. sigorta. hastalık, üâç gibi alançıkan net aylıkları üterinden 30 Daha sonra uj'gulanması Içii ler itibarıyle orneklerı şoyledır: larda bazı memur çevreleringosterılen çabalar sıralanıyor den daha teminatlı ve daha şovls devam olunuyordu dılekçeBakan fabrıkanın satın alınmaDerec* / Kademe Hükümet Maliye Kom. Bütçe • PUn mureffeh >aşadığı inancı yayılde. dıgını, almmak ıstendığını belırtTaaann değistiriu de|istırisı maktadır Eskiden hor gorıilea tıkten sonra, şunları soylemıştır «Türkiye türa sivil. asker e1 (son kademe) 3 021 3 413 3 063 işçilik statusunun ve isçi sıfa«Yerli imalât oranı yuzde 45'de mekli, malul, dul \e vetimleri 2 (ılk kademe) 2.411 2 705 2440 tınm özlenmesi. toplumun dekaldığı için bu fabrıkanın musaahaklannı konıma komttesinin 3 » » 2J43 2 171 3.308 ğer yargılannm degişmesi badesını ben ıptal cttim. Kanuni Basbakanta pTobiemlerintiz üzen » 11 T74 853 848 kunından onemli bir işarettır. tolda fivat takdırlermi en bınuk rindeki mfiteaddit foriişme ar» » 12 759 690 774 en ciddî usulierle >aptırarak, bu zuları da maalesef kasıtlı olarak » 13 » 665 676 600 fabrikavi almak istiyoruz Satın is'af edilmemiştir. Simdi ise, alma için Millî Savunma Baka Kizli kapılar arkastnda hanrlanımız da beni devamiı olarak sınan, kazanılmı? haklan c«s Butçe ve Plân Komısyonunda, avans ödenecegını ve farklarm kıştırmaktadır Turkıvc'nın arazi den bir tasan TBMM'ne sessizce bu değışıklıklere ılışık olarak tazhükümet tasarısında yer alan sekBaromuzun 3689 SıcD •ayısınarabasma ihtiyacı vardır Geresunulmuıj, aradan be$ Kİin geçmınat rruktanlan da değistlnllınl komısyonun kabul ettığını da k«yıth bulunan kırse değer bedelini vererek tikten sonra Malive Bakanı tamıştır. Avukat soylemiştır OYAK da ortak olmak istiyordu rafmdan mesnetsiz beyanlarla SEVDA (EREN) Bir çaresizlik oldu. AID de bu işe lehte bir tasan ımiş eıbi dhzen BEŞER buyuk bir yardım yapacaktı Sim. lenen bir senarvo ile de kamu Komısyonun bır degışıkligı de vefat etmiştır di burada soyle)emeyeceğim bır ovuna takdim edılmiştır. MiUehükümet tasarısında yer alan ve Cenazesi 26i 1971 cuma gönu hadıse cerevan etti, maalesef bır tın hakıkı temsılcisi olan TBMM emeklılerm tedavı ve üaçlannın (Bugün) S£le namazını miıte$e)ler oldu, bu iş gecikti.» nin Cumhuriyetin kuruluşundan yuzde 20'sının emeklıler tarafınakıp SUH Camiinden alınarafc CHP Bılecık Milletvekıli Mehbu yana U defa. sosval püvenk ebedi istirahatftâhına tevdi edıdan odenmek şartıyla Emekli met Ergul, Konva Milletvekıli liji, hazırlanılmı? haklan orta lecektır Sandığınca karşılanması hükmu Orhan Okay. Ankara MilletveEbedıyete lntUul edan oıerdan kaldtrmava vönelen. 1101 ve aynen konmmustur. Malıye Kokıli Yusuf Zıva Yağcı, Ordu humeve Tanndan rahmet ve fce1186 sayılı kanunlarla memur misyonu, bu yüzde 20'yı de kal Mılletvekih (Baştarafı 1 inci savfada) Orhan Vural ve derli aıleıi İle meslekdatlarimıdırarak tum ücretsiz yapmıstı. za da ba«sa£hgı dıleriz Bır balıkçımn denızde bulduKırklareh Milletvekıli Beytı tSTANBUL BAROSÜ Tasan onumuzdekı günlerde KAY1P 5«b«keml kaybettıra ğu plâstık torbayı polıse teslım Arda, TBMM üyelerının ödenpk Hukumsuzdur. BASKANLlĞt Millet Meclisınde muzakere edıetmesıvle ortaya çıkan uyuşturuve vollukları hakkındaki 1 sayı. AU ART1R lecektır. lı Kanuna bır Tiadde eklenmecu madde kaçakçılıgından tutuk(Cumhuriyef 1687) (Cumhurıyet 1698 öte yandan, Butçe ve Plân Kosinı öneren karun teklifini Millanan 5 kışının kımlıklen açık... misyonu Başkanı Erol Akçal, son let Meclisi Başkanlığına vermiçlanmanuştır lerdır. beş yılda emekhlere yuzde 123 Guney Fransa'da Saınt • Louıs oranında zam yapıldığmı, memuı kıyılarmda meydana gelen ka TBMM üyelerinın ödenek ve lara bu sure içinde yapılan zamçakçılık olayında Fransız polıs hakkındaki | Orta, lıse ve yüksek okul derslen evlerınızde, ye . mın ancak yılzde 67 oranında ol volluklansavıh Kanuna 22/1/1962 ve gumruk memurları «Bakırlı» tarıhlı 1 şu mad• teneklı ve tecrübelı, genış oğretıcı kadromuz tarafm { dugunu. Türkiye'de 260 bin ka de eklenmektedirdan baz morfın yuklu daha bır• dan venİJr | dar emeklı. dul ve yetıme aylık çok plâstık torbanın denıze atıl «Emekli Sandıgından emekli • Her gün: 14.00 18.00 arası. Tel: 44 91 64. : odendığını soylemıştır mış oldugunu duşunerek, motoavlıiı alanlar, TBMM üvesi olAkçal, 1 Mart'tan itibaren n. yakaladıkları bolgede araştır• • • • .•.« « • • •• •. . • • « « • • • •• • • • •. .. • « • • . • .•• « • • • • • • . . duklan «iirece emekli aylıkları Cumhuriyet 1677 emeklılere yuzde 40 oranında mayı surdurmektedırler. alamazlar.» Yang: Kominisi Çin'i lanıyan ülkelerle ılışKimızı kesmekleyiz» Polislerin yan ödemeleri AP Gençlik Kolları, bonıba olayı için, «35 satılmışın işidiry) diyor ANK4RA (Cumhurivet Bürosu) Oncekı gece bombajla tahnp edilen AP Gençlik Kolları Ge nel Merkezınde bır basın toplantısı duzenlıyen Genel Başkan Ahmet Kalkanoğlu, «Bn hareketin Atatürkün rejimi emanet ettigi Türk eençliği tarafmdan vapıldıgına inanmıjoruz. Ve divoruı ki bu hareket Turkiyevi bir ^ırtnama çevirmeji amaçlavaa üçbeş satılmış \e verli isbirlikçilerinin duzenlediği korkakça ve haince davranışların tezahurü olmaktadır» demıştır. Emruvet ılgılılen, olayla ılgılı soruşturmaya dun de devam etmışlerse de, sonuç alamannşlar dır Demirel Komisyonu (Baştarafı 1 inci sayfada) bevanlarda bulunmuştur Me*ele. TBMM'ne nıabeten vaııfe goren sorustımna hanrlık komisronuna Ziraat Bankssı tarafmdan verilmesi gerektigi firmaya ait belgelerin tam olarak verilip verilmediği konusudurj» demış ve öretle sozlerine şoyle devam etmlştir «Ticaret Bakanlı|ı Bütçesinin Millet Meclisinde müzakeresi anına kadar bu konuda Komiıyon Başkanı sayın Naci Çerezei' nin kredı deplasmanlan ile ılgili elarak mfişterek toplantıd» vaptıfı açıklama dıgında herhan çi bir sfipbe tanımıvorduk. Ticaret Bakanlı|ı Butcesinin Millet Meclisinde musakerer n r a . sında firmaya ait bir de mttfet. tisler raporunun mevcudivetinden bahsedilmıstir. Raporu bu. lup okudum. GSrdüm ki rapor, meseleleri baska biçimde ele almıs. Yolsuıhıklan ve uıulsflz. lükleri en ince teferrnatına k a . dar tetbit ve teshir etmiştir. Savet. bu rapor Komisvonumu. za verilmis olsa>dı inanıvorum ki. Komisyondaki APH üyeler de oviannı bizim gibi »oru»t«r. ma açılması istikametinde kailanacaklardı. Bn rapor, Hacı Ali Demirel özel Y&kselis K«le)i Iırmasına ait dosvada yoktn, Ve istediiimiz mfifetti* rmporlan bize verilmemistir » «Bu hakikatlar ksrsmnda Kcmısyonumuzan ekseriyetle al dıfı kararın muallel oldufu bfitün çıplaklıgı iie mevdana çıkmış bnlanmaktadır. Konunon tekriri mttıakere yoln veya baska bir kanaldan yeniden ele alınması ımkânlarının arastırılma •ı, TRMM Baskanına dhsmektedir. Devamiı olarak kanayan ba yaranın tedavisi ve sayın Başbakan uıerinde veniden do|an süphelrrin temizlenmesi içın Metüs Başkanınm meseleye et koMnası zarureti vardır.» Eyleme geçtiler Bazı CHP'liler «Vurun beni» Bakan'ın cevabı Nejat Sarhcalı'nın konusma. •îina karşılık vermek uzere kursuye gelen Ticaret Bakanı Gurhan Tıtr»k, 13 numarah soruçturma hazırlık komıçvonunun istemi? olsaydı, sÖ7 konusu m u . fetti» raporunu incelevebıleceklerıni ifade etmı« ve konusma«ı, muhalefete bağh senatorlerm guluşmeleri v t alkışlarıyla karsılanmıstır. Meclıs Başkanı • Mimarlar Odası, t L Â N Ticaret Kanununun 384 maddnrt ile Sırket statusu gereiınc* Sintas Sosyal sehirciUk tnsaat v t Tlcarct A S nin hittedarlan 1971 ««n«i Mart avının İS Persemb» «unü saat 13 00 d* tıtanbul Ticaret Odati yrnı blnasının topianti ulonunda eklı Kundemdekl hıuuaları «orüımek üzere toplanacak »dı (encl kuru) tnplantısına davet olunur. Adi U a a a l Hcyct GtNDEMt Kalpten «Kürtaj Raporu» Bakanlıkta.. Çanakkale de karşı çıktı Inşaat Mühendisleri yöneticileıini destekliyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Mımarlar, Harıta Muhendısleri ve Orman Mühendisleri Odalan ile Teksen, Teknık ögretmen Sendıkası, Teknı kerler, Kamu Jeologları ve Jeofızıkçıler Sendıkaları ortak bır basın toplantısı d.lzenleyerek Inşaat Muhendıslert Odasuun devnmcı jonetım kadrosunu desteklemek kararı aldıklannı açıklamışlardır Odalararası Kurul Sözcüsü, bu gun Genel Kurul toplantısı başlayan Inşaat Mühendisleri Odasının bugunku yoneücılennı ıktıdann, çeşıtlı yollarla gorevden uzaklaştırmak ıstedığını açıklamış \e bunun ıçın de son çare olarak muteahhıtlerı orgutleme yoluna gıttığını soylemıştır Aldatılan kim? Sarlıcalı. raporun hangı tarıhte nereve verıldlğını komisvcnun hangı tarihte çahsmaya baj ladıjmı genıs olarak açıklamıs, arada 40 gunluk bır zaman Oİduğunu. raporun bu kadar za. man içinde muhakkak dosrava konulma>îi gerektığını ıleri surm»< Bakanı da «uçlavarak. «Rapor, ya Bakandan saklanmııtır, va da Bakan, gercekleri sakla. mıstır. Bövlelikle Komirvon de|il. TBMM aldatılmıştır» d e . mı«tır Emekli Tasarısı Gösterge tablosu Beş übbiyeli Dünyada durum Sevda Beşer dün vefat elti lstanbul Radvosu Tıyatro Şubesı dramaturglarından Sevda Be. şer, dun sabah olmuştur 1929 yılında Ankara da doğan Sevda Beşer, tstanbul Ünıversıtesı Hukuk Fakultesını bıtırmış, 1955'den 1965 yılına kadar avukatlık yapmıştır Oatetett'vt TGS reterı Mucahıt Beşer'ın eşi olan I Sevda Beşer'm cenazesi, bugun ] Şışlı Camıınde kılınacak oğle namazından sonra, Edıroekapı'da toprağa verilecektır Generaller için I Dıvan heyetl •eciml (bıjkan, 3 katlp, 3 OT aajntn m«muru> X ZabUlann divan heyeti tarafından Imzalannasi kararınm ahnması 3 İdare meclisl raporu İle mu* rakıp raporunun okunmafi. 4 19T0 <en«l bılinço ve kâr zarar heaabmın ekunman. kabuld ve 1970 tenmi tnııa melttı neticesine dair İdare mecltoinin teklifinta karara baflanmas) ve idare heyetı ile murakıplann ibran Sarlıcalı, Bakanın bevanatın. 5 MdddetJ bit*n v* lıtıfa cden da. (Raporda sadece telkin ve idare heyeti tzalannın varine yenüerlnln aeçllnıesine temenniler vardır; vani, SBÇ ve 8 1971 yılı için venl murakıpsuçlnluk mevcut detüdir) seklann •ecibnesine, lmdeki sozlerine de cevap verT tdare mecliti tzalarına verimıs, «Halbaki raporda, (Rısk Iec«k Oeretin tarini, tecavuzlerı bankalar kanunut Murakıplara verilecek Ocrvtin nun 44 Maddesınde açıklanan tayinl, kredı tesbıt vetkisine aykındır), • Ticaret Kanununun 334 mad(Terakkı Kollektif Şırketinin desina tevflkan sirketl* ticari kredıiendmlmesi ıle mevzuata j muameiede bulunmak Uzere bır ıstısna daha getinlmiştir), İdare mecllsi ftzalanna mezu(Orma ıçın fırma 125 bın lıralık nıyet verllmad, bır varlığa sahip ıken. Banka. 10 T Ticaret Ranununun S3S maddesıne tevfikan idare meclar Kanununun 46. Maddesıne ı lisinln azalannın yapageltn»kgore gereklı hesap vaziyetı «. ı te oldukları $lrket mevzuunu lınmadan tescılınden bır hafta j tetkil eden muamelelenn* desonra fırma aleyhıne 4 mılyon vam etmelvrm* mcıuniyet velıralık temınat mektubu venlrilmtata«, mesı teklıfınde bulunmak, obII DllekJer jektıf bir davranıs değıldır. Ve T. Ticaret Kanunurun 36î. madMaHre »»kanlı^ıtm* 49 9 19«»% de»l j K t | H K t hi«ı»dariar4B70 yı47.735 <ayılı tamimıne aykırıdır) lına ait klr v> zarar hetabı Uo Wtanço yılhk rapor va murakip ragibi hflkfimler vardır» demıstir porunun toplantı tarininden 15 Riın Sarhcalı, başka örnekler verevvel jırket Idar* merkeılnd» t«tkik edebUlder. dıkten sonra, şoyle konusmus tur: I Cumhuriyet 18«4 Erkekler için Plâtin giinler başladı ııı pLaitrı YÜlBİHlEnÇE .. .ERKE6E YUZBıNLERCE URA DAĞıTıYOR Platin traş bıçağının 5 lik plastık ambalajlarında nakit 1 O liralar OO 500 liralar, 1 O liralar, O 50 liralar, 20 liralar, 10 liralar, 5 liralar var. OlaylannArdındak. Ait sınır aylığı Sanayi Bakaoı Dilekçe 3 değişiklik Ayrıca Platin tras bıçaklarının 5 lık ambalâjları ıçındeki kartonda PLATİN kelımesını meydana getıren harfler var.* Bu harflerle PLATİN kelimesini tamamlayan Selofan kaplı ve altın şeritli PLATİN traş bıçağını 5 lı ambalajlarında alın Traşınız pırıl pırıl kazancınız bol bol olsun. 5000 Itra kazanacak. Açıklayamıyor VEFAT 5 yılda %123 zam Emekll maaşı alan TBMM üyeleriyle ilgili bir tekllf İSTANBUL ve TRAKYA DAĞITICISI f . ' . f ü / J TİCARET A,$. Ataturk Bulvarı • lstanbul Tel: ?1 12 03 Fransız Polisi TMGT Öğretim Müdürlüğü *imzalanmış olan tıarflerin birer nüshası İstanbul 9. Noterinde mahfuzdur, İlâncOılt. 2213 1697
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle