11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 Şubat 1971 eCüMHURİTET ıSAYFâ BEŞ Faiz ödemeleri hükümeti güç durumda bırakacak Altı milyarlık bono çıkarıldı Hafîanın Yorumu Tasarruf bonoları ÖZGEN ACAR Cümhuriyel Ekonomi Cumhuriyet Ekonomi Cumhuriyet Ekönömi umfiıriyet Tasarruf Boflpiarı kalkıyor Enflâsyonist baskı hazineden geliyor Ziya KAYLA Ay ortası olmasma rağmen. hazınemn Merkez Bankasından çektiği avans miktannda büyük bir azaUna olmamıştır. 1971 bütçestnin kabulünden sonra, hazinenin Merkez Bankasından çekebıleceğı kısa vadeli avans, yak laşık olarak, 1,2 milyar lira, artacaktır. Bu bakımdan hazine, 1 Marttan itibaren bu artıştan yararlanmayı düşünerek, Merkez Bankasından çektiği avans miktanru azaitma yoluna gitmemektedir. amacıyla Merkez Bankasma yatırdıidan paralan çekmeğe devam ettiklerinden (Bankalar mevduatı hesabı) haftadan haitaya azaimaktadır. NET ALTIN VE DÖVİZ Neı altın ve konvertibl dövız hesabında 6 milyon dolarlık bir yukseiiş olmuş ve serbest dövizle yapılan ödemelerde kullamlan bu çeşn rezerv 438,9 milyon dolara çıkmıştır. (Mnhtelif) b o lümünd« >"azılı bulunan ve borç miktan alacaklarından çok fazla olan dövizlerin net miktannda da 9 milyon dolarlık bir çoğalma görtıımektedir pozitolar, iki haftadan beri yükselmeğe başlarmşUr. lthaiât ışlemleri için alınmakta olan bu paralann artış göstermesi (1971 yılına ait rthalât rejimi karan) na göre yapılmağa başlanılan ithalât işlemlerlnden ileri gelmektedir. SONUÇ Bundan önceki ıki hafta içinde hızlı bir artış gösteren tedavjldeki banknotlarda, bu hafta 322 milyon liralık bir düşüş olmuştur. Bu azalmanın 201 milyon ürası ıthalâtçılann ödedikleri depozitolann Merkez Bankasma ya tınlmasından ileri gelmektedir. Böylec«, şimdiye tadar emisyonu arttıncı yönde etki yapan depozitolar, iki haftadan beri, tedaviildekj banknotlan düşürucil bir nitelık almışlardır. BANKNOTLAR Ay içindeki tialgalanmanm etkisiyle, bu hafta, 322 milyon liralık bir azalma olmuştur Geçen yü aynı tarihe göre olan artış °'.ı 25.5 oranmda 2 milyar 704 milyon liradır. Bu oran, normâl olarak "« 10 cıvarında bulunması gereken emisyon artışı oranının çok üstündedir. Arslan Başer KAFAOĞLU Tasarruf bonolan kadar Türk kamuoyunu ilgilendiren konu azdır. Çünkü bu bonolar, çok genis bir ücretii, tiiccar v e serbest meslek erbabı kitlesi tarafından odenmektedir. Ayrıca tapu intikallerinden, Spor Toio ve veraset Intikallerine kadar her konuda ahnmıştır. 1SS1 yduıda o yılın roemur maaşlarnıa lam dolayısiyle oldukça kabaran «iderleri dengeye getirmek maksadiyle. geleceği ne olacajp dü$ümilmeden konulmuştur. Gerekcesinde devlet yatınmlanna halkın katılması anlamıyla yorumlanmiî, hattâ ileride iktisadî devlet tejekkiilleri hisseleriyle deiHstirileceği ifade edilmi«ti. Bu maksat la ve gerekce ile getirilen kanuııla yüriirlüle jiren tasarruf bonolan c.ikar çıkmaz önemll gpekülâsyonlara koou olmujtur. Hali vakti yerinde olmayan kişller, ellerindeki "Sonofan yfizde 20^M' degeri*ıe sarraaya başiadılar. Piyasada bunlan toplayanlar yerden blter jçibl çoğaldtlar. Bu nedenle rakm yıllarda çjkarılan yeni bir kanonla bazı önemli adımlar atıldı. Örnegiıı bono üzerinde yapılacak spekiilasyonlan önlemek ö*ere, bononnn kendisiyle direkt İİEİsinl Ispat edemeyenlere bo ne deferi ürerinden yiizde 40 verıd ödenmesi miikeHefiyeti konuldu. Şimdi Maliye Bakanınm Bütçe Komisyonundaki beyanlanna gnre. hükümet nna paralan ödememek veya ödemeyi yaymak konusunda düîünce içindedir. Bir yandan da mevduat ve iç borçlanma faizlerine paraiel olarak faiz haddinin yüzde altıdan yiizde dokuza yükseltilmesi konusu in celcnmektedir. Hükümet aslı aranırsa hepslni kendisinin işlemedlği bir hatalar zinciri so tıucu 6 milyar lirayı aşan bir ana borcu on ydda ödemek zorunda kalacaktır. Hele bir de bono faizlerinin yiizde altı yerine yüzde dokuzdan faiz ijlemine tâbi tutulması ıjerçekleşirse bu yük daha da artacaktır. Asıl hata bu cebri tasarrufa jidilirken uzun vadcli düfiinmeyip giinünü kurtarma yı marifet bilen hükümetlerle yıllar yılı bu bonolan vergiy le değiştirmeyen iktidarlardadır. ki bunlar içinde 1965den beri eörev alan AP Hükümet leri ile 1963dan beri Maliye Bakanı olan uyın Erez d» pay sahibidir. Bu hatalar zinciri yüzünden az gelirliler somürülmüş, yok ba hasına ellerioden çıkardıkian bonolan alanlar milyonlar vurmuşlardır. Hükümet itiba nnı soıı derece zedeleyecek bir çörüm yolunu bir ihtimal olarak bile 8ne sürmek, bu hatalar zincirinin mubakkak ki en büyiik halkası olacaktır. Bonolann ana paralan konsolide edilirse, yani borç ödenmesi zaman içine taksitlerle yayıiırsa, hükümetin ve devletin psikolojik açıdaıt kayıplan büyük olacaktır. Çünkü aynı işler memur ve emekHlerin biriken maa? farklan içinde yapılmaktadır. Her ge. ri bırakılışın tepkileri eski tepkileri daha da jiddetlendirecektir. Bizce yapılacak şey, başta işlenon stratejik hatanın düzeltümcsl ve bononun vergiye çevrilerek hasılatının on yıl bono ödemelerine ayrılması. bu dönem sonunda da bn karanhk uyırulamayı tarihe gömmekten ibarettir. Hata, borç verenin vergi de verebilecefini düşüncmemekten ilert selmi$tir. Hatalı gidişe devam edilirse, daha büvük hatalar işlenmek zorunda kalınacaktır. Ekonomik ve malî olaylarda erasta yapılan hatalan düzelt mek belki zordnr ama zornnludur da. Devrim hükümeti 1961 yılmda halkı zorunlu tasarrufa v e bunun sonucunda da devletî kaikıntnaya iten iyi niyetli bir kar.un çık»rmı?t:. Kanun, «Yatırımlar finansman fonn teskili ve Usarrnf bonslan ibraeı bakkında» idi. Devrira hükümeti, kalkınma için yatırımlann yapılmasını bu yatırımları finanse için de bir fonun kurulmasını, bu fonun suyunun da tasarruf bonolarıyla akmasını öngörüyordu. 223 sayüı Kanuna göre, bu fonda toplanacak paralarla sadece tarım, sanayi ve ulastırma sektörlerinde yap:lacak yatırımlar v e bu konudaki projeler finanse edilecekti. Hükümet böylece halkı tasarrufa yöneltiyor ve küçük tasarrufları oluralu bir yönde kanalize ediyordu, Ayrıca, tasarruf sahiplerine de yüzde 4 7 oranında değişebilen bir faizle değer kaîandınyordu. Yapılacak yatınmlardan elde edilecek katroa değer, ödenecek faizden yüksek olacağı için kalkınma hem ucuz, hem kolay olacaktı. Bu iyi niyetli düsünce v e fonun özellikle 3 sektöre yönelmesi kararı zaman içindeki uyçulama ile bozuldu. Tasarruf bonoları âdeta bütçe açıklarını kapatan, cari harcamalarda kullanılan ve hukiimetJere butçe açığında <can simidi» olan bir kaynak durumuna getirildi. Borç yiyen kendi cebinden yer şeklindeki halk sözunü hükümetler ıınutmuşa benziyordu. Yatınrnlan finanse için ne bir fon kuruldu ve ne de bu fon tanm, sanayi v e ulaştırma sektörlerinde kullanıldı. Sadece vatandaslardan zorunlu borç alma yolu olarak uygulandı ve tasarruf bonolarıyla devlet İtibarı zedeiendi. KAMU KESİMİ Bu kesimde görülen 58 milyon liralık yeni düşüşün nedenl, Katma Bütçelı îdareler, İktisadî Dev let Teşebbüsleri ve diğer amme müesseselerinin Merkez Bankasındaki mevduat hesaplanm arttırmalandır. Bu hafta, ticari senetler Uzerine alınan avans ve kredllerde 94 mUyon lira, zirai »enetler üzerine almanlarda 43 milyon lira, tahvil Uzerine almanlarda lse 7 milyon lira olmak üzere, toplam olarak 144 milyon liralık bir azal ma olmuştur. Ancak bankalar, Merkez Bankasındaki mevduat hesaplanndan 80 milyon lira çek tıkleri için, bankacıük sistemine \eriIen kredilerdeki net azalma 64 milyon liraya düşmüştur. Bankalar, yıl sonu bilânçolannda likidite durumlarını iyi gostermek TASARRUF BONOSU SORUNUNA ÇÖZÜM ARANIYOR AP Milletvekili Mesut Erez, Maliye Bakanı olmadan once bir kanun teklifi hazırlayarak tasarruf bonolannın «Vergi haline» getirilınesıni istemişti. O tarihlerde, şimdiki bütçe komisyonu başkam Erol Akçal başta olmak üzere bazı AP milletvekilleri de bu Jeklifi benimsemişlerdi. Ancak, Hükümet, Erez'in teklifini benimsememi», yerine, hazineden alındığı tevsik edilemiyen bonolardan vergi alınmasını öngören bir tasan hazırlayarak bunun kanunlaşmasını sağlamıjtı. Erez Maliye Bakanı olduktan sonra miUetvekilliği sırasmda hazırladığı teklifi 1970 Ocak ayında tasan haline getirmiştir. Bu haber önce gazetemizde yer alnu«, daha sonraki günlerde di ğer gazetelerde de yayımlanmıftı. Ancak kamu oyunun tepkisini gözcnüne alan Hükümet, bu tasarıyı geri almak zorunda kalmiftı. Şimdi Maliye Bakanlığında yine tasarruf bonolarının kaldırüması ya da diğer tedbırlerin bulunması konusunda hazırlıklar yapıldığı önc sJrülmektedir Önümüzdekı aylarda bu konu aydınhğa kavuşacak 10 yıldan beri uygulamada çeşitli aksakhkları görülen tasarruf bonosu sjstemine yeni bir çözüm yolu getirilecektir. Bugün için enflâsyonist baskı tehlikesı hazineden gelmektedir. Merkez Bankasındaki kısa vadeli avans besabuu, kanunun nrısade ettiği son hadde kadar kullanmakta olan nazinenin, sıkışık KARŞILIKLAR bir durumda oldugu anlaşılmak tadır. Hazine. 1971 bütçesinin 37 Bu hesapta yenı<len 71 milmilyar lirayı bulan giderleri yon liralık bir artiş görOlmesl üzerinde "'• 15 hesabı ile, 5 milyıl sonlanna doğru, mevduatta yar 550 milyon liralık yeni hadbir kıpırdama olduğu bususunden 1 Mart 1971 gününden itida, geçen hafta ileri sUrdügıimuz baren yararlanabilir. Böylece, düşüncevi doğrulamaktadır kendısine tanman 1.2 milyar liDEPOZİTOLAR ralık yeni avans olanagının, Mart ayı başında ne kadannı Ağustcs 1970 tarihinden beri, kullandığına bakarak, nazinenin oldukça duzenli bir düşme gösaz ya da çok sıkışık durumda tererek 5 milyar liradan, Ocak oldugumı anlamak kabil olacak1971 ayı sonunda, 1 milyar 736 tır milyon liraya inmi? bulunan de EKONOMİK DURUM ,GÖSTERG£Sİ • ••flllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMItimilflllfllttlltlllllllllllllllltl Ödenecek mi, ödenmeyecek mi? Şimdi, aradan 10 yıl geçmis, bonoların ilk yılına ait ana paralann ödenme zamanı gelmiştir. 1 Mart 1972 tarihinden itibaren ana paralann ödenmesine başlanacaktır. Biz burada «başlanacaktır» dedik. Kanuna göre öyle olması gerekir. Fakat, Maliye Bakanı Mesut Erez'in Bütçe Komisyonunda önceki gün yaptığı konusma ötedenberi halkın «Tasarruf bonolarını hflkfimet ödemiyeeektir. göreceksiniz..» şeklindeki endışelerini kısmen doğrular nitelikte görülmüştür. IVIilvon TL olarak tniktan Bir yıl 5ncni 14'2/197* veva azalı$ Bir vıl önreye t»*e Bir hafta önceye göre HESAP ADI A) Merkez Bankasınca verılen avans ve krediler (NET) Hazıneye Ekonomik kamu keeimine Bankacıhk sistemine B) Hazinenin talıkun edilmis borçlan C) Net altın ve dövız D) Net aktif kalıntısı T O P L A M A) B) •"€> D) Son cetvele röre 13'î 1971 Bir hafta, âncf«t 6 î 1971 llllllllllllllllillllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirilll Erez, «Tasarruf bonolannın ana paralannm rtdesi henâz Cdmemiştir. Vade önümazdeki yıl dolmaktadır. Tasarruf bonoUnnın ödenip ödenmiyrceîi, v j da bir konsolidasyon taaansının getin'iip setirilmiyecegi önBmüzdeki yıl belli olacaktır. Böyle bir taaarı ile felirsek, • zaman konnvu tartışını. Nedenlerini izah ederiz. Tasarmf bonolannın ödenmediğini iddi* etntek i(in henfiz ANKARA, Cumhuriyet Bürosu zaman erkendir» demiştir 1972 yıhnda acaba hükümet bu bonolann 1961 dilimi olan ana» 1 paralan ödeyebilecek gtiçte midir? 1972 yıhnda ödenecek aha pa' m».' n Vergili v* vergisiz tasarruffcp>rç}arMHS*değişt: • • 31 T e w » ü z 1971 tarihinde sona ra. 415.5 milyon liradır. Gelecek yıl. 40 mnyar lira ci^anndabl^ lerin yanacak bonolan ile değiştııraeden doğan verginin, H a . ma^ı beklenen Bütçenin atıcak yüzde l'ini teşkil edecek bu razıneye 1 milyar liraya yakın bir gelir sağlıyacağı öğrenilmiştir. kam, bunun norms] olarak ödenebilecegini ortaya koymaktadır. 930 sayılı kanunla, tasarruf bonoAncak. 1971 vılmda devlet mennurlarına ödenmeyen ve 1972 yılına ları kanununda bazı değisikbırakılan maas farklan unutulmamalıdır. 1971 yılı için 6 milyar, likler yapılmış ve bonoların ve 1972 yılı için de 6 milyar olmak üzere en azından hükümet yenilenmesi ve sahiplerinin 1972 yılmda 12 milyar lirayı personele öâtmek durumundadır. iaptanması yoluna gidilmiş41İ5.5 milyon liranın ödenip ödenmiyeceğinin tartışmasının yapıl;i. Bu kanuna ilişkin olarak dığı bir yılda 12 milyar liralık bir ödeme güçlüğü Ue karşı karortaya çıkan değiştirme süreşıya kalan hükümetin ne yapacajı «üphelidir. leri 31 Temmuzda tamamlanmaktadır. Çözüm bulunamadı Hükümet, tasarruf bonolan konusunda arayıs içindedir. Dahâ bir çözüm yolu bulunmamıştır. Erez'in sözleri bunu dogrulamaktadır. $u tabloda tasarruf bonoları tahsilatı ile, o yıl içinde ödenen faizleri yeralmaktadır: Tıllar 1961 1%2 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 T e k u n Ihraç edilen bono m i k t a r 415.516.310. 408^09 590. 472.136.670, 533.771.210, 633.106.330, 757^24.500, 900.118.340, 623.501.930, 727^08.380. 771.108.500. «.244.091.7S0, Hazine bir milyar gelir sağlayacak 4 172 3 247 5 582 5 385 2 131 20 518 3 714 • 3 240 6 060 5 388 133 18 555 4 211 3 305 5 646 5 3M 1 903 20 451 7 498 2 1 998 1 963 2 704 789 39 58 . 64 228 «1 322 Tedavüldekı banknoüar 13 322 Mevduat karşılıklan 4 717 Çeaitll nitelikte d o p o z U o l a r ' ' » f \ 900 Net •pasif kalıntısı "519 T O P L A M 20 518 limilllllllllllllllllllllMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMtlıllllllll 10 618 3 928 13 644 4 646 71 7 18 555 401^^' 283^ Jtf 20 451 1 963 67 450.000 Ton/yıl kapasitesini 1.000.000 Ton/yıl'a çıkarmakta olan Değiştirme şekli Faiz tutan 15.000 000, 33.500.000, 5OJÎCO.0OO, 88.000.000. 120JOO.0O0. 186.882.370, 205.500.000, 248.000.000. 210.500.000, I.157.S82JJ0, Bu tablodaki faiz tutarlarını ikiyle çarpmak gerekir. Çünkü bu faiz tut«rl«n yıldaki bir taksidin karşılığıdır. Her yıl iki taksit dönemi bulundufu için 1970 yılı sonuna kadar Bütçeden 2.3H.0O0.0O0, hralık faiz ödenmis olmaktadır. Bugüne kadar t a h . «il edilen tasarruf bonolarına faiz ödemesi daha devam edecektir. Örneğin. 1968 yıhndaki ana paranın faiz ödemesi 1978 yılmda tamamlanacaktır Bunlardan birincisi, vergisiz beyanname vermiş olanlann aldıkları tevsik belgesine bağh olarak ellerindeki tasarruf bonolannı vererek, yenilerlnl almalan gerekmekteydi. Beyanname aldıklan halde bunları 31 Temmuz tarihine kadar değistirmjyenler haklannı yitireceklerdir. tkincisi ise vergili değistirme ile ilgilidir. Kendilerine ait olmıyan bonolan vergi Bdemek suretiyle değistirme durumunda olanlar için de son tarih 31 Temmuzdur. Bu tarihi geçiren ldşilerin ellerinde kalan bonolar geçerli olmıyacaJc ve bunlar Haaineye gelir kaydedilecektir. ÇUKUROVA ÇİMENTO SANRYn T. A.$. nin OflHOTAIZL! TAHVİLLERİ İki kanaldan yandan Maliye Bakanlığında yapılan tahrainlere göre şu iki kanaldan toplam ve yak laşık olarak 1 milyar liraya yakın bir gelir beklenmelct? dir: 0 Söz konusn süre içinde bo notannı değiştirmiyenier. % Süre içinde bonolan değisrt rip de yüzde 40 ve 20 orarcn da kesilen vergilerden bır: kenler. Kesin gelir rakammın 31 Tem maz tarihinden sonra ortava çıkacağı anlaşılmaktadır. öte 10 yılda 100 liraya 60 lira faiz Durum böyle olunca, bugüne kadar tahsfl edilen 6.244.000.000 lirahk ana paraya yılda yüzde 6'dan 10 vılda ödenecek faiz toplamı 3.744.000.000 lirayı bulmaktadır. Bunun 2 milyar 316 milyon lirası bugüne kadar ödendiğine göre, bundan sonra ödenecek faiz miktarı 1 milyar 428 milyon liradır. Devlet bütçesine giren 100 l i rahk tasarruf bonosu, 10 yılda beraberinde 60 lirayt götürmekte, ancak bunun karsılığmda yatınmlar, proieler değil de cari harcamalar finanse edilmektedir Dış borç konusunda olduğu gibi, iç borçlanma da bir politika yokluğunu ortaya çıkannaktadır. Böyle bir iç borç politikasının olmadığını yine faiz sorununda göriiyoruz. Tüm devlet iç istikrazlarının faizleri e'ıı6'dan 9'a ç ı karılırken. tasarruf bono'arının faizi, Erez'in deyimiyle «cebrt b tikraz» oldugu için yüzde 8'da bırakılmaktadır. Bundan sonra ne yaptlabilir? (î) Hükümet, ana paralan, verdiji söz cerefince 1972'den i t l . baren normal olarak Sdemeye baslar. Ba d a r a n , «artılan devlet itibarını knrtanr. f2) Devlet bu borclarını Bdemeyi bir konsolidasyon kanun ta«arı«ıyla erteler. Erez'in sözlerinden böyle bir sonuca gidileceği anlasılıyor. Bu durumda devlet itibarı tüm sarsılacağı gibi, her vıl Bütçenin açıklarını kapatmak için çıkanlan iç istikrazlar zor alıcı bulur Bundan 8nce çıkanlmı? tahvillerin değeri de sarsıhr. (5) 939 savılı Kannnun 19. maddrsi nvjnlanır. Böylece 1» yıllık bir çecikmfylf de olsa, vafandaslann bazı yatınmlara ortak olraalan, ve yatınmlann fînansmanı saflanmıg olnr. Güveninizdir 1 Mart 1971 Pazartesi gününden itibaren TÜRKİYE İŞ BANKASI T. ÖĞRETMENLER BANKASI T. EMLÂK KREDİ BANKASI T. VAKIFLAR BANKASi şubelerinde satışa çıkacak olan Devlet fahvîli için ikramiye feıib edilebilecek ANKARA Devlet îç isttkra? tahvillerine uygulanacak faiz had lerini tesbit ve gerektiftinde ikra mive ke?ideleri tertibi hakkındaki 1344 sayıh kanun dünkU Resmî Gazetede yaymlanarak yürürlü*e sjrmiştir. Kanunın l inc l maddcsinin illc cümlesinde. «çeşitli kannnlara gön çıkanimıs olup henöı itfa edilmemis bnlunan devlet !e intikraz tahvillerinin faiz hadlerini pivasa şartlannı rfcnnünde tuta rak arttırmaya ve errektiçinde bu UhvJMer icin ikraroiye kesidelrri tertip etmeve Malire Bakanlı;ı relkîlidir» denildikten sonra ik>r ci cümle Jle şu hükürn sevkert') miştir «Bn tahvillrrin faiı hadlen»? rapılacak defişikllk ve ikrawp keçideleri ile ilgili işlemler Milive Bakanlığinea tesbit ve ll'n nlunur.» 20 milyon tutarındaki ÇUKUROVH ÇİMENTO SANRYtt TAHVİLLERİ Hamiline aittir. 6 yıl vadelidir. İSTENİLDİCİ THKDİRDE 3 YIL SOJVBA PRRRYA T.A.S. ÇEVRİLEBİLİR. Bonolar kalkacak mı? Buraya kadar saydıklarımi7 Szellikle bugüne kadar ihraç edilmiş bonolann geleceği ile ilgili idi. Bundan sonra çıkacak bonolara nasıl bir yön verilebileceü konu=unda da durmak gerekir : # Tasarruf bonolan kaldınlabilir. Ancak, 1971 malî yılı B ö t . çesinde 1 milyar 150 milyon lirahk bir geiir kaynağı olarak tasar. rut bonolar. gSsterflmektedir Hükümetler, bu kaynaktan kolay kolav vazgeçemezler # Tasarruf bonolan kaldınlıp yerine aynı oranda «Kalkın. ma Wrsi?i» adıvla bir vergi konnlabilir. PcHtik tarafı afır ba»an bn karan slacak hüküroe( va da parlamento. haikı. tasarruf adı altında «Tatamaktan knrtarmıs ve Bütçeye «afclaın bir gellr kaynagı bnlmns olnr. # 930 layılı Kanunun deRistirdiSi 223 sayilı Kanunda 6n?ördü?ö «Tatmmlar finansman fonn> admdaki fonun ruhun» uveun bir fon kurulur. Bu kanaldan gerçek verimli yatınmlara y ö nelen pro.ieler finanse edilir v« bunlara vatandaslar, bonoları »»rsıhgında «rtak olur. Her yıl ana paramn »rhfi Î96î'âe 415 mHvon Hradan 1971'd» I mJlyar 1S0 milyon liraya çıkısı, buna Ilişkin olsrak faizlerin (vüıde fi'da da kalsa, yfizde 9'a da çıkta) «gırlıgı geleeek hükü. metleri güç durumda bırakacaktır. 1.000 ve 5,000 liralık kupürler halindedir. * Tahvillerin itfasına iki yıl sonra başlanacak, her yılın Ocak ayı içinde yapılacak çekiliş sonuçları Basın yoluyla duyurulacaktır. * Faizler ve itfa edilecek tahvillerin bedelleri adları ilân edilecek Banka şubelerinde ödenecektir. ÇUKUROVA ÇİMENTO SANAYİI T. A. Ş. Sermayesi ve ihtiyatlarc 65 milyon TL. 1969 yılı kâri: 25 milyon TL. BÜYÜK ORTAKLARI % 52.4 hisse ile Ordu Yardımlaşma Kurumu %41.9 hisse ile Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Şubat: 26 Zilhicce: 30 lılıliUlih ALTIN Besat Hamlt Aziz Nap»İ7<m Cıımhnrijet 1Î3.50 133..ı 1 M 1S8. IST 1(0. V. 1 «.MU2.27I15.31İ17J6I19.27I 5^)2 E. 1 12 431 6 321 9.37112.001 131111 08 34 kna kUc* 13* İM^»•J4 MM Reklim: 34/16G9
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle