11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
TEMEL ESERi Milll Eğıtim Bakaniığınca •1000 Tenul Es«r» serisinden yayınlanan aşağıda ısimleri yazılı kitaplar Bakanhk Yaymevienyle butün kitapçılarda S'er lira fiyatla satışa arzedilmiştir. 53 Seçmeler Cahit Sıtkı TARANCI HazırlayanGültekin SAMANOĞLU 54 Yaprak Dökümu • Eskt Şarkı Reşat Nuri GÜNTEKÎN 55 M. Kemal Atatürk'ten lazdıkUrın Prof. Dr. A. AFETpJAN. (Basın: U479/1681) 1000 umhuriyet Kurucusu: YUNUS NADİ MEMET FUAT'IN SECtlKLEKI TÜRK EDEBİYATI 19631971 Edebiyatsever dostlanmza en iyı armağan Dokuz antoloji bir faltu içinde satışa çıkanldı. 87.5 lira. DE YAYINEVt, P.K. 1198, İstanbul tlâncıhk: 1848/1690 47. yıl, sayı 16732 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Telgraf ve mektup adresi: cumhuriyet tstfnbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 o ^D pUDat UUITia 13/1 c o • . /*.., « 0 7 * Askerlere ödeme reddedildi SİLÂHLI KUVVETLER İÇİN BAKANLAR KURULU'NA YENİ TEKLİF SUNULACAK TRABZON'DA SÖZLEŞMELİ HEKİMLER, BİR HAFTALIK «EYLEM» KARARI ALDILAR Beş tıbbiyelinin askerî öğrenciliğine Bütçe ve Plân Komisyonu, meınıırlardan ayn bir gösterge tablosu hazırladı Polislerinyan ödemeleri yüıde 100 arîtmldı ANKARA Bakanlar Kurulu «yan ödemeler» konusunu gorüştüğü, 22 Şubat 1971 gunkü toplantısında, ordu personeli içın yan ödemeleri kabul etmemiştir. Aynı toplantıda, emniyet örgütünde görevli personele, «iş riski», «iş güç son verildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) racaklarını açıklamıs. «Bnndan sonnf üniformamız, isçinin fabl rikada, köylünün tarlada giydiği; kısiamız tüm Anadoludur» \ demişlerdir. Kalabalık bir öğrenci toplu. luğu ile askerî öğrencilerin de hazır bulundukları basın toplantısında askerlıkten çıkarılan Lütfü DokuzoŞlu, Necati E r . (Arkası Sa. "., Sü. 5 dp) Tıp Fakültesinde Silâhh Kuv. vetler hesabına okuyan 5 oğrenci, «sol propaganda yaptıklan, devrimci eylemlere katıldıkları» gerekçesiyle askerhkten çıkarllmışlardır. Konuj'la Ugili olarak dün Tıp Fakültesi Morfoloji Enstıtusünde bir basın toplantısı düzenleyen. 5 devrimci Askeri Tıbhıye oğrencisi, Danıştay'a b• EmekliTasarısıyine değiştirildi 1. derecenin son kademesindeki bir memur, 3063 lira nlacak 30 yıl hizmetli ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Emeklılikle Ugili 1101 Sayılı Kanunda değişiklikleri öngoren kanun tatarısı Mıllet Meclisi Bütçe ve Plân Komisyonunda önemli değişıkkklcre uğramış ve emeküler için memurlardan ayn bir göstercc tablosu düzenlenmişür. Bu tabloya göre l'nci derecenin son kademesi memurlar için 1000, emeklıler için 625 ve 16 ncı derecenin birinci kademesi memurlara 70, emeklilere 68 olarak tesbit edılmiştir Hükümetin getirdiği tasarıda 1 inci derecenin son kademesinden 30 yıl sureye göre emekli olsn memurun 3021 lira. Maliye Ko misyonunun defiştirisinde 3413 lira alması öneriliyordu. Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirisine gore 3063 lira alacaktır. Bütçe ve Plan Komisyonunda kabul edilen tasanya göre emeküler için uygulanacak yeni gostergeler şoyledir: (Arkası Sa. 1, Sü. 3 de) Turhan ILGAZ lüğü», «hayatt tehlıke» ve «temininde guçlıik çekılen personel» zammı olarak yapılacak yan ödemelerin onaylandığı öğrenilmiştır. Bakanlar Kurulunca kabul SİGARA İÇMEYİN, AZ YİYİN,, edilen şekliyle, emniyet personelı içın uygulanacak yan ödemelerde, eskisine oranla polislere yuzde 100, polıs okulu ve polis koleji öğrencılerme .yüzde 60 zam yapılmış tır. Böylece 400 lira olan toplum polisi tazminatı 800 lıraya, 300 lira cıvarında olan ötekı polislerin tazminatı da 600 liraya çıkarılmış olmaktadır. Orduya yok Ordu personelı içın Mılll Sa\unma Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kuruluna götürülen yan ödeme önerısi ise Bakanlar Kurulunca reddedıJmiştir. Öğrenıldigine göre Milll Savunma Bakanlığının' hanrladığı öneride, yan ödemelerden tüm ordu personehnin hiyerarşik düzenin gerektirdiğı eşitlik içinde yararlanması öngörülmüştür. Bu na göre, tümen ve daha küçük birliklerde görevli askerî personele bir albay aylığınm net tutarımn yüzde 10 u oranında, tümenın üzerındeki birliklerde görevli personele ise yüzde 6 sı oranında yan ödeme yapılacak. astsubaylar yan ödemelerden, yine net albay »ylığının yüzde 4 ü, orduda görevli sivil personel ise yüzde 2 si oranında yararlanacaklardır. Polislere yapılacak yan ödemelerde, eskisine oranla yüzde 100 artışı kabul eden Bakanlar Kurulu, Millî Savunma Bakanlığının ordu mensuplan içın hazırladığı bu önergeyi reddetmiş, yeni bir Önerinin getirilmesini istemiştir. Hazırlanacak yeni öneride, orduda kimlerin. ne oranda yan ödemeden yararlanabıleceği belirtilecektir Bakanlar Kurulunun «tedbır tasarılannı» görüştüğu toplantısından sonra uzun boylu açıklama yapılmışken «yan ödemelerin» görüsüldüğu toplantımn (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Kalpten ölenlerin oranı yüzde 55 Türkiye'de 1 milyon kalp ve damar hastası var İSTANBUL HABER SERVİSÎ Türkiye Kardiyoloji Cemiyeti tarafından «Kalb Hastalıkları Haftası» münasebetiyle düzenlenen basın toplantısında, Türkiyede son yıllarda ölenlerin '» 55 inin kalb \e damar hastası olduğu, her > ıl ortalama 250 bin ki?inin bu hastahklardan öldüiü belirtilmiştir. 1 milyon cirarında kalb hastası olduğu tahmin edilen Türkiyede bu hastaların bakımı ve çalışamamala> rı jüzünden meydjna gelen ekonomik zararın yılda 3 mil yar lirayı aştığı tahmin edilmektedir. Kardîyoloji Cemiyeti adına Prof. Altan Onat, Prof. Nıhat Dorken ve Prof. Remzı Özcan tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında, bütün dünyada gerek ekonomik, gerekse sosyal bakımdan büyük bır sorun haline gelen kalb hastalıklanna karşı bütün Batıh ülkelerde olduğu gibı ciddi tedbırler alınması ve halkm aydınlatılması gerektiği belirtilmiştir. W«nbul ve tnnir'deki emekli du! ve vetimler, <tün 11«1 de^ştirilmesini protesto için birer açık hava toplantısı yapmışlardır. İstanbul'daki açık hava toplantısı, Taksim AUnında düzenlenmiş. «Haklann alımşına kadar mücadele andı» içilmiştir. Yapılan konuşmalarda ise, «Emekli dul ve yetimlerin ahını alanlar, ıflâh olmaz» denilmiş ve aoıta, «Atam sana sığınıyoruz» cümlesi yazılı bir çelenk konulmuştur. (Potoğrai: Tulay DİVİTÇİOĞLU» s > y ı U K a n u n u n Emekiiler TBMMye dilekçe verdi Giriş yollan Muhafız Taburu tarafından kesilen emekliler beşer beşer alındı Fikret OTYAM ANKARA Anayasanın 62. Maddesi gerefcince dilekce hakkını kullanmak üzere iki bin kadar sivil ve asker emekli de. isçilerden, ögrencilerden, çesitli is kolları mensnplarından sonra dün «=nkağa döküldüler» ve TB MM'nin kapılarını zorladılar. Kadın erkek. sivil asker emekli. malul, dul ve yetımler de 1101 sayıh Kanunun kendılerine aynen Uvgulanmasını istemek ve haklannı alabılmek için dün saat 9.30'dan itibaren TBMM ana piriş volu üzerınde toplanmava basladılar Türkive Tüm Sivil, A<=ker Emekll. Malul. Dul ve Yetimieri Haklannı Koruma Komitesi. ba'ta Basbakan Sülevman Demırel oldugu halde her yere başvurmuşlar. bir so. nuç alamavınca «ikâvetlerini bil dirmek üzere TBMM'ye toplu halde gidıp tek metin halinde hazırlanan sikâvet dilekçelerinı vermegi kararlaştırmıslardı. Saat 10'a doğru bir çıg gibi büyüyen ve bu devlete sivil ve asker ke^imde vıllarca hizmet eden. kımkınin gngsünde solmuj seritlp «Istiklâl Madalyası» O!JB emeklılcr TRMM'rlen irçrı al\n(Arkası Sa. 7. sü. 1 de) Bazı CHP'liler Anayasa değişikliğine karşı PTTde teknisyen. direnişi sona erdi ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa değişikliğiyle maaşlarııı arttırılması teklifine bir kısım CHP' lilerin imza ko>ma>acağı anlaşılmıştır. Ana\asada bir değişiklilc yapılarak maaşlarııı değiştiriimesi için hazırlanan teklif ve Hazineden partilere >ardım sağlanması konusu CHP grubunun başlıca meselesi haline gelmiştir. Açıklama yapılmamıştı PROF. DORKEN VE PROF. ÖZCAN BASIN TOPLANTISINDA Neler yasak? Profesörler, darnar sertliğınden meydana gelen kalb hastalıklanna başlıca nedenler olarak, şışmanhk, sıgara içmek, tansıyon yükseklıği, şeker hastalıgı, irsiyet yanında, insan ruhunu rahatsız eden bütün sosyal şartlarla aile geçımsizliği, işsizllk, maddi sıkıntı, işten atılma kor(Arkası Sa. "3, Sü. 2 de) istanbul Fen ve Edebiyat fakülteleri süresiz, Kımya 5 Mart'a kadar kapalı.. İSTANBUL HABER SERVİSÎ İstanbul Üniversitesi Senatosu, dün Rektbr Vekili Prof. Lütfü Guçer'ın başkanlığında toplanarak, kapalı bulunan fakültelenn açılma tarıhlerinı ertelemiştır: 1 Mart 1971 gunü açılması ge, reken Fen ve Edebiyat Fakülteleri süresiz, Kimya Fakültesi ise 5 Mart 1971 sabahma kadar kapalı kalacaktır. Üniversite Senatosu, aynca; Personel Kanunu ve Reform TaTeknisyenlerinin, Persarısı üzerınde görüşmüş ve ilsonel Kanunu uygugililere bir muhtıranın verilmelamasında haksızbğa sini kararlaştırmıştır. uğradıklan gerekçesiyle başlattıkları direniş, kamu personel i kesimindeki bir kuvvetli ejiliGüneş tutulması mi ortaya çıkardı. Özel sigara fabrİkaları kurulması teklii edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Ziraat Odalan Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Karacabey ile Genel Sekreter Zeki Yücetürk, dün Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu'ya bir muhtıra vererek, Türk sigaralannın uluslararası piyasaya fnrmesini sağlamak amacı ile özel sigara fabrikalarının kurulmasını istemişlerdir. Bu konudaki teklıfın detaylan, Uerde ıçıklanacaktır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) PTT teknisyenlerinin 4 gün süren işi javaşlatma eylemi, dün PTT Teknisyenlerı Derneği yoneticileri ile ülaştırma Bakanlıgı ılgılıleri arasmda yapılan gorüşmelerden sonra. kaldırılmıştır. Telefon. telgraf ve teleks görüşmelerinin büjük blçude akANKARA (Cumhuriyet Bürosu) sadığı dırenişin sona erdırilmeMillet Meclisı Maliye Komisyosiyle ilgıli bır açıklama yapan nu, Emlâk Vergisi Tasansını ayÜlaştırma Bakanı Orhan Tuğrul. nen, Meclis Orman Komisyonu ise Orman Affı Tasansını genış «Mevzuat değişikligini gerektirleterek kabul etmiştir. Her 2 ta meyen haklı isteklerin PTT Gesarı da, Meclıs"e sevkedılmiştir. nel Müdürlüğünce kabul ve uyOrman Affı Tasarısı, öncelik ve jrulanması hususunda mutabakata vanlmıştır» demiştir. ivedilikle görüşülecektir. Teknısyenıeı dün gorevleri ba Orman Komisyonu. af kapsamına giren 30 kental odun, 10 şma gelmış ve normâl şekilde kental kömür, 5 metreküp gayri çalışmışlardır. Bır yetkili, diremamül ve 3 metreküp mamül nıs sebcbıyle omken işlerin bıran mal miktarlannı bırer mısli art önce bitınlmesı ve aksaklıklann giderilmesi içın kesif bir çalıştırmıştır. Böylece, örneğin. 60 kental ma içıne gınldığını bildirtnıştır. odun kaçakçılığı af kapsamma girmektedir. Emlâk Vergisi ve Orman Affı tasarılannı komisyonlar dün kabul etti Değişen değer yargılaıı lâh değildir. Memur statüsünde bulunanlar grev yapamıyacakları için bu tür yollara başvurmaktadırlar. Nitekim geçen yıllarda Türkiye Öğretmenler Sendikasuıa bağli öğretmenlerin girijtikleri boykot hareketi de aynı biçimde değerlendirilebilir. PTT teknisyenleri arasmda, memur statüsündcn çıkıp işçi statüsüne girmeyi kisisel haklar bakımından daha uygun ve geçerli bulan genis bir akım vardır. Bu eğilimi savunan PTT OI.\VI.AHIN ARDINDAKİ GERÇEK PTI olayı izlenemedi İstanbul'daki kısmi güneş tutulması, dün saat 11.11 11.58 arasında meydana gelmiş, fakat hava kapalı oldugu içın olay görülememistir. Ancak Rasathane, teleskoplarla olayı izlemiştir. Ankara dahıl, bazı bölgelerde ise tutulma olayı, hafil olarak görülmüstür. Bilindiği gibi PTT teknisyenlerı metnur statüsüne tâbidirler. Personel Kanunu uygularnasından memnun değildirlcr. bu yüzden «işleri yavaşlatma» yöntemiyle protesto hareketine girişmiîlerdir. «İşleri yavaşlatma», grev kadar etkill bir *i Teknik Personelİş Sendikası, on sekiz bin kişiye varan PTT Teknik Personelinin işçi statüsüne geçmesiyle durumlarının temüıata bağlanacağım iddia etmekte, bu yolda gerekli adlî yollara başvurmuş bulunmaktadır. Eğer, müracaat olumlu bir sonuca bağlanırsa, PTT teknik pcrsoııeli grev ve toplu sözleşme yöntemlerini kullanmak ola naklaruıa ka\Tişacaktır. PTT teknik personeli memur statü••• (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) CHP Genel Başkanı tsmet lnönünün Anayasa Mahkemesinin mnaşlar ve Hazıne yardımı konularındaki iptal kararlarını yeren ilk parti lideri olması bazı CHP'li parlamenterleri memnun etmemiş. bunu da Anayasa değişikliği ile sağlanacak paralar konusunda hazırlanan teklife imza koymamak la göstermişlerdir. CHP Grup yetkilileri Anayasa değişikliği teklifıni kimlerin imza etınedıği konusunda dün bilgi ver mekten kaçınmışlar ancak bir par ANKARA (Cumburiyet Bürosu) lamenter, tebessümle bunu «ağır toplar» seklinde nitelemiştir. Demırellerin kredıleri ile ilgili •Yaptığımız soruşturma sonun olarak Soruşturma Hazırlık Koda <aşır toplar>ın Kemal Satır, Ni misyonundan gizlenen Ziraat Banhat Erim, llhami Sancar Sadi Ko kası Müfettiş Eaporu konusunda çaş, Alı İhsan Goğüş, Sezai OrKomisyonun üyesı CHP Senatörü (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Nejat Sarlıcalı, Cumhuriyet Sena ' tosunda dün Ticaret Bakanını,, basma ve Cumhuriyet Senatosu i na «Gerçeklere aykın beyanlarda bulunmakla» suçlarnış ve De. rmrel Komisyonunun aldığı kararın muallel olduğunu iddia et1 miştir. Gündem dışı söz isteyen Sartı • Montaj şartlarına uymayan bir jeep calı'ya AP'li Başkan Vekili Macit Zeren, söz vermemış Ancak yafabrikasını Makina pılan oylama sonunda bırkaç AP Kimva satm alacak linın de lehte oy krllanması sonucu Sarlıcalı kürsüye gelmiş'ır [ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Önceki gün Anadolu Ajansı taSarlıcalı. Demırel Komisyonu ile rafından verilen ve gazetelerde Millet Meclisinde önceki gün ilgili olarak bazı belgelerın mey«Parlamenterlere yeni haklar taSanayi Bakanlığı Butçesi gdrüşüdana çıkmasiyle konunun yeni | lurken Sanayi Bakanı Selâhattin nmdı» başhğı ile yer alan haberle bır şekil aldığını belırtmış. «Builgili olarak Millet Meclisi BaşkaKıhç, CHP Gümüşhane Milletvenı Sabit Osman Avcı, bir açıkla nunla alâkalı olarak Ticaret Bakili Nurettin Özdemir'in bir sokanı basma ve dün de Cumhuri rusu üzerine. bır jeep fabrikasıma yapmıştır. yet Senatosuna «rerçeklere aykın Avcı yine A. A. aracılığı ile yapnın Makina Kimya Endüstrisi Ku(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) . tığı açıklamada:«Millet Meclisi ü(Arkası Sa. 7, Sü. a de> yelerine ve bakmakla yükümlü olduklan kimselere verilecek tedavi masraflan hakkuıda hazırlanmıs olan jönetmelik, basında (parlamenterlere bazı yeni haklar verild;ği > seklinde yorumlanmıştır. Aslında böyle bir şey yoktur. Eskiden beri yapılagelen tatbikat. bir yönetmelik halinde tedvin edilmiş tir» demiştir. ( MARSİLYA, (AP) İstanbul timanına kayıth 500 tonluk «BaDevlet memurlarınm ve bakmak kırlı» motorunda önceki gun 350 kilo Baz morfın yakalandığı. Franla yükümlü oldukları kimselerin sız pohsince açıklanmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) (Arkası Sa. 7, Sü. S de) "Demhel Komisyonu değilJBMM aldatıldı,, Meclis Başkanı Avcı parlamenterlerin tedavisi konusunda açıklama yaptı SANAYI BAKANI, BAZI GERCEKLERİ MECLİS'TE /^ÇIKLAYAMADI Fransız Polisi, 5 Türk gemicisini 350 kilo baz morfinle yakaladı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle