14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 Şubat 1971 ÎÎTET iVTJMHUR tPEK (22 25 13 Çemberlitaş) Kadın ve Kumar E. Taylor • RTS. tSTANBVL (21 23 67 K. M. Pasa) Boston Canavarı T. Curtis RTS MARMARA (22 38 60 Beyazıt) Hayat Bağlan R. Schneider RT. ÖZLEM (23 62 96 K.M.Paşa) 1 Yaşamak Kolay Değil A. I?ık R. 2 Birleşen Yollar T. Şoray R. ŞAfAK (22 25 13 Çemherlilas) Boston Canavan T. Curtis Rİ SİNEMA SUR (23 67 12 TopKapı) 1 Savaj Devleri H. Roof RTS, 2 Vahşi tntikam J. Garko . RTS ŞIK (î>2 35 42) Beklenen Şarkı H Koçyifeit R. TILDIZ (21 11 37 Aksaray) Onları Yükaeie As E. Eastwood RTS AZAK TtTATROSU Mazatfe* Hepgüler (23 62 46) .Bo?anma Tarifesi», (Çaljıh oyun) • Cuma 21.30, cumartesi, pazar 18.15, 21.30, «Hafız Beyatl DUm. bek», pazartesi, salı 2130, caışamba 18.15, 21.30BVLVAR TirATROSU (Fındıkşa» de a 48 92 81 76 82) lkl€HÜR GÖZLÜM Pazartesi 21.U BELÂL1 GELİN MüzUtaJ k e . medl S perde. Persembe baric; dijer tümla 21.14. Cnjnartea; Pazar 18.15. UEVIS KLSU RABAJCE TUfATKOSU (44 46 75) iKulOp 12 utlunde) «HA BK DIYARı Pazartesi o a n c heı gün i l 3ü Çarsamba. Cumartesi Pazar 18.30 da matine. Çarsamba raaürjed* balk v« taJebeve tenzilât DORMEN: Bugiin Aşk Gibi 15.00 ve 18.15 «İkl l a n ı k Bir Alık. 21.15. UOSTLAB rlVArKOSLı KarOk Sahnede (49 56 52) ROSENBERGLEB ÖLMEMELt Pazar 18.15 2115 te NEKRASOF Salı 18.15 21.15 de ASÎYE .VASIL KLRTULLR. Pazartesi, Çarsamba, Cuma. Cumartesi 18.15, 2115 de. ULLKtZ SUKURI KNUt.N CtZZAB «« Ortaklan tryifl TİTATKOSI) (BOrO» Satond» (46 60 64) . MOHFİN • Salı. Per. sembe: Cuma 2130 • Çarsamba 15.30. 2 U 0 • Cumartesi: Pazaı 18.30 ve 21.30 da. GÖNÜL ÜLKÜ GAZ.*NFER ÖZCAN TÎYATROSU: (Cmit H y a t . rosunda 48 «3 32) KOCAMIK NİŞANL1SI KomedJ 3 perde. Pazartesi, Salı, Çax$anıba 2L3U, Cuma; Cumartesi: Pazar 18.30 ESENTEPE BÖLLMÜ .Ayrılmaksa Maksadın. Komedl. Oyun 2 perde Cuma; Camartesi; Pa zar 21.30'da. tSTANBUL rlYATKOSU t«4 St M> ( E l h u n n ) gadık ŞeBdÜl» Çı«JID tens» HfiziklJ oynn • Pazutot oartc. bcf «ece H.15. Cucunba. OartoC Paau ISM d* KENT orUNCULARI (4« M S» • 47 36 344) HOCAMIN OLGLN LCK CAĞI Cumartesi. Pazaı 18.13; 21.15 de. VÇ KIZ KAR • DE3 Çarsamba, Cnmı 18.]5: 21.1$. KELEBEKLEB GİBİ Cumartesi. Pazar 15.00 de tÇERDEKÎ Salı 18.15: 2115. Çar;amba 15.00: Perjemb» 2115 KAOIKÖY IL (3i âl 51» ÜOLAF Poliiiye komedi Pazartesi hariç. her trün J1JO Cumartesi Pazar 18.00 da. KÜÇÜK KOMED1 TTyATROSü Mehmet Özekit (31 36 81) Koca M. Paşa L'yan Sülejman Oyun 3 perde . Pazartesi hariç, her gün 21.13 Çarsamba. Cumartesi, Pazar 1544 de matine. MUAMMKK KARACA 141 M «Zl CİBALİ KARAKOLU Müzikal OVUD 3 perde Pazartesi hariç her gece 2130 Cumartesl. Pazar 18.00 de, Perşembe halka. ölrendye her gün tenzilâtlı KİSA SEKEZLI TOUiA ASKINER TIYAfKOSü (ŞUli «7 |S «S) ÇARK çar»amba: 15.00 ı « i renci> Persemba lg.SU. (Halk); 2130: Cnmartett: Pasar UJM ve 2130. Cuma 15.00 fHalk v e öğrenci) 21JM da K l J . l l LYGUR VE ARKADAŞLARl Sehzade Ba$ı 27 71 8«) 'Bazıları Musakka Sever., Salı hariç, her aJc$am »1.30 Camartesi, pazar, 18.15 ve 21.30. OKALOGl,O rltATHUSIj ı l a «• Ml ANNEMB KOCA ARIYORTJM Perserabe Hariç her ak^MS 21.1* de. Carsamba. Cumartesl. Pazar 4 5 15 t*. Pazartesi 2113 v« Carsarab» 15J0 da halk v uleb* tenzilâtlı OCAK sAHN*a>l (Aren. n t u . rosunda • «9 84 19) ÇİL HO • ROZ Pazartest rtariç her «ec« 21 15: Çarsaraba: Cumanaal Pazar 1815 de mattn*. DEVR} SÜLEYMAN 7 1 7 Ocaktan IUbaren: Pazartesi bartc ner e « « 21 15. Çarsamba Cumartetl Parar I».i5 51 ]S de LLVt URAZ: .Göriicüye Çlkıyorum» (Komedi 2 bölüm): pazartesi hariç her gece 21.15. Çarşamha; cumartesi; pazar 18.15 matinc. C l MA1TMUN KABARK r l T A t ROSH rakslm SıraseİTtler Otel Keban alrı (49 90 1») SEN ADAMI DELt EDERSİN Salı, Çarsamba 2130 VATANDAS CEZMETTİN Perşembe Cuma 21.30. Cumartesl. Pazar 18.30 • 21.30 da. HALKEVt DENEMt TtYATROSU: BakırköJ (71 59 49) HAMI.ET 7» Pazartesi hariç. her gece J] 15. Pazar maünt 15 00 :SATFA ALT1 BEYOGLU ANKARA («4 16 SS) 21.30 da EIveda Mr. Chips Rj. Diğer »eansiarda Pamuk Preıues 7 Cuceler Z. Değirmencioğlu AS (47 63 15 Harbiye) Onları VUkseğe As E. Eostvood Rİ ASLI (46 70 »1 Besiktaj) | Pamuk Prenıes 7 Cüceler R. 2 Tel Örgü A. I*ık ATLAS (44 0S 35 Beyogiu) Onları Yukseie Aı E. Eostnood 40 YILÖNCE 26 Şubat 1932 tarihli .NKARA 25 (Telefonla) Hükümet, bütçe tetkikatma devam etmektedir. Yekun hentiz kesinlikle beüi olmamıştır. Bununla beraber 145 • 159 milyonu bulacağı sarulmaktadır. İnamlır bir kaynaktan sızan şayialara göre, Mecliste, memur maaşlanndan yapılması düşünülen indirime taraftar olanlar azdır. Bu rnaaşlardan bııhran ve kazanç vergileri kesilmektedir. Bu sene ayrıca maaşlar ni BARBAROS (OrtaköT . 47 (H 79) 1 Ölünceye Katlar • A. Işık, 2 Güıuüunı Çekeceksbı S. jferdağ DIİNYA (49 33 S] • Beyo#lu> Boston Canavarı T. Curtis RTS EMEK (44 84 3» Beyoglu) Kadın ve Kumar E. Taylor . RİS İNCt (48 45 95) Birlesen Yollar T. Şoray R. IglN {4« 22 54 Mecidir«k6 y ) ı Şampiyon A. Işık R. 2 Kadın Avcıları S. Alkor R. FİTAŞ (49 01 6« Beyoğlu) Ö lümden Korkmayanlar R. Welch Rİ KENT (47 77 63 Sişli) Kadın ve Kumar E. Taylor RİS KEREM (46 70 91 Besiktaj) 1 Kadın ve Kumar E. Taylor RTS. 2 Sahte Hajdut R. Srefan RT KONAK (48 2S o«) Geceyarısmda Seks C. Jurgens Rİ LALE (44 35 95 Beyoğlu) Birleşen Yollar T. Soray R. LEVENT (4. Levent 64 06 »9) Bitmeycn Karga J. Bryncr Rİ. LLKS (44 03 8e Beyo(lo) P a muk Prenaea 7 Cüceler R. M1STIK (46 15 14 Bejıktas) Kadınlar B. Sonfot RT. RÜYA (44 54 57 . Beyoğlu) Deh5et Pire Nuri Y. Köksal / Zoro Dişi Fantoma'ya Karjı N. Cehre SARAY (44 16 3S) O M Ölitaı Saeıyot R. Kent RİS SİTE (47 «9 47) Boston Canavarı T. Curtis Rİ SİNEMATEK: 14.00 ve 16.30 Hlroşima Sevgilim. Alain Resnais. 1900 ve 21J0 «Hiroşima Çocukları Kaneto Şindo. SAN ı48 67 92) Beyaı Güller II. Kocyiüt R. t'NAL ı44 93 0* Ka<ıtnDa3a) 1 Aflama Drgmtz Hayat M. Mutlu. 2 İjporUcı K ı ı r'. Akın R. T t M AR (49 64 72 . Bevotlu) Beklenen Şarkı H. Kocyttft R. TF.Nf ATLAS (4* «5 02 Kurtnlu;) Kiev'deki Adam E. Herdman R.T. TENt MI1.EK (44 42 89 Beyoğlu) Kiev'deki A d a n E. Berdman R. ZAFER (44 93 N Kammpa;») Pamuk Prenset 7 Cüceler R. ALEMDAR (22 3S 83) Pamuk Pren•es 7 Cüceler R. AYVIS (21 52 58 Çapa) Boston Caaavan T. Curtiı RTS •U.LVAR (21 3b I» AKsarayl Birtejen Yollar T. Şoray R. CtNDEŞ (27 7] 88 Schıadebajı > Onları Yükseğe A s E. Eastwood RT GIL (27 71 8S • Şehzadenasıl Beklenen Şarkı H. Kocyiğit R. GÜNES (21 « 1 * 0 Aksaray) 1 Savaş Devleri H. Roof RT. 2 Yaşamak tçin Dua Et \ V Martin RTS HAKAN (23 42 33 Kararümrtik) Beklenen Şarkı H. Koçjijit R. K ADI K Ö Y (36 00 50 Kadıköy) Ezo KaIrsi Japon filmi ATLANTİK (55 43 70) Birlesen Yollar T. Şoray R. ERCAN (37 22 00 Kadıköy) Birleşen Yollar T. Şoray R. StREYY/l CEP (36 06 82 Kadıdıköy) Birleşen Yollar T. Ş o ray R. ERGİN (33 18 26 Csküdar) 1 Pamuk Prenses 7 Cüceler R. Galalı). 2 Kötu Kader K. Tibcf AS HAKAN (36 «5 89 • Kadıköy) Çifte YiirekB Y. Giiney KENT (36 96 12) Generallerin Gecesi Ö. Şerif RT OCAK (36 37 71 Kadıköy) Generallerin Gcccsi Ö. Şerif RİS OPERA (37 29 07 Kadıköy) 1 Martla Çılgın Yenge İstanbul Tijatrosu 18.45; 21.45 te. ÖZEN' f36 99 94 Kadıköy) Kadın Satılmaz K. Tibet, H. Darcan SUNAR (33 06 18 • Üsküdar) Sartana'nın Oyunu J. Garko • RTS SİNEMA 63 (55 10 S4) Çılffinlar Plâjı J. B i s e t R.T. SÜREYYA (36 06 82 Kadıköy) Kaktüs Ciçeği t . Bergman RİS ÜSKÜDAR (33 24 75) Aska Doymayan Kadın O. George, II. Frartk RTS. tesadüf Oymı 2 perde Salı hariç her g o o 2100. Paau da tenDİath FATfH (22 Ul 71) BALABAN Pazartes< haric <>er tfto tlM, Pazar 15.30. Salı ögreaclye. Carsamba halka tenzilâtlı. AL ŞAPKALI KJZ Çocuk oyuou. Carşamba 14^), Pazar 11.00 de K A D I K Ö Y (36 31 21) Doktorun Derdi Tragedia S perde. Pazartesi Salı hariç, her g ü n 21.08. Pazar 15.00, Cuma 21.00 halk v e öğrencilere teıuilat. Sırık; Obur; Camgöz Çocuk Oyunu Çarsamb» 14.30; Paıar H 00 ( SKÜDAR: (33 03 97) • «RAÇAK» (Piyes 3 perde); Cuma hariç heı Itu> 21.0*'de. Pazar 15.30'da. Pacarteai öğrencl; Persembe balk tenrilitll. «Boiac Han» Çocnk oyunn. Carjamba 14JO. Pazaı 11.00'de. AYFER FERAY TİYATKOSU: (Eski Alkazar Tiyatrosu 44 74 93) i l e d i KocaJı Hürmüz», Salı 21.15 18.15; Carsamba 21.15: Perjembe 18.15 ve 2115. •Henekseler r ı rındi'i Cnmartesi 18.15 ve 2 1 1 5 de. «Teyzeler Kanstı» Pazar 18.15 ve 21.15; Carsamba 18.15 halk ve talebeye. Curnhuriyef Bütçede ıslahat dan emekiı fceseneğl de çıktılc. tan sonra geriye kalacak maas, memurun geçinmesini ancak; sağlıyaçaktır. Bunun için böyle bir indirim bahis konusu olamıyacak, belki kadrolarda bazı daraltroalar yapılabilecektir. Çıkarılacak yeni emekli kanunu ile ikramiyeler, devlet için ağır bir yük olacagından bir kaç sene hiç bir memurun emekliye sevkedilmiyecegi d« söylentiler arasındadır. Â TIYATROLAR 9EBİH TİYATROLARI HARBİYB 46 06 2S) İVANOV Paurtesl haric her gün 21.00; Paıar 15JÜ: Çarşamba ö f r t n d : Cuma halk snınü KOMED1 (44 04 0») Bn na • Şehirde BUMM BU GE€E • E S K î. DÜN Işaktan şehrimize 30 vagon şeker gelmiştir. SİLÂHLARI kısıtlaroa honferansında Rnslar. ilgill devletlerin silâhlı kuvvetlerini dağıtmalannı istemişlerdir. TEKİRDAĞ mebusu Celâl Nuri Bey, Medise verdiği bir takrirde «Gazetelerin, okurlanna ikramiye dağıtmasıru yasakİJyan basm kanunundan başka çiîcolâta imalcilerinin kutu ve paketlere koydııkları ikramijelerin kaldınlmasuu da» teklif etmiştir. • • Mbulmac muma duyorma. 9 Hannan amanı saplan yaymakta kullanılan u:un v e çatallı ağaç: kürek ytrine çatal olan tarıro aracı: oyun» da cezalı cocuk. YtKARDDA.V ASAĞ1YA: 1 tstaobul'uD zaptı Ue caml» ye çevrilen yedi kiliıeden: cuirurda mânasına olan kilise; isim. 2 Kakrcıhkta ve hamur fsierind» kullamlan bir eitkinin kokulu tohumları; kimyada nikelin ılmgesi. 3 Tersi ev mânasına (eskt dil): sigaranın katranlı olan k i s mı. 4 T e n i yeter olan miktar; Uzakdogj'da ikiye ayrılmıg bir 01ke. 5 Yüksek bir «eyin en üst noktası: yeri. 6 Ylgit: teklifli SOLDAN SAĞA: 1 Kabuklu bir deniz ha>"vanı. icii dıçlı olmama veya deviete a;t 2 Karşılıklı iki hava veya «u mânasına. t Tuna'nın Avusturya» dao oeieo koakıntısından meydana selen girlu: bir î * dap; kimyada alüminyumun simpanyol dansigesi. 3 Çok uzaklardan gemi v e nın adı. 8 ya uçak haber veren rnodern ciBirisiyle e j haz; vüâyet mânasına. 4 Dumalenma taklidin m geçtiğl verde bıraktığı kara: nl rapma; kolay kolay aldanmayıp aksine tersi erkek başkalarını aldatıp tıile hurda dasesınde biı lavere ile menfaatint sağlayan. 5 perde. 9 İslenmemiş ham veya tabiatta olBir renk; duju gibi; Afrika'da bir devlet. SİmdiM za6 Kedi köpek yavrusu. 7 Milman mânajı liyetçl Çin'in bulundupı adanın na. ismi. 8 Tersl bir balık adı: u BEHİYE AKSOY GÖKSELARSOY TO$LIK I HRISTAK1 Tarihl Aile Tavemaa ORHANBORAN ŞlMt fiÜNEII ltUHIM OZORU NHUISaNUISU İİKIEN GULDEREN GÜL ISEVGI AKIN İJANÎ STİL Ork.vel IÜSTAD PETRO 3fe Iç 40 TL. |Mer Carîamba matine. felmenU rlc» ı Eslnizle olunur. Tstiklâ» Cad. Postacılar Sok. Beyojlu. Rex «41742 • «9375S L • • • • SELDAflLKOR SEVDA AYOAN A ASEFPİLÖRUMCERH L GULSUMKAMU .LYORGOVAPURiOiS I ™ KOHAVA L StlDA AŞK/M HALDUN KENAN £ SEMA SERAP USTUNPOYRAZ DAMLALARor*. s>sll Kenı sites> GOLDFîNGER 6789 . »IANA A1AC0Z • Û ?*MLCUK ALAGUZ*R i AfllLAR H 5 KURPtDİ.TAPRAKM r IY K0NS8MASY0N20TL ^NÜRHrWBMCire ••URHAN OAMCIOĞİU» • YAKUTİ Ory.r.ılı M CKOC* V Ork. MUHİTTJN PATÛAJ C StMZAB MATıl^İ tEL47734»«4U tel 46 06 71 Ikt Uena ivkı fİMhil D U T . L Per* carsambac. tesı pazar matıne ISTANBUL TAVEPJNA CAK/LDA Neşe Karaböcek • S E V D A F E •k B E R K A N T A N t L Ü F E R *• S E V T A P E • S E R P İ L B t ZEYNEP NLR AZAK Ertuğrul R D A Ğ A Y D A N T İ R O L SUDA Deniz ERSENvePopFolk AYLlN AVSUN ERCAN BÜLENT OKAL ve ESRA ERTE\ AYSİN SİMER NİL . GÜN Orv PERİHAN ATEŞ 6 DOST ORK. ERTAN ANAPA Özel orkestrası ile PAKİZE Rezzan RUHİ SU DARVAŞ BtRNUR ERSAN ERDORA U9btS Altın Set birincislı AD6XLA ( İ S D Saotöz). , SEVDA KARACA DORUK ONATKUT Oık. v« B E R N A E G E L İ Carjamba. Parar 1« te rr.stine Rez: 372084 374366 HASAIM MUTLUCAN SKRPIL SBPEN f\, TtH* TANKILA* O»H. TAKOİH IDf N «CAR t«LT*4 cpmzİE öz (ONS NÖBETÇI ECZANELER • BAKIRKÖY: Yeni. Sezgin fYeş. Köy): Yıldız fKü.Cek). Saglık (Safraköy>. Aydın fOsmantyei. Yeni iKanarya^ Hayat (Güngören). Yayla fBah.Ev), Yılmaz ıS'r.Evı. Isık (Esenler) •) BESİKTAŞ Yüksel, Ortaköy, B*bek: Ankara (Leventl ' ' m BEYOÖLU: Rebul. Hayat. Halk . • EMİNÖNÜ: Hulusi Bayar. Nuruosmaniye. Yeni Beyazıt. Aksaray. m EYÜP: Çükran. Sagmalcılar. Hayat fSaSmalcıIarl. Ümit (Rami>. Silâhdar • FATİH: Iffet, Tüzün. Sehremini Merkez. Aksaray Merkez, Gonca ( K o . M u P a ) . Fazilet (Balat) • GAZİOSMAXPASA: Emler, Kiicükköv • KADIKÖY: Merkez. Bahariye. Hssanpaşa Sağlık, Al'.ın. Binzet. Derman ıFikirtepe) A KARAKÖY: Ziya Boyer m KASIMPASA: Güven • SAHıYER: Alâattin. Emirgân • StSLt: Sisli Safak. Nurcan, Pangaltı. Havat. Yeni ıMec.Kovı. N'ursun /Gültepel; Kaptanpasa fOk. M P V ) : Ömür • ÜSKÜDAR: Üsküdar: Nükhet: Havat ıKuzguncukl: Ümraniye fCaâlavan) • ZEYTİNBURNU: Merkez. Özkan Ork. v e Filö menü IçkJ dahil 3f5 TL. Cuma eılnü Davanlara matine S TL. TEL.: 63 69 68 Ahmet Sezgin Çarsamba; Pazar matine. Rez.: 2 ] 47 70 j B.TV. ÇAR8AMBA S.B C.TSSI PAZ. MATHMC1STI. »R radyo 0555 0600 06.20 06.30 07.00 07.05 07.30 07.45 08 00 08.10 08.30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.30 11.30 12.00 12.10 12.25 12.40 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.05 16.05 1620 16.45 17.00 05.55 06.05 06.20 06.30 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 09.00 0920 09.40 10.00 10.05 10.30 lljü 12.00 12^0 13.00 13.15 14.00 14.15 14^5 Açılış, program Knran'r Kerlm' ' a m " " ' ' Saz eserleri Günaydın Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, bava durumu Hafil batı müziği İstanbul'da bugün Beraber şarkılar Keman soloları Türküler Ev için Şarkilar Arkası yarın Haberler Küçük konser Okul radyosu Şarkılar, saz eserleri Haberler Türküler Küçük orkestra Şarkılar Haberler, Resmî Gazete Dans müziği Reklâm programlan Ü Aksu Orkestrası Şarkilar E. Aris ve arkadaşlan Dört ses ve dört saz Haberler Okul radyosu Türküler Sizin için Oyun havalan Haberîer İ Ş T AN ! BASIN ILAN KURUMU 31.12.1970 TARİHLİ BİLÂNÇOSU AKTİF KASA Nakit Çek 499.874,15 10.131.85 489.742,30 2.971.753.21 349.870. 8.786.826.30 369.621.70 329.830,64 SERMAYE ÎHTİYAT AKÇESı KARŞIL1KLAR 1965 Yıh 84.892.56 1966 . 67.3S2.47 65.692,19 1968 » 38.056.12 1969 > 73.827,30 1970 > BORÇLARIMIZ B L ü K E HESAPLAR PEŞİN İLÂN HESABI MUHTELÎF ALACAKLILAR MUHTELİF FON HESAPLARI MUHTELtF FONLARDAN BLOKELER SAfR PASİFLER K Â R PASIF 2 112.500, 584.211.24 329.830,64 VERDA SLMhK I A M Ü OKA> Ory. AYSEGÜL FATİH v» SALtM DÜNDAR ATTEN 4LPMAN BEHİC ALTINDAĞ 5 SÜHEYL OENİZ ORKTafedim: EStN ULUER Saat 22'den aonra tconsomasyon 25 TL. Her Perşemba Fiks menü 50 TL. Servi» vfe Işl Vergisi hâriç Rez: 63 46 70 63 43 70 BANKALAH TASARRUF BONOLARI CÜZDANI MÜŞTERtLERİMtZ MUHTELtF BORÇLULAR ŞÜPHELÎ ALACAKLAR 84.892.56 1965 Yılı 67.362,47 1966 » 65.692,19 1968 » 38.056.12 1969 » 73.827,30 1970 » ALACAKLARIMIZ MUHTELİF FONLARDAN BORÇLULAR TATtL KÖYÜ TESİSLERÎ Tesislçr 3.386.180,71 Amortisman 307.275.54 SABtT KIYMETLER Binalar Amortisman Demirbaşlar Amortisman 17.05 17.25 1730 19.00 19.30 19.40 19.55 20.01) 20 45 21.00 21.10 2120 21.40 22.45 23.00 23.45 2355 24.00 B UL Köy odası Karma faslı Reklâm programlan Haberler, hava durumu Hafif müzik Dini sohbet Bir varmış Açık oturum Bağlama takımı 24 saatin olaylan Şarkılar Kitaplar arasınd» Türküler Haberler Opera konseri Gece müziği Önemli haberler Kapanış ,„,„;, tSTANBUL Iti 16.55 17.0(1 17.3U 18.0U 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.30 01.00 Açılış ve program Diskoteğimizden Küçük konser Gençlere müzik Senfomk müzik Hafif Batı müziiS Akşam konseri Plâklar arasında Lied Saati Hafiı Batı müzijtl Türk bestecileri Hafif Batı müzigl Caz müziği Gece ve müzik Hafif Batı müziği Program ve kapanı?. 4.305.52 1.016.186.58 3.078.905,17 5.487^44,02 41.747.52 23.161.51) 1.078.996.93 234505, 4.410.563.27 805.809.14 3.081^07,93 SUADiYE AflfCA^NOSU | paîartcsı horic TULUN KORMAN RAHMİ SÖ.VMEZOCAK AZİZ AZMET FL'NDA POSTAC1 BASAK NERGİZ Ork. ATLANTİS 6 ve A R I L A R Yemekli 50 TL. Konsomasyon 25 TL. Cumartesi geceleri 5 TL. fark alınır. Çarsamba hanımlara. Pazar umuma 13.00 te matine 10 TL. Her türlü toplantı kabul edilir. Rez: 55 14 46 Ayşeçavuş otobüa durağı Suadiye. HURMA ITHALI KONUSUNDA ANKARA Bir GtMA ITLRMA konusunda sunlari «övlemistir•GİMA'nıo evrelee Ithal ederek sattığı hnnnaların Sağlık Bakanlığının son jrasaklam* karan ile Ueisi yokrnr..» GlMA'mn satroakta oldugu Qurmalarıo önceden itnal edildijl r e üerekli saglık re laboratuar kontrollarının vapıIdıSı da ttArefiilrrıîs* tir. (Has: 9S2/1673I 645.768,74 428.000, 8.560, 499.406.21 273.077,47 419440, ANK Açılış, program Kur'ânı Kerîm Saz eserleri Günaydın Köye haberler Oyun havalan Haberler. tıava durumu Sabah müziği Ankarada bugün Sanatçılanmızdan Ev ıçın Türküler Arkası yann Ara haberler Şarkılar Okul radyosu Konser saati Ara haberler Beraber solo şarkılar Haberler Resmî Gazete Hafiı müzik Oğle Konsen Şarkılaı Plâklar arasında A R A 15.00 Ara haberler 15.05 Okul radjosu 16.05 Küçük konser 16.20 Şarkılar 16 40 Albümlerden seçmeler 17.00 Ara haberler 17.05 Vurttan sesler 17.3U Köy odası 17.50 Reklâm programlan 19.00 Haberler, hava durumu 19 35 Saz eserleri 19.50 Bir varrruş 19.55 Isteklerrniz mikrofondm 20.25 Silâhlı Kuvvetler Saati 2u.4O Ikj solistten türküler 21.00 24 saatin olaylan 21.10 Açık oturum 2150 Şarlalar 22.05 7BMM saati 22.45 23(10 Hattanın oes'ecisl 23.45 Gsce müziği 2355 önemlı haberler 24.00 Kspanış 226.328,74 1, 137.934.23 ÖZEL MALİYET ' SAİR AKTİFLER Ayniyat Mevcutlan 66.721,47 Muvakkat Hesaplar + 71512,76 NAZIM HESAPLAR 18.190.877.24 597.000. NAZIM HF.SAPLAR 18.190^77^4 597.000. BASIN İLÂN KURUMU 1970 YILI KÂR VE ZARAR HESABI GİDERLER GENEL KUKUL MASRAFLAR1 YÖNTETİM KURULU MASRAFLARI PERSONEL MASRAFLARI DENETLEME KURUL MASRAFLARI YÖNETlM MASRAFLARI KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI TATİL KÖYÜ GİDERLERİ VERİLEN FAİZ VE KOMİSYONLAR DEMİRBAŞ AMORTÎSMANLAR1 TATÎL KÖYÜ AMORTİSMANLAR1 1970 Y I U KÂRI 157.387,58 123 018,75 3.011.843,65 47.122,20 714.660.68 24.549.5? 73.827.3U 511.933,11 70.260,85 53.531,34 128.633,15 3.081.307,93 7.H98.081.07 28 ŞÜBAT 28 ŞUBAT 28 Şubat'ta çekilıyor Biliyorsunuz, Millî Piyango topladığı paranın yarısından fazlasını dağıtan tek müessesedir. Millî Piyangodan kazananlar, bir biletle talib kapılarını daima aralık tutanlardır. Ömrünüz boyunca unufamıyacağınız bir gün olabilir. GELIRLER TAVASSUT KOMİSYONLARIMIZ BANKALARDAN ALDlGlMIZ FAİZLER VERDİĞİMİZ KREDİLERlN FAİZLERİ MASRAF KARŞILlGl KÂRLAR MUHTELtF KÂRLAR ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILlGl TAHSİLAT VERGİYE TÂBİ OLMAYAN KÂRLAR TATİL KÖYÜ GELİRLERİ Y.282^49.63 17.037,77 13.915,85 62.679.83 60.264.57 66.994.82 16.218, 478.720,60 Un.itlerii.izin gerçekleceği gün olabilir. Millî Piyango RABAK HİSSE SENEDI HÂMİLLERİNE Bugün saat 15 buçukta Galata Liman Lokantasmda j'apılacak toplantıîarda sermaye tezj'idi için dörtte üç nisap gerektiğinden saym ortaklarırmzın vej'a vekElerinin behemahal teşriflerini önemle rica ederız. «RABAK» İdarc Mecllsi 7.998.081,07 BASIN İLÂN KURUNU 1970 YILI TAHSİS BİLÂNÇOSU •435 KURUMLAR VERGİSÎ «,'t 5 YEDEK AKCE °'t 2,5 ORTAKLARA NEMA DERXEKLERE YARDIM F O N U YARDIM FONL KREDİ FONU BORÇ VERME FONU TATİL KÖYÜ FONU MERKEZ BİNAS1 ÎNŞAAT FONTJ 1081.374,154.065,40 16.00U, 200.000, 50.000, 312.700, 408.056, 159.112.53 700.000.1970 YILI KÂR1 3.081^07,93 Ajanstür: 1646/1671 8 Riilyon 404 bin lira. | milyon lîra. (Basm: 11318/1682» İtalyanca Bilen Cevlrmenler Aranıyor Çok iyi Türkçe ve İtalyanca bilen, evde ya da işyerinde çalışabilecek isteklilerin Posta Kutusu 11 İstanbul adresine mektupla başvurmalan rica olunur. İlâncılık: 2360/1691
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle